D2. PRINCIPIS FONAMENTALS

Page 1

DOCUMENTS de la CARTA DEL PAISATGE DEL LLUÇANÈS

D.2

PRINCIPIS FONAMENTALS

CARTA DEL PAISATGE DEL

LLUÇANÈSDOCUMENTS CARTA DEL PAISATGE DEL LLUÇANÈS DOC 2. PRINCIPIS FONAMENTALS

Novembre 2015


Coordinació: Laura Megias. Consorci del Lluçanès Edició i redacció de textos: Laura Megias (Consorci del Lluçanès), Irene Navarro, Xavier Sabaté (Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social) Maquetació i disseny gràfic: Irene Navarro Dinamització del procés participatiu: Xavier Sabaté, Irene Navarro (Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social) Amb el suport de: Diputació de Barcelona Agraïments: Diputació de Barcelona, Observatori del Paisatge de Catalunya, Xavier Barniol (director del Consorci del Lluçanès), Xavier Basora (Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social), a tots els participants i adherits de la Carta del Paisatge del Lluçanès. Fotografies de l’interior: p.10 Molí. Autor: Consorci del Lluçanès p.11 Alpens. Autor: Consorci del Lluçanès p.12 Paisatge de tardor. Autor: Josep Martínez Castro p.13 Sega del blat de forment. Autor: Josep Pujol p.13 Aplec a la Pedra Dreta. Autor: Consorci del Lluçanès Edita: Consorci del Lluçanès Carrer Vell, 3, 08515 Santa Creu de Jutglar www.consorci.llucanes.cat Documents disponibles a: www.paisatgellucanes.cat Versió per imprimir a: sdr.consorci@llucanes.cat


Ă?ndex de continguts

1 PRESENTACIĂ“

7

2 PRINCIPIS FONAMENTALS

8

Volem un paisatge per aprendre amb... Volem un paisatge per viure-hi amb... Volem un paisatge per gaudir amb... Volem un paisatge per treballar amb... Volem un paisatge per compartir amb...

9 10 11 12 13


No et preguntis què pot fer el paisatge per tu, sinó què pots fer tu pel paisatge.

Sessió de debat i signatura dels Principis fonamentals de la Carta del Paisatge del Lluçanès (març 2015)


D3. Principis fonamentals

1. PRESENTACIÓ Després de la primera fase de treball i participació per l’elaboració de la Carta del Paisatge del Lluçanès (de febrer a març de 2015), entre altres resultats que van fer possible elaborar i completar la diagnosi del paisatge del Lluçanès, també es va obtenir una síntesi estratègica d’objectius de qualitat que representen el full de ruta per continuar avançant en el procés de gestió i millora del paisatge que suposa la Carta. Aquests objectius de qualitat són els Principis fonamentals de la Carta del Paisatge del Lluçanès. Aquests objectius a més es van posar a debat i es van consensuar entre tots els participants als tallers de la Carta i els assistents a l’acte de signatura que va tenir lloc el 21 de març de 2015. Moment a partir del qual s’obrí un període d’adhesió als mateixos, buscant així la màxima complicitat entre agents, administració i ciutadania en general per fixar les bases d’un treball comú pel paisatge del Lluçanès. L’adhesió continua oberta1 amb la idea que qualsevol persona, entitat i/o empresa es pugui vincular al procés en qualsevol moment. L’acord sobre els Principis fonamentals representa el tancament de la primera fase d’elaboració de la Carta del Paisatge del Lluçanès, i l’inici de la segona fase en la que es concretarà un programa d’actuacions que a través del compromís dels agents del terrritori permeti acomplir aquests principis.

Acte d’acord i signatura dels Principis fonamentals del 21 de març de 2015. Autor: Consorci del Lluçanès

1 Per adherir-se als Principis fonamentals de la Carta del Paisatge del Lluçanès només cal entrar al web: www.pasiatgellucanes.cat, o bé enviar un correu electrònic a sdr.consorci@llucanes.cat o trucar al 93 888 00 50.

7


Carta del paisatge del Lluçanès

2. ELS PRINCIPIS FONAMENTALS Els Principis fonamentals de la Carta del Paisatge s’organitzen en 5 blocs que responen als tallers participatius realitzats i a un eix transversal. Aquests blocs són els següents:

1. Un paisatge per aprendre 2. un paisatge per viure-hi 3. un paisatge per treballar 4. un paisatge per gaudir 5. un paisatge per compartir

Moment de votació dels principis fonamentals a l’acte d’acord i signatura dels Principis fonamentals del 21 de març de 2015. Autor: Consorci del Lluçanès

8


D3. Principis fonamentals

1 Volem un paisatge per aprendre amb... 1.1 Un sentiment de pertinença al nostre paisatge i una responsabilitat compartida. 1.2 Un paisatge que inspira la responsabilitat i la cultura de la participació ciutadana i dels agents per la seva gestió i conservació.

1.3 Una població conscient i amb coneixement del valor del paisatge del Lluçanès, que se’l fa seu i que disposa d’eines per implicar-se en la cura d’aquests valors.

1.4 Uns propietaris i gestors del territori amb coneixement i recursos (eines i formació) per vetllar pel paisatge del Lluçanès.

1.5 Un coneixement i una saviesa populars i tradicionals vius, reconeguts i que es transmeten entre generacions.

1.6 Un espai acollidor i engrescador per a centres educatius, universitats i centres d’educació en el lleure que fomenta l’aprenentatge i la recerca i que té com a base de treball el paisatge.

9


Carta del paisatge del Lluçanès

2 Volem un paisatge per viure-hi amb... 2.1 2.2 2.3 2.4

Un paisatge que contribueix a la qualitat de vida de les persones que l’habiten. Uns nuclis antics habitats i vius. Unes cases de pagès habitades i amb activitat. Un urbanisme que rehabilita, s’ajusta i s’adapta a la topografia i als teixits urbans existents, mantenint la tradició constructiva, els materials naturals i la idiosincràsia dels pobles, viles i cases de pagès del Lluçanès, i incorporant criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat.

2.5 Una planificació adequada i una gestió activa per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

2.6 Una gestió sostenible dels recursos naturals (sòl, qualitat de l’aire i recursos hídrics) del Lluçanès.

2.7 Un patrimoni arquitectònic, històric i artesanal valorat i present en l’urbanisme dels nuclis i dels disseminats.

2.8 Un espai públic dinàmic i cuidat gràcies al civisme de tots i totes. 2.9 Uns espais enjardinats amb vegetació autòctona, adaptats a les característiques del territori.

2.10 Unes infraestructures ben dimensionades i integrades en el territori i el paisatge. 2.11 Un patrimoni intangible (llegendes, fires i mercats, festes, costums...) propi del Lluçanès que defineix el seu tarannà.

10


D3. Principis fonamentals

3 Volem un paisatge per gaudir amb... 3.1 Un paisatge atractiu, tant per a la població local com per a visitants, que convida a estar-s’hi i descobrir-lo de diverses maneres.

3.2 Un paisatge conegut i reconegut més enllà del Lluçanès pels seus valors i les experiències que se’n deriven.

3.3 Un turisme respectuós amb el paisatge i les activitats del territori, que segueix un model definit i promogut des del Lluçanès.

3.4 Uns serveis turístics unificats i coordinats per al conjunt del Lluçanès. 3.5 Uns serveis i recursos turístics pensats a una escala ajustada, sense massificacions. 3.6 Uns camins (de transhumància, històrics, itineraris, senders...) catalogats, ben senyalitzats amb criteris unificats i ben mantinguts.

11


Carta del paisatge del Lluçanès

4 Volem un paisatge per treballar amb... 4.1 Un paisatge que inspira activitats econòmiques innovadores i l’emprenedoria. 4.2 Unes activitats econòmiques que afavoreixen un paisatge saludable i de qualitat, i que per tant són compatibles i vetllen per la seva conservació.

4.3 Una activitat econòmica adaptada a la capacitat de càrrega del territori, de baix impacte ambiental i que busca la sostenibilitat.

4.4 Una producció agroramadera de qualitat i ben dimensionada respecte el territori, amb productes locals reconeguts, i on el paisatge n’és un valor afegit i un tret distintiu.

4.5 Una gestió forestal coordinada i coherent amb la resta d’activitats del territori, i que contribueix a la prevenció d’incendis.

4.6 Uns polígons d’activitat econòmica ben dimensionats i posicionats al territori amb criteris de sostenibilitat i d’integració paisatgística.

12


D3. Principis fonamentals

5 Volem un paisatge per compartir amb... 5.1 Una gestió del paisatge basada en el diàleg, el pacte i la cultura de l’acord. 5.2 Una ordenació del territori coherent i coordinada de forma supramunicipal a nivell del Lluçanès.

5.3 Una col·laboració i coordinació de les polítiques del paisatge del Lluçanès amb administracions i agents d’altres territoris.

5.4 Unes entitats implicades en la conservació de les tradicions i dels valors del Lluçanès i amb capacitat per a actuar d’acord amb les seves competències.

5.5 Unes administracions locals que prioritzen el benestar de les persones. 5.6 Un govern del paisatge exercit “des de baix”, amb la participació i el compromís

d’uns agents (persones, administracions, propietaris, entitats…) que col·laboren i treballen en xarxa.

13


CARTA DEL PAISATGE DEL

LLUÇANÈS