Page 52

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

4.4. Ingressos i despeses Com a norma general, els ingressos i les despeses s’imputen en funció del corrent real d’aquests, amb independència del moment del cobrament o del pagament. Amb criteri de prudència, es comptabilitzen tan sols els beneficis realitzats a la data de cloure l’exercici. Els riscos i pèrdues previsibles, però, es comptabilitzen tan bon punt són coneguts. D’altra banda, es segueix el criteri de no activar les existències a final d’exercici, donat que es sol tenir molta rotació en els articles que s’adquireixen. 4.5. Provisions i contingències Les provisions es reconeixen si s’escau, únicament tenint en compte fets presents o passats que tinguin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són re calculades cada cop que es fa el tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per les que van ser originalment reconegudes. 4.6. Despeses de personal Les despeses de personal inclouen tots els drets i les obligacions d’ordre social obligatòries o voluntàries meritades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extraordinàries, vacances i les seves despeses associades. 4.7. Subvencions i donacions Les Subvencions són considerades com no reintegrables en la mesura que es compleixin els condicionats de les mateixes, i són valorades per l' import concedit i imputades a resultats de forma proporcional en la mesura que s'executin els projectes per als quals han estat concedides. En el supòsit d’execució parcial, la subvenció es considera com no reintegrable en proporció a la despesa executada, sempre que no existeixin dubtes raonables de que es conclourà en els termes establerts en les condicions de l’atorgament.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

Concepte

Saldo a 31/08/16

Altes E

Saldo a 31/08/17

Altes E

Baixes E

1.999,22

1.999,22

745,26

745,26

1.253,96

1.253,96

15.819,35

15.819,35

69

69

Equips Informàtics - 2001

7.861,92

Ricoh Aficio MP2000SP – 2007

2.309,56

Intel Core Duo E8500 – 2008

852,6

852,6

852,6

Intel Core Duo E8500 – 2008

852,6

852,6

852,6

Mobiliari Rellotge Fitxador - 2000 Fotocopiadora 8465-Minolta 2001 Equips Informàtics Impressora - 2002

Intel Core Duo E8500 – 2008

-1.253,96

Saldo a 31/08/18 745,26 745,26

367,84

- 1.253,96

0,00

-10.240,48

5.946,71

-69

0,00

7.861,92

-7.861,92

0,00

2.309,56

-2.309,56

0,00

852,6

852,6

852,6

Lenovo TC EDGE servidor

661,57

661,57

661,57

HP350 13/4GB

659,45

659,45

659,45

931,7

931,7

931,7

768,35

768,35

768,35

TOSHIBA SAT PRO C70B109 Ordinador Hermes 8/500/W7pro Ordinador portàtil HP255 G6 Total Immobilitzat Material:

367,84 17.818,57

17.818,57

367,84

11,494,44

6,691,97

11,494,44

-6,446,74

Amortitzacions:

-16.679,13

-1.139,44

-17.818,57

-122,61

Total Immobilitzat Net:

1.139,44

-1,139,44

0,00

245,23

52 MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

367,84

245,23

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement