Page 1

Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп

Art Collection of KCM 2000 Group

Том 2. Творби от XX–XXI в. Volume 2. Artworks of 20th–21st Centuries Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп Art Collection of KCM 2000 Group

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп Том 2. Творби от XX–XXI в. Art Collection of KCM 2000 Group Volume 2. Artworks of 20th–21st Centuries

Колекция на съвременна българска живопис Светла Москова Collection of Contemporary Bulgarian Painting Svetla Moskova

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


© 2011 Всички права запазени Нито една част от този каталог не може да бъде препечатвана, размножавана и фотокопирана без писменото разрешение на притежателите на авторските права. © Издателство „Пункт“ ООД - Пловдив, 2011 г.

© 2011 All rights reserved. No part of this catalogue may be reprinted, photocopied or stored in any way or form without the prior written permission of the copyright holder. © Punkt OOD Publishing, 2011, Plovdiv

ISBN 978-954-92520-5-7

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


С ъДърж а Н И е / C O N t e N t S

Обяснителни бележки

6

Въведение

7

Представяне на колекцията Колекция на съвременна българска живопис

7

Светла Москова

Notes

14

Introduction

15

Presentation of the Art Collection Collection of Contemporary Bulgarian Painting Svetla Moskova

15

Картини / Art Works Литографии / Lithographies

23 171

Биографични бележки / Библиографска справка

253-287

Biographical Notes / Bibliography

289-323

азбучен указател

324-326

Alphabetical Index

325-327

Подписи на художниците / Signatures of Artists

328

Използвани съкращения

335 5

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Обяснителни бележки

В този каталог са представени 60 автора със 113 творби (73 картини и 40 литографии) – подбрани картини, собственост на КЦМ 2000 Груп. Картините са придобивани от частни колекционери и галерии, чрез пряка откупка от художниците и от публично организирани търгови участия. Биографичните бележки за авторите и библиографията към тях са подготвени от Светла Москова – изкуствовед, уредник в Градска художествена галерия, Пловдив. Фотографското представяне на творбите започва от дясна страница на каталога. Художниците, включени в каталога, са представени в азбучен ред, съставен по фамилно име. След него в скоби са изписани трите имена на художника и псевдоним, ако има такъв. Описанието на картините: името на художника, името на картината, техника и размери (височина/ширина), година на рисуване (ако е известна), е изписано на противоположната на всяка творба страница. При повече от една представена творба подреждането е извършено по предполагаемата година на създаване. В случаите, когато името на картината не е обозначено от автора или не е известно от близки до него хора, за такова е прието името, дадено от нейния притежател. За да се избегне стиловото натоварване на текстовете в каталога, пълните наименования на учреждения, институти, изложби и част от използваната литература са изписани със съкращения. Чуждите имена и наименования са преведени и транскрибирани по установените у нас правила. В каталога са включени: – Биографични бележки за художниците; – Библиографска справка за използваната литература при изготвяне на текстовете в каталога; – азбучен указател на художниците по фамилно име и номер на страницата, на която е публикувана биографична информация за тях; – азбучен указател на художниците по собствено име и номер на страницата, на която е публикувана биографична информация за тях; – Използвани съкращения. На вниманието на ценителите на изобразителното изкуство в това издание са представени наличните подписи и други надписи, намиращи се на лицевата страна на художествената творба.

• • • • •

• • • •

6

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Въведение

Представяне на колекцията

Колекция на съвременна българска живопис Светла Москова

7

7

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Колекция на съвременна българска живопис

След издаването на том 1 на каталога „Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп. Творби от XX в.“ настоящият том 2 се явява неговото естествено продължение. Защото тази колекция е богата, разнообразна и представителна, отразяваща в една особена цялост развитието на съвременното българско изкуство след 50-те години на ХХ в., до днешната 2011 г. И може би емблематичен е фактът, че Комбинатът за цветни метали през настоящата година чества своята 50-годишнина. Със знака на тази цифра се характеризира и новата посока на развитие на българското изкуство след 50-те години на ХХ в. Изкуството в България променя своята същност. Появява се едно ново поколение възпитаници на Художествената академия, което дава тласък в европеизирането на българското изкуство. Този тласък Димитър аврамов определя като „равен по силата си на промени и нови идеи с импресионизма на ХІХ в. Защото това поколение по същия начин е отхвърляно от изложби и същевременно поощрявано след първите си международни изяви. И затова изключително голямо значение има една група пловдивски художници, които плахо се докосват до световния модернизъм и откриват щастието да творят и създават своето изкуство в своето време.“ Това са Димитър Киров, Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Христо Стефанов, енчо Пиронков и асеновградчанинът Иван Кирков заедно с още млади тогава хора като Колю Витковски, анна Гребенарова, анастасия Кметова, Чавдар Пашев, Петър Григоров, Любомир Самарджиев и др. В аналите на пловдивското изкуство се появява понятието Пловдивска живописна школа. Този израз е употребен за първи път от Цанко Лавренов, който отдава дължимото на големите художници от своето време. Устремът на идващите след тях е по-силен и по-провокативен. Интересът на тези творци не е само в промяна на сюжетите, обектите и моделите на техните творби, но и в едно ново изграждане на живописните хармонии с експресивни, ярки и контрастни цветосъчетания, фактура с обилно напластена боя, стилизиране на формата и промяна на нейната структура. Те не се страхуват от големите формати, чието въздействие е изключително нестандартно и непознато дотогава. Провокирани от мексиканското монументално изкуство, пловдивските художници създават първите стенописи, релефи и мозайки в украсата на променящия се облик на Пловдив. „Във всички градове на страната ставаше ясно, че във втората столица на България се създава нещо изключително важно за съвременната изобразителна култура. Утвърждаването на неговото влияние беше важно, за да се превърне от локално явление във всеобщ процес“, което наистина е неоспорим факт. В колекцията на КЦМ срещаме имената на Димитър Киров, Георги Божилов – Слона, енчо Пиронков, Иван Кирков, Любомир Самарджиев, Здравко Йончев и Вълчан Петров. Някои от тях са представени и с цветни литографии. Факт, изключително ценен по отношение на многостранното им и непрекъснато творческо развитие. Всеки един от авторите е представен с творба или творби в различни периоди от своя творческия път. Съдържанието и общата характеристика на колекцията са многозначни в голямото многообразие на творци и творби. След бума, който предизвиква поколението на 60-те години, Пловдивската живописна школа продължава да се развива с присъст8

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


вието на художници, чието изкуство е изключително многолико и представително. Изявилите се през 80-те години художници Станимир Видев и Васил Стоев бързо завладяват пловдивската и българската публика. Те намират пътища извън страната чрез своите постижения в живописта, характеризиращи се с експресионистична и абстрактна визия, носещи в контекста и своеобразната носталгия по реалистичния фигуративизъм. Недко Итинов, Николай Няголов, Никола Певичаров и Георги Симов работят в същата посока, но при тях стилизацията и абстрактната формулировка на композицията ги водят към изграждането на собствена декоративна стилистика, често изявена чрез пластични релефни технически прийоми. Тези ефекти, поднесени със своеобразна естетика, правят творбите занимателни и силно въздействащи. Заедно с тях творбите на Вихра Григорова и Михаела Иванова представят реалистична версия на пейзажа, изградена с любов и лични пристрастия. Всъщност изкуството в България след 70-те години отхвърля ясната граница между жанровете в живописта като пейзажа и натюрморта, създавайки нови „миксирани“ светове в композициите си. Художниците се докосват до различни стилове в живописта, нарушавайки дори тяхната цялост. От това българското изкуство печели, защото върви в крак със своето време. Много от представените български художници обаче остават верни на жанра, свързан с фигуралната композиция и голото тяло. Такива блестящи живописни творби, намиращи се в колекцията, са дело на Десислава Минчева, Димитър Войнов – син, както и на Димитър Манолов. Чавдар Маринов и Вихрони Попнеделев също са изкушени от тялото, макар че тук са представени в други жанрове. В друга посока са пейзажните творби на Михаил Камберов и Павел Митков. Те са избрали атрактивна версия, в която пейзажните композиции варират в една своеобразна идилия, комбинирана с ярки живописни гами, „замрежени“ от цветна омара. Художници от най-младото поколение като ангел Герджиков разчитат на ефекта от приказно-фолклорния свят на българската художествена традиция. Други като Мариана Калъчева гледат света през „пъстрото оперение“ на съвременен „сецесион“ до класическия натюрморт с национални мотиви на Васил Генчев. Тяхното поколение е представено още от Иван Чакъров и Димитър Христович. Първият автор изгражда пластични и експресивни фигурални композиции, свързани с ярки емоционални внушения и великолепна живопис, а вторият е свързан с неконвенционалните форми, изграждани с похватите на своеобразен сюрреализъм. ангел Василев, Христо Христов – Йошката и Георги Кононец представят българския наив, докосващ се до изконните морални и философски постулати на българина, както и до неговото чувство за хумор, съхранило се през вековете. *** Между всички представени художници в настоящия каталог се открояват имената на двама живописци, които са отдали голяма част от живота си на Комбината за цветни метали, където са изградили своята творческа кариера. Петко Ламбрев не само е правил традиционната украса на комбината, характерна за годините на социалистическия реализъм, но е увековечил в своите платна „горещи точки“ от неговия производствен цикъл. живописта му е мощна и силна, уверена и свързана със своето време. 9

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Юри Калоферов заедно с многото си други задължения, свързани с пряката му работа, успява да изгради своя специфичен импресионистичен стил, чиито следи остават чрез неговите пейзажи в историята на настоящата колекция. *** В сбирката се намират и две японски творби на художника Шиозава Кампо, подарък на КЦМ от японските им партньори от фирма „Меско Инк.“ (Mesko Ink.). Тук можем да направим творчески паралел с картините на Янко Ненов. Посещавал многократно Страната на изгряващото слънце, художникът направи свой цикъл, посветен на японската култура. Две от неговите творби стоят редом с тези на неговия японски колега. За да напомнят, че светът е общ дом на всички хора, които желаят да живеят в мир и приятелство. Може би в това се състои мотивацията на ръководството на КЦМ 2000 Груп да изгражда и разширява обема на своята художествена колекция, която едновременно с това да представя и съхранява българското изкуство, да превръща КЦМ в дом и на световното изкуство, от което българското е негова неизменна част.

Графичната сбирка Трябват ни национално достойнство и самочувствие. Без тях няма какво да правим в Европа. Нито Европа има какво да прави с нас! Марко Семов Старата европа отдавна е избрала приоритетите си в сферата на пластичните изкуства. За нея графиката е не по-малко важна, отколкото живописта и скулптурата. Още от времето на рембранд и малко по-късно на Гоя графиката отваря нови прозорци към света на изкуството. Тя дава възможност на ценителите да се докоснат до изкуството на живописци и скулптори във време, в което фотографията и другите визуализиращи съвременни техники не са съществували. Гравьорите в европейските печатници са правили графични копия на ренесансовите и бароковите творби, които са добили популярност именно чрез гравюрата. Графичното изкуство става част от световните сбирки. Под понятието „графика“ се разбира не само изкуството, което се основава на многообразни графични техники. Част от нея е и рисунката, най-важният етап от създаването на всяко произведение на изобразителните изкуства. румен Скорчев казва: „Не знам дали рисуването е лудост, но е лек срещу ураганите на душите ни. животът е чудо и си струва цената на мъките, а рисунката е нашият душевен пир. Творческият ми живот беше вплетен в общата съдба на една художническа общност – разнородна, но с най-даровитите си личности – независима от партийните

10

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


пристрастия и лицемерното въодушевление на отдавна компрометирани идеологии. Бяхме прозрели, че изкуството е най-прекият път към свободата.“ Творчеството на неговото поколение се базира на не много голямото по обем, но качествено графично изкуство на Веселин Стайков, Васил Захариев, анна Крамер, евтим Томов, Илия Бешков, александър жендов, Борис ангелушев, Марко Бехар и много други. Във втората половина на 50-те години на миналия век се утвърждава ново поколение български графици – Христо Нейков, Златка Дъбова, Тодор Панайотов, Юлий Минчев, жана Костуркова и др., в чието творчество има голямо разнообразие в прилагането на графичните техники. Следват ги румен Скорчев, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Любен Диманов, Любен Стоев и много други. След завършването на висше художествено образование в Пловдив се завръща цяла плеяда графици като Владимир Генадиев, Здравко Захариев, Димитър Мицев, Минчо Панайотов, Христо Стойчев, Йордан Велчев, емил Марков, Павел Николов и др. Те издигат графичното изкуство на висотата на живописта, с която вече се е прочула пловдивската художническа гилдия. ако проследим историята на съвременното ни изкуство, ще разберем колко бързо българските художници преоткриват „графиката“, една традиционна техника на гравьорите от Българското възраждане. Преподаването на тази специалност в Националната художествена академия дава шанс за нейния бърз възход. За кратък период се появяват няколко поколения графици. Във Варна се ражда Първото международно биенале на графиката у нас. Негови кръстници са художници като Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, румен Скорчев. Още през 1975 г. в града е създадена „графична работилница“ в сградите на изоставения завод „Вулкан“. Според Ванко Урумов, директор на художествената галерия в града, „явлението „Вулкан“ е преди всичко културен феномен“. Той говори за нова генерация, която превръща „Вулкан“ в генератор на творчески идеи. Графиците „провокираха ново мислене далеч преди политиците да прокламират това. Столицата, никога щедра, сега изсипваше в града ни възможните ежегодни награди, с което признаваше Варна за духовен център. Може би за това помогнаха международните отличия. Не можеше някъде по света да бъде показано съвременно българско изкуство без художниците от „Вулкан“. В графиката се заговори за Варненска школа и именно тя е представена във Вашингтонската библиотека. Международното биенале на графиката не би било нито възможно, нито мислимо без експанзията на „Вулкан“. Това поколение поставя графиката на пиедестал“. Съюзът на българските художници създава секция „Графика“. В Художествената академия се откриват специалностите „Илюстрация“ и „Оформление и дизайн на книгата“. Художествените галерии в страната правят своите графични сбирки. Вятърът на промените в края на 80-те години на миналия век даде шанс и на младите пловдивски художници да преминат границите на времето, създавайки в Пловдив една от първите неформални творчески формации – Група „ръб“. Тези неща са важни по отношение на графичната колекция, представена в настоящия каталог. Те говорят за европейското мислене на ръководителите на КЦМ 2000 Груп, които заедно с Дружеството на пловдивските художници и литографското ателие към него 11

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


направиха така, че колекцията да съдържа творби на автори, чиято престижност в България, европа и по света е безспорна. Може би българските графици, голяма част от които днес живеят в чужбина, са онова ударно ядро, направило името на България доста популярно и съизмеримо не само в сферата на науката, спорта, космическите изпитания, но и на българското изкуство, което е част от световната култура. Представените в каталога български автори участват на световноизвестни творчески форуми, отличени са с награди, техни творби обогатяват едни от найизвестните световни музеи и частни колекции. Много от представените тук художници разкриват необикновеното богатство на българската графична култура. Колю Карамфилов, Игор Будников, Кольо Мишев, румен Нечев, Петър Лазаров, елена Панайотова, Димо Колибаров, Юлиан Йорданов пресъздават графичен свят, изпълнен с образи, символи и знаци. Всеки от тях създава своеобразно общуване със самия себе си в огледалото на сънищата. Навлиза в света на чудесата при алиса с всички странни персонажи, в измеренията на голямото и малкото, абстрактното и реалното, в допира между рембранд и Дали, в безкрайното състояние на безтегловност или полет, на черното и бялото, в сивата зона на безмълвието, в сферата на сътворението – на хартията, на книгата, на буквите, на визуалното слово, на техническите постижения, на таланта... Графиката на 80-те години бе свързана със сънищата с отворени очи, с щриха, градацията, отраженията на образи и създаването на сюжети с послания. Със сухата игла, мецотинтото, офорта, литографията... Някой дръзна да направи цветна гравюра и изведнъж светът разцъфтя и засия. Посланията на творбите като малки детски корабчета в басейн опънаха платна и следвайки бриза, достигнаха бреговете на европа (дори и по-далеч). Някои от капитаните (авторите) останаха там, на вахта, за да не забравя Старият континент, че България не е малка част от него, а земя, чиято история е надграждала културните пластове на няколко човешки цивилизации. Графиката е свят, на който ставаш подвластен и верен завинаги. Неслучайно от нея са изкушени и художници като Георги Божилов – Слона, Димитър Киров, Любомир Самарджиев, живописци, отишли си от този свят с огромно творческо наследство, което са ни завещали да предадем непокътнато на идващите след нас. *** Що се отнася до съвременното състояние на графичния пазар у нас, се присъединявам към мнението на изкуствоведа Мария Василева, която смята, че в голяма степен съвременното българско изкуство се създава за и в чужбина. Макар в настоящия каталог да са включени доста творби, показвани в българските галерии, действителната си оценка и реализация това изкуство получава навън. Там то е канено, показвано, купувано(!), в него се инвестира, за него се пише. Затова и мотивацията да бъде създавано също идва отвън. Странно е, но точно тези художници, които постоянно пътуват (или живеят) навън, показват работите и себе си по целия свят, разказват откъде идват и какво ги вдъхновява, се чувстват чужденци в собствената си родина. Интересът към тях от страна на обществените институции е минимален. Музеите нямат средства за откупуване на техни работи и в графичните им сбирки

12

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


остават огромни празнини, които няма да могат да се запълнят с години. И тогава художниците тръгват отново на път. Графичната колекция на КЦМ 2000 Груп, Пловдив, е един от редките примери у нас, в които се показва как трябва да бъде подпомагано българското изкуство. И преди всичко как могат да бъдат съхранени за поколенията творбите на едни от най-добрите български графици. От една страна, КЦМ инвестира в художествени произведения, от друга – показва своята колекция в изложби и това, което е найважно, публикува каталози, които ги документират. един завършен цикъл, който е достоен за подражание. Светла Москова, изкуствовед, уредник в Градска художествена галерия – Пловдив

13

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Notes

This catalogue presents 60 artists with 73 selected paintings and 40 lithographies, property of KCM 2000 Group. The works of art have been acquired through private collectors and galleries, directly from the artists or at organised auctions. The biographical notes on the artists and the bibliography are prepared by Svetla Moskova – an art specialist, curator at the Plovdiv Art Gallery. The photographs of the works of art are situated on the right pages of the catalogue. The artists are presented in alphabetical order by family name, followed by the full name and the pseudonym in brackets, if any. The descriptions of the artworks: name of artist and work, technique used, size (height/ width), year (if known), are provided on the pages opposite each work. In case that more than one item is presented on one page, the arrangement is based on the year of creation. If an artwork is not named by the artist and its title is not familiar to his/her friends or relatives, it is given a name by its owner. In order to avoid too much information in the catalogue, some abbreviations have been used. The foreign names are transliterated or transcribed according to the rules established in our country. The catalogue contains: – Biographical notes about the artists; – Bibliography of literature used when preparing the texts in the catalogue; – Alphabetical index of artists, based on family name and page number of biographical notes, as well as an alphabetical index based on their first names. The existing signatures and other inscriptions on the front side of the artworks are provided for the connoisseurs of fine arts.

• • • • • • • • •

14

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Introduction

Presentation of the Art Collection Collection of Contemporary Bulgarian Painting Svetla Moskova

15

15

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Картини / Art Works

23

23

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Александров, Здравко (1911–1998) Пейзаж (1959) Маслени бои, платно 67/80 см Подпис долу вдясно: З. александров 59

Aleksandrov, Zdravko (1911–1998) Landscape (1959)

Oil on canvas 67/80 cm Signed bottom right: З. александров 59 (Z. Aleksandrov 59)

24

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


25

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Божилов, Георги – Слона (1935–2001) Без име Маслени бои, платно 100/80 см Подпис долу вляво: Г. Божил.

Bozhilov, Georgi – Slona (1935–2001) No Name Oil on canvas 100/80 cm Signed bottom left: Г. Божил. (G. Bozhil.)

26

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


27

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Василев, Ангел (р. 1947) Ухажване (2009)

Маслени бои, платно 67/80 см Подпис долу вдясно: A. Vasilev

Vasilev, Angel (born 1947) Courting (2009)

Oil on canvas 67/80 cm Signed bottom right: A. Vasilev

28

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


29

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Видев, Станимир (р. 1957) Триптих – Трихълмие „Таксим тепе“ (1999) Маслени бои, платно 100/65 см Подпис долу вляво: Ст. Видев ’99

Videv, Stanimir (born 1957) Triptych – Three Hills “Taksim Tepe” (1999)

Oil on canvas 100/65 cm Signed bottom left: Ст. Видев ’99 (St. Videv ’99)

30

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


31

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Видев, Станимир (р. 1957) Триптих – Трихълмие „Джамбаз тепе“ (1999) Маслени бои, платно 100/65 см Подпис горе в средата: Ст. Видев ’99

Videv, Stanimir (born 1957) Triptych – Three Hills “Dzhambaz Tepe” (1999)

Oil on canvas 100/65 cm Signed top in the middle: Ст. Видев ’99 (St. Videv ’99)

32

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


33

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Видев, Станимир (р. 1957) Триптих – Трихълмие „Небет тепе“ (1999) Маслени бои, платно 100/65 см Подпис долу вдясно: Ст. Видев ’99

Videv, Stanimir (born 1957) Triptych – Three Hills “Nebet Tepe” (1999)

Oil on canvas 100/65 cm Signed bottom right: Ст. Видев ’99 (St. Videv ’99)

34

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


35

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET


Цена: 100 лв.

Поръчайте изданието | Buy the book

KNIGITE.NET

Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп. Т. 2. | Art Collection of KCM 2000 Group. Volume 2.  

Художествената колекция на КЦМ 2000 Груп. Т. 2. Творби от XX–ХХI в. | Art Collection of KCM 2000 Group. Volume 2. Artworks of XX–ХХI Century

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you