__MAIN_TEXT__

Page 39

CLAD WITH UNLIMITED POSSIBILITIES.

WHY DRI-DESIGN? Q

5V°ZLHSHU[Z°NHZRL[Z°VY°I\[`S°[HWL°PU°[OL°WHULS°QVPU[Z TLHUZ°UV°KPY[`°Z[YLHRZ°VY°H°SLNHJ`°VM°THPU[LUHUJL MVY°[OL°I\PSKPUN°V^ULY.

Q

7HULSZ°HYL°UV[°SHTPUH[LK°UVY°H°JVTWVZP[L· [OL`°^PSS°UL]LY°KLSHTPUH[L

Q

+YP+LZPNUWHULSZHYLTHKL^P[OYLJ`JSLKTL[HSHYL  YLJ`JSHISLJHUILYLW\YWVZLKHUKYLX\PYL]LY`SP[[SLMVZZPSM\LS[V THU\MHJ[\YL([+YP+LZPNU^LTHRLWHULSZ[OL^VYSKJHUSP]L ^P[O

Q

Chicago Theological Seminary Architect, Nagle Hartray Architecture

-\SS`°[LZ[LK°[V°L_JLLK°(:;4°Z[HUKHYKZ°HUK[OL°SH[LZ[°((4(° °MVY°WYLZZ\YL°LX\HSPaLKYHPUZJYLLUZ°°4PHTP+HKL° HWWYV]LK

Q (]HPSHISL°PU°HU`°HUVKPaLKVY2`UHY°JVSVY°VU°HS\TPU\T

WS\Z=4A05*°Z[HPUSLZZ°Z[LLS°JVWWLY°HUK°[P[HUP\T Q

+YP+LZPNU»Z\UPX\LZLYPLZ»VMWHULSZ^OPJOPUJS\KL;L_[\YL :OHKV^;HWLYLK7LYMVYH[LK0THNPUN0UZWPYLHUKTVYL WYV]PKLPUJYLKPISLKLZPNUJHWHIPSP[`HUKVYPNPUHSP[`

Q

0U[LYSVJRPUN°WHULS°KLZPNU°THRLZ°PUZ[HSSH[PVUX\PJR° HUK°LHZ`.

Q

+YP+LZPNU°PZ°LJVUVTPJHS°6\Y°OPNOS`°H\[VTH[LK THU\MHJ[\YPUN°WYVJLZZ°THRLZ°WHULSZ°PU°ZLJVUKZ° 

616.355.2970 | www.dri-design.com See us at the AIA National Convention in Denver CIRCLE 36

June 20 - 22, 2013 - Booth 2119

Profile for Construction Business Media

Net Zero Buildings - June 2013  

Highlighting the Path Toward Net Zero Building Design.

Net Zero Buildings - June 2013  

Highlighting the Path Toward Net Zero Building Design.