Page 1

13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

RAPPORT!

Østensjø(Skole(Pilotprosjekt!

Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 1& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


! Bidragsytere! !

! !

! ! !

! ! !

! !

! ! ! ! ! !

& gjør%det%enkelt%for%deg%ü%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Innholdsfortegnelse! 1! Innledning&.................................................................................................................................................&5! 1.1! Bakgrunn&............................................................................................................................................&5! 1.2! Avgrensning&.......................................................................................................................................&5! 1.3! Metode&og&organisering&......................................................................................................................&6! 1.4! Involverte&aktører&og&prosjektroller&......................................................................................................&7! 1.5! Definisjoner&.........................................................................................................................................&7! 2! Bedriftens&målsetninger&og&forventninger&ved&bruk&av&BIM&.......................................................................&8! 2.1! Om&byggherrerollen&...........................................................................................................................&9! 2.1.1! Målsetninger&byggherre&...............................................................................................................&9! 2.2! Om&entreprenørsrollen&.......................................................................................................................&9! 2.2.1! Målsetning&Entreprenør&...............................................................................................................&9! 2.3! Om&byggevareprodusentrollen&..........................................................................................................&10! 2.3.1! Målsetninger&Byggevareprodusent&..............................................................................................&10! 3! Prosessens&informasjonsbehov&&&formål&ved&bruk&av&BIM&.........................................................................&11! 3.1! Informasjonstyper&..............................................................................................................................&11! 3.1.1! Geometrisk&3D8informasjon&.........................................................................................................&11! 3.1.2! Egenskapsberikede&objekter&.......................................................................................................&11! 3.1.3! Linket&informasjon&......................................................................................................................&11! 3.2! Informasjonsdybde&og&informasjonsstruktur&......................................................................................&11! 3.2.1! Level&of&development&..................................................................................................................&11! 3.2.2! Level&of&detail&..............................................................................................................................&12! 3.3! Kartlegging&av&informasjonsbehov&.....................................................................................................&12! 4! Modellering&av&BIM8objekter&....................................................................................................................&12! 4.1! Hvorfor&modellere&og&distribuere&egne&BIM8objekter?&.......................................................................&12! 4.1.1! Lagring&og&oppdatering&...............................................................................................................&13! 4.1.2! Valg&av&filformat&ved&BIM&informasjonsutveksling&.......................................................................&13! 4.1.3! Eksport&til&IFC&..............................................................................................................................&13! 5! Fellesprosessen&........................................................................................................................................&14!

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 3& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

5.1! Hvordan&lese&prosesskartet?&..............................................................................................................&14! 5.2! Prosesskart&........................................................................................................................................&15! 5.3! Beskrivelse&av&aktiviteter&i&prosess&.....................................................................................................&15! 5.3.1! Kravstilling&..................................................................................................................................&15! 5.3.2! Prosjektering&(byggherre)&...........................................................................................................&15! 5.3.3! Tilbudsskriving&............................................................................................................................&16! 5.3.4! Prosjektering&(entreprenør)&.........................................................................................................&16! 5.3.5! Overlevering&produktinformasjon&på&funksjonsnivå&.....................................................................&17! 5.3.6! Overlevering&produktinformasjon&på&detaljnivå&...........................................................................&18! 5.3.7! Produksjon&..................................................................................................................................&18! 5.3.8! Ferdigstilling&av&som8bygget&BIM&................................................................................................&19! 5.3.9! Ferdigstilling&og&kvalitetssikring&FDV8BIM&...................................................................................&19! 5.3.10! Overlevering&FDV8dokumentasjon&...........................................................................................&20! 5.3.11! Sammenstilling&FDV8modell&&&FDV8dokumentasjon&.................................................................&20! 5.3.12! Informasjonsoverføring&fra&modell&til&forvaltningssystem(er)&.....................................................&21! 5.3.13! Kontroll&og&godkjenning&av&FDV8dokumentasjon&.......................................................................&21! 6! Resultat,&diskusjon&og&konklusjon&.............................................................................................................&23! 7! Veien&videre&..............................................................................................................................................&25! 8! Vedlegg&....................................................................................................................................................&25! 9! Referanser&................................................................................................................................................&25!

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 4& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

1 Innledning! 1.1 Bakgrunn! Bruk&av&BIM&i&byggenæringen&blir&stadig&mer&vanlig.&&Det&finnes&i&dag&mange&prosjekter&som&finner&gode& løsninger&som&fungerer&i&hele&eller&deler&av&prosessen;&fra&idé&til&ferdigstillelse&av&bygg.&Kunnskapen&om&BIM& hos&ulike&aktører&er&stadig&økende&men&mange&ganger&forblir&den&hos&de&som&er&involvert&i&det&enkelte& prosjekt.&Dette&gjelder&både&internt&i&bedrifter&og&totalt&sett&i&næringen.&Effektiv&og&lønnsom&bruk&av&BIM& krever&kunnskap&hos&alle&aktører,&og&deling&av&erfaring&og&informasjon&er&avgjørende&for&å&øke&kompetansen.& Prosjektets&hensikt&har&derfor&vært&å&finne&en&"best8practice"&for&informasjonsutveksling&i&BIM8prosjekt& mellom&entreprenør&og&byggevareprodusent.&Prosjektet&skal&kunne&benyttes&som&referanse&for&andre&og&være& et&konkret&innspill&til&hvordan&man&kan&jobbe&effektivt&med&BIM.& Den&overordnede&oppgaven&for&deltakerne&har&vært&å&definere&sine&egne&behov&av&informasjon&i& prosjektperioden.&Det&skal&fokuseres&på&informasjonsutveksling&med&modell&på&åpne&formater&(IFC)&mellom& fag&til&tydelig&definerte&formål.&Prosjektgruppen&har&selv&i&løpet&av&prosjektet&bestemt&hvilke&formål&som&skal& behandles&og&brukt&egen&erfaring&og&diskusjon&med&de&andre&aktørene&for&å&spesifisere&informasjonskravene.& Bygget&og&modellen&som&er&benyttet&som&eksempel&i&prosjektet&er&Østensjø&skole;&en&BIM8pilot&for& Undervisningsbygg&som&ble&ferdigstilt&sommeren&2012.&Østensjø&skole&ble&både&prosjektert,&bygget&og& overlevert&som&BIM8modell.&Byggherren&har&stilt&meg&egen&representant&i&prosjektgruppen.& Prosjektet&har&som&målsetning&å&være&et&nasjonalt&BIM8prosjekt&som&skal&vise&hvordan&bransjene&kan&jobbe& sammen.&Prosjektet&skulle&identifisere&en&fungerende&prosess&som,&så&lagt&det&er&mulig,&er&basert&på&åpne& formater,&primært&IFC.&Der&hvor&åpne&formater&ikke&har&klart&å&løse&oppgaven&som&forventet&er&andre& alternativer&vurdert.&Slike&alternativer&skal&være&forankret&som&de8facto&standarder&eller&vanlig&praksis.&Det&har& vært&en&målsetning&at&gruppen&skal&kommunisere&sine&behov&og&valg&av&formater&til&buildingSMART.&På&den& måten&skal&det&sikres&at&eksisterende&formater&og&pågående&initiativ&kan&dra&nytte&av&arbeidet&og&bruke& prosjektets&erfaringer&til&fremtidige&forbedringer.&

1.2 Avgrensning! Prosjektet&har&kun&tatt&for&seg&begrensede&formål&og&begrensede&informasjonsmengder&innenfor&disse& formålene.&Det&har&vært&viktig&for&prosjektet&å&se&på&den&praktiske&informasjonsutvekslingen,&knyttet&til&det& konkrete&byggeprosjektet.&Prosjektet&har&også&avgrenset&byggevarer&til&de&som&aktivt&deltar&i& Byggevareindustriens&BIM8utvalg&har&ønsket,&samt&BIM8prosesser&anvendt&av&de&entreprenørene&som&deltar& aktivt&i&EBAs&BIM8utvalg.&& Byggherren&og&representant&fra&byggherrens&FDV8systemleverandør&har&vært&med&i&prosjektet&for&å&sikre&at& prosjektets&informasjonsflyt&har&riktig&utgangspunkt&og&resulterer&i&informasjon&som&er&riktig&for&FDV8formål.& Byggherren,&Undervisningsbygg,&har&stilt&ferdig&prosjektert&BIM8modell&på&IFC8format&tilgjengelig&for& prosjektet.&& Prosjektet&har&ikke&hatt&som&mål&å&teste&hele&omfanget&av&informasjonsutveksling&mellom& byggevareleverandør&og&entreprenør,&men&snarere&konsentrere&seg&om&en&så&liten&mengde&at&det&lar&seg&gjøre& å&gjennomføre&en&praktisk&test&med&kommersialisert&tilgjengelige&verktøy&og&varer.& Copyright&eller&kvalitetskontroll&av&de&egenskaper&som&ligger&i&produktene&er&ikke&en&del&av&scope.&Men& problemstillinger&knyttet&til&dette&har&vært&tatt&opp&i&prosjektet.&Prosjektet&har&heller&ikke&hatt&som& utgangspunkt&å&jobbe&med&eller&utgå&fra&eksisterende&manualer&og&prosesser,&uten&kun&arbeidet&utfra& erfaringer&og&diskusjoner&mellom&prosjektets&deltakere.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 5& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

1.3 Metode!og!organisering! Prosjektet&startet&opp&1.september&2012&og&ble&avsluttet&&31.&januar&2013.& Prosjektet&er&gjennomført&gjennom&deltakelse&i&BIM8utvalgets&møter&hvor&spørsmål&relatert&til&pilotprosjektet& er&tatt&opp&som&tema.&I&tillegg&har&bedriftene&jobbet&internt&hos&seg&eller&i&mindre&samarbeidsmøter&partene& imellom.& Totalt&i&perioden&er&det&holdt&9&møter&som&helt&eller&delvis&har&vært&viet&til&å&diskutere&pilotprosjektet.& Dato!

Medvirkende!

Kommentar!

30.08.2012!

BVI&(Byggevareindustriens& Forening)&

&

30.08.2012!

EBA&BIM8utvalg&

&

18.09.2012!

EBA&BIM8utvalg&

&

19.09.2012!

BVI&BIM8utvalg&

&

18.10.2012!

EBA&BIM8utvalg&

Delvis&felles&med&BVI&

18.10.2012!

Byggevareindustriens&BIM8utvalg&

Delvis&felles&med&EBA&

20.11.2012!

Felles&m.&byggherre&

&

11.12.2012!

Felles&m.&byggherre&

&

29.01.2013!!

Felles&med&byggherre&

&

Prosjektet&er&administrert,&og&dokumenter&er&delt,&gjennom&den&felles&prosjektportalen&8&ProjectPlace,&stilt&til& disposisjon&i&prosjektet&fra&Skanska.&& & Det&er&blitt&fokusert&på&følgende&hovedpunkter&i&prosjektet:& 1. 2. 3. 4.

Bedriftens&egne&mål&i&prosjektet& Bedriftens&formål&ved&bruk&av&BIM& Bedriftens&informasjonsbehov&i&en&BIM8prosess& Fellesprosessen&8&hvordan&får&vi&det&til&å&henge&sammen& a. Bruk&av&programvarer&& b. Eksport&og&import&av&informasjon& c. Prosesskart&

Rapporten&er&bygget&opp&rundt&disse&punktene.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 6& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

1.4 Involverte!aktører!og!prosjektroller! De&som&har&vært&med&i&prosjektet&har&hatt&til&oppgave&å&kartlegge&og&dokumentere&informasjonsbehovene&i&en& BIM8prosess&i&egen&bedrift.&Følgende&aktører&har&vært&med&i&prosjektet&og&deri&jobbet&for&øket&kunnskap&om& BIM&både&i&egen&bedrift&og&utad.&

Organisasjon!

Rolle!i!prosjektet!

Undervisningsbygg& Undervisningsbygg& Nosyko& 5D!system& CadNQ& Skanska& Veidekke& PEAB& AF& NCC& Moderne!Byggfornyelse& Norgips!Norge!AS& Isola!AS& Rockwool!Norway& Weber!Norge& SaintNGobain& Contiga& Glava& Protan!AS& Gyproc& Consigi!AS&

Byggherre,&bestiller& Byggherre,&bestiller& Programvare8leverandør&dRofus& Programvare8leverandør&(Landlord)& Konsulent&implementering& Representant&EBA,&utførende& Representant&EBA,&utførende& Representant&EBA,&utførende& Representant&EBA,&utførende& Representant&EBA,&utførende& Representant&EBA,&utførende& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Representant&BVI& Prosjektleder&

Primær!kontaktperson!i! organisasjonen! Tor&Erik&Lindtvedt& Ragnar&Helge&Jacobsen& Ole&Kristian&Kvarsvik& Mats&Broman& Per&Ole&Otterness& Rupert&Hanna& Anton&Burger&Eygelaar& Mark8Felix&Rettberg& Trond&Einemo& Terje&Andersen& Rolf8Thore&Johansen& Thomas&Mila& Jørgen&Young& Torkel!Weringsåsen& Stian&Gravnås& Terje&Gjølberg& Magne&Gravås& Tore!Bjerkeli& Olav!Haugerud& Lars&Erik&Sandlie& Linda&Byström&

1.5 Definisjoner! Aktivitet&

En&aktivitet&er&en&handling&eller&en&mengde&utført&arbeid&som&utføres&av&en& eller&flere&aktører.&Aktivitetene&som&beskrives&her&ligner&på& byggeprosessens&normale&fase8tankegang.&Men&ettersom&dette&prosjektet& har&prøvd&å&frigjøre&seg&fra&fasetenking&bruker&vi&begrepet&aktivitet&i&stedet,& som&ikke&er&definert&i&tid.&Aktiviteter&kan&være&mer&eller&mindre&detaljert& beskrevet.&I&regel&vil&en&definert&aktivitet&kunne&brytes&ned&i&mange& delaktiviteter&og&inneholde&"mini8prosesser"&i&seg&selv&(aktiviteter&skal&i& utgangspunktet&ha&et&definitivt&beskrevet&start&og&slutt.&Men&på&grunn&av& forenkling&i&prosesskartet&er&ikke&dette&helt&implementert&i&betydning&av& aktivitet&her).&Bruk&av&BIM&i&en&aktivitet&kan&ha&flere&formål.&Og&ulike& aktiviteter&kan&ha&noen&av&de&samme&formål.&

Formål&

Et&formål&er&hensikten&med&en&spesifikk&handling.&Formålet&er&her&brukt& som&årsaken&til&å&etterspørre&eller&bruke&BIM.&Bruk&av&BIM&i&en&aktivitet&kan& ha&flere&formål.&Og&ulike&aktiviteter&kan&ha&noen&av&de&samme&formål.&

Aktør&

Den&eller&de&personer&eller&organisasjoner&som&er&involvert&i&en&aktivitet.& F.eks.&de&ulike&fagene&som&er&involvert&i&en&byggeprosess.&I&et&BIM8prosjekt& må&ønskede&formål&være&etterspurt&av&minst&en&aktør&for&å&være& hensiktsmessig&i&BIM8prosessen.&Ofte&er&byggherrens&krav&premissgivende&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 7& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg& for&hvilke&formål&BIM&vil&brukes&til&i&et&bygge8prosjekt.&

Prosess&

En&kombinasjon&av&aktiviteter.&I&regel&vil&en&definert&prosess&kunne&brytes& ned&i&mange&"mini8prosesser"&avhengig&av&behov&og&hvor&standardisert& prosessen&er.&Gjennom&aktiviteter&i&en&definert&prosess&er&det&mulig&å&hente& ut&informasjon&om&hvilke&formål&BIM&kan&støtte.&

BIM&informasjonsutveksling&

En&modell&som&overføres&fra&en&aktivitet&til&en&annen.&Aktører&som&er& involvert&i&aktivitetene&på&begge&sider&om&informasjonsutvekslingen&må& være&enige&om&formålene&modellen&skal&brukes&til.&Formålet&styrer&krav&til& modellens&informasjonsinnhold&og&oppbygging.&

Verktøy&

Verktøy&er&programmer&eller&veiledninger&som&understøtter&ulike& aktiviteter,&formål,&informasjonsutvekslinger&eller&prosesser.&Verktøy&for&en& og&samme&aktivitet&er&ofte&tilpasset&ulike&aktører&(eller&fag).&& Eksempel&på&verktøy&er:& • • • • •

Prosjekteringsverktøy&som&Revit&og&ArchiCAD& buildingSMART&prosess&for&veiledning&i&BIM8prosjekter& BIM8manualer& COBie& Fi2xml&

2 Bedriftens!målsetninger!og!forventninger!ved!bruk!av!BIM! BIM&kan&brukes&til&mye,&og&ingen&har&full&oversikt&over&hva&som&er&mulig&i&dag,&eller&hva&som&blir&mulig& fremover.&Prosjektets&viktigste&funksjon&har&derfor&også&vært&å&være&en&arena&for&diskusjon&hvor&involverte& parter&lærer&av&hverandre.&Læringen&&har&vært&en&balanse&mellom&søken&etter&nye&veier&og&dagens&situasjon&og& realitet,&samt&mellom&bedriftens&egne&behov&og&dess&rolle&i&den&felles&byggeprosessen.&

Nye! arbeidsmåter!

Interne! behov!

Bedri>ens! rolle!i!bygge? prosessen!

Dagens! relalitet! &&&&&&&&&&&&

&

For&å&kunne&ta&et&praktisk&grep&og&en&god&begrensning&i&omfanget&har&den&enkelte&bedrift&måttet&finne&ut& hvordan&sin&egen&situasjonen&er&og&hvordan&BIM&kan&bli&en&del&av&den.&Deltakerne&har&derfor&satt&opp& målsetninger&i&prosjektet&basert&på&bedriftens&krav&og&ønsker&til&BIM&8&hva%kan%og%skal%BIM%bety%for%meg?% Som&hjelp&på&veien&for&å&finne&ut&dette&har&de&besvart&følgende&spørsmål:& • • • •

Hvilke&formål&eller&oppgaver&ønsker&vi&å&bruke&BIM&til?& Hva&trenger&vi&av&informasjon&fra&andre&fag&og&aktører&for&å&utføre&oppgaven?& Hvordan&skal&jeg&bruke&informasjonen&internt?& Hvordan&ønsker&jeg&at&informasjonen&skal&leveres?&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 8& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& & •

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Hva&og&hvordan&skal&jeg&levere&informasjon&til&andre&fag&og&aktører?&

Svarene&har&vært&gitt&med&prosjektets&overordnede&formål&i&bakhodet,&dvs;& • • •

Vi&skal&fokusere&på&det&vi&mener&er&mulig&å&oppnå.&Ikke&alt&vi&skulle&ønske&var&mulig.& Løsningene&skal&kunne&testes&ut&i&praksis.& Kommunikasjon&er&sentralt&for&å&kunne&arbeide&godt&sammen,&oppnå&resultater&som&avhenger& flere&bedrifter&og&fag,&og&for&å&kunne&dele&erfaringer&videre.&Formål&og&resultat&skal&derfor&kunne& dokumenteres.& Partene&skal&ta&utgangspunkt&i&sine&egne&krav&og&ønsker.&Men&det&er&fellesprosessen&som&skal& styre&rapportering&av&de&endelige&behovene,&uten&sub8optimalisering&innen&et&enkelt&fag.&&

2.1 Om!byggherrerollen! Byggherren&har&et&overordnet&ansvar&i&byggeprosessen&for&å&spesifisere&hva&de&ønsker&av&informasjon&i&byggets& levetid.&Ideelt&sett&burde&slike&krav&være&utgangspunktet&for&en&minimumsspesifikasjon&for&nødvendig& informasjonsmengde&i&en&BIM.&Dette&ville&da&på&mange&måter&være&styrende&for&hvordan&BIM&benyttes&i&et& byggeprosjekt.&

2.1.1

Målsetninger!byggherre!

Undervisningsbygg&har&i&2012&gjennomført&strategiarbeid&for&å&definere&og&senere&implementere&BIM&i&egen& organisasjon.&I&strategien&er&det&nevnt&bruk&av&BIM&både&i&programmeringsfasen&i&form&av&krav8BIM,&og&i&FDV8 fasen.&For&FDV8fasen&er&det&fortsatt&mange&spørsmål&på&hvordan&man&skal&kunne&nyttiggjøre&seg&BIM.&Det&er& her&tenkt&på&både&å&ha&tilgang&til&modellen&som&visuelt&hjelpemiddel,&i&tillegg&til&å&se&på&muligheten&for&å& overføre&informasjon&fra&modell&til&eksisterende&forvaltningssystemer.&& Undervisningsbygg&var&byggherre&for&Østensjø&skole&og&brukte&prosjektet&som&et&internt&pilotprosjekt& sammen&med&Veidekke&Entreprenør&AS.&Formålet&var&læring&og&erfaring&med&bruk&av&BIM&i& prosjekteringsprosessen.&Samtidig&var&det&et&uttalt&mål&fra&Undervisningsbygg&at&informasjonen&som&ble& bygget&opp&i&prosjekteringsfasen&skulle&overleveres&i&noen&form&for&FDV8BIM.&Dette&løste&Veidekke&gjennom&å& koble&sammen&FDV8dokumentasjon&med&IFC8modell&av&bygget&i&Solibri.&&Pilotprosjektet&som&her&har&vært& gjennomført&har&vært&en&arena&hvor&man&har&ønsket&å&bygge&videre&på&de&erfaringene&og&kunne&få&enda&mer&ut& av&den&modell&som&ble&overlevert&når&bygget&var&ferdig.&& Man&har&derfor&ønsket&å&se&på&hvordan&informasjon&i&modellen&kan&importeres&inn&i&eksisterende& forvaltningssystem&Landlord.&5D&system,&som&er&leverandør&av&systemet,&og&Cad8Q&har&vært&viktige& bidragsytere&for&å&løse&dette&teknisk.&5D&system&har&hatt&med&seg&kunnskap&fra&et&svensk&prosjekt,&"The&Life&of& a&Space"&[1]&som&har&sett&på&hvordan&informasjon&knyttes&til&rom&samt&hvordan&denne&informasjonen&kan& deles.&Prosjektet&viser&en&fungerende&&informasjonskjede&gjennom&bruk&av&standardene&fi2XML,&IFC&og&BSAB& som&er&interessant&for&byggherren.&&

2.2 Om!entreprenørsrollen!! Entreprenøren&er&det&utførende&ledd.&Entreprenøren&blir&kontrahert&av&en&byggherre,&men&tidspunktet&på& kontrahering&kan&variere&stort&avhengig&hvilken&type&kontraktsform&som&blir&praktisert&av&byggherren.&I&dette& pilotprosjektet&er&det&medlemmer&fra&EBA&sitt&BIM8utvalg&som&er&representert.&For&å&avgrense&prosjektet&er& det&valgt&totalentrepriseprosess&som&førende&for&informasjonsutvekslingen.&

2.2.1

Målsetning!Entreprenør!

Entreprenør&er&interessert&i&hvordan&BIM&kan&brukes&som&et&integrert&verktøy&i&ulike&prosesser,&spesielt&innen& prosjektering,&produksjon&og&FDV.&& • •

Entreprenørene&ønsker&økt&transparens&i&prosjektene& Bedre&samhandling&mellom&ulike&aktører&for&å&finne&de&beste&løsningene&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 9& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& & • • • •

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Økt&kvalitet&og&positivt&innvirkning&på&prosjektets&lønnsomhet& Forutsigbarhet!i!kalkulasjon!og!produksjon.!Bedre!prosjekteringsgrunnlag,!tilpasset!produksjon!på! byggeplass,!skal!sikre!prosjektets!marginer.& Generelt!bedre!planlegging!av!byggeprosessen.& Bruk!av!BIM!skal!minimere!mangler!i!prosjekteringsgrunnlaget!og!uforutsette!elementer!i! byggeprosessen.&

2.3 Om!byggevareprodusentrollen! Byggevareprodusentene&som&har&vært&representert&i&prosjektet&er&en&heterogen&gruppe&som&produserer& forholdsvis&ulike&typer&produkter.&Forutsetningene&er&derfor&også&ulike&i&forhold&til&bedriftenes&behov&og& målsetninger&i&prosjektet.&Bedriftene&er&på&ulike&stadier&i&sin&vurdering&og&bruk&av&BIM.& Felles&for&alle&byggevareprodusenter&som&var&med&i&prosjektet&er&et&ønske&om&å&komme&tidligere&inn&i& prosessen&slik&at&de&kan&bruke&egen&ekspertise&til&å&bistå&i&prosjekteringen&av&gode&løsninger&med&sine& produkter.&Produsenten&kjenner&produktet&best&og&har&mye&kompetanse&som&ville&kunne&komme&& entreprenøren&(og&de&prosjekterende)&til&gode.&Alle&har&en&forhåpning&om&at&BIM&kan&være&en&måte&å&få&dette& til.& Et&annet&viktig&område&for&produsentene&er&å&fokusere&på&er&å&få&informasjon&fra&entreprenører&og&byggherre& hvilken&informasjon&det&er&de&trenger&til&ulike&formål.&Informasjonsmengden&er&i&dag&for&stor&og&uoversiktlig&og& gagner&ingen&i&næringen.&

2.3.1 •

Målsetninger!Byggevareprodusent! Protan&bruker&BIM&til&å&prosjektere&&varmeisolasjon&og&taktekking.&De&har&vært&ute&etter&å&få&integrert& sitt&prosjekteringsverktøy&inn&i&aktuelle&BIM&prosjekter.&De&ønsker&også&utforske&hvordan&de&kan& levere&FDV&dokumentasjon&gjennom&BIM.&Protan&ønsker&å&tilegne&seg&kunnskap&slik&at&de&kan&lage&en& kravspesifikasjon&for&bestilling&av&BIM8objekter&av&egne&produkter,&implementert&i&ulike& bygningsdeler&og&konstruksjoner.&De&har&ønsket&å&markedsføre&dette&ovenfor&arkitekter,&konsulenter,& prosjekterende&og&entreprenører&slik&at&de&kan&benytte&objektene&til&å&prosjektere&med&Protan&sine& produkter.&Dette&for&å&sikre&at&produktene&beskrives&korrekt&sammen&med&andre&materialer.&Samtidig& er&det&ønskelig&at&objektene&brukes&for&å&lage&presise&produksjonstegninger&for&takfall&og&tekking.& Nøyaktige&tegninger&vil&avdekke&mulige&kvalitetsbrister&og&nødvendige&endringer&før& produksjonsstart.&Målet&er&enklere&valg&av&optimalt&system,&raskere&produksjon&og&mindre&svinn&på& materialer.& Contiga&bruker&i&dag&BIM&til&alt&fra&kalkulasjon&og&prosjektering&til&produksjon&og&montasje.&I& prosjektet&har&de&ønsket&å&finne&ut&hvilken&informasjon&som&er&relevant&for&entreprenør,&arkitekt&og& byggherre,&slik&at&informasjonsleveransen&er&hensiktsmessig&og&verdifull&for&mottakeren.& Isola&AS&bruker&ikke&BIM&modeller&i&dag.&De&har&derfor&ønsket&å&tilegne&seg&kunnskap&slik&at&de&kan& lage&en&kravspesifikasjon&som&kan&brukes&til&å&bestille&BIM8objekter&av&egne&produkter.&Markedsføring& av&produktene&er&viktig.&De&ønsker&også&sikre&at&produktene&beskrives&korrekt&sammen&med&andre& materialer.&Det&er&ønskelig&å&kunne&tilpasse&informasjonen&om&produktene&til&brukernes&behov&og&at& objekter&kan&bruke&til&å&diskutere&løsninger&med&aktuelle&kunder.&Opplæring&av&medarbeidere&og& generell&kompetanseheving&r&andre&målsetninger&for&Isola&i&prosjektet.& Weber!Leca&tilbyr&vegg8,&dekke8&og&pipeløsningene&sine&som&BIM8objekter&for&Revit,&ArchiCAD&og& DDS,&og&ønsker&på&sikt&å&kunne&tilby&objekter&som&inneholder&mye&av&den&informasjonen&som&i&dag& ligger&tilgjengelig&på&nett,&i&pdf8dokumenter,&i&brosjyrer&etc.&Dette&for&å&gjøre&det&enklere&for& arkitekter/&konsulenter/&entreprenører&etc.&å&benytte&seg&av&til&en&hver&tid&oppdatert& produktdokumentasjon.&På&sikt&er&målet&å&bruke&objektene&i&prosjekteringsverktøy&for&å&gjøre& kalkulasjoner&og&ev.&tilbudsmodeller&ovenfor&kunder&og&produksjonstegninger&for&intern&bruk.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 10& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

3 Prosessens!informasjonsbehov!&!formål!ved!bruk!av!BIM! Med&tanke&på&at&BIM&kan&brukes&til&mye&har&det&vært&nødvendig&å&bryte&ned&målsetningen&og&prosessen&til& spesifikke&formål&som&en&eller&flere&aktører&ønsker&å&bruke&bygningsinformasjonen&til.&Det&ble&laget& spørreskjemaer&ment&å&hjelpe&til&i&prosessen&med&å&klarere&egne&behov&og&kommunisere&disse&til&andre&parter.&& Deltakerne&ble&bedt&om&å&spesifisere&og&konkretisere&hvilken&informasjon&de&trenger&for&sine&formål,&og&hva&de& trenger&å&levere&av&informasjon&til&de&andre&partene.&Informasjon&i&denne&sammenhengen&er&delt&opp&i& informasjonstype,&informasjonsdybde&og&informasjonsstruktur.& Sammenstilling&av&prosjektets&identifiserte&formål&ligger&som&eget&vedlegg;&"Østensjø%pilotprosjekt%=% spesifisering%av%formål%ved%bruk%av%BIM"&

3.1 Informasjonstyper! For&hvert&formål&skal&det&defineres&hvilke&og&hva&av&følgende&informasjonstyper&som&er&nødvendige:& 1. 2. 3.

3.1.1

Geometrisk&3D8informasjon& Egenskapsberikede&objekter& Linket&informasjon&

Geometrisk!3DNinformasjon!

Geometrisk&3D8informasjon&er&digitale&3D8objekter&som&viser&hvordan&objekter&er&utformet,&hvilken&posisjon& de&har&samt&hvordan&de&forholder&seg&til&andre&objekter.&Et&vindu&i&en&BIM8modell&vet&f.eks.&at&den&sitter&i&en& vegg&og&hvilken&type&vindu&det&er.&Modeller&kan&leveres&på&åpent&IFC8format,&eller&i&et&proprietært&format.&Hva& som&trengs&levert&avhenger&mottakeren&og&formålet&denne&har&ved&å&benytte&dataene.&

3.1.2

Egenskapsberikede!objekter!

Informasjon&som&er&lagt&inn&som&egenskap&på&enkelte&objekt&eller&på&overordnede&objekttyper.&Hvilke& egenskaper&objektene&må&berikes&med&avhenger&formålet&de&skal&brukes&til.&Se&vedlagt&sammenstilling.&I&regel& kan&man&si&at&informasjon&som&brukes&hyppig&og/eller&trengs&til&forskjellige&typer&automatiske&analyser&må& ligge&som&egenskap&hos&objektet.&

3.1.3

Linket!informasjon!

Objekter&eller&objekttyper&kan&inneholde&linker&til&informasjon&som&ligger&"utenfor"&modellen.&For&eksempel& dokumenter&fra&databaser&eller&dokumenthåndteringssystem,&url:er&eller&andre&web8baserte&tjenester&og& programmer.&

3.2 Informasjonsdybde!og!informasjonsstruktur! For&hver&informasjonstype&er&det&nødvendig&å&spesifisere&struktur&og&nivå&på&den&informasjon&som&trengs.&Her& brukes&ofte&begrepene&"level&of&detail"&og&"level&of&development".&Ofte&er&samme&forkortelse&brukt&til&begge&til& tross&for&litt&ulike&betydelser.&

3.2.1

Level!of!development!

Modellens&utviklingsnivå&(level&of&development)&er&det&informasjonsnivå&modellen&befinner&seg&på,&godkjent&til& bruk&av&andre&til&et&vist&formål&i&prosessen.&Et&definert&utviklingsnivå&skal&beskrive&hvilke&objekter&som&er&tatt& med&i&modellen&og&hvor&mye&informasjon&som&er&lagret&om&disse&objektene.&Prosessen&blir&viktig&da&den& hjelper&til&å&definere&hvem&som&skal&levere&hva&og&når&for&å&oppnå&riktig&utviklingsnivå.&Level&of&development& følger&naturlig&nok&til&viss&grad&prosjektets&faser,&fra&konseptuell&fase&til&som8bygget&modell.&&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 11& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Som&en&del&av&utviklingsnivået&må&det&også&defineres&om&det&nivå&av&geometrisk&informasjon&vi&trenger&er& tilgjengelig&som&åpen&BIM&i&IFC8formatet,&eller&om&det&er&nødvendig&å&bruke&originalformat.&Samt&om&de& egenskaper&vi&trenger&er&definert&og&kan&eksporteres&ut&på&åpent&format&fra&det&verktøy&som&benyttes.&

3.2.2

Level!of!detail!

Modellens&detaljeringsnivå&(level&of&detail)&er&en&betegnelse&på&hvor&mye&informasjon&(geometri&og& objektinformasjon)&som&er&lagt&inn&i&modellen.&Denne&betegnelsen&gjelder&uavhengig&av&tenkte&formål,&dvs.&en& modell&kan&ha&et&høyt&detaljeringsnivå,&men&allikevel&ikke&ha&nok&informasjon&til&å&kunne&brukes&til&noe&definert& formål.&Ved&modellering&er&det&viktig&å&huske&på&at&detaljeringsnivået&skal&være&i&fas&med&utviklingsnivået& (level&of&development),&slik&at&det&ikke&legges&unødig&tid&på&uhensiktsmessig&detaljering.&Derfor&er&det&også& viktig&å&definere&formålene&godt&slik&at&informasjonsbehovene&er&kjent.&

3.3 Kartlegging!av!informasjonsbehov! Generelt&skal&informasjonsdybde&på&objekter,&så&langt&det&oppleves&som&hensiktsmessig&og&riktig,&spesifiseres& i&henhold&til&bygningsdelstabell&og&tverrfaglig&merkesystem.&Dette&er&et&navngivningssystem&som&alle&parter& kjenner&til&og&kan&benytte&seg&av.& I&løpet&av&prosjektet&er&det&konkludert&med&at&de&prosjekterende&i&regel&vil&ha&levert&modeller&med&objekter&på& proprietært&format&slik&at&de&kan&benytte&og&arbeide&videre&med&disse&direkte&i&sine&programvare.&For& entreprenør&er&det&ofte&ønskelig&å&få&levert&modeller&på&det&åpne&IFC8formatet&slik&at&de&kan&benytte& informasjonen&uavhengig&av&hvilket&program&modellen&er&laget&i&8&og&hvilke&programvarer&entreprenør&har& tilgang&til.& Modell&som&er&levert&på&IFC8format&kan&kun&i&begrenset&grad&importeres&til&redigerbare&objekter&i& prosjekteringsverktøy.&Informasjonsbehovene&er&videre&detaljert&i&eget&vedlegg.&Det!er!også!viktig!å!være! klar!over!at!måten!man!eksporterer!ut!til!IFC!på!er!ulik!avhengig!av!formålet!med!eksporten!og!hvilken! programvare!som!skal!motta!filen.!En!eksport!kan!optimaliseres!til!et!visst!formål!N!og!kan!mangle!viktig! informasjon!til!et!annet!formål.&

4 Modellering!av!BIMNobjekter! Et&av&hovedformålene&i&prosjektet&har&vært&å&se&på&byggevareprodusentenes&ev.&behov&for&å&modellere&sine& produkter&8&og&hvordan&de&i&så&fall&burde&gjøre&det.&Noen&av&produsentene&i&prosjektet&hadde&allerede& modellert&deler&av&sin&produktserie,&andre&brukte&prosjektet&for&å&vurdere&sin&egen&strategi&på&området&eller&for& å&modellere&opp&objekter&de&kunde&bruke&som&test&i&løpet&av&prosjektet.&

4.1 Hvorfor!modellere!og!distribuere!egne!BIMNobjekter?! Det&er&ikke&uvanlig&at&det&er&lite&samsvar&mellom&produkter&som&blir&brukt&i&prosjekteringen&og&det&som&faktisk& bestilles&for&produksjon.&Entreprenørene&har&ofte&egne&avtaler&med&ulike&produsenter&som&resulterer&i&at& likeverdige&produkter&velges&i&stedet&for&de&som&ev.&er&blitt&prosjektert&inn&i&modellen.&Dette&gir&produsenten& en&investeringsrisiko&som&må&vurderes&nøye.&Motivasjonen&for&byggevareprodusenten&er&økt&salg&og/eller&mer& fornøyde&kunder&gjennom&leveranse&av&gode&løsninger.&& For&å&oppnå&dette&må&bestillere&kunne;&& 1. 2.

Sammenligne&produkter&med&hverandre& Velge&fritt&utfra&kvalitet,&løsningsforslag&og&pris&(fast&avtaler&vil&på&så&måte&kunne&forhindre&potensiell& lønnsomhet&og&produktutvikling&hos&byggevareprodusenten)&

Sammenligning&av&produkter&gjøres&ofte&utfra&krav&som&bestiller&har&på&produktet.&F.eks.& •

Pris&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 12& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& & • • •

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Prosjektert&løsning& Miljø& Material8&komponent&og/eller&konstruksjonskrav&

Spesielt&siste&punkt&er&en&utfordring&for&produsenten&da&produkter&kan&kategoriseres&både&som&en& enkeltkomponent&eller&som&ferdig&konstruksjon&8&som&begge&har&ulike&typer&krav&til&informasjon&til& sammenligning.&Når&skal&informasjon&ligge&på&materialet,&og&når&skal&det&ligge&på&elementnivå?& Konstruksjonskrav&til&f.eks.&lyd&på&vegger&er&ikke&på&materialnivå&men&på&prosjektert&komponentnivå.&Eksakt& hvilken&informasjon&objektene&skal&ha&har&derfor&vist&seg&vanskelig&å&besvare&i&dette&prosjektet.&

4.1.1

Lagring!og!oppdatering!!

Det&har&vært&et&tema&hvilken&produktinformasjon&som&skal&ligge&hvor.&Hva&skal&legges&inn&i&objektene&direkte,& og&hva&bør&heller&hentes&gjennom&linker&til&databaser?&NOBB&er&i&dag&en&viktig&database&for&produsentene&hvor& de&kan&samle&og&oppdatere&kvalitetssikret&informasjon&på&et&sted.&Det&er&i&utgangspunktet&ikke&ønskelig&å& lagre&informasjon&flere&steder,&da&det&gir&økte&administrative&kostnader&og&øker&risikoen&for&feil.&Denne& problematikken&gjeler&også&hvis&informasjon&lagres&i&objektene&ettersom&produsenten&kan&"miste&kontrollen"& over&informasjonen.&Det&finnes&i&dag&flere&aktører&på&markedet&som&tilbyr&å&lage&og&lagre&produsentenes& objektinformasjon,&f.eks.&BIMobject,&og&BIMstop.&BIMobject&har&i&løpet&av&prosjektet&produsert&modeller&til& Norgips.& Ønsket&fra&industrien&er&at&informasjonen&fra&alle&produsenter&skal&være&samlet&på&et&sted,&slik&de&i&dag&er&hos& NOBB.&Derfor&er&det&usikkerhet&kring&hvilken&rolle&andre&tilbydere&skal&spille&samt&hvordan&NOBB&skal&kunne& tilby&de&tjenester&innen&BIM&som&byggevareprodusentene&i&dag&får&hos&de&andre&tilbyderne.&& Ønsket&fra&byggevareindustrien&er&en&tjeneste&som&& 1. 2.

gjør&det&enkelt&for&kunder&å&finne&komplett&informasjon&om&og&sammenligne&produkter&i&markedet& lar&produsenten&forholde&seg&til&et&sted&for&å&lagre&informasjon&

I&dag&er&NOBB&leverandør&av&begge&tjenester&men&kan&ennå&ikke&støtte&opp&under&de&leverandører&som&ønsker& å&lagre&BIM8objekter&i&databasen.&Teknisk&sett&finnes&det&mange&måter&å&løse&ønskene&fra&produsentene&på.&

4.1.2

Valg!av!filformat!ved!BIM!informasjonsutveksling!

Hvis&en&byggevareprodusent&skal&lage&sine&egne&objekter&må&disse&lages&i&prosjekteringsverktøy.&Det&vil&da& også&være&naturlig&å&dele&disse&objektene&på&originalt&proprietært&format.&Ved&deling&av&objektinformasjon&på& proprietært&format&vil&brukere&av&den&programvaren&objektet&er&laget&i&kunne&dra&full&nytte&av&den&intelligens& som&ligger&i&objektet.&Brukere&som&ikke&har&den&samme&programvaren&vil&derimot&ikke&kunne&se&på&objektet&i& det&hele&tatt.&Produsenten&må&da&vurdere&om&man&ønsker&å&lage&objektene&på&formater&tilpasset&andre& prosjekteringsverktøy&(det&vil&da&innebære&høyere&kostnader),&eller&om&man&velger&å&dele&en&IFC8fil&basert&på& det&første&eksisterende&grunnlaget.& IFC8filen&vil&innebære&begrensninger&ved&prosjektering.&I&Revit&kan&f.eks.&ikke&IFC8filen&gjøres&om&til&objekter& som&den&prosjekterende&kan&modifisere.&Derfor&har&IFC&nesten&ingen&verdi&for&prosjekterende&som&jobber&i& Revit.&Andre&programmer,&som&ArchiCAD,&kan&lese&inn&IFC8filer&som&så&kan&modifiseres.&Men&mye&intelligens&i& objektene&risikerer&å&gå&tapt&i&prosessen.&Her&må&produsenten&se&på&sine&egne&målsetninger&og&formål&for&å&ta& den&riktige&beslutning,&samt&hvilken&kompleksitet&det&er&nødvendig&for&objektet&å&ha&i&forhold&til&å&oppnådisse& målsetningene.&

4.1.3

Eksport!til!IFC!

Prosjekteringsverktøy&håndterer&eksport&til&IFC&ulikt.&Før&filen&distribueres&i&markedet&er&det&viktig&å& kontrollere&at&informasjon&ligger&der&den&er&definert&at&det&skal&ligge&i&henhold&til&IFC8standarden.&Hvis&ikke& risikerer&man&at&andre&programmer&ikke&kan&lese&informasjon&på&riktig&måte.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 13& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

4.1.3.1

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Test%IFC=Eksport%fra%Revit%

Ulike&vegger&ble&lagt&inn&i&arkitektens&original8modell&(Revit)&av&Cad8Q.&Informasjon&om&produktene&ble&lagt&til& i&veggene&fra&Østensjø&skole.&Blant&annet&informasjon&om&hvilke&sjiktlag&veggene&består&av,&hvem&som&er& leverandør,&samt&url&til&produsentens&produktinformasjon.&Prosjektet&ble&så&eksportert&til&IFC,&og&IFC8filen&ble& åpnet&i&Solibri.& Når&modellen&ble&åpnet&i&Solibri&fikk&vi&ut:& • • • • • • •

Hvilke&sjikt&veggene&består&av&og&hvilke&tykkelse&disse&lagene&har& URL8kodene& Navnet&på&leverandøren& Vegg8typene& Arealet&av&veggene& Tykkelse& Volum&

IFC&klarte&således&å&bære&den&mest&relevante&informasjonen&ut&fra&prosjekteringsverktøyet.&Det&ble&her& oppdaget&at&det&er&viktig&at&produsentenes&objekter&ikke&har&produsentspesifikke&navn&på&sine&typeobjekter& ettersom&det&gjør&mengdeuttak&vanskelig.&

5 Fellesprosessen! Det&har&vært&en&målsetning&å&finne&en&fellesprosess&som&viser&hvordan&de&problemstillinger&som&er&diskutert&i& gruppen&henger&sammen.&Det&har,&ikke&overaskende,&vist&seg&vanskelig&å&finne&en&prosess&som&kan&dekke&alle& varianter&av&prosjektformer&og&behov&som&finnes&i&praksis.&Dette&avsnittet&prøver&uansett&å&gi&en&beskrivelse&av& den&prosess&som&prosjektets&deltakere&har&kunnet&enes&kring.& Informasjonsbehovene&som&er&listet&i&prosessen&tar&utgangspunkt&i&nødvendige&minimumskrav&for&å&få&en& fungerende&tverrfaglig&prosess,&med&BIM&som&verktøy,&med&de&formål&som&er&listet&opp.&Med&en&fungerende& BIM8prosess&menes&en&prosess&hvor&alle&parter&vet&hva&som&forventes&av&dem&og&hvordan&man&skal&kunne& levere&det&som&forventes.&& Prosessen&som&er&omtalt&i&dette&prosjektet&dekker&alle&faser&i&byggets&levetid;&fra&idé&til&forvaltning,&drift&og& vedlikehold,&men&er&ikke&komplett&i&den&forstand&at&alle&aktører&som&vanligvis&er&med&i&et&byggeprosjekt&er& 1 med&i&denne&piloten .&BIM&vil&på&mange&måter&forandre&måten&et&byggeprosjekt&styres&på.&I&dag&brukes&ofte& faser&som&benevning&på&når&man&skal&gjøre&noe&i&et&prosjekt&og&når&informasjon&skal&leveres&fra&et&fag&til&et& annet.&F.eks.&skisseprosjekt,&detaljprosjekt,&og&FDV8fase.&Dette&til&tross&for&at&mange&oppgaver&ofte&skjer&over& flere&faser&og&ofte&er&mer&iterativ&til&sin&natur.& I&dette&prosjektet&strever&vi&etter&å&frigjøre&oss&fra&fasetankegangen&og&fokuserer&på&aktiviteter&som&kan&ha&et& eller&flere&formål.&En&informasjonsutveksling&til&et&gitt&formål&kan&skje&når&som&helst&og&hvor&mange&ganger& som&helst&men&vil&av&naturlige&årsaker&ha&ulik&kvalitet&avhengig&av&når&i&et&prosjekt&utvekslingen&skjer.&

5.1 Hvordan!lese!prosesskartet?! Prosesskartet&er&koblet&til&liste&over&formål&og&informasjonsbehov&som&er&dokumentert&i&eget&vedlegg&8& "Østensjø!pilotprosjekt!7!Spesifisering!av!formål!ved!bruk!av!BIM".&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1

&Prosjekterende&som&f.eks.&ARK&og&RIB&er&ikke&med&som&deltakere&i&prosjektet&og&deres&roller&vil&bli&dekket&gjennom&bruk& av&ferdig&prosjektert&modell&fra&Østensjø&skole.&Nødvendige&endringer&i&prosjektert&grunnlag&vil&bli&utført&av&konsulenter& tilknyttet&prosjektet.&&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 14& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Prosessen&viser&oversiktlig&hvor&formålene&er&plassert&i&forhold&til&aktiviteter&som&gjennomføres&i&et&typisk& byggeprosjekt.&I&kartet&leses&navnet&på&aktiviteten&fulgt&av&nummerte&formål.&Et&formål&kan&være&relevant&for& flere&aktiviteter,&og&en&aktivitet&kan&ha&flere&formål&ved&bruk&av&BIM.& Beskrivelse&av&notasjon&og&symboler&som&brukes&i&prosesskartet&finnes&i&eget&vedlegg&&8&"Tegnforklaring! prosesskart.pdf".&

5.2 Prosesskart! Følgende&aktører&er&spesifisert&i&kartet&i&hver&sin&rad:& • • •

Byggherre!(herunder&rådgivere&som&arbeider&for&byggherre,&da&rådgivere&ikke&har&vært&med&i& pilotprosjektet&direkte)! Utførende!(herunder&prosjekterende/rådgivere&som&arbeider&for&utførende)& Byggevareprodusent!

5.3 Beskrivelse!av!aktiviteter!i!prosess! 5.3.1

Kravstilling!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggherre!(rådgiver)!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Overordnet&kravstilling&fra&byggherre&på&byggets&funksjon&og&kvaliteter.&Her& må&byggherre&definere&egne&formål&med&BIM,&samt&spesifisere&krav&til&modell& ved&overlevering.&Herunder&krav&til&informasjon&i&modell&som&stilles&av&egne& forvaltningsverktøy&slik&at&informasjonen&kan&overføres&til&disse.& I&en&BIM8prosess&brukes&BIM&til&romprogrammering&slik&at&både&byggherre&og& rådgiver&får&bedre&kontroll&på&samsvar&mellom&prosjektert&bygg&og& byggherrens&kravstilling.&&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

• •

F.1&8&Romprogrammering& F.2&8&Informasjonsoverføring&til&FDV&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Ingen&krav&spesifisert&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Krav8BIM&fra&romprogram&på&IFC&format&

5.3.2

Prosjektering!(byggherre)!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggherre!(rådgiver)!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Prosjektering&før&utførende&blir&inkludert&i&prosessen.&Nivå&på&prosjektering& innenfor&denne&aktiviteten,&før&prosjekteringsgrunnlag&blir&overlevert&som&del& av&anbud,&avhenger&entrepriseform.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 15& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

Ikke&spesifisert&da&rådgivere&ikke&har&vært&deltakere&i&pilotprosjektet.&I&en&BIM8 prosess,&hvor&krav8BIM&er&produsert,&er&det&selvsagt&forutsatt&at&det&er&absolutt& samsvar&mellom&krav8BIM&og&prosjektert&BIM.&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Krav8BIM&fra&byggherre&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Leveranse&av&modell&som&IFC8fil&

5.3.3

Tilbudsskriving!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Entreprenør!!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Entreprenør&bruker&beskrivelse&og&ev.&romprogram&fra&byggherre&samt& prosjekteringsgrunnlag&fra&rådgivere.&Beregner&prosjektets&omfatning&for&å&gi& tilbud&på&prosjekt.&Kontraktsform&vil&ha&stor&innvirkning&på&hvordan&ansvar& fordeles&og&prosjektet&gjennomføres.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

• • •

Nr.&3&8&Tilbudskalkyle&entreprenør& Nr.&4&8&Mengdeberegning& Nr.&11&8&Innkjøp8,&rigg8,&og&logistikkplanlegging&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

• • • •

Modell,& og& ev.& bruk& av& produkter& i& prosjekteringsgrunnlaget,& må& inneholde&komponentens/objektets&funksjonskrav& Objekter&i&modell&må&være&av&riktig&objekttype& Mengder&fra&modell&må&være&korrekt& Modell&leveres&som& o IFC& o 3D8dwg& o Terrengmodeller&

Ingen&krav&spesifisert&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

5.3.4

Prosjektering!(entreprenør)!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Entreprenør!(rådgiver)!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Prosjektering&i&regi&av&entreprenør.&Avhengig&av&når&entreprenør&kommer&inn&i& prosessen&kan&denne&aktiviteten&inkludere&alle&prosjekteringsfaser;&fra&skisse8 prosjekt&til&detaljprosjekt.&Denne&aktiviteten&inkluderer&alle&mulige&"faser".&& Prosjektering&utføres&av&rådgivere.&Byggevareprodusenter&ønsker&å&bli& inkludert&i&denne&aktiviteten&så&tidlig&som&mulig&for&å&finne&gode&løsninger&og& vise&frem&sine&produkter.&I&en&BIM8prosess,&hvor&krav8BIM&er&produsert,&er&det& forutsatt&at&krav8BIM&holdes&stadig&oppdatert&slik&at&det&er&samsvar&mellom&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 16& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg& krav8BIM&og&prosjektert&BIM&gjennom&hele&prosjektet.&

Informasjonsbehov!og! formål!ved!bruk!av!BIM!

• • • • • • • • • • • • • •

Nr.&1&8&Romprogrammering& Nr.&4&8&Mengdeberegning& Nr.&5&8Tverrfaglig&kvalitetssikring& Nr.&6&8&Byggbarhetsgranskning& Nr.&7&8&Brann8&og&røyksimuleringer& Nr.&8&8&Energianalyse& Nr.&9&8&Miljøanalyse& Nr.&10&8&Fremdriftsplanlegging&og&oppfølgning& Nr.&11&8&Innkjøp8&rigg8,&og&logistikkplanlegging& Nr.&12&8&Produksjonsplanlegging& Nr.&13&8&SHA&(sikkerhet,&helse&&&arbeidsmiljø)& Nr.&14&8&Prosjektering&produktleverandør& Nr.&15&8&Produksjons8&og&montasjemodeller& Nr.&18&8&Markedsføring&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Modell&fra&tidligere&prosjektering.&Leveres&som:& o Originalformater&for&videre&prosjektering&av&rådgivere& o IFC& o 3D8dwg& Ev.& bruk& av& BIM8objekter& fra& en& spesifikk& leverandører& må& inneholde& 2 funksjonsinformasjon&som&er&relevant &for&produkttypen.& 3 Objekter& i& modell& må& være& av& riktig& objekttype& og& med& generelle & navn&(f.eks.&fra&bygningsdelstabell)&for&korrekt&mengdeuttak&& Ytre&geometri&og&mengder&fra&modell&må&være&korrekt&

• • • Krav!til!BIMNleveranse!UT!

5.3.5

• •

BIM&for&bruk&til&produksjon& BIM& brukes& som& (uredigert)& informasjonsgrunnlag& for& produksjon& av& arbeidstegninger&

Overlevering!produktinformasjon!på!funksjonsnivå!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggevareprodusent!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Bruk&av&BIM8objekt&for&leveranse&av&produktinformasjon&til&prosjekterende.& Det&er&et&ønske&fra&leverandørene&i&prosjektet&å&komme&tidlig&med&i&prosessen.& På&den&måten&kan&de&bruke&egen&ekspertise&for&å&hjelpe&de&prosjekterende& finne&gode&optimerte&løsninger.&

Informasjonsbehov!og!

• •

Nr.&8&8&Energianalyse& Nr.&9&8&Miljøanalyse&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2

&Med&relevant&menes&her&informasjon&som&er&relevant&å&sammenligne&ved&valg&av&produkt&i&samme&kategori.&&

3

&Med&generell&navn&menes&at&navnet&ikke&skal&inneholde&produktnavnet&eller&andre&spesielle&spesifikasjoner,& da&dette&kan&gjøre&mengdeuttak&basert&på&navn&og&type&vansklig.&&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 17& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Formål!ved!bruk!av!BIM!

Nr.&18&8&Markedsføring&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

• •

Modell&som&viser&hvordan&produktet&skal&brukes&8&IFC& Funksjonskrav&til&produkt&skal&være&angitt&i&modell&(generiske&objekt)&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Produkter& må& inneholde& informasjon& om& funksjonsverdier& for& relevante&egenskaper&for&produktet& Material& skal& inneholde& ev.& informasjon& om& sjikt,& tykkelse& delkomponenter& Link&til&produsent& Link&til&produktblad& Etterspurt&miljøinformasjon&som&definert&av&entreprenør& NOBB8nummer&

• • • • •

5.3.6

Overlevering!produktinformasjon!på!detaljnivå!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggevareprodusent!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Bruk&av&BIM8objekt&for&leveranse&av&detaljert&produktinformasjon&til& prosjekterende.&&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

• • • •

Nr.&8&8&Energianalyse& Nr.&9&8&Miljøanalyse& Nr.&13&8&SHA& Nr.&18&8&Markedsføring&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

• •

Modell&som&viser&hvordan&produktet&skal&brukes&8&IFC& Funksjonskrav&angitt&i&produkt&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Produkter& må& inneholde& informasjon& om& funksjonsverdier& for& relevante&egenskaper&for&produktet& Material& skal& inneholde& ev.& informasjon& om& sjikt,& tykkelse& delkomponenter& Link&til&produsent& Link&til&produktblad& Volum& Vekt& Etterspurt&miljøinformasjon&som&definert&av&entreprenør& NOBB8nummer&

• • • • • • •

5.3.7

Produksjon!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Entreprenør!

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 18& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Beskrivelse!av!aktivitet!

Oppføring&av&bygg.&Baserer&seg&på&ferdig&prosjektert&materiale&som&inkluderer& både&modell&og&tegningsgrunnlag.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

• •

Nr.15&8&Produksjons8&og&montasjemodeller& Nr.13&8&SHA&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

• •

Produksjons8og&montasjemodeller& Arbeidstegninger&produsert&fra&BIM8modell&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Melding& om& behov& for& oppdatering& av& modell& som& resultat& av& avvik& i& produksjon.&

5.3.8

Ferdigstilling!av!somNbygget!BIM!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Entreprenør!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Som8bygget&BIM,&korrekt&revidert&basert&på&innspill&fra&forrige&aktivitet,&er&en& oppdatert&modell&som&beskriver&bygget&slik&det&er&ferdig&oppført.&Som8bygget& BIM&skal&ikke&inneholde&kollisjoner&mellom&fag&8&men&være&en&geometrisk& 4 korrekt&modell .&Den&kan&også&inneholde&"riktige"&produkter&hvis&de&er&gjort& tilgjengelige&fra&leverandør&i&prosjekteringen.& Som8bygget&BIM&inneholder&faktiske&verdier&på&byggets&komponenter.&Krav8 BIM&må&være&oppdatert&og&i&samsvar&med&som8bygget&BIM,&men&krav8BIM& beholder&verdier&som&angir&opprinnelige&krav.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

• • •

Nr.&1&8&Romprogrammering& Nr.2&8&informasjonsoverføring&FDV& Nr.5&8&tverrfaglig&kvalitetssikring&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Originalformater& må& brukes& av& prosjekterende& for& å& ferdigstille& modellen&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Som8bygget&IFC8modell&

5.3.9

Ferdigstilling!og!kvalitetssikring!FDVNBIM!

Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Entreprenør!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4

&Avvik&må&kunne&tollereres&innenfor&noen&satte&grenseverdier&som&ikke&er&nærmere&konkretisert&i&dette& prosjektet.&Slike&grenseverdier&bør&være&kjent&og&dokumentert&for&prosjektet.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 19& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Beskrivelse!av!aktivitet!

I&prosjektet&er&det&er&konkludert&med&at&en&FDV8BIM&vil&være&forskjellig&fra&en& som8bygget&BIM&på&flere&punkter.&Som&eksempel&kan&nevnes:& • •

Komponenter&innenfor&tekniske&fag&(VVS,&EL)&SKAL&tilhøre&systemer.&& Alle&komponenter&må&ha&angitt&type&i&form&av&et&typeobjekt&eller&en& typebetegnelse.&Like&produkter&skal&bruke&samme&type,&dvs.&en&vegg& av&en&gitt&type&kan&ikke&ha&forekomster&med&ulik&veggtykkelse&eller& ulik&oppbygging.& Typeobjektene&må&inneholde&informasjon&om&den&faktiske&produkt& som&er&brukt.&Inkl.&produsent,&leverandør&og&ev.&NOBB8nummer.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

Nr.2&8&informasjonsoverføring&FDV&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Originalformater& må& brukes& av& prosjekterende& for& å& ferdigstille& modellen&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

• •

Komplett&FDV8modell&levert&på&IFC8format& Eksport& fra& BIM& til& formål& for& import& i& FDV8system.& Basert& på& kravstilling&fra&byggherre&i&aktivitet&"kravstilling".&

5.3.10 Overlevering!FDVNdokumentasjon! Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggevareprodusent!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Leveranse&av&informasjon&om&produkt&på&digitalt&dokumentformat.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

Nr.2&8&informasjonsoverføring&FDV&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Ikke&nødvendig.&Ev.&modeller&av&produkter&må&ha&blitt&levert&i&løpet&av& prosjekteringsfasen.&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

FDV8produktblader& som& beskriver& viktige& egenskaper& hos& produktet.& Type&informasjon&avhenger&produkttype.&

5.3.11 Sammenstilling!FDVNmodell!&!FDVNdokumentasjon! Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Entreprenør!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Entreprenør&kan&linke&inn&produktblader&mm.&in&i&den&sammenstilte&FDV8 modellen.&Hvis&"ferdige"&produkter&er&brukt&i&prosjekteringen&kan&en&del&slike& linker&til&relevant&FDV8dokumentasjon&være&utført&av&produsenten&allerede&8&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 20& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg& som&en&del&av&objektene.& Denne&type&linking&vil&alltid&innebære&en&risiko&for&at&linker&blir&tapt&eller& utdatert.&En&mer&avansert&form&for&kobling&mellom&modell&og&informasjon&i& FDV8fasen&er&sett&på&som&nødvendig&på&sikt.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

Nr.2&8&informasjonsoverføring&FDV&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

• •

FDV8modell&på&IFC8format& Produktdatablader&etc.&fra&aktivitet&"&Overlevering&FDV8 dokumentasjon"&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

BIM&med&linker&til&leverandørdokumentasjon.&&

5.3.12 Informasjonsoverføring!fra!modell!til!forvaltningssystem(er)! Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggherre!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Eksport&fra&modell&til&format&som&kan&leses&inn&i&forvaltningsverktøy.&Prosjektet& har&her&bruk&den&svenske&standarden&fi2xml&som&er&eksportert&ut&fra& prosjekterendes&programvare&Revit.&Andre&mulige&alternativer&kan&f.eks.&være& COBie.&Byggherren&må&stille&krav&(med&hjelp&fra&leverandør&av& forvaltningssystem)&til&hvordan&data&skal&kunne&eksporteres&ut&fra&modell.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

Nr.2&8&informasjonsoverføring&FDV&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

Avhenger&forvaltningssystem&og&krav&fra&byggherre&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Ikke&spesifisert/nødvendig&&

5.3.13 Kontroll!og!godkjenning!av!FDVNdokumentasjon! Type!

Aktivitet&

Ansvarlig!aktør!

Byggherre!

Beskrivelse!av!aktivitet!

Byggherre&kontrollerer&at&leverte&FDV8data&(modell&og&dokumentasjon)& tilfredsstiller&stilte&krav&før&bygget&overleveres&byggherre.&

Informasjonsbehov!og! Formål!ved!bruk!av!BIM!

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

&

& 21& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Krav!til!BIMNleveranse!IN!

BIM&som&oppfyller&krav&fra&byggherre&

Krav!til!BIMNleveranse!UT!

Ikke&spesifisert&

&

!

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 22& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

6 Resultat,!diskusjon!og!konklusjon! 1.!Formål!med!BIM! Formålet&ved&bruk&av&BIM&er&sentralt&og&det&må&være&enighet&om&leveransene&så&tidlig&som&mulig.&Dette&krever& at&partene&spesifiserer&sine&krav&og&formål.& Kunnskap&om&egen&prosess&og&målsetninger&er&viktig&noe&det&kan&være&vanskelig&å&få&definert&riktig.&BIM&må& være&en&integrert&del&i&et&prosjekt&eller&organisasjon&og&"alle"&må&være&med.&Det&er&noen&ganger&enklere&å& spørre&eller&forvente&informasjon&om&hva&andre&"vil&ha"&eller&"kan&levere",&men&hvis&man&kun&baserer&seg&på& dette&vil&man&ikke&få&ut&maksimal&verdi&i&en&BIM8prosess,&og&det&kan&bli&en&rundgang&hvor&alle&venter&på&alle.& Tiden&i&pilotprosjektet,&og&formålet&med&BIM8utvalgene&er&egen&kompetanseheving&basert&på&andres& erfaringer&samt&informasjonsutveksling&med&andre&aktører&i&næringen.&Det&er&her&det&er&nødvendig&å&begynne& og&denne&informasjonsutvekslingen&har&vært&veldig&nyttig&for&deltakerne&for&å&finne&ut&hva&de&selv&ønsker&og& vil.& 2.!Byggherrens!rolle! Byggherren&har&en&veldig&viktig&rolle&som&kravstiller.&Veldig&mange&spørsmål&i&prosjektet&trenger&relevante& innspill&fra&kravstilleren&for&å&kunne&besvares&riktig.&Informasjon&om&hvordan&bygget&skal&driftes,&brukes&og& forvaltes&er&premissgivende&i&et&byggeprosjekt&8&også&når&det&gjelder&bruk&av&BIM.&& Også&her&er&det&viktig&at&krav&stilles&med&tanke&på&formål.&Byggherren&trenger&ikke&nødvendigvis&stille&krav&til& BIM,&men&det&finnes&i&dag&mange&tekniske&muligheter,&og&krav&som&kan&stilles,&som&i&realiteten&løses&ved&hjelp& av&BIM&som&teknologi.&Det&er&viktigere&for&byggherren&å&stille&generelle&krav&basert&på&tydelige&formål&(uten& nødvendigvis&å&nevne&BIM),&enn&det&er&å&stille&krav&til&BIM&8&uten&videre&spesifisering&av&hva&man&ønsker&å&bruke& BIM&til.&Bestillerens&kompetanse&på&muligheter&er&derfor&avgjørende.& Det&er&et&viktig&skille&mellom&FDV8,&produkt8&og&vedlikeholdsinformasjon.&Her&foreligger&det&en& begrepsforvirring&som&ikke&løses&av&BIM.&BIM&stiller&heller&høyere&krav&til&opprydding&i&begreper&slik&at&det&blir& mulig&å&definere&hvilken&informasjon&som&er&nødvendig&til&hva.&Her&må&driftspersonell&involveres&8&det&er&de& som&sitter&på&svaret.&FDV8krav&må&også&knyttes&til&rommets&funksjonskrav&da&vedlikehold&er&sterkt&relatert&til& bruk.&& 3.!Kontrakter! Kontraktsformer&og&avtaler&oppleves&som&hinder&for&ønsket&utvikling&og&utbytte&i&BIM8prosjekt.&Det&må&sikres& at&det&å&bruke&BIM&for&å&levere&kvalitet&og&gode,&langsiktige&løsninger&går&foran&pris&og&fordefinerte& innkjøpsavtaler.&Både&entreprenør&og&vareleverandør&opplever&at&de&ikke&får&ønsket&utvikling&så&lenge& byggherren&ikke&bestiller&etter&kvalitet&i&forhold&til&bruk.&Informasjon&om&kostnader&for&vedlikehold&og&levetid& må&bli&vektlagt&mer.&& Alle&deltakere&ser&at&samhandling&og&deling&av&kunnskap&vil&gi&størst&gevinst&for&alle&parter.&Kontrakter&som& oppfordrer&til&slik&samhandling&foretrekkes&av&de&involverte.&Jo&tidligere&partene&samles&desto&større& muligheter&for&å&finne&de&riktige&løsningene&for&byggherren.&For&å&få&BIM&til&å&være&nyttig,&må&alle&leddene&i& verdikjeden&med&i&BIM8prosessen.&Parter&i&et&byggeprosjekt&som&av&ulike&grunner&ikke&får&eller&kan&ta&del&i& modellinformasjon&er&potensiell&tapt&mulighet&for&effektiv&samhandling.&& 4.!Produsentenes!BIMNobjekter! Gjennom&bruk&av&BIM&ser&byggevareprodusentene&mulighet&for&tettere&samarbeid&både&med&entreprenør&og& prosjekterende.&Deres&overordnete&målsetning&er&økt&salg&av&produktene&sine.&Dette&ønsker&de&å&oppnå& gjennom;&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 23& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& & • • •

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

God&service&(f.eks.&prosjektering&av&gode&løsninger,&optimalisering&av&prosjekttilpassede& produktleveranser)& God&produktkvalitet&(med&tanke&på&materialegenskaper,&miljøinformasjon,&livsykluskostnader&etc.)&& Kunnskap&om&riktige&løsninger&(produktets&egenskaper&sammensatte&med&andre&materialer,& produktets&funksjon&i&prosjektert&løsning)&

Deltakerne&i&prosjektet&ser&at&BIM&kan&være&med&å&hjelpe&til&innen&alle&disse&områdene.&BIM&kan&hjelpe& byggevareprodusenten&med&å&informere&potensielle&kunder&om&produktets&egenskaper,&slik&at&det&"beste"& produktet&velges.&BIM&som&en&mulig&måte&å&sammenligne&produkter&er&derfor&viktig&for&BVI.& For&at&dette&skal&fungere&må&de&prosjekterende&trekke&inn&byggevareprodusentene&og&leverandørene&tidligere& slik&at&de&kan&svare&bedre&på&funksjonskrav.&Samtidig&må&byggevareprodusentene&samarbeide&for&å&lage&gode& felles&BIM8objekter&av&f.eks.&”hele&vegger”&bestående&av&ulike&enkeltprodukter&slik&at&de&blir&enkle&å&bruke&for& arkitekter&og&rådgivere.& 5.!Handelen! Gjennom&tettere&samarbeid&mellom&entreprenør&og&byggevareprodusent&vil&handelsleddets&sin&rolle&kunne& forandres.&Produsenter&kan&tilpasse&produksjon&direkte&til&det&enkelte&prosjekt&for&å&unngå&unødig&transport&og& svinn&på&byggeplass.& Handelen&kunne&her&tatt&en&rolle&som&logistikk8partner&for&sammensatte&leveranser&til&byggeplass,&heller&enn& som&salgskanal&for&enkelt8produkter.&I&Sverige&har&man&f.eks.&ofte&en&logistikkrådgiver&i&rådgiverteamet.&Det& kan&være&et&alternativ&til&handelen&også&i&Norge.&& Gruppen&ønsker&å&se&på&en&”oppskrift”&på&hvordan&BIM&kan&brukes&til&direkte&innkjøp&–&basert&på&gevinst&ved& felles&BIM8prosess.&Logistikkoptimalisering&kan&være&en&viktig&parameter&i&dette.&Hvordan&må&ev.&BIM8 manualer&og/eller&kontrakter&oppdateres&for&å&sikre&denne&prosessen.&& 6.!NOBBs!rolle! NOBB&er&en&meget&viktig&partner&for&byggevareindustrien&som&ønsker&å&bruke&databasen&for&å&formidle& informasjon&om&sine&produkter&8&ikke&bare&til&handelen,&men&også&til&prosjekterende&og&entreprenører.&Det&er& et&klart&ønske&om&at&også&BIM8objekter&skal&være&tilgjengelige&gjennom&denne&databasen&slik&at&produsentene& har&kontroll&og&et&samlet&sted&hvor&de&skal&holde&produktinformasjon&oppdatert.& NOBB8nummeret&bør&brukes&som&mulighet&til&å&hente&produktdata.&Dette&kan&redusere&informasjonsmengden& i&modellene,&og&sikre&produsentene&at&riktig&informasjon&er&levert&sluttkunden.&Dette&vil&kreve&en&annen&type& håndtering&av&NOBB8nummer&ettersom&de&i&dag&ikke&endres&når&produkter&oppdateres.&Historikk&må&være& lagret&i&databasen&slik&at&de&riktige&produktegenskapene&blir&levert&også&for&eldre&eller&utgåtte&produkter.&Nye& NOBB8nummer&for&hver&endring&vil&kreve&for&mye&jobb&og&datostempel&er&blitt&nevnt&som&en&mulighet.&Teknisk& godkjenning&får&samme&behov&for&historikk&og&kan&også&løses&ved&å&benytte&dato&i&NOBB.& 7.!Formater! Hvilke&formater&som&trengs&for&å&utføre&spesifikke&oppgaver&er&blitt&mye&diskutert.&Noen&mener&klart&at&det&må& være&en&målsetning&at&IFC&klarer&"alt",&andre&mener&vi&må&bruke&originalformatene&så&mye&vi&klarer&da&det&gir& mest&fleksibilitet&og&minst&tap&av&informasjon.&Denne&diskusjonen&er&preget&av&de&ulike&formålene&ulike&aktører& har&ved&bruk&av&BIM.&Derfor&er&det&viktig&at&det&er&behovene&som&kommuniseres,&at&disse&vil&være&forskjellige& fra&aktør&til&aktør,&og&at&det&er&disse&som&til&stor&del&styrer&valg&av&format.&& 8.!Forvaltning!av!bygg! Dynamikken&i&forvaltningsfasen&vil&være&krevende&for&fremtidig&bruk&av&BIM&i&driftsfasen.&BIM'en&gir&et& øyeblikksbilde&ved&overlevering.&Det&er&nødvendig&for&byggherre&å&definere&behov&for&informasjon&som&skal& holdes&aktivt&oppdatert,&slik&at&denne&kan&overføres&til&et&system&som&er&egnet&for&den&type&bruk.&Det&blir&da&i& utgangspunktet&ikke&nødvendigvis&BIM'en&som&renger&hyppig&oppdatering.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 24& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


13.02.2013& &

&

&&&&&&Rapport&Østensjø&Skole&Pilotprosjket&8&Byggevareindustriens&og&EBAs&BIM8utvalg&

Forvalteren&av&bygg&må&ha&godt&utarbeidede&prosesser&for&oppdatering&av&BIM&8&når&dette&er&nødvendig&8&og& her&vil&de&små&oppdateringene&være&de&mest&utfordrende.&Hvordan&defineres&"små&endringer"?&Hvilke& endringer&trenger&registreres?&Hvordan&skal&endringer&i&det&hele&tatt&være&mulig&hvis&byggherren&ikke&får& tilgang&på&originalfiler&og&originalformater&fra&de&prosjekterende?& 9.!Samhandling! Oppsummert&har&prosjektets&deltakere&konkludert&med&at&økt&samhandling&fra&tidligfase&er&det&beste&for&å& oppnå&de&ønsker&og&krav&man&har&til&bruk&av&BIM.&Det&er&også&stor&enighet&om&at&for&å&få&ut&de&mulighetene& som&ligger&i&BIM&må&"alle"&snakke&sammen,&og&modeller&må&brukes&som&samhandlingsverktøy&mellom&alle& parter&i&et&byggeprosjekt.& 10.!Praktisk!gjennomføring! Prosjektet&fikk&ikke&gjennomført&så&mange&praktiske&felles&tester&som&opprinnelig&planlagt,&men&alle&har& opplevd&de&felles&diskusjonene&som&viktige&og&nødvendige.&De&tester&som&faktisk&er&gjort&har&også&levert& forventede&og&positive&resultater.&Det&åpner&opp&for&flere&muligheter&og&flere&samhandlingsprosjekter&i& fremtiden!&

7 Veien!videre! Det&er&uttrykt&ønske&om&videreføring&i&et&nytt&prosjekt.&Da&ønsker&gruppen&også&ha&med&noen&prosjekterende.& Det&er&sannsynligvis&nødvendig&å&jobbe&med&en&enda&mindre&menge&informasjon&og&formål,&og&bruke&mer&tid& på&de&praktiske&testene.&Andre&innspill&på&veien&videre;& • • • • •

Se&på&kontraktsforhold&når&det&gjelder&hvem&som&leverer&informasjon&og&hvem&som&har&ansvar&(får& betalt)&for&å&levere&informasjonen&til&byggherre& Detaljere&prosesskartet&for&å&komme&ned&til&kjernen&i&informasjonsleveransene,&konkretisere&formål& og&behov&for&informasjon& Lage&et&enkelt&bygg&selv,&hvor&vi&legger&inn&produkter&fra&de&som&sitter&i&leverandørgruppen&i&dag&& En&kravstiller&som&er&interessert&i&og&opptatt&av&BIM&må&inn&i&prosjektet.&Gjerne&fra&næringsbygg& Cad8Q&har&vært&en&god&støttespiller&og&bør&være&med&i&et&ev.&nytt&prosjekt&

8 Vedlegg! 1. 2. 3. 4.

130213&Østensjø'Pilotprosjekt'Aktivitet'&'Formålsmatrise.pdf& 130213&Østensjø&Pilotprosjekt&Informasjonsbehov.pdf& 130201_Prosesskart_Pilotprosjekt_v3.0.pdf& 130201&Tegnforklaring&prosesskart.pdf&

9 Referanser! 1.&

Anders&Moberg,&V.T.,&The!Life!of!a!Space,&2011,&OpenBIM&& &

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

& 25& gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


Rapport'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Vedlegg'nr.'1

BIM'aktivitet2&'formålsmatrise

Prosessaktivitets+,og,formålsmatrise,for,BIM,informasjonsleveranse Aktivitet:

En'aktivitet'er'en'handling'eller'en'mengde'utført'arbeid'som'utføres'av'en'eller'flere'aktører.'Aktivitetene'ligner'på'byggeprosessens'normale'fase2tankegang'men'som'uttalt'har'vi'valgt'å'prøve'å'frigjøre'oss'fra'fasetenking'i'dete'prosjektet.'(Aktiviteten'skal'ha'en'definert'start' og'slutt'med'på'grunn'av'forenkling'i'prosesskartet'er'ikke'dette'helt'overensstemmende'med'virkeligheten)

Formål,med,BIM:

Et'formål'er'hensikten'med'en'spesifikk'handling.'Formålet'er'her'definert'som'hensikten'med'å'etterspørre'BIM. Bruk%av%BIM%i%en%aktivitet%kan%ha%flere%formål.%Og%ulike%aktiviteter%kan%ha%noen%av%de%samme%formål%ved%bruk%av%BIM.

F.# Formål,/,Aktivitet 1 2 3

5

Tverrfaglig, kvalitetssikring

6

Byggbarhetsgranskning

7

Brann+,og, røyksimuleringer

8

Energianalyse

11 12 13 14 15 16 17 18

2/13/13

Tilbudskriving

Prosjektering

Overlevering, produktinformasjon, (funksjons+/detaljnivå)

Produksjon

Ferdigstilling,av,som+ bygget,BIM

Ferdigstilling,FDV+BIM

Informasjonsoverføring, fra,modell,til, forvaltningssystem(er)

Overlevering,FDV+ dokumentasjon, (dokumentbasert)

Sammenstilling,FDV+ modell,og,FDV+ dokumentasjon

Kontroll,og,godkjenning, av,FDV+dokumentasjon

Romprogrammering

Mengdeberegning

10

Prosjektering, byggherreregi

Informasjonsoverføring, til,FDV Tilbudskalkyle, Entreprenør

4

9

Kravstilling

Miljøanalyse Fremdriftsplanlegging,og, oppfølgning, Innkjøp+,,rigg+,,og, logisktikkplanlegging Produksjonsplanlegging SHA,(Sikkerhet,,helse,&, arbeidsmiljø) Prosjektering, produktleverandør Produksjons+,og, montasjemodeller Overlevering,FDV,og,As+ Built,produkt Tilbudskalkyle, Byggevareprodusent Markedsføring

130213'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Spesifisering'av'formål'ved'bruk'av'BIM'v.4.0.xlsx

1'/'1


Rapport'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Vedlegg'nr.'2

Informasjonsbehov

Prosessens'informasjonsbehov

Nr. Formål

Spesifisert'av

Beskrivelse'formål

1

Romprogrammering

Byggherre

Planlegging'og'samsvarskontroll'av'prosjekterte' arealer,'rom'og'funksjoner.

2

Informasjonsoverføring' Byggherre til'FDV

3

Tilbudskalkyle' Entreprenør

Entreprenør

4

Mengdeberegning

Entreprenør

Som2bygget'BIM'som'bærer'informasjon'fra' prosjektering.'Informasjonen'skal'fungere'som' tillegg'til'standard'FDV2leveranse.'

Grensesnitt'FRA Aktør

Grensesnitt'TIL Eksempel'verktøy Behov'filformat'ut Aktør

ARK

BIM' IFC Prosjekteringsverktøy

Kravstiller dRofus Byggevareprodusent

Entreprenør Prosjekterende Bruk'av'modell'for'å'anslå'produksjonskostnader'ved' Prosjekterende tilbudsskriving. Mulighet'å'ta'ut'mengder'fra'modell'som'grunnlag' for'til'eksempel'kalkyle

ARK

RIB

5

Tverrfaglig' kvalitetssikring

Entreprenør

6

Byggbarhetsgranskning

Entreprenør

7

Brann2'og' røyksimuleringer

Entreprenør

8

Energianalyse

Entreprenør

9

Miljøanalyse

Entreprenør

10 Fremdriftsplanlegging'og' Entreprenør oppfølgning' 11 Innkjøp2,'rigg2,'og' logisktikkplanlegging

12 Produksjonsplanlegging

Entreprenør

Entreprenør

13 SHA'(Sikkerhet,'helse'&' Entreprenør arbeidsmiljø) 14 Prosjektering' produktleverandør

Byggevareprodusent

15 Produksjons2'og' Byggevareprodusent montasjemodeller 16 Overlevering'FDV'og'As2 Byggevareprodusent Built'produkt

17 Tilbudskalkyle' Byggevareprodusent

2/13/13

Byggevareprodusent

Bruk'av'modeller'fra'ulike'fag'/'prosjekterende'for'å' Alle'prosjekterende sikkerstille'tverrfaglig'koordinering'(f.eks.' kollisjonskontroll)' Bruk'av'modell'for'å'sjekke'at'foreslåtte'løsninger'er' Alle'prosjekterende realiserbare. Simuleringer'i'forbindelse'med'brannprosjektering. Byggherre

Evaluering'av'geometrisk'utforming'for' optimalisering'av'konstruksjoner'i'forhold'til' energiforbruk. Informasjon'fra'modell'for'å'kunne'gjennomføre' ulike'miljøsertifiseringer.'F.eks.'BREEAM,'LEED. Inndeling'av'prosjektets'komponenter'i'aktiviteter' om'kan'følge'prosjektets'fremdriftsplan. Planlegging'av'rigg'og'produksjonslogistikk.

Detaljert'planlegging'av'produksjonsaktiviteter'på' byggeplass. Kartlegging'av'farlige'arbeider

Byggevareprodusenten'ønsker'å'komme'tidligst' mulig'inn'i'byggeprosessen'for'å'kunne'skape' løsninger'sammen'med'arkitekt'og'andre' prosjekterende.

ARK RIBr ARK

IFC

Oversikt'informasjonsbehov

Informasjonsdybde'&'detaljeringsnivå

Kravstiller

dRofus

IFC

Løpende

Modell'med'definerte'soner'of'arealer

Avhenger'krav'fra'bestiller'og'detaljering'i'krav2 BIM

ARK Entreprenør

ArchiCAD,'Revit

IFC Detaljprosjekt

Informasjon'om'som2bygget'modell'samt' Detaljert'informasjon'relevant'til'"som2bygget"' produktinformasjon'fra'valgte' løsning.'Generisk'informasjon'skal'unngås. produktleverandører.'Viktig'at' informasjonen'gis'løpende'etter'hvert'som' den'blilr'tilgjengelig.

Prosjekterende Byggherre BIM' IFC,'3d2dwg,' Entreprenør Prosjekteringsverktøy proprietære'hvis' mulig BIM' IFC,'proprietære'hvis' Entreprenør Prosjekteringsverktøy mulig

ISY'ByggOffice,'ISY' Calcus,'Holte' SmartKalk Solibri

IFC

Forprosjekt

Geometri,'Brannteknisk'inndeling' (kartlegging'kostnadsdrivende'elementer)

IFC

Løpende

Modell'med'riktige'objekttyper'og'korrekte' Avhenger'prosjektets'fas.'Korrekt'informasjon' mengder'for'mengdeuttak. av'det'som'er'tilgjengelig'er'nødvendig'2' uavhengig'av'detaljnivå.

BIM' IFC,'proprietære'hvis' Entreprenør Prosjekteringsverktøy mulig

Solibri

IFC

ArchiCAD,'Revit,' MagiCAD,'mfl.

Koordinator

Solibri

IFC,'3d2dwg

Løpende

Modell'med'avtalt'nivå'på'modellering

Entreprenør

Solibri

IFC

Detaljprosjekt

Korrekt'geometri

IFC,'3D2dwg

ArchiCAD,'Revit,'mm. IFC

Entreprenør

Overordnet'objektnivå'i'modell

Avhenger'prosjektets'fas.'Korrekt'informasjon' av'det'som'er'tilgjengelig'er'nødvendig'2' uavhengig'av'detaljnivå.

Forprosjekt,'detaljprosjekt Produktinformasjon,'modelleringsgrunnlag' Detaljert fra'prosjekterende

Entreprenør Entreprenør Entreprenør

Forprosjekt,'detaljprosjekt Geometri'og'delvis'produkter

Detaljerte'objekter

Entreprenør

Skisseprosjekt

detaljert'info'om'valg'av'løsninger'og' produkter

Detaljert

Entreprenør Entreprenør

Skisseprosjekt

Leveringstid'produkt,'monteringsanvisning,' Detaljert etc.

Entreprenør Entreprenør

Anbudsinnlevering

3Ddwg,'IFC,'terrengmodeller'(3D2dwg' dessverre…)

overordnet'objektnivå'modell

RIB RIG LARK Entreprenør

Entreprenør

løpende

Utarbeides'av'entr

Ferdig'prosjektert

RIB

Entreprenør

løpende

Informasjon'om'grunn,'laster'osv

Ferdig'prosjektert

RIG Byggherre

Entreprenør Byggevareprodusent Prosjekteringsverktøy

ArchiCAD,'Revit,'mm.

RIM ARK RIX

ArchiCAD,'Revit,'mm. ArchiCAD,'Revit,'mm.

Byggevareleverandør ARK ArchiCAD,'SketchUp

dRofus

IFC,'pla/pln,'skp

IFC

Byggevareprodusent IFC,'dwg Leveranse'av'modeller'og'tegninger'som'er'basert'på' Byggevareprodusent Prosjekteringsverktøy IFC,'3D2dwg prosjektert'BIM. Oversendelse'av'FDV2informasjon'til'byggherre. Byggevareprodusent Prosjekteringsverktøy IFC,'proprietære'hvis' mulig Entreprenør 2 2 Mottak'av'modell'fra'bestiller'for'å'gi'pris'på' leveranse'av'prosjektering'og'produkt.

Eksempel'verktøy Behov'filformat'in Tidspunkt'for' informasjonsE overføring

Bestiller

2

2

Prosjekterende Entreprenør Entreprenør Byggherre

Byggevareprodusenten'trenger' prosjekteringsgrunnlag'for'å'kunne' prosjektere'inn'egen'løsning IFC,'dwg

2

dRofus,'TIDA,' Landlord Byggevareprodusent 2

2

Ferdigstillelse

Produktdokumentasjon'på'relevante' produkter

Detaljert

fi2XML,'IFC 2

130213'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Spesifisering'av'formål'ved'bruk'av'BIM'v.4.0.xlsx

1'/'4


Rapport'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Vedlegg'nr.'2

Informasjonsbehov

Prosessens'informasjonsbehov

Grensesnitt'FRA Aktør

Grensesnitt'TIL Eksempel'verktøy Behov'filformat'ut Aktør

Nr. Formål

Spesifisert'av

Beskrivelse'formål

18 Markedsføring

Byggevareprodusent

BIM2modeller'av'en'produsents'varer'kan'hjelpe'til'å' Byggevareprodusent Revit,'ArchCAD,'mfl. Proprietære'formater Prosjekterende markedsføre'produktets'egenskaper'2'både'visuelt' og'produksjonsteknisk.'Ved'å'tilgjengeliggjør' modeller'kan'produsenten'vise'et'produkts' fleksibilitet'og'tekniske'løsning. Byggevareprodusent Revit,'ArchCAD,'BIM2 Rendert'modell Byggherre object,'mfl.

2/13/13

Eksempel'verktøy Behov'filformat'in Tidspunkt'for' informasjonsE overføring Revit,'ArchCAD,'mfl.

Native'formater

BIM2object

2

130213'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Spesifisering'av'formål'ved'bruk'av'BIM'v.4.0.xlsx

Oversikt'informasjonsbehov

Informasjonsdybde'&'detaljeringsnivå

2'/'4


Rapport'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Vedlegg'nr.'2

Informasjonsbehov

Prosessens'informasjonsbehov

Informasjonstyper Geometrisk'informasjon

Bør

Skal'ikke

Egenskapsberikede'objekter

Linket'informasjon

Bør

Skal'ikke

Bør

Skal'ikke

Nr. Formål

Spesifisert'av

Beskrivelse'formål

1

Romprogrammering

Byggherre

Planlegging'og'samsvarskontroll'av'prosjekterte' arealer,'rom'og'funksjoner.

X

X

2

Informasjonsoverføring' Byggherre til'FDV

Som2bygget'BIM'som'bærer'informasjon'fra' prosjektering.'Informasjonen'skal'fungere'som' tillegg'til'standard'FDV2leveranse.'

X

X

3

Tilbudskalkyle' Entreprenør

Entreprenør

Bruk'av'modell'for'å'anslå'produksjonskostnader'ved' X tilbudsskriving.

X

X

4

Mengdeberegning

Entreprenør

Mulighet'å'ta'ut'mengder'fra'modell'som'grunnlag' for'til'eksempel'kalkyle

X

X

5

Tverrfaglig' kvalitetssikring

Entreprenør

6

Byggbarhetsgranskning

Entreprenør

7

Brann2'og' røyksimuleringer

Entreprenør

Bruk'av'modeller'fra'ulike'fag'/'prosjekterende'for'å' X sikkerstille'tverrfaglig'koordinering'(f.eks.' kollisjonskontroll)' Bruk'av'modell'for'å'sjekke'at'foreslåtte'løsninger'er' X realiserbare. Simuleringer'i'forbindelse'med'brannprosjektering.

8

Energianalyse

Entreprenør

9

Miljøanalyse

Entreprenør

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluering'av'geometrisk'utforming'for' optimalisering'av'konstruksjoner'i'forhold'til' energiforbruk. Informasjon'fra'modell'for'å'kunne'gjennomføre' ulike'miljøsertifiseringer.'F.eks.'BREEAM,'LEED.

X

10 Fremdriftsplanlegging'og' Entreprenør oppfølgning'

Inndeling'av'prosjektets'komponenter'i'aktiviteter' om'kan'følge'prosjektets'fremdriftsplan.

X

11 Innkjøp2,'rigg2,'og' logisktikkplanlegging

Entreprenør

Planlegging'av'rigg'og'produksjonslogistikk.

X

12 Produksjonsplanlegging

Entreprenør

Detaljert'planlegging'av'produksjonsaktiviteter'på' byggeplass. Kartlegging'av'farlige'arbeider

X

X

X

X

X

X

Byggevareprodusenten'ønsker'å'komme'tidligst' mulig'inn'i'byggeprosessen'for'å'kunne'skape' løsninger'sammen'med'arkitekt'og'andre' prosjekterende.

X

X

13 SHA'(Sikkerhet,'helse'&' Entreprenør arbeidsmiljø) 14 Prosjektering' produktleverandør

Byggevareprodusent

X

15 Produksjons2'og' Byggevareprodusent montasjemodeller 16 Overlevering'FDV'og'As2 Byggevareprodusent Built'produkt

Leveranse'av'modeller'og'tegninger'som'er'basert'på' prosjektert'BIM. Oversendelse'av'FDV2informasjon'til'byggherre. X

17 Tilbudskalkyle' Byggevareprodusent

Mottak'av'modell'fra'bestiller'for'å'gi'pris'på' leveranse'av'prosjektering'og'produkt.

2/13/13

Byggevareprodusent

X

X

X

X

X

X

X

X

130213'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Spesifisering'av'formål'ved'bruk'av'BIM'v.4.0.xlsx

3'/'4


Rapport'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Vedlegg'nr.'2

Informasjonsbehov

Prosessens'informasjonsbehov

Informasjonstyper Geometrisk'informasjon

Nr. Formål

Spesifisert'av

Beskrivelse'formål

18 Markedsføring

Byggevareprodusent

BIM2modeller'av'en'produsents'varer'kan'hjelpe'til'å' markedsføre'produktets'egenskaper'2'både'visuelt' og'produksjonsteknisk.'Ved'å'tilgjengeliggjør' modeller'kan'produsenten'vise'et'produkts' fleksibilitet'og'tekniske'løsning.

2/13/13

Bør

Skal'ikke

Egenskapsberikede'objekter

Linket'informasjon

Bør

Skal'ikke

Bør

Skal'ikke

130213'Østensjø'Pilotprosjekt'2'Spesifisering'av'formål'ved'bruk'av'BIM'v.4.0.xlsx

4'/'4


01.02.2013&

&

Østensjø&pilotprosjekt&4&Vedlegg&4&

Tegnforklaring,prosesskart& 1 Beskrivelse*av*prosesskart* 1

Prosesskartene&er&utarbeidet&basert&på&av&BPMN .&BPMN&står&for&Business&Process&Modelling&Notation.&& Modellering&av&en&prosess&(BPM&4&Business&Prosess&Modelling)&kan&ha&flere&informasjonsnivåer:& 1. 2. 3.

Prosesskart&som&enkle&flytskjema& Prosessbeskrivelser&hvor&flytskjemaene&er&understøttet&av&mer&detaljerte&beskrivelser& Prosessmodeller&hvor&flytskjemaene&inneholder&så&mye&informasjon&at&det&kan&utføres&analyser& og&simuleringer&av&prosessene&

Målsetningen&i&denne&kartleggingen&er&prosesskart&på&nivå&1&4&2.& BuildingSMART&prosess&bruker&en&variant&av&BPMN4standarden&for&kartlegging&av&prosesser.&Kartene&som&er& utarbeidet&er&laget&i&OpenSource&BPM4programvare&BonitaSoft,&www.bonitasoft.org.& Object&Management&Group&(OMG)&er&ansvarlig&for&utviklingen&av&standarden&og&mer&informasjon&finnes&her:& http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/&

1.1 Begreper*i*BPMN* Aktivitet* *

Illustrert&som&en&rektangel&med&runde&hjørner.&En& aktivitet&har&følgende&karakteristikk:& • • •

En&mengde&utført&arbeid& Har&minst&en&aktør& Definert&start&og&slutt&

Aktivitet&med&et&+&4tegn&viser&til&at&det&finnes&en&mer& detaljert&beskrivelse&av&prosessen.& Prosess*

*

Illustrert&som&et&diagram&med&aktiviteter,&symboler,&og& piler&mellom&disse.&Parallelle&linjer&(lanes)&viser&hvem& som&utfører&aktiviteten&(aktøren).& • •

Lane*

*

Et&sett&med&en&eller&flere&aktiviteter&i& logisk&rekkefølge& Definert&start&og&slutt&

Hvert&prosesskart&er&delt&opp&i&rader,&så&kalte&"lanes"&i& BPMN.&Disse&radene&viser&hvem&som&utfører&eller&er& ansvarlig&for&aktiviteten&i&prosessen.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1

&Regler&for&BPMN&notasjon&er&ikke&fulgt&til&100%.&Dette&har&ikke&blitt&vurdert&som&nødvendig&med&tanke&på& dokumentasjonens&formål&som&arbeidsdokumentasjon.&Men&det&er&lagt&opp&til&at&man&kan&ta&kartleggingen&til& et&høyere&nivå&dersom&man&finner&det&hensiktsmessig&i&fremtiden.&

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


01.02.2013&

&

Gateway*:*Symbol*AND*

En&AND4symbol&betyr&at&innkommende&aktiviteter&må& avsluttes&før&neste&aktivitet&kan&påbegynnes.&Utgående& aktiviteter&fra&en&AND4symbol&kan&starte&parallelt.*

* Gateway*:*Symbol*XOR*

Østensjø&pilotprosjekt&4&Vedlegg&4&

Et&XOR&betyr&at&en&av&de&illustrerte&aktivitetene& fortsetter&ut&fra&symbolet.&Kun&en&av&flere& innkommende&aktiviteter&i&en&XOR&er&nødvendig&før& prosessen&fortsetter.&&

*

Beskjeder*og*meldinger*

Beskjeder&kan&sendes&mellom&prosesser&for&å&koble& disse&sammen.&

& Looper*og*iterasjon* & Betinget*fortsettelse* &

Loop4symbolet&brukes&når&man&vil&fortelle&at&en& aktivitet&skjer&mer&enn&en&gang,&eller&pågår&i&en&loop&til& et&spesielt&vilkår&er&oppfylt.& Symbol&med&en&liten&diamant&i&starten&av&utgående&pil.& Brukes&når&et&spesifikt&vilkår&må&være&oppfylt&for&at& prosessen&skal&fortsette&i&den&angitte&retningen.& Vilkåret&noteres&ofte&langs&linjen&i&diagrammet.&

& Figur*1*:*Eksempel*på*BPMN*prosesskart*med*start,*slutt*og*aktiviteter*i*ulike*rader*(lanes).*

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!


01.02.2013&

&

Østensjø&pilotprosjekt&4&Vedlegg&4&

Prosesskartene&tar&ikke&hensyn&til&hvor&lang&tid&en&aktivitet&tar,&kun&aktiviteters&forhold&og&avhengigheter&av& hverandre.&Detaljert&prosessmodellering&kan&legge&inn&forskjellige&tidsavhengigheter&og&simulere&prosessene,& men&det&er&ikke&en&del&av&denne&kartleggingen.& En&enkelt&oversikt&over&BPMN&2.0&notasjon&finnes&her:&http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf& &

CONSIGLI&AS,&Sørkedalsveien&201&B,&0754&Oslo& www.consigli.no&,Org.nr:&996&662&098&MVA&

gjør%det%enkelt%for%deg%å%levere!

Rapport Østenjø Pilotprosjekt  
Rapport Østenjø Pilotprosjekt  

Rapport fra pilotprosjekt. Prosjektet har sett på informasjonsflyt i byggeprosjekt mellom byggherre, byggevareprodusent og entreprenør. Pros...

Advertisement