Page 1

СТРУКТУРА НА ТЕСТА ЗА ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Отбележете верния отговор на задачите от 1. до 30. включително.

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? 2. В кой от редовете всички думи са написани правилно?

1.

3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

5.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

6.

7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? 8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

8.

9. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка? 10. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

11. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка? 12. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са антоними?

9.

Правописни грешки

Граматични грешки

Пунктуационни грешки

10.

11.

Лексикални грешки

12. KNIGITE.NET


13. От кое стихотворение са стиховете? (разпознаване на литературен текст) 14. В кой ред всички творби са написани от Иван Вазов? (познаване на

13.

литературните творби и техните автори)

• • • • • • • • • •

15. Тиха и Величко са герои от разказа: (познаване на литературните творби и техните герои) 16. Коя от посочените творби е ода? (познаване на литературните творби и техните жанрове) 17. Коя от посочените идеи утвърждава творбата „На прощаване“ на Христо Ботев? (познаване на литературните творби и техните идеи)

18. В кой от посочените редове в творчеството и на двамата автори се открояват мотивите за раздвоението, страданието и самотата на модерния човек? (познаване на литературните творби и техните мотиви)

19. Денят, улицата, барикадите, разбунтуваните тълпи са характерни за лириката на: (познаване на

литературните творби и техните ключови образи)

20. За символизма като литературно направление НЕ е вярно, че: (познаване на литературните направления) 21. Завръзка в разказа „Шибил“ е: (по-

знаване на литературните творби и тяхната композиция)

22. Какво е подчертаното изразно средство? (познаване на литературните творби и на художествените изразни средства)

KNIGITE.NET

Литературната творба

22.

текст автор герои жанр идеи мотиви ключови образи направления композиция изразни средства


Прочетете трите текста и изпълнете задачите към тях (от 23. задача до 34. задача вкл.)

Текст 1

Текст 2

Текст 3

23. В коя от сферите на общуване се използва Текст 1? 24. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 1? 25. В кой ред е посочено значението на абревиатура ДВ, използвана в Текст 1? 26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 2? 27. Кой от изброените видове аргументи НЕ е използван в Текст 2? 28. Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 3? 29. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 3? 30. В кой ред срещу съответната дума, използвана в Текст 3, НЕ е посочено вярното ù значение? 31. Изброени са факти от трите текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете буквите на онези четири факта, които НЕ се откриват в посочените текстове. 32. В свитъка за свободните отговори напишете коя е основната тема, обща за трите текста. 33. Като имате предвид основната тема на трите текста, формулирайте теза в рамките на 3-4 изречения и я запишете в свитъка за свободните отговори. 34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текст 3. 35. За всяко празно място изберете

23.

Текст, стил, комуникация • сфера на общуване • твърдение • значение • аргумент

30. 31.

Текст, стил, комуникация • факти

32.

33. 34.

Текст, стил, комуникация • тема • теза

Резюме KNIGITE.NET


най-уместния от изразите

и го запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

35.

36. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби. 37. В текста са пропуснати САМО пет препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци. Прочетете откъсите от текста и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)

37. 38.

38. Разказът „Занемелите камбани“ подсказва, че не друг, а игуменът е сторил „тежък грях“. В свитъка за свободните отговори посочете ДВА ПРИМЕРА от текста, които илюстрират този грях. Възможни отговори: „захвърлянето” на дара на страдащата жена; изпъждането на страдащата майка от храма; встрастреността на игумена във физическата чистота, в ритуалния сценарий, която го прави сляп за истинската чистота и т.н. 39. Разказът „Занемелите камбани“ изгражда смисъла си чрез няколко противопоставяния (опозиционни двойки). В свитъка за свободните отговори посочете ДВЕ от тях. Възможни отговори: чисто – нечисто, свято – греховно, празничен сценарий/контрол – спонтанност, изкуствен – естествен порядък и т.н.

• уместност на изразите • правилни форми на думите • пропуснати препинателни знаци

Текст, разбиране, комуникация • факти, които подкрепят твърдение • разбиране на смислови отношения в текст

39. KNIGITE.NET

Текст, стил, комуникация


40. Свържете името на героите с името на автора, от чиято литературната творба е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

40.

Литературна творба • герой и автор

Свържете името с литературната творба, от която е всяка от героините. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.

• герой и творба • заглавие и автор

Свържете

заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъ-

ка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

41. Прочетете стихотворението „Книгите“ от Атанас Далчев и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Жи-

вотът и книгите. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

Книги на издателство КОНТЕКСТ в помощ на подготвящите се за матура по български език и литература

41.

Текст и комуникация • интерпретативно съчинение или есе


Книги на издателство КОНТЕКСТ в помощ на подготвящите се за матура по български език и литература

KNIGITE.NET

Структура на тестоветe за матура по български език и литература  

Структура на тестоветe за матура по български език и литература

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you