Page 1

oktober 2010

Nearshore News

CASE: ENERGINET

Ny direktør

i Conscensia

Nu kommer du til at mangle

IT-MEDARBEJDERE Hvem skal løse dine

IT opgaver?


Af: Mikael Espensen, Weltklasse

Case: Energinet Det er første gang, at den selvstændige offentlige virksomhed Energinet forsøger sig med outsourcing. Med 3 fuldtidsudviklere hos Conscensia i Ukraine er eksperimentet vellykket, men det kræver omstilling og tilpasning.

Energinet er sat i verden

om virksomhedens behov

for at sikre strøm i stik-

for softwareudvikling: ”Vi

kontakterne og gas i gas-

udnytter så vidt muligt

ledningerne. Og så skal den

standardsoftware, men på

statsejede virksomhed sikre

nogle områder er vi nødt til

et effektivt marked på en-

at specialbygge systemer.

ergiområdet. Til det er der

Det gælder fx inden for

ansat ca. 500 mennesker,

driftplanlægning, hvor vi,

som hovedsageligt er

indtil videre, ikke har kun-

placeret i hovedkontoret i

net finde standardsoftware,

Fredericia.

som passede vores behov. ”

Her sidder også en afde-

Før Energinet etablerede

ling på 6 interne soft-

samarbejde med Conscen-

wareudviklere, der støtter

sia anvendte virksomheden

kerneforretningen med

udelukkende danske konsu-

egenudvikling, hvor stand-

lenthuse, når behovene for

ardsoftware ikke slår til.

udvikling oversteg de

Tage Søndergaard Larsen

interne ressourcer. Tage

er gruppeleder og forklarer

Søndergaard Larsen for-


3 klarer om årsagen til at

med eksterne konsulenter

L’viv i Ukraine. Og selv om

Energinet, i sin tid, be-

er det let at skalere op og

det økonomiske aspekt er

gyndte at kigge i retning

ned. Desuden fremhæver

vigtigt, er der også andre

af Nearshore outsourcing:

Tage Søndergaard Larsen

fordele ved outsourcing.

“Det er klart, at omkost-

fordelene ved at få ”frisk

Tage Søndergaard Larsen

ningsreducering spiller en

blod” og ny viden tilført de

uddyber hvilke: ”Med-

væsentlig rolle, men det er

eksisterende ressourcer.

arbejderne i Ukraine er jo

ikke den eneste driver. Vi

Skalerbarheden er netop

en del af vores virksom-

oplevede, på det tidspunkt,

en af de store fordele ved

hed. De er fast tilknyttede

at det blev sværere at finde

Nearshore outsourcing, der

Energinet og kan opbygge

velkvalificerede danske

gør det let og omkostnings-

viden om den måde, vi gør

konsulenter, så det var også

frit at tilføre og nedskære

tingene på. Det er lidt

for at sikre adgang til højt

højt kvalificeret arbejdskraft

anderledes end at bruge

kvalificeret arbejdskraft.”

på kort tid.

konsulenter, der kommer og går”.

til, at Energinet benyt-

Faste medarbejdere betyder vidensopbygning

Gennem 1½ år er teamet

ter eksterne ressourcer i

I dag har Energinet 3 fast

i Ukraine blevet mere og

softwareudvikling. For det

tilknyttede medarbejdere

mere selvkørende og kan

første skifter behovene for

ansat i Conscensias Near-

i dag løse opgaver mere

ressourcer over tid – og

shore Development center i

effektivt. Den positive ud-

Der er en række årsager

Om Energinet Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima- og Energiministeriet og med egen bestyrelse. Energinet er ansvarlig for el- og naturgassystemerne og ejer den overordnede infrastruktur, som sørger for en sikker energiforsyning og skaber rammerne for velfungerende energimarkeder og effektiv indpasning af vedvarende energi.


vikling skyldes ikke mindst

outsourcing-projekt er ikke

i kommunikation. Derfor

løbende evaluering og en

kommet af sig selv. En-

er det også afgørende, at

fast kontakt mellem

erginet har brugt tid på at

de medarbejdere, vi har

Fredericia og L’viv.

lære, hvordan man bruger

tilknyttet i L’viv, har det

outsourcing i deres organi-

nødvendige “drive”, og er i

Succes kommer ikke af sig selv

sation. Ifølge Tage Sønder-

stand til selv at køre

gaard Larsen kræver det

opgaverne i mål.”

For Tage Søndergaard

hårdt arbejde at få det til at

Larsen og Energinet er der

fungere, og outsourcing er

Derfor tænker Energinet

ingen tvivl om, at eksperi-

ikke velegnet til alle typer

heller ikke outsourcing

mentet med outsourcing er

opgaver. Han forklarer:

som en udfasning af deres

vellykket. Samarbejdet med

”Hvis opgaverne ikke er vel-

danske konsulenter, men

Conscensia har fungeret

definerede eller kræver for

mere som et supplement til

godt, og teamet i L’viv

megen kontakt til organisa-

at bruge de specialiserede

er blevet en del af hver-

tionen i Danmark, risikerer

danske konsulenthuse.

dagen. Men det vellykkede

man, at processen drukner


6

Ny direktør Af: Mikael Espensen, Weltklasse

i Conscensia

Den 1. september 2010 gav Martin Dommerby stafetten videre til Carsten Hansen, der bliver ny direktør i Conscensia.

Conscensia er stolte over

branchen og har blandt

Martin Dommerby har valgt

at kunne præsentere en ny

arbejdet hos SAXOTECH

at søge nye udfordringer

direktør, der får til opgave

A/S og RTX A/S. Hans er-

som selvstændig erhvervs-

at fortsætte den positive

faring og ekspertise inden

drivende og forlader stil-

udvikling i virksomheden.

for forretningsudvikling

lingen som direktør hos

Carsten Hansen har mere

kommer nu Conscensia og

Conscensia efter eget

end 15 års erfaring fra IT-

kunderne til gode.

ønske.

Blå Bog Navn: Carsten Hansen Stilling: CEO Ambition hos Conscensia: At skabe vækst og tilfredse kunder Tidligere arbejdspladser: SAXOTECH A/S, RTX Network Systems Familie: Gift med Ane Davidsen, far til Markus (11 år) og Elias (9 år) Hobbyer: Golf, Løb og Ishockey Idol inden for IT-branchen: Steve Jobs Carsten Hansen


Nu kommer du til at mangle

IT-medarbejdere Efter hårde år med krise og nedskæringer er dansk erhvervsliv på vej tilbage på benene. Desværre kan den næste store udfordring anes i horisonten. Vi kommer til at mangle arbejdskraft – og i IT-branchen kan udviklingen allerede mærkes.

Over de kommende otte år

ning lavet for Udlænd-

hjælp, når det har knebet

kommer danskerne til at

ingeservice. Og de mange

med arbejdskraft. Lande

mangle 100.000 kolleger.

hænder kan ikke hentes i

som Sverige, Tyskland og

Det vurderer en rapport fra

nabolandene, som ellers

Polen står nemlig over for

Instituttet for fremtidsforsk-

tidligere er kommet os til

lignende udfordringer. Og


7 problemet er omfattende.

mer. I januar 2010 lå tallet

står ikke umiddelbart over

Med omkring 300.000

på 5 %, mens det i juni var

for samme demografiske

registrerede virksomheder i

faldet til 3,9.

udfordring. Her er der en

Danmark er det i gennem-

stadig strøm af højtud-

snit hver tredje firma, der

Udviklingen er kun i sin

kommer til at mangle en

gryende begyndelse. Dog

medarbejder.

er der tydelige tegn på, at

Conscensia har gennem

manglen på IT-medarbej-

de seneste år oplevet en

IT-branchen hårdt ramt

dere hurtigt kan blive en

konstant vækst og et øget

Udfordringen er til at tage

barsk realitet. I hvert fald

behov for dygtig og fast

og føle på. For det er nem-

er det en trussel, som bør

tilknyttet arbejdskraft.

lig ikke ufaglærte, som er

tages seriøst.

Inden for den nærmeste

det store problem. Derimod

dannede fra universiteterne.

tid forventer vi at nå medarbejder nr. 100. Og med

dannet arbejdskraft, som

Nearshore en del af løsningen

kommer til at være i man-

Virksomheder med et

ske IT-branche er vi over-

gel. Ingeniører, IT-special-

behov for IT-specialister og

ister og eksperter i biotek-

med tanker på vækst kan

nologi nævnes i rapporten

med fordel allerede be-

som særlige mangelvarer

gynde at overveje, hvordan

over de kommende år.

problemet med manglende

er det i særlig grad højtud-

arbejdskraft skal løses – Inden for IT-branchen er

og Outsourcing kan meget

kurven på arbejdsmarkedet

nemt være en del af løs-

allerede knækket. Det rap-

ningen. Lande som Ukraine

udfordringerne for den danbeviste om, at de kommende år vil betyde, at endnu flere danske virksomheder ansætter ITudviklere i vores Nearshore Development Center i Ukraine.

porterer både fagforbund og rekrutteringsfirmaer. Her har man registreret, at ITspecialister har lettere og

Fakta

lettere ved at finde jobs i

En rapport fra Institut for fremtids-

takt med, at der bliver mere

forskning vurderer, at der vil mangle

og mere travlt ude i virksomhederne. Forbundet af

100.000 mennesker på det danske

IT-professionelle (PROSA)

arbejdsmarked inden for 8 år.

har i 2010 et markant fald i antallet af ansatte medlem-


Af: Rasmus Nørgaard Andersen

Hvem skal løse dine

IT-opgaver? Når virksomheder udvikler deres forretningsstrategi er der et typisk fokus på salg. Salgskanaler, partner salg, salg til B2B osv. Med de fremtidige udfordringer med manglende kvalificeret IT-arbejdskraft bør man tilgå udvælgelsen af produktionskanaler med samme omhyggelighed.

I dag mener jeg, at der

er det ofte af frygt for at

detaljeret kortlægning af

findes 4 typiske produk-

for at miste værdifuld for-

de pågældende udviklings-

tionskanaler inden for IT-

retningsviden. Og i mange

opgaver. Desuden kræver

udvikling: 1. ansættelse af

tilfælde kan det være en

det et skarpt fokus på virk-

IT-udviklere, 2. ansættelse

ganske velbegrundet frygt.

somhedens overordnede

af IT-konsulenter, 3. strat-

Som supplement til fastan-

strategi. Men med hensyn

egiske partnerskaber og 4.

sættelse hyrer mange virk-

til at holde på forretnings-

outsourcing. Som jeg vur-

somheder konsulenter fra

kritisk viden betragter jeg

derer det, er der i dansk

Danmark, som kan arbejde

konsulenter, strategiske

erhvervsliv stor tillid til de

tæt sammen med virksom-

alliancer og outsourcing på

første 2 kanaler, mens de 2

hedens egne medarbejdere.

samme niveau. Dette ud fra

sidste er mindre afprøvede.

betragtningen om, at når En hvilken som helst

en forretningside er videre-

Når virksomheder vælger at

tilknytning af ekstern ar-

formidlet, er den også kopi-

ansætte IT-medarbejdere,

bejdskraft kræver en

erbar.


9 Hvis man sammenstiller strategiske alliancer med outsourcing og holder disse op imod det at have konsulenter ansat, er det min påstand, at konsulenter kun på den korte bane er en fordel. Konsulenter kan hurtigt tilegne sig viden om virksomheden og løse organisationens opgaver. Set i et mere langsigtet

til at deltage i den for-

sætte nogle prøve-balloner

perspektiv vil konsulenterne

retningsmæssige ud-

op og lave nogle test-

dog være dyre i forhold til

vikling

projekter. Det er en billig

at have taget en strategisk beslutning om at flytte opgaverne til en sourcing partner. Det kan man bl.a. høre Energinet.dk beskrive andetsteds i dette nyhedsbrev. Fordelene ved outsourcing er flere: • Man har sine egne medarbejdere • Man kan give egne medarbejdere større ansvar og skabe bedre produktivitet

• De er altid til rådighed og under samme vilkår

retningsprojekter på, som

som danske ansatte

ikke kun baseres på needto-have men også nice-to-

Konsulenter er vigtige ved

have projekter.

faglig sparring, hvis den er forretningsorienteret.

En anden klar fordel er, at

Vælger man en sourcing

der er tale om en variabel

partner vil denne dog oftest

omkostning, og den ek-

kunne tilbyde den samme

sterne bemanding indgår

faglige sparing ved tekno-

dermed ikke som en fast

logiske problemstillinger.

omkostning. Så samlet set

Ligesom konsulenthusene

får virksomheden en kva-

har outsourcingpartnerne

lificeret arbejdskraft, som

nemlig bred erfaring fra

er fleksibel i forhold til

deres store kundeplatform.

arbejdsopgaver, arbejdstid og priser.

• Medarbejderne driver projekterne frem for blot

Den lavere pris ved et

at udvikle dem

sourcing team betyder, at

• De får frigjort mere tid

måde at skabe nye for-

virksomheden bedre kan

RNA@conscensia.dk


CNN - Okt 2010  

Se hvordan Energinet.dk anvender Conscensia til at få adgang til kvalificerede softwareudviklere og andre relaterede artikler.

CNN - Okt 2010  

Se hvordan Energinet.dk anvender Conscensia til at få adgang til kvalificerede softwareudviklere og andre relaterede artikler.