Page 107

annexos Annex 3 » Contra la crisi, + reconeixement, + finançament i + espais per a l’associacionisme educatiu

marxa educativa 2007: cjb

Reconeixement Mantenir la campanya de difusió de les diferents entitats existents a cada districte. Promoure i difondre les propostes educatives dutes a terme per les associacions d’educació en el lleure. Facilitar espais de participació dins dels centres educatius per tal que les entitats d’educació en el lleure del seu entorn s’hi puguin donar a conèixer. Participar en la definició i seguiment del nou Pla Jove així com d’altres polítiques en matèria de joventut i d’educació.

Finançament Garantir el finançament públic de les diferents entitats d’educació en el lleure i augmentar-ne els recursos econòmics a través de convenis, de beques i de subvencions per tal d’esdevenir millors espais d’inclusió i cohesió social. Facilitar l’accés al transport públic i als equipaments culturals a les entitats d’educació en el lleure. Obrir una línia de subvencions encaminada a finançar la formació dels i de les caps escoltes i dels i de les monitors/es.

Espais Garantir que totes les entitats d’educació en el lleure puguin disposar d’un espai que s’adeqüi a les seves necessitats: espais oberts, espais per a guardar material, flexibilitat horària, llibertat d’accés, sales per als diferents grups d’edat,... Promoure un pacte per a l’ús dels espais públics municipals que afavoreixi l’accés de les entitats d’educació en el lleure a les escoles, centres cívics i a la resta d’equipaments de titularitat municipal.

Barcelona, 7 d’abril de 2011

Flexibilitzar l’ordenança municipal en relació a l’ús de l’espai públic per part de les entitats d’educació en el lleure.

Entitats promotores: • Acció Escolta de Catalunya

• Federació de Centres Juvenils Don Bosco

• Escoltes Catalans

• Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

• Esplais Catalans-Esplac

• Moviment de Centres d'Esplai Cristians

• Federació Catalana de l'Esplai

• Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica

• Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge

• Consell de la Joventut de Barcelona

107

Profile for Congres d'associacions de Barcelona

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Memòria del 2n Congrés  

Publicació que refereix al procés seguit en el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona, inclou les conclusions

Advertisement