Conceptueel editie 26-2

Page 24

TAKING THE DETOUR

RICHTING EEN EFFICIËNTER GEBRUIK VAN HET WEGENNET Auteur: Mariska van Essen De filedruk in Nederland neemt

den: wanneer een aantal automobilisten reistijd opoffert en de

steeds meer toe. Uitbreiden van

langere route kiest (d.w.z. coöperatieve route), levert dit voor

het wegennet is echter kostbaar

het gehele wegennet een betere doorstroming en flinke reistijd-

en de ruimte hiervoor is schaars.

winst op. Maar hoe motiveren we deze automobilisten om voor

Het efficiënter benutten van het

de langere route te kiezen?

bestaande wegennet staat dan Neem nu de situatie zoals

REISINFORMATIE GERICHT OP NETWERKEFFICIËNTIE

geschetst in Figuur 1 (Pigou’s

Gebruikelijke verkeersmanagementoplossingen, zoals het invoe-

Example, gebaseerd op Hayes

ren van tolwegen of beloningsystemen, leveren weerstand op of

(2005)). Ergens in Nederland ligt

zijn erg kostbaar. Daarom heeft men hoge verwachtingen van

ook hoog op de publieke agenda.

een klein dorp, genaamd A. Dit

de inzet van reisinformatie. Echter conventionele (gepersona-

dorp heeft 100 inwoners en al deze inwoners werken in stad

liseerde) reisinformatie, zoals bij het gebruik van een navigatie-

B waar zij rond dezelfde tijd met hun auto heenrijden. Voor hun

systeem, richt zich op het optimaliseren van individuele routes

woon-werkrit kunnen zij kiezen uit twee routes: de hoofdstraat

en stuurt de netwerksituatie daarmee richting een gebruikerse-

en de snelweg. De hoofdstraat is een route via verschillende

venwicht. Om tot het efficiëntere systeem optimum te komen, is

dorpjes en door de vele kruispunten heeft deze route een con-

het noodzakelijk om reisinformatie in het belang van het gehele

stante reistijd van één uur. De snelweg is een route die over het algemeen sneller is, maar wanneer iedereen deze route neemt, ontstaat er een file en neemt de reistijd – fractie van het aantal automobilisten op deze route (x) in uren op deze route toe. Wanneer iedere automobilist zijn route rationeel en op basis van eigen reistijd kiest, zal iedereen de route via de snelweg nemen. Immers, deze route duurt maximaal even lang als de route via de hoofdstraat, maar er is een kans dat andere automobilisten de hoofdstraat kiezen en de snelweg dus sneller is. De reistijd om van dorp A naar stad B te reizen bedraagt in dit geval gemiddeld één uur en de reistijd op beide routes is gelijk (het gebruikersevenwicht). Nadeel is dat iedereen nu een uur lang op de snelweg in de file staat terwijl de hoofdstraat uitgestorven is. Wanneer een aantal automobilisten – in dit geval de helft – voor de hoofdstraat kiest, zijn zij nog steeds één uur onderweg (zonder in de file te staan), terwijl de reistijd van de automobilisten op de snelweg afneemt tot een half uur. De gemiddelde reistijd om van dorp A naar stad B te reizen bedraagt nu slechts drie kwartier en is zo kort mogelijk (het systeem optimum). Met andere woor-

Editie 25-5 24 CONCEPTUEEL

FIG. 1 Pigou’s Example, gebaseerd op Hayes (2005)