Page 53

ponències El codi ètic de les associacions de barcelona.

Apunts sobre el foment de la participació interna Aquest darrer punt comporta a més una possible disfunció d’un altre apartat que sempre ha estat i continua essent un dels aspectes i dels reptes més debatuts de l’associacionisme: el foment de la participació interna. En aquest sentit, cal plantejar-se si els membres de l’òrgan de govern que han de ser els que han de vetllar per l’existència de relleus i pels procediments democràtics, si hi posaran tot l’èmfasi que cal, si les renovacions impliquen el seu lloc de treball. Una proposta per complementar el redactat actual en aquest aspecte és que “les associacions promouran sistemes interns de control de l’acció dels òrgans de govern. Les persones que formin part d’aquests sistemes interns de control, hauran de ser elegides per l’assemblea general i podran accedir en tot moment, a la documentació i podran demanar informació sobre l’actuació de l’òrgan de govern”.

Una proposta de continguts que cal incorporar-hi S’exposen a continuació algunes reflexions sobre els elements que cal tenir en compte :

L’adaptació de les associacions als nous marcs establerts La nova llei indica que les associacions que no s’havien adaptat a la Llei d’associacions catalana, quan la va aprovar el Parlament l’any 1997, disposen de tres anys per adaptar-se al nou marc legal plantejat al Llibre tercer del Codi civil català. Tot i que per a “l’adhesió en aquest codi, no s’exigeix el requisit d’estar inscrits a cap registre públic d’associacions” les associacions que estiguin registrades han d’assumir les normes legals establertes i per tant han d’adaptar els seus estatuts al nou marc legal.

L’autonomia funcional d’organitzacions terceres La base decisòria d’una associació correspon a les persones que, d’una manera lliure i voluntària han decidit formar-ne part. Són, doncs, aquestes associacions, a qui correspon prendre les decisions sobre les activitats que s’han desenvolupar i definir la missió de l’associació, les acti1

vitats de la qual s’han de correspondre a la missió establerta. Encara que una associació estigui vinculada o relacionada amb d’altres organitzacions, la seva autonomia funcional ha de prevaldre sempre.

L’ètica en les fonts de finançament L’ètica d’una organització no es basa exclusivament en els aspectes de caràcter endogen (recordem que parlem de codi ètic d’organització no d’intervenció) però hi ha qüestions que cal que s’ajustin a l’ètica de l’entitat. I d’acord amb aquest principi: el finançament. No s’admetrà finançament d’empreses que vulnerin els drets humans, treball infantil, etc.

Establiment de codis d’intervenció d’acord amb les organitzacions del sector temàtic El Codi ètic assenyala els compromisos organitzatius de l’associació però tan important és l’organització interna com les maneres d’intervenció en la societat. Aquest codi es complementa amb les pràctiques d’intervenció que des de les organitzacions que intervenen en els territori han anat definint per a cadascun dels àmbits temàtics d’intervenció.

Representativitat davant tercers La representativitat de l’associació davant tercers correspon a les persones que han estat elegides per poder-la exercir. Malgrat que els ritmes siguin diferents, correspon a l’òrgan de govern la representativitat davant tercers sobretot si en l’acte s’han de prendre decisions o assumir compromisos. El personal tècnic no pot representar l’associació més enllà de casos puntuals i per expressa decisió de l’òrgan polític. Per exercir-ne la representació cal haver estat escollit i no solament designat.

Base social mínima Una tendència que s’ha donat en les darreres dècades a l’associacionisme és l’excessiva atomització. En aquest sentit, es proposa que aquelles associacions que intervenen en àmbits temàtics i/o sector de població generals o d’àmplia acceptació, disposin d’un mínim de base social per enfortir la vida associativa. Quedarien fora d’aquest requeriment, aquelles associacions que afronten problemàtiques poc comunes.

Antiguitat mínima de funcionament Una associació es consolida a partir del seu funcionament i, tot i que, la voluntat sigui manifesta des del moment de la seva creació, es proposa que per assumir el codi ètic una associació funcioni des de fa temps (un o dos anys) per tal d’aconseguir l’engranatge suficient i que l’adhesió correspongui a una base social més àmplia del que els mínims jurídics determinen. En aquest sentit, es pot sol·licitar l’adhesió en qualsevol moment però serà efectiva a partir del temps de funcionament establert.

La Comissió Reguladora i de Control Intervenció Pel que fa a la Comissió Reguladora del Codi ètic, es planteja enfortir les seves facultats de manera que pugui intervenir en aquelles associacions que manifestament no compleixin el contingut del Codi ètic. Per això es proposa establir indicadors que permetin detectar disfuncions en l’aplicació del Codi ètic.

Legitimitat Per tal que la Comissió enforteixi la seva legitimitat es proposen tres possibilitats per sotmetre (com tota la resta de la ponència) a consideració durant el Congrés: A) Si s’esdevé la celebració d’un congrés d’una manera periòdica, que sigui en el marc d’aquest congres on s’elegeixin les persones que han de formar part de la Comissió d’Adhesió i Control. B) El mateix procediment per a l’elecció del Plenari del Consell d’Associacions de Barcelona pot servir per elegir els membres de la Comissió, sempre a proposta de les mateixes associacions. C) Les associacions ja adherides al Codi ètic poden ser les que elegeixin els membres de la Comissió.

Disposicions addicionals Compatibilitat amb d’altres codis ètics i/o de conducta Se cercaran punts de confluència amb aquells codis ètics existents al sector associatiu per tal d’assimilar-ne els continguts i considerar l’adhesió a aquests codis com l’adhesió al Codi ètic de les associacions de Barcelona

Llei d’Associacions 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil Català.

53

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement