Page 1

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 E XPERTE R Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind

Sänk dina kostnader med bättre prognoser, avtal och modeller

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PR AKTIK FA L L F R Å N Haninge kommun Anders Höglund Uppsala kommun Jens Skoglund Göteborgs Stad Javad Taeyfi Linköpings kommun Christer Gunnarsson Borås Stad Lars-Inge Andersson

Tydligare gränsdragningar i dina avtal

WO R KS H O P Ekan Dag Larsson Björn Jansson

PROGNOSER

GRÄNSDRAGNINGAR

LOKALBANK


INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

Göteborg den 15-16 oktober 2012

Internprissättning av hyror i kommunen Att skapa ett prissättningssystem som är rättvist och lätt att förstå kan vara komplext. Nyckeln till framgång är att välja rätt prissättningssystem för just din kommun. Rätt system ökar kostnadsmedvetenheten och optimerar användningen av lokalutrymmet i kommunens verksamheter. Här får du verktygen för att skapa säkrare prognoser för framtida lokalbehov så att ni slipper obehagliga överraskningar i framtiden.

Vilken är den bäst lämpade prissättningsmodellen av hyror i din kommun? Välkommen till konferensen där du lär dig att göra tydligare gränsdragningar i avtalen för att undvika onödiga diskussioner och kostnader. Lyssna till kommunerna som har kommit längst i arbetet! DU FÅR LÄRA DIG: • Vilken prissättningsmodell är rätt för er verksamhet? • Lär dig ställa bättre prognoser för att möta framtidens lokalbehov • Så kan ni använda lokalbank för ett mer effektivt resursutnyttjande

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL: Marknads-, funktions-, eller självkostnadsbaserad modell för internhyra – vilken passar bäst för din verksamhet? Hans Lind, professor fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan Ökad kostnadsmedvetenhet med hjälp av tydlig visualisering av kostnader och internhyra Anders Höglund, lokalcontroller, Haninge kommun Strategisk lokalresursplanering för effektivt resursutnyttjande Lars-Inge Andersson, enhetschef Lokalresursenheten, Borås Stad

Varmt välkommen till en konferens du inte har råd att missa!

 Lå Projektledare

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN MÅNDAG 15 OKTOBER 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Limmergård, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Gränsdragning i avtal – har ni med alla viktiga delar? • Vad ska ingå i hyran och vad ska ligga utanför? • Hur reglerar du bäst småsaker som lätt glöms bort i avtalet? • Så sätter du tydliga gränser för lokalvård och underhåll av lokalerna • 3 viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med gränsdragningen i avtalen • 2 saker som lätt glöms bort i gränsdragningen Javad Taeyfi Verksamhetschef fastighet, idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad 10:25 Bensträckare med frukt

10:35 Framtidens lokalbehov – prognostiserar ni på bästa sätt? • Prioritera rätt utifrån de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna • Vilken prognosmodell ska ni använda för långsiktig planering av lokaler? • Så säkerställer du att rätt beslut tas för att möta framtida behov • 3 konkreta råd för hur ni lyckas med prognoserna Christer Gunnarsson Sakkunnig utbildningsförvaltningen Linköpings kommun

11:30 Lunch 12:30 Vad kostar lokalerna egentligen? • Så använder du internredovisningen som underlag för din prissättning på rätt sätt • De vanligaste misstagen i kalkylen – så undviker du fallgroparna • Hur åstadkommer du en rättvisande externredovisning av kostnader för värdeminskning, återinvestering och underhåll? Ola Eriksson Kanslichef Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

13:30 Bensträckare 13:40 Ökad kostnadsmedvetenhet med hjälp av tydlig visualisering av kostnader och internhyra • Så byggde vi vår internhyresmodell – vilka är fallgroparna och vilka är framgångsfaktorerna? • Mer rättvis kostnadsfördelning med hjälp av utjämningssystem – men hur? • Lokalbanken – ett verktyg för mer flexibelt och effektivt lokalutnyttjande Anders Höglund Lokalcontroller Haninge kommun

14:40 Eftermiddagskaffe 15:10 Funktionshyra i praktiken • Vilka faktorer påverkar hyresnivån i funktionshyresmodellen? Så har Uppsala kommun löst denna fråga • Dessa målsättningar har vi med funktionshyra i Uppsala kommun • 3 framgångsfaktorer för att lyckas med införandet av en ny internhyresmodell Jens Skoglund Lokalförsörjningsplanerare Uppsala kommun

16:10 Konferensens första dag avslutas

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 16 OKTOBER 2012

09:00 Strategisk lokalresursplanering fÜr effektivt resursutnyttjande • De fyra viktiga stegen i lokalresursplaneringen • Effektivisera resursutnyttjandet av din kommuns lokaler med rätt prissättningssystem • Incitament fÜr att minska lokalutnyttjandet • Sü für ni verksamheterna att minska sina lokalytor Lars-Inge Andersson Enhetschef lokalresursenheten Borüs Stad

10:00 FÜrmiddagskaffe 10:20 Marknads- funktions- eller självkostnadsbaserad modell fÜr internhyra – vilken passar bäst fÜr din verksamhet? • Hur kan ni anpassa hyresmodellerna till att passa er kommun? • FÜr- och nackdelar med de tre vanligaste formerna av internhyressystem • Tips och rüd fÜr en rättvis och logisk hyra • Hur püverkar marknadshyror och privata aktÜrer systemet? • Sü kan lokaleffektiviteten Ükas med hjälp av internhyran • Tre typer av risker som müste tas med i beräkning av internhyra – vilka är de och vem ska betala? • Vilka lärdomar kan vi dra ifrün SKL:s projekt Internpriser fÜr kommunala lokaler? Hans Lind Professor fastighetsekonomi Kungliga Tekniska HÜgskolan

11:50 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:50 Lunch fÜr workshopens deltagare

 t k  Worp

12:50-16:00 Strategisk styrning av lokaler och prissättning av hyror Under ledning av BjÜrn Jansson och Dag Larsson, Ekan Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 15-16 oktober 2012 Workshop 16 oktober 2012 Scandic Opalen Engelbrektsgatan 73, GĂśteborg PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 31 aug 7 550 kr 2 950 kr

FĂśre 28 sept 7 950 kr 3 550 kr

Efter 28 sept 8 650 kr 3 650 kr

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avbokningsregler se vür hemsida www.conductive.se

INTERNPRISSĂ„TTNING AV HYROR I KOMMUN

bokning@conductive.se

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con492

BesĂśk vĂĽr hemsida www.conductive.se fĂśr erbjudanden om hotell till fĂśrmĂĽnliga priser.

08-670 84 80


 t k 

INTERNPRISSĂ„TTNING AV HYROR I KOMMUN

TISDAG 16 OKTOBER 2012 12:50-16:00

Strategisk styrning av lokaler och prissättning av hyror

WORKSHOP

TISDAG 16 OKTOBER 2012

I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen für du pü denna workshop verktygen fÜr hur du strategiskt arbetar med din kommuns fastighetsbestünd. Du für arbeta praktiskt med den münga günger svüra uppgiften att bryta ner den Üvergripande strategin till praktik fÜr din vardag. Hur hanterar du lokalÜverskott pü kort och lüng sikt? Hur für du transparens i systemet sü att beställaren fÜrstür vad han eller hon betalar fÜr? Du für lära dig:

• Hur skapar du ett trovärdigt internhyressystem som är enkelt fÜr beställaren att fÜrstü? Vikten av transparens! • Styra med hyra? Strategisk styrning fÜr kostnadseffektivare lokaler • Eftersatt underhüll och energieffektiviseringsprojekt – hur ska ni hantera stora investeringsbehov? • Vinster vid tydlig rollfÜrdelning beställare/utfÜrare • Avveckla eller vidareutveckla? Det är frügan • OnÜdig kapitalfÜrstÜring eller lüngsiktig underhüllsplanering? • Ska vi tillämpa samma prissättningssystem pü alla fastigheter?

DärfÜr bÜr du gü pü workshopen Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du für praktiska tips och verktyg fÜr hur du strategiskt ska arbeta fÜr att utforma bästa prissättningsmodell. I smü grupper kommer ni att arbeta praktiskt med spännande case och fü chansen att ta upp frügeställningar som har dykt upp under konferensen.

WORKSHOPEN LEDS AV

Workshopen leds av de mycket kunniga BjÜrn Jansson och Dag Larsson frün Ekan BjÜrn har müngürig erfarenhet av prissättningsmodeller och strategisk planering av lokalbestünd inom büde kommunal och statlig fastighetsverksamhet. Dag har under münga ür arbetat med styrning och utveckling av fastighetsverksamhet inom büde privat och kommunal sektor.

INTERNPRISSĂ„TTNING AV HYROR I KOMMUN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012

E XPERTER

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind

• Öka lokaleffektiviteten med internhyra

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson

• Vilken prissättningsmodell är mest lämpad för din kommun?

• Rättvisare kostnadsfördelning – hur då? • Tydliga gränsdragningar i avtalen

PRA KTIKFA L L F R Å N Haninge kommun Anders Höglund WORKSHOP

Uppsala kommun Jens Skoglund Göteborgs Stad Javad Taeyfi Linköpings kommun Christer Gunnarsson Borås Stad Lars-Inge Andersson

Strategisk styrning av lokaler och prissättning av hyror Vilka övergripande mål för fastighetsbeståndet ska ni ha i er kommun? Lär er att styra strategiskt för kostnadseffektiva lokaler och hur ni skapar ett trovärdigt internhyressystem som är enkelt för beställaren att förstå. Under ledning av Dag Larsson och Björn Jansson, Ekan

WO R KS H O P

Con492

Ekan Dag Larsson Björn Jansson

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Internprissättning av hyror i kommun  

Internprissättning av hyror i kommun

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you