Page 44

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 17 - 18 - Tancament DESPESES LIQUIDACIÓ DEL CURS 17-18

PRESSUPOST ASSEMBLEA

153.818,05 €

147.200,27 €

4,50%

86.045,77 € 7.167,50 € 4.333,49 € 4.200,00 € 28.496,93 € 23.574,36 €

86.788,03 € 7.397,50 € 5.033,26 € 2.500,00 € 29.437,30 € 16.044,18 €

-0,86% -3,11% -13,90% 68,00% -3,19% 46,93%

ARRENDAMENTS I LEASINGS REPARACIONS I CONSERVACIÓ SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS TRANSPORTS I DESPLAÇAMENTS ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL JD PUBLICITAT, IMATGE I COMUNICACIÓ SUMINISTRES TAXES I TRIBUTS OFICIALS TROFEUS, EQUIPACIONS I MATERIAL ESPORTIU SOUS I SALARIS SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA ALTRES REMUNERACIONS PENDENTS ALTRES DESPESES SOCIALS SUBVENCIONS PLA CATALÀ DE LESPORT SUBVENCIONS PLA EDUCATIU ENTORN ALTRES DESPESES FINANCERES AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL

720,96 € 10.538,25 € 3.837,59 € 3.131,30 € 358,26 € 1.053,80 € 328,87 € 0,00 € 5.113,92 € 229.642,20 € 67.490,53 € 5.642,76 € 1.265,04 € 10.000,00 € 9.588,50 € 949,64 € 122,61 €

720,96 € 9.242,07 € 18.059,34 € 3.150,00 € 688,68 € 173,94 € 0,00 € 13.790,00 € 229.804,39 € 70.094,86 € 5.642,76 € 2.250,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 1.280,00 € 0,00 €

0,00% 14,02% -78,75% -0,59% 0,00% 53,02% 89,07% 0,00% -62,92% -0,07% -3,72% 0,00% -43,78% 0,00% 91,77% -25,81% 0,00%

TOTAL DESPESES

503.602,28 €

517.097,27 €

-2,61%

LIQUIDACIÓ DEL CURS 17-18

PRESSUPOST ASSEMBLEA

% REDUCCIÓ/ AMPLIACIÓ

JEEC I ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZACIÓ JEEC ALTRES DESPESES DE PARTICIPACIÓ (UCEC) INGRESSOS PARTICIPANTS PLANS PROMOCIÓ ORGANITZACIÓ FINALS TERRITORIALS I SECTOR ORGANITZACIÓ ALTRES ACTIV. ESPORTIVES ORGANITZACIÓ CURSOS FORMACIÓ

239.831,13 € 147.377,75 € 6.720,00 € 47.517,00 € 3.624,68 € 23.321,70 € 11.270,00 €

224.809,76 € 145.466,35 € 7.397,50 € 43.944,50 € 4.505,00 € 15.391,41 € 8.105,00 €

6,68% 1,31% -9,16% 8,13% -19,54% 51,52% 39,05%

SUBVENCIONS OFICIALS A L'EXPLOT. CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT ALTRES SUBVENCIONS PLA CATALÀ UNIÓ CONSELLS ESPORTIUS CATALUNYA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

165.338,81 € 141.633,39 € 15.000,00 € 6.313,12 € 2.392,30 €

144.076,40 € 121.457,00 € 15.000,00 € 5.227,10 € 2.392,30 €

14,76% 16,61% 0,00% 20,78% 0,00%

CONVENI AJUNTAMENT SABADELL AJUNTAMENT DE SABADELL INCREMENT CONVENI AJ. SABADELL 10% ÀRBITRES CONVENI PLA EDUCATIU ENTORN

114.568,00 € 105.000,00 €

113.333,33 € 103.333,33 € 5.000,00 € 5.000,00 €

1,09% 1,61% -100,00% 91,36% 9,09% -100,00% -152,97% -2,61%

JEEC I ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZACIÓ JEEC ALTRES DESPESES DE PARTICIPACIÓ (UCEC) ORGANITZ. I PARTICIP. FINALS SUPRACOMARCALS ORGANITZACIÓ CURSOS FORMACIÓ ORGANITZACIÓ PLANS PROMOCIÓ-CIUTAT I ESCOLA ORGANITZACIÓ ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES (Torneig Nadal Handbol, Diada, Festa Major, Enjogassat...

% REDUCCIÓ/ AMPLIACIÓ

INGRESSOS

44

9.568,00 €

PATROCINIS ENTITATS PRIVADES SUBVENCIÓ FORMACIÓ TRIPARTITA APLICACIÓ EXCEDENTS CURSOS ANTERIORS

-17.335,66 €

1.100,00 € 1.050,00 € 32.727,78 €

TOTAL INGRESSOS

503.602,28 €

517.097,27 €

MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

1.200,00 €

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement