Page 53

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

6. FONS PROPIS Anàlisi dels moviments de les partides al quadre de l’estat de canvis en el patrimoni net.

7. ACTIUS FINANCERS El saldo dels comptes dels actius financers a curt termini al tancament dels exercicis 2017-2018 i 2016-2017 és el següent (en euros): Instruments financers a curt termini Crèdits, derivats i altres

Classes

Categories

2016-2017

Actius financers a cost amortitzat

2017-2018

5.201,48 5.201,48

TOTAL

7.278,17 7.278,17

El detall de la partida “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar “, així com el seu moviment en els exercicis 2017-2018 i 2016-2017 és el següent (en euros):

Saldo inicial Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades Patrocinadors i subvencions Altres deutors membres municipals Total

2016 - 2017 Augments

Traspassos

Disminucions

Saldo final

2017 - 2018

Saldo inicial

Augments

Traspassos

Saldo final

Disminucions

2.882,41

190.555,29

-191.710,72

0,00

1.726,98

1.726,98

200.407,38

-200.913,89

0,00

1.220,47

1.050,00

1.359,00

-2.329,00

0,00

80,00

80,00

3.433,00

-3.120,00

0,00

393,00

81.539,75

245.342,07

-281.257,05

0,00

45.624,77

45.624,77

272.332,93

-134.591,48

0,00

183.366,22

8.542,47 94.014,63

14.392,00 451.648,36

-19.539,97 -494.836,74

0,00 0,00

3.394,50 50.826,25

3.394,50 50.826,25

20.280,65 496.453,96

-18.010,45 -356.635,82

0,00 0,00

5.664,70 190.644,39

8. PASSIUS FINANCERS Els saldos dels passius financers a curt termini al tancament de l’exercici 2017-2018 i 2016-2017 és el següent (en euros):

Instruments financers a curt termini Classes

Categories

Deutes amb entitats de crèdit 2016-2017

Passius financers a cost amortitzat TOTAL

2017-2018

Derivats i altres 2016-2017

TOTAL

2017-2018

2016-2017

2017-2018

0,00

32.454,05

21.366,09

31.598,56

21.366,09

64.052,61

0,00

32.454,05

21.366,09

31.598,56

21.366,09

64.052,61

Els límits de les pòlisses de crèdit que hi ha contractades en l’exercici 2017 – 2018 és el següent:

Entitats de Credit Total pólizas de crédito

MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

Limit concedit 75.000,00

Disposat 32.454,05

Disponible 42.545,95

53

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement