Page 42

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL Comptes Anuals Exercici 2017-2018 Des de l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT

42

1. Ingressos per les activitats a) Vendes i prestacions de serveis a1) Organització JEEC a2) Organització cursos formació a3) Organització altres activitats esportives a4) Organització plans promoció ciutat-escola a5) Participació trobades i finals territorials b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions a1) Banc Sabadell a2) Agrupació Mútua a3) Grup Condis a4) Rítmica Disseny a5) Altres patrocinis d) Subvencions, donacions i altres ingressos a1) Consell Català de l'Esport a2) Diputació de Barcelona a3) Ajuntament de Sabadell a4) Consell Comarcal del Vallès Occidental a5) Unió de Consell Esportius de Catalunya a6) Subvenció Tripartita 2. Ajuts concedits i altres despeses a) Ajuts realitzats a través d'altres entitats o centre a1) Pla d'Esport a l'Escola - centres de primària a2) Pla d'Esport a l'Escola - centres de secundària a3) PEE - subvenció centres primària a4) PEE - subvenció centres secundària b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 5. Aprovisionaments a1) Organització JEEC a2) Organització finals supracomarcals a3) Organització cursos formació a4) Organització altres activitats esportives a5) Organització plans promoció ciutat-escola 6. Altres ingressos de les activitats a) Ingressos per arrendaments b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7. Despeses de personal a) Personal de gestió b) Personal tècnic esportiu c) Altres despeses socials d) Despeses de formació 8. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors a1) Investigació i desenvolupament a2) Arrendaments i cànons a3) Reparacions i conservació a4) Serveis professionals independents a5) Transports a6) Primes d'assegurances a7) Serveis bancaris a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques a9) Subministraments a10) Altres serveis (equipaments, trofeus i altres) b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats d) Altres despeses de gestió corrient 9. Amortització de l'immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11. Excés de provisions 12. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat a) Deterioraments i pèrdues b) Resultat per alienacions i altres 13. Altres resultats I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14. Ingressos financers 15. Despeses financeres 16. Variació de valor raonable en instruments financers 17. Diferències de canvi 18. Deteriorament i resultat per alineacions d'instruments financers a) Deterioraments i pèrdues b) Resultat per alienacions i altres II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I-II) 19. Impostos sobre beneficis IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

MEMÒRIA CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL

Notes de la Memòria

11.4 11.4 11.4 11.4 11.4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

(Deure) Haver 2017-2018

2016-2017

520.937,94 239,831,13 154.097,75 11.270,00 23.321,70 47.517,00 3.624,68

472.140,47 213.565,52 143.978,02 8.105,00 13.913,00 43.064,50 4.505,00

1.200,00

1.100,00 0,00 800,00

1.200,00

300,00

279.906,81 156.633,39 2.392,30 114.568,00

257.474,95 136.457,00 3.885,07 108.333,33

6.313,12 -19.588,50 -19.588,50 -3.000,00 -7.000,00 -6.085,50 -3.503,00

7.781,65 1.017,90 -15.003,90 -15.003,90 -3.000,00 -7.000,00 -3.687,98 -1.315,92

0 0 -153.818,05 -93.213,27 -4.333,49 -4.200,00 -23.574,36 -28.496,93 0

0 0 -132.191,70 -79.437,49 -5.283,26 -2.500,00 -16.047,06 -28.923,89 0

-304.040,53 -64.290,00 -238.485,49 -1.115,04 -150,00 -25.082,95 -25.082,95

-286.833,36 -61.731,42 -222.845,02 -1.076,12 -1.180,80 -27.229,07 -27.212,13

-720,96 -10.538,25 -3.837,59 -3.131,30 -358,26

-720,96 -9.182,90 -1.978,63 -2.949,74

-1.053,80 -328,87 -5.113,92

-685,71 -173,94 -11.520,25 -16,94

5

-122,61

-1.139,44

3

0 18.285,30

0 9.743,00

-949,64

-754,04

-949,64 17.335,66 0 17.335,66

-754,04 8.988,96 0 8.988,96

9 9 9 9 9 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

11.2 11.2 11.2 11.2 11.2

11.3 11.3 11.3 11.3

3 3

Profile for CONSELL ESPORTIU SABADELL

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Memòria Consell Esportiu Sabadell 2017-2018  

Memòria d'activitats i econòmica Consell Esportiu Sabadell 2017-2018

Advertisement