Page 1

Busca Ya   p        

   

      

¡Bus - ca ya,

bus -ca ya,

en se -cre - to_a Cris - to!

         p

   

      

¡Bus - ca ya,

bus -ca ya,

en se - cre -to a

          p

   

      

¡Bus - ca ya,

bus -ca ya,

en se - cre -to a

      Bass    

   

Soprano

Alto

Tenor

p

Piano

        

    

        

   

            

  S     8

ff

san - do.

A

  

 

ff

      san - do.

  B.    san - do.

Pno.

       

    

   

¡Bus - ca ya

¡Bus - ca ya

    

Me es - tá

a

          

Cris -to el Se - ñor! El tiem -po_es -tá pa-

           

            

           

a Cris - to_el Se - ñor! El tiem -po_es -tá pa-

me lla -ma por

mf

true - no.

Ah

           

mf

lla -man - do,

me lla -ma por

   

Me_es -tá

lla - man - do,

 

  

  

Me_es tá

lla - man - do,

me lla

me lla

-

el

true - no.

Copyright © 2007 Ruth Ann Wade





Ah

ma por

el true - no.

De Dios es - cu - chó en

  

   

ma por

el true - no.

De Dios es - cu - chó_en

                          ff                  

   

   -

el

     

               

      

  

ff

Cris -to el Se - ñor! El tiem -po_es -tá pa-

           

 

ff

a

           

        

!Bus - ca ya

lla -man - do,

       

          

Cris - to_el Se - ñor! El tiem -po_es -tá pa-

        

        

Me es - tá

san - do.

T

  

a

       

       en se -cre - to_a Cris - to!

p

!Bus - ca - ya

Cris - to!

bus - ca ya,

(Opcional)

       

Cris - to!

!Bus - ca - ya,

Spiritual "Steal Away" Arr. Ruth Ann Wade

      

f

    

f



     

mf

 


2

   S   14

               El tiem -po_es -tá

A

    

                  El tiem -po_es -tá

T

     

El tiem -po_es -tá

Pno.

  

pa - san - do.

              

mi_al - ma la voz.

    

pa - san - do.

              

mi al -ma la voz

 B.   

pa - san - do.

El tiem -po_es -tá

                      

   

   

      

Bus - ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya

p

   

       

ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya

p

   

   

      

Bus - ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya

p

   

Bus

p

   

   

a

a

a

Cris -to

Cris -to

Cris -to

      

pa - san - do.

Bus - ca ya,

bus - ca ya,

        

    

    

              

      

          

     

p

   

bus - ca ya a

Cris - to.

6

             

  

Cris -to el Se - ñor, el tiem -po_es -tá pa - san - do.

Me_es - tá

             

  

Cris -to el Se - ñor, el tiem -po_es -tá pa - san - do.

Me_es - tá

     S        21

Bus -ca ya

A

  

        Bus -ca ya

T

             

  

a

Cris -to el Se - ñor, el tiem -po_es -tá pa - san - do.

Me_es - tá

            

  

           Bus - ca ya

Pno.

a

           Bus -ca ya

B.

a

a Cris - to_el Se - ñor, el tiem -po_es -tá pa - san - do.

           

            

                                             

Me_es - tá

          lla - man - do, Él

lla -ma al pe - ca-

         lla - man - do, Él

lla - ma_al pe - ca -

          lla - man - do, Él

lla - ma_al pe - ca -

         lla - man - do, Él lla - ma_al pe - ca -

 

                   

 

              


3

  S     28

- dor.

A

          

dor.

          

    

ff

    

ff

  

ff

T

Pno.

   

¡Bus - ca ya,

bus - ca ya,

   

   

pa - san - do.

¡Bus - ca ya,

bus - ca ya,

 p           

   

   

El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

rit.  p                 

    rit.

El tiem -po_es -tá

      

         

   

    

   

   

ff

    

se -cre - to_a Cris - to!

se - cre -to a

Cris - to!

se - cre -to a

Cris - to!

se -cre - to_a Cris - to!

                         

   

bus - ca ya,

        B.    en

rit.  p                

!Bus - ca - ya,

             en

bus - ca ya,

pa - san - do.

          en

¡Bus - ca ya,

El tiem -po_es -tá

35

A

pa - san - do.

El tiem -po_es -tá

De Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

    S         en

   

De Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

  B.   

   

De Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

dor.

Pno.

rit.  p                 

De Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

dor.

T

   

ff

        rit.

p

                      

        !Bus - ca - ya

a

Cris - to_el Se - ñor!

        ¡Bus - ca ya

a

a

!Bus - ca ya

p

         

El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

p

             El tiem -po_es -tá

           p          

pa - san - do.

               

  Me es -tá

ff

pa - san - do.

           

a Cris - to_el Se - ñor!

         

El tiem -po_es -tá

ff

pa - san - do.

            

Cris -to el Se - ñor!

        

El tiem -po_es -tá

p

Cris -to el Se - ñor!

       

¡Bus - ca ya

p             

    Me es -tá

 



Me_es -tá

lla

 



Me_es - tá

lla

ff

ff

     ff    


4

     S     

      

42

lla -man - do,

A

         

me lla -ma por el

T

     

me lla -ma por el

   

man - do,

me lla

   B.  

  

man - do,

me lla

Pno.

  

   san - do.

T

       san - do.

   B.    

Pno.

-

 



rit.



                     

Ah

ma por

el

De Dios es - cu -chó_ en mi_ al -ma la voz

  

   

rit.      

el

ra - yo.

De Dios es - cu - chó_en mi_al - ma la voz.

   

  

ma por

ra - yo.

 

 

 

        

rit.

El tiem -po_es -tá

pa-

El tiem -po_es -tá

pa-

          

      rit.    

El tiem -po_es -tá

pa-

El tiem -po_es -tá

pa-

                  

    

   

      

      

Bus - ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya

Bus - ca ya

p

   

       

       

ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya

Bus - ca ya

p

   

   

      

      

Bus - ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya

Bus - ca ya

   

   

   

Bus

p

a

a

a

Cris -to

Cris -to

Cris -to

      

Bus - ca ya,

bus - ca ya,

bus - ca ya a

Cris - to.

       

     p

    

           

     

   

      

        

a

a

a

   

            

   

p

san - do.

rit.

Ah

ra - yo.

                 

   

san - do.

A

-

   

  

         

48    S    

ra - yo.

          

lla -man - do,

 

  

Cris -to el Se - ñor,

   

Cris -to el Se - ñor,

  

Cris -to el Se - ñor,

  el

  el

  el

       

  

 

a Cris - to_el Se - ñor,

el

         

     

 

    

 

Bus - ca ya

         


5

  S      55

tiem -po_es - tá

A

  

    tiem -po_es - tá

T

       tiem -po_es - tá

B.

       tiem -po_es - tá

     

Pno.

   

pa - san - do.

Me lla - ma_el

    pa - san - do.

   

pa - san - do.

pa - san - do.

       

     

61

ff

A

T

      

    

         

       ff

  

Él

lla -ma al pe - ca - dor.

  

Él

lla - ma_al pe - ca - dor.

 Él

       

  

 De

 De

lla - ma_al pe - ca - dor.

De

  

   

Él

lla - ma_al pe - ca - dor.

De

 

 

      



     

   





    

 

      

 



   

pa - san - do.



   

pa - san - do.

f

El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

 mp           

       

   

Se - ñor,

                

Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

Pno.

      

f

mp

Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

ff     B.   

Se - ñor,

 mp               

Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

ff

      

 mp              

Dios es - cu -chó_en mi al -ma la voz.

     

Se - ñor,

f

Me lla - ma_el

      

  ff   S   

      

Me lla - ma_el

  

Se - ñor,

f

Me lla - ma_el

 

      

f

El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

        

                        mp

El tiem - po_es

-

   El tiem - po_es

-



   

pa - san - do.



   

pa - san - do.

  

 

     

 

 

 

El tiem - po_es

 

-

El tiem - po_es

 

-

  


Piano

Busca Ya

      

  

    

  

(Opcional)

p

Spiritual "Steal Away" Arr. Ruth Ann Wade

 

  

 

   

 



 



  



  

 

 



    

   

          

     

  

   

    

  

  

   

   

    

      

5

9

ff

  

   

  

 

  

 

 

 

           

   

  

    

14

    

 



 

  



     

  

 

 

mf

       

   



 

  

  

 

 

 



 

    

  

 

  

 

   

 







   

  

 

    



  

 





17

p

Copyright © 2007 Ruth Ann Wade


6 2

Piano

        

21

    

25

       

      

     

      

    

     

    

     

       

  

   

 



        

29

     

 

  

   

  

    

   

37

       

41

ff

    

    

  



 

       

 

ff



   

    

  

  



  

     

      p

      



      

   

 



    

 

   

 



  

    

  

 

p

       

           

    

 

rit.



   

33

 

 

 

  

 

 



 

 



  

 

  



             

   

  

   

 


Piano

    

 

     



45

        rit.                     

3

 

  

 

 

  



    

  

 

  

 

   

 







   

  

 

    



  

 

 

 

    

             

     

      

   

    

          

        

     

    

         

49

p

53

57

f

   

    

        

62

       

  

     

   

      

      

ff

    

           

  

 

     

        

 

 

  

mp

 


Soprano

Busca Ya

p       

  

¡Bus - ca ya,

    

   

5

bus - ca ya,

ff    

6

pa - san - do.

    

   

    

25

Me_es - tá

     

el

a

   

Cris -to el Se - ñor,

    lla - man - do,

bus - ca ya

a

    

   

el tiem -po_es - tá

pa - san - do.

   

Él

lla -ma al pe - ca - dor.

voz.



Cris - to

rit.

al - ma la

  

       

Dios es - cu - chó_en mi

pa - san - do.

  



bus - ca ya,

  

    

tiem - po_es - tá

  



true - no.

          

  

Bus - ca ya

29

me lla -ma por

El

  

tiem -po_es - tá

         

lla -man - do,

Bus - ca ya, 21

Cris - to!

El

Cris -to_el Se - ñor!

Ah p    

se - cre - to_a



a

17

en

   

Me es - tá

 mf  

  

    

  

13



      

!Bus - ca - ya 9

  



Spiritual "Steal Away" Arr. Ruth Ann Wade

 ff

De

    

   

El tiem -po_es - tá

pa - san - do.

p

Copyright © 2007 Ruth Ann Wade


2

Soprano

   

33

  

¡Bus - ca ya,

   

37

   

bus - ca ya,

ff    

     p    

   

El

pa - san - do.

Cris -to_el Se - ñor!

lla -man - do,

me lla -ma por

     

  

rit.

El

  

  



a

  

Cris -to el Se - ñor,

f          

57

Me lla - ma_el Se - ñor,

el

ra - yo.

    

 

tiem - po_es - tá

pa - san - do.

  

bus - ca ya

a



bus - ca ya,

  

tiem -po_es - tá

         

    

Bus - ca ya

Cris - to!

a

  

  

se - cre - to_a



   

Bus - ca ya, 53

en

    

Ah 49

  

p

Me es - tá 45



     

!Bus - ca - ya 41

  





Cris - to

    

   

el tiem -po_es - tá

pa - san - do.

       

      

Él

De Dios es - cu -chó_en mi

lla -ma al pe - ca - dor.

 mp                  

ff

62

al -ma la voz. El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

 



El tiem - po_es - tá

    pa - san - do.


Alto

Busca Ya

p       

  

¡Bus - ca ya,

   

5



    

ff    

bus - ca ya,

    

  

¡Bus - ca ya 9

a

Cris -to el Se - ñor!

      

    Me es - tá

    

13

mf

  



   



Bus

ca ya,

bus - ca ya,



   

Bus - ca ya

    

en

se - cre - to a

a

Cris -to el Se - ñor,

     

29

    lla - man - do,

me lla -ma por

el

true - no.

pa - san - do.

bus - ca ya

a

Cris - to

Dios es - cu - chó_en mi

al - ma la

   

el tiem -po_es - tá

pa - san - do.

lla - ma_al pe

voz.



     

Él

       

    

  

  

    - ca - dor.

p

     

   

El tiem -po_es - tá

pa - san - do.

Copyright © 2007 Ruth Ann Wade

tiem - po_es - tá

rit.

Cris - to!

pa - san - do.



    



El tiem -po_es - tá

  

  

   

25

Me_es - tá

     

El

 p      

  

          

17

21



           

lla -man - do,

Ah

6

Spiritual "Steal Away" Arr. Ruth Ann Wade

 ff

De


2

Alto

   

33

  

¡Bus - ca ya,

  

37



    

¡Bus - ca ya

 ff   

41

bus - ca ya,

   a

   

       

   

 p   

  



Bus

ca ya,

bus - ca ya,

Bus - ca ya

   a

f          

Me lla - ma_el Se - ñor,



Cris - to!

El tiem -po_es - tá

pa - san - do.

             me lla -ma por

  

   

Cris -to el Se - ñor,

57

   

El

49



se - cre - to a

el

     

tiem - po_es - tá

pa - san - do.

  

bus - ca ya

a

Cris - to



ra - yo.

          



   

en

rit.

Ah

  

  

     

lla -man - do,

45

53

 p

Cris -to el Se - ñor!

Me es - tá

    

  





     

   

el tiem -po_es - tá

pa - san - do.

      

      

Él

De Dios es - cu -chó_en mi

lla -ma_al pe - ca - dor.

ff

 mp                     

62

al -ma la voz. El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

El tiem - po_es

    -

pa - san - do.


Tenor

Busca Ya

       

  

p



¡Bus - ca ya,

   

    

5

 ff     

a

f       

   

Cris -to el Se - ñor!

lla - man - do,

me

Dios es - cu - chó en mi al -ma la p     

  

17

6



Bus - ca ya,

    

21

  

Bus - ca ya

     

25

Me_es - tá

      

29

a

voz

se - cre - to a

    lla - man - do,

 Él

        rit.

al - ma la

voz.



Cris - to!

El tiem -po_es - tá

pa - san - do.

  

lla - ma por

   

el

De

true - no.

    

El tiem -po_es - tá



   

   

  

Cris -to el Se - ñor,

Dios es - cu - chó_en mi

en

    

bus - ca ya,

  

  

         

  





   

   

Me_es - tá 13

bus - ca ya,

  

¡Bus - ca ya 9

  

Spiritual "Steal Away" Arr. Ruth Ann Wade

pa - san - do.

  



bus - ca ya

a

Cris - to

    

   

el tiem -po_es - tá

pa - san - do.

  

   

lla - ma_al pe - ca - dor.

ff

De

    

   

El tiem -po_es - tá

pa - san - do.

p

Copyright © 2007 Ruth Ann Wade


2

Tenor

    

33

  



¡Bus - ca ya,

   

    

37

     

41

a

Me_es - tá

      

  

Cris -to el Se - ñor!

lla - man - do,



  

rit.

me

p     

  



Bus - ca ya,

    

53

  

Bus - ca ya

voz

  

bus - ca ya,

   a

  

Cris -to el Se - ñor,

f           

57

Me lla - ma_el Se - ñor,

  

en

se - cre - to a



Cris - to!

p

    

   

El tiem -po_es - tá

pa - san - do.

  

lla - ma por

   

el

De

ra - yo.

    

          

Dios es - cu - chó_ en mi_ al -ma la 49



   

   

ff

45

bus - ca ya,

  

¡Bus - ca ya

  

El tiem -po_es - tá



pa - san - do.

  



bus - ca ya

a

Cris - to

    

   

el tiem -po_es - tá

pa - san - do.

       

      

Él

De Dios es - cu -chó_en mi

lla -ma_al pe - ca - dor.

 mp                    

ff

    

62

al -ma la voz. El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

El tiem - po_es

-

pa - san - do.


Bass

Busca Ya Spiritual "Steal Away" Arr. Ruth Ann Wade p

    

  



!Bus - ca - ya, 5

   

    ff

  

 

a

f      

6

p

   



Bus - ca ya,

bus

   

  

Bus - ca ya

voz.

tiem - po_es - tá

lla - ma por

   

el

De

- ca ya,

       a

Cris -to_el Se - ñor,

pa - san - do.

  

bus - ca ya

a

     el

true - no.

   

El tiem -po_es - tá

  

Cris - to!

pa - san - do.

  





  

           

  

21

se - cre - to_a

El

me

Dios es - cu - chó_enmi_al -ma la 17

en

  

lla - man - do,



  

    

Cris -to_el Se - ñor!

   

Me_es - tá 13

bus - ca ya,

     

!Bus - ca ya 9

  





Cris - to.

  

tiem -po_es - tá

pa - san - do.

25

   

    Me_es - tá 29

    

lla - man - do,

     rit.

Dios es - cu - chó_en mi

Él

  

al - ma la

voz.

   lla - ma_al pe

  



!Bus - ca - ya,

bus

  

- ca ya,

- ca - dor.

De

p

     El

  

tiem -po_es - tá

pa - san - do.

33

   

ff

   



  

en

se - cre - to_a

Copyright © 2007 Ruth Ann Wade



Cris - to!


2

Bass 37

   

    41

!Bus - ca ya ff

 

 

a

    

me

p

   

  

tiem - po_es - tá

pa - san - do.

  

lla - ma por

   

el

De

ra - yo.

     rit.        

Dios es - cu - chó_enmi_al -ma la 49

El

  

lla - man - do,



    

Cris -to_el Se - ñor!

   

Me_es - tá 45

p

     

  



Bus - ca ya,

bus

voz.

El

tiem -po_es - tá

- ca ya,

pa - san - do.

  

bus - ca ya

a



  

    



Cris - to.

53

   

  

Bus - ca ya

      a

Cris -to_el Se - ñor,

     el

tiem -po_es - tá

57

f         

Me lla - ma_el Se - ñor, 62

  

 

  

pa - san - do. ff

      

     

Él

lla -ma_al pe - ca - dor.

De Dios es - cu -chó_en mi

 mp             

al -ma la voz. El tiem -po_es -tá

pa - san - do.

    

El tiem - po_es

-

pa - san - do.

Profile for Musica UM

Busca ya  

Arreglo para el coro

Busca ya  

Arreglo para el coro