Page 82

Oδός Aναγεννήσεως

ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ Στα πλαίσια του 2ου στόχου του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που πρέπει να διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη, η επιτροπή του σχολείου μας για τη βία και παραβατικότητα μαζί με ομάδα μαθητών, ετοίμασε και διαμοίρασε το έντυπο «Όχι βία στα γήπεδα» σε κεντρικά σημεία του Δήμου Αραδίππου, καθώς και στο κοινοτικό γήπεδο Αραδίππου στον ποδοσφαιρικό αγώνα Ερμή- Αναγέννησης που διεξήχθη στις 14/4/2013.

ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

ȅ ĮșȜȘIJȚıȝȩȢ, ȦȢ șİıȝȩȢ ʌȠȣ ĮʌȑȕȜİʌİ ıİ ĮȞȫIJİȡȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ʌĮȚįİȓĮȢ ȐȞșȚıİ ıIJȘȞ ĮȡȤĮȓĮ ǼȜȜȐįĮ. ȅȚ ĮșȜȘIJȚțȠȓ ĮȖȫȞİȢ ȒIJĮȞ ĮȜȜȘȜȑȞįİIJȠȚ ȝİ IJȘȞ ĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȞȑȦȞ țĮȚ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȚțȒ ȗȦȒ ıIJȘȞ ĮȡȤĮȓĮ ǼȜȜȐįĮ. Ȃİ IJȠȣȢ ĮȖȫȞİȢ țĮȚ IJȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȐıțȘıȘ ȠȚ ǹȡȤĮȓȠȚ DzȜȜȘȞİȢ țĮȜȜȚİȡȖȠȪıĮȞ IJȠȞ ȐȞșȡȦʌȠ ȘșȚțȠʌȞİȣȝĮIJȚțȐ ȖȚĮ ȝȚĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ ʌȡȠıȦʌȚțȩIJȘIJĮ, ȤȡȒıȚȝȘ ıIJȘȞ ʌȠȜȚIJİȓĮ. ǴıȤȣİ IJȠ «ȃȠ૨Ȣ ਫ਼ȖȚ੽Ȣ ਥȞ ıȫȝĮIJȚ ਫ਼ȖȚİ૙» ૙ για την αρμονική και σύμμετρη ανάπτυξη του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου. ȈIJȚȢ ȝȑȡİȢ ȝĮȢ Ș ĮȞİȡȖȓĮ, Ș ʌİȡȚșȦȡȚȠʌȠȓȘıȘ, IJĮ ȞĮȡțȦIJȚțȐ, ȠȚ ȝİȖȐȜİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ĮȞȚıȩIJȘIJİȢ, IJȠ ȤĮȝȘȜȩ ȕȚȠIJȚțȩ İʌȓʌİįȠ, Ș ȑȜȜİȚȥȘ ȚįĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȠȡĮȝȐIJȦȞ țĮȚ Ș ȑțʌIJȦıȘ IJȦȞ ĮȟȚȫȞ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıIJȘȞ İțțȩȜĮȥȘ IJȘȢ İȖțȜȘȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȕȓĮȢ. Ο σύγχρονος αθλητισμός δεν εκπληρώνει πλέον τους σκοπούς του αθλητικού ιδεώδους και συχνά επικρατούν η βία βία, οι βίαιες συγκρούσεις στα γήπεδα και ο φανατισμός, με συνέπεια να κυριαρχεί το μίσος και η εχθρότητα ανάμεσα στους φιλάθλους. Απαιτείται λοιπόν συντονισμένη και συλλογική δράση από την πολιτεία, το σχολείο, την οικογένεια και από τον καθένα από εμάς, που δεν πρέπει να αποποιούμαστε τις ευθύνες μας, για την εξάλειψη της βίας και της εγκληματικότητας από τα γήπεδα μας.

Κώδικας αθλητικού ιδεώδους

O ĮșȜȘIJȚțȩȢ ĮȖȫȞĮȢ İȓȞĮȚ IJȐȟȘ țĮȚ ȩȤȚ ĮIJĮȟȓĮ. ǼȓȞĮȚ ʌİȚșĮȡȤȓĮ țĮȚ ȩȤȚ ĮıȣįȠıȓĮ Ȓ ĮȞĮȡȤȓĮ.ǼȓȞĮȚ ĮȖȦȖȒ ĮȜIJȡȠȣȚıȝȠȪ țĮȚ İȣȖȑȞİȚĮȢ. Ǿ ȕȓĮ İȟİȣIJİȜȓȗİȚ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮ, ʉįȘȖİȓ ıIJȘȞ ȑțȜȣıȘ IJȦȞ ȘșȫȞ țĮȚ ıIJȘȞ ȠʌȚıșȠįȡȩȝȘıȘ IJȠȣ ʌȠȜȚIJȚıȝȠȪ. ǼȓȞĮȚ țĮȡțȓȞȦȝĮ ʌȠȣ ȕȜȐʌIJİȚ ȠȜȩțȜȘȡȠ IJȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȫȝĮ. Ȃİ IJȘ ȕȓĮ įİȞ İțįȚțİȓıĮȚ IJȘȞ țȠȚȞȦȞȓĮ. ȉȠ ʌȠįȩıijĮȚȡȠ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȝİȖȐȜȘ ȖȚȠȡIJȒ. ȂȘȞ IJȠ ĮȝĮȣȡȫȞİȚȢ ȝİ IJȘ ȕȓĮ. ǼıȪ įȓȞİȚȢ ĮȟȓĮ ıIJȠȞ ĮȖȫȞĮ, ȖȚĮIJȓ IJȠ ʌĮȚȤȞȓįȚ ĮȞȒțİȚ ıİ ıȑȞĮ. ǼıȪ țĮȚ ȠȚ ʌĮȓțIJİȢ İȓıIJİ ȠȚ ʌȡȦIJĮȖȦȞȚıIJȑȢ. ȂȐșİ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚȢ IJȘ ȞȓțȘ ȝİ ȝİIJȡȚȠijȡȠıȪȞȘ țĮȚ IJȘȞ ȒIJIJĮ ȝİ ĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮ. ȉĮ ȖȒʌİįĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİįȓĮ İȣȖİȞȠȪȢ ȐȝȚȜȜĮȢ țĮȚ ȩȤȚ ʌİįȓĮ ȤȠȣȜȚȖțĮȞȚıȝȠȪ țĮȚ İțIJȩȞȦıȘȢ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ ıȣȖțȡȠȪıİȦȞ, ȐȞȠȝȘȢ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐȢ țĮȚ İțįȘȜȫıİȦȞ ȣıIJİȡȚțȒȢ ȝȐȗĮȢ. ǼȣİȜʌȚıIJȠȪȝİ ȖȚĮ ȝȚĮ țȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ İȜİȪșİȡȠ țĮȚ ijȓȜĮșȜȠ ʌȞİȪȝĮ, įȚȥĮıȝȑȞȠ ȖȚĮ ȐșȜȠȣȢ, ȑIJıȚ ʌȠȣ ȞĮ IJĮȚȡȚȐȗİȚ ıIJȠȣȢ ʌȞİȣȝĮIJȚțȠȪȢ țĮȚ ĮșȜȘIJȚțȠȪȢ ıIJȓȕȠȣȢ.

ȁȊȀǼǿȅ ǹȇǹǻǿȆȆȅȊ 2012-2013

81

ΟΔΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2012-2013  

Περιοδικό του Λυκείου Αραδίππου

Advertisement