Page 1

feb. 10

Nearshore News

Logistics.as

Outsourcing giver fokus på core business Mød Conscensia på årets ICT-Messe

Lviv,

Dansk outsourcinghovedstad i Ukraine

Outsourcing

er dit smuthul ud af finanskrisen


Af: Mikael Espensen, Weltklasse

Logistics.as

outsourcing giver fokus på core business Logistics er ny kunde hos Conscensia. Samarbejdet skal skabe variable omkostninger og fokus på kerneforretningen. Valget af Conscensia baseres på gennemskuelige priser, kompetencer og samarbejdsmodel.

Logistics.as

tilbyder

au-

Med 12 medarbejdere er

arbejder projektbaseret. Det

til

Logistics måske ikke blandt

betyder, at vores behov for

at håndtere forretningskri-

de største udviklingshuse i

menneskelige ressourcer er

tiske

for

Danmark. Men ambitionerne

variabelt. Ved at outsource

produktion og distribution.

er store og kundepotentialet

til Conscensia slipper vi for

tomatiseringsløsninger systemer

inden

Ankommer du til Australien inden for produktions- og med fly og lander i Sydney

distributionsbranchen

Airport, så skyldes det bl.a.

omfattende.

omkostningstunge

ansæt-

er telser og afskedigelser.” Men selv om løsningen med

software fra Logistics, at din

outsourcing til Ukraine pas-

bagage fin-der vej gennem Succes med variable om-

ser Michael Hove godt, så

den

enorme

lufthavn

og

kostninger

frem til dig. Virksomheden Michael Hove er CEO for

fastslår han, at det ikke er alting, der kan sendes ud af

fra Aalborg har nemlig lev-

Logistics. Og spørger man huset: ”Hos Logistics er vi

eret såkaldt ”mission criti-

ham, er han klar i spyttet meget specialiserede. Og vi

cal” software til bagagesor-

mht. fordelene ved at out-

teringen.

source: ”Vores virksomhed og udviklingsprocesser. Den

er eksperter i projektledelse forsættes...


3

Logistics leverer bl.a. en avanceret softwareløsning til bagagesorteringen i Sydney lufthavn


del af vores arbejde løser

seret på gennemsigtighed og

vores folk i Danmark bedre gennemskuelige priser: ”Det end nogen andre. Og det

Det har været

har været forholdsvist let at

er på grund af vores kom- komme i gang. Vi køber en petencer her i Danmark, at ressource, som vi betaler vi er i stand til at outsource

en pris for – og så hører jeg

udviklingsopgaver uden tab

ikke mere om de problemer

af kvalitet”. Ifølge Michael

der måtte være i Ukraine.

forholdsvist let at komme i

Hove kan ca. 60-70 % af Jeg skal ikke pludselig tage timerne i et stort udviklings-

stilling til medarbejdernes

projekt outsources. Og det

tandlægeregninger og den

gang. Vi køber

giver en besparelse på ca. slags. Jeg kan koncentrere 40 % i forhold til kun at mig om core-business”. bruge dansk arbejdskraft.

Og skal der samles op på er-

en

ressource,

faringerne med outsourcing Gennemsigtighed og gen-

ind til nu, er der ingen tvivl

nemskuelige priser

om, hvilke parametre der er

Om end samarbejdet mel-

vigtigst i valget af partner:

lem Conscensia og Logistics

”Pris, kompetencer, tidszone

er ganske nyt, så har Michael

og samarbejdsmodel” kom-

Hove allerede gjort sig nog-

mer det prompte fra Michael

le vigtige erfaringer. Bl.a.

Hove.

er han glad for Conscensias forretningsmodel, der er ba-

som vi betaler en pris for” Michael Hove


Mød Conscensia på årets ICT-Messe

5

10. & 11. marts afholdes årets ICT-event i Bella Center i København. Her kan du møde branchens førende leverandører i et uformelt miljø. Conscensia deltager naturligvis og vi glæder os til at møde dig.

easyFairs ICT er en lukket

få en uforpligtende snak om, Vi ser frem til at møde dig!

fagmesse, hvor repræsen-

hvordan din virksomhed kan

tanter

for

ICT-branchen udnytte muligheder i near

mødes for at indhente og

shore outsourcing. På stan-

udveksle viden. Her støder

den kan du møde repræsen-

Læs meget mere på

man på både brancheeks-

tanter fra Conscensia, som

www.conscensia.dk/ict

perter og potentielle forret-

deler ud af tips og tricks til

ningspartnere.

de strategiske overvejelser

Conscensia er til stede på

om outsourcing.

messen for at skabe nye

Vil du være sikker på, at

forbindelser og for at mødes

vi har tid til at tale med

med

dig, er du velkommen til at

eksisterende

samar-

bejdspartnere. Find os på kontakte os for at booke et standplads A067 og lad os

uforpligtigende møde.

Her kan du bestille dine

GRATIS

billetter


Outsourcing er dit smuthul ud af finanskrisen For mange mennesker er innovation lig med et fundament for innovation. ny viden og nye ideer – men at have viden om et produkt er ikke nødvendigvis det

Innovation i praksis

samme som at være innovativ. Jeg mener,

Geoffrey A. Moore er manden bag innova-

at netop denne begrebsforvirring er med til

tionsbogen ”Crossing the Chasm”. Begrebet

at bremse virksomhedernes vilje til forand-

af samme navn dækker over den fase, hvor

ring. Desværre. For det er netop nytænk-

en idé eller et produkt skal bevæge sig fra

ning i hverdagen, der kan bane vejen til

det visionære stadie til massemarkedet. Det

succes.

er også i denne fase, at det er afgørende, at virksomheden træffer de rigtige beslut-

Udnyt finanskrisen

ninger for produktet. Ellers bliver det aldrig

Finanskrisen har sat sine tydelige spor i er-

implementeret på massemarked, også kal-

hvervslivet. Mange steder kæmpes en brav

det ”Bowling Alley”.

kamp. For mig at se kan den dog også bruges positivt. Midlet hedder outsourcing. Den

Det er også i denne fase, at jeg mener, at

er et redskab, som mange med fordel vil

outsourcing bør opstartes, fordi det skaber

kunne benytte sig af, da man vil opnå en

plads til, at virksomhederne kan fokusere

større fleksibilitet. De faste omkostninger på markedet, og ikke fortaber sig i tekniske erstattes nemlig af en variabel udgift.

produktløsninger. For mig at se er det man-

På den måde kan du tilpasse dine driftsom- glende fokus på virksomhedens kerneinterkostninger til dit aktuelle behov, så det ta-

esse det, der kan være hele forskellen mel-

ger højde for eksempelvis markedsjuster-

lem succes og fiasko. Derfor kan du med

inger og konjunktursvingninger. Samtidig fordel indgå et samarbejde med en ekstern får du frigjort interne ressourcer. Resultatet

partner, som kan stå for udviklingen af ek-

er ikke til at overse: Du åbner muligheden sempelvis prototyper. I sådan et tilfælde vil for, at din virksomhed kan tænke og fokusere der være tale om, at man videregiver nødpå det eksterne marked, og dermed skabe

vendige informationer, så ens samarbejds-


7 Af: Rasmus Nørgaard Andersen, Conscensia

Crossing the Chasm

partner er bevidst om den løsning, som man ønsker at lancere. Kravet om at kunne fokusere på det væsentlige og træffe de nødvendige beslutninger skal også ses i forhold til produktcyklussen. Den har aldrig været hurtigere – og det vil kun fortsætte i fremtiden. Dette vil med sikkerhed stille yderligere krav til virksomhedernes innovative evne. Ellers bliver de sat af udviklingen. Flere har fundet fidusen Hos Conscensia ved vi, at outsourcing er et plus for de virksomheder, der ønsker at fokusere på innovation. Beviserne har vi fra vores kunder, som både er yderst innovative, og som har markedsfokus. Eksempelvis Zentuvo, som vi har omtalt i et tidligere nyhedsbrev. Andre virksomheder har efter samarbejdet med Conscensia tredoblet deres kvartalstal, og i dette tilfælde har outsourcing været en væsentlig del af processen. Summa summarum: Jeg tror, at outsourcing kan være et smuthul ud af finanskrisen. På den lange bane kan det betyde, at du ikke blot overlever krisen. Du styrker også virksomhedens position på markedet.


Af: Jesper Lilleris, Weltklasse

Lviv

, dansk outsourcinghovedstad i Ukraine

- Storleverandør af kloge hoveder 1647 km væk fra Aalborg ligger den ukrainske by Lviv. Byen, som det internationale konsulentfirma KPMG har udvalgt som en af verdens

stærkeste

outsourcingdestinationer.

Det

er

netop

her,

hvor

Conscensias nearshore udviklingscenter er placeret. Her ligger mere end 50 % af dansk outsourcing til Ukraine, hvorfor også den danske ambassade arbejder tæt sammen med det danske erhvervsliv i byen.

1647 km væk fra Aalborg har ændret udseende i år-

tionale magasin Focus.

ligger den ukrainske by Lviv. hundreder, så er Lviv i det Den højtuddannede arbejdsByen, som det internationale vestlige Ukraine langt fra kraft, der flyder ud fra univerkonsulentfirma

KPMG

har

udvalgt som en af verdens stærkeste

gammeldags.

Foruden

at siteterne, er tilsyneladende

være et kulturelt centrum er enig i, at byen er værd at bo

outsourcingde- byen nemlig også kendt for i. I hvert fald er der mass-

stinationer. Det er netop her,

sine universiteter og evne er af kompetent arbejds-

hvor Conscensias nearshore til at skabe kloge hoveder.

kraft at få. Og da byen har

udviklingscenter er place-

Alene det tekniske univer-

etableret sig som et out-

ret. Her ligger op mod 50

sitet ”Lviv Polytechnic Uni- sourcing centrum, har med-

% af dansk outsourcing til

versity” uddanner hvert år arbejderne meget ofte er-

Ukraine, hvorfor også den

15.000 kandidater. Og de

danske ambassade arbejder

mange studerende har det opgaver og tværkulturelle

tæt sammen med det dan-

godt - i hvert fald er byen teams.

ske erhvervsliv i byen.

blevet kåret som ”Ukraines

Selv om byens centrum ikke bedste by at bo i” af det na-

faring

med

internationale


9 Her ligger op mod 50 % af dansk outsourcing til Ukraine

Boot Camp i IT-løsninger

der på sigt skal sikre, at

De lave lønninger skyldes

Paris har moden, Køben-

byen fortsat kan være leve-

lave leveomkostninger, hvis

havn har ”Den lille havfrue”,

ringsdygtig i effektive og flek-

man

og Lviv har en række høj-

sible løsninger.

andre store østeuropæiske

tuddannede

IT-specialister,

som de gennem outsourc-

sammenligner

med

byer. Det giver Lviv en klar En by med globale mu-

ing deler med Conscensia ligheder

konkurrencefordel, som gør det muligt for Conscensia at

og resten af verden. Det

Lviv blev grundlagt i år 1256, tilbyde et produkt, som er

betyder, at uanset om man

og er en international at-

økonomisk attraktivt.

sidder i Greve, Grenoble el-

traktiv by i flere henseender.

Det

ler Geneve, så har virksom-

Dels er det en charmerende tilfældigt, at Conscensia har

heder mulighed for at trække

og smuk by for turister, hvor

valgt at placere sit near-

på disse kompetencer, som

de gamle bygninger er med

shorecenter i Lviv. Byen og

er i konstant udvikling. En til at fortælle byens histo-

ikke mindst de menneske-

række af byens største virk-

rie. Dels et sted, hvor man

lige ressourcer på stedet

somheder har nemlig valgt

som virksomhed, på grund tilbyder de optimale rammer

at oprette et ”træningscen-

af et lavt lønningsniveau,

for udvikling af nye løsning-

ter” for talenter inden for

har mulighed for at opnå en

er og ideer.

IT-sektoren. Målet er at vi-

besparelse, uden at gå på

dereudvikle kompetencerne, kompromis med kvaliteten.

er

derfor

ikke

helt


nĂŚste nummer forĂĽr 2010

Conscensia newsletter February 2010  

4 articles in danich upon outsourcing - innovation -business development

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you