Page 1

firemní akce | setkání | teambuilding


firemní akce setkání teambuilding Vytvořme spolu celkový koncept Vaší akce s ohledem na Vaše potřeby a rozpočet.

Spojme Vaše představy a naši zkušenost v unikátní prožitek.


we color your event

Fantazie,

to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. (Karel Čapek)


Firemní akce • • • • • • •

Uve de ní produktů na trh Roads how Fire mní pre ze ntace G al a ve če ře Fire mní párty Vánoční ve čírky Té m atické e ve nty

spokojen í klien ti: Bayer H ealt h c ar e | B IC | B M C So ftw a re | B o b c at | C a n o n | C is co | C olu mb ia Sp or t s w ear | Dan on e | E A DP | E VC A | KPMG | L actalis | Lil ly | L’O ré al


we color your event

setkání

teambuilding • • • • • • •

S y m po s i a Semináře Ti s k o v é k on f eren ce K o n gr es y K i c k - o f f m eet in gy V ýs tav y K o n f er en ce

• • • • •

Sportovní akce Workshopy Soutě že Tré nink manaže rů Zábava

M e d i atel | Mic r o so f t | N o var t i s | N ue rn b e rg e r Ve rs i c he run g | Pri c eWat er h ou s eC oop er s | San ofi-Z en t iva | Sofin co | Timb er lan d | Tu p p er w are | Unil e ve r


© www.benjaminarthur.com

C once pts b y L ib e rty

je součástí společnosti

Liberty International TourisM Group, která byla založena v roce 1991

V Í ce n e Ž t ř i ce t pob oČe k

V PraZ e

– VaŠe garance kValitY

PrO POŘádání akcí kdekOliV na sVĚtĚ sPecialista na firemní akce s Více neŽ

Z kuše nostÍ

dVacetiletou

na trHu

t y n e J l e p šÍ V Z tahy s d od aVate l i , se kterÝmi máme dlOuHOletOu ZkuŠenOst a mŮŽeme tak ZaruČit ÚsPĚcH VaŠí akce a neJlePŠí cenY VáŠ

p r o J e k to V Ý ManaŽ e r

Je Vám VŽdY nablíZku

PO celOu dObu PŘíPraVY a realiZace akce VÝZnamnÉ reference a

spokoJ e nost našich kl ie ntŮ


2 0 l e t zkušen ost í

30 pob oček

5 0 0 z a městn an ců

1 00 0 akcí r očn ě

Na še kanc eláře: Argentina, Brazílie, Čína, Česká republika, Egypt, Estonsko, Francie, Gruzie, Hong Kong, Chorvatsko, Indie, Izrael, Itálie, Jižní Afrika, Kenya, Kuba, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, N ěmecko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Tanzanie, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Con c e pts b y Lib erty S pá len á 14, 110 00 Praha 1

B et t i n a Ba ga - F r e ude n t ha l e r M an a g i n g D irecto r

b f reu d en t h a ler@ li b ert y - co n c epts.c z t el. : + 4 2 0 2 9 6 3 3 7 6 11

tel.: +420 2 96 33 7 611 | fa x: + 420 29 6 337 663

A le x a n dr e G a us s o n D i r ecto r o f S a les

a g a u sso n @ li b ert y - co n cep t s.c z t el. : + 4 2 0 2 9 6 3 3 7 6 6 2

www.lib e rt y-c onc e p t s.cz

|

w w w . l i be r t y - i n cen t i v e. n et

|

w w w . li b ert y - in t ern at i o n a l.o r g

Firemní akce | Setkání | Teambuilding  

Concepts by Liberty

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you