Revista Blaugranes Número 4

Page 1

BLAUGRANES REVISTA OFICIAL DE LA CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES DEL FC BARCELONA. NÚM. 4 - OCTUBRE 2017

“LES PENYES

SEMPRE HI SÓN” ENTREVISTA A JOSEP MARIA BARTOMEU • 38è CONGRÉS MUNDIAL DE PENYES • ENTREVISTA A JOSE MARI BAKERO I GUILLERMO AMOR • I TROBADA PANAMAERICANA • L’ACTUALITAT PENYÍSTICASUMARI OCTUBRE 2017

5

SERVEI INICIAL EDITORIAL D’ANTONI GUIL

6

26

XUTA I GOL ENTREVISTA A JOSE MARI BAKERO I GUILLERMO AMOR

34

TANT SE VAL D’ON VENIM LES DARRERES NOTÍCIES DE LES PENYES

DES DE LA TRIBUNA

ENTREVISTA A JOSEP MARIA BARTOMEU

30 12

MATX PENYÍSTIC 38è CONGRÉS MUNDIAL DE PENYES

BLAUGRANES NÚM. 4 OCTUBRE 2017

CERCLE CENTRAL

I TROBADA INTERNACIONAL DE PENYES PANAMERICANES

44

SOM LA GENT BLAUGRANA

MAMIS CULERES, DE MARES AFICIONADES A JUGADORES FEDERADES

46

TEMPS AFEGIT PENYISTES FORA DE CASA, RECOMANACIONS TURÍSTIQUES

EDITA Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona PRESIDENT Antoni Guil i Román DIRECTOR Joan Camps i Reig REDACCIÓ Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, Llorente & Cuenca, Departament de Comunicació del FC Barcelona COL·LABORADORS Federacions de Penyes del FC Barcelona FOTOGRAFIA Germán Parga - FCB, Víctor Salgado - FCB, Santiago Garcés - FCB, Jordi Play DISSENY I MAQUETACIÓ Bufa Tramuntana Comunicació IMPRESSIÓ TO+ Creacions Gràfiques DIPÒSIT LEGAL B 25197-2017SERVEI INICIAL

5

OCTUBRE 2017

Antoni Guil

President de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona

TESTIMONI DEL CREIXEMENT PENYÍSTIC

TESTIGO DEL CRECIMIENTO PEÑÍSTICO

THE SUPPORTERS CLUB MOVEMENT: A TESTIMONY OF GROWTH

Les penyes som una peça clau per al barcelonisme. Així ho demostra el creixement sostingut que estem vivint en els darrers anys i que ha cristal·litzat en una 38a edició del Congrés Mundial finalitzada amb un veritable rècord d’assistència. Més d’un miler de penyistes ens vam congregar al Palau de Congressos de Catalunya per celebrar la nostra gran festa, amb tres dies d’activitats en què l’esportivitat, la il·lusió i la passió blaugrana es van postular com els màxims exponents.

Las peñas somos una pieza clave para el barcelonismo. Así lo demuestra el crecimiento sostenido que hemos vivido a lo largo de los últimos años y que ha cristalizado en una 38ª edición del Congreso Mundial, finalizada con un auténtico récord de asistencia. Más de mil peñistas nos congregamos en el Palacio de Congresos de Cataluña para celebrar nuestra gran fiesta, con tres días de actividades en los que la deportividad, la ilusión y la pasión blaugrana se postularon como los máximos exponentes.

Supporters clubs are a key part of the Barça spirit. This has been demonstrated by the steady growth we have experienced over the last few years, crystallised by a 38th edition of the World Congress that ended with record-breaking attendance. Over a thousand penyistes gathered at the Palau de Congressos de Catalunya to take part in our grand celebration, which saw three days of activities in which sportsmanship, illusion and blaugrana passion presented themselves as the main exponents.

Amb tot, la lectura de la feina realitzada durant la temporada que tot just ha acabat ha estat més que positiva. Pel que fa a la solidesa, hem fet història tant en el nombre de penyes que formen part del moviment, amb 1.246 en tot el món, com pel que fa a capil·laritat, ja que hem arribat a més indrets que mai amb prop de 14.000 penyistes internacionals. I no només això: aquest any hem millorat la visibilitat del nostre moviment, hem seguit treballant en l’àmbit social que tant ens caracteritza i hem celebrat unes eleccions d’èxit a les Federacions territorials.

En resumidas cuentas, la lectura del trabajo realizado durante la temporada que acaba de terminar ha sido más que positiva. En lo tocante a la solidez, hemos hecho historia tanto en el número de peñas que forman parte del movimiento, con 1.246 en todo el mundo, como por lo que respecta a la capilaridad, ya que hemos alcanzado más lugares que nunca con cerca de 14.000 peñistas internacionales. Y no solo eso: este año hemos mejorado la visibilidad de nuestro movimiento, hemos seguido trabajando en el ámbito social que tanto nos caracteriza y hemos celebrado unas elecciones de éxito en las Federaciones territoriales. Aunque las buenas noticias nos den ánimos, hace falta tomar conciencia del importante camino que nos queda por recorrer. En efecto, son muchos los retos que nos quedan por delante.

All in all, the outcome of the work accomplished during the recently-ended season has been more than positive. In terms of solidarity, we have made history not only with the number of supporters clubs now forming part of the movement, currently standing at 1,246 throughout the world, but also in terms of infrastructure, as now we have arrived to more places than ever before and have almost 14,000 international penyistes. And this is not all: this year we have improved the visibility of our movement, we have continued to work in the social environment that so characterises us and we have held some successful elections at the territorial Federations. Although this good news is encouraging, we must remain aware of the importance of the road that has yet to be travelled. Indeed, many are the challenges that await us.

Destaca, en primer lugar, la necesidad de crear alianzas que otorguen estabilidad, contenido y sentido a nuestra estrategia: un acuerdo con el FC Barcelona que refuerce la relación existente, haciendo que ésta sea más sólida y sostenida; un convenio con la Fundación Barça, con la que compartimos nuestra misión social y solidaria, y una firme alianza con la Agrupación Barça Jugadores para consolidar la presencia de ex jugadores culés en nuestros eventos. En segundo lugar, deberíamos continuar esforzándonos por fortalecer la relación entre socios y peñistas, poniendo de manifiesto los numerosos parecidos que unen ambos colectivos y dialogando sobre las pocas diferencias que las separan para conseguir que cada vez más socios sean peñistas y viceversa.

Amongst these, in first place comes the necessity of forming alliances which bring stability, substance and meaning to our strategy: an agreement with FC Barcelona that reinforces the existing relationship, making it more solid and sustained; an agreement with the Barça Foundation, with which we share our social and solidarity mission, and a firm partnership with the Barça Players Association in order to consolidate the presence of ex-blaugrana players at our events. In second place, we need to continue in our efforts to strengthen the relationship between Club members and penyistes, by demonstrating the numerous similarities that unite both groups and negotiating the few differences that separate them in order to achieve our goal of having increasingly more Club members that are penyistes, and vice-versa.

Tot i que les bones notícies ens encoratgen, cal prendre consciència de l’important camí que ens queda per recórrer. En efecte, són molts els reptes que se’ns plantegen per endavant. Destaca, en primer lloc, la necessitat de travar aliances que atorguin estabilitat, contingut i sentit a la nostra estratègia: un acord amb el FC Barcelona que reforci la relació existent fent-la més sòlida i sostinguda; un conveni amb la Fundació Barça, amb la qual compartim la nostra missió social i solidària, i una ferma aliança amb l’Agrupació Barça Jugadors per tal de consolidar la presència d’exjugadors culers en els nostres esdeveniments. En segon lloc, haurem de continuar esforçant-nos per enfortir la relació entre socis i penyistes posant de manifest les nombroses semblances que uneixen tots dos col·lectius i dialogant sobre les poques diferències que els separen per tal d’aconseguir que cada cop més socis siguin penyistes, i a la inversa. Per últim, caldrà reforçar encara més el caràcter universal del moviment. Les penyes serem més i millors si fem créixer el Barça arreu del món i si posem en valor la nostra capacitat d’actuar globalment. I, tot i que el camí que se’ns planteja no és fàcil, tenim la certesa que tots i cadascun dels integrants del moviment, tots i cadascun dels penyistes, tenim prou força, empenta i capacitat per assumir aquestes fites i assolir-les amb èxit. Per alguna cosa som la millor afició que hi ha, el motor del Club més gran del món, el FC Barcelona! Gràcies a tots i totes per fer realitat aquest projecte!

Por último, hará falta reforzar todavía más el carácter universal del movimiento. Las peñas seremos más y mejores si conseguimos que el Barça crezca en todo el mundo y si ponemos en valor nuestra capacidad de actuar globalmente. Y, aunque el camino que se nos plantea no es fácil, tenemos la certeza de que todos y cada uno de los integrantes del movimiento, todos y cada uno de los peñistas, tenemos la fuerza, la pujanza y la capacidad necesarias para asumir estas metas y alcanzarlas con éxito. Por alguna cosa somos la mejor afición que existe, el motor del Club más grande del mundo, ¡el FC Barcelona! ¡Gracias a todos y a todas por hacer realidad este proyecto!

Finally, we must further reinforce the universal nature of the movement. There will be more and better supporters clubs if we make Barça grow throughout the world and showcase our ability to act globally. And, although the road that lies before us is not an easy one, we can be certain that each and every one of those who are involved in the movement, each and every one of the penyistes, has enough strength, drive and ability to take on these challenges and successfully overcome them. There is a reason for which we are the best supporters around, and the engine behind the greatest Club in the world...FC Barcelona! Thank you to everybody who has made this project a reality!


DES DE LA TRIBUNA

ENTREVISTA

6

OCTUBRE 2017

A

JOSEP MARIA

BARTOMEU PRESIDENT DEL FC BARCELONA Josep Maria Bartomeu fa vuit anys que exerceix càrrecs directius de responsabilitat al FC Barcelona, primer com a vocal al capdavant dels esports professionals entre el 2003 i el 2005, després com a vicepresident primer de la junta de Sandro Rosell al front de la complexa i transcendent parcel·la del futbol i des del 2014 com a president. Les penyes sempre han trobat en ell un incondicional del seu projecte Penyes s. XXI i ha estat un dels impulsors de la Confederació Mundial de Penyes. Ambdós han recorregut junts un llarg camí de progressió i consolidació del moviment.


DES DE LA TRIBUNA

7

OCTUBRE 2017

“ABANS QUE AQUEST BARÇA HO GUANYÉS TOT,

LES PENYES JA HI EREN”

Quan visita una penya, que ara coincideix sempre amb la celebració de 50 anys d’antiguitat, se’l veu feliç. La veritat és que sí, molt. Per diversos motius: perquè t’endinses en aquella penya, descobreixes els seus orígens, el moment històric i el seu context blaugrana... Però això no és res al costat de la determinació i convicció barcelonista de les persones amb les quals pots passar aquest dia, el més important de la història de la penya i de la vida de tantes famílies que, a més de ser del Barça, han triat viure aquest sentiment de forma compartida i associada. Crec que tots els culers formem els nostres cercles barcelonistes d’una manera o altra. Forma part del nostre ADN viure i sentir el Barça junts. Quines diferències observa entre els barcelonistes d’un lloc i d’un altre, de més lluny i de més a prop? Comparteixen per igual l’essència del barcelonisme, la lleialtat als colors i la forma de sentir, de viure els partits i tot el que envolta el Club. Després hi ha el caràcter i la personalitat de cada racó del món, però no hi ha dubte d’allò que veritablement és important: que el Barça fa feliç la gent. Tota la gent, de tots els països, religions, ideals, creences, condició social o inclinació política; fins i tot en territoris en guerra, camps de refugiats, en països del tercer món o en les ciutats més avançades es viuen els partits del Barça amb aquest plus emocional distingible i autèntic. I el més destacat: que més enllà del resultat o de la victòria pots detectar aquest orgull de pertinença a un club diferent de tots els altres. Per què? Perquè la nostra història i també aquest èxit social, que ara és un fenomen globalment admès, no estan basats tant en els títols com en la tradició culer de guanyar jugant bé a futbol prioritàriament, amb esportivitat, respecte, esforç i honestedat. Ara passa que, a més de tot això, liderem el rànquing de títols dels últims anys, però les nostres penyes, que són més de mil, i també aquests 152.000 penyistes que les integren, venen de molt abans, venen de resistir èpoques molt dures i difícils no només pels marcadors sinó per sobreviure i resistir en territoris i entorns on eren una estranya minoria. Inevitablement es viuen temps en què aquesta incomoditat es reprodueix per als penyistes de fora de Catalunya. No obstant això, saben que ens tenen al seu costat, que poden emparar-se en un Club que sempre estarà al seu costat i que avui formen part d’un tot molt més gran com és la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, un organisme capaç de liderar la defensa dels seus interessos i sobretot de donar-los aquest suport que puguin necessitar. No vull obviar el seu comportament impecable i l’actitud positiva, integradora, oberta i solidària

que, en l’exercici del seu barcelonisme, han tingut sempre. En el si del barcelonisme, en el comú del nostre teixit social, impera la tolerància, el sentit comú i la universalitat com a identitat de l’esperit blaugrana. La institució com a tal, el Club que vostè presideix, ha mantingut una posició molt definida i puntualment ha fet passos al capdavant per demanar el diàleg necessari. Així ha de ser en nom i representació dels nostres socis. Vaig dir precisament al Congrés de Penyes, sobre Neymar, que cap jugador pot estar per sobre del Barça. Això és el mateix: el Barça és dels socis i representa Catalunya perquè així ha estat des que es va fundar fa 118 anys. Aquesta condició és compartida i admirada per tots els socis, penyistes i simpatitzants de tot arreu. Molts d’ells, per exemple, m’han agraït que el Barça prengués la decisió de jugar a porta tancada el partit contra la UD Las Palmas el passat 1 d’octubre, com a mostra de condemna pels fets que s’estaven vivint a Catalunya, i amb la voluntat de fer-ho ben visible al món sencer. En els dies immediatament posteriors, i en un moment transcendent de la història del nostre país, vam intentar aportar solucions implicant-nos en la plataforma pel diàleg. Va amb la nostra manera de ser i de fer. En aquest sentit les penyes també m’han donat molt suport, les mateixes penyes que van sortir a defensar el dret fonamental dels nostres aficionats a portar al camp la bandera que prefereixin i a defensar conjuntament amb nosaltres la llibertat d’expressió. El Club i les seves penyes comparteixen el mateix ADN. L’estiu blaugrana, amb l’estrena d’Ernesto Valverde, la fugida de Neymar i la pèrdua de la Supercopa, no va ser tranquil. No obstant això, vostè es va mostrar optimista i confiat des del primer moment. Encara que ningú sap com acabarà la temporada, puc afirmar que la feina del nou entrenador, de l’estructura tècnica i l’actitud dels futbolistes em van inspirar les millors sensacions. La pretemporada, no ho oblidem, és per fer proves, assajos. Hem de

tenir la mateixa dosi de paciència que d’il·lusió. Calia donar al projecte, que en bona part és diferent perquè hi ha un altre tècnic i també jugadors nouvinguts, un marge de temps i de confiança. Dit això, durant el curs el normal és que hi hagi moments millors i d’altres no tan bons. He après la importància que té arribar als dos mesos finals de competició en condicions de guanyar els títols. Aquest és el moment de la veritat. Ha canviat el paper que juguen les penyes a l’entorn del Club? Sí. Ha evolucionat molt. Especialment en els últims set anys han anat augmentant la seva autonomia i autogovern en benefici d’una personalitat col·lectiva que cap altre club del món posseeix. Ara, diuen els rànquings, som el segon club més valuós del món per darrere del Manchester United. Jo dic que no, que el Barça és el primer perquè no és d’una corporació empresarial, un grup d’inversió o un milionari del petroli. Les nostres penyes, a més, han emprès un camí de modernització, es volen adaptar al món, representar cadascuna els valors del club, ser una seu oberta a tots els socis, fomentar l’esport, la cultura, la solidaritat i convertir-se en actors a la seva comunitat. És el que han triat i tenen, des de la junta directiva, tot el nostre suport. Quan parlo de les penyes del Barça, de les nostres penyes, només puc fer-ho amb paraules d’orgull i de reconeixement per tot el que han fet i aconseguit. I això no s’atura aquí! Com s’ha rebut en aquest col·lectiu un fet tan excepcional com la renovació d’Iniesta en aquest format únic en la història del Barça? Era la solució adequada i el millor reconeixement per a una carrera com la seva i per a una persona de la seva dimensió humana i barcelonista. Precisament Iniesta representa la Masia i la integració, l’èxit i la humilitat, el compromís i el sentit de pertinença, no només a un club, sinó a allò que representa. Em consta que Iniesta ha visitat al llarg dels anys moltes penyes, i que segueix fent-ho perquè entén l’esforç i la lleialtat dels seus integrants. Més enllà del palmarès increïble d’Andrés, m’alegra reconèixer en ell un penyista orgullós de ser-ho.


DES DE LA TRIBUNA

8

OCTUBRE 2017

“ANTES DE QUE EL BARÇA LO GANARA TODO, LAS PEÑAS YA EXISTÍAN” ENTREVISTA

A

JOSEP MARIA

BARTOMEU PRESIDENTE DEL FC BARCELONA

Josep Maria Bartomeu hace años que ejerce cargos directivos de responsabilidad en el FC Barcelona, primero como vocal al frente de los deportes profesionales entre el 2003 y el 2005, y más tarde como vicepresidente primero de la junta de Sandro Rosell, encabezando la compleja y transcendente parcela de futbol, y desde el 2014 como presidente. Las peñas siempre lo han considerado un incondicional de su proyecto Peñas s. XXI y ha sido uno de los impulsores de la Confederación Mundial de Peñas. Ambos han recorrido juntos un largo camino de progresión y consolidación del movimiento.

Cuando visita una peña, que ahora coincide siempre con una celebración de 50 años de antigüedad, se le ve feliz. La verdad es que sí, mucho. Por varios motivos: porque te adentras en esa peña, descubres sus orígenes, el momento histórico y su contexto blaugrana… Pero eso no es nada en comparación con la determinación y convicción barcelonista de las personas con las que puedes pasar este día, el más importante de la historia de la peña y de la vida de tantas familias que, además de ser del Barça, han elegido vivir este sentimiento de forma compartida y asociada. Creo que todos los culés formamos nuestros círculos barcelonistas de una forma u otra. Forma parte de nuestro ADN vivir y sentir el Barça juntos. ¿Qué diferencias observa entre los barcelonistas de un lugar y de otro, entre los más lejanos y los más cercanos? Comparten por igual la esencia del barcelonismo, la lealtad a los colores y la forma de sentir, de vivir los partidos y todo lo que rodea el Club. Después está el carácter y la personalidad de cada rincón del mundo, pero no cabe duda sobre qué es lo verdaderamente importante: que el Barça hace feliz a la gente. A toda la gente, de todos los países, religiones, ideales, creencias, condiciones sociales o inclinaciones políticas; incluso en territorios en guerra, campos de refugiados, en países del tercer mundo o en las ciudades más avanzadas se viven los partidos del Barça con este plus emocional distinguible y auténtico. Y lo más destacado: que más allá del resultado o de la victoria puedes detectar este orgullo de pertenencia a un club diferente a los demás. ¿Por qué? Porque nuestra historia y también este éxito social, que ahora es un fenómeno globalmente admitido, no se basan tanto en los títulos como en la tradición


DES DE LA TRIBUNA

culé de ganar jugando bien al futbol prioritariamente, con deportividad, respeto, esfuerzo y honestidad. Ahora ocurre que, además de todo esto, lideramos el ranquin de títulos de los últimos años, pero nuestras peñas, que son más de mil, y también estos 152.000 peñistas que las integran, vienen de mucho antes, vienen de resistir épocas muy duras y difíciles no sólo para los marcadores sino también para sobrevivir y resistir en territorios y entornos en los que eran una minoría extraña. Inevitablemente, vivimos tiempos en los que esta incomodidad se reproduce para los peñistas de fuera de Cataluña. Y sin embargo, saben que pueden contar con nosotros, que pueden ampararse en un Club que siempre estará junto a ellos y que hoy forman parte de un todo mucho más grande: la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona, un organismo capaz de liderar la defensa de sus intereses y sobre todo de darles el apoyo que puedan necesitar. No quiero obviar su comportamiento impecable y la actitud positiva, integradora, abierta y solidaria que, en el ejercicio de su barcelonismo, siempre han mostrado. En el seno del barcelonismo, en la parte común de nuestro tejido social, impera la tolerancia, el sentido común y la universalidad como identidad del espíritu blaugrana. La institución como tal, el Club que usted preside, ha mantenido una posición muy definida y puntualmente ha dado pasos para pedir el diálogo necesario. Así debe ser en nombre y representación de nuestros socios. Dije precisamente al Congreso de Peñas, sobre Neymar, que ningún jugador puede estar por encima del Barça. Esto es lo mismo: el Barça es de los socios y representa Cataluña porque así ha sido desde que fue fundado hace 118 años. Esta condición es

9

OCTUBRE 2017

compartida y admirada por todos los socios, peñistas y simpatizantes de todas partes. Muchos de ellos, por ejemplo, me han agradecido que el Barça tomara la decisión de jugar a puerta cerrada el partido contra la UD Las Palmas el pasado 1 de octubre, como muestra de condena por los hechos que se están viviendo en Cataluña, y con la voluntad de hacerlo visible al mundo entero. En los días inmediatamente posteriores, y en un momento transcendente de la historia de nuestro país, intentamos aportar soluciones implicándonos en la plataforma por el diálogo. Concuerda con nuestra forma de ser y de hacer. En este sentido, las peñas también me han dado mucho apoyo, las mismas peñas que salieron a defender el derecho fundamental de nuestros aficionados a llevar al campo la bandera que prefieran y a defender conjuntamente con nosotros la libertad de expresión. El Club y sus peñas comparten el mismo ADN. El verano blaugrana, con el estreno de Ernesto Valverde, la huida de Neymar y la pérdida de la Supercopa, no fue tranquilo. Sin embargo usted se mostró optimista y confiado desde el primer momento. Aunque nadie sepa cómo acabará la temporada, puedo afirmar que el trabajo del nuevo entrenador, de la estructura técnica y la actitud de los futbolistas me inspiraron las mejores sensaciones. La pretemporada, no olvidemos, es para hacer pruebas, ensayos. Hemos de tener la misma dosis de paciencia que de ilusión. Hacía falta dar al proyecto, que en buena medida es diferente porque tiene otro técnico y también jugadores nuevos, un margen de tiempo y de confianza. Dicho eso, durante el curso lo normal es que haya momentos mejores y otros no tan buenos. He aprendido la importancia de llegar a los dos meses finales de competición en condiciones de ganar los títulos. Éste es el momento de la verdad.

¿Ha cambiado el rol que juegan las peñas en el entorno del Club? Sí. Ha evolucionado mucho. Especialmente en los últimos siete años han ido aumentando su autonomía y autogobierno en beneficio de una personalidad colectiva que ningún otro club del mundo posee. Ahora, según los ránquines, somos el segundo club más valioso del mundo después del Manchester United. Yo digo que no, que el Barça es el primero porque no pertenece a una corporación empresarial, un grupo de inversión o un millonario del petróleo. Nuestras peñas, además, han emprendido un camino de modernización, se quieren adaptar al mundo, representar cada una de ellas los valores del club, ser una sede abierta a todos los socios, fomentar el deporte, la cultura, la solidaridad y convertirse en actores en su comunidad. Es lo que han elegido y tienen, desde la junta directiva, todo nuestro apoyo. Cuando hablo de las peñas del Barça, de nuestras peñas, solo puedo hacerlo con palabras de orgullo y de reconocimiento por todo lo que han hecho y conseguido. ¡Y esto no termina aquí! ¿Cómo fue recibido en este colectivo un hecho tan excepcional como la renovación de Iniesta en este formato único en la historia del Barça? Era la solución adecuada y el mejor reconocimiento para una carrera como la suya y para una persona de su dimensión humana y barcelonista. Precisamente Iniesta representa la Masia y la integración, el éxito y la humildad, el compromiso y el sentido de pertenencia, no solo a un club, sino a aquello que representa. Me consta que Iniesta ha visitado a lo largo de los años muchas peñas, y que sigue haciéndolo porque entiende el esfuerzo y la lealtad de sus integrantes. Más allá del palmarés increíble de Andrés, me alegra reconocer en él un peñista orgulloso de serlo.


DES DE LA TRIBUNA

10 OCTUBRE 2017

INTERVIEW WITH JOSEP MARIA BARTOMEU PRESIDENT OF FC BARCELONA

“BEFORE BARÇA WON EVERYTHING,

THE SUPPORTERS CLUBS WERE ALREADY AROUND”


DES DE LA TRIBUNA

Josep Maria Bartomeu has performed director-related duties at FC Barcelona for eight years, first as a spokesperson for professional sports between 2003 and 2005, then as vice-president of Sandro Rosell’s Board of Directors in charge of the complex and transcendent area of football, and since 2014 as president. The supporters clubs have always found him to be an unconditional supporter of their Penyes s. XXI project and he was one of the driving forces behind the World Confederation of Supporters Clubs. Together, both have travelled the long road of progression and consolidation of the movement. When you visit a supporters club, which now always coincides with a 50th anniversary celebration, you look happy. Indeed, very much. For several reasons: because you get close to that supporters club, learn about its origins, the moment in history and its blaugrana context... But this is nothing compared to the determination and blaugrana conviction of the people with whom you get to spend the day, the most important in the history of the supporters club and in the lives of so many families who, aside from supporting Barça, have chosen to live that feeling in a shared and collective way. I believe that all culers form part of our blaugrana circle in one way or another. It forms a part of our DNA to live and feel the Barça experience together. What differences do you find between the Barça supporters from one place to another, from the closest to the furthest away? They all share the same essence of blaugrana spirit, loyalty to the colours and the way of feeling and living the matches and everything that surrounds the Club. Then there’s the character and personality of each part of the world, but there is no doubt about what is truly important: that Barça makes people happy. All people, from all countries, religions, ideals, beliefs, social backgrounds and political inclinations; even in war-torn areas and refugee camps, from third-world countries to the most advanced cities, Barça games are lived with this distinctive and authentic emotional plus. And what stands out most: over and above the score or the victory, is that one can sense this pride of belonging to a club that is different from all the others. Why? Because our history as well as this social success, which is now a recognised global phenomenon,

11 OCTUBRE 2017

is not based so much on titles as on the culer tradition of winning first and foremost by playing good football, with sportsmanship, respect, effort and integrity. Now it happens that in addition to all this, we lead the titles rankings of the last few years, but our supporters clubs, of which there are over a thousand, and the 152,000 penyistes that make them up, come from long before this. They have overcome very hard and difficult times not only in terms of results, but also by surviving and enduring in regions and environments where they were a strange minority. Inevitably we are experiencing times in which this discomfort is recurring for penyistes outside of Catalonia. Despite this, they know that we are by their side, that they can rely on a Club that will always stand by them and that today they form part of a whole that is a great deal bigger with the FC Barcelona Supporters Clubs World Confederation, an organism that is equipped to lead the defence of their interests and above all to provide them with the support they may need. I don’t want to make light of the impeccable behaviour and positive, integrative, open and supportive attitude that they have always maintained when supporting their club. At the heart of Barça, at the centre of our social fabric, tolerance, common sense and universality prevail as the identifying factors of the blaugrana spirit. The institution itself, the Club over which you preside, has maintained a very clear position and has occasionally taken steps to request the necessary dialogue. This is how it must be in the name and representation of our members. I specifically said at the Supporters Club Congress, about Neymar, that no player can be above Barça. This is the same: Barça belongs to the members and represents Catalonia because this is the way it has been since it was founded 118 years ago. This condition is shared and admired by members, penyistes and supporters from all around. Many of them, for example, have thanked me for Barça’s decision to play the match against UD Las Palmas behind closed doors on the 1st of October, as a display of disapproval for the events taking place in Catalonia, and with the intention of making this clearly visible to the entire world. In the days following immediately afterwards, and at a transcendent moment in the history of our country, we attempted to provide solutions by becoming involved in the platform for dialogue. This is what we are and how we do things. In this sense the supporters clubs have also given me a lot of support, the same supporters clubs who came out to defend the fundamental right of our fans to bring the flag that they wish to the stadium and to join us in defending freedom of expression. The Club and its penyes share the same DNA.

The blaugrana summer, with the debut of Ernesto Valverde, the departure of Neymar and the loss of the Supercup, was not an easy one. Despite this, you have shown faith and optimism from the very beginning. Although nobody knows how the season will end, I can assure you that the work of the new coach, the technical structure and the attitude of the players have inspired the very best feelings in me. The preseason, let’s not forget, is for conducting trials, rehearsals. We must have the same degree of patience as we do anticipation. We need to give the project, which to a large extent is different because there is another technique and also new coming players, a margin of time and faith. This said, during the process it’s normal for there to be some moments that are better than others. I have learnt the importance of making it to the two last months in the competition in a condition to win titles. This is moment of truth. Has the role that supporters clubs play in the Club environment changed? Yes. It has evolved a great deal. Especially over the last seven years it has grown in terms of autonomy and self-government to favour a collective personality that no other club in the world possesses. Now, according to the rankings, we are the second most valuable club in the world after Manchester United. I disagree, Barça is the first because it does not belong to a business corporation, an investment group or an oil millionaire. What’s more, our supporters clubs have embarked upon a path towards modernisation, they want to adapt themselves to the world, to each represent the values of the Club, to act as a network that is open to all members, to promote the sport, culture and solidarity and become figureheads of their community. It’s what they have chosen, and they have the support of the board of directors. When I talk about Barça’s supporters clubs, our supporters clubs, I can only do so with pride and recognition for everything they have done and achieved. And it doesn’t end here! How has the collective received the exceptional renewal of Iniesta with this format that is unique in the history of Barça? It was an appropriate solution and the best way to recognise a career such as his, and a person of his human and blaugrana calibre. Iniesta specifically represents La Masia and integration, success and humility, commitment and the sense of belonging, not only to a club, but to what it represents. I know that Iniesta has visited many supporters clubs over the years, and that he continues to do so because he understands the effort and loyalty of their members. Aside from Andres’s incredible success, I am pleased to recognise in him a penyista who is proud to be so.


MATX PENYÍSTIC

12 OCTUBRE 2017

UN CONGRÉS

CONSOLIDAT LA CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES RATIFICA EL SEU MODEL DE CREIXEMENT AL 38è CONGRÉS MUNDIAL DE PENYES Més d’un miler de persones van acudir a la 38ena edició del Congrés Mundial de Penyes, una reunió històrica en què es van succeir tres jornades dedicades a l’esport, als valors blaugranes i, sobretot, al creixement que estan vivint les entitats penyístiques arreu del món. El Palau de Congressos de Catalunya, a la barcelonina avinguda Diagonal, va acollir un any més la trobada que, enguany, va tenir una important presència internacional. Durant l’esdeveniment es va ratificar el model de creixement de la Confederació Mundial de Penyes i es van compartir amb penyistes, socis i seguidors del FC Barcelona les principals novetats proposades per a la temporada 2017-2018. Poques setmanes després de la celebració de la trobada, repassem les claus del Congrés:

1

Federacions reforçades, serveis optimitzats

La trenta-vuitena edició del Congrés va posar el focus en la consolidació i professionalització del projecte penyístic, una estratègia d’expansió que va començar l’any passat i que inclou un ambiciós pla d’accions que s’allargarà fins l’any 2021. Entre les principals fites subratllades, destaca l’impuls del programa de creixement de les Federacions, que permetrà a les entitats territorials guanyar en autogestió. “Disposar d’unes Federacions autònomes, fortes i arrelades al territori permetrà que la Confederació pugui centrar-se a millorar els serveis que ofereix als seus penyistes”, destaca Antoni Guil, president de la Confederació.

2

Penyes renovades, penyes obertes

El projecte de millora i renovació de les instal·lacions penyístiques va ser un altre dels elements més destacats durant les jornades. Les ambaixades del moviment arreu del món passaran a ser, de manera progressiva, uns emplaçaments amb una estètica compartida que serveixi com a referència per acollir els seguidors blaugranes de qualsevol part del planeta. D’aquesta manera, a més a més, la Confederació de Penyes reforçarà la seva potència global i universal.

3

La perfecta simbiosi entre socis i penyistes

El moviment de penyes es troba en ple creixement. Així ho acredita la xifra actual d’entitats oficials que, durant aquesta darrera temporada, ha arribat a les 1.246 en tot el món, amb 52 penyes noves. Tot i així, l’ambició del projecte Penyes Segle XXI és encara més gran i, una de les seves principals fites és la d’apostar per la convergència de la realitat penyística i la dels socis del FC Barcelona amb un clar objectiu per endavant: que cada dia més socis siguin penyistes. Com va ressaltar Pau Vilanova, directiu del FC Barcelona responsable de Penyes, “les penyes són la sang que fa bategar el cor blaugrana”.


MATX PENYÍSTIC

4

13 OCTUBRE 2017

Tres grans aliances

Per tal de reforçar la seva capil·laritat, la Confederació Mundial de Penyes va fixar-se com a objectiu establir tres grans aliances que atorguin estabilitat, contingut i sentit a la seva estratègia. La primera inclou reforçar la seva relació amb el FC Barcelona, apostant per un conveni més sòlid i perdurable en el temps. La segona és establir un marc de treball conjunt amb la Fundació FC Barcelona, entitat amb la qual el moviment penyístic comparteix la seva missió solidària. Per últim, la Confederació apostarà per establir un darrer conveni de col·laboració amb l’Agrupació Barça Jugadors per tal d’oficialitzar la presència de membres històrics del FC Barcelona als esdeveniments penyístics.

5

Reactivació generacional del moviment penyístic

Tal com va indicar el portaveu de la Comissió Sociocultural de la Confederació, Salva Torres, una de les principals fites de futur del moviment penyístic és atreure i motivar el públic més jove a formar part d’aquest teixit associatiu. Un repte que s’assumirà a través de tres grans projectes. El primer, de caire esportiu, és l’impuls del programa Units Fem Força, mitjançant el qual les penyes d’arreu del territori podran apadrinar un equip esportiu de joves per apropar-los els valors del FC Barcelona i els hàbits saludables. El segon, de caire solidari, serà mantenir l’impuls de la Jornada Solidària, una trobada que en els darrers anys ha experimentat un increment considerable d’assistència de possibles futurs penyistes. El tercer, de caràcter cultural, consistirà a establir convenis de col·laboració amb institucions d’ensenyament per a l’organització d’iniciatives culturals per als més joves.

6

Millors serveis als penyistes

Des de la Comissió Institucional i de Serveis, representada per Lluís Grau, es van fer palesos els projectes rellevants del moviment pel que fa a serveis. Durant la següent temporada la Confederació treballarà, d’una banda, en l’actualització de la seva normativa de penyes per donar resposta a les actuals necessitats i característiques del moviment penyístic i, de l’altra, en el plantejament de noves funcionalitats del portal de tràmits que faci més còmodes i eficients les gestions per a totes les penyes.

7

Una comunicació refermada

El creixement de l’entorn de les penyes s’ha fet evident també en l’àmbit de la comunicació. Tant és així que durant la darrera temporada la Confederació Mundial de Penyes ha publicat tres edicions de la revista Blaugranes, alhora que ha millorat notablement la seva presència a les xarxes socials renovant la manera d’interactuar amb penyes i penyistes a través dels canals digitals i les xarxes socials del moviment. Una tendència que ha comportat un augment significatiu del nombre de seguidors a Twitter i Facebook, que sumen gairebé sis milions. Respecte als projectes de futur, l’afermament de la comunicació penyística cristal·litzarà en un ambiciós projecte que té com a objectiu crear una nova pàgina web de la Confederació per tal de fer-la més accessible, àgil i completa per a tots els penyistes d’arreu del món.

“Disposar d’unes Federacions autònomes, fortes i arrelades al territori permetrà que la Confederació pugui centrar-se a millorar els serveis que ofereix als seus penyistes” ANTONI GUIL


MATX PENYÍSTIC

8

Ampliar horitzons a través del patrocini

El portaveu de la Comissió de Màrqueting i Patrocini, Vicenç Notari, va explicar que el pla de patrocini impulsat per la Confederació vol seguir evolucionant mitjançant un conveni signat amb el Club que permeti ampliar la relació amb els premium partners. Un altre dels objectius principals és signar un acord amb el principal patrocinador del Club. Aquest és un acord estratègic que reportaria a la Confederació grans beneficis, no només a escala econòmica, sinó també en visibilitat i posicionament. A més, es treballarà en el nou model de penya, un model que apostarà per una decoració representativa i compartida a totes les entitats que serveixi com una senya d’identitat del moviment i reflecteixi que les penyes són la casa de tots els barcelonistes arreu del món.

9

Homenatge a Kubala

La part més emotiva del Congrés va arribar amb l’homenatge a la figura de Ladislao Kubala amb motiu del 90è aniversari del seu naixement. Els dos fills del mític jugador culer i dos dels seus nets van recollir el present commemoratiu a mans de Ramon Alfonseda.

12

Reconeixement en forma de guardons

Durant el Congrés es van entregar també dos guardons. El primer va estar el Premi Edmundo Bazo, que la Confederació va crear l’any passat per honorar la memòria de l’històric dirigent penyístic madrileny. En aquesta segona edició, l’entitat reconeguda va ser l’Agrupació Barça Jugadors, que va rebre el premi a mans d’Antoni Guil. En segon lloc, es va lliurar el Premi Edelmira Calvetó, que posa en valor aquelles dones entregades al servei del barcelonisme. Enguany, les guanyadores han estat l’equip amateur d’hoquei herba Mamis Culeres, que va sorgir d’un grup de mares de joves jugadors d’aquesta secció blaugrana. En acabar la jornada institucional, tots els assistents van poder gaudir d’un dinar de gala amb la presència de la Confederació i de la Junta Directiva. La ruta per a la propera temporada ja està en marxa.

Suport total del Club

Tot i que el Congrés Mundial de Penyes té un ADN 100% penyístic, la Junta Directiva del FC Barcelona no va voler perdre’s un dels esdeveniments blaugrana més destacats de l’estiu, amb permís de la gira nord-americana del primer equip de futbol. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va acompanyar els penyistes durant aquesta cita tan important, on va aprofitar per destacar “la vocació internacional compartida amb el Club que tenen les penyes” que, a més a més, “són un exemple de consolidació”. A part del president i de Pau Vilanova, directiu responsable de Penyes, també van assistir a la trobada Jordi Moix, comissionat de l’Espai Barça; Jordi Calsamiglia, secretari de la Junta; Maria Teixidor, vicesecretària de la Junta; Oriol Tomàs, directiu responsable de seccions amateurs, i Xavier Vilajoana, directiu responsable de futbol formatiu.

10

11

14 OCTUBRE 2017

La presentació dels fitxatges

Des de l’any 2010, el Congrés Mundial de Penyes torna a coincidir amb la celebració del Trofeu Gamper, fet que proporciona un marc incomparable en què l’esport en general, i el futbol en concret, es posicionen com a veritables protagonistes. A més a més, la trobada de les penyes va servir com a escenari per presentar els nous fixatges del primer equip de futbol. Així, Nelson Semedo, Marlon Santos i Gerard Deulofeu van pujar a l’escenari del Palau de Congressos per saludar els seus seguidors. Els va acompanyar el també acabat d’arribar tècnic de l’equip, Ernesto Valverde, qui va destacar que el conjunt treballarà per “correspondre tot el suport que ens ofereixen les penyes”.

UN BALANÇ ECONÒMIC SOSTINGUT I UNES VOTACIONS UNÀNIMES El Congrés va acollir dues importants votacions. La primera va ser l’aprovació del Protocol d’Assistència als Actes Penyístics, full de ruta que pretén millorar i fixar els criteris de la representació institucional als esdeveniments penyístics i que es presentarà properament davant el Club. La segona va ser l’aprovació del tancament econòmic de la temporada 20162017 i del nou pressupost de la Confederació, corresponent a la temporada 2017-2018. Joan Camps, director de la Confederació, va presentar als penyistes les principals xifres econòmiques de l’any, que es van saldar amb uns ingressos de 703.000€ i unes despeses de 613.000€, que assoleix un balanç positiu de prop de 90.000€ (68.000€ després d’impostos). Respecte al pressupost de la propera temporada, Vicenç Notari, tresorer de la Confederació, va presentar una ambiciosa proposta que espera obtenir uns ingressos d’explotació d’1.120.000€, amb unes despeses d’1.095.000€. Totes dues votacions van ser aprovades per àmplia majoria pels assistents al Congrés.


MATX PENYÍSTIC

15 OCTUBRE 2017

UN CONGRESO

CONSOLIDADO LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE PEÑAS RATIFICA SU MODELO DE CRECIMIENTO EN EL 38º CONGRESO MUNDIAL DE PEÑAS Más de un millar de personas acudieron a la 38ª edición del Congreso Mundial de Peñas, una reunión histórica en que se sucedieron tres jornadas dedicadas al deporte, a los valores blaugranas y, sobre todo, al crecimiento que están viviendo las entidades peñísticas en todo el mundo. El Palacio de Congresos de Cataluña, en la barcelonesa avenida Diagonal, acogió un año más el encuentro que, este año, ha contado con una importancia presencia internacional. Durante el evento, se ratificó el modelo de crecimiento de la Confederación Mundial de Peñas y se compartieron con peñistas, socios y seguidores del FC Barcelona las principales novedades sugeridas para la temporada 2017-2018. Pocas semanas después de la celebración del encuentro, repasamos las claves del Congreso:

1

Federaciones reforzadas, servicios optimizados

La trigésima octava edición del Congreso puso el foco sobre la consolidación y profesionalización del proyecto peñístico, una estrategia de expansión que comenzó el año pasado y que cuenta con un ambicioso plan de acciones que se alargará hasta el año 2021. Entre los principales objetivos señalados destaca el impulso del programa de crecimiento de las Federaciones, que permitirá a las entidades territoriales ganar en autogestión. “Contar con unas Federaciones autónomas, fuertes y arraigadas en el territorio permitirá que la Confederación pueda centrarse en mejorar los servicios que ofrece a sus peñistas”, destaca Antoni Guil, presidente de la Confederación.

2

Peñas renovadas, peñas abiertas

El proyecto de mejora y renovación de las instalaciones peñísticas fue otro de los elementos más destacados durante las jornadas. Las embajadas del movimiento de todo el mundo se convirtieron, de forma progresiva, en emplazamientos con una estética compartida que sirva de referencia para acoger los seguidores blaugranas de cualquier parte del planeta. Además, de esta manera la Confederación de Peñas reforzará su potencia global y universal.

3

La perfecta simbiosis entre socios y peñistas

El movimiento de peñas se encuentra en pleno crecimiento. Así lo acredita la cifra actual de entidades oficiales que, durante la última temporada, ha alcanzado los 1.246 en todo el mundo, con 52 peñas nuevas. Aún así, la ambición del proyecto Peñas Siglo XXI es incluso mayor y uno de sus objetivos principales es apostar por la convergencia de la realidad peñística y la de los socios del FC Barcelona con una meta clara: que cada día más socios sean peñistas. Como destacó Pau Vilanova, directivo del FC Barcelona responsable de Peñas, “las peñas son la sangre que hace latir el corazón blaugrana”.


MATX PENYÍSTIC

4

16 OCTUBRE 2017

Tres grandes alianzas

Con tal de reforzar su capilaridad, la Confederación Mundial de Peñas se puso como objetivo establecer tres grandes alianzas que otorguen estabilidad, contenido y sentido a su estrategia. La primera incluye reforzar su relación con el FC Barcelona, apostando por un convenio más sólido y perdurable en el tiempo. La segunda es establecer un marco de trabajo conjunto con la Fundación FC Barcelona, entidad con la cual el Movimiento Peñístico comparte su misión solidaria. Por último, la Confederación apostará por establecer un último convenio de colaboración con la Agrupación Barça Jugadores para oficializar la presencia de miembros históricos del FC Barcelona en los eventos peñísticos.

5

Reactivación generacional del movimiento peñístico

Como indicó el portavoz de la Comisión Sociocultural de la Confederación, Salva Torres, uno de los principales objetivos para el futuro del movimiento peñísticos es atraer y motivar el público más joven a formar parte de este tejido asociativo. Un reto que se asumirá a través de tres grandes proyectos. El primero, de tipo deportivo, es el impulso del programa “Units Fem Força”, mediante el cual las peñas de todo el territorio podrán apadrinar un equipo deportivo de jóvenes para acercarles los valores del FC Barcelona y los hábitos saludables. El segundo, de tipo solidario, será mantener el impulso de la Jornada Solidaria, un encuentro que en los últimos años ha experimentado un incremento considerable de asistencia de posibles futuros peñistas. El tercero, de carácter cultural, consistirá en establecer convenios de colaboración con instituciones de enseñanza para la organización de iniciativas culturales para los más jóvenes.

6

Mejores servicios a los peñistas

Desde la Comisión Institucional y de Servicios, representada por Lluís Grau, se hicieron patentes los proyectos relevantes del movimiento a nivel de servicios. Durante la siguiente temporada, la Confederación trabajará, por un lado, en la actualización de su normativa de peñas para responder a las necesidades y características actuales del movimiento peñístico y, por el otro lado, en el planteamiento de nuevas funcionalidades del portal de trámites que haga más cómodas y eficientes las gestiones para todas las peñas.

7

Una comunicación afianzada

El crecimiento del entorno de las peñas se ha hecho evidente también en el ámbito de la comunicación. Tanto es así que durante la última temporada, la Confederación Mundial de Peñas ha publicado tres ediciones de la revista Blaugranes y ha mejorado notablemente su presencia en las redes sociales, renovando la forma de interactuar con peñas y peñistas a través de los canales digitales y las redes

sociales del movimiento. Una tendencia que ha comportado un aumento significativo del número de seguidores en Twitter y Facebook, que suman casi seis millones. Respecto a los proyectos de futuro, el afianzamiento de la comunicación peñística se cristalizará en un ambicioso proyecto que tiene como objetivo crear una nueva página web de la Confederación para hacerla más accesible, ágil y completa para todos los peñistas del mundo.

8

Ampliar horizontes a través del patrocinio

El portavoz de la Comisión de Marketing y Patrocinio, Vicenç Notari, explicó que el plan de patrocinio impulsado por la Confederación pretende seguir evolucionando mediante un convenio firmado con el Club que permita ampliar la relación con los premium partners. Otro de los objetivos principales es firmar un acuerdo con el principal patrocinador del Club. Éste es un acuerdo estratégico que reportaría a la Confederación grandes beneficios, no sólo en el ámbito económico, sino también en el de visibilidad y posicionamiento. Además, se trabajará en el nuevo modelo de peña, un modelo que apostará por una decoración representativa y compartida en todas las entidades que sirva como señal de identidad del movimiento y refleje que las peñas son la casa de todos los barcelonistas en cualquier lugar del mundo.

9

Apoyo total del Club

Aunque el Congreso Mundial de Peñas tenga un ADV 100% peñístico, la Junta Directiva del FC Barcelona no quiso perderse uno de los eventos blaugrana más destacados del verano, con permiso de la gira norteamericana del primer equipo de fútbol. El presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, acompañó a los peñistas durante esta cita tan importante, donde aprovechó para destacar “la vocación internacional compartida con el Club que tienen las peñas” que, además, “son un ejemplo de consolidación”. Además del presidente y de Pau Vilanova, directivo responsable de Peñas, también asistieron al encuentro Jordi Moix, comisionado del Espacio Barça; Jordi Calsamiglia, secretario de la Junta; Maria Teixidor, vicesecretaria de la Junta; Oriol Tomàs, directivo responsable de secciones amateurs, y Xavier Vilajoana, directivo responsable de futbol formativo.


MATX PENYÍSTIC

17 OCTUBRE 2017

UN BALANCE ECONÓMICO SOSTENIDO Y UNAS VOTACIONES UNÁNIMES 10

La presentación de los fichajes

Desde el año 2010, el Congreso Mundial de Peñas vuelve a coincidir con la celebración del Trofeo Gamper, hecho que proporciona un marco incomparable en que el deporte en general, y el futbol en concreto, se posicionan como verdaderos protagonistas. Además, el encuentro de las peñas sirvió como escenario para presentar los nuevos fichajes del primer equipo de futbol. Así, Nelson Semedo, Marlon Santos y Gerard Deulofeu subieron al escenario del Palacio de Congresos para saludar a sus seguidores. Les acompañó el también recién llegado técnico del equipo, Ernesto Valverde, que destacó que el conjunto trabajará por “corresponder todo el apoyo que nos ofrezcan las peñas”.

11

Homenaje a Kubala

La parte más emotiva del Congreso llegó con el homenaje a la figura de Ladislao Kubala con motivo del 90º aniversario de su nacimiento. Los dos hijos del mítico jugador culé y dos de sus nietos recogieron el presente conmemorativo, que fue entregado por Ramon Alfonseda.

12

Reconocimiento en forma de galardones

Durante el Congreso se entregaron también dos galardones. El primer fue el Premio Edmundo Bazo, que la Confederación creó el año pasado para honorar la memoria del histórico dirigente peñístico madrileño. En esta segunda edición, la entidad reconocida fue la Agrupación Barça Jugadores, que recibió el premio de manos de Antoni Guil. En segundo lugar, se entregó el Premio Edelmira Calvetó, que pone en valor a las mujeres entregadas al servicio del barcelonismo. Este año, las ganadoras han sido el equipo amateur de hockey hierba Mamis Culeres, que surgió de un grupo de madres de jóvenes jugadores de esta sección blaugrana. Al terminar la jornada institucional, todos los asistentes pudieron disfrutar de una cena de gala con la presencia de la Confederación y de la Junta Directiva. La ruta para la próxima temporada ya está en marcha.

El Congreso acogió dos importantes votaciones. La primera fue la aprobación del Protocolo de Asistencia a los Actos Peñísticos, hoja de ruta que pretende mejorar y fijar los criterios de la representación institucional en los eventos peñísticos y que pronto será presentada ante el Club. La segunda fue la aprobación del cierre económico de la temporada 2016-2017 y del nuevo presupuesto de la Confederación, el correspondiente a la temporada 20172018. Joan Camps, director general de la Confederación, presentó a los peñistas las principales cifras económicas del año, que se saldó con unos ingresos de 703.000€ y unos gastos de 613.000€, que da como resultado un balance positivo de cerca de 90.000€ (68.000€ restando impuestos). Respecto al presupuesto de la próxima temporada, Vicenç Notari, tesorero de la Conferedación, presentó una ambiciosa propuesta que espera obtener unos ingresos de explotación de 1.120.000€, con unos gastos de 1.095.000€. Ambas votaciones fueron aprobadas por amplia mayoría por los asistentes al Congreso.


MATX PENYÍSTIC

18 OCTUBRE 2017

A

CONSOLIDATED CONGRESS

THE WORLD CONFEDERATION OF SUPPORTERS CLUBS CONFIRMS ITS DEVELOMENT PLAN AT THE 38th WORLD CONGRESS Over 1000 people attended the 38th edition of the World Congress of Supporters Clubs, a historical event which celebrated three days dedicated to sport, blaugrana values, and above all the growth currently being experienced by supporters club entities throughout the world. The Palau de Congressos de Catalunya, on Barcelona’s Avinguda Diagonal, was once again the venue for the meeting which this year saw a significant international presence. During the event the World Confederation of Supporters Clubs confirmed its Development Plan, and informed penyistes and FC Barcelona members and followers of the main changes proposed for the 2017-2018 season. Just a few short weeks after the fact, here is an overview of the key points of the Congress:

1. STRONGER FEDERATIONS, OPTIMISED SERVICES

The 38th edition of the Congress was centred mainly around the consolidation and professionalisation of the Supporters Clubs Project, a development strategy that came into effect last year and involves an ambitious plan of action that is set to continue until the year 2021. Among the main objectives highlighted was the impulse of the Federations Development Plan, which aims to facilitate the self-management of territorial entities. “Having Federations in place that are selfsufficient, strong and rooted within the territory will enable the Confederation to focus on improving the services we offer to our members”, said Confederation president, Antoni Guil.

2. UPDATED CLUBS, OPEN CLUBS

The project for the improvement and renovation of supporters club facilities was another main feature of the event. The movement’s delegated branches across the globe will progressively come to have a shared aesthetic that will serve as reference point to welcome blaugranes fans from all over the world. In doing this, the Confederation of Supporters Clubs will also be reinforcing its global and universal power.

3. THE PERFECT SYMBIOSIS BETWEEN CLUB MEMBERS AND PENYISTES

The supporters club movement is currently expanding at a rapid pace. Evidence of this can be seen by looking at the current number of official entities, which by the end of last season had reached 1,246 branches worldwide, with 52 new supporters clubs. However, the 21st Century Supporters Clubs Project has even greater ambitions, and one of its main goals is to push for the convergence of the penyista and FC Barcelona member experience, with a clear objective in mind for the future: to each day have more Club members that are penyistes. As affirmed by Pau Vilanova, the board member of FC Barcelona responsible for penyes: “the supporters clubs are the blood that make the blaugrana heart beat”.


MATX PENYÍSTIC

19 OCTUBRE 2017

4. THREE IMPORTANT ALLIANCES With a view to strengthening its core, the World Confederation of Supporters Clubs has made it their objective to establish three important alliances which will bring stability, substance and meaning to their strategy. The first is to reinforce the relationship with FC Barcelona, by pushing for a more solid and long-term agreement. The second, to establish a working framework together with the Barça Foundation, the entity with which the supporters club movement shares its social mission. And finally, the Confederation will push to establish a definitive collaboration agreement with the Barça Players Association, to make the presence of historical FC Barcelona members at penyista events official.

5. GENERATIONAL REVIVAL OF THE SUPPORTERS CLUB MOVEMENT As indicated by the spokesman for the Confederation’s Sociocultural Commission, Salva Torres, one of the main goals for the future of the supporters club movement is to attract and motivate a younger public to form part of the associative network. This is a challenge that will be undertaken by way of three large projects. The first,of a sporting nature, is to give impulse to the “Units Fem Força” program, through which supporters clubs throughout the territory can sponsor a youth sports team, teaching them about Barça values and healthy habits. The second, of a social nature, is to maintain the impulse of Solidarity Day, an meeting which over recent years has seen a considerable increase in the attendance of potential future penyistes. The third, relating to culture, consists of establishing collaborative agreements with educational institutions, for the organisation of cultural initiatives for the very youngest.

6. IMPROVED SERVICES FOR PENYISTES The Institutional and Services Commission, represented by Lluís Grau, expounded the projects that are relevant to the movement in terms of services. Throughout the next season the Confederation will be working, on one hand, to update the supporters club regulations to meet the current needs and characteristics of the penyes movement, and on the other, to implement new features in the procedures portal which will make administrative tasks more practical and efficient for all supporters clubs.

7. CONSOLIDATED COMMUNICATIONS The growth of the supporters club movement has also made itself apparent in the the field of communication. So much so that last season the World Confederation of Supporters Clubs published three editions of Blaugranes magazine, whilst also considerably improving its presence on social networks, modernising the way it interacts with supporters clubs and penyistes via the use of digital channels and the movement’s social networks. A tendency which has brought about a significant rise in the number of followers on Twitter and Facebook, which stands at almost 6 million people. Regarding future projects, the strengthening of communications with supporters club members will be crystallised by an ambitious project that aims to create a new Confederation website, making it

more accessible, agile and complete for penyistes throughout the world.

8. BROADEN HORIZONS THROUGH SPONSORSHIP The spokesperson for the Marketing and Sponsoring Committee, Vicenç Notari, explained that the sponsorship plan launched by the Confederation plans to continue evolving through an agreement signed with the Club that will allow the relationship with premium partners to expand.. Another main objective is to sign an agreement with the Club’s principle sponsor. This is a strategic agreement which would be greatly beneficial to the Confederation, not only in financial terms, but also in terms of visibility and positioning. It will also be working on the new Supporters Club model, a model which proposes that all entities share a representative decoration that will act as a symbol of identity for the movement, and reflect the fact that supporters clubs are a home for all penyistes throughout the world.

9. TOTAL SUPPORT FROM THE CLUB Although the DNA of the World Congress of Supporters Clubs is 100% ‘penyista’, FC Barcelona’s Board of Directors made sure not to miss out on one of most important blaugrana events of the summer after the first team’s North American Tour. The president of Barça, Josep Maria Bartomeu, accompanied the penyistes throughout the highly significant meeting, where he took the opportunity to highlight “the international vocation of the Club that is shared by the penyes”, which in addition, “are an example of consolidation”. As well as the president and Pau Vilanova, the Manager responsible for Penyes, the event was also attended by Jordi Moix, commissioner for “Espai Barça”; Jordi Calsamiglia, secretary of the Board of Directors; Maria Teixidor, vice-Secretary of the Board; Oriol Tomàs, director in charge of the youth sections, and Xavier Vilajoana, director in charge of formative football.

10. PRESENTATION OF NEW SIGNINGS Following the tradition since 2010, the World Congress of Supporters Clubs once again coincided with the celebration of the Gamper Trophy, a fact which provided an incomparable setting in which sport in general, and football in particular, became the veritable stars of the stage. In addition, the supporters club meeting was also the setting for the presentation of the first team’s new signings. Nelson Semedo, Marlon Santos and Gerard Deulofeu all took to the stage at the Palau de Congressos to greet their supporters. They were also accompanied by another recent arrival, coach Ernesto Valverde, who stressed that the team will work to ensure that they “reward the penyes for all their support”.

11. TRIBUTE TO KUBALA The most emotional moment of the Congress was the tribute paid to Ladislao Kubala, in order to mark the 90th anniversary of his birth. The two sons and two grandchildren of the legendary Barça player were handed the memorial by Ramon Alfonseda.

12. RECOGNITION IN THE FORM OF PRIZES Two prizes were also awarded at the Congress. The first was the Edmundo Bazo Award, which was created by the Confederation last year to honour the memory of the historical supporters club leader from Madrid. In its second edition, the prize was awarded to the to the Barça Players Association, and handed over by Antoni Guil. The second prize was the Edelmira Calvetó Award, which is given in recognition of the women who dedicate themselves to the service of Barça. This year, it was awarded to the amateur field hockey team Mamis Culeres, a group of mothers whose children play in the same blaugrana sector. At the end of the institutional day all the attendees were able to enjoy a Gala dinner in the presence of the Confederation and Board of Directors. The countdown to the next season is already well underway.

A sustained financial balance and some unanimous votes The Congress held two important votes. The first was for the approval of the Protocol of Attendance at Supporters Club Events, a road map that aims to improve and set the criteria of institutional representation at supporters club events and which will soon be presented before the Club. The second was for the approval of the closure of the 2016-2017 fiscal year and of the new Confederation budget, corresponding to the 2017-2018 season. Joan Camps, Managing Director of the Confederation, presented penyistes with the main financial figures of the year, which showed a revenue of 703,000€ and some 613,000€ in expenditure, leaving a positive balance of almost 90,000€ (68,000€ after tax). With regard to the budget for next season, Vicenç Notari, treasurer of the Confederation, outlined an ambitious proposal which aims to take in some 1,120.000€ in operational income, with an expenditure of 1,095.000€. Both votes were approved with a large majority by the Congress attendees.


MATX PENYÍSTIC

20 OCTUBRE 2017

XII TORNEIG DE ELS VALORS BLAUGRANA, PROTAGONISTES DEL XII TORNEIG DE FUTBOL 7 DE PENYES LA PB ARTESA DE SEGRE I LA PB HOSPITALET DE L’INFANT VAN ACONSEGUIR ELS TÍTOLS DEL CAMPIONAT DELS PETITS PENYISTES L’esport és el veritable motor que mou el barcelonisme. Probablement per això, el Torneig de Futbol 7 de Penyes ha aconseguit consolidar-se com un dels esdeveniments més rellevants en el marc del Congrés Mundial de Penyes. Els camps annexos del Miniestadi blaugrana van ser un cop més l’escenari del torneig, que va acabar amb la victòria de la PB Artesa de Segre en categoria benjamí i de la PB Hospitalet de l’Infant en categoria aleví després de dos dies de campionat durant els quals van regnar el companyerisme i el fair play.

DOTZE EDICIONS I UN DIRECTOR DE LUXE El Torneig de Futbol 7 és un esdeveniment amb tradició. L’actual va ser la dotzena edició i la quarta dirigida per Paco Clos, exjugador del primer equip amb una gran experiència en l’entorn del futbol base i el foment de l’aprenentatge a través de l’esport i del futbol. A més a més, va poder compartir amb els

participants els atributs culers des de la seva vivència més personal. “Un any més hem demostrat que els valors blaugrana ofereixen un rerefons immillorable perquè els joves penyistes practiquin el seu esport favorit en un entorn excepcional”, va assegurar Clos, que exerceix de director del Torneig Internacional de Futbol 7, i també és el director tècnic de les jornades formatives que es realitzen amb l’Agrupació de Penyes i de la Selecció de Penyes.

CLASSIFICACIÓ DEL TORNEIG BENJAMINS 1 PENYA BARÇA D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA 2 PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA

ENTREGA DE TROFEUS AL MINIESTADI Més de 280 nens i nenes de diverses procedències van participar a la trobada, que va incloure un total de 12 penyes oficials del Barça en categoria Benjamí i 10 en categoria Aleví, que representaven 10 Federacions territorials. Un dels moments més destacats del torneig va ser l’entrega dels trofeus que es va realitzar a la gespa del Minestadi per part del directiu del FC Barcelona Pau Vilanova; el President de la Confederació, Antoni Guil; el director del torneig, Paco Clos; el síndic de penyes, Ramon Térmens; el vicepresident de la Confederació, Lluís Grau; el tresorer de la Confederació, Vicenç Notari, i el president de l’Agrupació de Clubs i Penyes de Futbol, Lluís Monràs. Tampoc es van voler perdre la trobada els directius de la Confederació Joan Giménez, Jordi Monturiol, Salvador Balsells i Josep Borrull. El torneig va culminar amb l’assistència dels participants al Trofeu Joan Gamper celebrat el dilluns 7 d’agost.

UN TROFEU AL FAIR PLAY Tots els petits blaugrana participants a la cita coneixen de primera mà els valors del FC Barcelona: respecte, esforç, ambició, treball en equip i humilitat. I és que el Torneig de Futbol 7 de Penyes té bona cura que el fair play sigui present en tots els encontres. Bona prova d’això és el Trofeu Josep Maria Profitós, un reconeixement al bon comportament mostrat durant la competició que s’atorga anualment als jugadors que hagin aconseguit acumular més targetes “Valor Barça”, unes cartolines que se sumen a les clàssiques vermella i groga i que es mostren al jugador que actua més en consonància amb els valors del Club. Enguany els guanyadors del trofeu van ser la Federació de Penyes de Terres de l’Ebre i la PB Leonesa. Moltes felicitats!

3 PENYA BLAUGRANA DE VALLIRANA 4 AGRUPACIÓ BARCELONISTA PENYA ANGUERA 5 FED. PENYES BARC. COMARQUES DE VALÈNCIA I MARINA ALTA 6 FEDE. PENYES BARCELONISTES DE LES COMARQUES D’ALACANT 7 PENYA L’AVELLANA BLAUGRANA 8 PEÑA LEONESA FC BARCELONA 9 PEÑA BARCELONISTA SANTA POLA 10 PENYA BLAUGRANA TRINITAT VELLA 11 FED. PENYES BARCELONISTES TERRES DE L’EBRE 12 PENYA BARCELONISTA CINC COPES


MATX PENYÍSTIC

21 OCTUBRE 2017

FUTBOL 7 CLASSIFICACIÓN DEL TORNEO ALEVINS 1 PENYA BARÇA HOSPITALET DE L’INFANT

2 PENYA BARCELONISTA DE NAVÀS

3 PENYA BLAUGRANA CERVERA I RODALIA 4 PEÑA LEONESA FC BARCELONA 5 PENYA BARÇA D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA 6 AGRUPACIÓ BARCELONISTA PENYA ANGUERA 7 FED. PENYES BARC. COMARQUES DE VALÈNCIA I MARINA ALTA 8 PENYA BARCELONISTA CINC COPES 9 FEDERACIÓ DE PENYES BARCELONISTES DE TERRES DE L’EBRE 10 PENYA BLAUGRANA DE VALLIRANA

LOS VALORES BLAUGRANA, PROTAGONISTAS DEL XII TORNEO DE FUTBOL 7 DE PEÑAS LA PB ARTESA DE SEGRE Y LA PB HOSPITALET DE L’INFANT CONSIGUIERON LOS TÍTULOS DEL CAMPEONATO DE LOS PEQUEÑOS PEÑISTAS. El deporte es el verdadero motor que mueve el barcelonismo. Probablemente por eso el Torneo de Futbol 7 de Peñas ha logrado consolidarse como uno de los eventos más relevantes dentro del marco del Congreso Mundial de Peñas. Los campos anexos del Miniestadio blaugrana fueron una vez más el escenario del torneo, que acabó con la victoria de la PB Artesa de Segre en categoría benjamín y de la PB Hospitalet de l’Infant en categoría alevín después de dos días de campeonato durante los cuales reinó el compañerismo y el fair play.

DOCE EDICIONES Y UN DIRECTOR DE LUJO El Torneo de Futbol 7 es un evento con tradición. Ésta fue la doceava edición y la cuarta dirigida por Paco Clos, ex jugador del primer equipo con una gran experiencia en el entorno del futbol base y el fomento del aprendizaje a través del deporte y del futbol. Además, pudo compartir con los participantes

los atributos culés desde su vivencia más personal. “Un año más hemos demostrado que los valores blaugrana ofrecen un trasfondo inmejorable para que los jóvenes peñistas practiquen su deporte favorito en un entorno excepcional”, aseguró Clos, que ejerce de director del Torneo Internacional de Futbol 7 y también de director técnico de las jornadas formativas que se realizan con la Agrupación de Peñas y de la Selección de Peñas.

ENTREGA DE TROFEOS EN EL MINIESTADIO Más de 280 niños y niñas de diversas procedencias participaron en el encuentro, que contó con un total de 12 peñas oficiales del Barça en categoría benjamín y 10 en categoría alevín, que representaban 10 Federaciones territoriales. Uno de los momentos más destacados del torneo fue la entrega de trofeos, que tuvo lugar en el césped del Miniestadio y por parte del directivo del FC Barcelona, Pau Vilanova; el Presidente de la Confederación, Antoni Guil; el director del torneo, Paco Clos; el síndico de peñas, Ramon Térmens; el vicepresidente de la Confederación, Lluís Grau; el tesorero de la Confederación, Vicenç Notari, y el presidente de la Agrupación de Clubes y Peñas de Futbol, Lluís Monràs. Tampoco se quisieron perder el evento los directivos de la Confederación Joan Giménez, Jordi Monturiol, Salvador Balsells y Josep Borrull. El torneo culminó con la asistencia de los participantes al Trofeo Joan Gamper celebrado el lunes 7 de agosto.

UN TROFEO AL FAIR PLAY Todos los pequeños blaugrana que participaron en la cita conocen de primera mano los valores del FC Barcelona: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y humildad. El Torneo de Futbol 7 de Peñas se asegura que el fair play esté presente en todos los encuentros. La prueba de esto es el Trofeo Josep Maria Profitós, un reconocimiento al buen comportamiento mostrado durante la competición que se otorga anualmente a los jugadores que hayan conseguido acumular más tarjetas “Valor Barça”, unas cartulinas que se suman a las clásicas roja y amarilla y que se muestran al jugador que actúa más en consonancia con los valores del Club. Este año los ganadores del trofeo fueron la Federación de Peñas de Terres de l’Ebre y la PB Leonesa. ¡Felicidades!


MATX PENYÍSTIC

22 OCTUBRE 2017

LES TRADICIONS CATALANES PRESENTS AL CONGRÉS

LES PENYES NO NOMÉS VIUEN D’ESDEVENIMENTS: EL CONGRÉS VA ACOLLIR ELS TRADICIONALS SOPAR POPULAR I DINAR DE GALA, DOS ESPAIS ON ELS PENYISTES VAN PODER APROPAR VISIONS I COMPARTIR LA PASSIÓ BLAUGRANA

NO SOLO DE EVENTOS VIVEN LAS PEÑAS: EL CONGRESO ACOGIÓ LAS TRADICIONALES CENA POPULAR Y COMIDA DE GALA, DOS ESPACIOS EN QUE LOS PEÑISTAS PUDIERON ACERCAR VISIONES Y COMPARTIR SU PASIÓN BLAUGRANA

Durant la gran festa penyística de l’any, la gastronomia també hi té un paper fonamental. Per això, els més de 1.000 assistents a la cita van poder gaudir de dos espais distesos durant els quals van poder compartir visions, experiències i passió blaugrana amb els penyistes de la resta del món.

Durante la gran fiesta peñística del año, la gastronomía también tiene un papel fundamental. Por eso, los más de 1.000 asistentes a la cita pudieron disfrutar de dos espacios distendidos durante los cuales pudieron compartir visiones, experiencias y pasión blaugrana con los peñistas del resto del mundo.

UN SOPAR POPULAR RÈCORD

UNA CENA POPULAR RÉCORD

UN GRAN DINAR DE GALA

UNA GRAN COMIDA DE GALA

El Torneig de Cartes de Penyes va donar pas al tradicional sopar popular a l’esplanada del Camp Nou, una trobada que va batre rècords de participació amb l’assistència d’unes 750 persones que van compartir un ambient festiu i culer. Com és habitual, l’acte va incloure actuacions estel·lars com la del mag Gerard Borrell o el grup de freestylers. Tampoc no van faltar-hi el rom cremat i les clàssiques havaneres a càrrec del grup Cap de Creus. A més a més, va acollir l’entrega dels premis del torneig de cartes. Per la seva banda, el Congrés institucional va acabar amb el clàssic dinar de gala que congrega any rere any els assistents a la jornada de treball en un marc festiu. El dinar, que va gaudir de la presència de directius del FC Barcelona i de la Confederació, va estar amenitzat pels participants del programa d’èxit Oh Happy Day, que van compartir amb els penyistes algunes cançons i himnes que han marcat la història del FC Barcelona. Així mateix, durant el dinar es va retre homenatge a les 26 penyes que, coincidit amb l’aniversari de la mítica final de Wembley, han celebrat el seu 25è aniversari durant l’any 2017.

El Torneo de Cartas de Peñas dio paso a la tradicional cena popular en la explanada del Camp Nou, un encuentro que batió récords de participación con la asistencia de unas 750 personas que compartieron un ambiente festivo y culé. Como es habitual, el acto incluyó actuaciones estelares como la del mago Gerard Borrell o la del grupo de freestylers. Tampoco faltaron el ron quemado ni las clásicas habaneras a cargo del grupo Cap de Creus. Lo que es más, ahí tuvo lugar la entrega de premios del torneo de cartas. Por su parte, el congreso institucional terminó con la clásica comida de gala que congrega año tras año los asistentes a la jornada de trabajo en un marco festivo. La comida, que contó con la presencia de directivos del FC Barcelona y de la Confederación, fue amenizada por los participantes del programa Oh Happy Day, que compartieron con los peñistas algunas canciones e himnos que han marcado la historia del FC Barcelona. Asimismo, durante la comida se homenajeó a las 26 peñas que, coincidiendo con el aniversario de la mítica final de Wembley, han celebrado su 25º aniversario durante el año 2017.


MATX PENYÍSTIC

23 OCTUBRE 2017

QUAN CONVERGEIXEN L’ESPORT I LES NOVES TECNOLOGIES Més de 70 joves van participar al VI Torneig Penyes Futbol Games, protagonitzat pel Pro Evolution Soccer 2017, de la companyia konami

LA SISENA EDICIÓ DEL TORNEIG DE CARTES DE PENYES VA TORNAR A PORTAR EL TRADICIONAL JOC DE LA BOTIFARRA A LA TROBADA L’Auditori 1899 va acollir el VI Torneig de Cartes de Penyes, un esdeveniment que té com a objectiu conjugar la passió blaugrana amb la cultura catalana i les tradicions consagrades a través d’una competició del clàssic joc de la botifarra. La parella formada per Xavier Fonoll i Alejandro Armengol, de la Ciberpenya Blaugrana, va aconseguir la victòria del torneig, que va congregar un total de 73 penyes. Per la seva banda, les parelles configurades per Montse Vidal i Carles Verges de la PB Vilamajor’s d’una banda, i per Alejandro Gallego i Jordi Llobera de la PB Fontalba d’Ulldemolins de l’altra, han quedat en segon i tercer lloc, respectivament. L’entrega de diplomes va anar a càrrec del president de la Confederació Mundial de Penyes, Antoni Guil, el directiu de la Comissió Social responsable de Penyes, Dani Sala, el vicepresident institucional de la Confederació, Lluís Grau i el directiu de la Confederació, Pere Mentruit.

LA SEXTA EDICIÓN DEL TORNEO DE CARTAS DE PEÑAS TRAJO DE VUELTA EL JUEGO TRADICIONAL DE “LA BOTIFARRA” AL ENCUENTRO El Auditorio 2899 acogió el VI Torneo de Cartas de Peñas, un evento que tiene como objetivo conjugar la pasión blaugrana con la cultura catalana y las tradiciones consagradas a través de una competición del clásico juego de “La Botifarra”. La pareja formada por Xavier Fonoll y Alejandro Armengol, de la Ciberpeña Blaugrana, obtuvo la victoria del torneo, que congregó un total de 73 peñas. Por su parte, las parejas configuradas por Montse Vidal y Carles Verges, de la PB Vilamajor’s por un lado, y por Alejandro Gallego y Jordi Llobera de la PB Fontalba d’Ulldemolins por el otro, han quedado en segundo y tercero lugar respectivamente. La entrega de diplomas fue a cargo del presidente de la Confederación Mundial de Peñas, Antoni Guil; el directivo de la Comisión Social responsable de peñas, Dani Sala; el vicepresidente institucional de la Confederación, Lluís Grau, y el directivo de la Confederación, Pere Mentruit.

El binomi esport i noves tecnologies també va tenir el seu espai al Congrés Mundial de Penyes amb la VI edició del Torneig de Futbol Games, una trobada en què els penyistes més joves van poder gaudir d’una competició del joc Pro Evolution Soccer 2017 (PES 2017), de la companyia japonesa Konami, patrocinadora de la Confederació i del FC Barcelona. Precisament el PES 2017 és l’únic videojoc que té llicència de la UEFA, per la qual cosa resulta l’única manera de disputar de forma digital la Champions League. La PB Collblanc-Torrassa va demostrar el seu lideratge en el videojoc aconseguint el triplet al torneig, que va tenir lloc a l’Auditori 1899, on es van habilitar més de 10 consoles per celebrar les partides. Xavi Viejo va postular-se com el primer classificat, mentre que Josua González i Moisés Julià van quedar segon i tercer classificats, respectivament. La companyonia en format digital va ser, doncs, la protagonista de la jornada, en què van participar més de 70 nens i nenes.

CUANDO CONVERGEN EL DEPORTE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Más de 70 jóvenes participaron en el VI Torneo de Peñas Futbol Games, protagonizado por el Pro Evolution Soccer 2017, de la empresa Konami El binomio deporte y nuevas tecnologías también tuvo su espacio en el Congreso Mundial de Peñas con la VI edición del Torneo de Futbol Games, un encuentro en el que los peñistas más jóvenes pudieron disfrutar de una competición del juego Pro Evolution Soccer 2017 (PES 2017), de la empresa japonesa Konami, patrocinadora de la Confederación y del FC Barcelona. Precisamente el PES 2017 es el único videojuego con licencia de la UEFA, convirtiéndolo en la única forma de disputar la Champions League de forma digital. La PB Collblanc-Torrassa demostró su liderazgo en el videojuego obteniendo el triplete en el torneo, que tuvo lugar en el Auditorio 1899, donde se habilitaron más de 10 consolas para celebrar las partidas. Xavi Viejo se postuló como el primer clasificado mientras que Josua González y Moisés Julià quedaron segundos y terceros, respectivamente. La camaradería en formato digital fue, por tanto, la protagonista de la jornada, en la que participaron más de 70 niños y niñas.


MATX PENYÍSTIC

24 OCTUBRE 2017

EL CONGRÉS EN XIFRES

1.100 ACREDITATS AL CONGRÉS MUNDIAL DE PENYES

750 COMENSALS AL SOPAR POPULAR

300 NENS AL TORNEIG DE FUTBOL 7

76

PARELLES AL TORNEIG DE CARTES

72

NENS AL TORNEIG DE FUTBOL GAMES

ASSISTÈNCIA PER FEDERACIONS

El Barcelonès Est: 53 El Barcelonès Est: 39 El Vallès: 61 El Maresme: 32 El Baix Llobregat: 37 L’Anoia, L’Alt Penedès i el Garraf: 31 Bages, Berguedà i Cerdanya: 61 Osona i El Ripollès: 30 L’Empordà i Catalunya Nord: 17 Gironès, Selva, Garrotxa, Pla Estany: 49 Terres de l’Ebre: 91 Tarragona Nord: 49 Ponent Nord: 27 Lleida Sud: 84 Comarques de Castelló: 29 València i Marina Alta: 47 Comarques d’Alacant: 24 Illes Balears: 6 Andalusia: 24 Múrcia: 22 Castella-La Manxa: 51 Extremadura: 33 Madrid: 9 Castella i Lleó: 29 Galícia: 1 Astúries i Cantàbria: 1 Euskadi: 11 Aragó, La Rioja i Navarra: 51 Canàries: 12 Món: 88XUTA I GOL

26 OCTUBRE 2017

AMOR JOSÉ MARI BAKERO I GUILLERMO AMOR NO NECESSITEN PRESENTACIÓ ENTRE ELS AFICIONATS I PENYISTES DEL FC BARCELONA. DOS JUGADORS QUE VAN COMPARTIR L’ÈPOCA D’ÈXIT DEL “DREAM TEAM”, EN LA QUAL VAN ACONSEGUIR GUANYAR QUATRE LLIGUES CONSECUTIVES ENTRE EL 91 I EL 94 I LA PRIMERA COPA D’EUROPA EL 1992. Després de la seva implicació directa en els actes de celebració del 25è aniversari de Wembley 92, des del mes de juliol passat assumeixen la responsabilitat del futbol formatiu professional del Club, amb la coordinació del Barça B i els dos equips juvenils. Amor, a més a més, s’ha estrenat recentment com a Responsable de Relacions Institucionals i Esportives del primer equip de futbol.

Què representa el moviment penyístic del FC Barcelona? JOSÉ MARI BAKERO: Per mi, després del dia del meu fitxatge, un dels moments més importants que vaig tenir com a jugador va ser el partit homenatge durant el meu comiat, al qual van venir moltíssimes penyes. Quan un està jugant no és tan conscient del paper que tenen, però representen un col·lectiu importantíssim perquè moltes estan fora de Catalunya, i això representa una massa social que cal respectar i tenir en compte. GUILLERMO AMOR: Les penyes configuren un moviment que sempre s’ha identificat molt amb el Barça i és una força que molta gent desconeix. Fan una feina tremenda. A Catalunya, ser del Barça és més senzill, però a fora sempre és més complicat. És bo que tothom conegui com funcionen les penyes, allò que representen, i la feina que fan al llarg de l’any per mantenir-se, per pagar el local o agafar l’autobús i venir a veure els partits. Com vau viure en la vostra època de jugadors la relació amb les penyes? GA: Personalment, quan jugava, solia participar en bastants actes de penyes, i encara avui em conviden a alguns. És un contacte únic. Crec que és bo que el

futbolista actiu mantingui aquest contacte de tant en tant. Tot i que ara es protegeix molt els jugadors i no van a gaires actes, és bo saber com se sent la gent, com treballen i com viuen el barcelonisme. JMB: Quan em vaig retirar, vaig passar vuit dies visitant totes les penyes de Huelva. El president de les penyes d’aquesta zona es deia Rosendo i tenia molta presència aquí a Barcelona. Em va convidar i vaig estar allà amb la família. Va ser un viatge fantàstic i vaig gaudir de tot l’efecte que em van transmetre. Abans, la relació personal era més propera. Jo hi segueixo mantenint aquesta relació directa, i dos o tres cops a la setmana em prenc unes canyes a la Penya de Sitges. El contacte directe permetia valorar més la tasca de les penyes? JMB: Recordo la feina tan important que realitzava Nicolau Casaus per enfortir el moviment penyístic. Era el referent que ens permetia conèixer el valor de les penyes i mantenir el contacte amb els membres, com el meu cas amb en Rosendo a Huelva o amb la Maria Antònia Milà, amb qui he compartit diferents accions. GA: Després dels entrenaments, sorties i igual que atenies la premsa podies parlar allà amb els


XUTA I GOL

27 OCTUBRE 2017

BAKERO

presidents de les penyes. Ells ens deien que la seva entitat tenia un aniversari o celebració i ens demanaven si hi podíem anar; ells, personalment, venien i parlaven amb tu. Coneixies el president, coneixies la penya i et vinculaves més al seu ambient. També recordo Miquel Rivero, un empleat del Club que ens facilitava la relació entre els jugadors i les penyes. Com veieu la tasca esportiva que s’efectua des d’algunes penyes? GA: Sempre hi ha hagut penyes amb activitat esportiva, malgrat que tenir equips en diferents categories no és tan fàcil. Recordo que quan era petit hi havia diversos equips de penyes amb els quals ens podíem enfrontar. En molts casos hi ha una relació directa entre aquestes penyes i el Club, i si tenen un noi interessant per al futbol base del Barça, es passa aquesta informació. De la mateixa manera, recordo que aquests equips podien ser la sortida de jugadors més petits que no tenien continuïtat al Club. Com es pot potenciar la relació amb les penyes amb el futbol formatiu? JMB: Un aspecte en què les penyes podrien tenir un paper important és el de facilitar la relació i

la integració de les famílies dels jugadors joves en l’ambient del Club. Els pares veuen els partits dels seus fills i prou, però es podria buscar algun tipus d’activitat per a què se sentissin partícips del barcelonisme, i una manera podria ser apropar-los a l’ambient penyístic per enfortir la vinculació que tenen amb el Club. GA: Hi ha un vincle fort amb les penyes quan algun noi que juga amb nosaltres és d’un poble o d’un territori on hi ha una penya. Sempre s’hi manté una relació més directa. Se segueix de prop la trajectòria del jugador i hi ha una gran il·lusió al poble i a la penya de veure si aquest noi pot arribar a jugar al primer equip. Creieu que cal més presència de joves a les penyes? JMB: Les mateixes penyes haurien de reflexionar-hi i adaptar-se al moment. Algunes en són conscients: jo vaig estar en una de Mallorca que tenia un local fantàstic ubicat en un bar de gent jove amb una decoració moderna. El que passa és que la condició econòmica o laboral pot condicionar d’alguna manera el rejoveniment i la modernització de les penyes. A poc a poc s’han d’anar buscant factors que apropin la gent jove i ser imaginatius en aquest sentit. El futur sempre està en els joves.

La comunió entre l’equip i els aficionats va ser un dels aspectes més emotius dels èxits del “Dream Team”? GA: La nostra època de jugadors va ser bonica per moltes coses: perquè van ser anys de recollir triomfs i títols, per l’ambient de companyerisme que vam viure nosaltres com a professionals, però també per tot el que es va viure a carrer, com el seguiment i la reacció dels aficionats, les penyes i els socis. Hem de tenir en compte que quan vam entrar al 1988 amb l’arribada d’en Johan, veníem d’una època dura, amb un motí inclòs, i amb un barcelonisme que havia perdut il·lusió. Nosaltres vam aconseguir canviar això. La gent se’n va adonar i sempre va estar amb l’equip. Crec que l’afició va viure uns anys molt bonics.


XUTA I GOL

28 OCTUBRE 2017

JOSÉ MARI BAKERO Y GUILLERMO AMOR NO NECESITAN PRESENTACIÓN ENTRE LOS AFICIONADOS Y PEÑISTAS DEL FC BARCELONA. DOS JUGADORES QUE COMPARTIERON LA EXITOSA ÉPOCA DEL “DREAM TEAM”, EN LA QUE CONSIGUIERON GANAR CUATRO LIGAS CONSECUTIVAS ENTRE EL 91 Y EL 94 Y LA PRIMERA COPA DE EUROPA EN 1992. TRAS SU IMPLICACIÓN DIRECTA EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE WEMBLEY 92, DESDE EL PASADO MES DE JULIO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL FUTBOL FORMATIVO PROFESIONAL DEL CLUB, CON LA COORDINACIÓN DEL BARÇA B Y LOS DOS EQUIPOS JUVENILES. AMOR, ADEMÁS, SE HA ESTRENADO RECIENTEMENTE COMO RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DEPORTIVAS DEL PRIMER EQUIPO DE FUTBOL. ¿Qué representa el movimiento peñista del FC Barcelona? JOSÉ MARI BAKERO: Para mí, después del día de mi fichaje, uno de los momentos más importantes que tuve como jugador fue el partido homenaje durante mi despedida, a la que vinieron muchísimas peñas. Cuando uno está jugando no es tan consciente del papel que tienen, pero representan un colectivo importantísimo porque muchas de ellas están fuera de Cataluña, y eso representa una masa social que hay que respetar y tener en cuenta. GUILLERMO AMOR: Las peñas configuran un movimiento que siempre se ha identificado mucho con el Barça y es una fuerza que mucha gente desconoce. Hacen un trabajo tremendo. En Cataluña, ser del Barça es más sencillo, pero fuera siempre es más complicado. Es bueno que todo el mundo conozca cómo funcionan las peñas, lo que representan, y el trabajo que hacen a lo largo del año para mantenerse, para pagar el local o para coger el autobús y venir a ver los partidos. ¿Cómo vivisteis en vuestra época de jugadores la relación con las peñas? GA: Personalmente, cuando jugaba, solía participar en bastantes actos de peñas, y todavía hoy me invitan a algunos. Es un contacto único. Creo que es bueno que el futbolista activo mantenga este contacto de vez en cuando. A pesar de que ahora se protege mucho a los jugadores y que no van a muchos actos, es bueno saber cuál es el sentir de la gente, cómo trabajan y cómo viven su barcelonismo. JMB: Cuando me retiré, pasé ocho días visitando todas las peñas de Huelva. El presidente de las peñas de esa zona se llamaba Rosendo y tenía mucha presencia aquí en Barcelona. Me invitó y estuve allí con la familia. Fue un viaje fantástico, disfrutando de todo el cariño que me transmitieron. Antes, la relación personal era más cercana. Yo sigo manteniendo esta relación directa, y dos o tres veces a la semana me tomo unas cañas en la Peña de Sitges. ¿El contacto directo permitía valorar más la labor de las peñas? JMB: Recuerdo el importante trabajo que realizaba Nicolau Casaus para fortalecer el movimiento peñista. Era el referente que nos permitía conocer el valor de las peñas y mantener el contacto con sus miembros, como mi caso con Rosendo en Huelva o con Maria Antònia Milà, con quien he compartido diferentes acciones. GA: Tras los entrenamientos, salías e igual que atendías a la prensa podías hablar allí con los presidentes de peñas. Ellos nos decían que su entidad tenía un aniversario o celebración y nos pedían si podíamos ir; ellos, personalmente, venían y hablaban contigo. Conocías el presidente, conocías la peña y te vinculabas más en su ambiente. También recuerdo a Miquel Rivero, un empleado del Club que nos facilitaba la relación entre los jugadores y las peñas.

¿Cómo veis la labor deportiva que se efectúa desde algunas peñas? GA: Siempre ha habido peñas con actividad deportiva, a pesar de que tener equipos en diferentes categorías no es tan fácil. Recuerdo que cuando era pequeño había varios equipos de peñas con los que nos podíamos enfrentar. En muchos casos existe una relación entre estas peñas y el Club, y si tienen un chico interesante para el futbol base del Barça, se pasa esta información. De la misma manera, recuerdo que estos equipos podían ser la salida de jugadores más pequeños que no tenían continuidad en el Club. ¿Cómo se puede potenciar la relación de las peñas con el futbol formativo? JMB: Un aspecto en que las peñas podrían jugar un papel importante es el de facilitar la relación y la integración de las familias de los jugadores jóvenes en el ambiente del Club. Los padres ven los partidos de sus hijos y ya está, pero se podría buscar algún tipo de actividad para que se sintieran partícipes del barcelonismo, y una manera podría ser acercarlos al ambiente peñista para fortalecer su vinculación con el Club. GA: Existe un vínculo fuerte con las peñas cuando algún chico que juega con nosotros es de un pueblo o de un territorio donde se encuentra una peña. Siempre se mantiene una relación más directa. Se sigue de cerca la trayectoria del jugador y hay una gran ilusión en el pueblo y en la peña de ver si ese chico puede llegar a jugar en el primer equipo. ¿Creéis que es necesaria una mayor presencia de jóvenes en las peñas? JMB: Las propias peñas tendrían que reflexionar sobre ello y adaptarse al momento. Algunas son conscientes de ello: yo estuve en una de Mallorca que tenía un local fantástico ubicado en un bar de gente joven con una decoración moderna. Lo que pasa es que la condición económica o laboral puede condicionar de algún modo el rejuvenecimiento y la modernización de las peñas. Poco a poco se han de ir buscando factores que acerquen a la gente joven y ser imaginativos en este sentido. El futuro siempre está en los jóvenes. ¿Fue la comunión entre el equipo y los aficionados uno de los aspectos más emotivos de los éxitos del “Dream Team”? GA: Nuestra época de jugadores fue bonita por muchas cosas: porque fueron años de recoger triunfos y títulos, por el ambiente de compañerismo que vivimos nosotros como profesionales, pero también por todo lo que se vivió en la calle, como el seguimiento y la reacción de los aficionados, las peñas y los socios. Hemos de tener en cuenta que cuando entramos en 1988 con la llegada de Johan, veníamos de una época dura, con un motín incluso, y con un barcelonismo que había perdido ilusión. Nosotros conseguimos cambiar esto. La gente se dio cuenta de ello y siempre estuvo con el equipo. Creo que la afición vivió unos años muy bonitos.


XUTA I GOL

29 OCTUBRE 2017

JOSÉ MARI BAKERO AND GUILLERMO AMOR DON’T REQUIRE ANY FORM OF INTRODUCTION FOR THE FANS AND PENYISTES OF FC BARCELONA. THE TWO PLAYERS FORMED PART OF THE SUCCESSFUL “DREAM TEAM” ERA, IN WHICH THEY MANAGED TO WIN FOUR CONSECUTIVE SPANISH LEAGUES BETWEEN 1991-1994, AND THEIR FIRST EUROPEAN CUP IN 1992. FOLLOWING THEIR DIRECT INVOLVEMENT IN THE CELEBRATORY EVENTS TO MARK THE 25TH ANNIVERSARY OF WEMBLEY 1992, SINCE JULY THEY HAVE ASSUMED THE RESPONSIBILITY OF THE CLUB’S PROFESSIONAL FORMATIVE FOOTBALL AREA, WITH THE COORDINATION OF BARÇA B AND THE TWO YOUTH TEAMS. AMOR, IN ADDITION, HAS RECENTLY MADE HIS DEBUT AS RESPONSIBLE FOR FIRST TEAM INSTITUTIONAL AND FOOTBALLING RELATIONS. What does the FC Barcelona supporters club movement represent? JOSE MARI BAKERO: For me, after the day I was signed, one of the most important moments that I experienced as a player was the tribute match in the lead up to my retirement, which was attended by a huge number supporters clubs. When you are playing you’re not so aware of the role they have, but they represent a collective that is extremely important because many of them come from outside of Catalonia, and this represents a social mass that must be respected and taken into account. GUILLERMO AMOR: The supporters clubs represent a movement that has always been strongly identified with Barça, and they are a force that many people are not aware of. They do a tremendous job. In Catalonia, to be a Barça supporter is quite easy, but outside it is more complicated. It’s a good thing for everybody to know how the supporters clubs work, what they represent, the work they do over the year to keep going, pay the clubhouse and take the coach to come to the matches. What was your experience of the relationship with supporters clubs in your time as players? GA: Personally, when I played, I used to participate in quite a lot of supporters club events, some of which I’m still invited to. It’s a unique form of contact. I think it’s good that an active football player maintains this contact from time to time. Although now the players are very protected and don’t attend many events, it’s good to know the feeling of the people, how they work and how they live their blaugrana experience. JMB: After I retired, I spent eight days visiting all the supports clubs in Huelva. The president of the supporters clubs of the zone was called Rosendo and he had a great presence here in Barcelona. He invited me down and I stayed there with his family. It was a fantastic trip, taking in all the affection they showed me. In the past, the personal relationship was closer. I still maintain this direct contact, and two or three times a week I have a few beers at the Sitges supporters club. Did this direct contact help you to appreciate more the efforts of the supporters clubs? JMB: I remember the important work that Nicolau Casaus did to strengthen the supporters club movement. He was the reference that enabled us to appreciate the value of the supporters clubs and maintain contact with the members, such as in my case with Rosendo in Huelva or with Maria Antonia Milà, with whom I have participated in various different events. GA: After training sessions, at the same time as you attended the press you could also talk with supports club presidents. They would tell us if their club had an anniversary or celebration and asked us if we could go. They came up and spoke to you in person. You knew the president, you knew the supporters club and you were more closely linked to their environment. I also remember Miquel Rivero, a Club employee who facilitated the relationship between the players and supporters clubs.

What do you think of the sportive work that is carried out in some supporters clubs? GA: There have always been supporters clubs engaged in sporting activity, despite the fact that having teams in different categories is not so easy. I remember when I was young that there were various supporters club teams we could play against. In many cases there is a relationship between these penyes and the Club, and if they have a potentially interesting player for Barça’s youth team, they pass this information on. In the same way, I remember that these teams could be an alternative for younger players who didn’t have continuity in the Club. How can the relationship between supporters clubs and formative football be improved? JMB: One aspect in which supporters clubs could play an important role, is in facilitating the relationship and integration of the families of young players in the Club environment. The parents watch their children’s games and that’s all, but we could look for some kind of activity that would make them feel a part of the blaugrana community, and one way of doing this would be to introduce them to the supporters club environment to strengthen their ties with the Club. GA: There is a strong link with the supporters clubs when a child who plays with us is from a town or territory that has a penya. A more direct relationship is always maintained. The trajectory of the player is closely followed and there is a lot of excitement in the town and supporters club to see if they will make it to the first team. Do you think the supporters clubs need a greater presence of young people? JMB: The supporters clubs themselves would need to reflect on that and adapt themselves to the moment. Some of them are aware of this: I was in one in Majorca that had a fantastic clubhouse located in a bar for young people with modern decoration. What happens is that the financial or work circumstances can to some extent condition the rejuvenation and modernisation of supporters clubs. Little by little we need to look for the aspects that attract young people and be imaginative in this regard. The future is always in the hands of the young people. Was the communication between the team and fans one of the most moving aspects of the “Dream Team” success? GA: Our era as players was beautiful for many reasons: because they were years of collecting wins and titles, because of the atmosphere of comradeship that we experienced together as professionals, but also because of everything that was experienced in the streets, like the following and reaction of the fans, supporters clubs and members. We have to bear in mind that when we started the 1988 season with the arrival of Johan, we had been going through some tough times, including a mutiny, and Barça had lost its spirit. We managed to turn this around. The people realised this and were always by the team’s side. I think the fans experienced some very special years.


CERCLE CENTRAL

LES

PENYES

SE CITEN A

30 OCTUBRE 2017

AMERICANES

NOVA

YORK

LA PRIMERA TROBADA PANAMERICANA DE PENYES VA COINCIDIR AMB LA GIRA DEL PRIMER EQUIP DE FUTBOL

El FC Barcelona i la Confederació Mundial de Penyes van celebrar al mes de juliol la I Trobada Panamericana de Penyes, una reunió de treball que va congregar les penyes del continent americà a Nova York, coincidint amb el primer partit de la gira de preparació que va protagonitzar el primer equip. Durant la primera jornada de la cita, celebrada divendres 21 de juliol, els assistents van poder gaudir de l’entrenament de portes obertes del primer equip al Red Bull Stadium, el dia abans de la celebració del partit amistós del FC Barcelona contra la Juventus. Aquella mateixa tarda, la seu de la Penya FC Barcelona NYC va acollir les penyes participants a les seves instal·lacions, on va oferir un sopar tipus còctel. Encapçalat per Jordi Getman, president de l’entitat novaiorquesa, van assistir a l’acte el president de la Confederació, Antoni Guil; el vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, i els directius Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca, Enric Tombas i Silvio Elias. També hi


CERCLE CENTRAL

31 OCTUBRE 2017

Photography: Songquan Deng / Shutterstock.com

van participar els jugadors de l’equip Barça Legends Juliano Belletti i Thierry Henry. L’endemà, la Confederació i el Club van oferir una conferència, seguida d’una reunió de treball, a l’oficina del Club de Nova York. Josep Maria Barnils, directiu en cap de la Comissió Social del FC Barcelona, va presidir la sessió, en què també va intervenir Antoni Guil. Tot seguit, els assistents es van desplaçar al conegut Bryant Park de Manhattan, on es va desplegar una gran mobilització en què prop de 4.000 aficionats culers van crear un mosaic amb la samarreta del Barça. L’acció va incloure la participació del president del Club i els membres de la directiva i els jugadors de Barça Legends desplaçats a Nova York. També es van sumar a la iniciativa les penyes i les FCBEscoles de la zona. Per tancar les jornades, la Penya FC Barcelona NYC va organitzar un tradicional tailgate al MetLife Stadium abans del partit del primer equip del FC Barcelona contra la Juventus.

ACTES A WASHINGTON I MIAMI Els actes de la I Trobada Panamericana van continuar amb dues importants visites que van tenir presència institucional. La primera va tenir lloc a la Penya Blaugrana de Washington DC dimarts 25 de juliol, el dia abans que el primer equip de futbol s’enfrontés al Manchester United a l’estadi FedEx Field de la capital estatunidenca. L’acte va ser presidit per Aaron Plantenberg. La Penya Barcelonista de Miami va acollir la segona visita, que va tenir lloc dijous 27 de juliol, dos dies abans del clàssic amistós que va enfrontar el FC Barcelona i el Reial Madrid. La trobada va ser presidida per Gerard Coma-Camps, secretari de l’entitat. Tots dos actes van gaudir de la presència de Josep Maria Barnils i del jugador del Barça Legends Juliano Belleti.


CERCLE CENTRAL

32 OCTUBRE 2017

NUEVA YORK LAS PEÑAS AMERICANAS SE CITAN EN

EL PRIMER ENCUENTRO PANAMERICANO DE PEÑAS COINCIDIÓ CON LA GIRA DEL PRIMER EQUIPO DE FUTBOL

El FC Barcelona y la Confederación Mundial de Peñas celebraron el pasado julio el I Encuentro Panamericano de Peñas, una reunión de trabajo que congregó las peñas del continente americano en Nueva York, coincidiendo con el primer partido de la gira de preparación que protagonizó el primer equipo. Durante la primera jornada de la cita, celebrada el viernes 21 de julio, los asistentes pudieron disfrutar del entrenamiento a puerta abierta del primer equipo en el Red Bull Stadium, un día antes del partido amistoso entre el FC Barcelona y la Juventus. Esa misma tarde, la sede de la Penya FC Barcelona NYC acogió las peñas participantes en sus instalaciones, donde ofrecieron una cena tipo cóctel. Encabezados por Jordi Getman, presidente de la entidad neoyorquina, asistieron al acto el presidente de la Confederación, Antoni Guil; el vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, y los directivos Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca, Enric Tombas y Silvio Elias. También participaron los jugadores del equipo Barça Legends Juliano Belletti y Thierry Henry. Al día siguiente, la Confederación y el Club ofrecieron una conferencia, seguida de una reunión de trabajo, en la oficina del Club de Nueva York.

Josep Maria Barnils, directivo responsable de la Comisión Social del FC Barcelona, presidió la sesión en la que también intervino Antoni Guil.

A continuación, los asistentes se desplazaron al conocido Bryant Park de Manhattan, donde se desplegó una gran movilización en la que cerca de 4.000 aficionados culés crearon un mosaico con la camiseta del Barça. La acción contó con la participación del presidente del Club, los miembros de la directiva y los jugadores de Barça Legends desplazados a Nueva York. También se sumaron a la iniciativa las peñas y las FCBEscoles de la zona. Para concluir las jornadas, la Penya FC Barcelona NYC organizó un tailgate tradicional en el MetLife Stadium antes del partido del primer equipo del FC Barcelona contra la Juventus.

ACTOS EN WASHINGTON Y MIAMI

Los actos del I Encuentro Panamericano sucedieron en dos importantes visitas que tuvieron presencia institucional. La primera tuvo lugar en la Peña Blaugrana de Washington DC el martes 25 de julio, el día antes de que el primer equipo de futbol se enfrentara al Manchester United en el estadio FedEx Field de la capital estadounidense. El acto fue presidido por Aaron Plantenberg. La Penya Barcelonista de Miami acogió la segunda visita, que tuvo lugar el jueves 27 de julio, dos días antes del clásico amistoso que enfrentó al FC Barcelona contra el Real Madrid. El encuentro fue presidido por Gerard Coma-Camps, secretario de la entidad. Ambos actos contaron con la presencia de Josep Maria Barnils y la del jugador del Barça Legends Juliano Belleti.


CERCLE CENTRAL

33 OCTUBRE 2017

AMERICAN SUPPORTERS CLUBS MEET IN

NEW

YORK

THE FIRST MEETING OF THE PAN-AMERICAN SUPPORTER CLUBS MEETING COINCIDED WITH FIRST TEAM’S US TOUR

FC Barcelona and the World Confederation of Supporter Clubs celebrated their first Pan-American Meeting in July, a working meeting which brought supporters clubs from all across America to New York, tying in with the first match of FC Barcelona’s pre-season tour. On the first day of the meeting, which took place on Friday July 21, the attendees were able to enjoy the first team’s open doors training session at the Red Bull Stadium, on the day before their friendly with Juventus. The same afternoon, the Penya FC Barcelona NYC hosted a buffet dinner for its fellow clubs at its headquarters. Led by Jordi Getman, president of the New York branch, the event was also attended by Confederation president Antoni Guil, first vice-president of the Club, Jordi Cardoner, and directors Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca, Enric Tombas and Silvio Elias. Barça Legends

players Juliano Belletti and Thierry Henry were also present. The following day the Confederation and FC Barcelona hosted a conference, followed by a work meeting at the Club’s New York branch. The session was presided by Josep Maria Barnils, director in chief of FC Barcelona’s Social Commission, with Antoni Guil also participating. The attendees then moved on to Manhattan’s famous Bryant Park, where a mass participation of almost 4000 culés created a human mosaic in the shape of the blaugrana shirt. Club president, Board members and the Barça Legends players who were in New York at the time all participated in the event, together with the supporters clubs and local FCBEscola football schools. To finish off the meeting, the Penya FC Barcelona NYC organised a traditional tailgate at the MetLife Stadium, ahead of Barça’s first team match against Juventus.

EVENTS IN WASHINGTON AND MIAMI The events of the first Pan-American Meeting included two important visits with institutional presence. The first took place at the Penya Barcelonista Washington DC on Tuesday July 25th, a day before the first team faced Manchester United at the FedEx Field stadium in the US capital. The event was presided by Aaron Plantenberg. The second visit was hosted by the Penya Barcelonista de Miami on Thursday July 27th, two days ahead of the friendly El Clásico between FC Barcelona and Real Madrid. The meeting was presided by Gerard Coma-Camps, secretary of the entity. Both meetings were attended by Josep Maria Barnils and Barça Legends player Juliano Belleti.


Photography: Sarra22 / Shutterstock.com

TANT SE VAL D’ON VENIM

34 OCTUBRE 2017

MARROC


TANT SE VAL D’ON VENIM

35 OCTUBRE 2017

EL MARROC ES TENYEIX DE BLAUGRANA PER PARTIDA DOBLE

MARRUECOS SE TIÑE DE BLAUGRANA POR PARTIDA DOBLE

MOROCCO GOES BLAUGRANA FOR DOUBLE MATCH

CASABLANCA I XAUEN VAN ACOLLIR EL 6è CONGRÉS DE PENYES FRANCÒFONES I LA II TROBADA DE PENYES DEL MARROC

CASABLANCA Y CHAUEN ACOGIERON EL 6º CONGRESO DE PEÑAS FRANCÓFONAS Y EL II ENCUENTRO DE PEÑAS DE MARRUECOS

El cap de setmana del 28 d’abril la ciutat de Casablanca (el Marroc) va acollir la celebració del 6è Congrés de Penyes Francòfones, un acte organitzat per la Penya Gent Blaugrana d’Anfa que va aconseguir reunir un total de 19 penyes barcelonistes. El Congrés va donar el seu tret de sortida divendres 28 d’abril a la ciutat de Casablanca amb una visita turística de tres hores per la ciutat marroquina. L’acte de celebració oficial, però, no va ser fins diumenge, 30 d’abril, al matí al saló de Most Events, que va obrir amb unes paraules de benvinguda de Youssef Bennani, president de la PB d’Anfa, i Antonio Freire, president de la Federació de Penyes Barcelonistes de la Zona Món. A la tarda va tenir lloc el lliurament de records a les penyes assistents per part del FC Barcelona.

El fin de semana del 28 de abril, la ciudad de Casablanca (Marruecos) acogió la celebración del 6º Congreso de Peñas Francófonas, un acto organizado por la Peña Gent Blaugrana de Anfa, que consiguió reunir un total de 19 peñas barcelonistas. El Congreso dio el tiro de salida el viernes 28 de abril en la ciudad de Casablanca con una visita turística de tres horas por la ciudad marroquí. El acto de celebración oficial, sin embargo, no tuvo lugar hasta el domingo 30 de abril por la mañana, en el salón de Most Events, que comenzó con unas palabras de bienvenida de Youssef Bennani, presidente de la PB de Anfa, y Antonio Freire, presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de la Zona Mundo. Por la tarde tuvo lugar la entrega de recuerdos a las peñas asistentes por parte del FC Barcelona.

CASABLANCA AND CHAOUEN HOSTED THE 6th SUPPORTERS CLUB CONGRESS FOR FRANCOPHONES AND THE II SUPPORTERS CLUB MEETING IN MOROCCO

L’acte de cloenda va anar a càrrec de Xavier Vilajoana, membre de la Junta Directiva del FCB que, en acabar el seu parlament, va lliurar un Cilindre Institucional a Youssef Bennani. La jornada va finalitzar amb un sopar de gala.

II TROBADA DE PENYES DEL MARROC Unes setmanes després es va celebrar a la ciutat de Xauen la II Trobada de Penyes del Marroc, que va reunir vuit penyes d’aquest país. L’expedició la va encapçalar Josep Maria Barnils, directiu en cap de la Comissió Social del FC Barcelona, i Antonio Freire, president de la Federació de Penyes Barcelonistes de la Zona Món, a més del president de la penya amfitriona, l’Associació del Nord Blaugrana de Chaouen, Abdelhamid El Hadri. Els actes es van concentrar dissabte 20 de maig i van començar amb un campionat de futbol 7 en categories infantil i de penyes. La jornada va concloure amb un sopar commemoratiu de la trobada.

MARROC

El acto de cierre fue dirigido por Xavier Vilajoana, miembro de la Junta Directiva del FCB que, al terminar su parlamento, entregó un Cilindro Institucional a Youssef Bennani. La jornada terminó con una cena de gala.

II ENCUENTRO DE PEÑAS DE MARRUECOS Unas semanas más tarde se celebró en la ciudad de Chauen el II Encuentro de Peñas de Marruecos, que reunió a ocho peñas de este país. La expedición fue encabezada por Josep Maria Barnils, directivo jefe de la Comisión Social del FC Barcelona, y Antonio Freire, presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de la Zona Mundo, además del presidente de la peña anfitriona, la Asociación del Norte Blaugrana de Chauen, Abdelhamid El Hadri. Los actos se concentraron en el sábado 20 de mayo y comenzaron con un campeonato de futbol 7 en categorías infantil y de peñas. La jornada concluyó con una cena conmemorativa del encuentro.

Over the weekend of April, the 28th the city of Casablanca (Morocco) hosted the celebration of the 6th Supporters Club Congress for Francophones, an event organised by the Gent Blaugrana d’Anfa, who successfully brought 19 supporters clubs together. The Congress kicked off on Friday April the 28th in the city of Casablanca, with a threehour guided tour of the Moroccan city. However, the official celebration didn’t take place until the morning of Sunday April 30th at the Most Events Hall, which opened with welcoming speeches from Youssef Bennani, president of the Anfa Supporters Club, and Antonio Freire, president of the FCB World Penyes Federation. In the afternoon mementos were presented to the attending supporters clubs on behalf of FC Barcelona. The closing ceremony was presided by Xavier Vilajoana, member of the FCB Board of Directors who, after concluding his speech, presented Youssef Bennani with an Institutional Cylinder. The day ended with a gala dinner.

II SUPPORTERS CLUB MEETING IN MOROCCO A few weeks later the II Moroccan Supporters Clubs Meeting was held in the city of Chaouen, which united eight supporters clubs from across the country. The expedition was headed by Josep Maria Barnils, director in chief of FC Barcelona’s Social Commission, and Antonio Freire, president of the FCB World Penyes Federation, as well as the president of the host supporters club, L’Assosiació del Nord Blaugrana de Chaouen, Abdelhamid El Hadri. The events all took place on Saturday May the 20th, beginning with a 7-a-side football tournament for youth teams and supporters clubs. The day concluded with a dinner to commemorate the meeting.


Photography: Valery Bareta / Shutterstock.com

TANT SE VAL D’ON VENIM

36 OCTUBRE 2017

GRAN CANÀRIA GRAN CANÀRIA

LES PENYES CANÀRIES CELEBREN EL SEU XIII BAKU

LAS PEÑAS CANARIAS CELEBRAN SU XIII BAKU

SUPPORTERS CLUBS FROM THE CANARIES CELEBRATE THEIR XIII ANNUAL BAKU

LA TROBADA ES VA CELEBRAR EL 13 I 14 DE MAIG A LAS PALMAS AMB L’ASSISTÈNCIA DE LA DIRECTIVA MARIA TEIXIDOR

EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ EL 13 Y EL 14 DE MAYO EN LAS PALMAS CON LA ASISTENCIA DE LA DIRECTIVA MARIA TEIXIDOR

Un any més el tradicional Baku de Penyes de les Canàries va reunir més de 250 persones per celebrar la seva trobada anual. En aquesta ocasió, i coincidint amb el partit del primer equip davant Las Palmas, la directiva del FC Barcelona Maria Teixidor va encapçalar la representació barcelonista.

Un año más el tradicional Baku de Peñas de las Canarias reunió a más de 250 personas para celebrar su encuentro anual. En esta ocasión, y coincidiendo con el partido del primer equipo ante Las Palmas, la directiva del FC Barcelona Maria Teixidor encabezó la representación barcelonista.

L’exjugador Julio Alberto Moreno va acompanyar la directiva en dues jornades celebrades a La Aldea de San Nicolás. La benvinguda a la comitiva del FC Barcelona la van realitzar el president de la Federació de Penyes de les Canàries, José Yamal Hawach; el president de la PB Barçaldea, Roberto Rodríguez, i diferents representants polítics de les Canàries i de l’ajuntament de la localitat. La visita al Centro Cultural y Recreativo La Sociedad va precedir la presentació del llibre de Julio Alberto Nunca recordaré haber muerto i el sopar de gala que va commemorar el XIII Baku de Penyes de les Canàries i el 20è aniversari de la PB Barçaldea.

El ex jugador Julio Alberto Moreno acompañó la directiva a lo largo de dos jornadas celebradas en La Aldea de San Nicolás. La bienvenida a la comitiva del FC Barcelona la realizaron el presidente de la Federación de Peñas de las Canarias, José Yamal Hawach; el presidente de la PB Barçaldea, Roberto Rodríguez, y diferentes representantes políticos de las Canarias y del ayuntamiento de la localidad. La visita al Centro Cultural y Recreativo La Sociedad precedió la presentación del libro de Julio Alberto Nunca recordaré haber muerto y la cena de gala que conmemoró el XIII Baku de Peñas de las Canarias y el 20º aniversario de la PB Barçaldea.

Ex-player Julio Alberto Moreno joined the director for the two-day event, which was held at La Aldea de San Nicolás. The FC Barcelona party was welcomed by the president of the Supporters Club Federation for the Canary Islands, José Yamal Hawach; the president of PB Barçaldea, Roberto Rodriguez, and various political representatives from the Canary Islands and local town hall. A visit to the cultural and recreational centre, ‘La Sociedad’, preceded the presentation of Julio Alberto’s book Nunca recordaré haber muerto, followed by a gala dinner to commemorate the XIII Baku Meeting of Supporters Clubs from the Canary Islands and the 25th anniversary of PB Barçaldea.

La segona jornada es va iniciar a l’ajuntament de La Aldea de San Nicolás amb la posterior visita al Museo Viviente de Tradiciones Antiguas. La trobada va finalitzar amb una visita guiada per alguns dels llocs més espectaculars de Gran Canària.

La segunda jornada comenzó en el ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, seguido de una visita al Museo Viviente de Tradiciones Antiguas. El encuentro terminó con una visita guiada por algunos de los lugares más espectaculares de Gran Canaria.

The second day began at the town hall of La Aldea de San Nicolás, followed by a visit to the Living Museum of Ancient Traditions. The meeting ended with a guided tour through some of Gran Canaria’s most spectacular places.

THE MEETING TOOK PLACE ON THE 13th AND 14th OF MAY AND WAS ATTENDED BY FC BARCELONA BOARD MEMBER MARIA TEIXIDOR For yet another year, over 250 people gathered together to celebrate the traditional Baku meeting of supporters clubs from the Canary Islands. On this occasion, which coincided with the first team’s match against Las Palmas, FCB Board member Maria Teixidor attended in representation of the Club.


TANT SE VAL D’ON VENIM MANLLEU

37 OCTUBRE 2017

MANLLEU

MANLLEU VIU LA XIV TROBADA DE PENYES D’OSONA I EL RIPOLLÈS

MANLLEU VIVE EL XIV ENCUENTRO DE PEÑAS DE OSONA Y EL RIPOLLÈS

EL VICEPRESIDENT PRIMER DEL FC BARCELONA, JORDI CARDONER, VA ASSISTIR ALS ACTES

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL FC BARCELONA, JORDI CARDONER, ASISTIÓ A LOS ACTOS

Una gran jornada barcelonista es va viure diumenge 18 de juny a la població de Manlleu amb motiu de la celebració de la XIV Trobada de Penyes Barcelonistes d’Osona i el Ripollès i del 45è aniversari de la Penya Barcelonista de Manlleu, que, fundada l’any 1972, és la més antiga de totes les que integren la Federació de Penyes que configuren aquestes dues comarques.

Se vivió una gran jornada barcelonista el domingo 18 de junio en la población de Manlleu con motivo de la celebración del XIV Encuentro de Peñas Barcelonistas de Osona y el Ripollès y del 45º aniversario de la Peña Barcelonista de Manlleu, que, fundada en el año 1972, es la más antigua de todas las que integran la Federación de Peñas que configuran estas dos comarcas.

El vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, va assistir als diferents actes que van tenir lloc al llarg del matí, acompanyat de l’exjugador blaugrana Paco Clos. Jordi Cardoner va reconèixer que havia estat una jornada molt emotiva: “He tingut l’oportunitat de notar com es recorda amb molt d’afecte la figura del meu avi, Nicolau Casaus; al local de la Penya de Manlleu m’han ensenyat una imatge seva del 1972, quan va venir a inaugurar aquesta penya”.

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, asistió a los diferentes actos que tuvieron lugar a lo largo de la mañana, acompañado del ex jugador blaugrana Paco Clos. Jordi Cardoner reconoció que había sido una jornada muy emotiva: “He tenido la oportunidad de notar cómo se recuerda con mucho afecto la figura de mi abuelo, Nicolau Casaus; en el local de la Peña de Manlleu me han enseñado una imagen suya de 1972, cuando vino a inaugurar esta peña”.

La festa va començar amb una cercavila que va acompanyar tots els estendards de les diferents penyes participants fins a l’ajuntament de Manlleu, on l’alcalde de la població, Àlex Garrido, va rebre els representants del Barça i de les penyes, en un acte en què també hi han estat presents el president de la PB de Manlleu, Guillem Riera, i el president de la Federació de Penyes Barcelonistes d’Osona i el Ripollès, Francesc Xavier Canudas, entre altres penyistes i representants municipals.

La fiesta comenzó con un pasacalle que acompañó todos los estandartes de las diferentes peñas participantes hasta el ayuntamiento de Manlleu, donde el alcalde de la población, Àlex Garrido, recibió a los representantes del Barça y de las peñas en un acto en que también estaban presentes el presidente de la PB de Manlleu, Guillem Riera, y el presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de Osona y el Ripollès, Francesc Xavier Canudas, entre otros peñistas y representantes municipales.

La festa es va tancar amb un dinar molt animat que va tenir lloc a la Sala dels Jardins de Can Puget, amb la presència d’un centenar de penyistes, en representació de 14 penyes.

La fiesta terminó con una cena muy animada que tuvo lugar en la Sala dels Jardins de Can Puget, con la presencia de un centenar de peñistas, en representación de 14 peñas.

SUPPORTERS CLUBS FROM OSONA AND EL RIPOLLÈS HOLD THEIR XIV ANNUAL MEETING IN MANLLEU FIRST VICE-PRESIDENT OF FC BARCELONA, JORDI CARDONER, WAS PRESENT AT THE EVENTS A blaugrana celebration of grand proportions took place on Sunday June the 18th in the village of Manlleu, marking the occasion of the XIV Osona and el Ripollès Supporters Club Meeting, as well as the 45th anniversary of the Penya Barcelonista de Manlleu, which, founded in 1972, is the oldest of all the clubs that form part of the Federation of Penyes from these two regions. FC Barcelona’s first vice-president, Jordi Cardoner, accompanied by ex-Barça player Paco Clos, participated in the various events that took place over the course of the morning. Jordi Cardoner admitted that it had been a very emotional day: “I’ve had the opportunity to see how my grandfather, Nicolau Casaus, is remembered with a lot of affection; at the Penya de Manlleu clubhouse they showed me a photo of him from 1972, when he came to inaugurate this club”. The festivities commenced with a parade in which the standards from the various participating supporters clubs were accompanied to the town hall of Manlleu, where the mayor, Àlex Garrido, received the representatives from FC Barcelona and the penyes in an event that was also attended by the president of the PB de Manlleu, Guillem Riera, and the president of the Supporters Clubs Federation for Osona and el Ripollès, Francesc Xavier Canudas, along with other penyistes and local representatives. The festivities concluded with a jovial lunch held at the Sala dels Jardins de Can Puget, with some one hundred penyistes representing 14 supporters clubs in attendance.


MADRID 38 OCTUBRE 2017

Photography: Matej Kastelic / Shutterstock.com

TANT SE VAL D’ON VENIM

MADRID


D

TANT SE VAL D’ON VENIM

39 OCTUBRE 2017

LES PENYES VAN CONQUERIR LAS PEÑAS CONQUISTARON MADRID PER LA FINAL DE LA MADRID PARA LA FINAL DE COPA DEL REI LA COPA DEL REY

SUPPORTERS CLUBS CONQUER MADRID FOR COPA DEL REY FINAL

EL MOVIMENT DE PENYES VA AJUDAR L’EQUIP A ACONSEGUIR EL NOVÈ TÍTOL DE TRETZE POSSIBLES AMB LUIS ENRIQUE

EL MOVIMIENTO DE PEÑAS AYUDÓ AL EQUIPO A OBTENER EL NOVENO TÍTULO DE TRECE POSIBLES CON LUIS ENRIQUE

Per vint-i-novena vegada el FC Barcelona va aconseguir emportar-se la Copa del Rei. En aquesta ocasió, les penyes també van ser fonamentals, conjuntament amb els socis i aficionats que es van desplaçar a Madrid per donar suport a l’equip.

Por vigesimonovena vez, el FC Barcelona logró hacerse con la Copa del Rey. En esta ocasión, las peñas también fueron fundamentales, conjuntamente con los socios y aficionados que se desplazaron hasta Madrid para animar al equipo.

THE SUPPORTERS CLUB MOVEMENT ASSISTED THE TEAM IN ACHIEVING THEIR NINTH TITLE OF A POSSIBLE THIRTEEN UNDER LUIS ENRIQUE

El nou desplaçament massiu de penyes de tot el món es va fer notar al llarg de tot el cap de setmana. Dissabte, molts penyistes, socis i aficionats van citar-se a la Fan Zone del FC Barcelona, on ​​ van gaudir junts d’un ambient barcelonista, digne de les grans ocasions. Milers de penyistes van vibrar al Vicente Calderón on, un cop més, es va aconseguir un títol que segueix consolidant el Barça com el rei de copes.

El nuevo desplazamiento masivo de peñas de todo el mundo se hizo notar a lo largo de todo el fin de semana. El sábado, muchos peñistas, socios y aficionados se citaron en la Fan Zone del FC Barcelona, donde disfrutaron juntos de un ambiente barcelonista, digno de las grandes ocasiones. Miles de peñistas vibraron en el Vicente Calderón donde, una vez más, se obtuvo un título que sigue consolidando al Barça como el rey de copas.

TROBADA INSTITUCIONAL AMB AFICIONES UNIDAS

ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON AFICIONES UNIDAS

Divendres, un dia abans del partit, el moviment penyístic del futbol espanyol va dur a terme un acte d’agermanament d’aficions a la seu de la Penya Blaugrana Cercle Català de Madrid. Aquesta recepció va comptar amb la presència del vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi ​​ Cardoner i Casaus, que va ser acompanyat per Jaume Carreter, membre de la Comissió Social del Club, i d’Antoni Guil, president de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona.

El viernes, un día antes del partido, el movimiento peñístico del futbol español llevó a cabo un acto de hermanamiento de aficiones en la sede de la Peña Blaugrana Cercle Català de Madrid. Esta recepción contó con la presencia del vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner i Casaus, que fue acompañado por Jaume Carreter, miembro de la Comisión Social del Club, y de Antoni Guil, presidente de la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona.

La trobada va ser amb representants d’Aficiones Unidas, autèntic fil conductor de l’amistat i concòrdia entre els aficionats, que té com a objectiu fomentar les relacions cordials i esportives entre les diferents aficions, tant a escala nacional com internacional.

El encuentro fue con representantes de Aficiones Unidas, auténtico hilo conductor de la amistad y la concordia entre aficionados, que tiene como objetivo fomentar las relaciones cordiales y deportivas entre las diferentes aficiones, tanto a escala nacional como internacional.

FC Barcelona have walked away with the Copa del Rey for the twenty-ninth time. On this occasion, the supporters clubs, members and fans who travelled to Madrid to support the team were all fundamental to their success. The new mass-movement of supporters clubs from around the world made themselves known over the weekend. On Saturday, a multitude of penyistes, members and fans gathered at the FC Barcelona Fan Zone, where together they could enjoy a blaugrana atmosphere worthy of any grand occasion. Thousands of penyistes inundated the Vicente Calderón, where once again Barça walked away with a title that continues to consolidate them as the king of trophies.

INSTITUTIONAL MEETING WITH AFICIONES UNIDAS On Friday, a day before the game, the supporters club movement for Spanish football organised an event to promote brotherhood between supporters at the clubhouse of the Penya Blaugrana Cercle Català de Madrid. FC Barcelona’s first vice-president, Jordi Cardoner i Casaus, was present at the reception, along with Jaume Carreter, member of the Club’s Social Commission, and Antoni Guil, president of the World Confederation of Supporters Clubs. The meeting was attended by representatives of Aficiones Unidas, an authentic driving force for the promotion of friendship and concordance between fans, whose objective is to encourage cordial sporting relationships between supporters of different clubs, both on a national and international scale.


TANT SE VAL D’ON VENIM

40 OCTUBRE 2017

STA COLOMA QUERALT

STA COLOMA QUERALT JOSEP MARIA BARTOMEU PRESIDEIX ELS ACTES DE SANTA COLOMA DE QUERALT

JOSEP MARIA BARTOMEU PRESIDE LOS ACTOS DE SANTA COLOMA DE QUERALT

JOSEP MARIA BARTOMEU PRESIDES THE EVENTS AT SANTA COLOMA DE QUERALT

LA PENYA BLAUGRANA DE SANTA COLOMA DE QUERALT VA SER L’AMFITRIONA D’UNA JORNADA QUE TAMBÉ VA SERVIR PER CELEBRAR EL SEU 50è ANIVERSARI

LA PEÑA BLAUGRANA DE SANTA COLOMA DE QUERALT FUE LA ANFITRIONA DE UNA JORNADA QUE TAMBIÉN SIRVIÓ PARA CELEBRAR SU 50º ANIVERSARIO

THE PENYA BLAUGRANA DE SANTA COLOMA DE QUERALT HOSTED THE MEETING AS PART OF ITS 50th ANNIVERSARY CELEBRATION

El president Josep Maria Bartomeu va assistir divendres 7 de juliol a la XVI Trobada de Penyes Barcelonistes de Tarragona Nord, que va tenir lloc a Santa Coloma de Queralt amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la penya blaugrana d’aquesta població de la Conca de Barberà. El president del Barça va estar acompanyat en aquesta trobada amb les penyes tarragonines pel directiu responsable de Penyes, Pau Vilanova; els exjugadors del FC Barcelona Josep Maria Fusté i Javier Sánchez Jara; el membre de la Comissió Esportiva Josep Castellà; el vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, Salvador Torres, i el síndic de les penyes del Barça, Ramon Térmens.

El presidente Josep Maria Bartomeu asistió el viernes 7 de julio al XVI Encuentro de Peñas Barcelonistas de Tarragona Nord, que tuvo lugar en Santa Coloma de Queralt con motivo de la celebración del 50º aniversario de la peña blaugrana de esta población de la Conca de Barberà. El presidente del Barça fue acompañado durante este encuentro con las peñas tarraconenses por el directivo responsable de Peñas, Pau Vilanova; los ex jugadores del FC Barcelona Josep Maria Fusté y Javier Sánchez Jara; el miembro de la Comisión Deportiva Josep Castellà; el vicepresidente de la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona, Salvador Torres, y el síndico de las peñas del Barça, Ramon Térmens.

El programa d’actes de la jornada va començar amb una visita a l’ajuntament de la població, on van ser rebuts per l’alcalde Magí Trullols; el president de la Penya Blaugrana Santa Coloma de Queralt, Ramon Mensa, i el nou president de la Federació de Penyes Barcelonistes de Tarragona Nord, Josep Borrull. Després de signar al llibre d’honor de l’ajuntament, Josep Maria Bartomeu i la resta de la comitiva es van traslladar fins al Teatre l’Estrella, que va acollir els principals actes de la trobada. Posteriorment, la celebració del 50è aniversari de la penya tarragonina va continuar amb un multitudinari sopar al qual van assistir uns 180 penyistes, representants de les 30 penyes presents en aquesta celebració. La jornada es va caracteritzar per l’optimisme i la il·lusió que en tot moment es va viure entre els penyistes i els representants del Club. La renovació de Messi, l’arribada de Valverde, el creixement del moviment de penyes i el projecte de l’Espai Barça van ser aspectes ben presents en la celebració de la històrica penya tarragonina.

El programa de actos de la jornada comenzó con una visita al ayuntamiento de la población, donde fueron recibidos por el alcalde Magí Trullols; el presidente de la Peña Blaugrana Santa Coloma de Queralt, Ramon Mensa, y el nuevo presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de Tarragona Nord, Josep Borrull. Después de firmar el libro de honor del ayuntamiento, Josep Maria Bartomeu y el resto de la comitiva se trasladaron hasta el teatro l’Estrella, donde tuvieron lugar los principales actos del encuentro. Posteriormente, la celebración del 50º aniversario de la peña tarraconense continuó con una cena multitudinaria a la que asistieron unos 180 peñistas, representantes de las 30 peñas presentes en esta celebración. La jornada se caracterizó por el optimismo y la ilusión que en todo momento se apreciaba entre los peñistas y los representantes del Club. La renovación de Messi, la llegada de Valverde, el crecimiento del movimiento de peñas y el proyecto del Espai Barça fueron todos aspectos presentes en la celebración de la histórica peña tarraconense.

On Friday the 7th of July, Josep Maria Bartomeu, president of FC Barcelona, attended the XVI Supporters Clubs Meeting for North Tarragona, which was held in Santa Coloma de Queralt to commemorate the 50th anniversary of the blaugrana club from Conca de Barberà. The Barça president was joined at the meeting by the board member responsible for supporters clubs, Pau Vilanova; ex-players Josep Maria Fusté and Javier Sánchez Jara; member of the Sporting Commission Josep Castellà; vice-president of the World Confederation of Supporters Clubs, Salvador Torres, and the supporters clubs ombudsman, Ramon Térmens. The day’s program of events kicked off with a visit to the local town hall, where the party was received by mayor Magi Trullols; president of the Penya Blaugrana Santa Coloma de Queralt, Ramon Mensa, and the new president of the Supporters Clubs Federation for North Tarragona, Josep Borrull. After signing the town hall’s book of honour, Josep Maria Bartomeu and the rest of the party then moved on to the Teatre l’Estrella, where the main events of the meeting took place. Later, the 50th anniversary celebrations of the supporters club from Tarragona continued with a packed dinner attended by some 180 penyistes, in representation of the 30 entities that were present at the event. The festivities were characterised by the optimism and illusion that the penyistes and Club representatives shared throughout the day. Messi’s contract renewal, the signing of Valverde, the growth in the supporters club movement and the Espai Barça project were all big topics of conversation during the celebration of the historic supporters club.


TANT SE VAL D’ON VENIM

41 OCTUBRE 2017

CASTELLAR DEL VALLÈS

CASTELLAR DEL VALLÈS GRAN FESTA BARCELONISTA AL VALLÈS

GRAN FESTA BARCELONISTA AL VALLÈS

GRAND BLAUGRANA CELEBRATION IN VALLÈS

PAU VILANOVA I ANTONI GUIL VAN ASSISTIR ALS ACTES PER COMMEMORAR LA XXVIII TROBADA DE PENYES BARCELONISTES DEL VALLÈS

PAU VILANOVA Y ANTONI GUIL ASISTIERON A LOS ACTOS PARA CONMEMORAR EL XXVIII ENCUENTRO DE PEÑAS BARCELONISTAS DEL VALLÈS

PAU VILANOVA AND ANTONI GUIL ATTENDED THE EVENTS TO COMMEMORATE THE XXVIII MEETING FOR THE SUPPORTERS CLUBS OF EL VALLÈS

El passat diumenge 18 de juny el moviment de penyes va viure una nova Trobada de Penyes del Vallès. Aquesta 28a trobada va coincidir també amb el 65è aniversari de la Penya Solera Barcelonista Castellar del Vallès. El directiu del FC Barcelona Pau Vilanova i el president de la Confederació Mundial de Penyes, Antoni Guil, van gaudir dels actes celebrats a Castellar del Vallès, on van assistir 28 penyes barcelonistes. L’alcalde de la localitat, Ignasi Giménez, va rebre els representants barcelonistes a l’ajuntament, on també van assistir el directiu de la Comissió Social responsable de penyes, Daniel Sala, i l’exjugador i membre de l’Agrupació Barça Jugadors Pere Valentí Mora.

El domingo 18 de junio el movimiento de peñas vivió un nuevo Encuentro de Peñas del Vallès. Este 28º encuentro también coincidió con el 65º aniversario de la Peña Solera Barcelonista Castellar del Vallès. El directivo del FC Barcelona Pau Vilanova y el presidente de la Confederación Mundial de Peñas, Antoni Guil, disfrutaron de los actos celebrados en Castellar del Vallès, a los que asistieron 28 peñas barcelonistas. El alcalde de la localidad, Ignasi Giménez, recibió los representantes barcelonistas en el ayuntamiento, donde también asistieron el directivo de la Comisión Social responsable de peñas, Daniel Sala, y el ex jugador y miembro de la Agrupación Barça Jugadores Pere Valentí Mora.

Per finalitzar el seguit d’actes commemoratius, més d’un centenar de penyistes es van afegir a la celebració al dinar de gala, que va servir de cloenda a la gran jornada barcelonista al municipi vallesà.

On Sunday June the 18th, the supporters club movement celebrated another annual reunion of penyes from El Vallès. This 28th edition also coincided with the 65th anniversary of the Penya Solera Barcelonista of Castellar del Vallès. FC Barcelona board member Pau Vilanova and Antoni Guil, president of the World Confederation of Supporters Clubs, were present at the events, which took place in Castellar del Vallès and were attended by 28 penyes. The local mayor, Ignasi Giménez, received the FC Barcelona representatives at the town hall, where the director of Barca’s Social Commission in charge of supporters clubs, Daniel Sala and explayer and member of the Barça Players Association Pere Valentí Mora were also in attendance.

Pera concluir los varios actos conmemorativos, más de un centenar de peñistas se unieron a la celebración en la cena de gala, que hizo de cierre a la gran jornada barcelonista en este municipio del Vallès.

To end the succession of commemorative activities, over a hundred penyistes joined the celebrations at a gala lunch, which wrapped up an unforgettable day of blaugrana events in the Vallès municipality.

CATÍ

CATÍ CASTELLÓN MULTITUDINÀRIA TROBADA DE PENYES A CATÍ

MULTITUDINARIO ENCUENTRO A PACKED SUPPORTERS DE PEÑAS EN CATÍ CLUB MEETING IN CATÍ

MÉS DE 400 PERSONES CELEBREN LA TROBADA DE PENYES DE CASTELLÓ I EL 25è ANIVERSARI DE LA PEÑA BARCELONISTA DE CATÍ

MÁS DE 400 PERSONAS CELEBRAN EL ENCUENTRO DE PEÑAS DE CASTELLÓ Y EL 25º ANIVERSARIO DE LA PEÑA BARCELONISTA DE CATÍ

El passat 1 de juliol es va tornar a viure una gran festa barcelonista a Castelló. Catí va acollir la XIX Trobada de Penyes amb motiu del 25è aniversari de la penya local, on es va realitzar la tallada de cinta commemorativa de l’efemèride per part del membre de la Junta Directiva del FC Barcelona Jordi Calsamiglia i de l’exjugador i membre de l’ABJ Pere Valentí Mora.

El pasado 1 de julio se volvió a vivir una gran fiesta barcelonista en Castelló. Catí acogió el XIX Encuentro de Peñas con motivo del 25º aniversario de la peña local, donde tuvo lugar el corte de cinta conmemorativo de la efeméride por parte del miembro de la Junta Directiva del FC Barcelona Jordi Calsamiglia y del ex jugador y miembro del ABJ Pere Valentí Mora.

El president de la penya, Lorenzo García; l’alcalde de la localitat, Pablo Roig, i el president de la Federació de Penyes de les Comarques de Castelló, Joaquim Grifol, entre altres personalitats, van rebre els representants del FC Barcelona a l’ajuntament de Catí. Posteriorment, més de 400 persones van gaudir d’un dinar de gala on es van reunir un total de 26 penyes de la zona per celebrar un any més que el moviment segueix molt viu a Castelló.

El presidente de la peña, Lorenzo García; el alcalde de la localidad, Pablo Roig, y el presidente de la Federación de Peñas de las Comarcas de Castelló, Joaquim Grifol, junto con otras personalidades, recibieron los representantes del FC Barcelona en el ayuntamiento de Catí. Posteriormente, más de 400 personas disfrutaron de una cena de gala en la que se reunieron un total de 26 peñas de la zona para celebrar un año más que el movimiento sigue muy vivo en Castelló.

MORE THAN 400 PEOPLE ATTENDED THE SUPPORTERS CLUB MEETING FOR CASTELLÓ AND THE 25th ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE PENYA BARCELONISTA DE CATÍ The 1st of July saw the return of another grand blaugrana celebration in Castelló. The XIX Supporters Club Meeting was held in Catí to mark the occasion of the local club’s 25th anniversary, where a commemorative ribbon was cut by FCB Board member Jordi Calsamiglia, who was joined by former player and member of the Barça Players Association Pere Valentí Mora. The president of the supporters club, Lorenzo Garcia; the mayor of Catí, Pablo Roig, and the president of the Supporters Club Federation for the districts of Castelló, Joaquim Grifol, along with other personalities, received the FCB representatives at the town hall of Catí. Later, over 400 people enjoyed a gala lunch which brought together a total of 26 supporters clubs from the area to celebrate yet another year in which the movement continues to thrive in Castelló.


TANT SE VAL D’ON VENIM

42 OCTUBRE 2017

HORTA DE SANT JOAN


43 OCTUBRE 2017

41 PENYES DE TERRES DE L’EBRE CELEBREN LA SEVA TROBADA

41 PEÑAS DE TERRES DE L’EBRE CELEBRAN SU ENCUENTRO

41 SUPPORTERS CLUBS FROM TERRES DE L’EBRE CELEBRATE THEIR ANNUAL MEETING

HORTA DE SANT JOAN VA ACOLLIR ELS ACTES AMB MOTIU TAMBÉ DEL 25è ANIVERSARI DE LA PENYA LOCAL

HORTA DE SANT JOAN ACOGIÓ LOS ACTOS CON MOTIVO TAMBIÉN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA PEÑA LOCAL

HORTA DE SANT JOAN HOSTED THE EVENTS THAT COINCIDED WITH THE LOCAL CLUB’S 25th ANNIVERSARY

La tradició va ser la protagonista de la XII Trobada de Penyes de les Terres de l’Ebre. El directiu del FC Barcelona Pau Vilanova va assistir als actes per commemorar la reunió d’un total de 41 penyes assistents. L’exjugador i membre de l’ABJ Pere Valentí Mora tampoc no es va voler perdre la cita.

La tradición fue la protagonista del XII Encuentro de Peñas de Terres de l’Ebre. El directivo del FC Barcelona Pau Vilanova asistió a los actos para conmemorar la reunión de un total de 41 peñas asistentes. El ex jugador y miembro del ABJ Pere Valentí Mora tampoco no se quiso perder la cita.

La trobada amb Salvador Ferràs, en representació del seu pare, president de la Penya Barcelonista Horta de Sant Joan; la tinent d’alcalde de la localitat, Rosana Rel, i el president de la Federació de Penyes Barcelonistes de les Terres de l’Ebre, entre altres personalitats, van rebre els representants del FC Barcelona al casal municipal d’Horta de Sant Joan.

El encuentro con Salvador Ferràs, en representación de su padre, presidente de la Peña Barcelonista Horta de Sant Joan; la teniente del alcalde de la localidad, Rosana Rel, y el presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de Terres de l’Ebre, entre otras personalidades, recibieron los representantes del FC Barcelona en el centro municipal de Horta de Sant Joan.

Tradition had a starring role at the XII Meeting for the supporters club of Terres de l’Ebre. FC Barcelona board member Pau Vilanova attended the events, which celebrated the reunion of a total of 41 supporters clubs. Former blaugrana player and member of the Barça Player’s Association Pere Valentí also made sure not to miss the event.

Un cercavila, el tast de vins al Celler Can Pessetes i una degustació d’olis al Molí Identitat van precedir la visita a l’ajuntament, on Pau Vilanova va deixar palesa la seva presència amb la signatura del llibre d’honor. Finalment, es va celebrar el sopar commemoratiu amb més de 150 assistents que va concloure amb un espectacle pirotècnic.

Un pasacalle, una cata de vinos en la bodega Can Pessetes y una degustación de aceites en el Molí Identitat precedieron la visita al ayuntamiento, donde Pau Vilanova dejó constancia de su presencia al firmar el libro de honor. Finalmente, se celebró la cena conmemorativa con más de 150 asistentes que concluyó con un espectáculo pirotécnico.

Salvador Ferràs in representation of his father, the president of the Penya Barcelonista Horta de Sant Joan; the town’s deputy mayor, Rosana Rel, and the president of the Supporters Clubs Federation for Terres de l’Ebre, amongst other personalities, received the FC Barcelona representatives at the Casal Municipal of Horta de Sant Joan. A parade, wine-tasting at the Celler Can Pessetes and olive-oil tasting at the Molí Identitat all preceded a visit to the town hall, where Pau Vilanova sealed the event by signing the book of honour. To end the celebration, over 150 people attended a commemorative dinner that included a fireworks display.

Photography: Jordi Santacana / Shutterstock.com

TANT SE VAL D’ON VENIM


SOM LA GENT BLAUGRANA

44 OCTUBRE 2017

MAMIS CULERES DE MARES AFICIONADES A JUGADORES FEDERADES

LA PROPOSTA DE L’EULÀLIA BATET, DELEGADA DE ‘MAMIS CULERES’, AVUI ÉS UNA REALITAT GRÀCIES A L’ESFORÇ I LA IL·LUSIÓ DE TOT L’EQUIP «Que defensi? Com? Què vols dir? Això com es fa?», així relatava la delegada de l’equip de ‘Mamis Culeres’, Eulàlia Batet, les divertides situacions que representen els inicis d’un gran projecte esportiu. Una iniciativa que va sorgir un hivern de ja fa cinc anys, quan l’Eulàlia, acompanyada de la resta de mares que portaven els seus fills d’entre sis i dotze anys als entrenaments d’hoquei herba del Futbol Club Barcelona, va decidir combatre el fred que les deixava glaçades a la grada amb una proposta que marcaria un abans i un després a les seves vides: «Escolteu, per què no ens posem a entrenar nosaltres?». Ràpidament, la proposició va tenir una gran acollida. I va ser així com l’Eulàlia, exjugadora d’hoquei herba, juntament amb un grup reduït de mares sense cap tipus d’experiència prèvia en esports d’equip i molt menys de coneixement tècnic sobre l’esport que practicaven els seus fills, van començar a entrenar a la mateixa hora que els nens per donar forma a ‘Mamis Culeres’. L’equip amateur d’hoquei herba del Futbol Club Barcelona a poc a poc ha anat creixent i avui dia ja compta amb 26 mares jugadores d’entre 35 i 50 anys.

COMPROMESES AMB EL MOVIMENT PENYÍSTIC, L’EQUIP AMATEUR D’HOQUEI HERBA DEL FCB FORMA PART DE LA PENYA BLAUGRANA D’HOCKEY

Tot i així, no va ser fins al cap d’un temps quan la iniciativa va prendre serietat i compromís amb la presentació d’un nou repte. «Feia dos o tres mesos que entrenàvem i, de cop i volta, ens assabentem que se celebra un torneig internacional d’hoquei herba per a mares a Terrassa. Ens vam adonar que el mateix que fèiem nosaltres, també ho estaven fent a altres clubs». Gràcies al suport i l’empenta del Club, les mares barcelonistes van decidir organitzar-se i

Així mateix, ‘Mamis Culeres’ no hauria estat possible sense la implicació i participació del Club blaugrana. «En tot moment ens hem sentit superajudades pel Barça. El Club ha entès la importància d’entrenar a aquella hora i les nostres necessitats a l’hora de concedir-nos un espai del camp al costat dels nostres fills», afirma l’Eulàlia. Com a prova d’aquest suport i en reconeixement a aquesta iniciativa, enguany el Club ha concedit, en el marc del 38è

ampliar l’equip per poder assistir a la primera edició del European Mamis Hockey Festival, una trobada esportiva de tres dies celebrada per primera vegada al maig de 2013 i que aquest any ha arribat a la cinquena edició amb la participació de 525 mamis participants procedents de 32 equips d’arreu del món. En acabar el torneig, es va dur a terme una assemblea en què estaven representades totes les mares de diferents clubs d’hoquei herba de Catalunya a fi d’establir un ordre dins del joc. «Fins el moment, cada club tenia les seves normes i va arribar un punt en què, entre totes, ens vam plantar i vam decidir que havíem d’establir unes normes per a tothom», així es va crear una nova modalitat d’hoquei herba que actualment ja està regulada per la Federació Catalana d’Hoquei Herba, i amb normativa i lliga pròpia.

Congrés Mundial de Penyes del FCBarcelona, el premi Edelmira Calvetó a les ‘Mamis Culeres’, un premi que porta el nom de la primera sòcia del Club i atorga protagonisme a la dona barcelonista. L’Eulàlia considera que per a l’equip, rebre aquest premi «és un reconeixement a la feina feta amb el cor, feta des de la sinceritat i des del sentiment, amb ganes, amb il·lusió i amb el convenciment que estàs fent el que toca fer». «Sents que no estàs fent mal a ningú, només aportes, només sumes. I això sempre acaba tenint premi, i el premi pot ser una estàtua o pot ser tenir 26 noies al teu costat que juguen a hoquei», conclou l’Eulàlia. Formar part de les ‘Mamis Culeres’ ha permès a les jugadores reforçar el vincle mare-fill però, a més a més, ha estat una manera de posar-se en forma, passar-ho bé i socialitzar amb altres mares a través de l’esport d’equip. «Poder gaudir de l’esport amb persones de la teva edat i sentir-te part d’un equip és fantàstic», assegura la barcelonista. Més enllà de l’equip i la pràctica esportiva, les mamis estan molt implicades en les activitats del Club blaugrana, totes elles afiliades a la Penya Blaugrana d’Hockey des del primer moment. «Jo crec que les persones ens hem d’unir, hem d’estar lligades a algun lloc per poder treballar conjuntament i muntar les activitats. Som la part social que dinamitza el Club», afirma la jugadora. A punt d’afrontar el segon any de lliga, les ‘Mamis Culeres’ ja tenen en ment nous projectes per a l’any vinent. Entre aquests, disposar de dos horaris d’entrenament: un fora de l’horari dels nens per a aquelles que participen a la lliga i un altre coincident amb els nens per deixar espai a les noves mamis que es vulguin iniciar en la pràctica esportiva de l’hoquei herba. «Que s’apuntin i ho provin. És un espai obert a tothom, a totes les capacitats i condicions. Està fet perquè s’emmotlli a totes les circumstàncies», explica l’Eulàlia. Ara les mamis han deixat d’estar assegudes a la grada esperant que juguin els seus fills, per lluir l’equipament blaugrana, agafar els estics i sortir al camp a competir cada dissabte. Un fenomen esportiu que les ‘Mamis Culeres’ confien que seguirà creixent i estenent-se arreu del territori.


SOM LA GENT BLAUGRANA

45 OCTUBRE 2017

FROM BLAUGRANA MOTHERS TO FEDERATED PLAYERS

DE MADRES AFICIONADAS A JUGADORAS FEDERADAS LA PROPUESTA DE EULÀLIA BATET, DELEGADA DE ‘MAMIS CULERES’, ES HOY UNA REALIDAD GRACIAS AL ESFUERZO Y LA ILUSIÓN DE TODO EL EQUIPO «¿Que defienda? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Eso cómo se hace?», así relataba la delegada del equipo de ‘Mamis Culeres’, Eulàlia Batet, las divertidas situaciones que representan los inicios de un gran proyecto deportivo. Una iniciativa que surgió un invierno hace cinco años, cuando Eulàlia, acompañada del resto de madres que llevaban sus hijos de entre seis y doce años a los entrenamientos de hockey hierba del Futbol Club Barcelona, decidió combatir el frío que las dejaba heladas en las gradas con una propuesta que marcaría un antes y un después en sus vidas: «Oíd, ¿por qué no nos ponemos nosotras a entrenar?». Rápidamente, la propuesta tuvo una gran acogida. Y fue así cómo Eulàlia, ex jugadora de hockey hierba, junto con un grupo reducido de madres sin ningún tipo de experiencia previa en deportes de equipo y mucho menos conocimiento técnico sobre el deporte que practicaban sus hijos, comenzaron a entrenar a la misma hora que los niños para acabar creando ‘Mamis Culeres’. El equipo amateur de hockey hierba del Futbol Club Barcelona poco a poco ha ido creciendo y hoy ya cuenta con 26 madres jugadoras de entre 35 y 50 años. Sin embargo, no fue hasta al cabo de un tiempo que la iniciativa cobro seriedad y se comprometió con la aparición de un nuevo reto. «Hacía dos o tres meses que entrenábamos cuando, de pronto, nos dimos cuenta que se celebra un torneo internacional de hockey hierba para madres en Terrassa. Nos dimos cuenta que lo mismo que hacíamos nosotras, también lo estaban haciendo otras en otros clubs». Gracias al apoyo y a los ánimos del Club, las madres barcelonistas decidieron organizarse y ampliar el equipo para poder asistir a la primera edición del European Mamis Hockey Festival, un encuentro deportivo de tres días celebrado por primera vez en mayo de 2013 y que este año ha alcanzado su quinta edición con la participación de 525 mamis participantes procedentes de 32 equipos de todo el

mundo. Al terminar el torneo, se llevó a cabo una asamblea en que estaban representadas todas las madres de diferentes clubs de hockey hierba de Cataluña para establecer un orden dentro del juego. «Hasta ahora, cada club tenía sus propias normas y llegó un punto en que, entre todas, nos plantamos y decidimos que había que establecer unas normas para todo el mundo», así se creó una nueva modalidad de hockey hierba que ya está regulada por la Federación Catalana de Hockey Hierba, y con normativa y liga propia.

COMPROMETIDAS CON EL MOVIMIENTO PEÑÍSTICO, EL EQUIPO AMATEUR DE HOCKEY HIERBA DEL FCB FORMA PARTE DE LA PEÑA BLAUGRANA DE HOCKEY Asimismo, ‘Mamis Culeres’ no habría sido posible sin la implicación y participación del Club blaugrana. «En todo momento nos hemos sentido súper ayudadas por el Barça. El Club ha entendido la importancia de entrenar a esa hora y nuestras necesidades a la hora de concedernos un espacio del campo junto a nuestros hijos», afirma Eulàlia. Como prueba de este apoyo y en reconocimiento a esta iniciativa, este año el Club ha concedido, en el marco del 38º Congreso Mundial de Peñas del FCBarcelona, el premio Edelmira Calvetó a las ‘Mamis Culeres’, un premio que lleva el nombre de la primera socia del Club y otorga protagonismo a la mujer barcelonista. Eulàlia considera que para el equipo recibir este premio «es un reconocimiento al trabajo hecho con el corazón, desde la sinceridad y desde el sentimiento, con ganas, con ilusión y con el convencimiento de que estás haciendo lo que se tiene que hacer». «Sientes que no estás haciendo daño a nadie, solo aportas, solo sumas. Y eso siempre acaba teniendo premio, y el premio puede ser una estatua o puede ser tener 26 chicas a tu lado que juegan a hockey», concluye Eulàlia. Formar parte de las ‘Mamis Culeres’ ha permitido a las jugadoras reforzar su vínculo madre-hijo, pero además ha supuesto una forma de ponerse en forma, pasárselo bien y socializar con otras madres a través del deporte de equipo. «Poder disfrutar del deporte con personas de tu edad y sentirte parte de un equipo es fantástico», asegura la barcelonista. Más allá del equipo y la práctica deportiva, las mamis están muy implicadas en las actividades

Five winters ago, Eulàlia Batet, together with the other mothers who were taking their children to FC Barcelona field hockey training sessions, decided to fight the cold which left them freezing in the stands with a proposal that would mark a turning point in their lives: «Listen, why don’t we start training ourselves?». Slowly but surely, the FC Barcelona amateur field hockey team has continued to grow and currently boasts 26 players from of ages 25 to 50. In May 2013, after attending the European Hockey Festival along with 525 mums from 32 teams, the different teams came together to establish a set of rules for the entire league throughout Catalonia, now presided by the Catalan Federation of Field Hockey. This year, at the 38th World Congress of Penyes, the ‘Mamis Culeres’ were presented with the Edelmira Calvetó Award, a prize which bears the name of the first female member of the Club and gives prominence to these blaugrana women.

del Club blaugrana, todas ellas afiliadas a la Peña Blaugrana de Hockey desde el primer momento. «Yo creo que las personas nos hemos de unir, hemos de estas ligadas a algún sitio para poder trabajar conjuntamente y organizar las actividades. Somos la parte social que dinamiza el Club», afirma la jugadora. A punto de afrontar el segundo año de liga, las ‘Mamis Culeres’ ya tienen en mente nuevos proyectos para el año que viene. Entre ellos, disponer de dos horarios de entrenamiento: uno fuera del horario de los niños para las que participen en la liga y otro que coincida con el de los niños para dejar espacio a las nuevas mamis que se quieran iniciar en la práctica deportiva del hockey hierba. «Que se apunten y lo prueben. Es un espacio abierto a todo el mundo, a todas las capacidades y condiciones. Está hecho para que se adecue a todas las circunstancias», explica Eulàlia. Ahora las mamis han dejado de estar sentadas en las gradas mientras sus hijos juegan, para lucir el uniforme blaugrana, coger los sticks y salir al campo a competir cada sábado. Un fenómeno deportivo que las ‘Mamis Culeres’ confían que seguirá creciendo y extendiéndose por todo el territorio.


TEMPS AFEGIT

46 OCTUBRE 2017

PENYISTES

FORA DE CASA Durant els propers mesos, el FC Barcelona es desplaçarà arreu de la península per fer front a un seguit d’equips en camp rival. Per això, algunes de les penyes blaugranes de les ciutats on el Barça disputarà els primers partits fora de casa han volgut compartir a la revista Blaugranes les seves recomanacions turístiques. Des de la capital madrilenya fins a València, passant per Girona i Bilbao, repassem les propostes més atractives per completar l’experiència de veure al nostre equip fora del Camp Nou.

TURISMO TOURIST TIPS

Photography: Zaratem an / Wikimedia Common s

MUSEO DE ESCULTURA DE LEGANÉS

El penyista trobarà una proposta interessant i artística totalment gratuïta a la localitat madrilenya de Leganés. Batejat l’any 2005 com a Museo de Escultura i situat al centre del municipi, aquest espai a l’aire lliure recull en una superfície de 27.000 metres quadrats, una col·lecció de 200 escultures de reconeguts artistes d’art contemporani del segle XX com Martín Chirino, Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola i Juan Bordes. Un projecte únic a Espanya que, des de la Federació de Penyes Barcelonistes a Madrid, recomanen visitar si vols passar un dia ideal en família i apropar els nens al món de l’art i l’escultura a través d’activitats, jocs i tallers.

MUSEO DE ESCULTURA DE LEGANÉS

El peñista encontrará una propuesta interesante y artística totalmente gratuita en la localidad madrileña de Leganés. Bautizado en 2005 como el Museo de Escultura y situado en el centro del municipio, este espacio al aire libre recoge en una superficie de 27.000 metros cuadrados una colección de 200 esculturas de reconocidos artistas de arte contemporáneo del siglo XX, tales como Martín Chirino, Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola y Juan Bordes. Un proyecto único en España que, desde la Federación de Peñas Barcelonistas en Madrid, recomiendan visitar si quieres pasar un día ideal en familia y acercar los niños al mundo del arte y la escultura a través de actividades, juegos y talleres.

LEGANÉS

JORNADA 12 LEGANÉS - FC BARCELON A

MUSEO DE ESCULTURA DE LEGANÉS

The penyista will find an interesting and artistic proposal that is completely free of charge in the Madrid city of Leganés. Christened in 2005 as named the Museum of Sculpture and located in the centre of the town, this open-air space that covers 27,000 m2 holds a collection of 200 sculptures by recognised 20th century contemporary artists such as Martín Chirino, Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola and Juan Bordes. This is a unique project in Spain, which the Federació de Penyes Barcelonistes in Madrid recommends that you visit if you’d like to spend an ideal day as a family and introduce the kids to the world of art and sculpture through activities, games and workshops.


47 OCTUBRE 2017

ov / Shutterstock.com Photography: Yuri Turk

TEMPS AFEGIT

TORÍ

CHAMPIONS LEAGUE BARCELONA FC Í R TO E D S TU N VE JU

MUSEU DEL GRAN TORINO

L’any 1949, la ciutat italiana de Torí va perdre un dels equips de futbol més populars de la història: el Gran Torino. A pocs quilòmetres de Torí, l’avió que transportava tot l’equip després de disputar un partit amistós contra el Benfica de Portugal va estavellar-se contra un mur de la Basílica de Superga. Una tragèdia aèria que va provocar la mort de l’equip granat, considerat un pilar de la selecció italiana després de proclamar-se guanyador de cinc lligues consecutives i perfilarse com a favorit per al Mundial del 1950 al Brasil. En memòria del club, es va inaugurar el Museu del Gran Torino, un espai emblemàtic que, des de la Penya Barcelonista de Torí, recomanen visitar per conèixer la història d’un equip que va fer llegenda en el futbol italià.

MUSEO DEL GRAN TORINO

En el año 1949, la ciudad italiana de Turín perdió uno de los equipos de fútbol más populares de la historia: el Gran Torino. A pocos kilómetros de Turín, el avión que transportaba el equipo entero después de disputar un partido amistoso contra el Benfica de Portugal se estrelló contra un muro de la Basílica de Superga. Una tragedia aérea que causó la muerte del equipo granado, considerado un pilar de la selección italiana después de proclamarse ganador de cinco ligas consecutivas y perfilarse como favorito para el Mundial de 1950 en Brasil. En memoria del club, se inauguró el Museo del Gran Torino, un espacio emblemático que, desde la Peña Barcelonista de Turín, recomiendan visitar para conocer la historia de un equipo que hizo leyenda en el fútbol italiano.

GRANDE TORINO MUSEUM

In 1949, the Italian city of Turin lost one of the most popular football teams in history: Grande Torino. A few kilometres from Turin, the plane which was carrying the team after a friendly against Portugal’s Benfica crashed into the wall of the Basilica of Supergra. It was an air disaster that killed the entire claret team, considered as the backbone of the Italian selection after winning five consecutive leagues and favourites to win the 1950 World Cup in Brazil. In memory of the club, the Grande Torino Museum was inaugurated, an emblematic space that the Penya Barcelonista de Torí recommends you visit in order to learn about the history of a team that became legendary in Italian football.


TEMPS AFEGIT

48 OCTUBRE 2017

/ Shutterstock.com Photography: Holbox

BARRIO DEL CARMEN

VALENCIA

JORNADA 13 ELONA VALENCIA CF - FC BARC

BARRI DEL CARME

Si ets un penyista interessat per la història i la cultura, des de la Federació de Penyes Barcelonistes de València i Marina Alta recomanen fer una passejada per una de les zones amb més encant de la ciutat: el barri del Carme. Situat al casc històric de la ciutat, el Carme és el lloc ideal per perdre’t a través dels seus carrers estrets que desemboquen a la catedral llevantina i els campanars representatius de la València antiga: el Micalet i Santa Caterina. A cinc minuts del Micalet, al carrer de Sant Ferran, 12, se situa l’edifici Octubre, un edifici on fa centenars d’anys s’erigien els primers grans magatzems tèxtils de la ciutat i que, en l’actualitat, constitueix la seu de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, un centre d’exposicions culturals relacionades amb la vida

cultural del País Valencià i els Països Catalans. Així mateix, després de visitar l’església de Santa Caterina, la penya us recomana aturar-vos a la plaça Rodona per gaudir del mercat centenari que trobareu allà. Un mercat poc conegut que conserva paradetes antigues dedicades a vendre productes de merceria i filats, productes per a la llar i ceràmica. L’àmplia oferta gastronòmica, cultural i d’oci del centre de la ciutat converteix el Carme en una visita obligada si vas a València, el barri més antic de la ciutat on es respira la vertadera essència de la capital. No obstant això, des de la penya tenen clar que cap foraster passa per València sense fer una visita a un dels reclams turístics de la ciutat: la Ciutat de les Arts i de les Ciències, on destaquen l’Oceanogràfic, l’Hemisfèric i el Museu de la Ciència.

Si eres un peñista interesado en la historia y la cultura, la Federación de Peñas Barcelonistas de Valencia y Marina Alta recomienda pasear por una de las zonas más encantadoras de la ciudad: el barrio del Carmen. Situado en el casco histórico de la ciudad, el Carmen es el lugar ideal en el que perderte en sus callejones estrechos que desembocan junto a la catedral levantina y los campanarios representativos de la Valencia antigua: el Micalet y Santa Caterina. A cinco minutos del Micalet, en la calle de Sant Ferran, 12, se encuentra el edificio Octubre, un edificio en el que, hace cientos de años, se erigieron los primeros grandes almacenes textiles de la ciudad y que, en la actualidad, constituye la sede del Octubre Centro de Cultura Contemporánea, un centro de exposiciones culturales relacionadas con la vida cultural del País Valenciano y los Países Catalanes. Asimismo, después de visitar la iglesia de Santa Caterina, la peña recomienda deteneros en la plaza Rodona para disfrutar del mercado centenario que ahí encontraréis. Un mercado poco conocido que conserva paraditas antiguas dedicadas a vender productos de mercería e hilados, productos para el hogar y cerámica. La amplia oferta gastronómica, cultural y de ocio del centro de la ciudad convierte el Carme en una visita obligada si vas a Valencia, siendo el barrio más antiguo de la ciudad en el que se respira la verdadera esencia de la capital. No obstante, desde la peña tienen claro que ningún forastero pasa por Valencia sin visitar uno de los reclamos turísticos de la ciudad: la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, donde destacan el Oceanográfico, el Hemisférico y el Museo de la Ciencia.

BARRI DEL CARME

If you’re a penyista that likes history and culture, the Federation of Supporters Clubs of Valencia and Marina Alta recommends taking a walk through one of the most enchanting areas of the city: el barri del Carme. Located in the historic centre, el Carme the ideal place to lose yourself in the narrow streets that lead to the Levantine cathedral and bell towers that represent ancient Valencia: el Micalet and Santa Caterina. Five minutes from el Micalet, at no.12 Carrer de Sant Ferran, you will find the October building, the structure which hundreds of years ago housed the first large-scale textile warehouses of the city, and is nowadays the location of the Octubre Centre de Cultura Comtemporània, a centre that houses exhibitions related to the cultural life of the País Valencià and Països Catalans. Furthermore, after visiting the church of Santa Catarina, the supporters club recommends stopping by the Plaça Rodona to explore the centenary market that is held there. This is a little-known market that still has traditional stalls dedicated to the sale of haberdashery and yarns, home-products and ceramics. The wide range of gastronomy, culture and entertainment on offer in the heart of the old town makes el Carme a must-see if you’re going to Valencia, the oldest neighbourhood of the city which breathes the true essence of the capital. This aside, the supporters club also emphasises that no stranger to the city should visit Valencia without taking a look at one of the biggest tourist hotspots: la Cuitat de les Arts i de les Ciènces, - where you will find the Oceanogràfic, Hemisfèric and Science Museum.


TEMPS AFEGIT

SANTUARI DE SANT PASQUAL BAILÓN

SANTUARIO DE SAN PASCUAL BAYLÓN

Si te gusta descubrir leyendas, la ciudad valenciana de Vila-real alberga una de las más históricas de la comunidad. En el Santuario de San Pascual Baylón – conocido popularmente como El Sant y edificado en el siglo XVI – existe una leyenda entorno a la figura de San Pascual Baylón según la cual el santo avisa a sus devotos cuando se acerca la hora de su muerte con tres golpes. De esta manera, les avisa para que se preparen antes de adentrarse en lo que el santo llama “el sueño eterno”. A lo largo de la historia se ha confirmado que estos golpes o ruidos han sido escuchados durante las vigilias de momentos trágicos, como por ejemplo antes del inicio de la Guerra Civil o de la muerte de algún personaje importante. Según la Federación de Peñas de las Comarcas de Castellón, a raíz de esta leyenda, cuando el Vila-real CF baja de división, los levantinos se dirigen al santuario para dar tres golpes y anunciar la mala noticia a sus seguidores.

SANCTUARY OF SANT PASQUAL BAILÓN

If you like legends, the Valencian city of Vila-real hides one of the most historic in the community. At the Sanctuary of Sant Pasqual Bailón - popularly known as El Sant and built in the XVI century - there is a story surrounding the figure of Saint Pasqual Bailón, according to which he warns his worshippers of his approaching death by using three knocks. In this way, he forewarns them to prepare themselves before departing to what the saint called “the eternal dream”. Throughout history it has been claimed that these knocks or sounds have been heard shortly before tragic occurrences, such as with the start of the Civil War or the death of an important figure. According to the Federació de Penyes de les Comarques de Castelló, from where the legend stems, when CF Vilareal has been relegated people from the area have made their way to the sanctuary to give three knocks and announce the bad news to the supporters.

Photography: Montgom ery / Wikimedia Com mons

Si t’agrada conèixer llegendes, la ciutat valenciana de Vila-real n’amaga una de les més històriques de la comunitat. Al Santuari de Sant Pasqual Bailón –conegut popularment com El Sant i edificat en el segle XVI– hi ha una contalla al voltant de la figura de sant Pasqual Bailón segons la qual el sant avisa els seus devots quan s’acosta la seva mort amb tres cops. D’aquesta manera, els preveu perquè es preparin abans de marxar cap al que el sant anomena “el somni etern”. Al llarg de la història s’ha confirmat que aquests cops o sorolls s’han sentit en vigílies de moments tràgics, com ara abans de l’inici de la Guerra Civil o de la mort d’algun personatge important. Segons la Federació de Penyes de les Comarques de Castelló, arran d’aquesta llegenda, quan el Vila-real CF ha baixat de divisió, els llevantins s’han adreçat al santuari per donar tres cops i anunciar la mala notícia als seus seguidors.

49 OCTUBRE 2017

VILA-REAL JORNADA 15 VILA-REAL - FC BARCEL ONA


50 OCTUBRE 2017

Photography: Efired / Shutterstock.com

TEMPS AFEGIT

MADRID

JORNADA 17 REAL MADRID - FC BARC ELONA

EL CERCLE CATALÀ

Una altra de les recomanacions de la Federació de Penyes Barcelonistes a Madrid és el Cercle Català de la plaça d’Espanya, 6, que, fundat l’any 1952 per un grup de catalans que residien a la capital, té com a objectiu donar a conèixer Catalunya a Madrid i apropar ambdues ciutats. L’edifici disposa d’un ampli auditori on es representen obres teatrals clàssiques i modernes, una valuosa biblioteca amb més de 12.000 volums classificats i un recomanable restaurant on es poden degustar clàssics de la gastronomia catalana com els calçots, els cargols a la llauna o la botifarra catalana. Un espai on, a més, els penyistes es reuneixen els dies de partit per gaudir de l’ambient culer i animar l’equip blaugrana.

EL CÍRCULO CATALÁN

Otra recomendación de la Federación de Peñas Barcelonistas de Madrid es el Círculo Catalán de la plaza España, 6, que, fundado en el año 1952 para un grupo de catalanes que residían en la capital, tiene como objetivo dar a conocer Cataluña en Madrid y acercar ambas ciudades. El edificio dispone de un amplio auditorio en el que se representan obras teatrales clásicas y modernas, una valiosa biblioteca con más de 12.000 volúmenes clasificados y un recomendable restaurante en el que se pueden degustar clásicos de la gastronomía catalana tales como los calçots, los caracoles a la llauna o la butifarra catalana. Un espacio en el que, además, los peñistas se reúnen los días de partido para disfrutar del ambiente culé y animar al equipo blaugrana.

EL CERCLE CATALÀ

Another recommendation from the FCB Supporters Club Federation of Madrid is the Cercle Català, at no.6 plaza España, which was founded in 1952 by a group of Catalans who were living in the capital and is intended to introduce Madrid to Catalonia and bring the two cities closer. The building boasts a large auditorium where classical and modern plays are performed, a substantial library which holds over 12,000 classified volumes and a recommendable restaurant where one can taste traditional Catalan dishes such as calçots, cargols a la llauna and botifarra catalana. This is also a space where the penyistes get together on match days to soak up the ‘culer’ atmosphere and cheer on the blaugrana team.