Page 1

februar 2011

Nearshore News

Medarbejder nr. 100

lige om hjørnet Conscensia übner udviklingscenter

I VIETNAM nyt Conscensia website


Medarbejder nr. 100 lige om hjørnet


3 Af: Mikael Espensen, Weltklasse

Det går stærkt fremad hos Conscensia, der i løbet af februar måned ansætter medarbejder nr. 100. Det er stigende efterspørgsel på kvalificeret IT-arbejdskraft kombineret med Conscensias solide og efterprøvede koncept, der ligger til grund for den accelererede vækst.

Det er blot 5 år siden, at

fortæller: ”Gennem den

Conscensia blev stiftet og

seneste tid har vi oprettet

oprettede de første stil-

aftaler med nogle meget

linger i udviklingscentret

store kunder. Og større

i Ukraine. Blandt de aller-

kunder betyder større ud-

første kunder var Spar

viklingsteams.” Men ifølge

Nord, der igangsatte et ud-

Rasmus Nørgaard Andersen

viklingsprojekt med seks

skyldes væksten hos Con-

udviklere. Der er sket meg-

scensia i lige så høj grad, at

et siden dengang i 2006 - i

eksisterende kunder sender

2008 nåede virksomheden

mere og mere udvikling til

den første milepæl med 50

udviklingscentret i Ukraine:

ansatte. Og nu står man

”Vores seneste opgørelse

altså foran ansættelse nr.

viser, at 60 % af væksten

100.

kommer fra eksisterende kunder, mens 40 % skyldes

Vækst gennem nye og eksisterende kunder

tilvækst fra nye kunder.”

De mange ansættelser i

De mange nyansættelser i

øjeblikket skyldes bl.a.

Ukraine betyder et behov

tilgangen af store nye

for mere plads at boltre sig

kunder som Systematic

på. Derfor er Conscensia

og Aptusoft. Salgsdirektør

netop i gang med at over-

Rasmus Nørgaard Andersen

tage endnu en hel etage

Rasmus Nørgaard Andersen

Fortsættes »


i kontorkomplekset i Lviv,

med ansættelserne, så slut-

allerede i 2013”. De mange

hvor udviklingscentret har

ter det slet ikke her. Salgs-

ansættelser vil primært ske

til huse. Så selv med de

direktør Rasmus Nørgaard

i Lviv, men også det ny-

mange nye medarbejdere

Andersen vurderer, at væk-

åbnede udviklingscenter

vil lokaliteterne stadig være

sten fortsætter langt ind i

i Vietnam vil vokse be-

de samme, og besøgende

fremtiden, og han er ikke

tydeligt i perioden. Netop

kunder kan nyde godt af

bleg for at sætte tal på: ”Vi

udvidelsen til Vietnam sker

placeringen tæt på både

regner med at komme til at

bl.a. for at understøtte be-

lufthavn og midtby.

ansætte rigtigt mange men-

hovet for rekruttering over

nesker de næste to år. Fak-

de kommende år.

250 medarbejdere i 2013

tisk kalkulerer vi med, at

Selv om det er gået stærkt

Conscensia har 250 ansatte


MØD

å p a i s n e c s n d Co

1 1 0 2 T IC O P X E ld r Computerwo 16-17 Marts

Find os

på fælle

TAP1 - Ny Carlsb e

sstande n

rg Vej 91

+

Læs mere på www.computerworldexpo.dk


Af: Helena Andersen, weltklasse

Conscensia åbner

udviklingscenter i vietnam Som et led i den generelle vækststrategi åbner Conscensia et helt nyt udviklingscenter i Vietnam. Centret er støttet gennem Danida og skal bl.a. fokusere på udvikling af applikationer til mobile platforme. Conscensia åbner i samar-

tions er grundlagt i 2008

mobile platforme. IMT So-

bejde med det vietnam-

og tilbyder outsourcing for

lutions har bl.a. udviklet

esiske softwarefirma IMT

globale kunder. Produktet

iPhone/iPad applikationer

Solutions et nyt udviklings-

er udvikling af højkvalitets

til en række internationale

center i Vietnam. IMT Solu-

software og løsninger på

virksomheder og er på bare


7 tre år vokset til 61 medar-

sourcing af IT-udvikling.

bejdere.

met under Danida. Da begge parter i forvejen er

24 timers service

succesfulde hver for sig,

Conscensia bliver globalt

Samarbejdet giver os og

står samarbejdet allerede

I dag finder man Conscen-

dermed også dig flere

på stærk grund både øko-

sia i Aalborg, København

stærke businessmæssige

nomisk og erfaringsmæs-

og Lviv i Ukraine. Med ud-

fordele. Det giver Conscen-

sigt. Derfor kan vi tilbyde

videlsen til Ho Chi Minh City

sia mulighed for at danne

vores kunder et stærkt og

træder virksomheden for

en projektgruppe bestående

stabilt samarbejde. Vi reg-

alvor ind på den globale

af Danmark, Ukraine og

ner med i løbet af de næste

scene. Det betyder nye mu-

Vietnam. Denne projekt-

12 måneder at få iværksat

ligheder for rekruttering og

gruppe kan tilbyde dig en

40 nye jobs og skabe en

nye kompetencer fra højt-

24 timers service, hvilket

omsætning på omkring 1,6

uddannede unge. Med 11

gør Conscensias arbejde

mio. kr.

mio. indbyggere i Ho Chi

ekstra fleksibelt, effektivt

Minh City er arbejdskraften

og attraktivt for både eksi-

Partnerskabet vil side-

næsten uendelig. Samtidig

sterende og nye kunder.

løbende med dets primære

er lønningerne lave og giver mulighed for meget billig udvikling. Velkommen til Vietnam Vietnam ligger i Sydøstasien ud mod det Sydkinesiske hav og grænser op til

Et stærkt og ambitiøst partnerskab Partnerskabet mellem IMT Solutions og Conscensia er blevet bevilget et beløb på

funktion også hjælpe med til at sætte fokus på CSR, kulturel forståelse og kommunikation i et internationalt arbejdsmiljø.

910.000 kr. af B2B – Business to Business program-

Kina, Laos og Cambodja. Landet har et indbyggertal på intet mindre end 87 millioner mennesker og er over 7 gange større end Danmark. Vietnameserne er et imødekommende og højtuddannet folkefærd. Vietnam er internationalt betragtet som en af de helt store trends inden for out-

Fakta om Vietnam Tidsforskel til Danmark + 6 timer (Vintertid) + 5 timer (Sommertid)

Indbyggertal: 85,5 mio

Telefonkode: +84 BNP 2010: USD 104.6 mia


Af: Helena Andersen, weltklasse

Nyt Conscensia

website Vi byder velkommen til vores nye website, der er designet til at følge med den positive udvikling hos Conscensia. Målet er at gøre det endnu lettere for vores kunder at overskue Conscensias services.

Conscensia er en fremad-

kompetencer og ressourcer.

fremtidigt samarbejde med

rettet virksomhed. Vi arbej-

Flere hoveder tænker bedre

os, med vores kompetencer

der på at gøre det lettere

end ét, og du får nu tilbudt

og services: Vores nyeste

for dig som kunde at følge

en endnu større skare af

kunde Systematic fortæller

med i, hvilke services vi

dygtige og kompetente med-

deres historie om, hvordan

kan tilbyde dig - samt den

arbejdere til dit firma.

Conscensias betragtninger

spændende og omfattende

og vejledning, allerede i

udvikling, som vi har igang-

Fortalt af kunderne selv

opstartsfasen, hjalp til at

sat. Derfor har vi lanceret

Både vores nyeste og æld-

udfordre og målrette Sys-

et nyt website, der frem-

ste kunder deler på sitet

tematics handlinger. Også

over bidrager med både

ud af deres oplevelser og

Conscensias ældste kunde

informationer omkring virk-

erfaringer fra deres sam-

Spar Nord fortæller deres

somhedens nyeste tiltag og

arbejde med Conscensia.

historie. Vi har samarbej-

en oversigt over dens ud-

Her kan du som potentiel

det med Spar Nord gen-

valg af services. Vi tilbyder

kunde hente inspiration. Du

nem 3 år, hvilket blev en

dig i højere grad fleksibilitet

får muligheden for at af-

omgribende succeshistorie.

i form af vores både nu-

stemme dine forventninger

Samarbejdet førte nemlig

værende og nyerhvervede

til og mål med et måske

til, at de fik maksimal flek-


9

sibilitet og effektivitet for

over de mange muligheder,

kan øge din virksomheds

deres virksomhed.

som især vores outsourc-

konkurrencedygtighed mar-

ingservices åbner op for.

kant.

En virksomhed i udvikling

Med kunden i fokus

Blandt andre services, som

I takt med Conscensias

Sitet vil desuden præsen-

du kan hente på sitet, kan

ekspansion bliver vores

tere en blog, der rummer

nævnes en ”Return On In-

udvalg af services også

en aktuel debat med infor-

vestment” beregner. Denne

udvidet. Sitet giver således

mationer om den nyeste

funktion hjælper dig med

dig en løbende oversigt: En

udvikling inden for out-

at få et anslag over, hvor

oversigt over de kompe-

sourcing. Vi vil gøre det

meget din virksomhed vil

tencer og services, som

nemmere for dig at blive

kunne vinde på at få et ud-

vi kan tilbyde dig og din

opdateret omkring emnet,

viklingsteam oprettet gen-

virksomhed, samt mulig-

så du forruden viden også

nem Conscensia. Vi gør det

heden for at booke et ufor-

kan hente inspiration i de

lettere for dig at få en idé

pligtende møde med en

nyeste tendenser. Outsourc-

om, hvad outsourcing mere

repræsentant fra Conscen-

ing er et moderne og aktu-

præcist kan betyde for dig

sia. Et møde, der giver dig

elt koncept for fremadret-

og din virksomhed.

og din virksomhed overblik

tede virksomheder, fordi det


Nearshore News FEB 2011  
Nearshore News FEB 2011  

Nearshoe News from Conscensia

Advertisement