Page 1

4055,:6;(*65:,9=(;065*697:(55<(39,769;

9,:6<9*,: 9,:;69,+ 30=,: */(5.,+


4055,:6;(*65:,9=(;065*697:(55<(39,769;

40::065:;(;,4,5; ;OL4PUULZV[H*VUZLY]H[PVU*VYWZWYV]PKLZOHUKZVULU]PYVUTLU[HSZ[L^HYKZOPWHUK ZLY]PJLSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZ[V`V\[OHUK`V\UNHK\S[Z^OPSLHJJVTWSPZOPUNWYPVYP[`JVZ[LMMLJ[P]L JVUZLY]H[PVUUH[\YHSYLZV\YJLTHUHNLTLU[WYVQLJ[ZHUKLTLYNLUJ`YLZWVUZL^VYR


3,;;,9-964,?,*<;0=,+09,*;69

+LHYMYPLUKZ 4PUULZV[H*VUZLY]H[PVU*VYWZOHZ[V\JOLKTHU`SP]LZ[OPZWHZ[Ã&#x201E;ZJHS`LHY6\Y`V\[OHUK`V\UN HK\S[ZOH]LSLHYULK[OL]HS\LVMWYLZLY]PUNV\YYLZV\YJLZ[LHT^VYRJP]PJYLZWVUZPIPSP[` SLHKLYZOPWHUKZLSMYLSPHUJL;OLO\UKYLKZVMYLZV\YJLYLZ[VYH[PVUWYVQLJ[Z[OLZL`V\UNWLVWSL JVTWSL[LKOH]LLUYPJOLKV\YJVTT\UP[PLZHUKX\HSP[`VMSPML-VYL_HTWSL! 4**TVIPSPaLK ]VS\U[LLYZMVY[OL[OHUU\HS.YLH[4PZZPZZPWWP9P]LYIVH[*SLHU\WWHY[VM [OL(KVW[(9P]LYWYVNYHT0UHSS4**OLSWLKSLHKJSLHU\WZ^P[O]VS\U[LLYZ 4**YLJLP]LKUH[PVUHSYLJVNUP[PVUMVYOLSWPUNÃ&#x201E;NO[[OL*H]P[`3HRLÃ&#x201E;YLPU[OL)V\UKHY`>H[LYZ *YL^ZOLSWLKYLZ[VYLU\TLYV\ZOPZ[VYPJZP[LZZ\JOHZ[OL )PYJO*V\SLL)H[[SLÃ&#x201E;LSKULHY4VY[VU4PUUHUKHSVNZJOVVSI\PS[ I`[OL***0UKPHU+P]PZPVUH[[OL.YHUK7VY[HNL9LZLY]H[PVU 4**`V\UNHK\S[ZZH]LK*YV^>PUN[YHKLYHY[PMHJ[ZMYVT LYVKPUNPU[V[OL4PZZPZZPWWPI`SH`PUNJVJVU\[Ã&#x201E;ILYQ\[LUL[[PUN HUJOVYLK^P[O^PSSV^ZLLKSPUNZHSVUNZX\HYLMLL[ VMZOVYLSPUL

;OLO\UKYLKZVMYLZV\YJLYLZ[VYH[PVU WYVQLJ[Z[OLZL`V\UNWLVWSLJVTWSL[LK OH]LLUYPJOLKV\YJVTT\UP[PLZHUK X\HSP[`VMSPML

*YL^ZOLSWLKWYLZLY]L5VY[OLYU.VZOH^RZHUKV[OLYSHYNLYHW[VYZI`SVJH[PUNHUK TVUP[VYPUNZ[PJRULZ[ZVUTVYL[OHUHJYLZ @V\[O^PSKLYULZZJYL^Z^VYRLKV\[ZPKL4PUULZV[HPTWYV]PUN[YHPSZHUKJHTWZP[LZH[0ZSL 9V`HSLHUK[OL(WVZ[SL0ZSHUKZ *YL^ZYLZ[VYLKUH[P]LWYHPYPLZZOVYLSPULOHIP[H[ZHUKVHRZH]HUUHOZHJYVZZ[OLZ[H[L ;OLZLHYLQ\Z[ZVTLVM[OLTHU`WYVQLJ[Z[OH[V\Y`V\[OHUK`V\UNHK\S[JYL^Z HJJVTWSPZOLKSHZ[`LHY>LHYLWYV\KVM[OLPY^VYRHUKJVU[YPI\[PVUZ 6UILOHSMVM[OLIVHYKHUKZ[HMMVM4PUULZV[H*VUZLY]H[PVU*VYWZ[OHUR`V\[VHSSV\YMYPLUKZ ^OVOH]LOLSWLK\ZNYV^>P[O`V\YOLSW^L^PSSJVU[PU\L[VJOHUNLSP]LZHUKSLH]LHSLNHJ`VM ZLY]PJL[VV\YJVTT\UP[PLZHUKUH[\YHSYLZV\YJLZ 3LU7YPJL

,_LJ\[P]L+PYLJ[VY


9,:6<9*,:9,:;69,+ 4PUULZV[H*VUZLY]H[PVU*VYWZHJUVUWYVÃ&#x201E;[WYV]PKLZTLHUPUNM\S^VYRMVY `V\UNWLVWSLPUJVUZLY]PUNV\YUH[\YHSYLZV\YJLZ;OL[YHPUPUNHUKZRPSSZ JVYWZTLTILYZYLJLP]LILULÃ&#x201E;[V\YJVTT\UP[PLZ 4**UV[VUS`WYV]PKLZ[YHPUPUNPUUH[\YHSYLZV\YJLZZHML[`HUK[LJOUPJHSZRPSSZP[OLSWZ`V\UN WLVWSLKL]LSVWWLYZVUHSYLZWVUZPIPSP[`HZ[YVUN^VYRL[OPJHUKNYLH[LYH^HYLULZZVM LU]PYVUTLU[HSZ[L^HYKZOPW)\PS[VU[OL[YHKP[PVUVM[OL*P]PSPHU*VUZLY]H[PVU*VYWZVM[OL Z4**SLH]LZHSLNHJ`VMJVUZLY]H[PVUHUKZLY]PJL[VM\[\YLNLULYH[PVUZ\YLNLULYH[PVUZ

:\TTLY@V\[O7YVNYHT ;OPZWYVNYHT\UWS\NZ`V\[OHNLZ[VMYVT;=ZJLSSWOVULZHUKV[OLYTVKLYUPU[Y\ZPVUZ[V SP]LHUK^VYRPU[OLV\[KVVYZMVYLPNO[^LLRZ7HY[PJPWHU[ZZ[HY[H[HIHZLJHTWPU:[*YVP_:[H[L 7HYR[OLU^VYR[OYV\NOV\[[OLYLNPVULHYUPUNHSP]PUNZ[PWLUK;OL`V\[OJVTLMYVTKP]LYZL L[OUPJZVJPVLJVUVTPJHUKNLVNYHWOPJIHJRNYV\UKZHUK[OL`[LHT\WHUKI\PSKJVTT\UP[` 3HZ[`LHYVM[OL WHY[PJPWHU[Z^LYLKLHMVYOHYKVMOLHYPUNZVHSS[OLJYL^TLTILYZSLHYULK UL^^H`Z[VJVTT\UPJH[LHZ[OL`^VYRLKZPKLI`ZPKL

4**VWLULKT`L`LZ[V UL^VWWVY[\UP[PLZ¯T` Ã&#x201E;YZ[IHJRWHJRPUN[YPWL]LY 0TL[THU`VMT`ILZ[ MYPLUKZH[4**>LOH]LH ZWLJPHSJVUULJ[PVUILJH\ZL ^LZWLU[V\YZ\TTLYZ SP]PUNHUK^VYRPUN[VNL[OLY YHPUVYZOPULHUKSH\NOPUN [VNL[OLY (UUH4LYJPS :\TTLY@V\[O7YVNYHT

(Z\Y]L`VM`V\[OWHY[PJPWH[PUNPUSHZ[`LHY»Z:\TTLY@V\[O7YVNYHTZOV^LK! ZHPK[OLPYL_WLYPLUJLPUJYLHZLK[OLPYJVUÃ&#x201E;KLUJLPU[LYHJ[PUN^P[OWLLYZHUKHK\S[Z ZHPKP[PUJYLHZLK[OLPYZRPSSZ\ZPUNOHUK[VVSZ ZHPKP[PUJYLHZLK\UKLYZ[HUKPUNHUKHWWYLJPH[PVUVM+LHMJ\S[\YL ZHPK[OL`JVTWSL[LK[OLPYQVIZ^P[OWYPKLHUKHJJ\YHJ` ZHPKP[PUJYLHZLKPU[LYLZ[PUUL^JHYLLYHUK]VJH[PVUHSW\YZ\P[Z ZHPKP[PUJYLHZLK\UKLYZ[HUKPUNVM[OLUH[\YHSLU]PYVUTLU[

@V\UN(K\S[7YVNYHT ;OL`LHYVMJVTTP[TLU[[OH[`V\UNHK\S[ZHNLZ[VNP]LPUZLY]PJL[OYV\NO[OPZ(TLYP*VYWZWYVNYHTJOHUNLZ [OLPYSP]LZ[VJYL^Z^P[O[VTLTILYZLHJOJVTWSL[LOPNOWYPVYP[`JVUZLY]H[PVUWYVQLJ[Z[OYV\NOV\[ 4PUULZV[HHUKPU[V>PZJVUZPU0V^HHUK:V\[O+HRV[H*YL^TLTILYZYLJLP]L[LJOUPJHSHUKWLYZVUHSZRPSSZ [YHPUPUNWYVMLZZPVUHSJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUZHUKHM[LYOV\YZVMZLY]PJLHYLLSPNPISLMVYLK\JH[PVUH^HYKZVM MVY OPNOLYLK\JH[PVUL_WLUZLZVYX\HSPÃ&#x201E;LKZ[\KLU[SVHUZ

(Z\Y]L`VMWYVQLJ[ZWVUZVYZZOV^LK[OH[ YH[LK^VYRHJJVTWSPZOLKI`4** JYL^ZHZ¸L_JLSSLU[¹VY¸V\[Z[HUKPUN¹

¸>VYRPUNPUHJVUZLY]H[PVU JVYWZJOHUNLKT`SPML)LMVYL 0^HZ\UZ\YLVM^OH[T`M\[\YL ^V\SKIL5V^0OH]LUL^ZRPSSZ HUK0[HRLWYPKLPUT`^VYR¹ +H]PK.VKV` @V\UN(K\S[7YVNYHT


30=,:*/(5.,+ 0^HU[LK[VZLY]L[VTHRLH KPMMLYLUJL[VTLL[UL^WLVWSL HUK[VSLHYUHIV\[+LHMJ\S[\YL 4**UV[VUS`TL[HSSVMT`NVHSZ P[^LU[HIV]LHUKIL`VUKT` L_WLJ[H[PVUZHSPMLJOHUNPUN L_WLYPLUJL2YPZ[P5L]HSH :\TTLY@V\[O7YVNYHT

;OL4**JYL^OLYLH[>OP[[SLZL` *YLLR5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NLOHZ ILLUQ\Z[L_JLSSLU[;OL`»YL]LY` WYVMLZZPVUHS^LSSVYNHUPaLK WYVK\J[P]LHUKM\U[VPU[LYHJ[^P[O

UH[\YHSYLZV\YJLHJJVTSPZOTLU[Z

4**PZVULVMHOHUKM\SVMWSHJLZ^OLYL`V\ JHUTLL[UL^HUKKP]LYZLWLVWSL^VYRPU WSHJLZ`V\^V\SKUL]LYOHKKYLHTLKVM NVPUN[VSPRL0ZSL9V`HSL[OL)V\UKHY` >H[LYZVY[OL[HTLT\KK`^H[LYZVM[OL:HPU[ 3V\PZ9P]LYHUKSLHYUUL^[OPUNZ0^PSSJHYY` SLZZVUZMYVTP[MVY[OLYLZ[VMT`SPML

(KVW[(9P]LYJSLHU\WZ[V[HSTPSLZ )PYKIHUKPUNIPYKZ )PYKULZ[PUNJVUZ[Y\J[PVUZ[Y\J[\YLZ )VHYK^HSRHUKZ[LWJVUZ[Y\J[PVUMLL[ )YPKNLJVUZ[Y\J[PVU MLL[ )Y\ZOYLTV]HSHJYLZ *HTWZP[LJVUZ[Y\J[PVUTHPU[LUHUJLZP[LZ *HUVLWVY[HNLPTWYV]LTLU[YVKZ *HUVL IVH[PUNZUHNYLTV]HS TPSLZ *\S]LY[Z\Y]L`ZZ\Y]L`Z +\TWZP[LKLIYPZYLTV]HS WV\UKZ ,TLYNLUJ`YLZWVUZLOV\YZ ,YVZPVUJVU[YVSZX\HYLMLL[ ,_V[PJZWLJPLZYLTV]HS HJYLZ -PYLZ\WWYLZZPVUKPYLJ[HJYLZ -PYLZ\WWYLZZPVUPUKPYLJ[ OV\YZ -PZOOHIP[H[PTWYV]LTLU[HJYLZ .0:.7:THWWPUNTPSLZ 6HR:H]HUUHYLZ[VYH[PVUHJYLZ 7SHU[ HUPTHSYLSVJH[PVUWSHU[Z HUPTHSZ 7SHU[PUN[YLLZ WSHU[Z 7YHPYPLYLZ[VYH[PVU HJYLZ 7YHPYPLZLLKJVSSLJ[PVUWV\UKZ 7YLZJYPILKI\YUPUNHJYLZ 7Y\UPUNHJYLZ 7\ISPJHJJLZZTHPU[LUHUJLZP[LZ 9P]LYJSLHU\WZTPSLZ :OVYLSPULYLZ[VYH[PVUZX\HYLMLL[ :UV^TVIPSL[YHPSJVUZ[Y\J[PVU PTWYV]LTLU[TPSLZ ;PTILYZ[HUKPTWYV]LTLU[HJYLZ ;YHPSJVUZ[Y\J[PVUTPSLZ ;YHPSPTWYV]LTLU[TPSLZ >PSKSPMLOHIP[H[PTWYV]LTLU[HJYLZ >PSKSPMLZ\Y]L`Z

;VT>PSMLY[:\TTLY@V\[O7YVNYHT

[V[HSOV\YZVMZLY]PJL

4PRL4S`UHYLR )PVSVNPZ[<:-PZOHUK>PSKSPML:LY]PJL

SLHKLYZOPWKL]LSVWTLU[ `V\[OLUYVSSLKPU:\TTLY@V\[O7YVNYHT `V\UNHK\S[Z[YHPULKHZ@V\[O7YVNYHTSLHKLYZ `V\UNHK\S[ZLUYVSSLKPU[OL@V\UN(K\S[7YVNYHT OV\YZVM[LJOUPJHSZRPSS[YHPUPUNNP]LU[VJVYWZTLTILYZ OV\YZVMWLYZVUHSKL]LSVWTLU[[YHPUPUN 2Z[\KLU[Z[H\NO[LU]PYVUTLU[HSPZZ\LZI`JVYWZTLTILYZ


-05(5*0(3:;(;,4,5; -PZJHS`LHYLUKLK1\UL

:<7769;(5+9,=,5<,   9L]LU\L -LLMVYZLY]PJL  6[OLYPUJVTL 

 

<UYLZ[YPJ[LK MVY 

9LZ[YPJ[LK MVY;6;(3

 

  

 

 

 

  

:\WWVY[ -LKLYHSNYHU[ *VU[YPI\[PVUZ :[H[LNYHU[

  

    

 

    

       

 

5L[HZZL[ZZ[H[LNYHU[YLSLHZLK MYVTYLZ[YPJ[PVU  

  

;V[HSM\UKZH]HPSHISLMVY 

 

  

  

;V[HSZ\WWVY[HUKYL]LU\L

 

,?7,5:,: 7YVNYHTZLY]PJLZ :\TTLY`V\[O @V\UNHK\S[  4HUHNLTLU[HUKNLULYHS -\UKYHPZPUN  ;V[HSL_WLUZLZ 

  

      

  

  

  

  

        

  

5,;(::,;:(;,5+6-@,(9

 

  

 

+0:;90)<;065

-,,-69:,9=0*, 

*65;90)<;065: 6;/,9

-,+,9(3 .9(5;: 

@6<5.(+<3;796.9(4 

-<5+9(0:05.

:;(;, (7796790(;065 

9,=,5<,

4(5(.,4,5;(5+ .,5,9(3

@6<;/ 796.9(4 

,?7,5:,:


:LY]PUNV\YTVZ[]HS\HISLYLZV\YJLZ `V\UNWLVWSLHUK[OLLU]PYVUTLU[ )6(9+6-+09,*;69:

7961,*;/6:;30:;

2HYLU)V^LU*OHPY -VYTLY(ZZPZ[HU[45+59*VTTPZZPVULY -VYTLY;OYLL9P]LYZ7HYR+PZ[YPJ[4HUHNLY

-LKLYHS (WVZ[SL0ZSHUKZ5H[PVUHS3HRLZOVYL *OPWWL^H5H[PVUHS-VYLZ[ .SHJPHS9PKNL5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NL 0ZSL9V`HSL5H[PVUHS7HYR 3P[JOÄLSK>L[SHUK4HUHNLTLU[+PZ[YPJ[ 4PUULZV[H=HSSL`5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NL :[*YVP_5H[PVUHS:JLUPJ>H[LY^H` :\WLYPVY5H[PVUHS-VYLZ[ (NHZZPa5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NL >PUKVT>L[SHUK4HUHNLTLU[+PZ[YPJ[ =V`HNL\YZ5H[PVUHS7HYR

4PRL5L]HSH=PJL*OHPY 7YPUJPWHS,U]PYVUTLU[HS:JPLU[PZ[4L[YVWVSP[HU*V\UJPS *VYWZTLTILYWHYLU[4**:\TTLY@V\[O7YVNYHT 1LZZPJH:HUKSLUK=PJL*OHPY (ZZPZ[HU[7YPUJPWHS4VKLS:LJVUKHY`:JOVVSMVY[OL +LHM.HSSH\KL[<UP]LYZP[`>HZOPUN[VU+* (S\TUH4**:\TTLY@V\[O7YVNYHT 4HYR:RLPL:LJYL[HY` -V\UKLY4HWWPUN@V\Y9L[PYLTLU[0UJ -VYTLY4KLWHY[TLU[HUKWYVQLJ[THUHNLY 4HY`*SLHY`;YLHZ\YLY 5VUWYVÄ[HJJV\U[PUNHUKÄZJHS THUHNLTLU[JVUZ\S[HU[ *YHPN(JVTI 1VPULK[OL4**)VHYKPU:LW[LTILY *OPLM-PUHUJPHS6MÄJLY45+LWHY[TLU[VM/LHS[O -VYTLY4**YLNPVUHSHUKZ[H[L^PKLKPYLJ[VY ;LYY`(UÄUZVU 9LZ[VYH[P]L1\Z[PJL*VUZ\S[HU[ >PUK`)SVJR 4HPU[LUHUJL:\WLYPU[LUKLU[*P[`VM:[7L[LY -PYL*OPLM*P[`VM:[7L[LY=VS\U[LLY-PYL+LWHY[TLU[ 1VOU+LNHU ([[VYUL`)S\L*YVZZ)S\L:OPLSK 4VU[`+LOU (S\TU\Z*P]PSPHU*VUZLY]H[PVU*VYWZ 1PT-P[aWH[YPJR ,_LJ\[P]L+PYLJ[VY*HYWLU[LY:[*YVP_=HSSL` 5H[\YL*LU[LY +H]PK/PSL 9L[PYLKWYVMLZZPVUHS/LUULWPU*V\U[` 3H^,UMVYJLTLU[ 1PT2PLSZTLPLY 7YLZPKLU[*,65H[PVUHS@V\[O3LHKLYZOPW*V\UJPS 1HUL2YLU[a (ZZVJPH[L+PYLJ[VYVM*O\YJO9LSH[PVUZ /HTSPUL<UP]LYZP[` -VYTLY:[H[L:LUH[VY 9LZLHYJO-LSSV^<UP]LYZP[`VM4PUULZV[H 4PK^LZ[*VVYKPUH[VY5H[PVUHS*H\JHZ\ZVM ,U]PYVUTLU[HS3LNPZSH[VYZ 1VHU7L[LYZ )VHYK*VTTPZZPVULY;OYLL9P]LYZ7HYR+PZ[YPJ[

:[H[L )VHYKVM>H[LYHUK:VPS9LZV\YJLZ +59,JVSVNPJHS:LY]PJLZ +59,UMVYJLTLU[ +59-PZOLYPLZ +59-VYLZ[Y` +595VUNHTL>PSKSPML +597HYRZHUK9LJYLH[PVU +599LZV\YJL(ZZLZZTLU[ +59;YHPSZHUK>H[LY^H`Z +59>PSKSPML 0V^H+59:WPYP[3HRL 45+6; >PZJVUZPU+590U[LYZ[H[L:[H[L7HYR >PZJVUZPU+597HYRZ7LYYV[:[H[L7HYR 3VJHS.V]LYUTLU[ (UVRH*VUZLY]H[PVU+PZ[YPJ[ )LS[YHTP*V\U[`:>*+ *HYS[VU*V\U[`3HUK+LWHY[TLU[ *HYULSPHU4HYPUL>H[LYZOLK+PZ[YPJ[ *HY]LY*V\U[`7HYRZ+LWHY[TLU[ *HZZ*V\U[`3HUK+LWHY[TLU[ *P[`VM3P[[SL-HSSZ *P[`VM4HURH[V *P[`VM4V\U[HPU0YVU *P[`VM9VJOLZ[LY *P[`VM:[7H\S *SLHY^H[LY*V\U[`3HUK+LWHY[TLU[ *V[[VU^VVK*V\U[`7HYRZ *YV^>PUN*V\U[`3HUK+LWHY[TLU[ +V\NSHZ*V\U[`7\ISPJ>VYRZ7HYRZ+P]PZPVU .YHUK7VY[HNL9LZLY]H[PVU 0[HZJH*V\U[`3HUK+LWHY[TLU[ 3HRL*V\U[`-VYLZ[Y` 3LLJO3HRL)HUKVM6QPI^L 4L[YVWVSP[HU(PYWVY[Z*VTTPZZPVU 5VY[O:[3V\PZ:>*+ 9VJOLZ[LY7HYRZHUK9LJYLH[PVU :JV[[*V\U[`:>*+ ;OYLL9P]LYZ7HYR+PZ[YPJ[ ;^V9P]LYZ>H[LYZOLK+PZ[YPJ[ >HZOPUN[VU*V\U[`:>*+ >HZOPUN[VU*V\U[`7HYRZ

4(169+6569: 7L[L)VUR 9VUHSK)V^LU ,\NLUL)\SSPZ *OYPZ*PHSLR )PSS 9HJOLS*YHUMVYK 3LTVU[L+LOU 4HYUH,JRLSZ 1LHUPL,[[SPUNLY 9VSM/HNILYN (U[OVU`0UKLSPJH[V 7H[[PQV1VOUZVU 2H[OPL1VOZUVU 7O`SSPZ2HOU (T`2LYILY 1PT +LI2PLSZTLPY 4HWSL^VVK6HRKHSL3PVUZ*S\I )YVVRS`U*LU[LY3PVUZ*S\I *OHYSPL4HN\PYL 4PJOHLS )L[O5L]HSH 3LU :[LWOHUPL7YPJL :\ZHU=LU[V >PSTH>LZ[ ,YPR 4HYPH>YLKL

5VUWYVÄ[ (\K\IVU*LU[LY )LTPKQP.VVK^PSS *LU[\Y`1\UPVY/PNO:JOVVS *VTT\UP[`(J[PVU +H`[VU»Z)S\MM*VTT\UP[`*V\UJPS +LLW7VY[HNL*VUZLY]H[PVU9LZLY]L +YPM[:RPWWLYZ:UV^TVIPSL*S\I -VYLZ[/PZ[VY`*LU[LY -YPLUKZVM[OL*HUUVU9P]LY>PSKLYULZZ(YLH .YHUK9HWPKZ/PNO:JOVVS /HIP[H[MVY/\THUP[` /HY[S`5H[\YL*LU[LY 0JL(NL;YHPSHUK7HYR-V\UKH[PVU 3V^LY7OHSLU*YLLR7YVQLJ[ 4PUULZV[H/PZ[VYPJHS:VJPL[`)PYJO*V\SLL)H[[SLÄLSK 5VY[O*V\U[Y`;YHPS(ZZVJPH[PVU 5VY[OSHUK(YIVYL[\T 7H\S)\U`HU5H[\YL3LHYUPUN*LU[LY 9P]LY)LUK5H[\YL*LU[LY :HS]H[PVU(YT` :JPLUJL4\ZL\TVM4PUULZV[H :V\TP(YLH3HRLZ(ZZVJPH[PVU :\NHYSVHM0U[LYWYL[P]L*LU[LY(ZZVJPH[PVU :[VULIYPKNL,SLTLU[HY`:[PSS^H[LY,3* :\WLYPVY/PRPUN;YHPS(ZZVJPH[PVU ;OL5H[\YL*VUZLY]HUJ` ;OL7YHPYPL,U[O\ZPHZ[Z7YHPYPL:TVRL*OHW[LY ;YHPS:V\YJL <UP]LYZP[`VM4PUULZV[H+\S\[O @4*(*HTW4LUVN`U


¸3PRL[OL***[OL4PUULZV[H*VUZLY]H[PVU*VYWZ [YHUZMVYTZ[OLSP]LZVM`V\UNWLVWSLPU4PUULZV[H HUKP[Z^VYRYLTHPUZ^P[O\ZPUZVTHU`^H`Z¹ 4VU[`+LOU *P]PSPHU*VUZLY]H[PVU *VYWZ(S\TU\Z

4055,:6;(*65:,9=(;065*697: <WWLY(M[VU9VHK:\P[L 4HWSL^VVK45  PUMV'JVUZLY]H[PVUJVYWZVYN ^^^JVUZLY]H[PVUJVYWZVYN

Annual Report 2007  

annual report for 2007

Annual Report 2007  

annual report for 2007

Advertisement