Page 58

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

12. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES. S’han aplicat els ingressos rebuts, per tots els conceptes a les finalitats que preveuen els estatuts del Consell Esportiu.

13. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES Les tasques d’alta direcció recauen en els membres de la Junta Directiva, els quals no han percebut cap remuneració com a contraprestació del seu càrrec.

14. ALTRA INFORMACIÓ 14.1 Informació del personal

58

MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement