Page 1

The 17th edition

Concursuri scolare pentru copii isteti

English Language English Language

1


DIN PARTEA REDACTIEI Salut smartyneilor! Bine v-am găsit la cea de-a XVII-a ediție a Concursurilor Smart! Rezultatele obținute de voi la Concursurile Smart ne bucură foarte mult și ne întăresc ideea că sunteți elevi conștiincioși și dornici de a vă îmbogăți bagajul de cunoștințe. Concursurile noastre v-au oferit ocazia să dovediți că sunteți bine pregătiți și că școala ocupă pentru voi un loc primordial. După cum probabil ați observat, fiecare ediție SMART cuprinde câte o temă. Am dedicat această ediție muzicii, încercând astfel să vă apropiem de acest domeniu minunat. Muzica este o artă și poate deveni un mod de viață. Ea poate scoate la iveală latura sensibilă a fiecăruia dintre voi și reprezintă o modalitate propice de a vă exprima sentimentele și de a descoperi noi calități pe care le puteți dezvolta. Pentru a vă putea dedica muzicii trebuie să aveți o cultură generală solidă și multă putere de muncă. Dorința noastră este aceea de a vă răsplăti efortul intelectual și spiritul competitiv prin premii cât mai atractive. Menirea premiilor obținute la aceste concursuri este de a vă stimula setea de cunoaștere și aplecarea spre învățătură. De la o ediție la alta, am observat că numărul participanţilor cu rezultate bune și foarte bune a crescut considerabil, iar acest lucru ne bucură foarte mult și ne demonstrează că misiunea noastră, aceea de a crește calitatea actului educațional, a fost îndeplinită. Colectivul Smart mulțumește elevilor participanți și tuturor colaboratorilor care au contribuit la realizarea subiectelor și la organizarea concursurilor. După cum v-am obișnuit, mereu am ținut cont de părerile voastre și o vom face în continuare. Așa că dacă aveți idei noi, le așteptăm cu interes pe adresa redacției.

Redacția Smart

Redactor şef: Maria Spiridon Realizări subiecte: prof. Lidia Nistor Grup Școlar „Constantin Brâncuși” Brăila Verificări subiecte prof. Adina Mircea Școala Generală „Mihai Eminescu” Arad prof. Monica Borș Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări „Caius Iacob” Arad prof. Mariana Crăciun Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila

2

prof. Ionela Mateciuc Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Mangalia prof. Dalia Eugenia Popescu Colegiul Tehnic Energetic Craiova prof. Carmen Păulescu Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu” Lugoj prof. Nicoleta Dănilă Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Focșani

English Language


IMPRESIILE VOASTRE... Mesajele venite din partea voastră ne dau încredere şi putere să continuăm alături de voi. Împreună vom menţine şi vom îmbunătăţi continuu Concursurile SMART... Vă mulţumim! Redacţia SMART

De la SMART am învăţat Să fim isteţi cu-adevărat. E mintea noastră mereu trează Şi nimeni nu ne egalează Clasa I E , şcoala gimnazială „Alexandru cel Bun“, Iaşi prof. Bodescu Larisa

În continuare, vă prezentăm subiectele Concursului redactate pe clase. Vă recomandăm multă atenţie şi aşteptăm de la voi aceleaşi rezultate bune şi foarte bune.

English Language

Vã dorim succes !

3


OPTIONAL CLASSES 1. Are you Bob? A) I’m Bob. B) I’m fine. C) I am OK, thank you. D) Yes, I am.

E) No, he isn’t.

2. I am … . A) seven B) six C) eight D) five E) sevens 3. What’s this? It’s … . A) a bus B) a car C) a train D) a plane E) a book 4. I have a shower in the … . A) kitchen B) garden C) living room D) bathroom E) bed 5. London is in … . A) the USA B) France C) Austria D) Australia E) the UK 6. Touch your … . A) nose B) mouth C) chin D) cheek E) face 7. Snowflakes dance in the air. It’s … . A) winter B) spring C) summer D) autumn E) fall

4

English Language


OPTIONAL CLASSES 8. The doll has an elegant pink dress and white shoes. It’s image … . A) B) C) D) E)

9. He is my father. .... is a doctor. A) The B) He C) She D) It E) I 10. Remember the song? “If you are happy and you know it/ Clap your …” A) feet B) fingers C) head D) hands E) arms 11. Fill in: This is a … . A) circle B) square C) rectangle D) round E) triangle 12. Mickey is … . A) happy B) smiling C) hungry D) surprised E) angry 13. Fill in: They play in the hay all … . A) day B) bay C) ray D) say E) jam 14. The boy … fly. A) is B) has C) have D) are E) can’t

Maybe my wings are too small...

15. What are the missing words? This is a …., not a …. . A) ship, train B) car, train C) plane, train D) ship, aeroplane E) toy, bike

English Language

5


THE 1ST YEAR OF STUDY 1. Who are you? A) I can fly. B) I am Superman. C) I am happy. D) I am black. E) I am boy.

I am...

2. A place to sleep: A) bad B) table C) computer D) bed E) desk 3. Translate: “Eu am 9 ani.” A) I have 9. B) I’ve 9 years. C) I’m 9. D) I has 9 years old.

E) I am 9 year.

4. What’s this? A) kid B) goat C) lamb D) spider E) pig 5. Where is the radio? …. the table. A) Under B) At C) On D) In E) Next to 6. Fill in: “I have four legs and a long tail. I like to eat mice. I am a … .” A) kite B) cat C) mouse D) tiger E) bear 7. Thomas is … . A) sleeping B) happy C) green D) tired E) angry 8. In the kitchen we have: A) a sink, a cooker, a fridge C) a sink, a shower, a fridge E) a bookcase, a spider, a desk

6

9. What is the plural for “man”? A) mans B) man’s C) two man D) men E) mens

B) a mirror, an armchair, a blanket D) a sofa, a table, a pen

English Language


THE 1ST YEAR OF STUDY 10. Fill in: “Spring is green/ Summer is bright,/Autumn is …. /And winter is white.” A) purple B) grey C) yellow D) pink E) blue 11. Is this a clock? A) Yes, there is. B) Yes, a clock. C) No, it is not. D) No, it isn’t. E) Yes, it is. 12. It is a dog. …. are dogs. A) They B) Its C) He D) She E) We 13. Which of these is not a fruit? A) blackberry B) pineapple C) apple D) nut E) set 14. When is Mother’s Day 2013 in the UK? A) March B) April C) May D) June E) December 15. Fill in with the correct word: He has a pet. …. pet is funny. A) He B) Its C) His D) Her E) My 16. I eat with my … . A) house B) mouse C) mouth D) eyes E) ear 17. ……. has got short hair, and …. has got long hair. A) He / she B) He / he C) She / he D) She / she E) It / she 18. The opposite of “big” is: A) short B) fat C) old D) small E) nice 19. He … see. A) can B) can’t C) cans D) is E) has 20. Big Ben is in … . A) Paris B) Rome

English Language

C) Bucharest

D) London

E) Germany

7


THE 2ND YEAR OF STUDY 1. What day comes after Wednesday? A) Tuesday B) Thrusday C) Friday D) Saturday E) Thursday 2. Complete the proverb: When the cat’s away, the ... will play. A) mouses B) snakes C) mice D) sheep E) horses 3. This shop sells newspapers. A) baker’s B) magazine C) butcher’s D) newsagent’s E) chemist’s 4. Mom will …. a cake. A) bye B) fake C) bake D) repair E) watch 5. He flies in a … . A) space B) plane C) star D) cloud E) spaceship 6. There are five … . A) goose B) gooses C) ducks D) geese E) geeses 7. How to get to the museum? A) Turn right. B) Turn left. C) Take the second right. D) Take the second left. E) Take the first right.

MUSEUM

You are here

8. It has feathers, wings and it can fly. A) a plane B) a parrot C) a kite

D) a parachute

9. Find the odd word: A) donkey B) fly C) horse D) pony

E) a puppy E) racehorse

10. Which answer is wrong? “We often go to school ... .” A) walk B) by car C) by bus D) on foot E) by train

8

11. What is she doing? A) She is looking after the baby. B) She is playing. C) She is doing the dusting. D) She is doing the dishes. E) She is helping the kids.

English Language


THE 2ND YEAR OF STUDY 12. Turn into negative: “There is a spider in the bathroom. “ A) There’s not spider in the bathroom. B) It’s not a spider in the bathroom. C) There isn’t a spider in the bathroom. D) There is no spiders in the bathroom. E) Here isn’t a spider in the bathroom. 13. What’s the time? A) It’s twenty to ten. B) It’s ten past twenty. C) It’s twenty past ten. D) It’s twenty past nine. E) It’s twenty to nine. 14. It keeps you warm on a cold day. A) sweater B) earrings C) tie D) snowball E) T-shirt 15. Find the correct word order of the following words: usually / in / here / they / summer / are A) They are usually here in summer. B) Usually they are in here summer. C) They are here usually in summer. D) Summer they usually are in here. E) In here usually they are summer. 16. It is a very famous bridge over the Thames. A) The river Thames B) Tower of London C) Big Ben D) Tower Bridge

E) Charles Bridge

17. Complete the dialogue: “Can I sit next to you? ………………………” A) Yes, I can. B) Yes, of course. C) No, I can’t. D) Yes, you see.

E) Let’s see!

18. Someone who is …. thinks he is more important than other people. A) brave B) arrogant C) happy D) tall E) hungry 19. Fill in: …. ‘s that boy? A) Whose B) Who C) When D) How E) Why 20. Circle the wrong sentence: A) It hasn’t got a red cap. B) He isn’t 9 years old. C) She don’t like bananas. D) There isn’t a rabbit in the box. E) I can’t play the piano.

English Language

9


THE 3RD YEAR OF STUDY 1. A number that is considered unlucky in some countries: A) thirteen B) zero C) one hundred D) sixty six E) fifty 2. Find the rhyme: “Elephants are big in size, But it’s known they are…” A) price B) vice C) wise D) grey E) cute

I am really SMART!

3. Long thin pieces of shiny paper used as a Christmas decoration. A) chain B) tinsel C) bauble D) candy cane E) mistletoe 4. Complete the dialogue: “How much is the bread? ……………………… “ A) That’s too expensive! B) Three pounds a loaf. C) Can I pay by card? D) Five pound a bread.

E) I like bread.

5. Westminster Abbey is a … . A) monastery B) museum C) church D) palace E) gallery 6. You can’t buy … magazines in this shop. A) any B) some C) no D) a lot

E) much

7. What is the synonym of “mad”? A) crazy B) absurdity C) rational D) logical E) OK 8. Fill in the sentence: “Aina is from Finland. She is ….. .” A) Finlandish B) Finlandian C) Finland D) Finish E) Finnish 9. Spot the mistake: - Who was considered to be the rich man in the world in 2012? - Carlos Slim Helú A) Carlos Slim Helú B) who C) rich D) man E) in 10. This flower is cup shaped. It’s a … . A) daisy B) snowdrop C) lilac D) iris E) freesia 11. …. book is on the desk? A) whose B) when C) how D) why E) who 12. Fill in: “Do Bob and his wife often play tennis?” / “Yes. They … play tennis every weekend.” A) together B) both C) clear D) can E) equal

10

English Language


THE 3RD YEAR OF STUDY 13. Put the words in the correct order to make a question: the party / at / were/ how / friends / many? A) At the party were many friends how? B) How many friends were at the party? C) Friends how many were at the party? D) Many friends were at the party how? E) Were many friends how at the party? 14. Find the odd word: A) country B) rock C) dance D) pop E) drum 15. Cross out the unnecessary word: Mark must to try to do something about it. A) about B) something C) to D) must E) try 16. The cinema is …. the Marriott hotel and the café. A) in front of B) next to C) between Cafe D) behind E) on the corner of

Cinema

Marriot

17. Choose the best answer: “Where’s Paul?” A) He speaks to Andrew. B) He is speaking to Andrew. C) I have not idea. D) He listens to the music. E) Paul is watch TV. 18. A machine that gives you money when you put a bank card into it. A) shop B) PIN C) account D) credit card E) ATM 19. Translate: Acest os este al câinelui. A) This is the dogs bone. B) This dog has one bone. C) This is the dog’s bone. D) This bone is of dog. E) This is the dog’s skull. 20. Circle the incorrect sentence: A) This house is the biggest and the most expensive of all. B) My car goes faster than yours. C) Shawnee is shorter than Phoebe. D) Jake is the youngest person in my family. E) This is the interesting book I have ever read.

English Language

11


THE 4TH YEAR OF STUDY 1. I have land without mountains, rivers without water, and cities without people. What am I? A) a TV channel B) a planet C) a map D) a grid E) an area 2. Fill in: “What …. last summer?” A) did B) do you do C) did you spent D) did you do E) had you 3. Fill in with the right word: Jess washed up and made tea…the meal was finished. A) while B) when C) for D) at E) end 4. A bus that has both an upper and a lower level where people can sit is called: A) coach B) camper C) MPV D) double-decker E) streetcar 5. Circle the correct answer: “How much are the sandwiches?” “The chicken …. are £ 1.50 and the others are £ 2.50.” A) ones B) pâté C) one D) hot E) three 6. Fill in: “How will you pay? Cash or charge?” “With Visa. Here’s my credit card.” “Thank you. £40.50 plus tax. That’s £45.75. Sign here please.” “Would you like your ……………in the bag?” A) recipe B) ticket C) cash D) discount E) receipt 7. Choose the most appropriate answer: “Could I stay here for a while?” A) Yes, you could. B) Yes, I can. C) Yes, you will. D) Yes, you can. E) Yes, you must. 8. Complete the following sentence: One man … the grass while his daughter … blackberries. A) was mowing / was picking B) was cutting / picked C) cut / picked D) gardened /chose E) planted / was selecting 9. Find the right item: “England’s national sport is .... .” A) swimming B) cricket C) cycling D) skating E) baseball 10. Fill in: My sister found … money. A) a lot B) many C) few D) some E) a 11. Finish the sentence: There is a nice picture of your city ….. . A) on this magazine B) at the brochure C) in this magazine D) at this magazine E) on this edition

12

English Language


THE 4TH YEAR OF STUDY 12. The frame of bones that support the body is called: A) spine B) skeleton C) lungs D) digestive system E) brain 13. Which is the extra word in this sentence? They are coming down of the steps. A) down B) of C) the D) steps E) coming 14. Translate: În fiecare zi Paul merge la înot. A) In every day Paul goes swimming. B) Paul goes swimming every day. C) Every day Paul go to swim. D) Every day Paul goes to the swimming pool. E) Paul every week go to swim. 15. Circle the correct question: A) Will you lay the table while we get breakfast? B) Did we sat around a long table in the conference room? C) Can you learned your seven times table yet? D) Is his new offer on the diner table? E) Will we buy these table? 16. At school students shouldn’t: A) not copy B) be quiet C) be helpful D) try their best

E) tease their colleagues

17. Choose the right item: I am smart, ….? A) am I B) aren’t I C) is it

D) do I

E) have I

18. Circle the suitable question: Yes, I do. A) Can you speak English? B) Do you talk English? C) Did you spoke English? D) Do you speak English? E) Do you understand in English? 19. Write the past tense forms of the verbs: break/ run/ drink/ choose A) broke / ran / drank / choose B) broken / run / drunk / choose C) break / ran /drunk / chosen D) broke / ran / drank / chose E) brought / ran / drank / chose 20. What does “island” mean? A) Islanda C) limba islandeză

English Language

B) islandez D) insulă

E) pământ

13


THE 5TH YEAR OF STUDY 1. Find the odd-one-out: A) newspaper B) comic C) tabloid D) magazine E) coloring book 2. Circle the appropriate word: Jake is only an employee …. he has a small salary. A) because B) so C) when D) than E) that 3. Find one mistake: Our parents wished us a safe journey as we drive away. A) journey B) wished C) a D) drive E) away 4. Circle the right answer: “Does she have any distinguishing characteristics?” A) She is five feet, four inches tall. B) She has a scar on her left cheek. C) She is wearing tight blue jeans and boots. D) She’s the same age as me. E) She looks like a model. 5. Put the words in the correct order: at / desk / his / afraid / I’m / he / the / at / isn’t / moment A) At his desk he isn’t at the moment I’m afraid. B) I’m afraid he isn’t at his desk at the moment. C) At the moment I’m afraid he isn’t at desk his. D) I’m at the moment at his desk afraid he isn’t. E) I’m afraid he isn’t at the moment his desk at. 6. We use “…” to give advice. A) can B) could C) ought to D) might E) may 7. Complete: A ghost story is ………….. . A) meanings of words B) instruction how to use something C) a description of someone’s journeys to far away places D) a series of events taking place in the future E) a frightening story about the spirits of dead people

Hi, I’m Bob!

8. Put the words in the correct order to make a question: Bob / when / could / he / swim / four / was? A) Could Bob swim when he was four? B) Bob could swim when he was four. C) Could he swim when Bob four was? D) Swim Bob when he was four could? E) Could Bob swim when four was he? 9. What does “to rest” mean? A) rest B) odihnă C) odihnitor D) a se odihni E) stare

14

English Language


THE 5TH YEAR OF STUDY 10. Use the verbs below and complete the sentence: My mother … angry if I … on the music too loud. A) will be / will turn B) will became / turned C) can be / would open D) will be / turn E) won’t be / will turn 11. Choose the right question for: It’s a great idea. Let’s do it. A) What are you thinking about? B) Do you think it’s a great idea? C) What do you think? D) Will you do it? E) Should we do this? 12. Which words don’t work together? A) spare time B) local time C) prime time D) precious time E) from time to time 13. Find the best word: That museum has been there… two thousand years. A) since B) forty C) for D) about E) around 14. Choose the correct verb: I’ve already decided, … a bigger house with a lovely garden. A) I’l buy B) I can buy C) I buy D) I’m going to buy E) I’ll buy 15. Circle the correct answer: The earth … round the sun. A) is moving B) moved C) has moved D) was moving

E) moves

16. Use the verbs below to complete the sentence: They … outside the stadium to see Beyoncé when she finally ... . A) was waiting / arrived B) were / was arrived C) were waiting / was arriving D) waited / came E) were waiting / arrived 17. Match the statement with the proper term: My job is very dangerous but it’s fun. A) policeman B) stuntman C) bank manager D) politician E) dentist 18. Find the same meaning sentence for: Jessica is fond of computers. A) She hates computers. B) She loves computers. C) She needs computers. D) She must buy one. E) She doesn’t like computers. 19. Find the correct verbs and complete the sentences: Granny…….(to knock) at the door. She …(to look) through the windows. But nobody ….(to seem) to be there. A) knocked / looked/ seemed B) knocked / has looked / seemed C) is knocking / looked / seems D) knocks / looks / is seeming E) knock / looked/ seem 20. Complete the dialogue: “……….(you / ever / to try) French onion soup? No, I ….(never / to try) it.” A) Have you ever / never tried B) Did you try ever / never try C) Has you ever tried / tried D) Have you ever tried / have never tried E) Have you ever tried / ‘ve never try

English Language

15


THE 6TH YEAR OF STUDY 1. Boxers wear huge …., but it’s still a dangerous sport. A) mittens B) rods C) gloves D) clubs E) bats 2. Nick is exhausted. He …. in the garden all day. A) worked B) has been working C) ‘ve working D) is working

E) works

3. Find the mistake: Rory, the blue-eyed boy of motor racing, has won last week. A) blue-eyed B) racing C) has D) won E) last week 4. Translate: Când ai venit, vorbeam la telefon. A) When you came in, I was talking on the phone. B) When you came in, I was talking at the phone. C) When you came in, I talked on the phone. D) While you came in, I was talking on the phone. E) When you came in, you were talking on the phone. 5. Put the verbs in brackets into the correct form: I ….. (to see) a psychologist for the past year, and I …. (to find) it very helpful. A) saw / finds B) have been seeing / find C) have seen / find D) have saw / find E) saw / have founded 6. Find the mistake: She is always interrupting me when I’m talking and I hate you! A) always B) interrupting C) me D) when E) you 7. Find a mistake: We will have sunny spells tomorow. A) will B) sunny C) spells D) tomorow E) have 8. Find the same meaning sentence for: You went to the fast food just last week. A) You went to that fast food just one time this week. B) Only last week you ate at the fast food. C) Did you go eat there a week ago? D) You just wanted to go to that fast food to eat. E) You checked the food fast just this week. 9. Circle the right item: Give him the ……. He wants to take your temperature. A) meter B) stethoscope C) termomether D) antiseptic E) thermometer 10. Fill in the gaps: Sarah watches a film …. television …. every Tuesday. A) at / in B) at / - C) on / - D) of / in E) to / 11. We know, we ……. her a dress for her birthday. A) are going to B) will get C) will bought D) buy E) purchased

16

English Language


THE 6TH YEAR OF STUDY 12. Cross out the unwanted word: He isn’t sure what he is going to do with himself when he leaves from school. A) what B) is C) himself D) when E) from 13. You got a job as a chef because you are a great … A) cooker B) cook C) cooking D) cuisine E) gourmand 14. Fill in: David works hard; …….., he doesn’t have a lot of money. A) however B) yet C) and D) so E) while 15. Circle the wrong sentence: A) This soup tastes good. B) It was pouring with rain and he was wondering what to do. C) We are thinking of buying an expensive car. D) Will you do me a favour? E) I came to Rome exactly five weeks already. 16. You have to hit a shuttlecock over a net with a racquet: A) golf B) badminton C) tennis D) baseball E) soccer 17. Add the missing parts to put the question in reported speech: “Next week she will visit her uncle in Copenhagen.” Mark knew that she ……………. uncle in Copenhagen the following week. A) will visit her B) would visit her I’m C) had visited D) visits her uncle! E) will visiting 18. Choose the right answer: We love the design … it’s what we are looking for. A) but actually we are not sure B) but on the other hand C) but actually we are sure D) but he told E) but on the another hand 19. Fill in: Nobody here speaks Polish, ….. . A) haven’t they? B) do they? C) did they? D) do we? E) did he? 20. Complete the dialogue: “Who……?” “He lives with his parents.” A) does he lives with B) is he living C) does he live with D) told you where she lives E) is living there

English Language

17


150 DE ANI DE ISTORIE

METROUL LONDONEZ Metroul londonez (London Underground) este cea mai veche rețea de metrou din lume și în același timp o componentă cheie a sistemului de transport în comun în Londra. Este numit în mod familiar și the Tube. Pe lângă funcția sa practică, Metroul londonez este și un monument istoric și o atracție turistică de sine stătătoare. În anul 2000, era folosit de 3 milioane de persoane zilnic.

Deschis în 1863, a fost prima reţea de trenuri subterane din lume iar în 1890 au fost introduse pentru prima dată trenuri electrice. Cu 270 de staţii şi peste 400 de kilometri de şine, London Underground sau Tube cum este denumit în limbajul

18

colocvial, este astăzi cel mai mare sistem de metrou ca şi întindere, după cel din Shanghai. Istoria Metroului londonez începe cu Metropolitan Railway, prima cale ferată subterană pentru transport de pasageri din lume. Metropolitan Railway a început să funcționeze la 10 ianuarie 1863 între stațiile Paddington și Farringdon. Linia s-a extins treptat, ajungând ca în 1880 să transporte peste 40 de milioane de călători anual. Metropolitan Railway a evoluat în ceea ce azi este cunoscută drept Metropolitan line. Tunelele acestei linii au

English Language


150 DE ANI DE ISTORIE fost construite prin săparea de șanțuri la suprafață și acoperirea acestora; ca urmare se află la mică adâncime. Datorită avansului tehnic, în anii 1880 s-a putut trece la săparea tunelelor de adâncime mare, așa numitele „tuburi”. Prima asemenea linie, City & South London railway, s-a deschis în 1890. Astăzi, aceasta este parte din Northern Line. Au mai urmat și alte linii în anii următori. Fiecare linie era operată de o companie diferită, ceea ce producea destule neplăceri, pasagerii fiind nevoiți să iasă la suprafață pentru a schimba o linie cu alta. Magnatul american Charles Yerkes a cumpărat majoritatea aceste companii, consolidându-le într-una singură numită Underground Electric Railways of London Company Ltd., la 9 aprilie 1902. London Underground deservește un număr de 12 linii. Acestea se pot clasifica în două tipuri: superficiale și de adâncime. Liniile superficiale se află la aproximativ 5 m sub pământ și au fost construite prin săpare și acoperire. Ecartamentul acestor linii este cel normal. Liniile de adâncime sunt executate în tunele circulare, și se află la adâncimi de 20 până la 50 m. Diametrul tunelelor este mic, de doar 3.6 m în unele cazuri, de aceea și ecartamentul șinelor este mai mic decât cel standard. Marea majoritate a rețelei de metrou se găsește la nord de Tamisa, întrucât terenul accidentat nu a permis dezvoltarea rețelei feroviare clasice (de suprafață) în acea

English Language

19


150 DE ANI DE ISTORIE

zonă. Prin comparație, sudul Londrei este foarte bine deservit de curse feroviare suburbane. În timpul celui de-al doilea război mondial,

20

stațiile de metrou au servit ca buncăre pe timpul raidurilor aeriene, sau chiar ca fabrici de muniții. După război, numărul călătorilor a crescut constant, ajungându-se la dese perioade de congestie. S-au construit noi linii de adâncime, Victoria Line în anii 1960 și Jubilee Line în anii 70, extinsă în 1999. De asemenea, linia Piccadilly a fost extinsă până la aeroportul Heathrow. Din anul 2000, Metroul londonez este în

English Language


150 DE ANI DE ISTORIE proprietatea și administrarea companiei publice de transport a Londrei mari, Transport for London (TfL). Liniile de metrou au fost parțial privatizate în 2003, printr-un parteneriat public-privat între TfL și două consorții de firme, Metronet respectiv Tube Lines. Parteneriatul are ca scop principal renovarea totală a șinelor, a instalațiilor de semnalizare, a stațiilor și a ramelor de tren de pe toate cele 12 linii de metrou. Investiția este enormă (de ordinul zecilor de miliarde de lire sterline), iar renovarea se preconizează să se încheie în anii 2020. În concluzie metroul londonez, - prima reţea de transport subteran din întreaga

lume, 1863, constituie cea mai uşoară metodă de transport, iar fiecare turist nu va ezita să facă o plimbare cu acest mijloc de transport, devenit un adevărat simblol al Londrei.

WEBGRAFIE: http://ro.wikipedia.org/wiki/London_Underground

English Language

21


CELEBRITATI DIN CEARA

MUZEUL FIGURILOR DE CEARAĂDIN LONDRA Londra este una dintre capitalele istorice ce abundă în obiective turistice. Londra merită vizitată în orice perioadă a anului deoarece este un oraş plin de istorie şi de atracţii turistice. arta sculpturii datorită angajatorului mamei sale un medic foarte talentat în modelarea cerii. Numele medicului, Philippe Curtius a ajuns un nume foarte cunoscut deoarece a fost primul artist care şi-a expus lucrările de artă, cu ocazia deschiderii unei expoziţii organizate

Muzeul figurilor de ceară din Londra reprezintă un obiectiv turistic cu totul aparte pentru capitala Angliei, dar şi pentru doritorii care răsfoiesc cărţile de istorie înainte de a-i trece pragul. Marie Tussaud (1761-1850) s-a născut la Strasbourg în anul 1761. A învăţat

22

English Language


SIMBOLURI ROMÂNESTI

spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. Fiind pasionată de ceea ce a început să înveţe, tânăra Marie îşi începe activitatea la vârsta de 16 ani, realizând o copie fidelă a unui reprezentant de seamă a iluminismului francez, şi anume François Voltaire. Deşi a început să lucreze de la o vârstă destul de fragedă, Marie Tussaud a avut parte de prima expoziţie solo abia în anul 1835. Locaţia a fost Baker Street iar după o perioadă de 10 ani aceasta îşi va trece în portofoliu faimoasa „Camera a Groazei”, care consta într-o colecţie de măşti ce reprezentau victimele revoluţiei franceze din Paris. La câteva decenii după

English Language

CELEBRITATI DIN CEARA moartea sa, Muzeul figurilor de ceară – cunoscut sub numele de „Madame Tussauds“ a fost mutat pe Marylebone Road care este şi locaţia actuală. Personaliţăţi celebre precum Hitler, David Beckam, Lance Armstrong, Indiana Jones etc, determină milioane de oameni să vină din toată lumea pentru a admira adevărate capodopere de artă. Din păcate, nici acest muzeu nu a fost ocolit de evenimentele neplăcute, drept urmare în incendiul din 1925 au fost pierdute numeroase statui, unele fiind recuperate, iar altele recreate. Deşi au trecut mulţi ani de la înfiinţarea acestui muzeu, Madame Tussauds se bucură şi în prezent de un mare succes,

23


CELEBRITATI DIN CEARA

constituind una dintre atracţiile cele mai aglomerate din Londra, cozile lungi şi aglomeraţia fiind la ordinea zilei, mai ales atunci când vine vorba despre sezonul de vârf. În anul 1970 acest muzeu a început să îşi pună amprenta când în Amsterdam s-a

24

deschis ceva similar. Din 1970 până în prezent, această idee a fost adoptată de mai multe oraşe printre acestea aflându-se şi Hong Kong, Washington DC, Hollywood, New York City sau Las Vegas. Marie Tussaud şi succesorii săi au avut grijă să creeze nenumărate replici ale

English Language


CELEBRITATI DIN CEARA SIMBOLURI ROMÂNESTI oamenilor celebri. Astfel, vizitatorii pot vedea lideri mondiali, actori şi actriţe, legende ale sportului, scriitori celebri şi artişti, figuri religioase, muzicieni şi o serie de alte personaje. Turiştii ce aleg să viziteze acest obiectiv turistic trebuie să fie pregătiţi să dea frâu liber emoţiilor şi sa fie pregătiţi să intre în lumea vedetelor şi a personajelor celebre. Faima şi grandoarea pot fi simţite pe viu în secţiunea Blush, frica în Camera Groazei şi momente de distracţie maximă pot fi trăite în Planetarium. Blush de la Madame Tussauds este o atracţie interactivă care duce vizitatorii în spatele uşilor închise, chiar acolo unde vedetele serbează şi se distrează pe cinste iar pe vizitatori îi pune chiar în inima acţiunii cu ajutorul unor actori ce se străduiesc să reproducă cât mai bine astfel de momente. Tot la Madame Tussauds turiştii se pot bucura şi de atracţia numită The Spirit of London (Spiritul Londrei), care-i poartă înapoi în timp spre vremurile

Londrei de acum mai bine de 400 de ani. Aici pot experimenta şi simţi mirosul oraşului şi confortul taxiurilor londoneze. De la marele incendiu şi epidemia de ciumă până la Londra lui Christopher Wren şi moda anilor ‘60, „Spiritul Londrei” este o atracţie extraordinară care vă poartă prin istoria unuia dintre cele mai măreţe oraşe ale lumii.

WEBGRAFIE: http://www.obiectiveturistice.org

English Language

25


DESENELE VOASTRE Redacţia vă mulţumeşte tuturor pentru desenele trimise! Cu bucurie am constatat că la ediţia precedentă am primit cele mai multe desene de la voi de când am lansat această provocare. Revista având alocate doar două pagini pentru această rubrică, am sortat doar câteva dintre acestea, pentru a vi le prezenta în cadrul revistei. Vă mulţumim şi aşteptăm în continuare desenele voastre!

Cristiana Verenca clasa a IV-a Școala Gimnazială Salcea - Prelipca jud. Suceava Elena Diana Ghiță clasa a III-a A „Școala Elena Doamna” Ploiești

Sebastian Mihai Curtici clasa a II-a A Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

26

Sorana Cristescu clasa a III-a A „Școala Elena Doamna” Ploiești

English Language


DESENELE VOASTRE

Ana Drujescu clasa a II-a B Școala „I. L. Caragiale” Brăila

Serena Buzea clasa a II-a Școala Piticot Galați

Elena Costilov clasa a II-a B Școala „I. L. Caragiale” Brăila

Andreea Andrei clasa a V-a B Liceul Teoretic „G. Vâlsan” Făurei

Andreea Hanea clasa a II-a A Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

Victor Bradea clasa a II-a A Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

English Language

27


CEL MAI FRUMOS PANOU SMART Vă invităm să participaţi la Concursul „Cel mai frumos panou SMART”. SMART va premia cele mai frumoase panouri de promovare a Concursurilor SMART la nivel de şcoli! Acestea pot cuprinde: foto din timpul desfăşurării concursurilor; foto de la festivitatea de premiere SMART; foto cu cei mai isteţi elevi ai şcolii şi cu elevii care au obţinut cele mai bune rezultate la SMART; desenele cu tematică SMART; afişe SMART; şi alte materiale şi idei cu referire la SMART rezultat ale creativităţii voastre.... Cele mai interesante panouri SMART vor fi postate pe site-ul SMART şi publicate în cadrul revistelor SMART. Organizatorul SMART va fotografia panoul cu un aparat digital şi va trimite foto la e-mail: office@concursurilesmart.ro – data limită 10 mai 2013 - cu cât trimiteți mai repede cu atât mai bine! (vor intra în concurs decât fotografiile bine realizate). Succes !

Locul I

Premiu: Microscop biologic de laborator Celestron + kit de utilizare Școala Gimnazială Ruginești jud. Vrancea; elevii clasei a VI-a A Coordonator: prof. limba franceză Mihaela Avel

Împreună cu elevii de la clasa a VI-a A de la școala noastră am realizat acest orășel pe care copiii l-au numit SMART. Sperăm să vă facă plăcere să vă plimbați prin acest oraș!

28

prof. Mihaela Avel

English Language


CEL MAI FRUMOS PANOU SMART

Locul II

Premiu Imprimantă Laser

elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ștefănești jud. Argeș Coordonator: prof. Liliana Nadia Graur

Locul III

Premiu Imprimantă Laser elevii clasei a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale Lanurile jud. Brăila Coordonator: prof. Georgiana Hagiu

Locul III

Egalitate

Premiu Imprimantă Laser elevii Școlii Gimnaziale Dobrovăț jud. Iași Coordonatori: prof. Estela Postelnicu, prof. Mihaela Ioviţe

Mă bucur că am reuşit să mobilizez elevii şcolii precum şi alţi colegi profesori. Mesajul pe care panoul şcolii noastre îl transmite este următorul: La mulţi ani, SMART, de ZIUA NAŢIONALĂ a ROMÂNIEI! Bineînţeles că ne dorim o ţară bogată, frumoasă şi puternică. Smart este cel care ne uneşte (prin diferite activităţi)! Mulţumim! Dorim succes tuturor participanţilor! prof. Mihaela Ioviţe

English Language

29


HAI SÃ NE JUCÃM!

Gaseste diferentele! Cele două imagini par identice dar între ele există câteva mici diferenţe. Priveşte atent şi află câte diferenţe sunt şi care sunt acestea!

Gargarita Rita

Smarty, doar una din cele cinci umbre ale gărgăriţei Rita este cea adevărată. Care este aceasta?

A

30

B

C

D

English Language


HAI SÃ NE JUCÃM!

Ajuta-l pe domnul Soricel Smarty, domnului Şoricel îi este foarte foame. Ajută-l tu să găsească drumul prin labirint către caşcaval!

ab

c

e d

Alice Lui Alice îi place mult să deseneze pe asfalt şi de aceea are un dulap plin de cretă colorată. Cinci dintre bucăţile de cretă sunt magice şi au fugit ascunzându-se printre paginile acestei reviste. Smarty, ajut-o pe Alice să găsească cele cinci bucăţi de cretă şi ea te va răsplăti cu un mic premiu.

Răspunsurile corecte le puteţi trece pe hârtie (fără a decupa sau tăia revista) şi trimite la adresa de la sfârşitul revistei, sau la e-mail: jocuri@concursurilesmart.ro. Astfel veţi avea şansa câştigării unui premiu. Dacă mai aveţi şi alţi colegi ce doresc să trimită răspunsurile la joculeţe, puteţi trimite cu toţii în acelaşi plic, dar să nu uitaţi să vă treceţi numele şi adresa corectă. Data limită pentru primirea e-mailurilor/ plicurilor este 10 mai 2013. Câştigătorii vor fi afişaţi pe site-ul www.concursurilesmart.ro. Succes !!!

English Language

31


Concepţie şi execuţie grafică

Cultura Generala Cultura Generala

1

editia aXVII-a

Concursuri scolare pentru copii isteti

Matematica 1

Matematicã

Concursuri scolare pentru copii isteti

editia a XVII- a

Concursuri scolare pentru copii isteti

editia aXVII-a

Vã asteptãm sã participati si la celelalte probe propuse de SMART:

1

Limba Româna 1

32

str. Copăceni nr. 46 modul 1 sector 3 Bucureşti, cod 030395

English Language

engleza 17  

concursuri scolare pentru copii isteti