Page 1

conscius midas En indbringende investering for energihandelsselskaber


Midas

Fleksibilitet og kontrol i et foranderligt marked Det liberaliserede energimarked med stadig stigende konkurrence udfordrer energihandelsselskaberne til at optimere arbejdsgange, sikre lønsomhed på hvert salg og øge indsigten i egen forretning for at styrke konkurrenceevnen.

Energimarkedet ændrer løbende karakter. Hvad der er god latin i dag kan være helt anderledes i morgen. Det kræver skarphed i forretningens systemunderstøttelse. Midas er en energihandelsløsning, der på én gang giver tilstrækkelig fleksibilitet, til at virksomheden kan agere hurtigt i markedet og samtidig sikrer den fornødne kontrol med forretning og arbejdsgange. Midas er designet til at håndtere mange parallelle salgskanaler med hvert sit produktopsæt og procesvariant. Fleksibiliteten giver sig også til kende ved, at man kan gennemføre handlinger på kontrakten efter den er tegnet, f.eks. fortrydelse, kontraktbrud, fjernelse og tilføjelse af aftagersteder osv. Kontrol med forretningen opnås bl.a. gennem standardiserede og digitaliserede salgsprocesser, hvor ethvert salg er baseret på godkendte standardkontrakter. Gennem optimerede processer og smidige integrationsflader effektiviserer Midas forretningen. Med opdateret data fra markedsprisudbyderen, øjeblikkelig afdækning og integration til CRM og afregning minimeres energihandelsselskabets væsentligste risici markant. Intelligente rapporteringsfaciliteter øger indsigten i egen forretning, og fleksibel produkthåndtering giver større bevægelighed i markedet. Midas ruster virksomheden til konkurrencen om energikunderne. Læs på de næste sider mere om, hvordan Midas kan videreudvikle forretningen. For mere information kontakt Conscius på tlf. + 45 70 20 46 63.

Midas ··Overskud i salgsprocessen ··Lønsomhed på hvert salg ··Ny viden og indblik ··Styrket markedsposition


Midas samler al relevant data i overskuelige og intuitive skærmbilleder. For eksempel indeholder salgs-skærmbilledet en kompleks prisberegner, som får input fra markedsprisudbyder og netselskaber (forbrugsprofiler), og sikrer konkurrencedygtige priser og synliggørelse af dækningsbidrag, inden kontrakten er indgået.


Midas skaber overskud i salgsprocessen Fokus på lønsomhed er essentielt i et marked med stigende konkurrence og minimale dækningsbidrag. Øget lønsomhed hænger sammen med evnen til sikker og effektiv håndtering af individuelle produkter og tidstro markedsdata. Midas giver sælgeren det nødvendige overblik i én overskuelig brugerflade, hvor alle nødvendige data og beregninger er samlet.

Optimering af workflow Med Midas kan sælgeren gennemføre hele salgsprocessen fra A til Z uden at involvere andre af virksomhedens afdelinger. Tre klik er tilstrækkeligt for at fuldføre hele salgsprocessen, der typisk varer under fem minutter. Tilbud og kontrakter genereres baseret på prækonfigurerede skabeloner, så der er sikkerhed for, at salget sker på de godkendte produkter og med de godkendte standardkontrakter og leveringsbetingelser. Kontrakthåndteringen i Midas er fleksibel, så man kan gennemføre handlinger på kontrakten efter den er tegnet, f.eks. fortrydelse, kontraktbrud, fjernelse og tilføjelse af aftagesteder osv. Midas’ procesmæssige egenskaber sætter virksomheden i stand til at øge salgsaktiviteten væsentligt med de eksisterende ressourcer.

Digitalisering af beregninger Midas beregner automatisk den bedste pris, sælgeren kan stille kunden baseret på forbrugsprofil, markedspriser og det valgte dækningsbidrag. Midas er integreret til virksomhedens markedsprisudbyder, og systemet henter måledata fra kundens netsel-

skab, for at give den bedst mulige fremskrivning af kundens forbrug. Midas registrerer desuden kundens faktiske forbrug igennem aftaleperioden, således at afdækningsmængder løbende kan justeres.

Integration til interne systemer Smidige integrationsflader muliggør integration med CRM- og afregning, så data automatisk opsamles og sendes til de relevante systemer. Det sparer virksomheden for væsentlige ressourcer og mindsker samtidig risikoen for manuelle fejl. Det er også muligt at integrere systemet med et udvalgt debitorregister, så godkendelse af en ny kunde kan ske automatisk.

Eksempel: Erfaringsmæssigt er det muligt at skære op til 10 min. af mandetiden for salg til privatkunder og mellem 15 min og 2 timer af mandetiden på at gennemføre et salg til en erhvervskunde med mange aftagersteder.


Klik 1 – Fremsøg kunde Eksisterende kunder fremsøges nemt og intelligent i Midas’ kundekartotek. Allerede indgåede kontrakter fremgår af skærmbilledet.

Klik 2 - Produktvalg og prisberegning Sælgeren vælger produkt, eksempelvis ”fastpris”, ”spot” eller andet, og prisberegneren stiller den bedst mulige pris. Det er her, komplekse regnestykker, gennemtestede algoritmer og sammenstillinger af data fra markedsprisudbyder, forbrugsprofiler, produkttyper og forwardkurve udmøntes i værdiskabende produktpriser.

Klik 3 - Kontraktskrivning Prækonfigurerede skabeloner til tilbud og kontrakter, der matcher det aktuelle produkt, muliggør, at der inden for en given responstid fra tilbuddet er afsendt kan underskrives kontrakt, og salget kan afdækkes i markedet til aktuel pris. Responstiden er justerbar. Hastigheden giver sælgerne mulighed for at gennemføre flere parallelle salg og minimerer samtidig operationelle risici.


Midas sikrer lønsomhed på hvert salg Med Midas får virksomheden bedre kontrol med produktpriser, og overensstemmelse mellem solgte og afdækkede mængder sikres. Desuden inkorporeres veldefinerede arbejdsgange og individuelle brugerrettigheder, så salgsprocessen ensrettes og risikoen for manuelle fejl minimeres.

Hurtig transaktion Midas arbejder med en tidsfaktor, hvor tilbuddet udløber, hvis salget ikke gennemføres inden for et valgt tidsrum, f.eks. 5 min. Inden for de 5 min. registreres salgsmængderne, og data sendes til afdækning. Hvis tidsrummet overskrides, uden handlen er afsluttet, udløber tilbuddet automatisk, og det skal opdateres. Det minimerer risikoen for væsentlige udsving i markedsprisen, mens handelen indgås, og med den øjeblikkelige risikoafdækning undgår virksomheden potentielle tab på grund af fejlbehæftede processer og manglende overblik.

Mindsket volumenrisiko Hverken kunder eller deres forbrugsmønstre er ens. Nogle bruger mest strøm om natten og andre i weekenden. Midas rekvirerer profildata hos netselskaberne og fremskriver ud fra disse en forventet forbrugsprofil. Når aftalen træder i kraft, begynder Midas at registrere kundens faktiske forbrug,

som opsamles og benyttes til løbende tilpasning af afdækningsmængder. Det betyder en væsentlig minimering af volumenrisiko. Midas viser desuden en konstant opdateret graf over åbne positioner, og giver dermed et godt og retvisende billede af den samlede risikoeksponering.

Rolle- og Rettighedsstyring Midas har indbyggede roller, som passer til god governance i en energihandelsvirksomhed. Rollerne er adskilte, så f.eks. grundprissætning og styring af de obligatoriske tillæg sker i en særskilt funktion, og sælgeren har derved kun mulighed for at ændre på de priselementer, som hører hjemme i salgsfunktionen. Det er egenskaber, som også revisionen sætter pris på. Midas overvåger og logfører alle transaktioner, og sælgeren alarmeres som en ekstra sikkerhed, hvis vedkommende er på vej til at indgå en ufordelagtig handel.

Eksempel: Et 10 GWh salg til slutkunder på fast pris, som afdækkes for sent, og hvor markedsprisen er steget 10 øre/kWh siden salget gennemførtes, indebærer et tab på 1 mio. kr.


Midas giver ny viden og indblik i forretningen Midas har indbygget forskellige rapporteringsfaciliteter, som sætter virksomheden i stand til altid at følge performance, f.eks. antal kontrakter og værdiskabelse på de forskellige salgskanaler, kampagner, produktgrupper og sælgere.

Dagligt overblik over værdiskabelse Med Midas er det muligt løbende at følge op på, om enhver given salgsaktivitet – en salgskanal, kampagne, produktgruppe eller sælger – genererer nok værdiskabelse til at give et acceptabelt afkast set i forhold til afledte procesomkostninger. Det hænger sammen med, at der på ethvert salg automatisk beregnes en værdiskabelse: Bruttoindtjening frem i tid på de pågældende slutkundesalg. Værdiskabelsen bliver justeret ved enhver form for ændring til kontrakten fra salgstidspunktet og frem til kontrakten løber ud eller likvideres. Netop værdiskabelsen er en vigtig parameter at forholde sig til, når lønsomhed og muligheden for lønsom vækst skal beregnes.

Business Intelligence Den store mængde data, der gemmes i Midas, kan på længere sigt anvendes til analyser og evaluering af specifikke produkttyper, indtjening på bestemte kundesegmenter, effekten af kampagner og lignende. Midas giver et overskueligt grafisk overblik over kundetilvækst, samt hvor meget der er solgt i en given periode – og af hvem – målt på kontrakter, mængder, værdi og abonnementsindtægter. Den øgede indsigt sætter virksomheden i stand til at udtænke og eksekvere korrigerende tiltag, som f.eks. bringer salgskanalen tilbage på sporet. Forskellen på at korrigere og lade stå til kan betyde en væsentlig forskel på bundlinjen.

Midas samler salgsinformation i interaktive grafer, som giver overblik over salg og kundetilvækst i givne perioder. Det er muligt at sortere data på f.eks. perioder, specifikke kampagner og den enkelte sælger.


Midas styrker virksomhedens markedsposition Midas gør det simpelt og sikkert for sælgeren at stille konkurrencedygtige og profitable priser. Samtidigt øges virksomhedens bevægelighed i markedet, så det er lettere at følge med, når markedet ændrer karakter. Det styrker virksomhedens profil i kundernes bevidsthed og øger konkurrenceevnen.

Konkurrencedygtige priser

Midas udvikler virksomheden gennem:

I Midas beregnes den bedste pris, sælgeren kan stille hver enkelt kunde uden at tabe fortjeneste. Prisen beregnes på baggrund af forbrugsprofil, markedsdata og dækningsbidrag og genberegnes automatisk, hvis et eller flere af salgets parametre ændres. Systemet beregner desuden løbende det samlede dækningsbidrag, så sælgeren nemt kan se, om et givent salg er i virksomhedens favør. I sidste ende mindsker Midas betydeligt risikoen for at tabe penge på et salg, samtidig med at de priser, der stilles til kunden, er konkurrencedygtige.

Effektivisering – optimering af processer, digitalisering af beregninger og smidige integrationsflader

Stærk virksomhedsprofil I et marked i stigende konkurrence er det essentielt for energihandelsselskabet at kunne agere hurtigt på kundernes ønsker. I Midas kan nye produkter og salgskanaler med tilhørende funktionalitet og dokumentskabeloner implementeres, så snart de efterspørges af forbrugerne. Reaktionstiden mindskes væsentligt, og det bliver lettere at reagere på tendenser i markedet. Systemet er desuden designet til at håndtere mange parallelle salgskanaler med hver sit produktopsæt og procesvarianter, og det er derfor nemt at administrere et varieret produktudbud, der svarer til kundernes præferencer. Det styrker virksomhedens profil i forbrugerens bevidsthed og stiller dermed virksomheden stærkere i konkurrencen. Med konkurrencedygtige priser og en stærk virksomhedsprofil bliver det muligt at øge kundemassen og dermed indtjeningen.

Lønsomhed – hurtig transaktionstid, mindsket volumenrisiko og kontrol af brugerrettigheder Øget indsigt – dagligt overblik og business intelligence Styrket markedsposition – konkurrencedygtige priser og stærk virksomhedsprofil


Conscius

Fordi vi kender din verden Energimarkedet er i konstant bevægelse, og Conscius nøjes ikke med at følge med, men går foran i udviklingen af visionære produkter og løsninger, der skaber værdi for vores kunder. Målet er at skabe en mere intelligent, brugervenlig og værdiskabende systemunderstøttelse af forretningen. Teknologien er blot et værktøj.

I Conscius mener vi, at der skal noget ekstra til, for at stå stærkt i konkurrencen om energikunderne, og vi ved, hvor vigtigt det er hele tiden at tænke fremad. IT-løsninger fra Conscius er ikke en udgift, men en investering i bedre performance og medarbejdervelfærd – også på lang sigt. Vi har snart 15 års erfaring som produkt- og løsningshus. I alle årene har der været fokus på at udvikle og implementere vores produkter i samarbejde med hver enkelt kunde. Derfor har vi stærke kompetencer i projektstyring, individuel tilpasning og udvikling af forretningskritiske løsninger - og vi er med hele vejen fra idé, udvikling og implementering til den efterfølgende support og videreudvikling.

Dyb indsigt i energihandelsbranchen Man kan ikke vide alt om alt. Derfor har Conscius valgt at specialisere sig inden for energi- og finansbranchen, hvor fællesnævnerne er behovet for sikker og brugervenlig håndtering af interne og eksterne data. Begge brancher konkurrerer på mange af de samme parametre, og vi udleder synergieffekter og får gode ideer ud fra inspirationen på tværs. Vi følger udviklingen i brancherne tæt, og vores indsigt i udfordringer og potentialer gør os til en værdifuld sparringspartner, når der skal leveres andet og mere end IT.

Conscius a/s Tæt kundedialog, dybt branchekendskab og flair for koblingen af forretning, mennesker og teknologi, har siden 1999 dannet grundlag for Conscius’ succes med produkter, som i dag anvendes af ca. 150 kunder i Skandinavien.


Conscius a/s - Lindholm Brygge 31 - DK-9400 Noerresundby - Phone. +45 70 20 46 63 - info@conscius.com - conscius.com

Midas dk  

En indbringende investering for energihandelsselskaber

Midas dk  

En indbringende investering for energihandelsselskaber

Advertisement