Page 1

fe$lYal|3mě$

Dl|E$

M|MoŘÁotrtÁ pŘít.oHA PRo

llŽNítvonnvu A vysoČlNu

Dyk a Bittová Dvě hvězdy vystoupí poprvé na jednom podiu

I'j

Requien vetrÝ

tahák Ietošního festivaIu je na piogramu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v PŤedk|ášteŤíu Tišnova 9. června. Ivu Bittovou lr Více na stÍ.5 doprovodí Musica.F|orea a ch|apeckÝ sbor Boni pueri. oba interpreti se poprvé viděli na zkottšce pŤed něko|ika

dny.

DWfestlvah

novou hudbu ,mBta

LetošníConcentus Nloraviae se ponese v duchu Česhych sn . Toto téma včetně všech hostri, lrteŤí wstoupí na mnoha místech jižníMoravy a Vysočiny, v;myslel dramaturg Aleš BŤezina.

Ťeditelem festivďu Con-

centus Moraviae Davidern Dittrichem

.

a

jeho ty-

mem spolupracuji už počnnté a vŽdycky to pTo mě bylo ve-

lice obohacující. Takvysvětlu-

je Aleš BÍezina,

proč kyvl na roli dramatur-

ga letošního Concentu Mora:

viae.

llldl

s

Vojtěchem Dykem Foto: JiÍíS|áma st.

co si ieště pŤečtete UŽitečnéínformace pro návŠtěv.niky

festlva|u

.

str. 2

'!oár i

Mezi interprery hledám mimo-

VirtuÓzní hra hous|isty Josefa Špačkazazní celkem na čtyrech koncertech str.4 Komp|etní program |etošní

Ťádné umělecké osobnosti, kte. ré se ochotně učínové skladby.

!tr, 6 a7 Ze Španělska prijedou interpre.

,,Mezi interprety hledám

Na kteqf koncert se těšíterry sám a kte4f byste zvlášé dopo.

díky festivďu poznď noW repermnoho špičkoqfchdomácích a zahraničnÍch interpretti.

i k hlavnímu tématu ročníku.

piehlidky

špičkovéhof|amenka st1' 8 Rozhovor s Dagmar Zv-ěrinoVou, starostkou Ždáru nad Sá. . zavou, kter:í hostí zahajovací koncert str. 9 jár.un Hrrisá, ni'o'.'ir.v'r'ooár t!

mimďádné umělecké osobnosti, které se ochotně učínové skladby''.. Poďe čeho jste se ŤídilpŤi vfběru repertoiíru a letošních r1čast.

Ačkotiv se coby rnuzikolog, ' ník festiv'ďu? skladatel i vystudovany houslis-- Skladby mě musely silně oslovit ta hud.bě věnuje'}éÍa, oceĎuje, že uměleckou kvalitou a hodit se

ručil posluchačtim? Sám se letos těšímdoslova na každ]Í.A

n

všechny koncerty noiské hráčky na ášt doporučuj i

trubktl Tine Thing Helseth

a také vy.stoup ení rezidenčního

umělce festivďu, houslisty lose. fa Špačka.

D Fokračování na straně 5

festivalu

a m[9d1i dirigent světového

forryátu str, 9 Rozhovor s Jitkou Míkovgu, která se uŽ devět |ď podílína prípravě festivaIu Concentus Moraviae str.10

Concentus moraviae 2014 mf dnes  
Concentus moraviae 2014 mf dnes  
Advertisement