Page 54

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L’entitat rep subvencions, generalment a curt termini procedents de diverses administracions i també patrocinis d’entitats privades. Detall de subvencions concedides i registrades a l’exercici:

Subvencions i Convenis

Import atorgat subvenció 20162017

Ajuntament de Sabadell (1) Ajuntament de Sabadell PEE Subvenció JEEC Consell Català de l'Esport Subvenció PCEE Consell Català de l'Esport Subvenció Actuacions Supracomarcals UCEC Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona (Enjogassa't) Subvenció Tripartita Formació TOTAL

Import aplicat a l’exercici

Import p/aplicar exercici 20172018 35.000,00

Import atorgat subvenció 20172018

105.000,00

70.000,00

5.000,00

5.000,00

9.568,00

9.568,00

121.457,00

121.457,00

141.633,39

141.633,39

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.781,65

7.781,65

6.313,12

6.313,12

2.392,30

2.392,30

2.392,30

2.392,30

1.492,77

1.492,77

0,00

0,00

1.017,90

1.017,90

0,00

0,00

259.141,62

224.141,62

35.000,00

105.000,00

Import pendent Import aplicat a l’exercici aplicar 2016-2017

279.906,81

35.000,00

* Import p/aplicar exercici 20182019

70.000,00

35.000,00

35.000,00

244.906,81

35.000,00

• Import pendent d’aplicació corresponent als mesos de setembre a desembre 2018, per conveni amb període anual natural, inclosos en el proper exercici comptable 2018-2019 (35.000,00 €) La junta directiva del Consell considera que es compleixi la totalitat de les condicions generals i particulars establertes en les corresponents resolucions individuals de concessió de totes les subvencions, donacions i llegats rebudes al tancament de l’exercici 2017-2018.

10. SITUACIÓ FISCAL Atès que l’entitat disposa, amb el reconeixement d’Hisenda, de l’exempció de l’IVA, d’acord a l’article 20.3 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, el que és suportat forma part del preu d’adquisició dels bens i serveis subjectes a aquest impost i, per tant, no es dedueix. L’exempció s’estén a la tributació de l’Impost de Societats, per al desenvolupament de les activitats objectes de l’entitat amb reconeixement de caràcter social. En opinió de la Junta Directiva no hi ha cap motiu per pensar en cap contingència de caire fiscal.

11. INGRESSOS I DESPESES No hi ha cap despesa derivada del funcionament de l’òrgan de govern del Consell. No existeixen provisions i contingències. 11.1 Ajuts concedits i altres despeses 2016 - 2017

AJUTS REALITZATS A TRAVÉS D'ALTRES ENTITATS O CENTRES

2017-2018

PLA D'ESPORT A L'ESCOLA - CENTRES DE PRIMÀRIA ESCOLA JUAN RAMON JIMENEZ ESCOLA JOAN MARAGALL ESCOLA AGNES ARMENGOL PLA D'ESPORT A L'ESCOLA - CENTRES DE SECUNDÀRIA INSTITUT AGUSTÍ SERRA INSTITUT JONQUERES INSTITUT LES TERMES INSTITUT RIBOT I SERRA INSTITUT ESCOLA INDUSTRIAL INSTITUT JOAN OLIVER INSTITUT PAU VILA INSTITUT VALLES

3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00

3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SUBVENCIONS PEE CENTRES PRIMÀRIA SABADELL SUBVENCIONS PEE SECUNDÀRIA SABADELL

3.687,98 1.315,92

6085,50 3503,00

15.003,90

19.588,50

TOTAL

54 MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement