Page 1

ระบบนิเวศชายฝั่ งทะเล ต.ท่าข ้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง Coastal Ecosystem of Thakham, Trang

โครงการ การจ ัดการและฟื้ นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยชุมชน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตร ัง โดย องค์การพืน ้ ทีช ่ ม ุ่ น้ านานาชาติ-ประเทศไทย (Wetlands International-Thailand Office)

้ ที่ ต.ท่าข้าม ระบบนิเวศทีส ่ าค ัญในพืน 1. ระบบนิเวศป่าชายเลน ื่ มต่อระหว่างนิเวศทางบกและนิเวศทางทะเล ป่ าชายเลน มีบทบาทหน ้าทีเ่ ชอ คุณค่าและความสาค ัญ ด ังนี้ • กักเก็บตะกอนและกลั่นกรองความสกปรก และรักษามวลดินและมวล ทรายมิให ้ถูกพัดพาออกจากขอบฝั่ งและริมตลิง่ • เป็ นแนวกันคลืน ่ และลมมรสุม • เป็ นพืน ้ ทีท ่ ม ี่ ท ี รัพยากรธรรมชาติทม ี่ ค ี วามหลากหลายทางชวี ภาพสูง ั และแหล่งอาหารของสัตว์น้ า • เป็ นแหล่งทีอ ่ ยูอ ่ าศย ื้ เพลิง เชน ่ ถ่านไฟ • เป็ นวิถก ี ารดารงชวี ต ิ ของชุมชน: อาหาร สมุนไพร แหล่งเชอ ่ เสาค้ายันบ ้าน เครือ จากไม ้โกงกาง แหล่งวัสดุกอ ่ สร ้างเชน ่ งมือประมง ทานากุ ้ง เป็ นต ้น

พ ันธุไ์ ม้ในป่าชายเลน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตร ัง ิ้ 35 ชนิด (จากการสารวจพันธุไ์ ม ้ป่ าชายเลนในพืน พบพันธุไ์ ม ้ในป่ าชายเลนทัง้ สน ้ ที่ ต.ท่าข ้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมือ ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551)

ั ันธ์ระหว่างป่าชายเลนก ับชุมชน ต.ท่าข้าม ความสมพ ้ ้ • การใช ประโยชน์ ไม ้จากป่ าชายเลน ได ้แก่ ใชในการก่ อสร ้างบ ้านเรือน ไม ้ที่ ้ ้แก่ ไม ้ถั่วดา ไม ้ถั่วขาว และไม ้โปรงแดง ชาวบ ้านนิยมใชได ้ พยากรสต ั ว์น้ าจากป่ าชายเลน คือ ปลา กุ ้ง ปู และหอย • ใชทรั ้ ด ่ ทานากุ ้ง • ใชที ่ น ิ ในกิจกรรมต่างๆ เชน • การท่องเทีย ่ วเชงิ นิเวศ โดยความร่วมมือ...

พ ันธุไ์ ม้ป่าชายเลนชนิดเด่นใน ้ ที่ ต.ท่าข้าม พืน


2. ระบบนิเวศหญ้าทะเล หญ้าทะเล คุณค่าและความสาค ัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ั ของสต ั ว์น้ านานาชนิด • เป็ นแหล่งอาศย ั ว์น้ าวัยอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ สต ั ว์เศรษฐกิจ เชน ่ ปูม ้า หอยชก ั ตีน • เป็ นแหล่งหลบภัยอนุบาลสต ั ว์น้ าทีอ ่ พะยูน และเต่าทะเล • เป็ นอาหารของสต ่ ยูใ่ นภาวะใกล ้สูญพันธุ์ เชน หญ้าทะเลในประเทศไทย • ประเทศไทยพบหญ ้าทะเล 12 ชนิด โดยแพร่ก ระจายทัง้ ฝั่ ง อ่าวไทยและอันดามัน มีพน ื้ ทีร่ วมประมาณ 92,959 ไร่ • แหล่งหญ ้าทะเลทีใ่ หญ่ทส ี่ ด ุ ทางฝั่ งอันดามันอยูใ่ นพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดตรัง มีพน ื้ ทีป ่ ระมาณ 21,040 ไร่ • บริเ วณเกาะลิบ ง หาดเจ ้าไหม และเกาะมุก ทั ง้ เป็ นแหล่ง หากิน ที่ส าคั ญ ของพะยูน ฝูง ที่ใ หญ่ท ี่ส ุด ใน ประเทศไทย

• หญ ้าทะเลเป็ นทรั พ ยากรที่ส าคัญ มากใน ระบบนิเ วศ และห่ว งโซ ่อ าหาร เป็ นอาหาร ของพะยู น และเต่า ทะเล ซ งึ่ เป็ นสั ต ว์ใ กล ้ สูญพันธุ์ และเป็ นทีด ่ งึ ดูดนักท่องเทีย ่ ว • ส าหรั บ พื้น ที่ ต.ท่า ข ้าม มีห ญ ้าทะเล อยู่ อย่างกระจัดกระจาย ในอดีตอาจมีหญ ้าทะเล เป็ นจ านวนมาก แต่ไ ม่ม ีก ารบั น ทึก ไว ้ จาก การสารวจในพืน ้ ที่ ต.ท่าข ้าม พบหญ ้าทะเล อยู่ 4 บริเ วณ ได ้แก่ บริเ วณเกาะค ้างคาว, ท่าเรือหมู่ 9, หอลูกไม ้ และ บริเวณลาคลอง พื้น ที่บ ริเ วณหอลู ก ไม ม ้ ีพ ื้น ที่ 1.2 ตร.กม. พบหญ ้าทะเล 2 ชนิด ได ้แก่ หญ ้าใบมะกรูด และ หญ ้าชะเงาแคระ แต่มส ี ภาพไม่สมบูรณ์ ั ทราย พบทีบริเวณสน

แผนทีท ่ ร ัพยากร ต.ท่าข้าม

จุดสารวจ

หญ ้าทะเลทีพ ่ บ

เกาะค ้างคาว

หญ ้าคาทะเล*, หญ ้าเงาแคระ

ท่าเรือคลอง หมู่ 9

หญ ้าคาทะเล

หอลูกไม ้

หญ ้าเงาแคระ, หญ ้าใบมะกรูด

อ่าวปาดัง

หญ ้าใบมะกรูด

ข้อเสนอสาหร ับการอนุร ักษ์หญ้าทะเล •การปลูกหญ ้าทะเลยังขาดความรู ้และเทคนิค ต ้องมีการ ึ ษาวิจัยเพิม ศก ่ เติม • มีก ารติด ตามการเปลี่ย นแปลงของสภาพแหล่ง หญ ้า ทะเลในพืน ้ ทีอ ่ ย่างต่อเนื่อง • การเฝ้ าระวั ง แหล่ ง หญ า้ ทะเล และดูแ ลรั ก ษาหญ า้ ทะเลทีม ่ อ ี ยู่ • สร ้างจิต ส านึก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ก่เ ยาวชน ชุม ชนและ ประชาชนทั่วไปให ้ทราบถึงคุณค่าและความส าคัญของ หญ ้าทะเล • ทุกภาคสว่ นต ้องร่วมมือกัน เพือ ่ ชว่ ยอนุรักษ์ หญ ้าทะเล ให ้คงอยูต ่ ลอดไป “ป่ า ช า ย เ ล น แ ล ะ ห ญ้ า ท ะ เ ล เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ที่ เปรี ย บเสมื อ น ช ีว ิต และ ลมหายใจต่อชุมชน ชายฝั่ ง เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ ที่ เพาะพันธุข ์ องสัตว์น้ านานา ่ ึ ชนิด ซ ง เป็ นแหล่ ง อาหาร แหล่งใหญ่ทส ี่ ด ุ ของโลก”

Ecological_Thakham  

โดย องค์การพื้นที่ชุ่มน้านานาชาติ - ประเทศไทย (Wetlands International-Thailand Office) ความสัมพันธ์ระหว่างป่าชายเลนกับชุมชน ต.ท่าข้าม พันธุ...

Advertisement