Page 1

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2012 E XP ERTE R SPECIELLT INBJUDEN Ulla Gurner Stiftelsen Äldrecentrum & SKL

Effektiva och adekvata insatser som ger resultat

Susanne Wallin Pettersson 2 Learn Gun Aremyr Föreläsare inom demensområdet PR A KTIK FA L L Kalmar kommun Camilla Arvidsson Johanna Skarsgård Stockholms Stad Barbro Marklund Mälargården Rehab Center Jennie Göthesson Patrik Karlsson

Årets stora rehabiliteringsforum

Attendo Kungshamn Jennie Lundin Östhammars kommun Britta Flemström Falu kommun Åsa Bruhn Liselotte Nordell FÖ R DJ U P N I NG

I samarbete med:

Maritha Markusson Attendo Lugnvik, Östersund

BEHANDLING

MÄTNING

UPPFÖLJNING


REHABILITERING AV ÄLDRE Stockholm den 6-7 november 2012

Unik konferens med fokus på äldrerehabilitering Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Behovet av äldreomsorg ökar och rehabilitering blir en allt viktigare insats. Under dessa två dagar har vi därför samlat ledande experter och framgångsrika praktikfall för att hjälpa dig att möta behovet på ett effektivt sätt och få de praktiska verktygen du behöver.

Rehabilitering av äldre är en investering! Du får bland annat lyssna till hur du kan stärka ditt team och utveckla er äldrerehabilitering. Gun Aremyr berättar vilka kognitiva stöd du ska erbjuda äldre med demens, Östhammars kommun presenterar sitt framgångsrika korttidsboende och Maritha Markusson ger dig verktygen för att utveckla hemrehabiliteringen. Dessutom kommer du att få lyssna till hur du ska mäta och utvärdera äldrerehabilitering och varför det är en vinst för både individen och samhället. Ta chansen att vidareutveckla din kompetens! DU FÅR LÄRA DIG: • Hur du organiserar rehabilitering och funktionsträning för äldre med många diagnoser, symptom och funktionsnedsättningar • Bättre samverkan personalen emellan • Stöd och rehabilitering för äldre drabbade av stroke och demens DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL: Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende Fokus: Rehabilitering Ulla Gurner, Utredare, SKL och Äldrecentrum Rehabilitering av äldre är lönsamt! Så använder vi ADL-trappan för att utvärdera och mäta resultat Camilla Arvidsson, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, Kalmar kommun Johanna Skarsgård, Enhetschef, Kalmar kommun Kognitivt stöd för personer med en demenssjukdom Gun Aremyr, Föreläsare inom demensområdet Varmt välkommen till konferensen där vi sätter de äldres behov i centrum!

Da Pc

Är   i För S s beʦ? Då får  20 % !

Projektledare

Uppge ”FSA481” när du bokar. REHABILITERING AV ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80


REHABILITERING AV ÄLDRE TISDAG 6 NOVEMBER 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås

SPECIELLT INBJUDEN TALARE

09:30 Projektledare Dajana Pogarcic, Conductive, hälsar välkommen Fokus: Rehabilitering

09:35 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende

• Resultat från tidigare studier i Stockholms och Gävleborgs län samt nationell rapport Utanför sjukhuset, SKL 2012 • Vilka möjligheter erbjuds för att hålla igång basala funktioner? • Äldre med många diagnoser, symptom och funktionsnedsättningar kräver annan organisering av rehabilitering och funktionsträning Ulla Gurner Utredare Stiftelsen Äldrecentrum och SKL

10:30 Bensträckare med frukt 10:45 Rehabilitering av äldre är lönsamt! Så använder vi ADL-trappan för att utvärdera och mäta resultat • Uppstarten av hemrehabilitering i Kalmar 2009 – så utarbetade vi ett nytt arbetssätt • Täta möten med inblandade instanser för att behålla gemensamma riktlinjer och arbeta mot samma mål • Noggrann mätning och notering av rehabiliteringsinsatser visade stora vinster väldigt snabbt! • ADL-trappan som utvärderingsinstrument för att dokumentera, utvärdera och mäta Camilla Arvidsson Johanna Skarsgård Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Enhetschef Rehabenheten, Kalmar kommun Rehabenheten, Kalmar kommun

11:30 Lunch 12:30 Din roll som en del av rehabiliteringen inom äldreomsorgen – skyldigheter, ansvar och allt däremellan • Vad kan du kräva? • Vad innebär det att ha ansvar för rehabiliteringen? • Gränsdragning – vad ska vi erbjuda och vad kan vi erbjuda? • Så möter du brukarnas förväntningar Barbro Marklund Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Stockholms Stad

13:10 Bensträckare

REHABILITERING: STROKE

13:20 Effektivt rehabiliteringsprogram för äldre drabbade av stroke som ger faktiska resultat • Så utformar vi individuellt anpassade program som innefattar grupptillfällen och individuella tillfällen, med både teoretiska och praktiska inslag • Rehabilitering i internatform i ett längre sammanhängande strokeprogram • Exempel på olika typer av träning – i bassäng, gym, natur och stadsmiljö • Erfarenheter och praktiska tips på insatser som ger resultat Jennie Göthesson Patrik Karlsson Sjukgymnast Arbetsterapeut Mälargården Rehab Center Mälargården Rehab Center

REHABILITERING: DEMENS

14:15 Eftermiddagskaffe 14:30 Kognitivt stöd för personer med en demenssjukdom • Hjälpmedel för att stödja en person med demens till ökat välbefinnande • Erbjud stöd vid rätt tidpunkt och tillfälle! • Strategier och metoder för att inte inkräkta på livskvaliteten Citat från tidigare deltagare: Gun Aremyr ”Vilken underbar föreläsare Gun Aremyr är. Hon är här och nu.” Föreläsare inom demensområdet ”Underhållande och mycket intressant”

16:20 Mingel! Avsluta dagen under lättsammare former – mingla, knyt kontaker och diskutera vad som har tagits upp under dagen

17:00 Konferensens första dag avslutas

REHABILITERING AV ÄLDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80


ONSDAG 7 NOVEMBER 2012

08:30 Hjälpmedel och metoder fÜr att väcka motivationen hos vüra äldre • Sü motiverar vi brukarna med trädgürden som redskap – syfte och fÜrdelar • Strategier fÜr att fÜrhindra inaktivitet och Üka fysisk aktivitet • Arbetssätt fÜr en preventiv rehabilitering Jennie Lundin Verksamhetschef Attendo Kungshamn

09:15 FÜrmiddagskaffe 09:30 Korttidsboendet med mület att ge er mÜjlighet att bo kvar i det egna hemmet • Effektiva insatser fÜr fÜrbättrad funktionsfÜrmüga och hÜgre livskvalitet • Individuellt utformad rehabiliteringsplan tillsammans med gästen • BedÜmningsinstrument: GMF, COPM, EQ5D, ADL-trappan – detta är resultatet av verksamheten • Det är samhällsekonomiskt lÜnsamt! Britta FlemstrÜm Verksamhetschef, Sundet Östhammars kommun

10:10 Bensträckare 10:20 En utvecklad rehabilitering fÜr multisjuka hemmaboende äldre i Falun – samverkansprojekt mellan kommunen och närsjukvürden • Projektmül: en fungerande rehabiliteringskedja där de olika länkarna är tydligt sammanfogade och koordinerade • Modeller fÜr en effektiv rehabilitering av multisjuka äldre hos olika instanser • Sü arbetar vi utifrün en gemensam struktur med tydliga riktlinjer och mül • Resultatet: Detta blev utfallet och sü här arbetar vi idag! Åsa Bruhn Liselotte Nordell Projektledare Projektmedarbetare Universitetsadjunkt Arbetsterapeut HÜgskolan Dalarna Primärvürdsrehab, Falun

11:00 Bensträckare 11:10 Det multikompetenta och effektiva teamet – rehabiliteringsarbete i samverkan • Sü stärker ni teamarbetet med en tydlig genomfÜrandeplan och ett gemensamt mülinriktat arbete • Roll och ansvar all inblandad personal emellan – detta fÜrväntas av dig • Samverkan och samarbete utifrün brukarens behov Susanne Wallin Pettersson FÜreläsare 2 Learn

12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch fÜr fÜrdjupningens deltagare

t k FĂśr"#

13:30-16:30 Effektiv och individuellt anpassad hemrehabilitering – vad, hur och fÜr vem? Under ledning av Maritha Markusson Attendo Lugnvik, Östersund TID & PLATS

Konferens 6-7 november 2012 FĂśrdjupning 7 november 2012 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Ăśr F i     Ă„r ?   ĘŚ be s

S

! Dü für  20 % du bokar. 481� när

Uppge �FSA

PRIS

Konferens FĂśrdjupning

FĂśre 7 sep 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 12 okt 6 950 kr 3 550 kr

Efter 12 okt 7 650 kr 3 650 kr

Vi reserverar oss fÜr eventuella ändringar.

ANMĂ„LAN

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con481

REHABILITERING AV Ă„LDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80


t k

REHABILITERING AV Ă„LDRE

ONSDAG 7 NOVEMBER 2012 13:30-16:30

Effektiv och individuellt anpassad hemrehabilitering – vad, hur och fÜr vem? I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen für du pü denna fÜrdjupning verktyg som hjälper dig att utveckla en framgüngsrik och effektiv hemrehabilitering som ger resultat. Under ledning av itigt anlitade Maritha Markusson für du lära dig hur du ska strukturera hemrehabiliteringen och implementera modeller som verkligen fungerar. Du für lära dig: • • • •

Att arbeta utifrün politisk styrning: uppdrag och mül Gemensam värdegrund – sü für du all inblandad personal att arbeta üt samma hüll Teamarbete och ett gemensamt fÜrhüllningssätt till lagrummen HSL och SoL Hur rehabilitering beskrivs har betydelse fÜr upplevelse av delaktighet i ett sammanhang • NÜdvändiga fÜrutsättningar fÜr en fungerande hemrehabiliteringsmodell • Ledarskapets betydelse fÜr en fungerande hemrehabilitering • Utvärdering och uppfÜljning – sü mäter du framstegen

DärfÜr bÜr du gü pü fÜrdjupningen: FÜrdjupningen är ett utmärkt komplement till konferensen. Du som yrkesverksam für konkreta tips och verktyg fÜr hur du ska arbeta fÜr en utvecklad hemrehabilitering. Du für tillfälle till givande interaktion och utbyte samt kunskap att ta med dig tillbaka till din verksamhet. Dessutom für du mÜjlighet att i en mindre grupp arbeta med frügor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din yrkesroll.

,8/5 4 t

( be M$& ďŹ ' 367! 1 i )*+e -vä

FĂ–RDJUPNINGEN LEDS AV

FÜrdjupningen leds av den mycket populära Maritha Markusson (f.d. Münsson) Maritha Markusson är en mycket uppskattad och erfaren fÜreläsare pü grund av sin expertis inom just hemrehabilitering. Maritha arbetade som MAR 1999-2011 inom Östersunds kommun och ansvarade fÜr utformandet av kommunens unika hemrehabilitering. Modellen har stütt som utgüngspunkt fÜr münga kommuner som satsat i Sverige men även i Üvriga nordiska länder. Nu arbetar hon som verksamhetschef fÜr ett hemtjänstomrüde.

REHABILITERING AV Ă„LDRE

bokning@conductive.se

08-670 84 80

FĂ–RDJUPNING

ONSDAG 7 NOVEMBER 2012


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2012

E XPERTER

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

SPECIELLT INBJUDEN Ulla Gurner Stiftelsen Äldrecentrum & SKL

• Skapa det multikompetenta och effektiva teamet

Susanne Wallin Pettersson 2 Learn

• Rehabiliteringsmetoder för olika typer av diagnoser och behov

• Så mäter du resultatet av dina insatser

Gun Aremyr Föreläsare inom demensområdet

PRA KTIKFA L L Kalmar kommun Camilla Arvidsson Johanna Skarsgård Stockholms Stad Barbro Marklund Mälargården Rehab Center Jennie Göthesson Patrik Karlsson Attendo Kungshamn Jennie Lundin

FÖRDJUPNING

Effektiv och individuellt anpassad hemrehabilitering – vad, hur och för vem? Under ledning av flitigt anlitade Maritha Markusson (f.d. Månsson) får du lära dig hur du ska strukturera hemrehabiliteringen och implementera modeller som verkligen fungerar och ger resultat.

Östhammars kommun Britta Flemström

FÖR D JU P N I NG Maritha Markusson Attendo Lugnvik, Östersund

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

Con481

Falu kommun Åsa Bruhn Liselotte Nordell

Rehabilitering av äldre  

Rehabilitering av äldre