__MAIN_TEXT__

Page 1

Revista escolar - Edición 1 - Junio de 2015

ɛ I ,Q Sexta


S O V A O M O C S EL INGLÉ MÁS TE GUSTA Cabrera 1826 Tel: 433922 lore.palancar@gmail.com


Editorial8QD 5HYLVWD (VFRODU

Ă OŸŘ¯sOOÞżŘ_sȖŘNjsɚÞǣǼsǣOŸĶNj sǣȖŘŸ_sĶŸǣŎwǼŸ_ŸǣŎ ǣÞ_żŘsŸǣ ƼNjȖŘsŘǣsŠŘʊOǼÞɚʳǼNjɚwǣ_sĶ ƼsNjÞż_ÞOŸsĶĶȖŎŘ_ŸǣssɮƼNjsǣʰ sǣONjÞEsʰ¯ŸNjŎƼNjǼs_sǣȖOŸŎȖŘÞ__ɴ OŸŎƼNjsŘ_sĶÞŎƼŸNjǼŘOÞ_sĶǼNjEĠŸ sŘsLJȖÞƼŸʳ

Ă sĶEŸNjOÞżŘƼsNjŎÞǼssĶ_sǣNjNjŸĶĶŸ _sÞŎƼŸNjǼŘǼsǣÌEÞĶÞ__sǣE ǣÞOǣsŘ ĶŸǣsǣǼȖ_ÞŘǼsǣOŸŎŸǣŸŘĶ ŸNj¶ŘÞʊOÞżŘ_sĶŸǣƼsŘǣŎÞsŘǼŸǣʰĶ sɮƼNjsǣÞżŘŎ ǣ_sOȖ__sĶǣÞ_sǣsŘ ¯ŸNjŎ_ssǣONjÞǼŸǣʰĶŸƼŸNjǼȖŘÞ___s OŸŎƼNjŸŎsǼsNjǣsOǼÞɚŎsŘǼsOŸŘsĶ ƼNjŸƼÞŸƼNjsŘ_ÞʊĠsʰsĶ¯ŸŎsŘǼŸ_sĶ OŸŎȖŘÞOOÞżŘ¯ȖsNj_sĶȖĶNjs¯ŸNjʊŘ_Ÿ ǣâĶŎŸǼÞɚOÞżŘʰĶȖǼŸsǣǼÞŎɴǣȖ ȖǼŸ˚sɮƼNjsǣÞżŘʳ ƻŸŘsNjĶĶȖŎŘŸsŘsĶNjŸĶ_s ƼsNjÞŸ_ÞǣǼĶŸsǣǼÞŎȖĶĶssNjʰƼNjs¶ȖŘǼNjʰ ŘĶÞʊNjʰǣsNjONjâǼÞOŸǣɴǼŎEÞwŘʰ Njs¯ÞŘNjǣȖOƼOÞ__OŸŎȖŘÞOǼÞɚƼNj _ÞɚȖĶ¶NjĶŸǣNjsǣȖĶǼ_Ÿǣ_sǣȖŸƼÞŘÞżŘʳ _sŎ ǣOŸŘǼNjÞEȖɴsĶŎsĠŸNj_sĶ ¯ŸNjŎOÞżŘOâɚÞOɴsǣȖŘsɮOsĶsŘǼs ŎŘsNj_sŎsĠŸNjNjǣȖǣÌEÞĶÞ__sǣ ĶÞضȤâǣǼÞOǣʳ ǻŎƼŸOŸƼŸ_sŎŸǣŸĶɚÞ_NjLJȖs

  c >  c c     ƼŸŘsNjǣssŘOŸŘǼOǼŸOŸŘĶ NjsĶÞ__ǣȖƼŸŘsOŸŘǼOǼNj ǼŎEÞwŘOŸŘĶŸǣǣȖĠsǼŸǣLJȖs ĶŸNjŸ_sŘǼŘǼŸ_sŘǼNjŸOŸŎŸ ¯ȖsNj_sĶOsŘǼNjŸs_ȖOǼÞɚŸʰ sǣǼEĶsOsNjȖŘɚâŘOȖĶŸOŸŘĶ ɚÞ_OŸǼÞ_ÞŘʰĶŸLJȖs ¯ŸŎsŘǼĶÞŘǼsNjOOÞżŘɴĶǣ NjsĶOÞŸŘsǣǣŸOÞĶsǣʳ rŘǣâŘǼsǣÞǣʰsǣǼNjsɚÞǣǼsǣ ȖŘÌsNjNjŎÞsŘǼŎ ǣƼNjĶŸǣ sǣǼȖ_ÞŘǼsǣʰsǣȖŘ ÞŘǣǼNjȖŎsŘǼŸNjsĶÞʊ_ŸƼŸNjɴ ƼNjĶŸǣĶȖŎŘŸǣʳ ǢŸĶŸNjsǣǼ¶Nj_sOsNj ÞŘ¯ÞŘÞǼŎsŘǼsĶ¶NjȖƼŸ_s ĶȖŎŘŸǣ_sǣsɮǼŸŠŸˆDˇəÝʳ


0  

¾ÊÊ Ê NŸŘǼÞŘȖNjOŸŘĶǼNjɴsOǼŸNjÞ_sĶOŸĶs¶ÞŸɴƼŸ_sNj ŎsĠŸNjNjĶǣONjsŘOÞǣLJȖssǣǼsƼŸǣssʳ

¾+Ê Ê Ê 

 ǻNjEĠNjƼNjLJȖsĶǣOǼÞɚÞ__sǣǣsŘŎ ǣ ÞŘǼsNj_ÞǣOÞƼĶÞŘNjÞǣɴLJȖsĶŸǣƼNjŸ¯sǣŸNjsǣǣs

rLJȖÞƼŸ_ÞNjsOǼÞɚŸ¯ŸNjŎ_ŸƼŸNjµENjÞsĶ

ÞŘǼsNjÞŸNjÞOsŘŎ ǣǣŸENjsǼsŎǣLJȖsǣsNjsĶOÞŸŘsŘOŸŘ

ʉÞŘŎÞŘŸʰËŸNjOÞŸōŸNjÞŸŘ_ŸsÝNjsŘs NJŸǣǣŸ

sĶOŸĶs¶ÞŸʹƼs_¶Ÿ¶â_sĶ¯ȖŘ__ŸNjʰǼNjEĠŸ ŎÞǣÞŸŘsNjŸʰǼNjEĠŸƼŸNj_sǣsŎƼsŠŸʺʳ¾+Ê Ê Ê 

¾/Ê 

 

ŷOȖƼNjǣs_sĶÞŘ¯NjsǣǼNjȖOǼȖNjʰɴLJȖsǼŘǼŸsĶĶȖŎŘ_Ÿ OŸŎŸĶŸǣƼNjŸ¯sǣŸNjsǣŎŘÞ¯ÞsǣǼsŘĶƼsNjǼsŘsŘOÞ_sĶ OŸĶs¶ÞŸʳ ËŷNJNÝŷ

¾Ê¯ 

µDNJÝrĂ 

ƼŸNjLJȖsOȖŘ_Ÿ

ŘŸǣŸŘĶŸǣŎsĠŸNjsǣÞ_sĶsǣƼNjĶǣ Ìɴ ƼsNjǣŸŘǣʳɳ¯NjsŘǼssǣƼŸ_sNj NjssǣǼNjȖOǼȖNjOÞżŘ ÌOsNj_sĠNjĶsǣOȖsĶOŸŘsĶ

OŸŎƼNjŸŎÞǣŸ_sĶ¯ŎÞĶÞʰǣsNjȖŘ Ŏs_ÞŸƼNjƼŸ_sNjĶŸ¶NjNjLJȖsĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣǣsǣÞ¶Ř¯ŸNjŎ Ř_Ÿǣsɴ

ǼŸ_ŸǣǼsŘsŎŸǣ

OŸŎsŘʊż

sŘsĶŠŸ

ǼNjEĠNjOŸŎŸ ˡ˟˟˦ʳĂ Ȗs¶Ÿ sĶŠŸˠ˨˧˦

ǼNjEĠNjƼNj

ÌǣǼsĶˡ˟˟ˢ

ĶŸǣǣsÞǣŠŸǣʳ

LJȖsǣȖŎÞż

ɳOȖŘ_Ÿǣs

OŸŎŸ

ENjÞżĶ

ɚÞOs_ÞNjsOǼŸNjʳ

_ÞɚÞǣÞżŘˆNˇǣs

LJȖsOŸŎŸ_NjŘŸǣ ĶŘȖsɚ¶sŘǼsʰ

ƻŷǢǻŗ^ŷĂ NŷōƻNJŷōÝǢŷɳ ĶŘȖsɚ¯ŸNjŎ rǢ®ȕrNJʉŷʳ

ȖŘǣȖƼĶsŘOÞ

_ŸOsŘǼs_sǣ_s OŸŎsŘʊż

rŘ¯NjsŘǼNjȖŘǣŸOÞs__LJȖsŎsNjsĶ ōȖOÌŸǣ_sǣ¯âŸǣʰ ¯OÞĶÞǣŎŸʰEǣǼŘǼsOŸNjNjȖƼǼʰLJȖs

ËŸNjOÞŸ 

_sǼNjEĠŸǣʳ

µENjÞsĶ NŸŎsŘʊż ǼNjEĠNjOŸŘ

_s_ÞOżsǣ _ÞɚÞǣÞżŘ ǼŎEÞwŘ


1XPHURVDV Ă Ÿǣ ĶȖŎŘŸǣ _s Ķǣ ǼNjsǣ _ÞɚÞǣÞŸŘsǣ _s ǣsɮǼŸ ŠŸ ¯ȖsNjŸŘ DFWLYLGDGHVVH sɚĶȖ_Ÿǣ sŘ Ķǣ _ÞǣOÞƼĶÞŘǣ _s Ă sضȖʰ ōǼsŎ ǼÞOʰ NÞsŘOÞǣ ǢŸOÞĶsǣ ɴ NÞsŘOÞǣ ŗǼȖNjĶsǣʳ ǢŸENjs ȖŘ ǼŸǼĶ GHVDUUROODURQ ƼNjŸɮÞŎ_Ÿ _s ŘŸɚsOÞsŘǼŸǣ OŸĶs¶ÞŸǣ ŘȖsǣǼNjŸ ÝŘǣǼÞǼȖǼŸ DORODUJRGHO ĶŸ¶Njżʲ ƼNjÞŎsNj ƼȖsǣǼŸ sŘ Ķ OÞȖ__ʰ ƼNjÞŎsNj ƼȖsǣǼŸ sŘ sĶ _sƼNjǼŎsŘǼŸɴ_sOÞŎŸOȖNjǼŸƼȖsǣǼŸsŘĶƼNjŸɚÞŘOÞʳ DxR(Q Olimpiadas de WRGDVHOODV Matemática: ^Ÿǣ ĶȖŎŘŸǣ ¯ȖsNjŸŘ QXHVWURV ƼNjŸŎŸɚÞ_Ÿǣ Ķ ÞŘǣǼŘOÞ ŘOÞŸŘĶ LJȖs DOXPQRV ǣs NjsĶÞʊż sŘ Ă ®Ķ_ sŘsĶŎsǣ_sŘŸɚÞsŎENjsʳ WXYLHURQXQ Certamen internacional de arte H[FHOHQWH infantil GHVHPSHxR ĶȖŎŘŸǣ _s ǼsNjOsNj ŠŸ ǣsǣŸNj_Ÿǣ ƼŸNj Ķ Operativo Nacional de Evaluación 2013) 

ƼNjŸ¯sǣŸNj_NjÞصŸŘʊ ĶsʊǣsƼNjsǣsŘǼNjŸŘsŘsĶ OsNjǼŎsŘ ɴ _Ÿǣ _s sĶĶŸǣ ŸEǼȖɚÞsNjŸŘ ŎsŘOÞżŘ sǣƼsOÞĶʳ Programa municipal de comprensión lectora ĶȖŎŘŸǣ_sĶǣǼNjsǣ_ÞɚÞǣÞŸŘsǣ _s LJȖÞŘǼŸ ƼNjǼÞOÞƼNjŸŘ sŘ Ķ

Modelo

OŸŎƼsǼsŘOÞ _s OŸŎƼNjsŘǣÞżŘ

ONU 2014

ĶsOǼŸNjʳ ŷEǼȖɚÞsNjŸŘ ǣs¶ȖŘ_Ÿ

nacional

ɴ

ǼsNjOsNj

ƼNjsŎÞŸ

OŸŎÞsŘʊŸǣ OŸŎƼsǼsŘOÞ ŸEǼȖɚÞsNjŸŘ

ʹ_sǣ_s

_s ĶŸǣ

sǣǼ ĶȖŎŘŸǣ

ǣÞsŎƼNjs

ƼNjÞŎsNjŸǣƼȖsǣǼŸǣʺ

ĶŸǣ

rĶsɚsŘǼŸǣsNjsĶÞʊżsŘĶOÞȖ__ȖǼżŘŸŎ_sDȖsŘŸǣ ÞNjsǣsŘsĶLJȖsƼNjǼÞOÞƼNjŸŘĠżɚsŘsǣ_sǼŸ_ŸsĶƼâǣʳrĶ sLJȖÞƼŸOŸŘ¯ŸNjŎ_ŸƼŸNjĶȖŎŘŸǣ_sŘȖsǣǼNjŸOŸĶs¶ÞŸ ŸEǼȖɚŸĶƼNjÞŎsNj_ÞǣǼÞŘOÞżŘʰLJȖssǣsĶŎ ǣsĶsɚ_Ÿ_s ĶŸǣƼNjsŎÞŸǣLJȖsǣsŸǼŸNj¶sŘsǣǼssɚsŘǼŸʳ
7((63(5$026$1,0$7( 7((63(5$026$1,0$7(


6LSDVR\QRGHMRKXHOODV… 

… MM µ Mj 

Δ CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL COLEGIO

ĶƼNjÞŘOÞƼÞŸÌEâȖŘǣŸĶ_ÞɚÞǣÞżŘɴ

LJȖsOȖŘ_ŸǣsÞŘǼs¶NjżĶǣs¶ȖŘ_¯ȖssŘ sĶǼȖNjŘŸǼNj_sʰ_sEÞ_ŸLJȖsŘŸÌEâĶ OŘǼÞ__ǣȖ¯ÞOÞsŘǼs_sȖĶǣʳˆ_sŎ ǣʰ ÌȖEŸȖŘOŎEÞŸŎȖɴÞŎƼŸNjǼŘǼssŘĶ ¯ŸNjŎ_s_sǣNjNjŸĶĶNjĶǣOĶǣsǣɴ_s sɚĶȖNjʳĂ Ÿǣ_ÞNjsOǼÞɚŸǣLJȖsǣs sŘOŸŘǼNjEŘsŘsǣwƼŸOOŸŘɚŸONjŸŘ ȖŘƼǣÞOŸƼs_¶Ÿ¶Ÿ_sNżNj_ŸEƼNj ƼNjsƼNjNjĶŸǣƼNjŸ¯sǣŸNjsǣƼNjƼŸ_sNj ƼĶÞONjsĶǣÞǣǼsŎ_ssɚĶȖOÞżŘƼŸNj _sǣsŎƼsŠŸˇʰOŸŎsŘǼŸōsNjOs_sǣʳ

Δ

PADRE ALBERTO

ȕŘOȖNjŎȖɴĶĶs¶_ŸĶŸǣĶȖŎŘŸǣɴ

rĶƼǣ_ŸɚÞsNjŘsǣ ˤ_sğȖŘÞŸĶsNjsĶÞʊŎŸǣ ȖŘsŘǼNjsɚÞǣǼĶŸǣǼNjsǣƼNjŸ¯sǣŸNjsǣLJȖsǣs ĠȖEÞĶNjŸŘsǣǼsŠŸʲ ǢȖǣŘ DNjÞʊʊÞŸʲ ƼNjŸ¯sǣŸNj sŘ Ă sضȖ ɴ Ă ÞǼsNjǼȖNjʰ LJȖs ǼNjEĠż _ȖNjŘǼs ǼNjsÞŘǼ ɴ ǼNjsǣŠŸǣsŘsĶÝŘǣǼÞǼȖǼŸ ğŸNj¶s ŗŸɚNjʲ ƼNjŸ¯sǣŸNj _s ǢÞǣǼsŎ _s ÝŘ¯ŸNjŎOÞżŘ NŸŘǼEĶsʰ LJȖs ǼŎEÞwŘ ǼNjEĠż_ȖNjŘǼsˢˢŠŸǣLJȖâ ōsNjOs_sǣDNjȖŘŸʲNjsOÞsŘǼssɮ_ÞNjsOǼŸNj_s ŘȖsǣǼNjŸ OŸĶs¶ÞŸʰ ƼNjŸ¯sǣŸNj sŘ ®ÞĶŸǣŸ¯â ɴ NÞȖ__ŘâɴƻŸĶâǼÞOLJȖÞsŘ_sǣsŎƼsŠżǣȖ ǼNjs_ȖNjŘǼsɚsÞŘǼÞOÞŘOŸŠŸǣʳ

ǣs¶ȖâŘÌEĶŘ_Ÿ_sĶŸǣȖOs_Þ_ŸsŘsĶ OŸĶs¶ÞŸʰĶÞ¶ȖĶLJȖsōsOÌOŸŘDsĶwŘ ʹŎ_NjssÌÞĠʺʳ

NjsŎsŎŸNjNjŸŘLJȖsʰŎÞsŘǼNjǣsĶĶǣsǣǼEŘ Δ _sǣNjNjŸĶĶŘ_ŸĶǣOĶǣsǣʰwĶĶǣ ÞŘǼsNjNjȖŎƼâƼNj_NjĶsǣONjŎsĶŸǣĶŸǣ sǣǼȖ_ÞŘǼsǣ͘

Δ FAMILIARES EN EL COLEGIO

ğŸNj¶sɴǢȖǣŘʹŎNjÞ_ŸɴŎȖĠsNjʺ

LJȖÞsŘsǣOȖŘ_ŸĶĶs¶EŘǣȖOǣʰ

SU PROFESIÓN

ǻŘǼŸǢȖǣŘOŸŎŸōsNjOs_sǣʰ

ǣŸǣǼȖɚÞsNjŸŘLJȖsǣÞǼsŘ_NjâŘLJȖsɚŸĶɚsNj sĶs¶ÞNjȖŘƼNjŸ¯sǣÞżŘʰɚŸĶɚsNjâŘsĶs¶ÞNjĶ _ŸOsŘOÞʰƼŸNjLJȖs_sǣ_sOÌÞOǣsǣĶŸLJȖs ǣƼÞNjNjŸŘǣsNjʳƻŸNjǣȖƼNjǼsʰğŸNj¶ssǣ NŸŘǼ_ŸNjƻȚEĶÞOŸʰƼsNjŸȖǼÞĶÞʊEĶ_ŸOsŘOÞ ƼNjǣĶÞNj_sǣȖsǣǼȖ_ÞŸʳ


Δ

ůůĂŵĂďĂůĂ,ĞƌŵĂŶĚĂĚƌŝƐƚŝĂŶĂ͕ƋƵĞƚĞŶşĂ ĵŸǣǼNjsǣŸƼÞŘŘLJȖsŘŸ¯ȖsNjŸŘOŎEÞŸǣ ƋƵĞǀĞƌĐŽŶĞůŐƌƵƉŽĐƵĂŶĚŽĞƐƚĂďĂŶůŽƐ ƉĂĚƌĞƐĚĞůĂŽŶƐŽůĂƚĂ͘zŽŵĞĐƌŝĠĂĐĄ͕ĞŶ ƼŸǣÞǼÞɚŸǣĶŸǣLJȖsǣȖ¯NjÞżɴLJȖsŘŸ¯ȖsNjŸŘ ĞƐƚĞĄŵďŝƚŽ͕͟ĚŝũŽ:ŽƌŐĞ͕LJ^ƵƐĂŶĂĂĐŽƚſ͞LJĂŚş ƼsŘǣ_ŸǣʰOǼȖĶŎsŘǼsǼsŘsŎŸǣŎȖOÌ ŶŽƐĐŽŶŽĐŝŵŽƐ͕ŶŽƐƉƵƐŝŵŽƐĚĞŶŽǀŝŽƐ͘͟ ONj¶ÌŸNjNjÞɴEĠżsĶŘÞɚsĶ_sĶŸǣ ĚĞŵĄƐĚŝũŽƋƵĞ͞ůŽĂĚŽƌĂLJƋƵĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂ OŸŘǼsŘÞ_Ÿǣʳ ĐŽŶůĂĂLJƵĚĂĂůŽƚƌŽ͘͟ LA EDUCACIÓN EN SÍ

Δ CONDUCTA DE LOS ALUMNOS ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƵŶƚƌĂƚŽĚŝƐƚŝŶƚŽ͕ŚĂLJ ŵĄƐƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ƉĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞ ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƌĞƐƉĞƚŽƋƵĞĚĞďĞ ĞdžŝƐƚŝƌĞŶƚƌĞĂŵďŽƐ͘ƐƵǀĞnj͕DĞĐŚĂĚŝũŽ ƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐŚĂĐĞŶĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘

dĂŶƚŽ:ŽƌŐĞĐŽŵŽ^ƵƐĂŶĂLJDĞĐŚĂŶŽƐ ĐŽŶƚĂƌŽŶƋƵĞƚƵǀŝĞƌŽŶƋƵĞƐĂĐƌŝĨŝĐĂƌĐŽƐĂƐƉŽƌ ůĂĚŽĐĞŶĐŝĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĨŝŶĚĞƐĞŵĂŶĂƐ ĐŽƌƌŝŐŝĞŶĚŽ͕ƉĞƌŽƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĂƌƌĞƉĞŶƚŝĚŽƐ ĚĞĞůůŽ͘

Δ PROYECTOS PARA ESTA NUEVA ETAPA

Δ UN SENTIMIENTO ͞WĂďůŽs/ŵĞĚĂƵŶĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞ ĂůĞŐƌşĂ͘ĚĞŵĄƐůŽƌĞůĂĐŝŽŶŽĐŽŶŵĞĚŝĂ ǀŝĚĂ͘zŽƐŝĞŶƚŽĐŽŵŽƐŝĨƵĞƌĂŵŝĐĂƐĂ͟ ĐŽŵĞŶƚŽDĞĐŚĂ͘͞zŽůŽĂƐŽĐŝŽĐŽŶůĂ ŽŶƐŽůĂƚĂ͘ĞĐŚŝĐŽŚĂďşĂƵŶŐƌƵƉŽƋƵĞƐĞ

:ŽƌŐĞŶŽƐĚŝũŽƋƵĞǀĂĂƐĞŐƵŝƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽ ĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽ͕ƉĞƌŽŶŽƚĂŶĂƚĂĚŽĐŽŶůŽƐ ŚŽƌĂƌŝŽƐ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕DĞĐŚĂLJ^ƵƐĂŶĂ͕ŶŽ ƚŝĞŶĞŶŶĂĚĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĚŽĂƷŶ͕ƐŽůŽƚĞŶĞƌŵĄƐ ƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂůĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞůĂĐĂƐĂLJƉĂƌĂĞůůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͘ηĞĚŝĐĂĐŝſŶηsŽĐĂĐŝſŶ


ǻŸ_ŸǣĶŸǣŠŸǣǣs_ĶɚŸǼOÞżŘ _sĶŸǣOsŘǼNjŸǣ_ssǣǼȖ_ÞŘǼsǣʰsĶ

927$&,21(6 Ƽǣ_ŸŎNjǼsǣ˨_sğȖŘÞŸ

ɚŸǼŎŸǣsŘǼNjsĶǣĶÞǣǼǣNJrʰǢɠƼ ɴµŸʳ

'HFHQWURVGHHVWXGLDQWHV NJr ƻNjsǣÞ_sŘǼs ^ŎEŸĶsŘʰŘƻȖĶ ǢsONjsǼNjâ¶sŘsNjĶ DNjŸǼǼŸʰ®ĶŸNjsŘOÞ ǢsONjsǼNjâ_s OŸŸNj_ÞŘOÞżŘ ǢȖOs_ŸʰƻEĶŸ ǻsǣŸNjsNjŸ ōŸŘʊŸŘÞʰǢŘǼÞ¶Ÿ ƻNjŸǼsǣŸNjsNjŸ NNjŸʰrǣǼsEŘ ǢsONjsǼNjâ_sOǼÞɚÞ__sǣ ǣŸOÞĶsǣ ǻNjŸ¶ĶÞʰəĶsŘǼÞŘŸ µŸŘʊĶsʊʰğŸLJȖâŘ ǢsONjsǼNjâ_s NJŸǣʰğȖŘNNjȖʊ ɚNjŸʰrŘʊŸ ǢsONjsǼNjâ_sNjsĶOÞŸŘsǣ ƼȚEĶÞOǣ ǻŸNjNjsʰǻŸŎ ǣ ǢǼȖOĨɴʰµǣƼNj ǢsONjsǼNjâ_sOȖĶǼȖNj µǣǣsȖɴʰəÞOǼŸNjÞ µĶĶsǼŸʰĂ ȖOǣ ǢsONjsǼNjâ_sNjsĶÞ¶ÞżŘ NÞŘĶĶÞŘŸʰəĶsŘǼâŘ Ă s_sǣŎʰ®NjŘOÞǣOŸ ǢsONjsǼNjâ_sƼNjsŘǣ ŷNjLJȖsNjʰNŎÞĶ ōsĶŸŘÞʰDNjÞǣ əŸOĶsǣ ®NjŘOȖOOÞʰ¶ȖǣǼâŘ µŸ_ŸɴʰŘǼŸŘsĶĶ

ǢɠƼ ƻNjsǣÞ_sŘǼsƻȖĶÞŘƻsNjsʊ Ă ÞŘ_Ÿ ǢsONjsǼNjâ¶sŘsNjĶ DNjsŘ_µŸŎsʊ ǢsONjsǼNjâ_s OŸŸNj_ÞŘOÞżŘ ōÞOsĶƻsNjNjsǼ ǻsǣŸNjsNjŸ ÝɚŘ^sŘÞƼŸǼǼÞ ƻNjŸǼsǣŸNjsNjŸ ōʳǢŸĶDǣǣŘÞ ǢsONjsǼNjâ_sƼNjsŘǣ Ķ_ŘNJŸ_Njâ¶Ȗsʊ Ȗ¶ȖǣǼŸ^Þʊ ǢsONjsǼNjâ_sNjsĶOÞŸŘsǣ ƼȚEĶÞOǣ ÞĶÞŘ^sĶ¶_ ōǼsŸ®sNjNjsɴNj ǢsONjsǼNjâOǼÞɚÞ__sǣ ǣŸOÞĶsǣ NŘ_sĶµŸŘǼsNj Ă ȖOÞDsĶǼNjŎŸ ǢsONjsǼNjâ_sOȖĶǼȖNj əĶsŘǼÞŘNȖ_Ř NĶNjŷǼǼsNjŸ ǢsONjsǼNjâ_sNjsĶÞ¶ÞżŘ NŎÞĶdžȖÞŘǼsNjŸǣ əĶsŘǼÞŘNsNjNj ǢsONjsǼNjâ_s_sƼŸNjǼs ݶŘOÞŸµÞŎsŘsʊ NJŸOÞŸËsNjs_Þ əŸOĶsǣ NJŸOÞŸNjǼŸ ĶsĠŸĂ sŘOÞŘǣ

µŷʵ ƻNjsǣÞ_sŘǼDÞĶŸğȖĶÞsǼʳ ǢsONjsǼNjâ¶sŘsNjĶ ŷŘǼÞɚsNjŸğȖĶÞsǼʳ ǢsONjsǼNjâ_sOŸŸNj_ÞŘOÞżŘ ǣǣȖŎōNjǼÞŘʳ ǻsǣŸNjsNjŸ ȕsÌĶÞضsNjəĶsŘǼâŘʳ ƻNjŸǼsǣŸNjsNjŸ ō¶ŘÞsŎ®OȖŘ_Ÿʳ ǢsONjsǼNjÞ_sNJsĶOÞŸŘsǣ ƻȚEĶÞOǣ DsNjNjŸǣğȖŘƻǼNjÞOÞŸʳ µNjŸǣǣŸəÞOǼŸNjÞʳ ǢsONjsǼNjâ_sƻNjsŘǣ DŸŘʊŘŸrɚضsĶÞŘʳ ƻsNjŘğʊŎâŘʳ ǢsONjsǼNjâ_sNJsONjsOÞżŘɴ ^sƼŸNjǼsǣ DŸŘÞŘŸğŸǣwʰNNjNjsNjōNjǼÞŘ ɴµsŘsǣÞŸōǼsŸʳ ǢsONjsǼNjâ_sOǼÞɚÞ__sǣ ǢŸOÞĶsǣ ¶ȖÞNjNjsōÞĶ¶NjŸǣʰµĶĶs¶Ÿǣ NŘ_sĶɴƻŸĶÞ^ŸŘǼsĶĶʳ ǢsONjsǼNjâ_sNȖĶǼȖNj NNjɚsNjŸğȖĶÞsǼʳ ōNjÞŘضsĶÞōNjǼÞŘʳ ǢsONjsǼNjâ_s®ŸNjŎOÞżŘ NJsĶÞ¶ÞŸǣ ƻŘsNjŸNǼĶÞŘʳ ǢNjɚÞŗǼŘsĶʳ əŸOĶsǣǼÞǼȖĶNjsǣ DÞĶŸµȖÞĶĶsNjŎÞŘʳ ƻŘsNjŸōʳNĶNj


rĶ ŎNjǼsǣ ˟˨ _s ĠȖŘÞŸ ǣs _ÞsNjŸŘ OŸŘŸOsNj ĶŸǣ

CENTRO DE ESTUDIANTES

NjsǣȖĶǼ_Ÿǣ_sĶɚŸǼOÞżŘʰsŘ_ŸŘ_sĶŸǣŎÞǣŎŸǣ ¯ȖsNjŸŘʲ ˤˡ̇ _s ɚŸǼŸǣ ƼNj ˃µŸ˃ʰ ˢˣ̇ ƼNj ˃ ǢɠƼ˃ʰ ɴ ˠˣ̇ ƼNj ˃NJr˃ʳ ˃µŸ˃ʰ ǣsNj sĶ OsŘǼNjŸ _ssǣǼȖ_ÞŘǼsǣ_sĶƼsNjâŸ_Ÿˡ˟ˠˤ˚ˡ˟ˠ˥ʳ

GO!

_sĶOŸĶs¶ÞŸʳ ∗ NJsŘŸɚNj

EŸNjNj_ŸNjsǣ

ɴƼÞŘǼNj

∗ ɴȖ_NjsŘĶŸNj¶ŘÞʊOÞżŘ_sOÌNjĶǣƼNj ƼÞʊNjNjŸŘsǣʳ ĶŸǣĶȖŎŘŸǣ_sĶŸǣOȖNjǣŸǣǣȖƼsNjÞŸNjsǣOsNjO ∗ NŸĶŸONj OŸNjǼÞŘǣ ŸǣOȖNjǣ sŘ Ķ ǣĶ _s _sǣȖƼNjŸ¯sǣÞżŘʳ

ƼNjŸɴsOOÞżŘʳ

∗ NjsĶÞʊNj OÌNjĶǣ OsNjO _sĶ _sNjsOÌŸ LJȖs ∗ NŸĶŸONj OĶsŘ_NjÞŸǣ sŘ O_ OȖNjǣŸ ƼNj ǼÞsŘs sĶ OÞȖ__ŘŸ ɚŸǼNjʰ OŸŘ ŎŸǼÞɚŸ _s ŘŸǼNj¯sOÌǣNjsĶsɚŘǼsǣ_sĶŸǣŎÞǣŎŸǣʳ ĶOsĶsENjOÞżŘ_ssĶsOOÞŸŘsǣsŘsǣǼsŠŸʳ

∗ ƻÞŘǼNj Ķǣ OŘOÌǣ _sĶ OŸĶs¶ÞŸʰ ǼŘǼŸ

∗ ŷNj¶ŘÞʊNj OÌNjĶǣ ƼNj ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ _sĶ ÞŘǼsNjŘOŸŎŸsɮǼsNjŘʳ OÞOĶŸE ǣÞOŸʰǣŸENjsǼsŎǣOŸŎŸĶɚÞŸĶsŘOÞʰ ∗ NŸĶŸONj ĠEżŘ ĶâLJȖÞ_Ÿ sŘ ĶŸǣ EŠŸǣ _sĶ Ķǣ_NjŸ¶ǣʰĶǣsɮȖĶÞ__ɴŸǼNjŸǣ_sÞŘǼsNjwǣʳ

OŸĶs¶ÞŸɴOŸŘOÞsŘǼÞʊNjǣŸENjsǣȖȖǣŸʳ

∗ NJsĶÞʊNj OŸŘɚÞɚsŘOÞǣ ƼNj ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ _s ∗ NŸŎƼNjNj sĶsŎsŘǼŸǣ ŘsOsǣNjÞŸǣ ƼNj ǼŸ_ŸǣĶŸǣŠŸǣʳ

NjsĶÞʊNj

s_ȖOOÞżŘ

¯âǣÞO

ʹǣŸ¶ǣʰ

∗ NŸĶEŸNjNj OŸŘ ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ ɴˀŸ ƼNjŸ¯sǣŸNjsǣ OŸĶOÌŸŘsǼǣʰ sĶsŎsŘǼŸǣ _s ǣŸ¯ǼEĶĶʰ OŸŘĶŸǣƼNjŸɴsOǼŸǣLJȖsNjsĶÞʊŘʳ ∗ DNjÞŘ_Nj ƼŸɴŸ sɮǼNj ȖĶÞOŸ ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ sŘĶǣŎǼsNjÞǣLJȖsĶŸŘsOsǣÞǼsŘʳ ∗ ǣs¶ȖNjNjŘŸǣ _s LJȖs sŘ O_ ƼNjsOsƼǼŸNjâ ÌɴƼƼsĶÌÞ¶ÞwŘÞOŸɴǼŸĶĶÞǼǣ¯sŎsŘÞŘǣʳ ∗ NjNjs¶ĶNj ĶŸǣ ŎȖsEĶsǣ _ŸŘ_s ǣs OŸĶŸO Ķ NjŸƼ_sĶOŸĶs¶ÞŸLJȖssǣǼ ĶɚsŘǼʳ ∗ NjNjs¶ĶNj ɴ NjsŘŸɚNj sĶsŎsŘǼŸǣ LJȖs ǣs sŘOȖsŘǼNjŘ sŘ EÞEĶÞŸǼsO ʹŎƼǣʰ ĶÞENjŸǣʰ OŸŘǣǼÞǼȖOÞŸŘsǣʰ_ÞOOÞŸŘNjÞŸǣʰsǼOʺ ∗ NŸŎƼNjNj ǼEĶŸŘsǣ ƼNj _ÞǣǼÞŘǼŸǣ sɚsŘǼŸǣ

sǼOʺ ∗ Ă ɚNjƼsOÌsNjǣ_ss_ȖOOÞżŘ¯âǣÞOȖŘ ɚsʊƼŸNjŎsǣʳ ∗ OǼȖNjOŸŎŸŎs_Þ_ŸNjsǣsŘǼNjsǼŸ_ŸǣĶŸǣ OȖNjǣŸǣ ƼNj Ķ ɚsŘǼ _s ĶÞENjŸǣ Ȗǣ_Ÿǣ sŘǼNjssĶĶŸǣʰĶOŸŎsŘʊNjĶǣOĶǣsǣʳ ∗ NNjsNjȖŘƼ ¶ÞŘ_s®OsEŸŸĨɴOȖsŘǼ _s ÝŘǣǼ¶NjŎ sŘ Ķǣ OȖĶsǣ Ìɴ ÞŘ¯ŸNjŎOÞżŘ ɴ ŘŸɚs__sǣʰ ǣâ ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ LJȖs ĶŸ _sǣssŘʰ ƼȖs_Ř NjsĶÞʊNj

ȖŘ

ǣs¶ȖÞŎÞsŘǼŸ

_s

Ķǣ

OǼÞɚÞ__sǣ_sĶOsŘǼNjŸ_ssǣǼȖ_ÞŘǼsʳ
9DPRV 9DPRVSRU SRU HOFDPELR FDPELR Ǣs_sOÞ_ÞżÌOsNjĶsȖŘsŘǼNjsɚÞǣǼĶǣˢ ƼsNjǣŸŘǣLJȖsŸOȖƼŘĶŸǣƼNjÞŘOÞƼĶsǣ ONj¶Ÿǣ_s_ÞOÌŸOsŘǼNjŸʲğȖĶÞsǼDÞĶŸʰ ğȖĶÞsǼŷŘǼÞɚsNjŸʰɴōNjǼâŘǣǣȖŎʳ ŽůĂďŽƌĂƌLJŚĂĐĞƌĐŽƐĂƐƉĂƌĂĞůĐŽůĞŐŝŽ ƋƵĞĨĂǀŽƌĞnjĐĂŶĂƚŽĚŽĞůĂůƵŵŶĂĚŽ ƐƉŽƌĞƐŽƋƵĞƐƵƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƐĞďĂƐĂƌŽŶ ĞŶ ĐŽƐĂƐ ƋƵĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĂŶ Ă ƚŽĚŽƐ LJ ƋƵĞ ƚƌĂŶƋƵŝůĂŵĞŶƚĞƐĞƉƵĞĚĂŶƌĞĂůŝnjĂƌƐŝŶƵŶ ĐŽƐƚŽ͕ĐŽŵŽƐŽŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŚĂƌůĂƐ͘ KƌŐĂŶŝnjĂĐŝſŶĚĞůĐĞŶƚƌŽLJĐĂŵƉĂŹĂ ĞůĞĐƚŽƌĂů &ƵĞ ĚŝĨşĐŝů ŽƌŐĂŶŝnjĂƌ ůĂ ůŝƐƚĂ LJĂ ƋƵĞ ĞƌĂŶ ŵƵĐŚŽƐ ůŽƐ ƋƵĞ ƋƵĞƌşĂŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͕ ƉĞƌŽ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂƌŽŶ ĞŶ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ LJ ĐŽŵŽ ŐƌƵƉŽ ǀŝǀŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ůŝŶĚĂ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ĞƐƉĞƌĂŶ ƋƵĞ ĂƐş ƐĞĂ ĞŶƚŽĚŽĞƐƚĞƉĞƌŝŽĚŽ͘ DĞƚĂ ƐƉĞƌĂŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ LJƋƵĞĞůĂůƵŵŶĂĚŽƋƵĞĚĞĐŽŶĨŽƌŵĞ͖LJĞŶ ĐƵĂŶƚŽĂŐƌƵƉŽƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƋƵĞ

ŶĂĚŝĞƋƵŝĞƚĂĂďĂŶĚŽŶĂƌLJƋƵĞǀŝǀĂŶƵŶĂ ůŝŶĚĂĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ WƌŝŵĞƌĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐƵŵƉůŝƌ KƌŐĂŶŝnjĂƌ Ğů ̺à ĚĞ >Ă ŽŶƐŽůĂƚĂ͕ LJ ƋƵĞ ůƵĞŐŽ ƌĞĂůŝnjĂƌ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐş ƌĞĐĂƵĚĂƌ ĨŽŶĚŽƐ LJ ƉŽĚĞƌ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ŽƚƌĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͘

rŘŘŸŎENjs_sĶNjsɚÞǣǼĶsǣ _sǣsŎŸǣsĶŎɴŸNj_sĶŸǣwɮÞǼŸǣɴ LJȖsĶĶs¶ȖsŘOȖŎƼĶÞNjOŸŘǣȖǣ ŎsǼǣɴŸEĠsǼÞɚŸǣʳ
ˠˀ˟˦ĵȖNj¶ŸəĶsŘǼÞŘʹ˥̮ˆˇʺ ˠˀ˟˦ōĶƼǣǣÞݶŘOÞŸʹˤ̮ ˆDˇʺ ˠˀ˟˦NŸŎEµǣǼŸŘʹƻNjŸ¯sʺ ˡˀ˟˦NÌŸōǼsŸʹˡ̨ˆDˇʺ ˟ˢˀ˟˦NŘsĶĶŸğʊŎÞŘʹˡ̨ ˆˇʺ ˢˀ˟˦ŷĶÞɚsNjŸōÞ¶NjŸǣʹ˥̮ ˆˇʺ

ˠˠˀ˟˦ȕNjŘNǼĶÞŘʹ˥̮ˆNˇʺ ˠ˨ˀ˟˦µĶsǼǼŸōȖNjŸʹˠ̨ˆDˇʺ ˠˡˀ˟˦®sNjNjNjÞŸNŘ_sĶʹˣ̮ ˡ˟ˀ˟˦DsNjNj_ŸrŎÞĶÞʹˤˆDˇʺ ˆˇʺ ˠˡˀ˟˦ǢŘǼضȖǣǼÞŘʹˣ̮ ˡ˟ˀ˟˦ɚÞĶəĶsŘǼÞŘʹˢ̨ˆNˇʺ ˡ˟ˀ˟˦DsNjǼŸNjsĶĶŸōNjÞŘʹˡ̨ˆˇʺ ˆˇʺ ˡ˟ˀ˟˦DǣǣŘŸəÞOǼŸNjÞʹˡ̨ ˆˇʺ ˡ˟ˀ˟˦^sNNjĶÞǢsEǣǼÞŘ ʹˠ̨ˆNˇʺ ˡˠˀ˟˦µNjOÞğȖŘʹ˥̮ˆNˇʺ ˢˀ˟˦ʉȖĶEsNjǼÞ¶ȖǣǼÞŘʹ˥̮ ˠˡˀ˟˦ƻÞNjŸĶəÞOǼŸNjÞʹ˥̮ ˡˠˀ˟˦NNjŸrǣǼsEŘʹˣ̮ˆˇʺ ˆDˇʺ ˆDˇʺ ˡˢˀ˟˦^ÞĶsNJŎÞNjŸʹˠ̨ˆNˇʺ ˟ˣˀ˟˦DĶŘ¶ÞŸŘsğȖĶÞŘʹ˥̮ ˠˡˀ˟˦µŸNj_ŸōȖNjÞOÞŸ ˡˣˀ˟˦DNjŸŘsǼǼŸəĶsŘǼÞŘʹ˥̮ ˆNˇʺ ʹƻNjŸ¯sʺ ˆˇʺ ˟ˤˀ˟˦ōŸŘsǣǼsNjŸĶŸ ˠˢˀ˟˦DNjŎŘōsĶŘÞsʹ˥̮ ˡˣˀ˟˦NŸǣǼŘʊŸ®OȖŘ_Ÿʹ˥̮ ŘǼŸŘsĶĶʹ˥̮ˆNˇʺ ˆDˇʺ ˟ˤˀ˟˦^s®NjŘOsǣOÌÞNsĶsǣǼs ˠˢˀ˟˦DNjŎŘğŸsĶʹ˥̮ˆDˇʺ ˆDˇʺ ˡˤˀ˟˦NNjŸǼğŸǣs¯ÞŘʹˠ̨ˆDˇʺ ʹˠ̨ˆˇʺ ˠˢˀ˟˦NJÞŘĶ_Þ¶ȖǣǼÞŘʹˢ̨ ˡˤˀ˟˦ƻŸŎÞNjŸōsĶÞŘʹˢ̨ˆˇʺ ˟ˤˀ˟˦ƻŸƼÞŘŸŗÞOŸĶǣʹˣ̮ ˆˇʺ ˡ˦ˀ˟˦NsNjȖǼǼÞğʊŎÞŘʹˡ̨ˆDˇʺ ˆNˇʺ ˠˢˀ˟˦ŗɚNjNjŸǢENjÞŘʹˡ̨ ˡ˧ˀ˟˦ĵsɚsNjǼǼŸrȖ¶sŘÞʹ˥̮ ˥ˀ˟˦ōNjÞŘÞǢŘǼÞ¶Ÿʹ˥̮ˆˇʺ ˆDˇʺ ˥ˀ˟˦ōŸŘʊŸŘÞǢŘǼÞ¶Ÿʹˤ̮ ˠˣˀ˟˦DŸǣÞŸµNjOÞsĶʹƻNjŸ¯sʺˆDˇʺ ˡ˧ˀ˟˦ōǣOÌsNjŘŸNŎÞĶʹˤ̮ ˆˇʺ ˠˣˀ˟˦ŗŸɚNjsOÞŸɳŎÞĶʹˡ̨ ˆNˇʺ ˟˦ˀ˟˦ǻNjŸ¶ĶÞəĶsŘǼÞŘŸʹˤ̮ ˆˇʺ ˡ˧ˀ˟˦ǢȖOs_ŸƻEĶŸʹˣˆˇʺ ˆˇʺ ˠˣˀ˟˦µÞɚsŘŸµsNjŎŘʹ˥̮ ˡ˧ˀ˟˦NÌÞƼƼsNjŸNsOÞĶÞʹˠ̨ ˟˦ˀ˟˦ƻÞŸĶÞrŎÞĶÞʹ˥̮ˆNˇʺ ˆˇʺ ˆˇʺ ˟˦ˀ˟˦µsNjEĶ_ŸŘǼŸŘsĶĶ ˠˣˀ˟˦ōǼǼĶÞǢŘǼÞ¶Ÿʹˤ̮ ˡ˨ˀ˟˦ƻÞǣǼŸŘÞNŘ_sĶʹˤ̮ˆDˇʺ ʹˢ̨ˆDˇʺ ˆˇʺ ˟˦ˀ˟˦NJÞɚsNjݶŘOÞŸʹˢ̨ˆˇʺ ˠˤˀ˟˦ĵŸʊŘŸNŎÞĶʹˤ̮ ˡ˨ˀ˟˦ŷĶŸOOŸ¶ȖǣǼÞŘʹˣ̮ˆˇʺ ˡ˨ˀ˟˦əÞŸĶǢŸ¯Þʹˣ̮ˆˇʺ ˟˦ˀ˟˦ĵÞŸǼǼÞµÞŘŘʹ˥̮ˆDˇʺ ˆNˇʺ ˡ˨ˀ˟˦ŷENjs¶ŸŘ¶ŸǣǼÞŘʹ˥̮ ˟˦ˀ˟˦^ÞĶsōÞNjʹˢ̨ˆNˇʺ ˠˤˀ˟˦µÞŎsŘsʊƻȖĶʹˠ̨ ˆDˇʺ ˟˧ˀ˟˦ƻÞŸɚŘŸNJŸOÞŸʹˣ̮ˆNˇʺ ˆDˇʺ ˢ˟ˀ˟˦®ǣŘŸəĶsŘǼÞŘʹ˥̮ˆˇʺ ˟˨ˀ˟˦ĵŸƼsʊĵȖNj¶ŸğȖŘ ˠˤˀ˟˦®ŸNjǼÞDNjÞŘʹˢ̨ˆNˇʺ ˢ˟ˀ˟˦µŸŘǼsNjŸNŘ_sĶʹˣ̮ NNjȖʊʹˢ̨ˆNˇʺ ˠ˥ˀ˟˦DŸǣÞŸǻŸŎǣʹ˥̮ˆNˇʺ ˟˨ˀ˟˦ǢŸǣNJŸ_NjÞ¶Ÿʹˢ̨ˆDˇʺ ˠ˥ˀ˟˦µŸŘʊĶsʊğŸLJȖÞŘʹˡ̨ ˆNˇʺ ˢˠˀ˟˦ǻŸŎǼÞǣğŸǣs¯ÞŘʹˣ̮ˆˇʺ ˟˨ˀ˟˦ōNjÞǼŘŸµNjs¶ŸNjÞʹˠ̨ ˆNˇʺ ˢˠˀ˟˦®sĶÞǣǣÞɳŎÞĶʹˢ̨ˆˇʺ ˆDˇʺ ˠ˨ˀ˟˦®sNjNjsɴNjōNjÞŘŸʹˠ̨ ˢˠˀ˟˦ōNjsضŸƻEĶŸʹˢ̨ˆˇʺ ˠ˟ˀ˟˦NsNjEsǼǼŸŘƻȖĶ ˆNˇʺ ˢˠˀ˟˦ǻNjEÞŘÞ®ĶŸNjsŘOÞʹˢ̨ ʹˠ̨ˆDˇʺ ˠ˨ˀ˟˦ƻÞʊʊÞōÞĶ¶NjŸǣʹˠ̨ ˆNˇʺ ˠ˟ˀ˟˦µĶĶNj_Ÿ®NjŘOŸʹˤ̮ ˆNˇʺ ˢˠˀ˟˦ĵŸʊŘŸǢŘǼÞ¶Ÿʹˡ̨ˆˇʺ ˆDˇʺ ˠ˨ˀ˟˦^ÞĶsǻŎNjʹˣ̮ˆˇʺ ˠˠˀ˟˦NǣǣÞŘsNjÞǢŘǼÞ¶Ÿʹˠ̨ ˠ˨ˀ˟˦ǢNjɚÞŗǼŘsĶʹˣ̮ ˆNˇʺ ˆDˇʺ

&XPSOHDxRV GH-XOLR


 

NŸŘ sĶ NjsǼŸNjŘŸ Ķ ɚÞ_ _sŎŸONj ǼÞO sŘ Ķ _wO_ _sĶ ˧˟ OŸŎÞsŘʊ  ǼNjEĠNj sĶ ÝŘǣǼÞǼȖǼŸ sŘ ƼŸǣ _s Ķ ¯ŸNjŎOÞżŘ _s NsŘǼNjŸǣ _s rǣǼȖ_ÞŘǼsǣ sŘ Ķ ÝŘǣǼÞǼȖOÞżŘ ¯ÞŘsǣ _s ƼNjŸŎŸɚsNj ɴ OŸŘǣŸĶÞ_Nj Ķ ƼNjǼÞOÞƼOÞżŘOǼÞɚ_sĶŸǣĶȖŎŘŸǣ sŘsĶOŸĶs¶ÞŸʳ ^sǣ_s Ķ _ÞNjsOOÞżŘ _s Ķ sǣOȖsĶ ǣs sǣǼÞŎȖĶż Ķ ƼNjǼÞOÞƼOÞżŘ ɴ ǣȖ OŸŘǣǼÞǼȖOÞżŘ OŸŎƼŠŘ_Ÿ ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ LJȖs _sŎŸǣǼNjEŘ NjsĶ ÞŘǼsNjwǣ ƼŸNj ǣsNj ƼNjǼs OǼÞɚ _s Ķ ɚÞ_ sǣOŸĶNj Ŏ ǣ ĶĶ _s Ķǣ ÌŸNjǣ ȖĶÞOǣʳ ^sǣ_s sǣ wƼŸO ǣs OŸŘǼÞŘȚ OŸŘ sĶ OOÞŸŘNj _sĶ NsŘǼNjŸ _s rǣǼȖ_ÞŘǼsǣ _s ŎŘsNj ÞŘÞŘǼsNjNjȖŎƼÞ_ʳ Ă ŸǣŸEĠsǼÞɚŸǣsŘǼŸNjŘŸĶŸǣ OȖĶsǣ¶ÞNjsĶNsŘǼNjŸ_srǣǼȖ_ÞŘǼsǣ ǣŸŘ ONjsNj ȖŘ sǣƼOÞŸ _s ƼNjǼÞOÞƼOÞżŘ _s ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣ sŘ Ķ ÞŘǣǼÞǼȖOÞżŘ OŸŘǣÞ_sNjŘ_Ÿ sĶ ǣsŘǼÞ_Ÿ _sƼsNjǼsŘsŘOÞLJȖssǣǼŸǣȖƼŸŘssŘ Ķ ŎÞǣŎʱ ¶sŘsNjNj ȖŘ ƼNj OǼÞO _s

ɚÞ_ _sŎŸONj ǼÞOʰ ƼNjŸƼÞ Ř_Ÿǣs _sĶ ǣÞ¶ŘÞ¯ÞO_Ÿ LJȖs OŸŘĶĶsɚ Ķ ƼNjǼÞOÞƼOÞżŘ OǼÞɚʰ sŘ OȖŘǼŸ Ķǣ OŘ_Þ_ǼȖNjǣʰ ĶÞǣǼǣ ʰ OŎƼŠʰ ɚŸǼOÞŸŘsǣʰ ɴ ǼŸ_ Ķ ÞŎƼĶÞOŘOÞ _sĶƼNjŸOsǣŸ sĶsOǼŸNjĶʱ¶sǣǼÞŸŘNjĶ ǣŸĶȖOÞżŘ _s ƼNjŸEĶsŎ ǼÞOǣ ɴ ŘsOsǣÞ__sǣƼȖŘǼȖĶsǣLJȖsǣȖNj¶sŘ _sǣ_s sĶ ŎÞǣŎŸ sǣǼȖ_ÞŘǼ_Ÿ Ķ LJȖs NjsƼNjsǣsŘǼŘʱ ƼNjŸ¯ȖŘ_ÞʊNj ĶŸǣ ɚâŘOȖĶŸǣ sŘǼNjs ĶŸǣ ĶȖŎŘŸǣʰ _ŸOsŘǼsǣʰ _ÞNjsOǼÞɚŸǣ ɴ ǼŸ_Ÿ sĶ ƼsNjǣŸŘĶ LJȖs sǣ ƼNjǼs ÞŘǼs¶NjŘǼs _s Ķ ÞŘǣǼÞǼȖOÞżŘʱ ¶sŘsNjNj ɴ _sǣNjNjŸĶĶNjƼNjŸɴsOǼŸǣǣÞ¶ŘÞ¯ÞOǼÞɚŸǣ


ŘŸ ǣżĶŸ ƼNj ĶŸǣ sǣǼȖ_ÞŘǼsǣ ǣÞŘŸ ǼŎEÞwŘ sɮǼsŘ_Þ_Ÿǣ ǼŸ_ Ķ OŸŘĶōÞǣÞżŘONjÞǣŎLJȖsÞ_sŘǼÞ¯ÞO OŸŎȖŘÞ__ s_ȖOǼÞɚʱ _sǣƼsNjǼNj Ķ ĶÝŘǣǼÞǼȖǼŸʳ OƼOÞ__ _s ĶÞ_sNjʊ¶Ÿ ʰ _s NŸŘǣÞ_sNjŎŸǣ _s ɚÞǼĶ OŸŘ_ȖOOÞżŘ _s ¶NjȖƼŸ ɴ ǼNjEĠŸ sŘ ÞŎƼŸNjǼŘOÞ sĶ OOÞŸŘNj _sĶ NsŘǼNjŸ sLJȖÞƼŸʳ _srǣǼȖ_ÞŘǼsǣ sŘ OȖŘǼŸĶĶEŸNj Ķ¶ȖŘǣ _s Ķǣ OǼÞɚÞ__sǣ NjsĶÞʊ_ɴĶŸǣƼŸǣÞEĶsǣƼNjŸɴsOǼŸǣ LJȖs ǣs _sǣNjNjŸĶĶŘ _sǣ_s sĶ NsŘǼNjŸ ¯ȖǼȖNjŸǣʰ ɴ LJȖs ĶÞsŘǼŘ Ķ _s rǣǼȖ_ÞŘǼsǣ ǣŸŘʰ Ķ OÌŸOŸĶǼ_ ƼNjǼÞOÞƼOÞżŘʰ Ķ ONjsǼÞɚÞ__ ɴ sĶ ÞŘǣǼÞǼȖOÞŸŘĶsŘOŸŘŎsŎŸNjOÞżŘĶ_â ǼNjEĠŸ ŎŘOŸŎȖŘ_Ÿ sŘ EȖǣO _sĶəÞNj¶sŘ_sĶNŸŘǣŸĶǼʰOÌNjĶǣ _sĶEÞsŘ_sĶOŸŎȖŘÞ__s_ȖOǼÞɚ ǣŸENjs sĶ ƼNjŸOsǣŸ sĶsOǼŸNjĶʰ ǼŸ_ʳ _LJȖÞǣÞOÞżŘ _s ŎǼsNjÞĶ _Þ_ OǼÞOŸʰ ŸNj¶ŘÞʊOÞżŘ _s OǼÞɚÞ__sǣ NjsONjsǼÞɚǣ OŸŘ sĶ ¯ÞŘ _s NjsOȖ_Nj ¯ŸŘ_Ÿǣ Ÿ ƼŸNj ¯sOÌǣ sǣƼsOâ¯ÞOǣ ʹ _sƼŸNjǼÞɚǣʰ _â _sĶ sǣǼȖ_ÞŘǼsǣʰ _ŘʊŘǼsǣʺ ʰ ƼŸNjǼsǣ sOŸŘżŎÞOŸǣ ¶NjȖƼŸǣ_sĶȖŎŘŸǣLJȖsƼNjǼÞOÞƼŘsŘ OǼÞɚÞ__sǣ sɮǼNjOȖNjNjÞOȖĶNjsǣ ʹ ŷŗȕ ʰOŸŘOȖNjǣŸǣʰ ɚÞĠsǣʺ ʰ ƼŸɴŸ sǣOŸĶNj OŸŎƼŠsNjŸǣ LJȖs ƼNjsǣsŘǼŘ _Þ¯ÞOȖĶǼ_sǣ sŘ _ÞǣǼÞŘǼǣ ŎǼsNjÞǣʰ OǼÞɚÞ__sǣ ǣŸĶÞ_NjÞǣ NjsĶOÞŸŘ_ǣ

ğȖŘǼrĶsOǼŸNjĶˡ˟ˠˣ ĶsĠŘ_NjŷǼǼ˚µENjÞsĶ ƻwNjsʊ˚NĶȖ_ÞƻÞʊʊÞ˚µENjÞsĶ ʉÞŘŎÞŘŸ ˞NsŘǼNjŸ_ssǣǼȖ_ÞŘǼsǣ ˞ÝŘ¯ŸNjŎǼs ˞ğȖŘǼsĶOǼŸNjĶ ˞ƻ


ƻNjżɮÞŎŎsŘǼsʰ sĶ ˤ _s ğȖĶÞŸʰ sĶs¶ÞNjsŎŸǣ sŘǼNjs ŸǼNjŸǣʰ LJȖÞwضŸEsNjŘNj ĶƻNjŸɚÞŘOÞ_sNżNj_ŸE_ȖNjŘǼsĶŸǣƼNjżɮÞŎŸǣ ˣŠŸǣʳǻŎEÞwŘsĶs¶ÞNjsŎŸǣĶÝŘǼsŘ_sŘǼs_sŘȖsǣǼNjOÞȖ__ɴ Ŏ ǣ_sĶŘǼsʰŘŸǣǼŸONj _s¯ÞŘÞNj LJȖÞwŘ ŸOȖƼNj sĶ ǣÞĶĶżŘ _s

/$6

(/(&&,21(6

NJÞɚ_ɚÞʰŸǣsʰŘȖsǣǼNjŸƻNjsǣÞ_sŘǼsʳ

<

Ă ÌÞǣǼŸNjÞ_sŘȖsǣǼNjŸƼâǣŘŸǣŎȖsǣǼNjȖŘâŘǼÞŎNjsĶOÞżŘsŘǼNjsŘȖsǣǼNj sɮÞǣǼsŘOÞ OŸŎŸ Ƽâǣ ɴ Ķǣ ¶Řǣ _s sĶs¶ÞNj LJȖÞwŘ ŘŸǣ OŸŘ_ȖOsʳ Ă ÌÞǣǼŸNjÞ OŸŘǼsŎƼŸNj Řs ŘŸǣ ŎȖsǣǼNj LJȖs sĶ ŎȖOÌŸǣ OŸŎƼNjŸŎsǼsNjǣsʰ ɚNjÞŸǣʰ OŸŘ ƼȖsEĶŸ _s Ķ Nj¶sŘǼÞŘ ǣÞsŎƼNjs Ŏż Ķ ¶Řǣ _s ɚŸĶɚsNj ÌOsNj ƼŸĶâǼÞOʰ sǣ _sOÞNjʰ _sŎŸONjOÞ ɴ ǣȖ Ŏ ɮÞŎ sɮƼNjsǣÞżŘ ɚŸĶɚsNjǼNjǣƼŸĶNjŘŸǣɴŸĶɚÞ_ŎŸǣ_sLJȖs ŎŸ_sNjŘʲ sĶ ɚŸǼŸʳ ^sǣ_s ˠ˨˧ˢʰ OȖŘ_Ÿ ŘŸ ǣŸŎŸǣ ŘŸǣŸǼNjŸǣ ǣÞŘ sĶ ŸǼNjŸʳ rĶ ǢsNj ĶŸǣ ɚĶÞsŘǼsǣ ƼŸĶâǼÞOŸǣ _s sǣ wƼŸO Nj¶sŘǼÞŘŸ ŘsOsǣÞǼ _sĶ ŸǼNjŸʳ ȕŘ _s Ķǣ ǼŸŎNjŸŘ Ķǣ NjÞsŘ_ǣ ƼNj OŸŘ_ȖOÞNj ŎȖsǣǼNjǣ _s LJȖs sŘǼsŘ_sŎŸǣ sǣŸʰ sǣ ŘȖsǣǼNjŸ Ƽâǣʰ sǣ LJȖs ɚÞɚÞŎŸǣʰ _sǣ_s ȖŘ OȖŘ_Ÿ LJȖsNjsŎŸǣ ƼNjǼÞOÞƼNjʰ ȖŘLJȖs ǣs ƼȖŘǼŸ _s ɚÞǣǼ _sĶ ^sNjsOÌŸ ȖŘ ƼŸOŸʰ _sĶ ¯ȖǼȖNjŸ _s ŘȖsǣǼNjŸ Ƽâǣ ɴ ŘŸ NŸŘǣǼÞǼȖOÞŸŘĶʰ Ķ ƼNjÞŎɚsNj _s Ķ ŘŸǣ LJȖs_ŎŸǣ ǣŸĶŎsŘǼs ƼsŘǣŘ_Ÿ sŘ ^sŎŸONjOÞʳrĶƼȖsEĶŸsĶÞ¶sʰsĶƼȖsEĶŸǣs ŘȖsǣǼNjLJȖÞŘǼÞǼʳ sLJȖÞɚŸOʰsĶƼȖsEĶŸOǣǼÞ¶ʳ

12627526

N__ŸǣŠŸǣǣsŘŸǣ_ĶOÌŘOs_s sɮƼNjsǣNjŘŸǣɴ_sOÞ_ÞNjŘȖsǣǼNjŸ¯ȖǼȖNjŸʳrǣŸ ǣâʰǣÞsŎƼNjsɴOȖŘ_ŸsĶƼŸĶâǼÞOŸ_sǼȖNjŘŸ OȖŎƼĶ ǣȖǣ ƼNjŸŎsǣǣʳ Ă Ȗs¶Ÿ _s Ķ ONjÞǣÞǣ _sĶŠŸˡ˟˟ˠʰĶNjsĶOÞżŘsŘǼNjssĶƼȖsEĶŸʰ Ķ ƼŸĶâǼÞO ɴ Ķ _sŎŸONjOÞ ¯Ȗs _sOɴsŘ_Ÿʰ sŘ ¶sŘsNjĶ ƼŸNjLJȖs Ķ ƼŸEĶOÞżŘ ƼNjŸŎs_ÞŸ sǣǼE _sǣsŘOŘǼ_ʰ _sOsƼOÞŸŘ_ ɴ EŘ_ŸŘ_ ƼŸNj sĶ ¶ŸEÞsNjŘŸ _s ǼȖNjŘŸʳ ǢÞŘ ÌOsNj ȖŘ ĠȖÞOÞŸ _s ɚĶŸNj ǣŸENjs ǣÞ sǣǼ ŘEÞsŘĶŸǣŎwǼŸ_ŸǣŸŘŸLJȖsƼĶÞOŘʰ ʹȖŘLJȖssŘNjsĶÞ__ǣÞĶŸÌ¶ŸȖŘƼŸOŸɴ ɚsŸLJȖssضsŘsNjĶŘŸǣŸŘĶŸǣOŸNjNjsOǼŸǣʰ _sŘǼNjŸ _s ȖŘ sǣLJȖsŎ _s ɚÞ_ _s Ƽʊʰ ȖŘÞżŘ ɴ ĶÞEsNjǼ_ʺʰ sĶ ħÞNjOÌŘsNjÞǣŎŸ ǼNjĠŸ ȖŘ ɚȖsĶǼ Ķ ƼǣÞżŘ _sĶ N¯w _ÞǣOȖǼÞsŘ_Ÿ _s ƼŸĶâǼÞOʰ Ķ ĠȖɚsŘǼȖ_ sɮƼNjsǣŘ_Ÿ ǣȖ ƼŸɴŸ Ÿ ŘŸ Ķ ǢNjʳ ƻNjsǣÞ_sŘǼʰ Ķ ¶sŘǼs ɚŸĶɚÞsŘ_Ÿ ŸƼÞŘNjʰ

ǢÞsŘ_Ÿ ĠŸɚsŘ ȖŘŸ ƼȖs_s ƼNjǼÞOÞƼNj _s ĶǣğȖɚsŘǼȖ_sǣʹNj_ÞOĶʰƼsNjŸŘÞǣǼʰ_sĶƻNjŸʰ _s Ķ ÝʊLJȖÞsNj_ʰ sǼOʳʺʰ sǣ _sOÞNjʰ ÌOsNjǣs ŎÞĶÞǼŘǼsʰ ƼsNjŸ ǼŎEÞwŘʰ sǣ ŎȖɴ ÞŎƼŸNjǼŘǼs sĶ ɚŸĶɚsNj ŸƼÞŘNjʰ OÌNjĶNjʰ OȖsǣǼÞŸŘNjʰ Njs¯ĶsɮÞŸŘNjʰ ÞŘɚsǣǼÞ¶Nj LJȖs ǣÞ¶ŘÞ¯ÞO sǣǼNj Ķ ¯NjsŘǼs _sĶ ƻâǣʰ _s Ķ ƻNjŸɚÞŘOÞ Ÿ _s Ķ ōȖŘÞOÞƼĶÞ__ʳ ǢÞsŘ_Ÿ ĠŸɚsŘ ǣs ƼȖs_s ɚŸĶɚsNj ÌEĶNj _s Ķ ƼŸĶâǼÞOʰ_sĶ_sŎŸONjOÞɴLJȖÞwŘɚŎŸǣ ɚŸǼNjʳ Ķ¶ȖŘŸǣ _s ĶŸǣ OÌÞOŸǣ LJȖs ɴ ǼÞsŘsŘˠ˥ŠŸǣɴLJȖssǣǼwŘsŘsĶƼ_NjżŘʰ ɚŘ ƼŸ_sNj sĶs¶ÞNj ƻNjsǣÞ_sŘǼsʰ ^ÞƼȖǼ_Ÿǣ ŗOÞŸŘĶsǣ ɴ sŘ Ķ¶ȖŘǣ ƼNjŸɚÞŘOÞǣʰ ǢsŘ_ŸNjsǣ ŗOÞŸŘĶsǣ ɴ ǼŸ_Ÿǣ ĶŸǣ LJȖs ǼsضŘ ˠ˧ ŠŸǣ OȖŎƼĶÞ_Ÿǣ ɚŘ ƼŸ_sNj sĶs¶ÞNjʰ_sŎ ǣʰµŸEsNjŘ_ŸNjsÝŘǼsŘ_sŘǼsʳ˚ Ă _sŎŸONjOÞʰ ƼĶENj ÌsNjŎŸǣ OȖŘ_ŸǣsĶsŘǼÞsŘ_sʹǣŸENjsǼŸ_ŸƼŸNjLJȖs


ǣÞ¶ŘÞ¯ÞO LJȖs sĶ ƼȖsEĶŸ _sOÞ_sʰ sĶ

ƼȖsEĶŸ sǣ ĶÞENjsʰ ŘŸǣŸǼNjŸǣ ǣŸŎŸǣ ĶÞENjsǣʺǼÞsŘsOŸŎŸEǣs_ssɮÞǣǼsŘOÞ_s ĶŎÞǣŎĶɚŸǼŸʳȕŘ_sNjsOÌŸ˚_sEsNj_ÞOsŘ  ĶŸǣĶÞENjŸǣʳɳŸ_Þ¶ŸȖŘ_sNjsOÌŸǣsOǣʳ ǢÞ LJȖÞsNjŸONjÞǼÞONjǼsضŸLJȖsƼNjǼÞOÞƼNjʳ ǢÞ LJȖÞsNjŸ ŸƼÞŘNj ǼsضŸ LJȖs ÞNj OŸŘǼsŘǼŸ sɮƼNjsǣNj ŎÞ ɚŸĶȖŘǼ_ʳ Ă Ÿǣ ƼNj¶Ŏ ǼÞOŸǣ ǣsOǣ OȖsǣǼÞŸŘŘ sĶ ɚĶŸNj _sĶ ɚŸǼŸ _sĶ OÞȖ__ŘŸ LJȖs ÌEÞǼ OÞȖ__sǣ Ÿ ĶŸOĶÞ__sǣ ƼsLJȖsŠǣ OŸŎŸ Ķǣ ŘȖsǣǼNjǣʰ ƼsNjŸ ǣs ŸĶɚÞ_Ř LJȖs ǣâ ǣs OŸŘǣǼNjȖɴs Ķ _sǣÞ_Þʰsǣ_sOÞNjʰsĶŘŸLJȖsNjsNjǼsŘsNj¶Řǣ _s ƼNjǼÞOÞƼNjʳ ǢÞsŎƼNjs ƼsŘǣwʰ _s ƼsLJȖsŠŸʰ LJȖs Ķ ɚÞ_ OŸŘ sĶ ŸǼNjŸʰ Ķ NjsĶOÞżŘ OŸŘ sĶ ŸǼNjŸ sNj ȖŘ _s Ķǣ OŸǣǣ Ŏ ǣ EsĶĶǣʳ Ă ŎÞǣǼ_ʰ ĶŸǣ ÌÞĠŸǣʰ ĶŸǣ OŸŎƼŠsNjŸǣʰ ǻŷ^ŷǢʰ ŘŸǣ EǣŎŸǣ sŘ Ķ sɮÞǣǼsŘOÞ _sĶ ŸǼNjŸʳ ɳ ȖŘ _s Ķǣ OŸǣǣ

ʹsŘǼNjs ǼŘǼǣʺ LJȖs _sEsŎŸǣ ÌOsNj ƼNj ŎsĠŸNjNj ŘȖsǣǼNj ɚÞ_ʰ Ķ ŘȖsǣǼNjʰ Ķ _sĶ ŸǼNjŸʰsǣLJȖs_sEsŎŸǣǣsNj OŸŘǣOÞsŘǼsǣ_s ĶÌsNjNjŎÞsŘǼLJȖsĶĂ sɴǢsŘʊƻsŠŘŸǣ _sĠż ɴ LJȖs Ķ NŸŘǣǼÞǼȖOÞżŘ _s ˅˨ˣ OŸŘǣ¶NjżsŘǣȖNjǼʳˢ˦LJȖssǣsĶɚŸǼŸʳ ɳŸ

sĶÞĠŸʰɴŸ_sOÞ_ŸʳəÞɚĶĵÞEsNjǼ_ʳ ƻNjŸ¯ʳ^NjʳōȖNjÞOÞŸµŸNj_Ÿ
N_ŠŸʰsĶ_âˡ˟_sğȖŘÞŸʰǣs OsĶsENjsĶ_â_sˆŗȖsǣǼNjǢsŠŸNj_sĶ NŸŘǣŸĶǼˇʰƼǼNjŸŘ_sĶNŸŘ¶Njs¶OÞżŘ _sĶŸǣˆōÞǣÞŸŘsNjŸǣ_sĶNŸŘǣŸĶǼˇʰ sŘǼÞ__ƼNjŸƼÞsǼNjÞ_sĶÝŘǣǼÞǼȖǼŸƻEĶŸ əÝʳ ǢÞŘŸǣƼNjs¶ȖŘǼŎŸǣ_sLJȖwŎŘsNj ǣsOsĶsENjżǼNjɚwǣ_sĶǼÞsŎƼŸʰǼsŘsŎŸǣ LJȖsNjsǼNjŸǼNjsNjŘŸǣĶŸǣÞŘÞOÞŸǣ_sĶ ÝŘǣǼÞǼȖǼŸʰĶĶ ƼŸNjsĶŠŸˠ˨˥˧ʳrŘsǣs ŎŸŎsŘǼŸsĶĶȖŎŘ_ŸsNjŎȖɴ Njs_ȖOÞ_ŸʰNjsOŸNj_sŎŸǣLJȖsǣsONjsƼNj LJȖsĶŸǣĠżɚsŘsǣLJȖsOȖNjǣEŘǣȖǣ sǣǼȖ_ÞŸǣsŘsĶǢsŎÞŘNjÞŸˆǢŘƻs_NjŸ NĶɚsNjˇOOs_ÞsNjŘʰǼŎEÞwŘʰȖŘǼâǼȖĶŸ ǣsOȖŘ_NjÞŸʳrŘǼŸŘOsǣʰ_sǣ_ssĶÞŘÞOÞŸɴ ƼŸNjŎȖOÌŸǣŠŸǣʰĶŸǣ¯sǣǼsĠŸǣǣsÌOâŘ sŘĶƻNjNjŸLJȖÞɴsĶOŸĶs¶ÞŸ_ÌsNjâ sĶĶŸǣʳ

&HOHEUDFL³QGHOG­DGH

ySP GK-q G Ģ<-qr 3q <2G<3qKqx

NŸŘsĶƼǣŸ_sĶǼÞsŎƼŸɴĶÞNj ÞŘONjsŎsŘǼ Ř_ŸǣssĶĶȖŎŘ_Ÿǣs OŸŎsŘʊż_sǣNjNjŸĶĶNjʰsĶ_âÌ EÞĶ ŘǼsNjÞŸNjŸsĶŎÞǣŎŸ_âˡ˟ǣÞǣsOŸNjNjssĶ ¯sNjÞ_Ÿ_sĶ^â_sĶDŘ_sNjʰȖŘ OŎEÞŸ_sOǼÞɚÞ__sǣLJȖsOŸŘǣÞǣǼssŘ ĠȖŘǼNjǼŸ_ŸǣĶŸǣĶȖŎŘŸǣsŘȖŘōÞǣ sŘOOÞżŘ_s¶NjOÞǣʰĶ¶ȖŘǣ OǼÞɚÞ__sǣNjsONjsǼÞɚǣɴʰOŸŎŸOÞsNjNjsʰ ǣsǣÞNjɚsȖŘĶsOÌsOÌŸOŸĶǼ_ǼŸ_Ķ OŸŎȖŘÞ__ʰŸNj¶ŘÞʊ_ƼŸNjsĶNsŘǼNjŸ _srǣǼȖ_ÞŘǼsǣʳrŘ_âǣƼNjsɚÞŸǣǣs ǼNjEĠsŘĶǣȖĶǣOŸŘǼsŎǣLJȖs ÌOsŘĶŎÞǣÞżŘɴĶ¯Þ¶ȖNj_sōNjâ OŸŎŸō_NjsNŸŘǣŸĶ_ŸNjʳ əNjÞNjŸŘʰLJȖÞʊ ǣʰĶŸǣ ŎEÞǼŸǣ_sĶ OsĶsENjOÞżŘɴĶŸǣŎŸ_Ÿǣ_sNjsĶÞʊNjĶ ƼsNjŸĶŸLJȖsǣsǼNjǼ_sNjsǣĶǼNjǣÞsŎƼNjs sǣsĶsǣƼâNjÞǼȖŎÞǣÞŸŘsNjŸOŸŘLJȖsǣs ÞŘǣǼÞǼȖOÞŸŘsǣʰLJȖssŘsĶŎȖŘ_Ÿʰ_sƼsŘ_sŘ_sĶ ¯ȖŘ_żĶNŸŘ¶Njs¶OÞżŘʰsǣƼâNjÞǼȖLJȖs NŸŘ¶Njs¶OÞżŘ_sĶŸǣōÞǣÞŸŘsNjŸǣ_sĶNŸŘǣŸĶǼʳ _sEsÞŎƼNjs¶ŘNjǼŸ_ǣĶǣ  ƻNjŸ¯sǣŸNjËŸNjOÞŸōŸNjÞŸŘ_Ÿ
0;,=0564,(*<,9+6

ƻȖs_sŘǣsNjŎsĠŸNjsǣŎÞ¶ŸʰŘŸɚÞŸǣŸ

LJȖsɚÞɚâǣǼȖƼNjÞŎsNjŎŸ_sĶŸʰ_ŸŘ_sĶŸǣ

ÌsNjŎŘŸǣʰɴsǣǼNjǼŸ_ŸsĶ_âĠȖŘǼŸǣʰ

ŎÞs_ŸǣǣŸŘŎÞĶɚsOsǣŎ ǣ¶NjŘ_sǣLJȖs

ƼsNjŸǣÞɚŸǣǣŸǣNJȖǣÞɴǼȖŎÞ¶Ÿsǣ

_sĶŸLJȖssŘNjsĶÞ__ƼǣʳĂ Ȗs¶Ÿ

rǣǼ_ŸǣȕŘÞ_ŸǣʰƼŸNjǼNjsǣ_âǣǣs

sǣǼ ŘĶŸǣƼsLJȖsŠŸǣ_sǼĶĶsǣ_sǼNj ǣʲ

_sǣOŸŘŸOsŘʳǢÞ¯ȖÞǣǼsĶ¶ȚŘŎŸ_sĶŸ

ONjƼsǼǣĶĶsŘǣ_sƼȖŘǼsǣLJȖsŘȖŘO

_sĶŷŗȕsǣǼÌÞǣǼŸNjÞǼsƼNjsOs

ǣsǼsNjŎÞŘŘ_sĶssNjʰƼĶŘÞ¯ÞOOÞżŘ_sĶ

OŸŘŸOÞ_ʳÌŸNjǼssɮƼĶÞOŎŸǣƼŸNjLJȖwʳ

ɚsǣǼÞŎsŘǼʰ_ÞǣOȖNjǣŸǣǼsNjŎÞŘ_Ÿǣ ȚĶǼÞŎŸŎŸŎsŘǼŸʰOŸŘŸOsNj¶sŘǼsŘȖsɚʰ

NȖŘ_ŸƼNjǼÞOÞƼǣ_sĶ¶ȚŘŎŸ_sĶŸʰ

ĶNjsɚÞǣǼOŸŘOÌÞǣŎsǣɴ_sEǼsǣLJȖs

_sĠǣ_sǣsNjLJȖÞsŘǣŸǣƼNj

ǣȖsĶsŘǣȖEÞNjǣs_sǼŸŘŸʰƼNj¯ÞŘĶÞʊNj

ǼNjŘǣ¯ŸNjŎNjǼssŘȖŘ_sĶs¶_ŸʳȕŘŸǣs

OŸŘĶ¯Njǣs˃ŎŘǼsضĶǣ¯ŸNjŎǣ

OŸŘɚÞsNjǼssŘȖŘǣsNjOŸŘǼNjĠsɴOŸNjEǼʰ

_sĶs¶_Ÿ˃ʳ

OŎÞǣɴƼŸĶĶsNjʰǣÞŘsŎŸOÞŸŘsǣɴ sǣƼĶ_ǣÞsŎƼNjs_sNjsOÌʳȕŘ _sĶs¶_ŸɚNjâ_sǣ_sȖŘÞŎƼsNjÞĶÞǣǼ ¯NjŘOwǣʰNjsƼNjsǣsŘǼŘǼs_sĶŸǣ _sǣŎƼNj_ŸǣŘÞ¶sNjÞŘŸǣʰOŸŎȖŘÞǣǼ OÌÞŘŸʰOƼÞǼĶÞǣǼɴŘĨssʰŸ_ÞOǼ_ŸNj ŘŸNjOŸNjsŘŸʳɳǣÞǣŸǣOÌÞOǼs¶ȖŘǼǣ ĶǣOŸǣǼȖŎENjsǣ_s¯¶ŘÞǣǼŘʳƻŸŘsNjǼs ĶOŎÞǣsǼsǣĶOĶɚsʳ

Ă sƼNjs¶ȖŘǼŎŸǣOÌÞOŸǣLJȖsɚÞɚÞsNjŸŘ sŘĶŷŗȕÝǢ®ǣȖƼNjÞŎsNjŎŸ_sĶŸɴ OǣÞǼŸ_Ÿǣ_ÞĠsNjŸŘLJȖsĶsǣ¶ȖǣǼż ŎȖOÌŸʰȖŘLJȖsOĶNjŸĶsǣÌȖEÞsǣs ¶ȖǣǼ_ŸƼNjǼÞOÞƼNjŎ ǣʳNJsOŸŎÞsŘ_Ř ŘǼsǼŸ_ŸŘÞŎNjǣsʰƼŸNjLJȖsǼsɴȖ_ ǣONjǼsĶŸǣŎÞs_ŸǣʱɴǣEsNjLJȖsŘŸ¯Ȗs ǼŘsǣǼNjÞOǼŸOŸŎŸǣsĶŸÞŎ¶ÞŘEŘʳ džȖÞsŘɴǼÞsŘsŎ ǣŎŸ_sĶŸǣNjNjÞEǼs

Ă sɮƼsNjÞsŘOÞOŸŎÞsŘʊOȖŘ_ŸĶŸǣ

_ÞOsLJȖsĶsɮƼsNjÞsŘOÞsǣŎÞĶɚsOsǣ

ˆɚÞsĠŸǣˇ_sǣsɮǼŸǼs_ÞOsŘʲʸdžȖsNjwǣ

ŎsĠŸNjOŸŘO_ŎŸ_sĶŸʰɴLJȖsǼŸ_Ÿǣ

ƼNjǼÞOÞƼNj_sĶōŸ_sĶŸǣ_sĶǣŗOÞŸŘsǣ

ƼǣŎŸǣƼŸNjsĶƼNjÞŎsNjŸʳ

ȕŘÞ_ǣʷǻssɮƼĶÞOŘLJȖssǣȖŘ ǣÞŎȖĶONjŸ_sĶŷŗȕɚsNj__sNjʰ_ŸŘ_s ƼŸNj¶NjȖƼŸǣĶĶŎ_Ÿǣ_sĶs¶OÞŸŘsǣ NjsƼNjsǣsŘǼŘȖŘƼâǣʳŗŸǼsNjŎÞŘǣ_s sŘǼsŘ_sNjLJȖwsǣNjsĶŎsŘǼssǣǼŸÌǣǼ

ǢÞLJȖsNjwǣǣEsNjNjsĶŎsŘǼsOżŎŸǣs ǣÞsŘǼsǼŸ_ŸsǣǼŸʰǼsÞŘɚÞǼŎŸǣ ƼNjǼÞOÞƼNj_sĶƼNjżɮÞŎŸŎŸ_sĶŸLJȖsǣs NjsĶÞʊNjsŘĶOÞȖ__ʳʶʶʶŗÝōǻr ^rĂ rµ^ŷʵʵʵ


ƐƚĂƐƐŽŶůĂƐŵĞũŽƌĂƐƋƵĞƐĞĚŝĞƌŽŶĞŶ ĞůĐŽůĞŐŝŽ͘ sĂŵŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌůĂƐINFORMA

 >ĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſƐƵŵĂƚĞƌŝĂů LJĂƋƵĞĂĚƋƵŝƌŝſůŝďƌŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƵŶƉƷďůŝĐŽ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞLJůŝďƌŽƐĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐŐĞŶĞƌĂů͘

ůĐŽůĞŐŝŽĂĚƋƵŝƌŝſŶƵĞǀŽƐďĂŶĐŽƐLJƐŝůůĂƐ͕ ŽĐŚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐLJƵŶĂŝŵƉƌĞƐŽƌĂ

ĂŵďŝŽĚĞĐĞƌĄŵŝĐŽƐ ĞŶŐĂůĞƌşĂƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ 

ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶLJ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĚŽƐ ƉŽƌƚŽŶĞƐLJƚƌĞƐ ǀĞŶƚĂŶĂůĞƐ͘

ƌƌĞŐůŽĚĞǀĞƌĞĚĂƐ


NJs_OǼŎŸǣʰŘŸǣȖǼŸ˚¯ÞŘŘOÞŎŸǣʰsŘǼNjsɚÞǣǼŎŸǣʰ

¯ŸǼŸ¶Nj¯ÞŎŸǣʰEȖǣOŎŸǣƼNjsĠǣʰÌOsŎŸǣǣsNjɚÞOÞŸ_s

OǼsNjÞضƼNjƼ¶NjĶsĶÞŎƼNjsŘǼʰǼŸNjǼǣʰƼŸǣǼNjsǣɴ

ǼNjEĠŸǣ_sĶEŠÞĶsNjâʹOŸŘǼOǼNjǣsĶ˟ˢ˟ˢˣˤ˥ʺ

3738637 

η'ƌĂĐŝĂƐƉŽƌĞƐƚĂƌ

ƻNjŸ¯ʳǢÞĶɚŘ µsŘsNjŸ ¶ȖǣǼâŘōŸŘǼÞ¶ĶÞŸ NjÞsĶǻŸNjǼÞ NNjŸĶÞŘǢƼsÞ NĶNjNJsǼs µÞŘŘĂ ÞŸǼǼÞ ōŘȖsĶNJŸǣǣÞ ōʳNĶNjƻŘsNjŸ ōNjǼâŘ®ŸŘǼŘÞŘÞ ōɮÞŎÞĶÞŘŸ µOÌŸŘ ōɮÞŎÞĶÞŘŸ ƻsNjNjsǼ ōsĶŘÞsDNjŎŘ ǢĶɚ_ŸNjNJŸĶĶsǣ əÞOǼŸNjÞƻÞNjŸĶ

rǣǼsƼNjŸɴsOǼŸǣsĶŸ¶Nj ǣȖǣǼsŘǼNjOŸŘƼȖEĶÞOÞ__sǣLJȖs ƼNjsOsŘsŘĶNjsɚÞǣǼʰOŸŘsĶ ȚŘÞOŸ¯ÞŘ_sOȖENjÞNjĶŸǣOŸǣǼŸǣɴ ƼŸ_sNjĶĶsɚNjĶŸ_sĶŘǼsʰƼNj ĶȖs¶ŸƼŸ_sNjsŘǼNjs¶NjĶNjsɚÞǣǼ ¶NjǼȖÞǼŎsŘǼsʳ Ă ŸǣNjǼâOȖĶŸǣǼÞsŘsŘĶÞŘǼsŘOÞżŘ _sLJȖs_sǣƼȖwǣʰĶŸǣĶȖŎŘŸǣ ƼȖs_ضsŘsNjNjȖŘǣÞǼȖOÞżŘ _s_sEǼsOŸŘsĶŎÞǣŎŸʰ ONj¶Ÿ_sȖŘƼNjŸ¯sǣŸNj NjsǣƼŸŘǣEĶsʳ rǣƼsNjŎŸǣLJȖsƼNjĶǣ ƼNjżɮÞŎǣs_ÞOÞŸŘsǣȖǣǼs_sǣŘŸǣ _Þ¶ŘOȖ ĶsǣǣŸŘĶŸǣǼsŎǣLJȖs ĶsǣÞŘǼsNjsǣŘʰɴĶŸLJȖsONjssŘ

LJȖs_sEsNjâƼNjsOsNjʲ NjsOŸNj_sŎŸǣLJȖssǣǼssǣȖŘ ƼNjŸɴsOǼŸ_sǼŸ_ŸǣɴƼNjǼŸ_Ÿǣ ŘŸǣŸǼNjŸǣʳ Ă Þ_ssǣLJȖssǣǼsƼNjŸɴsOǼŸ ŘŸǣsǣŸĶŸ_ssǣǼsŠŸʰǣÞŘŸ LJȖsĶNjsɚÞǣǼƼsNj_ȖNjssŘsĶ ǼÞsŎƼŸʳ ŗȖsǣǼNjŸŸEĠsǼÞɚŸsǣ¯ŸŎsŘǼNjĶ OŸŎȖŘÞOOÞżŘ_sŘǼNjŸ_sĶ OŸĶs¶ÞŸɴLJȖsǼŸ_ŸǣǣsƼŎŸǣ LJȖwsǣĶŸLJȖsĶsƼǣĶŸǣ ŎÞsŎENjŸǣ_sĶOŸŎȖŘÞ__ s_ȖOǼÞɚɴLJȖssǣĶŸLJȖsǣs ÌOs_sŘǼNjŸ_sĶÞŘǣǼÞǼȖOÞżŘʳ ÞŘ¯ŸǣsɮǼƼEĶŸɚÞ˔¶ŎÞĶʳOŸŎ


Tienda de ropa

9 de septiembre 3086 Se reciben todas las tarjertas de débito y crédito Tél: 15666005

/OHANA


Profile for Consolata

Instituto Pablo VI  

Edición N°1

Instituto Pablo VI  

Edición N°1

Advertisement