Page 1

@

@

j tilililil]il' llillllililllilll

J


COhIFEDTRATE WRAITH â‚Ź*

eJ

Eer

j#

e*t -,-%"

J#

HOMOGEEN LANDIS,WAAR HAMBURGERTENT TUSSEN

'i

LDE D OM

BUITENBEENTJE Ookin de motorwereld zorgtNewOrleans voordat kleurrijke en onorthodoxe tintje.Velenassocidren de Amerikaanse motorindustrie metdikketwin cruisers

30

www.motor.nl

212007

h


:

7it ?t


*"

.: : :

7i


liethoren.Diemachine 2650ccS&S-motor maakteeeneerstetestritvanenkelekilometers snelweg,om na te gaanof overde plaatselijke wel naarbehorenwerkte,en de versnellingsbak in de truckgeladenom naar werdvervolgens Op de wereldBonneville te wordengereden. bekendezoutvlaktenvondde tweedetestrit plaats: elektronica de ingenieur ChrisRoberts, van het bedrijf,haaldeer eensnelheidvan 210km/u.Diemotorfietswerdmeteendaarna gebracht, een naarzUnnieuweeigenaar dieeerderal had in LosAngeles autodealer gezegddat hij de machine alleenwou hebben om naarte kijken...nietom meete rijdenl

HOUUAST zouik dusnietkunnenrijden. Metdiemachine dat Welmet het eersteproductie-exemplaar, in de BigEasy(de driedagenna mijnaankomst red.),klaarzouzUn. bijnaamvanNewOrleans, Hiermeezou ik alseerste(naeen handvol met een retrovormgevingen ouderwetse principes. ln Louisiana bewees technologische jarengeledenal Motorcycles Confederate niet datdattotaalbeeld metde Fl24 Hellcat zat klopt.Dietweelitermaxicruiser helemaal propvolSuperbike-spullen, zoalseenupside remklauwen en vette downvork,zeszuiger isdit nogeenvrijconventioneel banden.Toch modelin vergelijking met deWraith.Dit isde motorfietsdie het mottovan het bedrijlArt of Rebellioni in staalen rubberheeftomgezet...Of en nieuwetechnologie. De beter:in carbonfiber Wraith,waarvan eenpaarjaargeledeneen preproductie-exemplaar aande wereldwerd getoond,leverdegeestelijke vaderJ.T.Nesbitt intussenal wereldwijdelof op - vanwegezijn minimalistische interoretatie vande Amerikaansecultusvande V-twinpowercruiser. Nesbittbegonin 2002aandit projecten in knutselde eersteen22 cm langschaalmodel van een elkaar.Dat kreegevenlatergezelschap exemplaar, dat alsmodel statischlevensgroot diendevoor het eerstewerkendeprototype,dat in september 2004de eersteklappenuit zijn

32

www.motor.nl

een ritjeku vanConfederate) medewerkers t makenin Cajuncountry,tussende Bayou's vande Mississippi-delta. moerassen kilometers lk hebintussen al duizenden mt afgelegdaanhet stuurvan motorfietsen 'gekke'voorpartij, inclusiefde BimotaTe een vanJohn de BMWK 1200Ren de creaties Britten.Tochverrastede Wraithme nogv6d 'kleine'1490cc metendeRevolution Perfor D â‚Ź6nklaphadgegeven. mance-motorblok wel ergslan machinezieter dan misschien uit,maartochgaatalleaan minimalistisch carbon'vorkpoten'voo naarde massieve tot je plaatsneemtin het ergonomisch gevormdecarbonzitje.Hetenigewat je da zijnde metalen nogzietin je ooghoeken, elkaarverbin stangendiebeide'poten'met Enzelfsdat vergeetje na enkelekilometer misschien omdatje hetop dat momentte ( hebtom je knieuit de buurtte houdenvan

gloeiendheteachterste lk hoe cilinderkop.

@ Krrp

OUT


echterniet.Wiehettochprobeert, krijgtmeteen kneuzingen op plaatsen waarjedatechtniet w i l t .G e l o om f em a a r . . .

AtS OPRAILS

l

,: @

: ragenin de Bayou's gelukkignietop de nogsnellerdoorde bochtenheente sturen, Of ,^ te zitten,maarzekeriswel datde typitoch...aande linkerkant komje metje kuitwel ' positievandeWraithwelwat gewenning eens tegende rondemetalengereedschapskist aan,maarveelhulphebje daarechtnietaan. -=:ft alleste maken met hetfeitdat er geen Kortom,hoewelwe de rijpositie in haargeheel :' zelfseenluchtfilterbehuizing voorhantochalsvrijcomfortabel zoudenbestempelen, , , ' , a ajre j e k n i e d n t e g e nk u n td r u k k e nH. e t zoudenwe Confederate adviseren om wat , ' , . a l s ojfe o p e e nm o u n t a i n b i zk iet ,m e t meer'houvast'voor de knieenin de fietsin te : : . e n b u i vs a nc a r b o n w a a re e ng i g a n t i s c h e oouwen. - - c t o r o n d e rh a n g tO . o kd e v e rn a a r Ookde vormvande buddyseat zieter bijzonder -'.- geplaatste voetsteunen zittenniet geslaagd ult,hoewel'iehelemaal nietbij de rest . :e verwacht. Voegdaarnog heterg vande fietspast.Ditiseenmachine dieop : ! : - , r u i td d ns t u ka a nt o ee nj e s n a p t kleverige 17 inchMetzeler Sportrac-banden :- r:t je aanboordvandezemachineniet je in principe staaten waarmee heelplatkunt ' - ;:^ cruisepositie'wo g reddtw o n g e n . gaan.. . alsje ten minstewat vlotterheenen , : : - , ' o e l t t i j d e nhse tr i j d e ne e r d e r a lese n weerzoukunnenschuiven op hetzitje.0pde ' ' . : , : a n ,m a a rd a nw e le e ns p o r t f i e t s w a a r weliswaar stijlvolle, maarvoorde restweinig ' : . - , - e k ni e e nt e g e na an k un t d r u k k e n o m bruikbare carbontroon vandeWraithluktdat

Tochisdit eenmachine dieeenveelbetere wegligging biedtdanik ooit hadverwacht, ondanks hetfeitdat ik intussen flinkwat ervaringhebopgedaan metde legendarische BrittenVl000,dieop hetzelfde designconcept is gebaseerd. lk zoudanookdurvente stellendat dezeBrittenuit de Bayou's eennakedstreetrod isdieevenvlot remten stuurtalseenProTwinsracer, maartochheelgoedbruikbaar is in de praktijk. dagelijkse Dit iseenradicaal Amerikaansalternatief vooreenApriliaTuonoof een DucatiMostro. Desportieve ambities blijken - en al uit de opstelling vande voetsteunen wordenop deweg ruimschoots bevestigd. De

rijkwaliteit isdanookvanuitzonderlijk hoog niveau- wat tochwel eengroteverrassing isals je rekening houdtmet hetfeitdat hetvorige modelvandezeonderneming de eigenzinnige Hellcat was.DeWraithheeftnietde minste moeitemet de gemeenste hobbelsen randenin hetwegdek,Hetmeestonderde indrukraaktelk echtervanhetgedragvande machine in snel (130 km/u).Wanneer genomenslingers je onder dieomstandigheden eenput of eenstrategisch geplaatste verkeerd betonvoeg raakt,schudtde Wraithevenmetzijnbredestuuren gaatdan dooralsofer nietsgebeurdis...en datzonder dater eenstuurdemper aanboordis!Gouwe ouweNesbittschudde dusblijkbaar eenheel geslaagde geometrie uit zijnmouwvoorhet rijwielgedeelte. Nietslechtvooreenkelner. . .I DeWraithis nietalleenzo laagen slankalseen conventionele cruiser, maarvoeltooknogeens compacten kleinaan.Endie indrukblijktook te kloppen: de wielbasis bedraagt slechts i.485mm,de balhoofdhoek amper27 graden e n d e n a l o o pi s n a u w e l i j k9 s8m m .D a tz i j n

il F EENRADIGAAL AMERIKMNS ATTERNATIEF ,3REEN APRILIA TUONO OFEEN DUCATI MOSTRO


lii+ :,.;:" t'r,,..:t, ,,,."4.,,,?1, ':5' ,.tt..i',,4, , -j. ::.',.

,.,*:;;:,:,;i;., ii

cijfersdieje op eensportmachine verwacht. De overheersende indrukisdanookdat dit een machineisdie bedoeldisom hardvanpuntA naarpuntB te razenen nietom rustiglangs BourbonStreette cruisen. Ookmet de grondspelingzit hetgoed,zoalsik merktetijdensmijn tweedaagse rit in hetgezelschap vanChris Roberts aanboordvanzijnHellcat. Terwijl Robertsvoortdurendeenvonkenregen produceerdein de bochten, hadik nogruimtezat onderde machine. Alleenhet remmenviel wat tegen.Devoorstedemperbleekte zacht afgesteld voorde forseremkracht vande enkele zwevendopgehangen 320mm metendestalen remschijf vanSpiegler met haarachtzuiger remklauw met radialehoofdremcilinder. Aan hetgewichtvande Wraithkanhet nietliggen

(slechts 189kilo droog),maar tijdenshet remmen lijkt de girder-vork de gewichtsverplaatsingtochnietzo vlot op te vangenalsje vandit soortveringen zou mogenverwacnten.Maarzoalsgezegd kreeghet R&D-team niet de tijd om de vering piekfijnafte stellen voordatik met de machine op stapging.

UERSTIKKEl{ Helaas waser op de dagenvanmijntestrit niemandvanmotorbouwer Revolution Perfor, mancein de buurt.Dekorteslag V-twinmotor bezorgde onsde eerstedagdanookheelwat kopzorgen. Dathaddenwe vooralte dankenaan de 48 mm SuperG-carburateurs. Diewaren duidelijknietsamenmet het blokop de testbankgezetin AtlantavoordatallesnaarNew

l, ...,"'*'"

Orleans wasverzonden. Zelfsbij deellast spuwdendie benzine terug.Nade eerste testdagkeerdeik naarConfederate terug,wa Nesbitten zijn teamde twee42 mm Dell'Or op de tweecilindersschroefden, ietswat ze altijdal haddenwillendoen.Metde kleiner carbsaccelereerde de machine r de volgende wel behoorlijk. Ennu voeldeik mij ookin dru verkeer wat meerop mijngemak... Tochdraaide de motorookna de ingreepno wat ruw.Hetbloktrildeookmeerdanwat ik verwacht vaneenmotormetviernokkenas Ennaarmijnaanvoelen zit de oorzaak nietin

DITISEEN MACHINE DIEBEDOELD ISOM HARD UANPUNTANAARPUNT BTERAZ 34

www.motor.nl

212007

MotorMag0107  
MotorMag0107  

@ llillllililllilll tilililil]il' j J LDE D OM e*t -,-%" h HAMBURGERTENT TUSSEN HOMOGEEN LAND IS, WAAR BUITENBEENTJE Ook in de motorwereld z...