Page 1

Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning

4 ∙ 2012

Näin yritykset muistavat CONNECTING BUSINESS

Johtamisen haasteita

Tällainen on suomalainen johtaja

n

sä xpo s e E te an foa t i Li ma uin jan ess h Po m


CONNECTING BUSINESS Pohjanmaan kauppakamarilehti Österbottens handelskammartidning

4 ⋅ 2012

sisältö · innehåll

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Tidningen utkommer fyra gånger per år.

JULKAISIJA Pohjanmaan kauppakamari Österbottens handelskammare Vaasa – Pietarsaari – Kokkola Vasa – Jakobstad – Karleby Puh/tfn (06) 318 6400 www. ostro.chamber.fi

PÄÄTOIMITTAJA/ CHEFREDAKTÖR Juha Häkkinen Puh/tfn 0500 561 036 juha.hakkinen@chamber.fi

ILMOITUKSET / ANNONSER Mia Brännbacka Puh/tfn 050 309 2331 mia.brannbacka@chamber.fi

TOIMITUSNEUVOSTO / REDAKTIONSKOMMITTÉ Mia Brännbacka, puh/tfn 050 309 2331 Juha Häkkinen, puh/tfn 0500 561 036 Johanna Haveri, puh/tfn 050 377 2100

TOIMITUS / REDAKTION Viestintä Oy Prowomedia info@prowomedia.com

TAITTO / OMBRYTNING Muotoilutoimisto Into Tuula Koto

KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING Mia Brännbacka, Micaela Lindahl-Palmroos

20

14

YRITYSTILAISUUDET rakennetaan yhä useammin jonkun teeman ympärille.

paluumuuttoon on yhtä monta syytä kuin on muuttajaa.

PAINO / TRYCK Kirjapaino Fram Boktryckeri SFS-Ympäristömerkintä on myöntänyt Joutsenmerkin käyttöoikeuden Oy Fram Ab:n Joutsenmerkitylle painolaitokselle.

PAINOS / UPPLAGA

6 11

Johtamisen haasteita

14

Takaisin kotiin Tillbacka hem

20

Näin yritys muistaa Företagens sätt att uppvakta

Miten suomalainen johtaa? Hurudan ledare är finländaren?

N NMAA POHJA N EXPO E ULIIT LA MESS AMAL IAUKE K S E K

4500 kpl / st.

ISSN 1796-9441 KANSI / PÄRMBILD Kuva/bild: Gunnar Bäckman

PALSTAT

Vaasan yliopiston johtamisen professori Riitta Viitala pohtii johtamisen haasteita. Professorn för ledarskap vid Vasa universitet Riitta Viitala diskuterar utmaningarna inom ledarskap.

Pääkirjoitus | LEDARE | 5 Teollisuuden kilpailukyvystä huolehdittava | Industrins konkurenskraft viktig uusiin asemiin | 17 Energiateknologian näköalapaikalla

kauppakamari kouluttaa | handelskammarens kurser | 18 talouskatsaus | ekonomisk översikt | 24 ajassa - aktuellt | 30

  CONNECTING BUSINESS  3    


Pääkirjoitus | Ledaren

Teollisuuden kilpailukyvystä huolehdittava Suomesta on kadonnut 90.000 teollisuuden työpaikkaa kymmenessä vuodessa. Rakennemuutos on todellinen, ja uusia kasvun lähteitä on löydyttävä, jos nykyinen elintaso halutaan säilyttää. Jyri Häkämies esitti elinkeinoministerinä ollessaan 40.000 uuden työpaikan luomista Cleantech-alalle. Kasvu alalla on kovaa ja on tehtävä kaikki voitava, että Suomi säilyy alan kilpailussa mukana. Mitkä ovat tällaisen kasvun edellytykset ja mitä panostuksia kasvu vaatisi? Meidän kannalta on tärkeintä miettiä, miten alueemme on mukana tässä kasvussa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Vaasan seudun energiaklusterin työpaikat ovat kaksinkertaistuneet nykyiseen runsaaseen 10.000 työpaikkaan. Ja koska olemassa olevaa klusteria on helpompi kasvattaa kuin aloittaa uuden luominen tyhjästä, uskonkin, että meidän vastuullamme on 10.000 uuden työpaikan luominen Cleantech-alalle, jos Suomi aikoo tavoitteensa saavuttaa. Energiaklusterin kasvun mahdollistaminen vaatii osaavaa työvoimaa, tutkimuspanostuksia ja hyviä liikenneyhteyksiä.

Tuulivoima on yksi Pohjanmaan kasvun ajureista. Osaamista on ja itsenäisillä energiayhtiöillämme halua panostaa tuulipuistoihin. Haasteena on maakuntakaavan puuttuminen ja pelko siitä, että vahvistaminen vie Ympäristöministeriössä yli vuoden. Oman energian käyttöä on tuettava osana Suomen kilpailukyvyn ylläpitämistä. Pohjanmaalla on investoitu ennakkoluulottomasti hiiltä korvaavaan energian tuotantoon. Alholmens Kraftin sekä uusimpina Westenergyn ja Vaskiluodon voiman investoinnit ovat melkoisia voiman näyttöjä. Paikallinen sopiminen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen palkkaus ovat meille tärkeitä. Toimivat satamat, tiestö ja toimivat lentoyhteydet ovat ratkaisevia viennin edellytyksiä. Lopuksi on hyvä muistaa, että tärkein edellytyksistä on osaavan työvoiman riittävyys. Pohjanmaan on kyettävä houkuttelemaan työn perässä muualta muuttavia ja huolehdittava, että oma nuoriso kouluttautuu aloille, joilla työvoimaa jatkossakin tarvitaan.

Industrins konkurrenskraft viktig Finland har förlorat 90 000 arbetsplatser inom industrin på tio år. Strukturomvandlingen är påtaglig och nya tillväxtkällor måste hittas om den nuvarande nivån på vårt välstånd ska kunna behållas. Dåvarande näringslivsminister Jyri Häkämies föreslog att 40 000 nya arbetsplatser ska skapas inom Cleantech-branschen. Tillväxten är kraftig inom branschen och vi måste göra allt vi kan för att Finland ska klara sig i konkurrensen. Vilka är förutsättningarna för att sådan här tillväxt ska vara möjlig och vilka satsningar kräver tillväxten? Det mest centrala för vår del är att reflektera över hur vår region är en del av den här tillväxten. Under de senaste tio åren har antalet arbetsplatser inom Vasaregionens energikluster fördubblats till det nuvarande dryga 10  000 arbetsplatser. Eftersom det är lättare att öka tillväxten inom ett redan existerande kluster än att påbörja ett nytt från noll, så tror jag att det är på vårt ansvar att skapa 10 000 nya arbetsplatser inom Cleantech-branschen om Finland ska nå sitt mål. För att energiklustret ska ha en möjlighet att växa, krävs kompetent arbetskraft, satsningar på forskning och goda trafikförbindelser. Vindkraften är ett av lokomotiven för tillväxten i Österbotten, och det finns kompetens

och en vilja bland våra självständiga energibolag att satsa på vindparker. Utmaningen ligger i att påverka landskapsplaneringen och att få Miljöministeriet att godkänna planerna inom ett år från det att ansökan lämnats in. Användningen av egen energi bör stödas för att upprätthålla Finlands konkurrenskraft. Österbottningarna har varit vidsynta och investerat i energiproduktion som ersätter kol. Som exempel på det här kan nämnas Alholmens Kraft och de nyare Westenergy och Vaskiluodon Voima. Lokala avtal och ur internationellt perspektiv konkurrenskraftiga löner är viktiga för oss. Fungerande hamnar, landsvägar och flygförbindelser är avgörande för exporten. Slutligen är det bra att komma ihåg att den viktigaste förutsättningen är tillgången på kompetent arbetskraft. Österbotten bör kunna locka till sig människor utifrån som söker arbete och se till att våra egna ungdomar utbildar sig inom de branscher där arbetskraft behövs i fortsättningen.

JUHA HÄKKINEN toimitusjohtaja | vd Pohjanmaan kauppakamari Österbottens handelskammare


Pohjalaisessa johtamisessa on Riitta Viitalan mielestä parasta selkeys ja rehellisyys; täällä sanotaan oikeasti mitä mieltä asioista ollaan.

6  CONNECTING BUSINESS


TEKSTI JohanNA HAVERI KUVAT VACON OYJ JA Haastateltavat

Johtamisen haasteita

J

Johtaminen on yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskunta itse. Silti siinä riittää tutkimista ja oppimista nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä johtaminen on yrityksille kilpailukykytekijä, jonka arvo vain kasvaa tulevaisuudessa.

ohtamisen professori Riitta Viitala vetää Vaasan yliopiston johtamisen yksikköä, jossa nelisenkymmentä tutkijaa lähestyy johtamisen ja organisoitumisen problematiikkaa eri lähtökohdista. Johtamisen yksikkö on osa johtamista kehittävää Vaasan yliopiston Johtamisinstituuttia. Viitala ei tutki johtamista norsunluutornistaan, vaan hänen lähestymistapansa johtamiseen on hyvin käytännönläheinen. Ennen yliopistouralle lähtemistä Viitala on toiminut muun muassa yrittäjänä. Sen lisäksi hän on jo vuosia osallistunut eri yritysten hallitustyöskentelyyn ja sitä kautta pitänyt yllä yhteyttä yritysten käytännön johtamiseen. Tällä hetkellä Viitala kuuluu mm. Vacon Oyj:n ja Pohjanmaan kauppakamarin hallituksiin. Viitalan hallituskumppanit luonnehtivat häntä ihmisten johtajaksi, joka uskaltaa kyseenalaistaa rakenteita ja toimintatapoja sekä kannustaa hienovaraisesti parempaan tekemiseen entisistä virheistä moittimatta. Hän myös osaa ja muistaa antaa positiivista palautetta silloin, kun siihen on aihetta.

Monia ristiriitoja Johtamisessa riittää haasteita jo teorian tasolla ja alati muuttuva maailma vain lisää niiden määrää käytännössä. – Johtamisessa ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, joilla olisi vain yksinkertaisia seurauksia, vaan kaikilla päätöksillä on kääntöpuolensa, Viitala sanoo. Johtaminen on usein hyvin ristiriitaista, sillä lyhyellä tähtäimellä hyvältä näyttävä ratkaisu voi pitkässä juoksussa osoittautua vääräksi. Jos esimerkiksi taantuman kynnyksellä leikataan kustannuksia talouden tasapainottamiseksi, se voi heikentää yrityksen talouden kehittymistä pitkällä aikajänteellä. – Taantuman kynnyksellä paras lääke yrityksen elinvoiman säilyttämiseen olisi kärsivällinen omistaja ja toiminnan koko laaja-alaisuuden ymmärtävä johto, joka tekee rohkeasti oikeaksi kokemiaan ratkaisuja. Näinhän toimivat monet pk-yritykset, jotka elävät kvartaaleja pitemmällä tähtäimellä, Viitala huomauttaa. Viitalan mukaan johtamista vaikeuttaa vääristynyt aikakehys ja yleinen uskomus, että kehitystä voi tapahtua vain tekemällä kaiken nopeammin. Se on johtanut tilanteeseen, jossa koko ajan lyhenevät valmistumisajat, elinkaaret ja projektiaika-

taulut heikentävät laatua ja murentavat työn mielekkyyttä. Mitä järkeä on siinä, että tehdään joku asia nopeammin ja saadaan aikaisempaa enemmän sutta ja sekundaa? Katse tulevaisuuteen Vaikka tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, johdon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tulevaisuuden toiminnan suunnittelu. Vaikka menneen analysointi on oppimismielessä tärkeää, yritysjohdon olisi annettava enemmän painoarvoa tulevan toiminnan vaihtoehtojen pohtimiseen ja suunnitteluun. – Tuntematon ja yllätyksellinen eivät ole mukavia johtamisen kohteita, mutta parhaiten tulevaisuudessa pärjää todennäköisesti se, joka kehittää omia valmiuksiaan tässä suhteessa, Viitala miettii. Vaasan seudun teollisuuden profiloituminen energiateknologiaan on Viitalan mielestä hyvä ratkaisu, sillä maailmalla on kysyntää uusiutuvaan energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen liittyville ratkaisuille. Energiasektorin yrityksissäkin on kuitenkin muistettava tulevaisuuden simuloimisen tärkeys: uusi teknologia tai luonnonkatastrofi voi muuttaa kysyntäkuviot yhdessä yössä. Osaamisen varmistaminen on

  CONNECTING BUSINESS  7    


Uusia ajatuksia hallitustyöhön ABB:llä johtotehtävissä työskentelevällä Johanna Tidströmillä on kokemusta hallitustyöstä. Tällä hetkellä äitiysvapaalla olevalla Tidströmillä on kolme hallituspaikka; hän on hallituksen puheenjohtajana kahdessa oman perheen omistamassa yrityksessä sekä jäsenenä Oy Snellman Ab:n hallituksessa. Tidström on innokas kehittämään omaa osaamistaan. Hänen työnantajansa on tukenut tätä pyrkimystä monin tavoin. Uudet haasteet ovat antaneet mahdollisuuden oppia ja kasvaa johtajana, ja lisää koulutusta on voinut hakea myös yrityksen ulkopuolelta. HHJ-koulutukseen Tidström hakeutui sekä kehittääkseen omaa osaamistaan että verkostoituakseen. Hän on kiinnostunut myös uusista hallitustehtävistä. – Koulutus oli hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Luennoitsijat osasivat asiansa ja toisten osallistujien näkemykset antoivat perspektiiviä ja herättivät ajatuksia, joita olen pystynyt hyödyntämään myös nykyisissä hallitustehtävissä, Tidström kertoo. HHJ-koulutuksen hyvästä kokonaisuudesta hän nostaa erityisesti esiin antoisat ryhmäkeskustelut sekä koulutuksen aikana saadut uudet kontaktit.

Koulutus oli hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Luennoitsijat osasivat asiansa ja toisten osallistujien näkemykset antoivat perspektiiviä ja herättivät ajatuksia.

8  CONNECTING BUSINESS

myös yksi tärkeä tulevaisuuteen liittyvä tekijä. Vaikka yritys ei voi olla varma, millaisia osaamistarpeita sillä tulevaisuudessa on, sen pitäisi kyetä rohkeasti investoimaan tulevaisuuden osaamiseen jo tänä päivänä. On syytä muistaa, että varsinkin taantumassa uusien osaajien hankinnassa on ostajan markkinat. – Monesti yritys haluaa rekrytoida mahdollisimman valmiita huippuosaajia, mutta tällaisia on harvoin tarjolla. Yksi varteenotettava vaihtoehto on palkata yritykseen nuoria, joille annetaan mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja sitoutua yritykseen pitkällä tähtäimellä, Viitala yllyttää. – Samalla myös pidennetään ihmisten työuria nimenomaan alkupäästä. Hallitus on voimavara Osaava hallitus on yritysjohdon tärkeä tuki ja keskustelukumppani, mutta valitettavasti varsinkin pk-yritykset hyödyntävät hallitustaan aivan liian vähän. Hallituksen roolina on turvata yrityksen menestys yllyttämällä yrityksen johtoa toteuttamaan avarakatseista strategiaa. Hallituksen jäseniä valittaessa – samoin kuin uusia rekrytointeja harkittaessa – kannattaa keskittyä yrityksen tulevaisuuden kannalta oleelliseen osaamisen hankkimiseen, ei samanmielisten selkään taputtelijoiden keräämiseen ympärille. – Taitava, omasta perspektiivistään asioita katsova hallituksen jäsen voi parhaimmillaan käynnistää keskusteluja ja haastaa yrityksen muun johdon ajattelemaan asioita uudella tavalla. Vanhat kaavat on hyvä heittää nurkkaan ja tarttua hallitustyöhön aidolla ja tutkivalla otteella, Viitala yllyttää.

Vaasan yliopiston Levón-instituutti oli tänä vuonna yksi Talouselämän valitsemista parhaista koulutusorganisaatioista. Levón-instituutin suositut johtamiskoulutukset ovat monella tapaa yhteydessä yliopiston tiedekunnissa tehtävään tutkimustyöhön. Levón-instituutin johtamiskoulutuksia vuonna 2013 JOKA27 – Johtajana kasvaminen Lähiesimieskoulutus Persoona peliin – esimiesvalmennus Laatukoulutus Projektijohtamisen koulutus Kehity projektijohtamisessa Managing the Internationalising Firm (MBA) Energy Busienss MBA Business Boost Bothnia – Kasvuyritysten kehittämisohjelma


Hallitustyöskentely on osa sijoitustoimintaa Pääomasijoitusyhtiö Wedeco Management Oy:n sijoitusjohtaja Sören Björkgård on pitkän linjan pankkimies. Muun muassa Handelsbankenia Pohjanmaalle mukana perustamassa ollut Björkgård on toiminut pankkialalla 30 vuotta. – Sekä pankki- että pääomasijoitusalalla hyvä kontaktiverkosto on tärkeä, mutta muuten työtehtävät eroavat monella tapaa, sanoo viime vuonna Wedeco Managementin palveluksessa aloittanut Björkgård. – Pankinjohtajan on esimerkiksi mahdotonta osallistua asiakasyrityksen hallintoon, mutta pääomasijoittajalle sijoituskohteiden hallitustyöskentely on tärkeä työkalu yrityksen kehittämisessä. Björkgård osallistui viime vuonna Kokkolassa järjestettyyn HHJ-koulutukseen, koska halusi vahvistaa osaamistaan hallitustyöskentelyn osalta. Aiemmassa työssään Björkgård on tottunut tarkastelemaan yritysten tilannetta lukujen valossa, mutta koulutuksen aikana vahvistui ajatus siitä, että tulevaisuuteen suuntautunut strategiatyö on yksi tärkeimmistä asioista hallitustyöskentelyssä. – HHJ-koulutus oli hyvin rakennettu, luennoitsijat ammattitaitoisia ja kokeneita, ja muilta osallistujilta sai paljon arvokasta kokemustietoa. Koulutus vaati osallistujia paneutumaan ja käyttämään aikaansa annettuihin aiheisiin, mikä maksimoi koulutuksesta saadun hyödyn.

Pohjanmaan kauppakamarin 13. HHJ - Hyväksytty Hallituksen Jäsen alkaa maaliskuussa Vaasassa HHJ-koulutus sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille että sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä paremmin. HHJ-koulutuksessa käsitellään hallituksen kokoonpanoja, rooleja, vastuita, riskienhallintaa ja työmuotoja erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

8.3.2013 15.3.2013 21.3.2013 5.4.2013

Hyvä hallintotapa Hallituksen ja hallitustyön organisointi Strategiatyö Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen aikana vahvistui ajatus siitä, että tulevaisuuteen suuntautunut strategiatyö on yksi tärkeimmistä asioista hallitustyöskentelyssä.

katarina.kecklund@kauppakamari.fi tai www.pohjanmaankauppakamari.fi > HHJ-koulutus


Företagare, välj själv vilka risker du är beredd att möta.

Företagsverksamhet utan risker finns inte. Som företagare har du redan en exceptionellt hög riskhanteringsförmåga. Trots det, löns det att säkerställa att riskerna förknippade just med din affärsverksamhet är under kontroll. Nu är det på räntemarknaden t.ex. ett ypperligt läge att gardera sig mot stigande räntor. Det löns också att kolla om det i företagsverksamheten finns risker förknippade med valuta- eller råvarumarknader, samt skydda sig mot dessa. Kom till Andelsbanken för att diskutera smarta sätt att kartlägga och hantera risker i din verksamhet. Ring genast och boka tid: 010 256 3803*

*

Må-Fre 9-16. Från fast linje 0,0828 ¤/samtal + 0,07 ¤/min. Från mobiltelefon 0,0828 ¤/samtal + 0,17 ¤/min.

Yrittäjä, valitse itse millaisia riskejä olet valmis kohtaamaan.

Riskitöntä yritystä ei ole olemassa. Yrittäjänä sinulla on jo poikkeuksellisen korkea riskinsietokyky. Silti kannattaa varmistaa, että omaan yritystoimintaasi liittyvät riskit ovat hallinnassa. Juuri nyt on esimerkiksi korkomarkkinoilla otollinen aika suojautua korkojen nousua vastaan. Kannattaa myös tarkistaa, onko yrityksessäsi valuutta- tai hyödykemarkkinoihin liittyviä riskejä, joihin olisi syytä varautua. Tule Osuuspankkiin keskustelemaan fiksuista tavoista kartoittaa ja hallita yritystoimintaasi liittyvät riskit. Soita vaikka samantien ja varaa aika: 010 256 3702*

*

Ma–pe klo 9–16. Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 ¤/puhelu + 0,07 ¤/min. Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 ¤/puhelu + 0,17 ¤/min.

10  CONNECTING BUSINESS


TEKSTI | text JohanNA HAVERI KUVAT | BILDER gunnar bäckman / MATS SANDSTRÖM / FOTOLIA

Miten suomalainen johtaa? Hurudan ledare är finländaren? Suomalaisesta johtamisesta on olemassa monta tarinaa. Muutama vuosikymmen sitten suomalaista johtamistapaa kutsuttiin Management by perkeleeksi, myöhemmin on sanottu esimiesten käyttäytyvän samanarvoisena alaistensa joukossa. Kiitosta vähäsanaisilta suomalaisilta johtajilta ei juuri tule, mutta asiat ovat hyvin silloin, jos moitettakaan ei kuulu. Det finns många historier om finländskt ledarskap. För några årtionden sedan kallades den finländska ledarskapsstilen Management by perkele, senare har det sagts att förmännen har varit likvärdiga med sina underordnade. Sällan får man beröm av de fåordiga finländska ledarna men å andra sidan är saker och ting oftast bra om man inte heller får klagomål.

  CONNECTING BUSINESS  11    


Y

leistäen voisi sanoa suomalaisten työpaikkojen olevan matalia hierarkialtaan ja esimiesten helposti lähestyttäviä. Esimiesten ja alaisten välinen luottamus on Suomessa hyvä ja työpaikoilla toiminta sujuu lähes itseohjautuvasti; kyttäämistä ei tarvita, jos kaikki tietävät omat hommansa. Mutta miten toisista kulttuureista tulevat alaiset kokevat suomalaisen johtajan? Esimieheltä voi aina kysyä apua Snellmanilla työskentelevät Mojmir Bryska ja Monika Bryskova ovat tulleet Suomeen Tšekin tasavallasta. Perheen pää Mojmir ehti tehdä 10 vuotta töitä vuokratyöntekijöitä liha-alalle välittävän yrityksen palveluksessa sekä Saksassa että Suomessa ennen kuin pestautui Snellmanin palvelukseen. Työpaikka Snellmanilla helpotti perheen arkea, sillä silloin Monika ja lapset muuttivat Suomeen ja perhe pääsi viimein asumaan yhdessä. Viime vuoden keväästä lähtien myös Monika on työskennellyt Snellmanilla.

SUOMALAINEN JOHTAJA · on reilu · on helposti lähestyttävä · antaa niukasti suoraa palautetta

Suomalaiset työyhteisöt ovat itseohjautuvia ja tasa-arvoisia. Ihmisiä palkitaan ja ylennetään kykyjen ja saavutusten perusteella. Monika Bryskova ja Mojmir Bryska

– Moni ihmetteli, miksi lähdin töihin parin tuhannen kilometrin päähän kotoa. Reissaaminen oli helpompaa niin kauan, kun meillä ei vielä ollut lapsia, Mojmir Bryska muistelee. – Toisaalta lapset ovat hyvä

12  CONNECTING BUSINESS


syy ulkomailla työskentelyyn, sillä haluamme heille mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Täällä se onnistuu paremmin kuin Tšekissä. Mojmir ja Monika ovat tyytyväisiä elämäänsä Pietarsaaren seudulla. He ovat juuri muuttaneet Luodosta Pedersören Sandsundiin, esikoinen on aloittanut uudessa koulussa ja nuorimmainen uudessa päivähoitopaikassa. – Ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia. Esimerkiksi Mojmirin esimies auttoi meitä monin tavoin silloin, kun olimme muuttamassa tänne, Monika Bryskova sanoo. Muutenkin molemmat ovat sitä mieltä, että suomalaiset esimiehet ovat reiluja ja tasa-arvoisia alaisiaan kohtaan. Esimieheltä on helppo mennä kysymään vastausta mihin tahansa pulmaan. – Myös yrityksen ylempi johto suhtautuu meihin työntekijöihin ystävällisesti. Jos tapaan kadulla jonkun johtajista, hän tervehti iloisesti ja kyselee kuulumisia, Mojmir hymyilee. Monikan mukaan elämä on Suomessa muutenkin mukavaa ja rauhallista. – Kesälomalla Tšekissä tulee sellainen olo, että kaikki ovat paljon stressaantuneempia kuin täällä. Bristen på feedback en överraskning Randy Neubrand, som är född och uppvuxen i Los Angeles i USA, studerade till landskapsarkitekt och kom i slutet av sina studier till Vasa stadsträdgård år 1990. För-

utom en annorlunda arbetserfarenhet fann Neubrand sin kommande fru i Vasa, som han tog med sig tillbaka till Los Angeles och vidare till Oregon. – År 1995 kom vi på smekmånad till Finland – och blev kvar, säger Randy och skrattar. I Vasa genomförde Neubrand en Auto CAD -kurs och fick via praktik arbete på Wärtsilä. År 2003 utlokaliserades hela planeringsavdelningen till Citec och alltsedan har Neubrand arbetat på Citec. Idag leder han den globala planeringsenheten som är en viktig faktor inom Wärtsiläs kraftverksprojekt. – Den största skillnaden mellan finländska och amerikanska förmän är kommunikationen. I den amerikanska kulturen ger man feedback både för välgjort och för dåligt utfört arbete. Den sparsamma feedbacken här förvånade mig till först, anser Randy. – Men det beror nog mycket på ledarens personlighet, en del är mer pratsamma än andra. Neubrand har i sitt eget arbete lagt märke till att skillnaderna mellan kulturerna är något man måste acceptera och ta i beaktande i sättet att arbeta; kommunikationen med personalen på kontoret i Indien är annorlunda än till exempel med kollegerna i Sverige. Trots att regnet står som spön i backen den här dagen sent på hösten påstår Neubrand, som kommer från Kaliforniens värme, att han trivs i Finland. Han uppskattar den här lilla nationen som fått mycket till stånd till exempel inom teknologin. – Min fru påstår till och med att jag är mer finländare än en del finländare själva. Vähemmän hierarkiaa Münchenissä syntynyt ja kasvanut Mathias Grädler muutti Suomeen 10 vuotta sitten Saksassa opiskelleen vaimonsa kanssa. Vahvasti Pohjanmaalle juurtuneella miehellä on työ- ja yrittäjäkokemusta sekä Suomesta että Saksasta. Viimeksi hän työskenteli Saksassa pari vuotta sitten ollessaan ABB:n palveluksessa. – Suomessa työntekijät ovat enemmän itseohjautuvia. Johtaja ei kerro yksityiskohtaisesti, kuinka joku asia pitää tehdä, vaan työntekijällä on enemmän valtaa päättää kuinka hän toteuttaa työnsä. Tämä valta tuo mukanaan myös vastuuta, sanoo johtava-

Mathias Grädler

na asiantuntijana ohjelmistoyhtiö Wapice Ltd:ssä työskentelevä Grädler. Grädler uskoo, että erot työelämässä johtuvat pitkälti samoista syistä kuin kulttuurierot maiden välillä muutenkin. Suomi on Saksaan verrattuna paljon harvaan asutumpi maa ja osittain siksi täällä on pitkään totuttu tulemaan toimeen omillaan. Saksassa taas väkeä on niin paljon, että kaaoksen välttämiseksi asiat täytyy suorittaa organisoidusti. – Kommunikointi suomalaisilla työpaikoilla on vähemmän aggressiivista kuin Saksassa, Grädler miettii. – Toisaalta täällä myös vältellään puuttumista arkoihin ja henkilökohtaisiin asioihin, mikä ei aina ole hyvä. Grädlerin mukaan suomalaiset työyhteisöt ovat tasa-arvoisia ja hierarkiaa on vähemmän kuin Saksassa. Meillä palkitaan ja ylennetään ihmisiä heidän kykyjensä mukaan, ei esimerkiksi iän tai aseman perusteella. Myös suomalaiset opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Kehittämällä leadershipia, ihmisten johtamista, yritys hyötyisi vielä enemmän hyvin koulutetuista asiantuntijoistaan.

Randy Neubrand

  CONNECTING BUSINESS  13    


TEKSTI | text JohanNA HAVERI KUVAT | BILDER gunnar bäckman / MATS SANDSTRÖM / PHOTOXPRESS

Takaisin koti Suurin osa opiskelemaan lähtevistä nuorista ei palaa enää takaisin kotiseudulleen, vaan jää rakentamaan uraansa ja elämäänsä maailmalle. Jotkut kuitenkin palaavat, vaikka olisivat lentäneet kauaksikin pesästään. Miksi? Största delen av ungdomarna som åker iväg för att studera på annan ort återvänder inte till hemorten utan väljer att leva sitt liv och satsa på sin karriär ute i världen. En del återvänder ändå, trots att de flugit långt ur boet. Varför?

14  CONNECTING BUSINESS

Tillbaka


iin hem

Mia Vanhatalon Osaamistoimisto Plåtburk palvelee asiakkaitaan markkinoinnin, yrityskoulutusten ja kielikoulutusten saralla. Vanhatalo on myös kyynärpäitään myöten kiinni ”Senja opettaa sinulle ruotsia” -sivustossa ja kirjahankkeessa.

Nyt on enemmän aikaa Vuonna 1990 Mia Vanhatalo lähti Kristiinankaupungista Helsinkiin opiskelemaan kasvatustieteitä. Hän meni vuodeksi vaihtoon Uppsalan yliopistoon ja tapasi ensimmäisellä viikolla Uppsalassa mukavan hollantilaisen opiskelijapojan, Ludo Thijssenin. Nyt parikymmentä vuotta ja yli 20 muuttoa myöhemmin pariskunta asuu meren ääressä Kristiinankaupungissa neljän lapsensa kanssa. Valkoisella sohvalla istuva Vanhatalo kertoo eloisasti muuttolintumatkastaan Helsingin ja Uppsalan kautta Hollantiin, Saksaan, Ruotsiin ja viimein takaisin Suomeen pääkaupunkiseudulle. Tuohon matkaan mahtuu monenlaista: opiskelua, työntekoa, perheen perustaminen, erilaisia haasteita ja isoja ratkaisuja. Pääkaupunkiseudulla asuessaan Vanhatalo-Thijssenin perhe eli hektistä aikaa, sillä lapset olivat pieniä ja perheen molemmilla vanhemmilla oli kiireinen ja vastuullinen työ bisneksen parissa. Neljännen lapsen synnyttyä kypsyi heidän päätöksensä muuttaa pois pääkaupunkiseudulta. Vaikka elämä Sipoossa oli mallillaan, he halusivat muuttaa ympäristöön, jossa lasten olisi hyvä kasvaa. – Etsimme uutta kotia pienistä merenrantakaupungeista, joissa välimatkat olisivat lyhyitä ja joissa lapset oppisivat tulemaan toi-

meen erilaisten ihmisten kanssa. Muutto Kristiinankaupunkiin sinetöityi, kun löysimme kaupungin liepeiltä juuri meille sopivan rantatontin, Ludon elämänikäisen unelman, Vanhatalo naurahtaa. Paluu pikkukaupunkiin on sujunut mainiosti, vaikka Vanhatalo-Thijssenin perhe muuttikin Kristiinankaupunkiin täysin tyhjän päälle. – Pienellä paikkakunnalla on mahdollista rakentaa itselle sopiva elämä. On kohtuutonta odottaa, että molemmat löytäisivät täältä superhyvän työpaikan, mutta elinkustannukset ovat täällä niin paljon matalammat kuin pääkaupunkiseudulla, että huomattavasti vähemmällä tulee toimeen, Vanhatalo muistuttaa. – Täällä tuntuu olevan paljon enemmän aikaa kuin ruuhkaSuomessa. Täällä on myös turvallista ja huoletonta; lapset voivat kulkea harrastuksiin ja kavereiden luo itsekseen. Mia Vanhatalo on onnellinen. Muuttaminen takaisin oli hyvä päätös. Lapset viihtyvät uudessa ympäristössä, hän on rakentanut Osaamistoimisto Plåtburkista itse itselleen sopivan näköisen työn, ja hauskan yhteensattuman kautta hänen miehensä sai mielenkiintoisia töitä lähikaupungista. – Pikkukaupungissa kaikki on mahdollista. Jollei pistä itseään likoon, ei voi myöskään saavuttaa mitään, Vanhatalo virnistää.

  CONNECTING BUSINESS  15    


Niklas Talling vande sig vid att cykla till och från jobbet när han bodde i Köpenhamn.

Med cykel till jobbet Då Niklas Talling intervjuades för tjänsten som Jakobstads stadssekreterare blev han tillfrågad var han och hans familj skulle bosätta sig om han blev vald. – Då svarade jag att jag vill bo på cykelavstånd från min framtida arbetsplats, säger Talling och skrattar. Talling vet inte om hans svar påverkade valet men det han vet är att cyklandet blev en vana under de år han bodde i Köpenhamn. Talling, som är hemma från Nedervetil i Kronoby, är statsvetare och har studerat i Stockholm, Vasa, Åbo och London. Efter att han blev klar med sina studier har han arbetat som riksdagsassistent åt Per Löv, Eva Biaudet och Astrid Thors. – År 2007 fick jag arbete på generalsekreterarens stab i Nordiska ministerrådet och jag och min fru flyttade då till Köpenhamn där vi bodde ända till sommaren 2011. Familjen Talling trivdes bra i Danmark men beslöt av familjeskäl att söka sig tillbaka till Finland. Efter att första barnet föddes insåg vi att vi vill bo närmare släkten. Beslutet att flytta avgjordes i och med att Talling valdes till stadssekreterare i Jakobstad. – Min fru är läkare så hon fick också arbete i regionen. För närvarande är hon moderskapsledig men arbetar annars i Karleby. Förutom närheten till farföräldrarna påverkades beslutet av boplats också av regionens tvåspråkighet. Niklas Talling vill att hans barn, som har svenska som hemspråk, också lär sig finska. Det var lätt för Talling att flytta tillbaka till hemorten fastän det för hans fru, som är hemma från södra Finland, var både nytt och ovant. Familjen har ändå blivit hemmastadd i Jakobstad och Talling trivs med de nya, olika utmaningarna som hans arbete medför. Fastän familjen Talling har för avsikt att låta barnen växa upp i Finland är det ingenting som hindrar dem från att resa ut i världen igen om till exempel tjugo år. Enligt Niklas Talling är det bra för människor att ibland flytta bort från hemorten. –Det gör alla gott att åka bort emellanåt och lära sig något nytt.

16  CONNECTING BUSINESS


Kolumni Jukka Hakala

Toimitusjohtaja Pohjanmaan Expo Expo Österbotten jukka.hakala@ pohjanmaanexpo.fi

25 vuotta messuja Pohjanmaalla Pohjanmaan Expo on tarjonnut hyviä messutapahtumia ja huippuelämyksiä jo 25 vuoden ajan ensin Vaasassa ja myöhemmin myös Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Vuosiin mahtuu monenlaista: messuja on pidetty urheiluhallien lisäksi laivoilla ja teollisuusrakennuksissa, vieraina on ollut huippupoliitikkoja sekä Kauniita ja rohkeita. Osa uusista messutapahtumista on noussut siivilleen, osa on jäänyt kertaluontoiseksi. Välillä messujen menestykseen on vaikuttanut sää, toisinaan päivänpolitiikka. Pohjanmaan Expon järjestämät tapahtumat ovat aina olleet ajan hermolla ja katsoneet kohti tulevaisuutta. Pohjalaisen messujärjestäjän juuret ovat vahvasti paikallisen elinkeinoelämän edunvalvonnassa. Pohjanmaan Expo haluaa tukea alueen yritysten menestystä tarjoamalla niille monipuolisen kattauksen erilaisia messutapahtumia, joissa yritykset voivat kohdata uusia asiakkaita ja uudistaa vanhoja asiakassuhteita. Yhteistyössä näytteilleasettajien kanssa messuyhtiö tarjoaa pohjalaiselle messuyleisölle sarjan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia messutapahtumia, joissa yleisö viihtyy ja kauppa käy. Suomen Messujärjestäjien Unioniin kuuluva Pohjanmaan Expo on vastuullinen messujärjestäjä, joka haastaa sinunkin yrityksesi mukaan messuille kohtaamaan asiakkaat henkilökohtaisesti.

Messuilla kohtaat asiakkaasi Messut tarjoavat yrityksille kohtaamispaikan, jossa ne voivat tavata asiakkaansa kasvokkain ja tarjota heille konkreettisia kokemuksia ostopäätösten tueksi. Pirstaleisesta mediasta on vaikea poimia juuri se väline, jonka kautta tavoittaisi potentiaaliset asiakkaat. Oikein valituilta messuilta löydät yrityksellesi sopivan kohderyhmän, jolle voit esitellä tuotteesi tarvittaessa vaikka kaikkia aisteja hyväksi käyttäen – siihen eivät muut mediat pysty. Messut ovat oikea paikka alkukontaktien avaamiseen, ja tapahtuman jälkeen kerätään kaupat kotiin jälkityön avulla. Messut ovat myös erinomainen tilaisuus nähdä läpileikkaus alan kehityksestä ja omien tuotteiden asemasta alalla. Messut on sosiaalinen tapahtuma, jossa pääset kosketuksiin messukävijöiden kanssa henkilökohtaisesti. Messuille kannattaa tulla konkreettisesti esittelemään omia tuotteita, rakentamaan mielikuvaa yrityksestä ja tuotteista sekä vaikuttamaan asiakkaiden asenteisiin. Messuille osallistuminen on osa yrityksen markkinointia, ja

siellä kerätään lyhyessä ajassa paljon kontakteja, joita yrityksen myyntihenkilöstö pystyy työstämään vielä pitkään messujen jälkeenkin. Onnistunut messuosallistuminen edellyttää huolellista suunnittelua, tavoitteiden asettamista, tinkimätöntä toteutusta ja välitöntä jälkihoitoa. 79 prosenttia suomalaisten messujen näytteilleasettajista arvioi messuosallistumisen vahvistaneen heidän yrityskuvaansa (Lähde: Fairlink). Liity sinäkin tähän tyytyväisten joukkoon ja tule messuille. Näillä sivuilla esittelemme Pohjanmaan Expon ensi vuoden messutapahtumat – tutustu!

Messujen vaikutus kestää pitkään!


Messut on elämys­ media!

Pohjanmaan suurin ja kaunein Pohjanmaan Suurmessut on suurin Pohjanmaalla järjestettävä vuotuinen messutapahtuma, monipuolinen ja inspiroiva kokonaisuus, joka kerää kahden päivän aikana jopa 20 000 kävijää. Vuosi toisensa jälkeen näytteilleasettajat toteavat, että näillä messuilla tehdään oikeasti kauppaa! 20.-21.4.2013 järjestettävien Pohjanmaan Suurmessujen suuri suosio perustuu siihen, että messut ovat erilaisten tapahtumien kokoelma. Messujen teemat ovat Voi hyvin & Vapaa-aika, Koti & Mökki, Matkailu, Ruo-

ka, Vene & Moottori, Tekniikka & Palvelut, Puutarha sekä Vaasan Kirjamessut. Huhtikuuhun ajoittuvan messutapahtuman yksi vetonaula on yhdessä Yrkesakademin opiskelijoiden kanssa rakennettava messupuutarha, jonka teema on joka vuosi yllätyksellinen. Puutarhan rakennusvinkkien lisäksi kävijät etsivät Suurmessuilta kesän kynnyksellä tietoa ja inspiraatiota muihin vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin.

Viidettä kertaa Pohjanmaan Suurmessujen yhteydessä järjestettävä Vaasan kirjamessut kokoaa yhteen kirjojen ystävät, kustantajat, kirjakaupat ja antikvariaatit. Aidosti kaksikielisen kirjamessutapahtuman kahdella eri lavalla järjestetään kirjailijahaastatteluja ja mielenkiintoisia teemakeskusteluja. Pohjanmaalta, Suomesta ja muista Pohjoismaista saapuvat kirjailijavieraat kiinnostavat yleisöä.

Vasara kokoaa rakentajat yhteen Ensi syksynä 14. kertaa järjestettävä Vasara – Pohjanmaan Rakennusmessut on rakentajille suunnattu erikoismessutapahtuma, joka on vakiinnuttanut paikkansa Suomen rakennusmessukalenterissa. 26.-27.10. järjestettävän Vasaran ajankohta sopii sekä näytteilleasettajille että rakentamisesta, remontoimisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille messuvieraille. Vuosittain järjestettävä Vasara tiivistetään ensimmäisen kerran tehokkaaksi kaksipäiväiseksi tapahtumaksi. Rakentamista ja remontointia suunnittelevat tulevat Vasaraan kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä hankkimaan tietoa alan uusimmista trendeistä. Pimenevä syksy saa kävijät poh-

timaan myös erilaisia sisustusratkaisuja, valaistusta ja kodin viihtyvyyttä sekä tekemään hankintoja kotiin. Näytteilleasettajien antaman palautteen perusteella Vasarassa käyvät juuri sellaiset asiakkaat, joita he haluavat kohdata. Täällä rakennusalan yrittäjät kohtaavat ostohalukkaat ja aidosti asiasta kiinnostuneet kävijät!

Messut on olennainen osa markki­ nointia!


knowhow Pohjalaisen nuorison suosiossa

SIJOITUS 2013

PLACERING 2013 I WASA

Korkeatasoinen sijoitustapahtuma Vaasan kaupungintalo tarjoaa arvokkaat puitteet jo 14. kertaa järjestettävälle Waasan Sijoitustapahtumalle, Pohjanmaan ainoalle vuosittaiselle sijoitusalan tapaamiselle. Aktiiviset sijoittajat ja alan ammattilaiset kokoontuvat 14.2.2013 Vaasaan tutustumaan erilaisiin säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon vaihtoehtoihin. Parikymmentä näytteilleasettajaa ja alan huippuasiantuntijat tarjoavat sijoittajille

tietoa ajankohtaisista sijoituspalveluista suosituissa tietoiskuissa ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Sijoitustapahtuma tarjoaakin kävijöille erinomaisen tilaisuuden lisätiedon hankintaan, uusien vaihtoehtojen etsimiseen ja omien päätösten vahvistamiseen.

Messu­ kävijälle jää yrityksestäsi muistijälki.

Tuulesta voimaa Vaasa Wind Exchange, tuulivoimaenergian kansainvälinen huipputapahtuma, järjestetään ensi keväänä kolmatta kertaa Vaasassa osana kansainvälistä Vaasa EnergyWeek –viikkoa. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana on mm. maan- ja metsänomistajien, asiantuntijoiden, viranomaisten, rahoittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden mahdollista hankkia lisää tietoa tuulivoima-alasta, käydä yhteistyöneuvotteluja ja solmia uusia suhteita.

VAASA WIND EXHANGE

19.-20.3.2013 järjestettävään Vaasa Wind Exchange –tapahtumaan kutsutaan näytteilleasettajiksi tuulivoima-alan toimijat, turbiini- ja komponenttivalmistajat, alihankkijat, huolto- ja logistiikkayritykset, tuulivoiman kehittäjät ja tuulivoimapuistojen rakentajat. Erittäin suosittuun tuulivoimatapahtumaan odotetaan noin 60 näytteilleasettajaa sekä 1000 vierasta.

Pohjanmaan koulutus-, työelämä- ja rekrytointimessut, Knowhow, on pohjalaisnuorison suosikkitapahtuma. Vuosittain noin 9000 kävijää tulee messuille hakemaan kontakteja ja lisää tietoa opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Knowhow-messuilla näytteilleasettajat voivat aitiopaikalta kuunnella, millaisia ovat nuorten uravalintaan liittyvät arvot, toiveet ja kysymykset. Messujen ajankohta on 20.-21.11.2013. Koulutusmessuilla toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulut, yliopistot ja muut koulutusten tarjoajat markkinoivat omia vaihtoehtojaan koulutusvalintojaan miettiville nuorille, heidän vanhemmilleen ja opinto-ohjaajille. Tämä suosittu tapahtuma on yksi tärkeimmistä opiskelupaikkaa etsivien nuorten tiedonhakukanavista, tätä ei kouluttajan kannata missata! Rekrytointimessuilla työantajilla on mahdollisuus esitellä uramahdollisuuksia sekä opiskelijoille, aktiivisille työnhakijoille että ammatinvaihdosta kiinnostuneille. Näiltä messuilta löytyvät oikeat työntekijät ja tulevaisuuden ammattilaiset. Tule houkuttelemaan parhaat tekijät omaan talliisi!


Vaasan seutu esittäytyy alihankintamessuilla

UUTTA! Ammattitaitoiset kongressipalvelut Vaasassa

Lähde mukaan Pohjoismaiden suurimpaan metallialan messutapahtumaan Tampereelle 24.–26.9.2013. Alihankinta 2013 on tärkein Suomessa järjestettävä alihankintatapahtuma, jossa on lähes 900 näytteilleasettajaa ja 16 000 kävijää. Pohjanmaan Expo tarjoaa pohjalaisyrityksille helpon tavan lähteä näytteilleasettajaksi Alihankinta 2013 -messuille. Vaasan seudun yritysten yhteinen messuosasto EnergyVaasa-teemalla nousee ensi syys-

Suurtapahtumien suunnittelun ja toteutuksen ohella Pohjanmaan Expon palvelut kattavat myös kohdistetummat kokous- ja kongressijärjestelyt, asiakas- ja henkilöstötilaisuudet sekä erilaiset näyttelyt. Kongressipalvelumme pitää sisällään käytännön järjestelyt, jotta asiakkaamme voivat keskittyä sisällön tuottamiseen – olipa kysymys muutaman kymmenen hengen kokouksesta tai tuhansien kävijöiden suurtapahtumasta. Avustamme kaikissa kokoukseen liittyvissä asioissa majoitus- ja tilavarauksista ruokailuihin ja oheisohjelmaan avaimet käteen -periaatteella yhteistyössä osaavan alihankintaverkostomme kanssa.

kuussa jo 11. kerran Tampereen Messuja Urheilukeskukseen. Yli 250-neliöselle designosastolle rakennetaan jokaiselle osallistuvalle yritykselle oma esittelypiste, messuemännät huolehtivat tarjoiluista ja hotellimajoitukset sekä messumateriaalien kuljetukset hoidetaan puolestasi. Yrityksen tarvitsee huolehtia messuosastolle vain oma henkilöstö ja vähän kättä pidempää – ja niin voi uusien kontaktien metsästys alkaa.

Mässan är ett upplevelse­ media!

Svensk resumé: Träffa dina kunder personligen på mässan Expo Österbotten har arrangerat mässor och erbjudit den österbottniska publiken upplevelser under 25 års tid. Fortsättningsvis vill vi genom att arrangera ett attraktivt urval mässevenemang stöda det österbottniska näringlivet och handeln. På mässan når du dina kunder personligen via interaktiva och inspirerande möten – en

plats där människor och idéer möts. Rätt använd erbjuder mässan dig som utställare en unik möjlighet att under några dagar samla en stor del av din marknad. Vid det personliga mötet på mässan skapas på kort tid värdefulla kontakter som kan leda till goda affärer lång tid framöver. Ta en titt i vår mässkalender och välj den mässa som passar dig bäst!

KONGRESSIPALVELUT

KONGRESSTJÄNSTER

Messuohjelma 2013 Mässprogram 14.2.2013 Waasan Sijoitustapahtuma Placering i Wasa Vaasan Kaupungintalo / Vasa Stadshus

19.-20.3.2013 Vaasa Wind Exchange Vaasan Kaupungintalo / Vasa Stadshus

20.-21.4.2013 Pohjanmaan Suurmessut & Vaasan Kirjamessut Österbottens Stormässa & Vasa Bokmässa Botniahalli / Botniahallen

26.-27.10.2013 Vasara - Pohjanmaan Rakennusmessut

Ota yhteyttä, niin yhdessä löydämme messukalenteristamme teille parhaiten sopivan messuvaihtoehdon, terveisin Mirella Kivelä, Virpi Hautamäki, Hilkka Bodö, Hanna Nyholm ja Jukka Hakala.

Vaasanpuistikko 15 B 36, 65100 Vaasa • puh. (06) 318 5100 www.pohjanmaanexpo.fi • info@pohjanmaanexpo.fi

Vasara - Österbottens Byggmässa Botniahalli / Botniahallen

20.-21.11.2013 Knowhow Botniahalli / Botniahallen


uusiin asemiin TEKSTI JOHANNA HAVERI KUVA ANN-SOFI BERG

Energiateknologian näköalapaikalla Ohjelmajohtaja Lauri Kumpulainen, Teknologiakeskus Oy Merinova Ab

KUKA OLET? Olen Lauri Kumpulainen, Hämeessä syntynyt ja Vaasaan monipuolisten työmahdollisuuksien perässä 12 vuotta sitten muuttanut sähkötekniikan ammattilainen. Olen naimisissa Helenan kanssa ja yhteisenä ilonamme ovat kolme teini-ikäistä poikaa.

MITÄ TEIT ENNEN? Olen työskennellyt tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sähkönjakeluyhtiössä, sähkötekniikan yliopettajana, tutkijana VTT:llä ja nyt viimeksi Vamp Oy:n tutkimusjohtajana.

MITÄ TEET NYT? Työskentelen Teknologiakeskus Oy Merinova Ab:n palveluksessa ja päätehtäväni on johtaa Energiateknologian osaamisklusteria valtakunnallisessa osaamiskeskusohjelmassa. Klusteriin kuuluu alueellisia osaamiskeskuksia seitsemältä paikkakunnalta ja sen tavoitteena on parantaa suomalaisten energiateknologia-alan yritysten menestymisen edellytyksiä lähinnä erilaisten kehityshankkeiden avulla.

Mitä vahvuuksia sinulla on tässä tehtävässä toimimiseen? Ilmeisesti minua pyydettiin tähän tehtävään sopivan kokemustaustani takia. Lisäksi minulla oli näyttöjä yhteistyökyvystä, aloitteellisuudesta ja pitkäjänteisyydestä.

Millaiset haasteet sinua odottavat? Tuntuu siltä, että haasteet eivät odota, vaan ne ovat käsillä tässä ja nyt. Päähaasteina ovat osaamiskeskusohjelman energiaklusterin luotsaaminen tasapuolisesti ja tuloksellisesti ohjelmakauden loppuun asti sekä valmistautuminen uuteen, vuonna 2014 alkavaan kaupunkikeskeiseen ohjelmaan erityisesti Vaasan alueen mahdollisuuksia korostaen. Kumpikaan näistä tehtävistä ei ole yhden miehen show vaan joukkuepeliä, jossa näen roolini pelinrakentajana niin omassa organisaatiossani kuin suhteessa muihin toimijoihin. Eri yhteistyökumppaneiden joukossa on kerrassaan hienoja osaajia, joiden kanssa työskentely lisää motivaatiota.

Vinkkaa mielenkiintoisesta henkilöstä: www.pohjanmaankauppakamari.fi Ge oss ett tips på www.osterbottenshandelskammare.fi

  CONNECTING BUSINESS  17    


Koulutuskalenteri Kurskalender

KEVÄT/ VÅREN 2013 Tarjoamme laadukasta ajankohtaiskoulutusta lähellä sinua, sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämän kevään kalenterin sisältöön ovat vahvasti vaikuttaneet jäsenistömme toiveet. Kalenterista löytyy mm. HR-koulutuksia sekä ulkomaankauppaan liittyviä koulutuksia. Sinulla on jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa koulutuskalenterimme sisältöön. Voit lähettää toiveesi sähköpostitse osoitteeseen koulutus@ostro.chamber.fi. Löydä kalenterista kiinnostavimmat ja tule päivittämään osaamisesi. Koulutuksessa nähdään! Vi ordnar korta kurser om aktuella ämnen i din närregion både på finska och svenska. Den här vårens kalender har långt påverkats av våra medlemmars önskemål. I vårens kursutbud finns bl.a. HR-kurser och kurser om utrikeshandel. Du kan även i fortsättningen påverka innehållet i kurskalendern. Skicka ditt önskemål per e-mail till adressen koulutus@ostro.chamber.fi. Välj ut det intressantaste i kalendern och kom och uppdatera din kompetens. Vi ses på kursen!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.pohjanmaankauppakamari.fi -> Koulutus tai koulutus@ostro.chamber.fi Peruuttaminen Osallistumisen voi peruuttaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Sen jälkeen tulleista peruutuksista laskutamme puolet osallistumismaksusta. Anmälan och ytterligare information www.osterbottenshandelskammare.fi -> Kursverksamhet eller koulutus@ostro.chamber.fi -> Annullering Annullering Kursdeltagandet kan annulleras senast den sista anmälningsdagen. Efter det faktureras hälften av deltagaravgiften.


EXCEL 2010 TEHOKKAASTI -JATKOKOULUTUS Ti 22.1. klo 8.45 – 16.00, Yritystalo Evald, Kokkola Asiantuntijana: Juhana Liesimaa, Datafrank Oy Jäsenhinta 250 euroa (+ alv), normaalihinta 340 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 11.1. Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään Excelin laskukaavoja ja funktioita, luomaan ja muokkaamaan erilaisia kaavioita, suodattamaan tietoja ja linkittämään tietoja eri sovellusten välillä. Koulutuksessa käydään myös läpi Excel 2010 uusia ominaisuuksia. Koulutuspäivän aikana käsitellään edistyneempiä taulukkolaskentatoimintoja ja kerrataan tärkeitä perusasioita. Ota oma kannettava (PC) mukaan! EXCEL 2010 EFFEKTIVT (FORTSÄTTNINGSKURS) Ti 29.1, kl. 8.45 – 16.00, Optima, Jakobstad. Datorer finns på plats Ons 30.1, kl. 8.45 – 16.00, Sokos Hotel Vaakuna, Vasa. Obs! Ta med egen bärbar dator (PC) Föreläsare: Pia Bhattarai, Datafrank Oy Medlemspris 250 euro (+ moms), normalpris 340 euro (+ moms) Sista anmälningsdag fre 18.1 Kursens mål är att lära sig dra nytta av Excels formler och funktioner, att skapa och ändra olika formler, att filtrera data och att länka data mellan olika program. På kursen går vi också igenom nyheter i Excel 2010. Under kursdagen behandlar vi avancerade kalkyler och repeterar de viktigaste grundläggande sakerna. INTERNATIONELL MOMS Må 4.2 kl. 8.45 – 13.00, Optima, Jakobstad Föreläsare: EM Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab Medlemspris 195 euro (+ moms), normalpris 270 euro (+ moms) Sista anmälningsdag fre 25.1 På kursen behandlas mervärdesbeskattning både för internationell varuförsäljning och internationella tjänster. KANSAINVÄLINEN ALV Ti 5.2. klo 8.45 – 13.00, Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa Asiantuntijana: KTM Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab Jäsenhinta 195 euroa (+ alv), normaalihinta 270 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 25.1. Koulutuksessa käsitellään arvonlisäverotusta kansainvälisessä myynnissä ja kansainvälisissä palveluissa. ESIMIESTYÖ MUUTOS- JA ONGELMATILANTEISSA Ke 6.2. klo 8.45 – 16.00, Yritystalo Evald, Kokkola Ke 20.2. klo 8.45 – 16.00, Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa Asiantuntijana: Psykologian lisensiaatti, organisaatiopsykologi Pekka Järvinen Jäsenhinta 320 euroa (+ alv), normaalihinta 410 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä Kokkolaan pe 25.1. ja Vaasaan pe 8.2. Koulutuspäivän tavoitteena on vahvistaa esimiesten johtajuutta sekä auttaa esimiehiä ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan paremmin haasteellisiksi koettuja muutos- ja ongelmatilanteita. OFFICE 2010 – TIPS AND TRICKS Ti 12.2. klo 8.45 – 16.00, Yritystalo Evald, Kokkola Asiantuntijana: Datafrank Oy Jäsenhinta 250 euroa (+ alv), normaalihinta 340 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 1.2. Koulutuksessa käsitellään Office 2010 -välineiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Lisäksi tutustutaan eri ohjelmien erityisominaisuuksiin. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo entuudestaan kokemusta Office 2010-ohjelmien käytöstä ja jotka haluavat oppia uusia, tehokkaampia työskentelytapoja. Ota oma kannettava (PC) mukaan jossa on toimiva Outlook-tili! PAREMPI JA TEHOKKAAMPI OSTOTOIMINTA YRITYKSESSÄ Ti 19.2. klo 8.45 – 13.00, Yritystalo Evald, Kokkola Asiantuntijana: toimitusjohtaja Markus Jussila, Ostro Business Oy Ab Jäsenhinta 195 euroa (+ alv), normaalihinta 270 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 8.2. Tehokas kansainvälinen ostotoiminta on monesti yrityksen kansainvälistymisen ensimmäinen vaihe. Tehokas tuontitoiminta saattaa myös olla menestyksekkään vientikaupan avain. Koulutuksessa käydään läpi käytännön tuontitoiminnan aloittamiseen liittyvät osa-alueet.

BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE INKÖP To 21.2. kl. 8.45 – 13.00, Optima, Jakobstad Föreläsare: vd Markus Jussila, Ostro Business Oy Ab Medlemspris 195 euro (+ moms), normalpris 270 euro (+ moms) Sista anmälningsdag må 11.2. Effektiva internationella inköp är ofta det första steget vid företagets internationalisering. En effektiv importverksamhet kan även innebära nyckeln till framgångsrik exportverksamhet. På kursen går vi igenom de viktigaste delområdena vid start av export. ARBETSLAGSTIFTNING I UTMANANDE TIDER Ti 5.3, kl. 8.45 – 16.00, Jakobstad Föreläsare: Jurist, HR-Konsult Bertil Gerlin, Ab Carolin Oy Medlemspris 250 euro (+ moms), normalpris 340 euro (+ moms) Sista anmälningsdag fre 22.2. Under kursdagen tar vi fokus på svåra tider och går igenom bl.a. samarbetsförhandlingar, permitteringar och uppsägningar. SUURI TULLIPÄIVÄ Ke 6.3. klo 8.45 – 16.00, Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa Ke 17.4. klo 8.45 – 16.00, Yritystalo Evald, Kokkola Asiantuntijana: Tax Manager Paavo Östberg, PwC Jäsenhinta 320 euroa (+ alv ), normaalihinta 410 euroa (+ alv ) Viimeinen ilmoittautumispäivä Vaasaan pe 22.2. ja Kokkolaan pe 5.4. Hallitaanko yrityksessäsi tulliselvitysmuodot ja -menettelyt? Mitä säästö- ja suunnittelumahdollisuuksia tavaran tullimenettelyihin maahantuonnissa voi sisältyä? Tehokkaalla tullisuunnittelulla voidaan säästää merkittävästi rahaa ja aikaa. Suunnittelulla voidaan välttää tarpeettomia ikäviä yllätyksiä ja varmistua siitä, että tavara liikkuu mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti verorajojen yli. CONTROLLERIN PÄIVÄ – JOHDON LASKENTATOIMI To 7.3. klo 8.45 –16.00, Yritystalo Evald, Kokkola Asiantuntijana: KTT, diplomi-insinööri Toivo Koski, Tulos-Akatemia Jäsenhinta 320 euroa (+ alv), normaalihinta 410 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä ma 25.2. Taloushallinnon ammattilaisen on osattava toimia liiketoimintojen kehittämistiimissä aktiivisessa roolissa. Controller tuottaa liikekirjanpidonaineistosta tietoa ja tunnuslukuja yritysjohdon käyttöön omatoimisesti ja tulkitsee niitä yrityksen toimintaympäristössä vallitsevan tilanteen mukaisesti. Valmennuspäivän tavoitteena on perehdyttää yrityksen johdon laskentatoimen käsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin. KUN TYÖ VÄHENEE Ti 12.3. klo 8.45 –16.00, Yritystalo Evald, Kokkola Ke 13.3. klo 8.45 –16.00, Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa Asiantuntijana: lakimies Minna Salli, Helsingin seudun kauppakamari Jäsenhinta 250 euroa (+ alv), normaalihinta 340 euroa (+ alv) Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 1.3. Mitä keinoja työantajalla on, kun työ vähenee? Millä perusteilla työntekijän voi lomauttaa tai osa-aikaistaa? Milloin työntekijän voi irtisanoa työn vähenemisen perusteella? Millaisilla työntekijän henkilöstä johtuvilla syillä työnantaja voi päättää työsuhteen? Mitä irtisanomismenettelyn osalta pitää muistaa? Koulutuksessa käydään läpi työn vähenemisen eri tilanteita ja menettelyjä. Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia koulutuksessa ja varmistat lain edellyttämät tavat toimia oikein työsuhteen päättämistilanteissa.

Koulutusten tarkemman ohjelman sekä lisää koulutuksia löydät kotisivultamme www.pohjanmaankauppakamari.fi Koulutus

Mera kurser och utförligare program finns på vår hemsida www.osterbottenshandelskammare.fi


HYVIN TEHTY TYÖ ANSAITSEE KIITOKSEN

Näin yritys muistaa FÖRETAGENS SÄTT ATT UPPVAKTA

Keskuskauppakamarin ansiomerkit ovat elinkeinoelämän virallinen tunnustus ja arvostettu perinne vuodesta 1929 lähtien. Keskuskauppakamarin ansiomerkki viestii yrityksen olevan ylpeä työntekijästä ja kertoo sen saajalle, että hänen panostaan ja sitoutumistaan arvostetaan. Ansiomerkkejä myönnetään työelämässä ansioituneille työntekijöille työvuosista, elämäntyöstä tai rautaisesta teosta yrityksen hyväksi.

Lisätiedot ja hakemukset:

www.ansiomerkit.fi

Työnantajan järjestämät yhteiset kesäjuhlat tai henkilöstön perheille suunnatut pikkujoulut sekä erilaiset lahjat ja muistamiset ovat yrityksen tapa pitää huolta henkilöstöstään. Samaan tapaan yritykset pitävät huolta myös muista sidosryhmistään. Ett sätt för företagen att ta hand om sin personal är att ge gåvor eller uppvakta dem på annat sätt samt att ordna gemensamma sommarfester eller lillajulfester för personalens familj. På samma sätt tar företagen hand om sina andra intressegrupper. TEKSTI | text JohanNA HAVERI KUVAT | BILDER JAAKKO J. SALO / MATS SANDSTRÖM

Keskuskauppakamari, PL 1000, Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki, p. 09 4242 6200


T

aajuusmuuttajavalmistaja Vacon Oyj järjestää vuoden aikana useita erilaisia tilaisuuksia Vaasan tehtaansa henkilökunnalleen. Niiden tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tutustuttaa henkilökuntaa toisiinsa. Tilaisuuksien luonteet ja teemat vaihtelevat tilaisuuden tavoitteiden ja osallistujien mukaan. – Tänä vuonna olemme järjestäneet esimerkiksi Stronger together -liikuntapäivän rakentaen sen ohjelman niin, että luentoja ja liikuntavaihtoehtoja löytyi kaikille sohvaperunasta himoliikkujaan. Kesällä järjestimme kesätyöntekijöillemme tilaisuuden, jossa kerroimme Vacon-brändistä ja uravaihtoehdoista Vaconilla. Asiapitoisen osuuden jälkeen oli vuorossa rastirata ja makkaranpaistoa mukavan yhdessäolon merkeissä, kertoo henkilöstöpäällikkö Marika Stenman. Vaconin pikkujoulu vietetään tänä vuonna jäähallissa After Ski -teemalla ja sen lisäksi Vacon järjestää vaconilaisten perheille suunnatun joululaulutilaisuuden kirkossa. Vaconin juhlakalenteriin kuuluu myös vuotuinen kesätapahtuma, jota vietetään välillä oman porukan kesken ja välillä yhdessä perheiden kanssa. – Tämän lisäksi yhtiön edustussaunatilat ovat tarvittaessa koko henkilöstön käytettävissä, Stenman lisää. Tilat ja tarjoilut toivomusten mukaan Monesti yritysten tilaisuudet järjestetään ravintoloissa, sillä niistä löytyy sopivia tiloja ja tarjoilua niin isolle kuin pienemmällekin joukolle. Varsinkin joulun alla ravintolat ovat täynnä pikkujoulun viettäjiä. Yritysten joulujuhlat ovat yksi syy siihen, miksi vaasalainen kesäravintola Strampen päätti muutama vuosi sitten jatkaa sesonkia jouluun asti. – Kokemukset pidennetystä aukiolosta ovat olleet positiiviset, joten olemme jatkaneet sesonkia tänäkin vuonna, kertoo ravintoloitsija Robert Ekman. Strampenilla voi järjestää 150 – 250 henkilön yksityistilaisuuksia tai varata pöydän ja tuoda seurueensa juhlimaan muiden mukana. Yksityistilaisuuksia järjestävillä asiakkailla on yleensä juhlan teema ja ohjelma valmiina, mutta Strampenin henkilökunta auttaa mielellään myös niiden järjestämisessä. – Asiakkaan valitsema teema otetaan huomioon tarjoiluissa ja salin koristelussa, Ekman sanoo. Kokkolassa sijaitsevassa Sokos Hotel Kaarlessa järjestetään monia yritystilaisuuksia: kokouksia, koulutuksia, tyky-paketteja, ohjelmallisia illanviettoja ja yritysjuhlia. Monesti myös yritysten vieraat majoittuvat sinne. – Tarjoamme yritysasiakkaiden tilaisuuksiin oheisohjelmaa yhteistyökumppaneiden avulla. Näin

Työnantajan järjestämissä juhlissa tunnelma on yleensä korkealla. Näin revitteli energialähettiläs Tuomas Vanhanen EnergyVaasa-gaalassa Strampenilla.

  CONNECTING BUSINESS  21    


pikkujouluaikaan suosittuja oheisohjelmia ovat teatteriesitykset ja konsertit tai vaikka oman henkilökuntamme järjestämät drinkkikoulut, kertoo Sokos Hotel Kaarlen myyntivastaava Sari Haka. Kaarlen myyntipalvelu on rakentanut tapahtumapalveluyrityksen kanssa erilaisia virkistäytymispaketteja, joista asiakkaan on helppo valita itselleen sopiva vaihtoehto. Gåvor för alla tillfällen Förutom fester och andra evenemang kommer företagen ihåg sina anställda och kunder med olika gåvor. Företaget Vacon belönar personalen också för goda prestationer. – Vi använder oss av ett bonussystem men dessutom belönar vi enskilda personer helt apropå för goda prestationer med små gåvor eller presentkort. Vi belönar också hela team för speciellt bra utfört arbete, och vid leveransrekord bjuder vi på kaffe och tårta åt hela personalen, berättar Stenman. Personalen på Vacon får julgåvor varje år. Personalen belönas också för lång arbetskarriär, de som har varit 10 år i huset blir bjudna på en gemensam middag och får en veckas extra semester. De som varit 20 år i tjänst får två veckors extra semester. Piccolo Group Ab i Vasa är ett mångsidigt företag inom logistikbranschen men äger också en butik med allehanda affärsgåvor. Till Piccolos urval av gåvor hör många inhemska kvalitetsprodukter samt kända internationella märkesprodukter. Piccolo har skräddarsytt en egen gåvoshop på flera företags intranet dit företagen själva valt ut vissa produkter. – Företagens gåvopaket innehåller finländsk design, antingen med hårt eller mjukt innehåll, och produkter av t.ex. märkena Leatherman och MagLite, berättar Tuija Pentinmäki från Piccolos gåvoshop. Affärsgåvorna varierar enligt säsong och nu säljs ryggväskor, mössor och handskar. Sommarens säsongprodukter hör ihop med grillning och bastubad. Enligt Piccolos verkställande direktör Petri Kuivamäki är stora företag ute i god tid gällande till exempel julgåvor medan mindre företag ofta köper sina gåvor först närmare jul. –Lyckligtvis är leveranstiderna numera så korta att vi kan leverera produkterna snabbt trots att de kanske inte finns i vårt eget lager. Företagaren Virpi Sorvisto från Karleby erbjuder företagen lite annorlunda gåvor. Sorvisto påbörjade sin karriär som företagare år 2005 genom att arrangera vinkurser och vinresor men har sedan utökat sin verksamhet genom att grunda affären Olivette som säljer kökstillbehör av hög kvalitet och läckerheter från Medelhavsområdet. Olivette säljer förutom internationella kvalitetsmärken också produkter med lokal förankring. I anslutning till Olivette finns även en vinbar som specialiserat sig på kvalitetsviner från små producenter. – För närvarande är ca 80 procent av gåvorna olika matgåvor och matkorgar, berättar Sorvisto.

22  CONNECTING BUSINESS

Tänä talvena Minna Witting järjestää yhdessä Hotelli Seurahuoneen ja Vanhankaupungin Ravintolan kanssa kaikille avoimia ohjelmallisia pikkujouluja kieltolain loppumisen hengessä.

Ammattilaisen kosketus viimeistelee tilaisuuden Lehden ilmestyessä tapahtumamarkkinointiyrittäjä Minna Witting on kiireinen. Hän toteuttaa parhaillaan joulunalustapahtumia, joita on suunnitellut syksyn aikana yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yritysten järjestämät joulujuhlat henkilöstölleen, heidän perheilleen ja asiakkailleen ovat yritysjohdon tapa kiittää näitä sidosryhmiä ja kertoa heille, että he ovat yritykselle tärkeitä. Monet näistä tilaisuuksista ovat teematilaisuuksia, sillä tarinan ympärille on helpompi rakentaa kokonaisuus ohjelmaa ja somistuksia myöten. Teematilaisuus on myös helpompi markkinoida kutsuvieraille, joiden rajallisesta ajasta kilpailevat monet muutkin asiat. – Pikkujoulujuhlia ei kannata järjestää pelkästään juhlien järjestämisen takia, Witting sanoo. – Yhteisen joulujuhlan olisi tarkoitus olla henkilöstölle koko vuoden kohokohta, joten juhlan sisältö ja kokonaisuus kannattaa miettiä huolellisesti ennen toteuttamista. Wittingin yritys Eventas Oy Ab järjestää yritysten puolesta monia erilaisia tilaisuuksia seminaareista ja kokouksista juhliin ja yritysesittelyihin. Witting vakuuttaa, että ammattilaisen hoidossa tilaisuus kuin tilaisuus on alusta loppuun asti suunniteltu. – Tilaisuuden luonne ja tavoitteet suunnitellaan aina yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa ja tämän antaman budjetin puitteissa. Myös lopullinen ohjelma hyväksytetään tilaajalla, Witting sanoo. – Antamalla tilaisuuden järjestämisen ammattilaisen tehtäväksi yritysjohto voi luottaa siihen, että tilaisuus toteutetaan suunnitelman mukaan ja myös yrityksen oma henkilökunta voi nauttia tilaisuudesta.


Mitä paketista kuoriutuu?

Keittiövälineet ja keittokirjat ovat suosittuja lahjoja. Fiskars

Suomalainen design näkyy myös pehmeissä paketeissa. Jokipiin Pellava

Alessin keittiötarvikkeet ovat lahjapakettien vakiotavaraa. alessi

Yritysten antamista lahjoista paljastuu usein Iittalan Kivi-kynttilälyhtyjä tai muuta suomalaista design-lasitavaraa. iittala

Herkkukorit ovat joustavia lahjoja, sillä ne voidaan koota moneen makuun ja budjettiin sopivaksi. Juustomaa

Monitoimityökalut ovat hyödyllisiä lahjoja. leatherman

Suomalaisen designin lisäksi yritysten paketeista löytyy myös kansainvälisesti arvostettua lasitavaraa. Riedel

  CONNECTING BUSINESS  23    


talouskatsaus | ekonomisk översikt Jarl Sundqvist ja | och Mia Brännbacka

Vaimeat tunnelmat yrityksissä Dämpade stämningar i företagen Yleinen tunnelma Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyrityksissä jatkaa laskuaan. Marraskuun alussa tehty tuorein mittaus osoittaa, että talouteen pessimistisesti suhtautuvien yritysten määrä on kasvanut edellisestä mittauksesta. Kuitenkin niitä yritysjohtajia, jotka arvioivat liikevaihdon ja henkilöstön määrän yrityksessään kasvavan, on enemmän kuin niitä, jotka uskovat vähennykseen.

24  CONNECTING BUSINESS

Den allmänna stämningen i företagen bland medlemmarna i Österbottens handelskammare fortsätter att sjunka. Den senaste mätningen som gjordes i början av november visar att fler företag ser pessimistiskt på ekonomin än vid den senaste mätningen. Fler företagsledare är ändå optimistiska än pessimistiska gällande företagets omsättning och rekryteringsbehov.


SALDOLUVUT

80 60 40 20 0 -20 -40 LOKA O3

ELO O4

HELMI O5 HELMI O6 HELMI O7 HELMI O8 HELMI O9 MARRAS O9 MARRAS 10 MARRAS 11 MARRAS 12

REKRYTOINTI

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

TUNNELMA

Yritysten liikevaihtoa ja rekrytointia kuvaavat saldoluvut ovat edelleen positiivisia. Liikevaihdon saldoluvun lasku on pysähtynyt, mutta luku on vielä negatiivinen. Yleinen tunnelma yrityksissä laskee edelleen.

Ö

sterbottens handelskammares Business Panel gjordes bara tre månader efter senaste handelskammarbarometer. Uppskattningen av orderläget i företagen just nu i jämförelse med mätningen i augusti visar på en svag ljusning. Ändå är saldotalet för orderläget fortfarande negativt det är alltså fler som tycker att orderläget är sämre än som tycker att orderläget är bättre. Inom industrin är förväntningarna på orderläget relativt oförändrade jämfört med den förra mätningen. Däremot har servicebranscherna och handeln nu börjat få känningar av sämre orderingång. Klyftan mellan de företag som det går bra för och de som upplever situationen som mycket krävande syns fortsättningsvis bra inom industrin.

Allmän stämning 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

industri mycket optimistisk

service optimistisk

handel normal

pessimistisk

totalt mycket pessimistisk

Brist på driftskapital ett växande problem Nytt är också den växande grupp av företag inom industrin som upplever brist på rörelsekapital som en begränsande faktor i verksamheten. Samtidigt är otillräcklig efterfrågan inte längre en lika stark broms i verksamheten som tidigare hos industriföretagen. Inom vissa industriföretag upplever man t.o.m. en starkare kapacitetsbrist än tidigare. I samband med enkäten i början av november tillfrågades företagsledarna också om deras uppfattningar om

De pessimistiska tongångarna har stärkts inom servicebranscherna. Företagsledarna inom handeln är också något mera pessimistiska nu än tidigare. Stämningarna inom industribranscherna är så gott som oförändrade.

  CONNECTING BUSINESS  25    


verksamhetsbegränsningar Brist på driftskapital % industrin

% totalt

Tillstånd/byrokrati Brist på arbetskraft Brist på kapacitet Otillräcklig efterfrågan Andra produktionshinder Inga produktionshinder

-

10

20

30

40

50

Fler företag än tidigare uppger att kapacitetsbristen och bristen på driftskapital begränsar verksamheten.

läget nu i förhållande till recessionen år 2008. Endast drygt en tredjedel av företagen anser att läget nu är ungefär likadant som i slutet av 2008. Cirka hälften av de tillfrågade anser att läget fortfarande är bättre än på hösten 2008. De som anser att läget nu är sämre än år 2008 utgör ungefär 16 procent av de tillfrågade. Fortfarande är saldotalen positiva beträffande uppfattningarna om omsättningen i företagen nu i förhållande till läget för ett år sedan trots att förväntningarna skruvats ner. Rekryteringsbehovet i företagen är ungefär lika stort som vid förra mätningen, men behovet att minska personal har vuxit litet. Behov av att rekrytera eller att minska på antalet anställda har inte förändrats mycket inom industrin sedan den senaste mätningen. Däremot uppger företagsledarna inom servicesektorn att det finns ett ökat behov av att minska på antalet anställda. I Österbottens handelskammares Business Panel uppgick svarsprocenten till 27. Av de som deltog i barometern representerade 44 procent industrin eller byggnadsbranschen. Maailmanmarkkinoiden epävarmuus heijastuu alueen veturialoihin Vaasan seudun liikevaihdoltaan suurimman yksittäisen toimialan, koneiden ja laitteiden (sisältää valmistuksen, korjauksen, huollon ja asennuksen) pitkän aikavälin kehitys näyttää liikevaihdon olevan tällä hetkellä samalla tasolla kuin vuoden 2008 alussa, jolloin liikevaihto vielä kasvoi. Liikevaihto on laskenut sykäyksittäin alkuvuodesta 2009 saakka. Toimiala työllistää runsaan kolmanneksen Vaasan seudun työllisistä ja Pietarsaaren seudulla noin kahdeksan prosenttia. Koneiden ja laitteiden liikevaihto laski Pohjanmaalla vajaat kolme prosenttia vuonna 2011 verrattuna edelliseen vuoteen. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikevaihdon lasku oli todella voimakasta. Sukellus verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna oli lähes 30 prosenttia, mutta laskuvauhti hidastui hieman toisen neljänneksen aikana. Kesäkuussa tilanne näytti ainakin hetkellisesti valoisammalta, kun liikevaihto hieman nousi. Tässä talouskatsauksessa käytettävät Tilastokeskuksen toimialaraportit ulottuvat kesäkuun 2012 loppuun. 26  CONNECTING BUSINESS

veturialat 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70

2005

2006 POHJANMAA sähkö

2007

2008

POHJANMAA koneet ja laitteet

2009

2010

KESKI-POHJANMAA metalli

2011

2012

KOKO MAA teollisuus

Koneet ja laitteet -toimialan kehitys Vaasanseudulla oli laskusuuntaista koko vuoden 2011, mutta tämän vuoden toisen neljänneksen lopussa tilanne näytti vähän valoisammalta. Nyt siis myös energiaklusterin yritykset kärsivät markkinoiden epävarmuudesta.

export 240 220 200 180 160 140 120 100 80

2005

2006

ÖSTERBOTTEN

2007

2008

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

2009

2010

HELA LANDET

2011

2012

SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Exportens volym har fortsatt att minska under hela 2012. Fortfarande är Österbotten och Mellersta Österbotten exportdominerade landskap i förhållandet till hela landet.


LIVSMEDEL 150 140 130 120 110 100 90 80 70

2005

2006

2007

ÖSTERBOTTEN

2008

2009

2010

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

2011

2012

HELA LANDET

Livsmedelsklustret i Jakobstadsregionen har haft en positiv utveckling i över två års tid. Betydande investeringar görs också i branschen.

FORDON 170 150

130 110

90 70 50

2005

2006

2007

2008

2009

REGIONEN (TOL 29,30)

2010

2011

2012

HELA LANDET (TOL 29)

Tillverkningen av släpvagnar har haft ett bättre år än tidigare på handelskammarens område men däremot hostar båtbranschen. Större skräddarsydda motorbåtar för specialändamål drar upp branschen.

SYNPUNKT

Koneet ja laitteet -toimialan osuus teollisuuden työpaikoista Kokkolan seudulla on huomattavasti pienempi kuin Vaasan seudulla. Se työllistää noin 15 prosenttia Keski-Pohjanmaan työllisistä. Alan viimeaikainen kehitys Kokkolan seudulla on aivan päinvastainen kuin Vaasan seudulla. Pitkälti tämä johtuu alan sidonnaisuudesta voimakkaasti kasvavaan kaivosteollisuuteen. Koneet ja laitteet -alan kasvu on ollut tasaisen positiivista viime vuoden jälkipuoliskolta lähtien. Voimakkainta kasvu oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvoi lähes 40 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Toimialan kasvu Kokkolan seudulla jatkoi muuta maata selvästi positiivisempaa kehitystä myös tämän vuoden toisella neljänneksellä ollen reilun viidenneksen parempi kuin viime vuonna toisella neljänneksellä. Kauppakamarialueen veturialat ovat kemiallinen metallinjalostus eli Kokkolan seudun epäorgaanisen kemian klusteri, Pietarsaaren seudun elintarvikeklusteri sekä Vaasan seudun energiaklusteri. Vaikka maailmanmarkkinoiden epävarmuus näkyy myös veturialojemme liikevaihdon kehityksessä voidaan niiden kuitenkin tähän saakka sanoa selvinneen paremmin kuin teollisuus Suomessa keskimäärin. Tunnusomaista veturialoillemme on, että ne reagoivat kansainvälisten markkinoiden muutoksiin nopeammin kuin suomalaisyritykset yleensä. Aiemmista taantumista ne ovat myös selvinneet muuta teollisuutta nopeammin. Pohjanmaan toiseksi suurin teollisuuden ala on sähkö ja elektroniikka. Valmistus on voimakkaimmin keskittynyt Vaasan seudulle. Alan liikevaihdon kehitys on ollut syklistä: liikevaihto on taas palannut sille tasolle, jolla se oli vuosien 2007 ja 2010 alussa. Sähkö- ja elektroniikka-ala aloitti vuoden 2011 pirteästi mutta on sen jälkeen muiden teollisuuden alojen laimeasta investointihalukkuudesta johtuen kärsinyt melko voimakkaasta liikevaihdon laskusta. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto supistui 12 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ja toisella neljänneksellä lähes 20 prosenttia. Koko maan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut hieman negatiivinen; tässä käyrässä on mukana koko matkapuhelinteollisuus. Koko maan kehityksessä näkyy Nokia-il-

Livsmedelsbranschen har vuxit starkt i Österbotten speciellt efter 2011. Försäljnings- och marknadsföringsdirektör Peter Fagerholm vid Snellmans köttförädling Ab i Jakobstad säger att marknaden polariseras allt mer. – Det finns ett stort intresse för närproducerad finländsk mat samtidigt som importen av mat ökar. Diskussionen om sambandet mellan mat och hälsa intresserar allt fler, därmed ökar också efterfrågan för naturliga produkter, säger Fagerholm.

– Däremot gör prishöjningarna på djurfoder att producenternas situation är svår, eftersom prisutvecklingen på kött inte ännu stigit i samma utsträckning som produktionskostnaderna, tillägger Fagerholm. Snellmans köttförädling Ab koncentrerar all sin verksamhet till Granholmens industriområde i Jakobstad genom att bygga ut för 21 miljoner euro.

  CONNECTING BUSINESS  27    


miö jo nyt, ja vielä paremmin se tulee näkymään, kun koko vuoden 2012 kehitys saadaan käyrään mukaan. Noin neljäkymmentä prosenttia Keski-Pohjanmaan eli Kokkolan seudun teollisuustuotannosta on metallinjalostusta tai metallituotteiden valmistusta. Näin ollen olennainen osa tuotannon arvosta on sidoksissa sinkin maailmanmarkkinahintaan. Vuoden 2011 alussa alkanut metallin jalostuksen ja valmistuksen liikevaihdon lasku on tänä vuonna edelleen jatkunut. Toimiala kertoo sinkkiä olevan runsaasti saatavilla, ja hintatilastot kertovat sinkin hinnan olleen laskussa keväästä 2012. Alan työllisyysaste on kuitenkin ollut hyvä. Pohjanmaalla metallin jalostus ja valmistus on pitkälti metallituotteiden valmistusta, joka kuuluu energiaklusteriin. Vaasan seudulla alan kehitys on ollut suotuisaa vuoden 2009 kesästä saakka. Koko maassa alan liikevaihto on sen sijaan ollut pienessä laskussa. Österbotten stark inom livsmedel Livsmedelstillverkningen och förädlingen i Österbotten är något starkare än i hela landet i genomsnitt. Särskilt stark har utvecklingen varit sedan 2011. Jämför man omsättningen i början av 2011 med motsvarande siffror för början av 2012 är ökningen över 20 procent. En dämpning i tillväxttakten inträffade dock under det andra kvartalet i år. Branschen investerar dock kraftigt i Jakobstadsregionen och nya företag har grundats i regionen som avknoppningar till branschens lokomotivföretag. Livsmedelsbranschen i Jakobstadsregionen är för tillfället den största industribranschen i regionen i och med att den sysselsätter ca 17 procent av industriarbetskraften. Livsmedelsbranschen i Mellersta Österbotten sysselsätter knappt 300 människor jämfört med Österbottens drygt 1300 människor. Branschens tillväxt har varit måttlig och hållit sig på en nivå kring två procent under 2011 för att mattas av under 2012. Livsmedelsbranschen har i Mellersta Österbotten minskat kraftigt sedan branschens strukturomvandling 2007 och var som lägst i medlet av 2010. Återhämtningen har varit svag. I den nationella statistiken för släpvagnstillverkningen har tillväxten trots det hårda konkurrensläget inom transportbranschen varit ca 10 procent under de senaste tolv månaderna. I vår jämförelse som omfattar också båtbranschen i Österbotten och Mellersta Österbotten har omsättningskurvan sågat ibland mer än ca tjugo procent uppåt men också sågat tillbaka i samma utsträckning. Många båtföretag har ändå klarat detta år rätt så bra tack vare satsningar på försäljningen och att man kunnat sälja skräddarsydda lösningar för specialbehov. Tillverkning av släpvagnar har fått extra säljhjälp från den köpstarka valutan hos kunderna i Norge och i Sverige. Byggaktiviteten svagare Byggaktiviteten har tack vare inflyttning och industrietableringar varit aktivt i Mellersta Öterbotten och i Österbotten. En avmattning märks i Mellersta Österbotten där Karlebyregionen dominerar. Byggandet av industrihallar har minskat med fem procent under detta års åtta första månader jämfört med motsvarande period för ett år sedan. I Österbotten har byggandet av industrihallar också minskat.

28  CONNECTING BUSINESS

BYGGNADSBRANCHEN 200 180

160 140

120 100 80

2005

2006

ÖSTERBOTTEN

2007

2008

2009

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

2010

HELA LANDET

2011

2012

SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Byggverksamheten både av industrihallar och bostäder har varit livligt i Österbotten men i Karlebyregionen har byggaktiviteten dämpats. Denna ekonomiska översikt beskriver läget år 2011 och 2012 på Österbottens handelskammares område. Området sammanfaller med Österbottens NTM-centrals område och består av landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Den här ekonomiska översikten grundar sig på uppgifter från Statistikcentralen, ETLA och Österbottens handelskammares Business Panel 3/2012. Omsättningens trendserier innehåller data sedan 2005. Basår 2005 =100. Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta vuonna 2011 ja 2012 Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan ELY-keskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Tämä talouskatsaus perustuu Tilastokeskuksen, ETLA:n ja Pohjanmaan kauppakamarin Business Panelin 3/2012 aineistoon. Liikevaihtoa kuvaavat trendisarjat on laskettu vuodesta 2005 alkaen. Perusvuosi 2005 = 100.

Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin! Välkommen till banken med de nöjda kunderna! Vaasa - Vasa 010 444 3232* Kokkola - Karleby 010 444 3560* Pietarsaari -Jakobstad 010 444 3360* *Puhelun hinta 8,28 snt/puhelu +12,00 snt/min. *Samtalspris 8,28 cent/samtal +12,00 cent/min.


Yrittäjä! Företagare!

Onhan tilitoimistosi auktorisoitu? Är din redovisningsbyrå auktoriserad? taloushallinto – palkkahallinto – IT ekonomiförvaltning – löneförvaltning – IT

010 400 4100 www.norlic.fi


Markkinointipäällikkö Andy Lundströmin alustus pilvipalveluista herätti Kauppakamariaamiaisen osallistujat Vaasassa keskustelemaan.

Digitalisaatio etenee, pilvipalvelut kiinnostavat Kauppakamareiden tavoitteena on panna vauhtia digitalisaatioon tuomalla esiin, millaisia uusia mahdollisuuksia pilvipalveluihin siirtyminen tarjoaa niin yrityksille, kuntasektorille kuin muille toimijoille. Tämän teeman ympärillä järjestettiin lokakuussa yhteistyössä Anvian kanssa Kauppakamariaamiaiset Vaasassa ja Kokkolassa. Aamu aloitettiin verkottuen ja aamiaisesta nauttien, minkä jälkeen kuultiin Anvian näkemys kolmesta eri aiheesta. Ensimmäisenä pohdittiin, miten ICT-investoinnit voi minimoida ja mitä etuja pilvipalveluilla on verrattuna suoriin ostoihin. Seuraavaksi keskusteltiin asiakaslähtöisestä ajattelusta ja siitä, miten sitä voidaan edistää asiakkuudenhallintaohjelmien avulla. Lopuksi pohdittiin vielä yritysten sisäistä viestintää, sen tehostamista sekä mahdollisuuksia yhdistää eri työvälineitä ja järjestelmiä. Aamiaiset kokosivat reilut parikymmentä uusista ICT-palveluratkaisuista kiinnostunutta kuulijaa. Seuraava Kauppakamariaamiainen järjestetään Pietarsaaressa yhteistyössä Finnairin, Flyben ja alueellisen kehitysyhtiö Concordian kanssa 4.12.

30  CONNECTING BUSINESS

Pilvipalveluiden plussat • Valmiiksi paketoidut toimivat kokonaisuudet • Toimittaja vastaa ratkaisun toimivuudesta • Asiakas maksaa vain tarvittavista resursseista • Palvelut kuukausi hinnoiteltu • Tuki- ja ylläpito mukana palvelussa


O l e mme sie l l ä O l e mmesie l l ä missä asiak k aat k in. missä asiak k aat k in. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremmin osaamme auttaa heitä. Tunnemme paikallisen elämänmenon, tiedämme mihin pitää varautua ja mistä löytyy mahdollisuuksia. Me LähiTapiolassa tarjoamme paikallista ja henkilökohtaista raha-asioidensitä ja vakuuttamisen asiantuntijapalvelua. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, paremmin osaamme auttaa heitä. Tunnemme paikallisen elämänmenon, tiedämme mihin pitää varautua ja mistä löytyy mahdollisuuksia. Me LähiTapiolassa tarjoamme Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimmejaauttaa. paikallista ja henkilökohtaista raha-asioiden vakuuttamisen asiantuntijapalvelua. Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: Keskinäiset vakuutusyhtiöt Tapiola ja Lähivakuutus, lähivakuutusyhdistykset, Tapiola Pankki Oy, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Varainhoito Oy Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: Keskinäiset vakuutusyhtiöt Tapiola ja Lähivakuutus, lähivakuutusyhdistykset, Tapiola Pankki Oy, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Varainhoito Oy

Ryhmämatkat

-60%

up

ala tai sala

0€ Yksi ateriaetu/hlö

op

a

lla

en

M

Myynti: VR Yritys- ja ryhmämyynti sekä matkatoimistot p. 0307 23704, ryhmämyynti@vr.fi

m

tt i

Tarjous koskee valittuja kotimaan lähtöjä. Myyntiaika 6.11.12–1.3.13 Matkustusaika 3.12.12–27.3.13 Lisätiedot: vr.fi/ryhmatarjous

Aa

vähintään 20 henkilön ryhmille

aluu matk

a


MP2 Itella Oyj

KERÄÄ ETUJA, ÄLÄ KUITTEJA. TEE KIRJANPITÄJÄLLESI PALVELUS. Hanki nyt yrityskortti, jolla maksaessa ostotiedot siirtyvät sähköisen automaattisesti korttilaskulle ja kirjanpitoon. Samalla saat alennuksia ja maksuaikaa. Ja S-Yrityskortti käy siellä missä sinäkin, pian yli 1600 S-ryhmän toimipaikassa. Huh helpotusta, ei enää koskaan kuittien etsiskelyyn tuhlattua aikaa!

SUOMALAI SF IRM O J EN ÄS S Ä HIHA S S A .

CB-Connecting Business 4/2012  

CB - Connecting Business on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kauppakamarilehti. CB kertoo artikkelein ajankohtaisista yrityksistä ja nostaa e...