Page 1


Conques internes del NE de Catalunya

Conques intercomunitĂ ries

Conques internes de Catalunya


Conques internes del NE de Catalunya Muga Fluvià

Ter Daró


Terminologia

(cat: aliena; eng: alien species)

Aclimatada

Font: M. Vilà, F. Valladares, A. Traveset, L. Santamaría, P. Castro (ed.). Invasiones biológicas. CSIC, 2008.


Conques internes del NE de Catalunya

ACA – Què són les espècies invasores? (fulletó divulgatiu)


Conques internes del NE de Catalunya

Peixos

ACA – Què són les espècies invasores? (fulletó divulgatiu)


Llistat sistemàtic d’espècies Espècies autòctones a la Península Ibèrica F. Anguillidae Anguilla anguilla (anguila) F. Blenniidae Salaria fluviatilis (bavosa de riu) F. Cyprinidae Luciobarbus graellsii (barb de l'Ebre) Barbus meridionalis (barb de muntanya) Gobio lozanoi (gobi) Parachondrostoma miegii (madrilla) Phoxinus phoxinus (barb roig) Squalius laietanus (bagra) F. Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus (espinós) F. Homalopteridae Barbatula barbatula (llop de riu) Chelon labrosus (llissa vera) F. Mugilidae Liza ramada (llissa calua) F. Salmonidae Salmo trutta (truita comuna) Espècies al·lòctones a la Península Ibèrica F. Centrarchidae Lepomis gibbosus (peix sol) Micropterus salmoides (perca americana) F. Cyprinidae Alburnus alburnus (alburn) Carassius auratus (carpí vermell) Cyprinus carpio (carpa) Pseudorasbora parva (pseudorasbora) Rutilus rutilus (madrilleta vera) Scardinius erythrophthalmus (gardí) F. Esocidae Esox lucius (luci) F. Percidae Perca fluviatilis (perca) Sander lucioperca (luciperca) F. Poeciliidae Gambusia holbrooki (gambusia) F. Salmonidae Oncorhynchus mykiss (truita arc iris) F. Siluridae Silurus glanis (silur)

Daró

Ter

Fluvià

A

A A I A

A A I A I I

A

A A

I A A I A A A

I I

I

I I I I I I

I I I

Muga Banyoles

A A A I

A

A A A

A A I

A A A

I

I I I

I I I I I

I I I I I I I I

A A I A

13 A A

I I I I I I I I I

14 (52%)


ACA – Què són les espècies invasores? (fulletó divulgatiu)


CONSEQÜÈNCIES ECOLÒGIQUES A nivell d’INDIVIDUS Alteracions del comportament

Reducció en la reproducció

Competència

Predació, parasitisme, herbivoria

A nivell de GENOTIPS Hibridació

Nous genotips invasors

Introgressió gènica

A nivell de POBLACIONS Canvis en l’abundància i distribució

Alteracions en l’estructura

Extincions

A nivell de COMUNITATS Alteracions en la composició

Alteracions en l’estructura

A nivell d’ECOSISTEMES Creació d’un règim de pertorbació

Canvis en el medi físic


CONSEQÜÈNCIES ECOLÒGIQUES A nivell d’INDIVIDUS Alteracions A lte teracion ns del dell ccomportament omportam ment

Reducció R ed ducció ió en la la reproducció repr rod o ucció

Comp Competència petè tència i

Predació, P Pr re ed daació ió, parasitisme, herbivoria para asitisme, h erbivoria

PÈRDUA DE A nivell nivell d de eG GENOTIPS ENOTIPS BIODIVERSITAT AUTÒCTONA A nivell nivell d dee POBLACIONS +POBLACIONS CANVIS EN EL FUNCIONAMENT A nivell niivvellll d dee COMUNITATS COMUNITATS DELS ECOSISTEMES

Hibridació H ibrriidacció ó

Introgressió Introg oggressió gènica o

Nous Nous ggenotips N enotips invasors in nvvassorrss

Canvis C anvis e en n l’ l’abundància ’ab bundàànciaa i distribució dist str tribu bu ució ió

Alteracions Alte Al tera racciions e en n l’estructura ll’’es esttrruc ruct uctu uc tur ura ra

Extincions EExxtinccions

Alteracions A lteraci cion ion ns en en llaa composició composic p ició ió

Alteracions Alte Alte Al teraacio on s e en n l’estructura l esstrucctura l’ ra

A nivell d’ECOSISTEMES Creaci Creació ció ó d’ d d’un un règim rrèg èggim de pertorbació

Canvis Canv Ca nvis nv iss e en n el m medi edi físic ed


CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES A nivell d’INDIVIDUS Alteracions A lte teracion ns d del ell ccomportament omportam ment

Reducció R ed ducció u ió en en llaa reproducció rep rod duc ucci ucci ció ió

Competència C omp petè tènccia i

Predació, P red e ació,

PÈRDUA DE herbivoria parasitisme, parasitism asitism m h erb biivoria BIODIVERSITAT AUTÒCTONA A nivell nivell d de eG ENOTIPS +GENOTIPS CANVIS ENIntrogressió EL FUNCIONAMENT Hibridació H ibrid dacció ó Nous Nous o ggenotips en e n ot i p pss I tr In t ogressiió ió gè gènica ènica èn invasors iinvaso invas n sors DELS ECOSISTEMESA nivell nivell d dee POBLACIONS POBLACIONS

PÈRDUA DE SERVEIS Alteracions Allte A terraaci cion io on ns en en Extincions Exxtinccions DELS ECOSISTEMES l’estructura l’es l’ estr estr truc tru uctu turraa + nivell niveRENDIMENT ll d dee COMUNITATS COMUNIECONÒMIC TATS PÈRDUAADE + Alteracions A lteracion ns en llaa Alteracions Alteraacio A on s e en n composició composic co ició ió l’estructura l l’ es est s t ruc c t u r a COSTOS DE MITIGACIÓ

Canvis C anvis e en n l’ab l’abundància ab bundànccia i distribució disstribu bució ió

A nivellll d’ d’ECOSISTEMES Creaci Creació ció ó d’ d d’un un règim rrèg èggim de pertorbació

Canvis Canv Ca nvis nv iss e en n el m medi edi físic ed


TRANSPORT D’ESPÈCIES I GLOBALITZACIÓ


(Vitousek et al. 1997 )


TERMINOLOGIA

PROCÉS D’INVASIÓ

Espècie nativa

Població en la regió d’origen en Transport

Espècie transportada

PRINCIPIS DE GESTIÓ

Prevenció

Espècie en el vector or

Espècie introduïda

Dispersió

Introducció

Individus alliberats en un nou ambient nt Naturalització

Espècie naturalitzada

Nova població estable en el nou ambient nt Expansió

Espècie invasora

Població dominant en el nou ambient nt

Mitigació


TERMINOLOGIA

PROCÉS D’INVASIÓ

Espècie nativa

Població en la regió d’origen en Transport

Espècie transportada

PRINCIPIS DE GESTIÓ

Prevenció

Espècie en el vector or

Espècie introduïda

Dispersió

Introducció

Individus alliberats en un nou ambient nt

Alerta precoç i resposta ràpida

Naturalització Eradicació Espècie naturalitzada

Nova població estable en el nou ambient nt Expansió

Espècie invasora

Població dominant en el nou ambient nt

Contenció Control


ERADICACIÓ / CONTROL

MPV


ERADICACIÓ / CONTROL

MPV


PREVENCIÓ vs. MITIGACIÓ MITIGACIÓ

PREVENCIÓ

Aproximació reactiva i visió tàctica.

Aproximació proactiva i visió estratègica.

L’eradicació és eficaç només en les primeres fases d’una invasió. El control no resol el problema.

És més eficaç a l’evitar l’entrada d’una espècie.

Només es pot adreçar a una espècie.

Es pot aplicar a vies d’entrada i a vectors.

Costos elevats.

Costos menys elevats.

No és totalment eco-compatible.

És totalment eco-compatible.


Profile for Consorci de l'Estany

1_invasions_biol_giques_r_moreno_web  

1_invasions_biol_giques_r_moreno_web

1_invasions_biol_giques_r_moreno_web  

1_invasions_biol_giques_r_moreno_web

Advertisement