Page 1

REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST DE TARRAGONA

_____________________________________________________________________

Exposició dels fets succeïts a la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N. S. J. de Tarragona

Benvolguts Congregants de la R. i V. C. de la P. Sang de N. S. J. :

1. Primer hem de recordar que la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist està subjecte a l’Ordinari del lloc i al Dret Canònic. 2. El President de l’esmentada Congregació, nomenat pel Sr. Arquebisbe, és el Prefecte. No ho és el Sotsprefecte. 3. El Sotsprefecte, segons els Estatuts, és nomenat pel Prefecte, després d’una exploració feta en Junta General. Exploració no significa en cap cas elecció. 4. El passat 20 de juny de 2015, el Sotsprefecte va comunicar públicament que s’acomiadava del seu càrrec en l’acte celebrat en el marc de la Diada de la Sang, en presència del Vicari General i davant de membres d’ambdues congregacions de la Sang. En l’esmentat acte rebé la distinció de Congregant Predilecte. 5. La Congregació de Senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat gaudeix d’autonomia plena, i no està subjecta a la Junta Directiva de la Congregació dels Senyors. Aquesta no pot imposar la seva voluntat o decisions a l’altra. 6. La Comissió Mixta és un òrgan creat per l’Ordinari del lloc, per dur a terme la relació i funcionament entre les dues congregacions. 7. La Comissió Mixta només pot ésser derogada o suprimida per l’Ordinari del lloc. 8. Recordem que la Congregació de Senyores de la Soledat participa ja de les finalitats de la Congregació de la Puríssima Sang, com diu l’article 74 punt 5: Esta Congregación y de las Señoras que bajo e igual título de la Purísima Sangre se halla instalada en la misma iglesia de Nazaret. 9. La Junta General celebrada el passat 29 d’octubre de 2013 no tenia potestat per dissoldre la Comissió Mixta, ni per unificar les juntes directives d’ambdues congregacions. Tenia dret a sol·licitar senyores congregants, però no a exigirho amb amenaces a l'Ordinari del lloc. 10. El Prefecte no s’ha negat a la reforma i modificació dels Estatuts, sempre que es facin adaptats als temps actuals d’acord amb el Dret Canònic; s’ha negat a un simple retoc o maquillatge.


11. És fals que s’hagin seguit escrupolosament els Estatuts pels fets següents: • El Prefecte va prendre possessió del càrrec el passat dia 16 de març i el dia 20 es va assabentar per un congregant no membre de la Directiva que s’havien afegit senyores al llistat de congregants. Davant d’aquest fet que violava els Estatuts actuals, el Prefecte va comunicar a tots els membres de la Junta Directiva per correu electrònic que aquestes admissions eren invàlides i nul·les. • La Junta Directiva no té competències per a proposar un esborrany de modificació sense el vist i plau del Prefecte, que és el President. El passat 28 de març el Prefecte rebé, per correu electrònic, com un membre més de la Junta Directiva, un esborrany de modificació dels Estatuts. Davant d’aquest fet el Prefecte va comunicar el seu desacord. El Sotsprefecte i membres de la Junta en feren cas omís. • El Prefecte, per tal de pacificar la situació, va intentar cercar diàleg i punts de trobada entre ambdues congregacions. Aquestes solucions s’havien de portar poc a poc a terme. Així volia complir el que el Vicari General en carta del passat 25 de febrer demanava: que es busquessin solucions “per camins de diàleg, de pau i de conciliació”. • El Prefecte, malgrat cercar la concòrdia i solucions pacíficament, és titllat per la majoria de membres de la Junta Directiva sortint d’intransigent, d’autoritari i de faltar a la veritat, d’ineficaç i d’incapaç i ha estat rebent comentaris ofensius per part d'alguns membres de l'esmentada Junta. Tot això està documentat i degudament arxivat. • El passat dia 1 de juliol el Prefecte reuní la Junta Directiva per convocar Junta General Extraordinària a fi de fer l’exploració per nomenar un nou Sotsprefecte i renovar la Junta Directiva. El Sotsprefecte i quasi tots els membres es van oposar que fos convocada la Junta General Extraordinària, arribant a una situació insostenible entre el Prefecte i la resta de membres de la Junta Directiva. La falta de lleialtat i respecte per part dels membres de la Junta Directiva va portar el Prefecte a la pèrdua de confiança. • Durant el mes de juliol la Junta Directiva, sense el vist i plau del Prefecte, van presentar a l’Ordinari del lloc la proposta de modificació dels Estatuts.

12. Davant d’aquests fets el Prefecte va demanar al Vicari General poder celebrar la Junta General Extraordinària a fi de poder portar a terme la renovació de tots els membres seglars de la Junta. 13. El dia 3 de setembre es va portar a terme l’esmentada Junta General Extraordinària durant la qual se li va faltar al respecte i no el van deixar explicar-se, sense que es pogués fer l’oració final. Tot això en un lloc sagrat i davant del Sant Crist de la Sang. S’adjunta la valoració de l'exploració feta pel Prefecte:


Resultat de l’escrutini sobre la proposta del candidat presentat pel Prefecte: 57 no i 31 sí, Exposo: - Que atenent que no es poden tenir en consideració uns 20 vots de la majoria dels membres seglars de la Junta Directiva que van assistir a l’esmentada Junta, - Que donat que els esmentats membres de la Junta Directiva s’han manifestat clarament contraris als consells i a les directives del Prefecte, produint la pèrdua de confiança del President de la Congregació, - Que atenent també que l’assistència dels congregants va ser del 10% del cens, poc representativa. I comptant tots els no, excloent els no dels membres de la Junta Directiva, no arriben els vots desfavorables a l’esmentada proposta al 4% de tots els congregants, Considero: - Que en aquesta exploració no hi ha una diferència significativa entre els no i els sí. - Que no hi ha un rebuig general perquè sigui nomenat el congregant Sr. Josep Ignasi Boada Gasulla com a Sotsprefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor.

El dilluns dia 7 de setembre va sortir publicat al web de l’Arquebisbat de Tarragona el nomenament del nou Sotsprefecte.

Fins aquí una síntesi molt breu dels fets succeïts i de les dificultats que ha tingut el Prefecte des del dia de la seva presa de possessió.

Tarragona, 15 de setembre de 2015 Josep Queraltó Serrano, pvre. Prefecte de la Sang

Exposició dels fets succeits a la Congregació de La Sang de Tarragona  

Carta del Prefecte als Congregants de la Sang

Exposició dels fets succeits a la Congregació de La Sang de Tarragona  

Carta del Prefecte als Congregants de la Sang

Advertisement