Issuu on Google+


Tinh Linh Kiếm Vũ Tế khai mạc thừa không đến hai tháng. Nhƣng là Claire cùng Kamito - đội ngũ căn bản không đạt đƣợc trong học viên bài danh Kiếm Vũ tế - lên sân khấu tiêu chuẩn, lại nói tiếp căn bản liên đội ngũ thành viên cũng không đủ. Ở tình trạng nhƣ vậy dƣới, Ordesia đế quốc thứ hai Vƣơng nữ, Fianna sắp xếp học viện. Đi qua mặc dù từng là hỏa Tinh Linh Hime - dự khuyết, nhƣng hiện nay tƣ cách đã bị tƣớc đoạt, nàng đƣợc xƣng là "Đánh mất - Tinh Linh Hime ( Lost Queen )" . Bởi vì hiệu trƣởng - ủy thác, nàng cùng Kamito bọn họ đang tiếp thụ đƣợc việc của ngƣời nào đó nhiệm vụ. Nhƣng là, nhìn bị Fianna tích cực tiến công - Kamito, trong lòng dao động Claire, nhƣng lại bắt đầu rồi cùng của nàng đồ ăn quyết đấu còn có chà lƣng quyết đấu . . . ! ? Biết đƣợc Kamito quay lại cô gái. Đồng bọn ở giữa ràng buộc. Sau đó, giấu ở tâm hồn thiếu nữ trung - tƣởng niệm ―― . Nguyên tố · Ảo tƣởng ~ tập hai!


Est "Đến cùng rời giƣờng ƣ, Kamito " Kamito " . . . " Tại thời điểm này, Kamito - động tác đông lại rồi, trên ngƣời ngồi một cái trần nhƣ nhộng - mỹ thiếu nữ.


Claire "Cảm thấy đƣợc thế nào Kamito? Thoải mái sao?" Fianna · Lôi · Ordesia "A nha, là ta chà xát - có điều thoải mái đi?" ( chờ, vân vân, đây rốt cuộc . . . Là tình huống gì a! ? )


Elis · Fahrengart "Gió . . . A, đem ngô chi kẻ địch, quét ngang hầu nhƣ không còn đi ―― ( Phong Vƣơng Bạo Thiểm Trận )( Wind Bombs )!" Trong phút chốc, thả ra - gió bão đoàn đồng, đem khói độc tuyệt không thừa - thổi bay rồi. Sau đó ――


Lời mở đầu Chƣơng thứ nhất Đội ngũ đối kháng chiến Chƣơng thứ hai Các đại tiểu thƣ - sau giờ ngọ Chƣơng thứ ba Đánh mất - Tinh Linh Hime ( Lost Queen ) Chƣơng thứ tƣ Cat Fight Chƣơng thứ năm Ma vƣơng - ngƣời thừa kế Chƣơng thứ sáu Xuất phát - sáng sớm Chƣơng thứ bảy Phế mỏ - chiến đấu Chƣơng thứ tám Fianna - tỏ tình Chƣơng thứ chín Ửng đỏ ( TEAM·SCARLET ) Kết thúc


Lời mở đầu "Haha, ha ha, ha ―― " Cô gái ở quanh co khúc khuỷu - cây cối cùng tồn tại - ( nguyên tố tinh linh giới )( Astral Zero ) chi sâm chạy trốn. Giầy sớm bóc ra, chân trần thƣợng vết thƣơng chồng chất. Thật dài tóc đen đâm vào hai đầu, hào hoa xa xỉ - dụng cụ lễ trang phục - ống tay áo tử gây trở ngại chạy trốn. Từ phía sau lƣng truyền đến đem cây cối quét ngã - kịch liệt tiếng vang chính dần dần áp sát. Bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. ( tại sao phải biến thành nhƣ vậy ―― ) Cô gái làm Ordesia đế quốc - khách mời, đƣợc mời chiêu đãi nhìn ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ). Tuy rằng nói thật dễ nghe điểm là khách mời, nhƣng nàng cũng chỉ là làm vì một cái nho nhỏ - tặng phẩm phụ đƣợc chiêu đãi lại đây mà thôi. Nàng là Tinh Linh dƣỡng thành cơ quan ―― ( thần nghi viện ) dự khuyết trung không đƣợc tuyển chọn - ở cuối xe, Vƣơng gia - trói buộc. Trừ bỏ nguyên thứ hai Vƣơng nữ danh hiệu bên ngoài cái gì cũng không có, chỉ là không đầy mƣời ba tuổi - cô gái mà thôi. Vốn nên hƣớng vƣơng thất tuyên thệ trung thành - các quý tộc, với nàng quăng lấy khinh miệt - tầm mắt. Thậm chí ngay cả phụng dƣỡng - Loan nhóm cũng ở trong bóng tối khúc khích cƣời nhạo nàng. Chút nào vô giá trị - Lost·Queen ( đánh mất - Tinh Linh Hime ) ―― Nhƣ vậy. Ở tại bại lộ của mọi ngƣời nhiều tầm mắt ở dƣới trận đấu hội trƣờng rất thống khổ. Chú mục - liên · Asberg - trận đấu là tại hạ buổi trƣa cử hành, cho dù nàng một ngƣời không ở trong này, sẽ lo lắng - nhân căn bản một cái cũng không có. Cho nên, mới một ngƣời đi tới loại này rừng rậm. Nguyên tố tinh linh giới chi sâm, ngay cả đó là một kinh khủng bực nào - chỗ cũng không biết liền đạp tiến vào. Từ phía sau lƣng áp sát - cây cối - Tinh Linh, phát ra khủng bố - rít gào. Vốn cây cối - Tinh Linh là tính tình thật ôn hòa - Tinh Linh. Nói không chừng, là bởi vì đạp gãy trong rừng rậm - cây nhỏ cành mà tức giận cũng không nhất định. 【 tối đen: cây cối - Tinh Linh ngƣơi cũng thật nhỏ mọn na 】 ( không đƣợc, tái tiếp tục nhƣ vậy ―― ) Trốn không thoát ―― Lĩnh ngộ đến điểm ấy - nàng, làm ra giác ngộ. Tức khắc dừng bƣớc, xoay đầu lại hƣớng cây cối - Tinh Linh cƣơng nghị mà trợn mắt nhìn. "Giống nhƣ, giống nhƣ loại ngƣời nhƣ ngƣơi, chỉ cần phái ra kỵ sĩ của ta vô cùng đơn giản có thể thu thập hết rồi rồi ―― "


Dùng run rẩy thanh âm quát to lúc sau, bắt đầu vịnh xƣớng lên gọi ra Khế Ƣớc Tinh Linh - gọi về kiểu. ―― Ngƣơi, phụng dƣỡng nhân tử vua chi Kiếm Thánh - kỵ sĩ a! ―― Vâng theo từ xƣa - huyết chi khế ƣớc, trở thành bảo hộ kiếm của ta đi! Khắc vào cô gái ngực - Tinh Linh khắc ấn thả ra thản nhiên - quang huy ―― Nhƣng là, cũng chỉ có nhƣ vậy mà thôi. Đột nhiên, cùng Khế Ƣớc Tinh Linh ở giữa đƣờng về bị chặt đứt, khắc ấn - quang huy cũng tùy theo tiêu diệt. ( . . . Ách! Quả nhiên, ta đã không đƣợc sao ―― ) Mặt của cô gái nổi lên hiện tuyệt vọng. Cây cối - Tinh Linh phát ra gầm rú, vung xuống tựa nhƣ tròn mộc loại tráng kiện đích cổ tay ―― Nhƣng mà, tại thời điểm này. Chém Hikari chợt lóe. 【 chú thích: chính là kiếm quang hoặc kiếm quang, nơi này nghĩ chiếu nguyên văn 】 "A?" Cô gái không khỏi mở hai mắt ra. Tựa nhƣ tròn mộc loại tráng kiện - Tinh Linh đích cổ tay, theo trƣớc mắt biến mất đắc sạch sành sanh. Thật giống nhƣ, thời gian tại kia khắc dừng lại bình thƣờng. Bị chặt đứt - đầu gỗ - tiết diện lý phún ra hắc vụ thứ đồ tầm thƣờng. Sau đó, "Đông" - rơi xuống đất loa lên. Thiếu nữ trƣớc mắt, lẫm lẫm - đứng một vị thiếu niên. 【 tối đen: hảo cũ a! Thật có lỗi mời không nhìn ta 】 Đang mặc xanh đen sắc - quần cùng màu đen - áo, lƣu trữ tóc đen - thiếu niên. Thiếu niên - trên tay nắm kiếm, phóng thích ra hắc vụ, một thanh tối đen - Ma kiếm. "Nguy hiểm, ở chỗ nào đừng nhúc nhích " Thiếu niên lãnh đạm - báo cho biết lúc sau, một lần nữa mặt hƣớng trƣớc mắt Tinh Linh. Cổ tay bị chém rụng - cây cối - Tinh Linh, phát ra phẫn nộ - rít gào đánh úp về phía thiếu niên. Tay kia thì cổ tay thật mạnh vung xuống. Cô gái nhịn không đƣợc che lại hai mắt. Nhƣng là. "Ngƣợng ngùng, đối với ta không hiệu đó nha " Cây cối - Tinh Linh cả ngƣời - một kích, thiếu niên chỉ dùng một tay giơ kiếm liền đã ngăn đƣợc. Sau đó ―― Theo bật hơi - nháy mắt chân đá hƣớng mặt đất. Dùng sức chém chém bay một khác cổ tay, tựu nhƣ vậy liên tiếp sử dụng kiếm bụng thật sâu chém vào trong thân thể. Một kích mà thôi. Chỉ dùng một kích sẽ đem lấy lực lƣợng tự mãn - Tinh Linh đả đảo, cũng không nhúc nhích rồi.


"Có phải hay không có điểm làm đƣợc quá mức phát hỏa đây. Nguyên vốn định tận lực không thƣơng tổn đƣợc hắn mà nói." 【 tối đen: đều giết chết còn đang nói cái gì a! ! 】 "..." Cô gái im lặng thất thanh, thiếu niên lúc này quay đầu lại mặt hƣớng hắn. Phải hình dung trong lời nói là cái thoạt nhìn không quá tin cậy, khuôn mặt đoan chính - thiếu niên. Kia trong suốt - con ngƣơi, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa nhƣ tuổi xấp xỉ - cô gái. Thật sự không thể tƣởng tƣợng hắn liền là vừa mới cái kia đem trƣớc mắt - Tinh Linh trong nháy mắt liền đả đảo - nhân. Cô gái lơ đãng - nghĩ đến một chuyện. ( ai da? Giống nhƣ có ở nơi nào xem qua ngƣời này ―― ) Cô gái khuynh đầu tự hỏi. "Cái kia, không có sao chứ? Có bị thƣơng không?" Thiếu niên dùng trầm ổn thanh âm hỏi đến. "A, a a, không có việc gì nha. Thật cảm tạ ngƣơi đã cứu ta " Đúng vậy sao . . . Thật tốt quá " Thiếu niên an tâm - thở ra một hơi, buông tối đen - Ma kiếm đã đi tới. Đúng lúc này ―― "A . . . !" Phóng thích hắc vụ - tối đen Ma kiếm ―― Lý giải này ý nghĩa đồng thời, cô gái xanh mét mặt. Đúng vậy. Có thể chém nứt ra Tinh Linh - kiếm, không có khả năng chính là bình thƣờng - kiếm. ( đó là Tinh Linh ma trang ( Elemental Waffe )! ? Nhƣng là, vì cái gì ―― ) Giờ khắc này, cô gái đến cùng chú ý tới. Thiếu niên - mặt quả thật từng ở nơi nào xem qua - chuyện này. "Lừa, gạt ngƣời . . . Vì cái gì . . . " Phải là có xem qua - mới là. Bởi vì, nam sinh này là ―― " . . . ?" Nhìn cô gái vẻ mặt cứng ngắc, thiếu niên vẻ mặt lạ lùng - khuynh đầu ―― Sau đó, nhƣ là đột nhiên giật mình dƣờng nhƣ trợn to hai mắt. "Cô a . . . Xong đời rồi a a a a a!" Hai tay ôm nhức đầu kêu. Cô gái vƣơn ngón trỏ chỉ hƣớng còn đang kêu rên - thiếu niên. "Vì cái gì, liên · Asberg đại nhân là nam đó a! ?" "Cô . . . " Cô gái dùng ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nhìn thở hốc vì kinh ngạc - thiếu niên. Biết mình chính đang nói một phi thƣờng chuyện khủng khiếp.


Bởi vì, thiếu niên ở trƣớc mắt lƣu trữ tóc ngắn, bộ ngực cũng là một mảnh bằng phẳng. Bất kể thế nào xem đều là một nam hài tử. ( nhƣng là, sẽ không sai - ―― ) Thiếu niên này chính là hiện nay lấy tính áp đảo - cƣờng đại liên tục ở đấu loại liên tục thắng đƣợc - Kiếm Vũ Hime ( Blade Dancer ). Không hề nghi ngờ, chính là liên · Asberg bản nhân! ( hơn nữa, thanh kiếm kia ―― ) Thiếu niên trong tay nắm - tối đen - Ma kiếm. Ám thuộc tính - Tinh Linh ma trang ―― ( xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm )( Vorpal Sword ), là đến nay đả đảo vô số kể đối thủ - của nàng đại danh từ. Lại càng không cần phải nói, một kích kia sẽ đem cuồng bạo hóa - Tinh Linh đả đảo - kiếm kỹ. "A, đây là, cái kia ― , nên nói nhƣ thế nào lặc . . . " Thiếu niên vội vàng hấp tấp mà liều mạng nghĩ đem giấu diếm đi. "Sao, làm sao bây giờ a, Restia!" "Mới không biết. Ta hẳn là đã sớm lời khuyên quá ngƣơi cho dù không phải trong trận đấu cũng muốn vẫn duy trì nữ trang rồi." "Chính là, ta không hề nghĩ ngợi quá loại này trong rừng rậm sẽ có ngƣời ở a!" "Cho dù là cô bé đáng yêu, ngƣơi không lịch sự tự hỏi liền cứu nàng là ngƣơi tự làm tự chịu nha " "Mới, mới không phải bởi vì nhƣ vậy đấy!" Thiếu niên tiện tay trung nắm - tối đen - Ma kiếm, giống nhƣ ở nói nhỏ - nói cái gì đó. Thiếu nữ trong đầu hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Cái kia liên · Asberg - thân phận thật sự dĩ nhiên là nam, lại nói tiếp có nam tính Tinh Linh sử - tồn tại điểm ấy thân mình tựu khiến ngƣời khó mà tin đƣợc. Chỉ có thuần khiết - cô gái có thể cùng Tinh Linh ký kết khế ƣớc ―― Chuyện này là ở mới trƣớc đây ( thần nghi viện ) dạy đạo - thƣởng thức. Nói đến nam tính Tinh Linh sử, duy nhất có thể nghĩ đến - cũng chỉ có trong truyền thuyết - Ma vƣơng Solomon mà thôi rồi. ( lần này đại hội nổi danh - xuất sắc dự khuyết liên · Asberg đại nhân, nhƣng thật ra là cái nam - ―― ) Chuyện nhƣ vậy bị biết đến nói, nhất định sẽ biến thành dao động Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - đại sửu nghe thấy. Thiếu niên vẻ mặt "Không có biện pháp rồi" - gãi gãi đầu phát, sau đó mặc cho số phận dƣờng nhƣ dừng ở cô gái. " . . . Ách ―― Cái kia, đây là có nguyên nhân. Cho nên, ta mặc dù là nam - đúng vậy, nhƣng ngƣơi có thể hay không làm cái gì đều chƣa từng nghe qua giúp ta hƣớng mọi ngƣời bảo thủ bí mật này đây?"


Bị cặp kia khó xử - màu đen đồng tử dừng ở, cô gái không tự giác - tim đập rộn lên. ( ách ách, làm sao bây giờ . . . ) Trên thực tế, cô gái rất buồn ngủ mê hoặc. Chính mình vẫn ƣớc mơ lấy - Kiếm Vũ Hime nhƣng thật ra là nam - ―― Cho dù đột nhiên biết chuyện này, cũng không thể lập tức liền nhận sự thật. Hơn nữa, cho dù vƣơng vị - quyền kế thừa bị tiêu hủy rồi, chính mình vẫn là Ordesia đế quốc thứ hai Vƣơng nữ, cao thƣợng - ( thần nghi viện ) - hime miko. Loại này sẽ mạo khinh ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - sự thực, mở một con mắt nhắm một con mắt thật sự đƣợc sao? "..." Chính là, vừa nhìn thấy thiếu niên một ít mặt khó xử bộ dạng ―― " . . . Ta đã biết " Bất tri bất giác liền gật gật đầu. "Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, cái gì cũng đều không hỏi qua. Bởi vì ngƣơi là ân nhân cứu mạng của ta nha." Cho dù thân phận thật sự của hắn là nam, liên · Asberg hay là ta khát khao - Kiếm Vũ Hime. Nàng ( hắn? ) - Kiếm Vũ, cho theo ngày nào đó lên vẫn tinh thần sa sút - cô gái nội tâm dũng khí. Điểm ấy chắc là không biết biến thành. Còn nữa, cho dù nói thế nào, bị hắn cứu một mạng điểm ấy cũng là không thể phủ nhận - sự thực. Ừ phần thƣởng dƣ có công - kỵ sĩ là Vƣơng gia - gia huấn. "Tạ ơn, cám ơn ngƣơi! Giúp đại ân rồi!" Thiếu niên yên tâm dƣờng nhƣ thở ra một hơi. "Thật đúng là cái kẻ quá tốt đây. Chỉ là miệng ƣớc định mà thôi nha." "Ừ, nhƣng là, ngƣơi thoạt nhìn không giống cái loại này không tuân thủ ƣớc định - nữ hài tử đây." "..." Đã bị loại này thẳng cầu công kích, mặt của cô gái gò má hồng thành một mảnh. ( vì, vì cái gì tim đập lại nhanh nhƣ vậy a . . . ) "Ta đem ngƣơi đến rừng rậm cửa ra vào đi, nguyên tố tinh linh giới chi sâm rất nguy hiểm." "Tạ ơn, cám ơn ngƣơi . . . " "Giầy giống nhƣ rớt đây. Đến đây đi, ta cõng ngƣơi đi " Thiếu niên chú ý tới cô gái vết thƣơng chồng chất - chân, muốn cõng lên cô gái. "Kia, cái kia, nhƣ vậy bộ ngực của ta sẽ đội lên lƣng của ngƣơi " Cô gái ghé vào lỗ tai hắn thẹn thùng - thầm nói. "Ân?" 【 tối đen: 《 giận 》】 "Chƣa, không có việc gì rồi . . . " Cô gái đỏ mặt phiết quá . . . Đi.


Hôn ám - trong rừng rậm, biên nghe giẫm đạp nhánh cây lá cây thanh âm, cô gái hỏi. "Nha, vì cái gì ngƣơi không tiếc giả trang thành nữ sinh cũng muốn lên sân khấu ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) đây?" "..." Trải qua ngắn ngủi - trầm mặc sau ―― "Bởi vì ta, có muốn thực hiện - ( nguyện vọng ) a " Thiếu niên mang theo tha thiết - biểu tình nhƣ thế trả lời. ( nguyện vọng ) ―― Ban cho Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ngƣời xuất sắc - Tinh Linh Vƣơng kỳ tích. Lúc này thiếu niên nói, sử cô gái trong đầu linh quang chợt lóe. ( đúng vậy a, chỉ cần có Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - ( nguyện vọng ) mà nói lực lƣợng của ta cũng . . . ) Tới rồi trận đấu hội trƣờng phụ cận, cô gái theo thiếu niên đích lƣng thƣợng bị để xuống. "Tiếp đƣợc tới một ngƣời có thể trở về đi. Ta chờ một chút còn có trận đấu " "Ừ, cám ơn ngƣơi. Cái kia . . . " "Ân?" "Nói cho ta biết tên của ngƣơi " "Tên của ta?" "Ren · Asberg là tên giả đi? Không phải này, là ngƣơi tên thật " "..." Hắn hơi chút do dự một chút lúc sau ―― "Kamito. Kagehaya Kamito." "Kagehaya Kamito." Nghe thật sự là kỳ diệu lại lạ lùng. Cô gái trong miệng nhƣ là đảo quanh dƣờng nhƣ lầu bầu tên này. "Ách ách, cái kia . . . Còn có thể gặp lại sao? Kamito " "A? Ừ, ừ, kia chờ ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) sau khi chấm dứt ―― " " ―― Phải không. Hẹn rồi nha, Kamito " ―― Tại kia lúc sau qua bảy ngày. Liên · Asberg đạt đƣợc cực mạnh - Kiếm Vũ Hime danh hiệu. Nhƣng là, cô gái cũng không có tái kiến hắn. Thực hiện ( nguyện vọng ) - hắn, đột nhiên biến mất bóng dáng. Chƣơng thứ nhất Đội ngũ đối kháng chiến "Ngô, ừ . . . " Areicia Tinh Linh học viện, quạ đen phòng học lều ( Raven ). 【 chú thích: lều chính là ký túc xá, nơi này - quạ đen phòng học lều, chỉ đúng là quạ đen ban - học sinh ở - ký túc xá, để tránh phiền toái trƣớc ở trong này chú giải, về sau đều dùng loại này cách nói 】


Ở nhẹ nhàng khoan khoái - ánh sáng mặt trời chiếu xạ - trong một gian phòng, Kagehaya Kamito tỉnh lại. ( ừ, hôm nay giống nhƣ . . . Buổi sáng có đội ngũ đối kháng chiến bộ dạng ) Bình thƣờng trong lời nói bây giờ còn là có thể hơi chút tham ngủ một chút thời gian, hôm nay cũng không thể làm nhƣ vậy. Nếu muộn mà bị Flea lão sƣ nói giáo mà nói vừa nghĩ tới liền đau đầu. Nhấc lên chăn, ngồi dậy nửa ngƣời trên thời điểm song vƣơn tay ra đi - chỗ ―― Punyu. 【 chú thích: từ tƣợng thanh từ 】 . . . Trên tay truyền đến nào đó, mềm mại - cảm xúc. ( đây là cái gì? Nho nhỏ, mềm, có điểm lạnh lẽo . . . Thật thoải mái a ) Punyu. Punyu ừ ~. 【 chú thích: hay là từ tƣợng thanh từ 】 Ngủ mơ hồ - ta lấy tay liên tục đùa bỡn bí ẩn mềm mại vật thể. 【 tối đen: FFF Dị đoan thẩm vấn đoàn nơi này cần phi thƣờng triệu tập, có trọng tội phạm! ! ! 】 "Đến cùng rời giƣờng ƣ, Kamito " "..." Tại thời điểm này, Kamito - động tác đông lại rồi. Thần trên thân ngƣời, ngồi một cái trần nhƣ nhộng - mỹ thiếu nữ. Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời bên trong mà chiếu sáng - bạc trắng tóc dài. Tiên trá sữa loại - màu trắng da thịt. Miêu tả mềm nhẵn đƣờng cong - tứ chi, cho dù nhỏ xinh, cũng mƣời phần là nữ hài tử - thân thể. Mang theo cảm giác thần bí - Ran Tử Sắc đồng tử ( nguyên văn violette , tra xét lúc sau là Hoa Hồ Điệp, thông thƣờng có tím trắng vàng, tím trắng cam chờ ba màu ), mặt không chút thay đổi - nhìn xuống Kamito. "Làm sao vậy? Không lại tiếp tục đùa bỡn bộ ngực của ta sao?" 【 tối đen: giờ phút này dịch giả ngã xuống đất 】 "Ách, nha wow a a a a a a!" Kamito vội vàng hấp tấp - nhảy dựng lên, chỉ lên trƣớc mắt - mỹ thiếu nữ, "Ngƣơi, ngƣơi, ngƣơi đang làm gì đó a! ? Lại nói tiếp vì cái gì ngƣơi trần nhƣ nhộng a!" "Cũng không phải trần nhƣ nhộng, ta có hảo hảo mặc tất chân " Cô gái duy trì giạng chân ở thần trên thân ngƣời - tƣ thế, thở phì phò hƣu ngẩng lên lên chân cấp Kamito xem. Đối với vi diệu mà có điểm sắc tình - động tác cảm thấy tim đập rộn lên, Kamito kích động - dời ánh mắt. "Không, nhƣ vậy bết bát hơn đi! Trần truồng tất chân so với trần nhƣ nhộng còn . . . Còn muốn cái kia nha!" "Muốn để cho ta cởi tất chân sao? Kamito . . . Háo sắc " Tóc bạc - mỹ thiếu nữ vẫn là mặt không chút thay đổi, lại nhăn nhăn nhó nhó lẫn nhau ma sát đầu gối.


Tuy rằng không biết vì cái gì thẹn thùng - điểm ở trong này, nhƣng tựa hồ này Tinh Linh so với trần nhƣ nhộng, bị thấy chân trần còn càng yếu hại xấu hổ bộ dạng. Đúng vậy. Này tuyết chi giống nhƣ yêu tinh - mỹ thiếu nữ, cũng không phải nhân loại. Kiếm Tinh Linh Est.


Ở mấy ngày trƣớc cùng Kamito trao đổi Tinh Linh Khế Ƣớc, có đƣợc cực kỳ lực lƣợng cƣờng đại - ( phong ấn Tinh Linh ). Bất quá, tình trạng hiện tại trong lời nói ngay cả lực lƣợng vốn có - một phần mƣời đều phát huy không đƣợc. Bởi vì Kamito ở mất đi ý thức thời điểm kháng cự cùng nàng - Tinh Linh Khế Ƣớc, khiến nàng không thể quay về bản thể chỗ ở - ( nguyên tố tinh linh giới )( Astral Zero ) rồi. "Không, mặc kệ nhƣ thế nào trƣớc hết để cho mở, Est!" "Hiểu biết, Kamito " Est thoạt nhìn tuy rằng có chút bất mãn, nhƣng vẫn là ngoan ngoãn mà làm theo. Từ trên giƣờng thời gian dần qua bò xuống. . . . Mềm mại đùi - xúc cảm đối trái tim quá mức kích một chút. "YAA. A. A. . Lặc ai da" nói biên sửa sang lại ngủ loạn tóc, Kamito cuối cùng có thể đứng thẳng thân thể, đúng lúc này. Thu. " . . . ! ?" Hoàn mỹ - thừa dịp nhân chƣa chuẩn bị. Hôn môi, nhận thấy đƣợc bị làm chuyện này, Kamito ƣớc chừng tìm mấy. Nhẹ nhàng rời đi - mềm mại môi - xúc cảm. Kamito - hai má oanh địa nóng lên. "Ngƣơi . . . Đột, đột nhiên là làm cái gì a!" Đúng vậy chào buổi sáng - vừa hôn, Kamito " Est mặt không chút thay đổi - trả lời. "Tại sao phải làm chuyện nhƣ vậy ── " "Bởi vì không công bằng nha. Chỉ cùng Claire làm sao? Không thể theo ta làm sao?" Đối mặt Est buộc tội loại - khẩu khí, Kamito chỉ có thể "Cô" - một tiếng nói không ra lời. "Ngƣơi a, xem, thấy đƣợc sao . . . Cái kia " "Vâng. Bởi vì khi đó ta cũng vậy ở nơi nào " " . . . A a, vừa nói nhƣ vậy, hình nhƣ là nhƣ vậy." Lập tức nhớ tới - Kamito, thật mạnh thở dài. Khoảng cách hiện tại một tuần trƣớc. Ở học viện đô thị cùng cuồng loạn hóa quân dụng Tinh Linh lúc chiến đấu chuyện. Est đích xác ở đây ── Lấy Tinh Linh ma trang - kiếm - tƣ thế. Đại khái là khi đó bị hiện trƣờng chính mắt trông thấy bộ dạng. Vì để cho phế vật trạng thái - Kamito tỉnh ngộ lại, Claire hôn Kamito - nháy mắt. Đích xác nhất chiêu khiến cho ta tỉnh đúng vậy . . . Nhƣng hiện tại hồi tƣởng lại, loạn thẹn thùng một phen.


"Nghe nói hôn môi là Tinh Linh Khế Ƣớc - chính thức nghi thức. Nhƣ vậy, Est cũng muốn." Est nhẹ nhàng đẩy ra dán tại trên gƣơng mặt - bạc trắng tóc dài. Nhắm mắt lại, điềm đạm đáng yêu - màu anh đào môi thoáng cong lên, chậm rãi hƣớng mặt tiếp cận lại đây. "Cho nên nói, tại sao phải biến thành nhƣ vậy nha!" "Đây là đƣơng nhiên - quyền lợi. Bởi vì ta là Kamito - Khế Ƣớc Tinh Linh " " . . . Ngô!" Cho dù là cất dấu lực lƣợng cƣờng đại - phong ấn Tinh Linh, hiện tại - Est bộ dáng thoạt nhìn chỉ là cô bé đáng yêu. Đƣa ra yêu cầu nhƣ thế, hiểu ý nhảy không thôi cũng là không thể làm gì - . . . "Này, này, Est . . . " "Mời nhắm mắt lại, chủ nhân của ta ( Master ) " Est một hơi đem mặt gần sát. Ở chóp mũi thở ra - ngọt lành hơi thở đều có thể tiếp xúc đến - khoảng cách. Nụ hoa tƣờng vi loại - cánh môi mắt thấy sẽ đụng tới, tại đây lửa sém lông mày thời khắc. "Kamito, buổi sáng hôm nay có đội ngũ đối kháng chiến, bữa sáng liền ăn đƣợc so với bình thƣờng xa hoa ── " " . . . !" Phịch một tiếng cửa phòng tắm bị mở ra. Ở nơi nào chính là ── "Cái. . . , cái cái, cái . . . " Tóc hồng - mỹ thiếu nữ, trừng lớn loại hồng ngọc - hai cái đồng tử đứng ở nơi đó. Bao trùm khăn tắm, miêu tả nhu trì hoãn đƣờng cong - tứ chi. Hơi hơi thấu điểm màu anh đào - non mềm trên da thịt mới vừa tắm xong sƣơng mù màu trắng chậm rãi toát ra. Tuy rằng bộ ngực còn là con nít cấp bậc, kia thoáng - bành lên vẫn hết sức có mị lực. Giọt nƣớc mƣa theo ƣớt đẫm - tóc hồng mũi nhọn nhỏ, ba đáp mà nhỏ giọt ở trên giƣờng. Ở trên giƣờng. Trƣớc mắt có một trần nhƣ nhộng - ── Không, trần truồng tất chân - Est. Thời gian cứ nhƣ vậy đông lại rồi. " . . . Kamito?"


"Claire . . . Không, không phải nhƣ thế, cái này là bởi vì ── " 【 tối đen: ngƣơi là bị lão bà bắt gian ở giƣờng - trƣợng phu a! 】 Kamito vội vàng hấp tấp đứng lên muốn biện giải, này nháy mắt. Cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng . . . ! 【 tối đen: tóm lại là bùng nổ tấc tiền - từ tƣợng thanh từ, quyển thứ nhất hãm hại chúa hình nhƣ là trở mình "Thấm thoát thấm thoát thấm thoát . . . !", nơi này ta nghĩ gần sát nguyên văn phát âm cho nên nhƣ vậy trở mình, hơn nữa ta cho rằng lửa trại này từ còn mãn thích hợp - 】 "Ngƣơi, ngƣơi đang làm cái gì a, ngƣơi, ngƣơi ngƣơi, ngƣơi cái đồ biến thái sắc ma ──── !" "Cô nha!" Đột nhiên bay tới dùng dạy dỗ dùng roi da cấp hàm dƣới đến đây phát CLEAN HIT . 【 chú thích: xinh đẹp, chuẩn xác lại vững chắc - đánh trúng 】 Kamito - thân thể cứ nhƣ vậy cuốn tiến khăn trải giƣờng rơi xuống dƣới giƣờng. "Xem, nhìn lầm ngƣơi, ngƣơi, ngƣơi dâm thú, cầm thú!" Cô gái dùng một tay đè nặng khăn tắm không hề cố kỵ - đi tới, trực tiếp dùng chân trần - gót chân dùng sức - giẫm lên trên mặt đất đau - quay cuồng - Kamito đầu. Claire · Rouge. Ta nhân quả tạo thành nàng cùng Kamito ký kết đơn phƣơng - khế ƣớc chủ tớ, cùng phòng học - bạn cùng lớp. Chỉ nhìn khuôn mặt là cái tuyệt thế đáng yêu - mỹ thiếu nữ, tính cách cũng là cái dạng này, hung bạo đến cực điểm. "Ở, khắp nơi, đang làm những gì a? Nha, vừa mới, cùng nơi đó - Kiếm Tinh Linh đang làm những gì a?" Nhóm hƣu, nhóm hƣu, nhóm hƣu! "Hơi, chờ, dừng tay . . . Cô nha!" Không lƣu tình chút nào - đánh xuống roi chi gió bão. Đứng đấy - tóc hồng tựa nhƣ hừng hực thiêu đốt - lửa cháy bình thƣờng. ── Ở cuồng loạn thổi khiêu vũ - roi chi dữ dội trong gió. Kamito phát giác. Phát giác ── Tới rồi. "Đợi, từ từ . . . Claire, nhƣ vậy rất không ổn đi " Cho nên nói, chú ý tới nói, không nói không đƣợc đi. Đó cũng là vì nàng hảo. Kamito dƣới loại tình huống này chỗ kỳ quái có thành thật - tính cách. " . . . ? Chuyện gì không ổn?" Thông thấu loại hồng ngọc - hai cái đồng tử căm giận mà nhìn xuống Kamito. "Cũng không có gì, liền đúng vậy góc độ sẽ . . . Cái kia, xem - gặp "


"Hắc?" Claire ── Chân trần dẫm nát Kamito trên đầu, sững sờ mà trừng mắt nhìn. Sau đó, cuối cùng là đã nhận ra. Kamito - trên đầu. Khăn tắm - khe hở, hơi khả nhìn thấy bộc lộ ra - đùi. " . . . ~ ô!" Claire toàn thân thẻ a a a - trở nên hỏa thiêu giống nhƣ. Vội vàng hấp tấp mà một lần nữa cuốn hồi khăn tắm, bả vai run rẩy mà lay động. "Ngƣơi, ngƣơi, ngƣơi loại này, loại ngƣời nhƣ ngƣơi ~!" Guhhhhh... . . Cái lồng . . . ! "Đợi, vân vân, đây là hiểu lầm, yên tâm đi! Cái kia, không thấy đƣợc nhƣ vậy bên trong!" 【 tối đen: OK , tự sát flag Dựng thẳng đi lên 】 Kamito liều chết - khiếu nại ── "..." Thoạt nhìn, giống nhƣ đã tạo thành hiệu quả ngƣợc. " . . . Nhƣ vậy a, ta đã biết " Claire dùng phảng phất băng kết liễu thanh âm tuyên cáo . "Kế tiếp, ta sẽ cho ngƣơi hai lựa chọn. Thành thật - trả lời ta." Kamito nuốt ngụm nƣớc miếng, thật sâu - gật gật đầu. Nơi này tuyệt đối phải thận trọng mà trả lời. Nếu trả lời đắc không tốt thật sự sẽ lần cháy sém. "Ngƣơi muốn vài phần quen thuộc đây? Năm phần quen thuộc? Hay là toàn bộ quen thuộc tƣơng đối khá đây?" . . . Xem ra lựa chọn cái mã - ngay từ đầu liền không tồn tại. "Khả, có thể nói, ta có điều muốn chia ra quen thuộc . . . " Ở Kamito trả lời đồng thời, "Scarlet!" Trong hƣ không một con quấn quanh lấy Hồng Liên chi viêm - Hỏa Miêu ( Hell Cat ) xuất hiện. "Cháy sém ( Roast ) phải không, liền quyết định nhƣ vậy rồi" Kèm theo cái loại này, làm ngƣời ta không khỏi mê muội - cởi mở tử hình tuyên cáo tƣơi cƣời ── Hôm nay hoa lệ - phát âm cũng vang vọng quạ đen phòng học lều. ◇ Areicia Tinh Linh học viện. Vì đem theo đế quốc các nơi tập kết mà đến - hime miko nhóm, huấn luyện thành một mình đảm đƣơng một phía - Tinh Linh sử mà tồn tại - dƣỡng thành trƣờng học.


Quảng đại - lĩnh trong đất có đƣợc ( Tinh Linh Chi Lâm ) cùng học viện đô thị, cùng với cùng đế đô - Tinh Linh kỵ sĩ có ngang nhau lực lƣợng - giáo sƣ thƣờng trú trong đó - này học viện, liền tựa nhƣ một cái độc lập - tiểu quốc gia dƣờng nhƣ. Sƣơng sớm tán đi, giảng bài bắt đầu - kêu chung thời khắc, một bàn xe ngựa đến thăm học viện. Đó là một chiếc từ bộ đồ cách ăn mặc - lão quản gia đảm nhiệm mã xa phu đơn độc mã xe ngựa bốn bánh. Xa phu ở trƣớc cửa xuống ngựa, cung kính - mở ra xe ngựa cửa xe. "Chúng ta đã đến, Fianna đại nhân " "Cực khổ, lão gia " Theo trong xe ngựa xuất hiện - là một ƣớc chừng mƣời năm, sáu tuổi - thiếu nữ xinh đẹp. Theo gió nhẹ phiêu dật - xinh đẹp tóc đen. Phát ra kiên cƣờng ý chí - lẫm lẫm hai cái đồng tử. Trong suốt trong sáng - màu trắng da thịt làm ngƣời ta liên tƣởng đến Laurenfrost ( LAUREN FROST ) chỗ - tuyết đầu mùa, cùng tựa nhƣ lễ phục màu đen đồng phục lẫn nhau chiếu rọi. Đƣợc xƣng là Fianna - cô gái xuống xe ngựa về sau, phảng phất cảm thấy hoa mắt dƣờng nhƣ ngẩng đầu nhìn học viện - trƣờng học. "Nơi này chính là, Areicia Tinh Linh học viện. Đế quốc - Tinh Linh sử mây tụ - nơi " "Mời mọi sự cần phải hết sức cẩn thận, Fianna đại nhân. Tam lƣu - một chút thủ đoạn, là man hỗn bất quá cái kia hoàng hôn - ma nữ ( Dask Witch ) - ánh mắt - " "Ta đã biết " Gật gật đầu lúc sau, Fianna lén lút mà nắm chặt giấu ở đồng phục trong tay áo Tinh Linh khoáng thạch. Đế quốc tiền một cái hai ngàn vạn Lỗ Đức - nhàm chán đồ vật này nọ. "Rudia · Erstein - muội muội, hình nhƣ là ở nơi này học viện bộ dạng " "Công chúa điện hạ, tên là kiêng kị tên. Ở trong này hay là không cần nói nói ra tƣơng đối khá một chút " "Nói cũng đúng đây " Ở đi qua, gây cho đế quốc chƣa từng có đại tai họa, tai hoạ - Tinh Linh Hime ( Calamity Queen ). Kia từng chỉ vì nhân loại - tên thật, hiện tại bị đƣơng thành cấm bắt tại bên miệng - kiêng kị tên. Cho dù chính là hơi chút lầu bầu một chút tên, thuần khiết thiếu nữ thánh tính đều đã bị ô nhiễm. 【 tối đen: Voldemort ? Không hiểu cũng không cần để ý ta không quan hệ 】 Thật là một thật quá ngu xuẩn - mê tín. Mặc dù nhƣ thế, chỉ là quá khứ từng ở tối chỗ gần đây xem qua ngƣời của nàng, cảm thấy đƣợc cái loại này dấu hiệu nói cũng có chân thật - phiến diện. ( . . . Cũng vậy. Trên thực tế, ta vẫn bị của nàng khủng bố cấp trói buộc . )


Cô gái khụ khụ, - làm ho khan vài tiếng, lần này giống nhƣ là muốn đem thanh âm giấu đi dƣờng nhƣ nói nhỏ . "Hơn nữa, ta cũng vậy thật để ý Kagehaya Kamito vị này Tinh Linh sử " "Ừ mẫu, vị kia nam tính Tinh Linh sử à. Mấy ngày hôm trƣớc, đả đảo ở học viện đô thị bạo tẩu - quân dụng Tinh Linh cái vị kia " "Ừ, căn cứ ngƣời chứng kiến thuyết pháp, kiếm của hắn khiêu vũ liền phảng phất cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ── Liên · Asberg nhƣ vậy tuyệt luân bộ dạng nha " Fianna giƣơng lên có điểm hƣng phấn giống nhƣ thanh âm. Lão quản gia dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng. "Công chúa điện hạ, sẽ không phải, ngƣơi ái mộ vị thiếu niên kia đi " "Yêu, ái mộ . . . ! ?" Fianna thanh âm cao vút lên. Hai má chà mà lần hồng. "Mới, mới không có khả năng có chuyện nhƣ vậy đi. Căn bản một lần đều chƣa từng gặp mặt thôi . . . Chẳng qua là, đối nam tính Tinh Linh sử là chuyện gì xảy ra ôm có hứng thú mà thôi rồi " Nói dối. Đánh ngã ở học viện đô thị bạo tẩu - quân dụng Tinh Linh, nam tính - Tinh Linh sử. Vừa nghe đến ngƣời thiếu niên kia - tên, Fianna lập tức liền phát giác tới rồi. Là hắn. Ba năm trƣớc đây, ở nguyên tố tinh linh giới chi sâm cứu mình, ngƣời thiếu niên kia. Rõ ràng liền hẹn hò phải gặp lại, không biết vì cái gì Tinh Linh Kiếm Vũ Tế lúc sau liền biến mất bóng dáng. ( ── Bất quá, rốt cuộc tìm đƣợc ) Nghe đƣợc báo cáo ngày hôm đó, Fianna liền quyết định phải nhập học Areicia Tinh Linh học viện. Nếu ngƣời thiếu niên kia nếu lần báo danh ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) trong lời nói ── Vậy đối với nàng mà nói lần này chính là cơ hội có một không hai. "Kamito, phá vỡ ƣớc định chuyện này ta liền tha thứ ngƣơi đi " Fianna nhìn chăm chú vào học viện - trƣờng học, bên miệng hiện lên tiểu ác ma loại - mỉm cƣời. "Nhƣng là, tuyệt sẽ không tái cho ngƣơi trốn thoát, nha · " 【 chú thích: nha niệm NE 】 ◇ Trận đấu bắt đầu qua hẹn tám phút. Màu tím nhạt sƣơng khói tràn ngập - sâu thẳm trong rừng rậm, hai đạo nhân ảnh ở bay nhanh .


"Claire, đề phòng một chút bên trái - bụi cỏ. Có mai phục sẽ ở nơi nào xuất hiện." "Làm sao ngƣơi sẽ biết?" "Trực giác nha, nếu nhƣ là ta liền sẽ ở nơi nào mai phục ── " Nháy mắt. Liền nhƣ Kamito đoán trƣớc, theo bên trái - bụi cỏ thả ra màu xanh trắng - lôi quang đạn. "Chậc ── " Kamito chân đá mặt đất gia tốc. Chạy vội đến Claire - phía trƣớc, sử dụng kiếm văng ra vận tốc âm thanh bắn ra - lôi quang đạn. Đây cũng không phải là bình thƣờng - kiếm có thể - chiêu thức. Có sẵn đối Tinh Linh ma thuật - chống cự tính năng ( Resist ), Kiếm Tinh Linh Est - Tinh Linh ma trang ── ( Hộ Giới Thần · Est )( Terminus·Est ), có thể đem hết thảy ma thuật công kích không có hiệu quả hóa. 【 tiếp tục sử dụng quyển thứ nhất trở mình chú thích: Terminus , bổn ý tận cùng cùng kết cục, giới hạn, biên giới. La Mã ngữ trong có Hộ Giới Thần ý. Tối đen: nói đi thì nói lại đây là gì auto (*bọc ngoài) thuộc tính a? 】 "Claire!" Ở Kamito quát to phía trƣớc, Claire sớm ở bắt giữ mục tiêu. Theo gió phiêu dật tóc hồng. Tung bay - dƣới làn váy roi da - ngƣời cầm đƣợc chính xuống phía dƣới quan sát. Phi bƣớc nhánh cây, biên tránh né lấy thả ra - lôi quang đạn chi mƣa, biên phóng thích Tinh Linh ma trang ── Viêm chi roi ( Flame Tan ). Lợi hại - gió cắt âm. Đem hết thảy chém nứt ra - viêm chi roi, hết sức dễ dàng mà chặt đứt san sát - cây cối. Ở trong nháy mắt liền trở nên trụi lủi - cây đàn bên trong, Lôi Tinh Linh sử - cô gái hiện thân rồi. Dùng tóc mái che khuất ánh mắt, cảm giác có chút âm trầm - nữ hài tử. Ở chung quanh phù du - màu xanh trắng lôi quang đạn đàn. Cũng không phải giống nhƣ Est cùng Scarlet cái loại này địa vị cao Tinh Linh. Tuy rằng chỉ có thể duy trì cái loại này không chừng kiểu tƣ thế, nhƣng làm sử dụng Tinh Linh ma thuật - cất giữ kho ( Battery ) đã muốn hết sức phát huy công dụng. Xuyên thấu qua duy trì bắn lấy nhiễu loạn đối thủ hẳn là chính là ngƣời thiếu nữ kia - nhiệm vụ. "Hừ, bị phát hiện đang tập kích cùng lục thƣợng - rùa căn bản không có gì khác biệt " Claire vải ra roi thả ra thắng lợi tuyên ngôn. Tay súng bắn tỉa - cô bé chung quanh Lôi Tinh Linh liên tục vây quanh, kích động mà trốn hƣớng trong rừng rậm ── "Đừng hòng chạy trốn! Scarlet, đuổi theo đi!"


Claire hô to đồng thời, Tinh Linh ma trang - viêm chi roi biến hóa vì ngọn lửa quấn quanh - Hỏa Miêu tƣ thế. Bởi vì từng bị cuồng Tinh Linh căn cứ nguyên nhân, nhất thời biến thành con mèo nhỏ nhỏ - Scarlet, hiện tại đã muốn hồi phục - không sai biệt lắm. Tuy rằng vẫn vẫn duy trì đáng yêu - mèo - tƣ thế, này quyết đoán đã có nếu nhƣ rống giận - dũng mãnh sƣ tử mạnh mẽ. Quay sen hồng chi viêm hƣớng Lôi Tinh Linh sử - nữ hài tử tập kích mà đi. Nhƣng vốn ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan - nóng rực, cũng không có lộng tiêu cô gái trên ngƣời gì một chỗ. Bởi vì nơi này là học viện quản lý - huấn luyện trận đấu dùng nguyên tố tinh linh giới chiến đấu tràng. Các tinh linh sống ở, thế giới kia. Ở trong thế giới hiện thực, Tinh Linh bất đắc dĩ vật lý hình thức - lực lƣợng tăng thêm đủ hiện hóa, nhƣng ở nơi này, có thể sử dụng thuần túy - thần uy - hóa thân. 【 chú thích: thần uy ( Ainu mà nói: kamuy ), lại xƣng thần ở, là Ainu ngữ trung đối cao đẳng thần linh - xƣng hô. Liền ý nghĩa mà nói, Ainu ngữ - "Thần uy" cùng tiếng Nhật "Thần" ý tứ trên cơ bản giống nhau, nhƣng "Thần uy" góc cƣờng điệu "Linh tính" cùng "Tự nhiên" phƣơng diện - năng lực. 】 Nói cách khác, đối thân thể tạo thành - vật lý thƣơng tổn, ở trong này cơ hồ có thể hóa thành zero. Nói là nói nhƣ vậy, cũng không phải trùng kích cùng đau đớn đều sẽ biến mất, bởi vì ngang nhau - thƣơng tổn sẽ hồi quỹ ở tinh thần trên mặt, nói thí dụ nhƣ bị Scarlet - móng vuốt xé rách mà nói không hề nghi ngờ sẽ ngất mà mất đi năng lực chiến đấu. Scarlet biên đem rừng rậm - cây cối một đám than hoá biên truy quấn cô gái. Nhƣng là, cô gái nhƣ là tƣơng đƣơng thói quen với chiến đấu giống nhƣ, biên dùng Tinh Linh ma thuật hoa mắt trở ngại biên rất nhanh - hƣớng trong rừng rậm bỏ chạy. "Ngƣơi này, vội vàng hấp tấp - tên!" Nóng giận - Claire, theo trên nhánh cây nhảy xuống tới. "Nếu nói nhƣ vậy, hay dùng cực mạnh - Tinh Linh ma thuật một hơi toàn bộ thổi bay " "Chờ một chút Claire, mặt đất bộ dạng là lạ - " Ngay tại Kamito gọi ra - nháy mắt. Đại lƣợng - đất sa theo Claire - dƣới chân phun tới. "Cái! ?" Theo dƣới nền đất xuất hiện chính là, thật lớn giáp xác loại - ngao. "Khinh thƣờng sơ suất rồi đó, quạ đen ban - Claire · Rouge!" Bay múa - cát khói bên trong, theo trên mặt đất mở ra tới đại trong động, bay ra mặt ngoài có vô số nổi lên - giáp xác khải. Toàn thân phi che áo giáp kiểu Tinh Linh ma trang.


Claire bị thổi bay - trùng kích áp ngã xuống đất, tạm thời bất luận Tinh Linh - trực tiếp công kích, gián tiếp tạo thành - trùng kích cùng đất sa nhƣng là sẽ cho thân thể tƣơng ứng - thƣơng tổn. "Claire!" Ở Kamito đuổi tới phía trƣớc, giáp xác Tinh Linh sử sớm đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Đây không phải là ngẫu nhiên - tập kích. Nàng chu toàn - rình Claire rơi xuống đất kia nháy mắt - cơ hội. "Tiếp chiêu đi, giáp xác Tinh Linh ( Crustasea )( Crustasea ) - Tinh Linh ma trang ── ( phá quán cƣơng quyền )( Breaker Arm ) " " ── Ô! Hỏa viêm a, với trong tay ta khiêu vũ đi, nhảy đi!" Té trên mặt đất - Claire trong tay thả ra vô số - hỏa cầu. Nhƣng là, khải kiểu Tinh Linh ma trang đối với trình độ này - ngọn lửa chút nào không để vào mắt - liên tục đột tiến . "Haha, viêm thuộc tính đối giáp xác Tinh Linh là không hiệu. Đi học không dạy qua sao?" Đó nha ── Giáp xác khải - bả vai chàng cầm ôm ( Shoulder Tackle ), đem Claire đánh bay. Kamito một cƣớc đá hƣớng mặt đất, rất nhanh - xoay ngƣợc lại kiếm đem Est phản cầm trong tay, vững vàng ôm lấy bay tới - Claire - thân thể. "Ô, ừ . . . " Claire ở cánh tay trung phát ra khổ sở - kêu rên. Tuy rằng vừa mới - một kích trên phạm vi lớn mà cắt giảm thần uy lực, nhƣng thoạt nhìn tựa hồ còn có ý thức. ( ở kịch liệt xung đột phía trƣớc, hƣớng mặt đất thả ra hỏa cầu hỏng mất đối thủ - thể thế, thật là có một bộ ) "Này, không có chuyện gì sao?" "Ô, ừ . . . A, ngƣơi, ngƣơi, ngƣơi làm cái gì a!" Claire - mặt đột nhiên chà mà lần hồng. Claire nhỏ xinh - thân thể, từ phía sau lƣng cùng dƣới đầu gối phƣơng dùng hai tay nâng lên dƣờng nhƣ bị bế lên. Cũng chính là cái gọi là công chúa ôm. "Hô a ( hoảng hốt ) . . . Ngốc, ngu ngốc, mau, nhanh lên thả ta xuống!" "Này, này, không nên lộn xộn! Phải ngã xuống rồi!" "Im đi im đi, nhanh lên thả ta xuống ──── !" Ba già ba già ba già ba già. 【 chú thích: từ tƣợng thanh từ 】 Duy trì bị công chúa ôm trạng thái chủy Kamito ngực - Claire, cảm giác, cảm thấy có loại tiểu động vật loại - đáng yêu.


"Lời của ta có thể không cần để ý nha, ngƣơi còn mãn nhẹ đích đây " "Kia, đó là . . . Đang nói ta không có gì bộ ngực cho nên rất nhẹ sao?" "Không, ta mới chƣa nói loại chuyện này đi. Ta chính là cảm thấy đƣợc giống nhƣ ngƣơi giống nhƣ tiểu động vật giống nhau thật đáng yêu mà thôi " " . . . ! Khả, đáng yêu . . . " Mặt vẫn đỏ, trái tim nhƣ là bị nhéo ở giống nhau, Claire gục đầu xuống. Một bên ai da ai da - thở dài, Kamito một bên buông xuống Claire. Giáp xác Tinh Linh sử sớm đã biến mất bóng dáng. Vừa mới - một kích không thể đả đảo Claire, chỉ sợ là vì rình lần sau tập kích bất ngờ - cơ hội đi. . . . Nhìn đoán không ra dĩ nhiên là cái thận trọng hình a. Vốn nên đuổi theo Lôi Tinh Linh sử - Scarlet theo rừng rậm ở chỗ sâu trong đã trở lại. Mặc dù không có bị thƣơng bộ dạng, nhƣng cũng rất giống nhƣợng con mồi trốn thoát. "Cái kia Lôi Tinh Linh sử, là không phải cố ý bộc lộ ra hành tung đó a " "Ừ, truy kích nàng thời điểm, cái kia giáp xác khải ở ta chấm đất - chỗ phát động tập kích bất ngờ để giải quyết ta. Hoàn toàn mà bị đối thủ - liên hợp công kích cấp điếu mắc câu rồi đâu rồi, hai chúng ta " Claire nôn nóng mà dùng roi quật nhất xuống mặt đất. "Thật không hỗ là giảo hoạt - chó sói ( Wolverine ) ban đây " "Đây cũng không phải là cái gì giảo hoạt đi, là lo lắng đến Tinh Linh lẫn nhau cùng tính sở hành sử là đƣơng nhiên - chiến lƣợc." Kamito nhún nhún vai mà nói nhƣ thế, Claire mẫu mà cố lấy hai má. "Chính là, không có truy kích lại đây thật đúng là kỳ quái a. Ta biết các nàng thật thận trọng ── Nhƣng cho dù là nhƣ vậy " "Đúng vậy a. Vừa mới cái kia Lôi Tinh Linh sử - động tác thoạt nhìn tựa nhƣ ở tranh thủ thời gian giống nhau " Nguyên tố tinh linh giới chi sâm, trở về thành hoàn toàn yên tĩnh. Chung quanh - cây cối, dƣới nền đất, một chút hơi thở cũng không - cảm giác. ( tranh thủ trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ có ý đồ gì sao? ) "Thật muốn phái ra trinh sát binh đi tác chiến a " "Nếu có thể trong lời nói đã sớm làm " Cho dù nói thế nào đối thủ - đội ngũ thừa ba ngƣời. So sánh dƣới chúng ta là hai ngƣời đội ngũ. Căn cứ tình huống có thể sẽ biến thành một tá nhị hoặc một tá tam. Tuy rằng Kamito cùng Claire ở một chọi một dƣới tình huống chắc là không biết thua, nhƣng đối mặt hai ngƣời đã ngoài - liên thủ công kích, thắng lợi sẽ trở nên tƣơng đƣơng hiểm trở. Còn nữa, cho dù là một chọi một - trƣờng hợp, cũng phải lo lắng Tinh Linh lẫn nhau - cùng tính. Cùng tính quyết định bởi với thuộc tính, thực chiến thƣợng điểm ấy có khi thậm chí so với Tinh Linh sử năng lực của bản thân quan trọng hơn.


" ── Nhìn nhƣ khổ chiến trung đâu rồi, Kagehaya Kamito " Từ phía sau lƣng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Kamito quay đầu lại, theo ánh trên mặt đất - bóng dáng bên trong, một cái màu đen bóng ngƣời hiện thân rồi. Nhìn chăm chú vào - trong lúc, bóng ngƣời dần dần biến thành một vị thành thục nữ tính - tƣ thế. Sáng bóng xinh đẹp - thật dài tóc đen. Đội kính mắt có vẻ tài trí - dung mạo. Ở bộ đồ thƣợng khoác dài vạt áo - áo trắng, cô gái đẹp kia là ─��� "Flea lão sƣ?" Quạ đen phòng học - đạo sƣ, cũng là cuộc tranh tài này - ngƣời giám sát, Flea · Grenda. Theo bóng dáng trung xuất hiện, đây là nàng Khế Ƣớc Tinh Linh - năng lực sao ── "Tốt nhƣ vậy sao? Ở trận đấu trên đƣờng chạy đến " "Không có gì, chính là vội tới biểu hiện không tốt - học sinh một chút đề nghị trong lời nói không thành vấn đề - " Flea khẽ cƣời đẩy hạ kính mắt. "Nói mặc dù nhƣ thế, các ngƣơi hiện tại đối thủ là bài danh thƣợng vị - đội ngũ. Sẽ khổ chiến cũng là không có biện pháp. Cá nhân đích lực lƣợng có thể không kịp các ngƣơi, chính là làm đội ngũ - lực lƣợng là thật nhô lên. . . . Nói trở lại, vì cái gì ngƣơi đang ở đây trận đấu tiền cũng đã bị thƣơng nữa à?" "Buổi sáng hôm nay bị đốt thành cháy sém rồi" Nhìn chằm chằm bên cạnh - Claire, nàng chột dạ dƣờng nhƣ dật mở ánh mắt. "Phải lại nói tiếp, ngũ đối nhị - trận đấu điểm ấy ta đã cảm thấy không đúng lắm đi " Chúng ta rõ ràng hai ngƣời đối thủ cũng là năm ngƣời đội ngũ. Tuy rằng đã muốn đánh ngã hai ngƣời, nhƣng còn dƣ lại tay súng bắn tỉa - Lôi Tinh Linh sử, đánh nhau kịch liệt kiểu giáp xác Tinh Linh sử, còn có chƣa hiện thân - ngƣời cuối cùng. "Ai quản ngƣơi. Các ngƣơi đội ngũ chỉ có hai ngƣời là lỗi của các ngƣơi. Lần này ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) phải năm ngƣời đội ngũ mới có tƣ cách tham gia nha. Các ngƣơi định phải làm sao bây giờ a?" "Kỳ hạn phía trƣớc sẽ tìm đƣợc. Cũng không cần phải . . . Năm ngƣời toàn bộ thành viên đều là cao đẳng Tinh Linh sử. Dù sao ta cũng định chỉ có ta cùng ── Tên đầy tớ này Tinh Linh cùng nhau vẫn thắng đến cuối cùng rồi" Claire nói nhỏ mà lầu bầu, Flea dùng thật tình biểu tình nhìn chăm chú vào nàng. "Tốt nhất không cần quá coi thƣờng đội ngũ chiến, Claire · Rouge. Ngƣơi thật sự là cái vĩ đại - Tinh Linh sử, ngay cả nhƣ vậy không có đoàn đội hợp tác - đội ngũ là tuyệt đối đánh không thắng - "


Tiếp theo, xoay ngƣời mặt hƣớng Kamito. "Ngƣơi có biết trên bàn cờ kỹ ( Chess ) sao?" 【 tối đen: đoán chừng là cờ vua 】 "Thƣờng thƣờng bị Greyworth chộp tới bồi nàng chơi a. Một lần cũng không còn thắng quá nàng " "Nữ vƣơng ( Queen ) đích thật là cƣờng lực - quân cờ. Một chọi một - chiến đấu chắc là không biết thua. Nhƣng là, căn cứ tình huống - bất đồng, cũng sẽ bị không năng lực thế nào - bộ binh ( Pawn ) ăn thịt " "Ta biết a, loại chuyện này " "Nhƣng là ngƣơi cũng không để ý gì tới giải thích a. Phƣơng pháp chiến đấu của ngƣơi ── Mang theo mãnh liệt - cảm giác cô độc." Kamito hồi không đƣợc miệng, chỉ có thể đóng chặt lại miệng. Cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ── Đi qua từng bị nhƣ thế xƣng hô - thiếu niên. Tại kia điên cuồng - phƣơng tiện ( giáo đạo viện ) làm sát thủ bị dƣỡng dục lớn lên - hắn mà nói, chƣa bao giờ kinh nghiệm quá cùng đồng bọn hợp tác - phƣơng pháp chiến đấu. Ẩn núp đến mục tiêu - sau lƣng, đem đầu cắt đứt ── Đây chính là hắn vốn phƣơng pháp chiến đấu. Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - chiến đấu quy định ( Regulation ) là xem Tinh Linh Vƣơng - tâm huyết dâng trào, xây dựng - mỗi lần đều đã biến hóa. Mƣời lăm năm trƣớc - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế, áp dụng không hạn chế chiến đấu ( Battle Royale ) - trận đấu. Ba năm trƣớc đây - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế là áp dụng cá nhân chiến - thắng đƣợc phƣơng thức. ' Mà lần này là đội ngũ chiến. Nói thật, ta cũng không nghĩ đến quá cùng Claire sẽ có tốt - đoàn đội hợp tác. Đối Tinh Linh sử mà nói trí mạng - ba năm chỗ trống ( Blank ). Hiện tại vẫn không có pháp đầy đủ phát huy lực lƣợng - Khế Ƣớc Tinh Linh. Phải vƣợt qua - yếu tố cũng có mấy ngƣời. "Claire · Rouge, ngƣơi cũng vậy. Hoàn toàn không biết đội ngũ chiến đấu là chuyện gì xảy ra." "Ta vẫn luôn là một ngƣời. Này, đây chẳng qua là cái nô lệ Tinh Linh mà thôi . . . " "YAA. A. A. . Lặc ai da, tiền đồ nhiều khó khăn a, các ngƣơi " Flea lão sƣ thở dài một hơi, lần nữa biến mất ở bóng dáng bên trong. " . . . Hô, vừa mới - liền tiêu hao hai phút. Còn sót lại thời gian đại khái còn có năm phút đồng hồ sao " Nếu cứ nhƣ vậy quyết không ra thắng bại mà nói song phƣơng đội ngũ - trong học viện bài danh đều đã giảm xuống. Đối với hiện tại hạ vị bài danh - hai ngƣời là nhất đại trọng thƣơng.


── Đúng lúc này. Tới gần Claire bên chân - Hỏa Miêu phát ra tiếng kêu to. "Này, Scarlet giống nhƣ đang nói cái gì nha " "Ừ, rừng rậm bộ dạng có chút kỳ quái. Động vật hoang dã nhóm ở xôn xao ?" Claire vẻ mặt vẻ mặt phức tạp cau mày ── "Nơi đó!" Đối với rừng rậm phƣơng hƣớng đột nhiên thả ra viêm thuộc tính - Tinh Linh ma thuật. Hỏa viêm cầu ( Fire Ball ) ── Lấy siêu cao nóng hỏa viêm đem mục tiêu đốt thành tro bụi, địa vị cao - Tinh Linh ma thuật. Ở lƣợn lờ bay lên - khói đen ở bên trong, một đạo tráng kiện - bóng ngƣời từ từ hiện thân rồi. "Haha, thật sự là vị khủng bố - tiểu thƣ a " Là phi che Tinh Linh ma trang - giáp xác khải - cô gái. Rõ ràng đã bị hỏa viêm cầu - thẳng đánh, trên ngƣời một chút đốt trọi - dấu vết đều không có. "Ngoài ý muốn . . . Đƣờng đƣờng - liền xuất hiện đây. Không tập kích bất ngờ sao?" "Nhiệm vụ của chúng ta đã muốn hoàn thành. Bộ đội trƣởng ( Leader ) đã muốn chuẩn bị xong rồi." "Chuẩn bị?" Claire cùng Kamito đồng thời cau mày. Ngay tại khói đen tán đi - một đầu khác ── "Ha . . . ? " " đó là . . . Cái gì a! ?" Xây dựng thật lớn - bằng gỗ đài quan sát. Mặc dù là đơn giản - cấu tạo, nhƣng đƣờng đƣờng đúng là cái xuất sắc - tế điện. Tại kia mặt trên, mặc học viện đồng phục - dere tiểu cô nƣơng, chính nhảy nhìn nhƣ nghi thức - vũ đạo. Là cái tay trì làm bằng gỗ trƣợng, bạch kim màu vàng tóc - mỹ thiếu nữ. "Chúng ta - đồng bào a, nhƣ thế khắc dƣ nhiễu loạn rừng rậm ngƣời đánh xuống thiết chùy đi!" Theo thật lớn - đài quan sát lên, chém ra trƣợng đến chỉ hƣớng nơi này. "Cái. . . , cái gì nha, nữ kia - . . . Khi nào thì đáp đƣợc rồi lớn nhƣ vậy quy mô - tế điện! ?" "Đêm qua đáp, vì trận đấu hôm nay mà chuẩn bị đây này " Giáp xác Tinh Linh sử - cô gái tự mãn dạng mà giơ lên ngao. 【 tối đen: ô a, mặc con cua trang ngay cả nhân cách cũng lần con cua 】 . . . Thì ra là thế, lấy cái kia Tinh Linh - lực lƣợng một đêm đáp hảo cũng là có có thể.


"Rất, rất giảo hoạt trƣợt đi, cái loại này đấy! Dĩ nhiên là nghi thức thần nhạc!" "Mẫu, mới không giảo hoạt đây! Khế Ƣớc Tinh Linh của ta không cần đại quy mô nghi thức trong lời nói là gọi không ra đó nha!" Ở đài quan sát thƣợng trì trƣợng - cô gái kêu to. "Im đi, con nít câm miệng cho ta!" "Mẫu ~, ai là con nít a, bộ ngực của ngƣơi cũng là con nít dạng không phải sao?" "Ngƣơi nói . . . Cái gì!" Ba chít chít (zhitsss), cây nhỏ cành bị đạp gãy thanh âm vang lên. Claire - tóc hồng tựa nhƣ hừng hực thiêu đốt - lửa cháy bình thƣờng thật dựng lên. "Kashi chi hiền giả ( Druid ) - bộ tộc sao . . . " 【 chú thích: Druid ( Druid ), ở Celtic trong thần thoại, có cùng các thần đối thoại - siêu năng lực. Druid Toan tính vị "Cây cao su - hiền giả", tiếp xúc "Thấu triệt cây - đạo lý ngƣời" . 】 Kamito sát cái trán - mồ hôi biên nhƣ thế lầu bầu . Kashi chi hiền giả - bộ tộc cũng không phải Ordesia đế quốc - quý tộc. Đế quốc điềm lành ngay tại phía trƣớc Tinh Linh Chi Lâm ở lại, lấy một mình phƣơng pháp kế thừa hime miko - huyết mạch, sâu xa chính thống - Tinh Linh sử bộ tộc. "Đứa bé kia - Tinh Linh có điểm đặc thù, gọi về thật tốn " "Thì ra là thế, tranh thủ thời gian chính là vì nguyên nhân này sao . . . " Mặt đất kịch liệt - chấn động . Tế điện - chung quanh bị điểm đốt - cây đuốc rầm rầm mà thiêu đốt. . . . Có thể cảm nhận đƣợc mãnh liệt - cảm giác áp bách. Ngƣời thiếu nữ kia sử dụng, là phi thƣờng khủng khiếp - Tinh Linh. Chỉ sợ có thể cùng mấy ngày hôm trƣớc từng chiến đấu qua gia đình quân nhân ngƣời khổng lồ Tinh Linh địch nổi. " ── Sẽ không để cho ngƣơi phải sính. Scarlet!" Claire đem Scarlet Tinh Linh ma trang hóa triển khai. Dùng viêm chi roi trừu đánh một cái mặt đất. "Kamito, ta sẽ ngăn chặn ngƣời này. Ngƣơi đi đem cái kia tế điện cấp phá đi " "Đã biết!" Kamito gật gật đầu, cầm trong tay lóng lánh bạc trắng quang huy - Hộ Giới Thần · Est chạy. Claire làm Tinh Linh lịch sử một thiên tài. Cho dù lấy cùng tính không tốt - giáp xác Tinh Linh làm đối thủ, một chọi một chiến đấu chắc là không biết thua. Đến tế điện còn có một đoạn tƣơng đƣơng - khoảng cách ── Nhƣng là lấy Kamito - cƣớc trình hẳn là còn theo kịp. " . . . ! ?" Đột nhiên, trƣớc mắt - mặt đất nứt ra rồi. Trong bụi cây thả ra Tinh Linh ma thuật - lôi quang đạn.


Là cái kia Lôi Tinh Linh sử - cô gái. Không cần phải nói, Kamito cũng đã sớm đoán trƣớc đến trong rừng rậm có phục binh rồi. Nhƣng ── "Ô lý a a a a!" "Cái! ?" Cái này một cách không ngờ ở ngoài. ── Không nghĩ tới, Tinh Linh sử bản nhân chính mình lao đến. Này cũng không thể không nhìn a. Kamito dừng bƣớc lại đối mặt nàng. ( một kích khiến cho ngƣơi té xỉu ── ) Rất nhanh - xoay ngƣợc lại kiếm, sử dụng kiếm {Bính kích} hƣớng ngực ── Nháy mắt, kịch liệt - loang loáng cháy mắt. Nàng sở sử dụng - Lôi Tinh Linh, ở trƣớc mắt tự bạo rồi. Trút xuống xuống - sấm đánh chi mƣa hƣớng Kamito đánh úp lại. Phảng phất tê liệt dƣờng nhƣ bén nhọn đau đớn ở toàn thân đi nhanh. Cũng không phải toàn thân đều không nhúc nhích đƣợc rồi. Nhƣng là, cƣớc bộ quả thật bị vội vã ngừng lại. Trƣớc mắt, bị bùng nổ cuốn vào mà ngất - cô gái té trên mặt đất. ( cô gái này, ngay từ đầu còn có đồng quy vu tận - giác ngộ . . . ) Mặc dù tại cá nhân chiến thì không thể dùng - chiến pháp, vì đội ngũ - thắng lợi trƣờng hợp này, là cái lựa chọn không tồi. Sứ mạng của nàng chỉ có cần ngăn trở ngƣời khác chân. Hơn nữa, nàng thành công. "Bị thực hiện đƣợc rồi đó . . . " "Đến đây đi, bạo ngƣợc - kẻ chi phối! Ngƣơi, đem hết thảy xé rách vỡ vụn - phá quân chi thú vƣơng a!" Ở tế trên điện đem trƣợng hƣớng lên trời vạch trần lên, vịnh xƣớng trang trọng gọi về kiểu ( Summoner ) - dày đặc chi cô gái. Gọi về nghi thức dĩ nhiên hoàn thành. " ── Kỳ danh là, bầy thú Tinh Linh ( nhét Tsutomu Nors )!" 【 chú thích: Cernunnos , vạn thú vua, ở Celtic thần thoại ( Celtic mythology ) lý là săn bắn thần chi âm phủ thần, chƣởng quản lấy phong chỉ, cũng đƣợc xƣng là sinh sản nhiều thần, ở cổ đại Anh Quốc khu bị ngƣời sùng bái 】 Theo rừng rậm - các nơi truyền đến, vô số loại thú - hùng tiếng kêu. Cái kia kashi chi hiền giả - cô gái, đem ở nguyên tố tinh linh giới lý sống ở - các ma thú cũng gọi đến đây. "Bầy thú Tinh Linh . . . Trên diện rộng căn cứ hình Tinh Linh sao!"


Cùng mấy ngày hôm trƣớc sự kiện lý, nhƣợng Claire - Scarlet phát cuồng - cuồng Tinh Linh giống nhau, đối tƣợng căn cứ kiểu Tinh Linh ── Này trên diện rộng bản. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông! Bị bầy thú Tinh Linh căn cứ - ma thú đàn, phát ra kịch liệt - mà vang đột tiến đi qua. "A ─ , những tên kia không phải Tinh Linh, bị giẫm lên quay lại nói sẽ chết đi. Nói nhƣ vậy " "So với, so với sai sử động vật ta sẽ không thua!" Đả đảo giáp xác Tinh Linh sử - Claire nhóm hƣu nhóm hƣu - quơ roi ── "Buông tha đi, Claire. Là chúng ta thua " " ── Quyết ra thắng bại rồi đó " Nếu nhƣ bóng dáng loại bỗng nhiên xuất hiện - Flea lão sƣ, thổi lên trận đấu chấm dứt - còi huýt. Chƣơng thứ hai Các đại tiểu thƣ - sau giờ ngọ "Mẫu cô cô cô . . . " Claire · Rouge bị bánh mì bơ ngạnh ở yết hầu. Thân là quý tộc phải thƣờng xuyên bảo trì tao nhã ── Đối đem điểm ấy làm tín điều - nàng mà nói thật là một ngạc nhiên - quang cảnh. "Không cần rƣợu chè ăn uống quá độ nha, sẽ béo nha " Kamito híp nửa mắt nhìn chằm chằm nàng, Claire không cam lòng mà đập hạ cái bàn. "Chính là, chính là, ô cô cô cô ~!" "Claire, đó là của ta mứt trái cây bánh mì " Est bình tĩnh - đƣa ra kháng nghị. Nơi này là trong học viện - phòng khách · Quán cà phê ( Salon Cafe ). Nhu hòa dƣơng quang theo kiểu thông thoáng sân phơi chiếu vào. Ba ngƣời ở bên cửa sổ - bàn tròn tòa ngồi xuống, ăn khá đến chậm - cơm trƣa. Đặt ở ngay trung ƣơng - hàng mây tre trong giỏ xách, có mứt trái cây bánh mì, mật dƣa bánh mì, hot dog bánh mì chờ đủ loại kiểu dáng bánh bao chồng chất thành núi. Ở quán cà phê nơi này chỉ cần là học viện sinh mà nói bất kể là ai đều có thể lợi dụng ở ngoài, mới vừa đã nƣớng chín bánh bao còn có thể miễn phí ăn vào ăn no. Cà phê, hồng trà cũng có thể tự do tục chén. Tuy rằng học viện tạm thời coi nhƣ là có căn tin, nhƣng bởi vì tiêu phí cơ hồ cùng đế đô - nhà ăn cao cấp không sai biệt lắm, một vốn một lời đến cũng không phải là quý tộc và vân vân Kamito cùng tài sản cùng lãnh địa đều bị trƣng thu Hikari - Claire mà nói, căn bản là khó có thể đặt chân tới nơi.


"Đội ngũ - bài danh lại giảm xuống " Claire gục xuống bàn, ô ô mà toái nhớ kỹ. "Đụng tới chính là bài danh thƣợng vị - đội ngũ. Điều này cũng không có biện pháp rồi " "Mặc dù là nhƣ vậy . . . Nhƣng là, luận thực lực trong lời nói hai ngƣời chúng ta tuyệt đối ở các nàng phía trên " Claire không cam lòng mà cắn chặt môi dƣới. Cho dù nhân số trên có sở bất lợi, bại bởi cấp bậc so với chính mình thấp - Tinh Linh sử chuyện này hay là làm nàng khó có thể nhận đi. Đích xác, nếu luận Tinh Linh sử - cấp bậc trong lời nói là chúng ta tƣơng đối cao. Kẻ thất bại ở chỗ, hai ngƣời - hợp tác không thể hảo hảo phối hợp - quan hệ. Claire quá tín năng lực của mình thế cho nên quá đáng sâu đuổi theo đối thủ, Kamito cũng thế, đang quyết định tính - trƣờng hợp không thể đi ỷ lại Claire. Chỉ có nữ vƣơng một con quân cờ thì không cách nào thắng lợi - ── Cũng chính là ở giảng chuyện này. "Rõ ràng đã không phải là ở nơi nhƣ thế này bị ngăn trở cƣớc bộ thời điểm . . . " Claire lo lắng đến sẽ sói nuốt bánh mì cũng không phải là không có lý do. Hai tháng sau mời dự họp - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế quy định cùng ba năm trƣớc đây đích cá nhân chiến bất đồng, phải tạo thành năm ngƣời đội ngũ lúc sau có thể tham chiến. Hơn nữa, có thể đại biểu Areicia Tinh Linh học viện tham gia, chỉ có trong học viện bài danh trên nhất vị - tam đội mà thôi. Hiện tại trừ bỏ triệu tập không đến thành viên mới, bài danh - thành tích cũng trì trệ không tiến.


Vừa tới học viện không lâu - Kamito, cũng không để lại gì có thể tăng lên bài danh - công tích. Phải tăng lên bài danh mà nói có thể đánh thắng giống nhƣ buổi sáng hôm nay nhƣ vậy chính thức - huấn luyện trận đấu, cũng có thể đi hoàn thành học viện phân phối - nhiệm vụ, nhƣng Kamito bất kể là ngƣời nào đều không có đạt thành. Bất kể là phía trƣớc vài ngày đánh ngã ngƣời khổng lồ Tinh Linh, vẫn là cùng Phong vƣơng kỵ sĩ đoàn trƣởng Elis · Fahrengart - quyết đấu, hoặc là cùng cuồng loạn hóa - Ma Tinh Linh chiến đấu, này đó tất cả đều là không nghi thức - chiến đấu, phản ánh không đến bài danh thƣợng. Về phƣơng diện khác, nói đến làm Tinh Linh sử nổi tiếng mà lẽ ra thật vĩ đại Claire ── Làm ngƣời ta kinh ngạc, dĩ nhiên là dƣới nhất vị cấp bậc - thành tích. Lý do chỉ có một. Bởi vì nàng sở hữu - nhiệm vụ đều là một mình một ngƣời đi làm. Một ngƣời khiêu chiến vốn phải là tổ đội đi qua - nhiệm vụ thất bại, ở trận đấu chính thức một ngƣời khiêu chiến sinh viên năm 3 hoặc năm tƣ thua trận rồi. Nếu lão làm chuyện nhƣ vậy mà nói cho dù làm Tinh Linh sử tái ƣu tú thế nào, bài danh cũng sẽ không thể bay lên. Claire ở học viện sẽ bị cô lập, là có nguyên nhân. Rudia · Erstein. Bốn năm trƣớc, có phụng dƣỡng hỏa Tinh Linh Vƣơng - Tinh Linh Hime nhƣ vậy lập trƣờng, lại phản bội Tinh Linh Vƣơng lúc sau mất tích, gây cho đế quốc chƣa từng có đại tai họa ── Tai hoạ - Tinh Linh Hime ( Calamity Queen ). Thân là muội muội - Claire, cơ hồ sở hữu - học viện sinh đều dùng sợ hãi cùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Claire tham gia Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - mục đích là, Erstein gia - phục hƣng ── Quan trọng nhất là, muốn biết về tỷ tỷ Rudia · Erstein - chân tƣớng. ── Đã không phải là ở nơi nhƣ thế này bị ngăn trở cƣớc bộ thời điểm rồi. Claire phun ra - những lời này, bao hàm phảng phất phải chảy ra nhƣ máu - ý niệm. "Chúng ta hàng đầu làm, chính là mau chóng tìm đƣợc đồng bọn. Xuyên thấu qua trận đấu hôm nay ta hiểu đƣợc. Nhƣ bây giờ đi xuống, đừng nói là phải tại Tinh Linh Kiếm Vũ Tế thắng đƣợc rồi, xuất liên tục tràng điều kiện - thƣợng vị ba gã đều chen chúc không vào đi " Ba năm trƣớc đây, bị gọi là cực mạnh - Kiếm Vũ Hime - thiếu niên, thẳng thắn mà tiếp thụ đƣợc chính mình lực lƣợng - không đủ.


Hãy cùng Claire có tham gia - mục đích giống nhau, Kamito cũng có mục đích của hắn. Tuy rằng vừa mới bắt đầu là ứng với Greyworth - yêu cầu đi vào học viện, nhƣng hiện tại rõ ràng, có phải thu hồi ba năm trƣớc đây - cƣờng đại - lý do. Ám Tinh Linh Restia ── Quay lại Khế Ƣớc Tinh Linh. Phải dùng đôi tay này đem nàng trở về. Nhƣợng bị ám ám nhốt - Kamito - nhân sinh, lần đầu nhìn thấy hào quang - cô gái. Hơn nữa cũng thế, cho thƣơng tâm - Claire cuồng Tinh Linh, sử ngƣời khổng lồ Tinh Linh ở trên đƣờng bạo tẩu - cô gái. Lại gặp - Restia, cùng Kamito sở ít hiểu biết nữ tƣớng so với có cải biến cực lớn. ── Trên ngƣời nàng đến cùng, xảy ra chuyện gì? Vì phải biết rằng chuyện này, thế nào cũng phải muốn bắt đến Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - lên sân khấu tƣ cách không thể. "Kamito, làm sao vậy. Vẻ mặt nhƣ có điều suy nghĩ bộ dạng " "Cà phê quên mất thêm đƣờng cát sao?" Claire cùng Est vẻ mặt lo lắng nhìn Kamito. "Không có gì, ngƣợng ngùng, suy nghĩ chút chuyện . . . " "Chẳng lẽ là, ngƣơi trƣớc kia - Khế Ƣớc Tinh Linh chuyện?" Ngay tại lúc này không hiểu - mẫn tuệ. Đối với thẳng tắp nhìn chằm chằm tới đƣợc loại hồng ngọc - đồng tử, Kamito đừng mở ánh mắt. " . . . Nha, quên đi. Nhƣng là, nếu một ngày nào đó lời muốn nói muốn đến nha " Claire không có tái càng tiến một bƣớc - hỏi tới. Rõ ràng bình thƣờng luôn không coi ai ra gì bộ dạng, ngẫu nhiên cũng có loại này thái độ làm ngƣời suy nghĩ - chỗ. " . . . A a, ta biết " Kamito - gật gật đầu, lúc này ở bên cạnh ── "A nha, mọi ngƣời ở ăn cơm trƣa sao?" Bị mang theo ngạo khí - cao quý thanh âm đáp nói. Kamito quay đầu lại. Ở nơi nào ── Đứng một vị xa hoa - lƣu trữ bạch kim màu vàng tóc - mỹ thiếu nữ. Thoạt nhìn bóng loáng - mầu trắng ngà da thịt, thản nhiên sáng rọi phong nhập trong đó loại - ngọc lục bảo sắc đồng tử. Một tay cắm ở trên lƣng, một tay bá rồi mà gẩy ngẩng đầu lên phát - tƣ thế không hiểu mà tản ra phong thái. Rinslet · Laurenfrost.


Cùng thần ngƣời đồng thời là quạ đen phòng học - học sinh, tự xƣng Claire - đối thủ. Theo đối Claire đối kháng ý thức biến hình nghĩ đến đem Kamito biến thành cấp dƣới, làm ngƣời ta bối rối - Đại tiểu thƣ. Ở bên ngƣời nàng chính là ── "Ha ha, thơm quá - hƣơng vị đây " Mặc trang phục maid - cô gái, trên mặt hiện lên ôn hòa - mỉm cƣời đứng ở nơi đó. Trang sức nhẹ nhàng lá sen biên - váy dài, lƣu trữ tu bổ thật chỉnh tề - Bảo Bá đầu, trên đầu đội một cái thật thích hợp với nàng - khéo léo maid đồ trang sức. Là Rinslet - chuyên chúc maid Carroll. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì trong học viện sẽ có maid, nhƣng trừ bỏ nàng bên ngoài không có ở học viện xem qua cái khác maid - thân ảnh, cho nên là Laurenfrost gia nhất định là trƣờng hợp đặc biệt đi. " . . . Ngƣơi là tới làm cái gì đó a, Rinslet " Claire nuốt vào bánh mì lúc sau, hung hăng mà trừng mắt nàng. "Chính là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Chỉ ăn bánh mì linh tinh. . . , thật đúng là tƣơng đƣơng đơn giản đắc cơm trƣa a " Bá rồi mà gẩy ngẩng đầu lên phát, thản nhiên nhìn xuống ba ngƣời - Rinslet. "Đại tiểu thƣ là nói muốn cùng mọi ngƣời cùng nhau ăn cơm nha " "Cái . . . Carroll, ngƣơi nói cái gì nữa nha!" Rinslet đỏ bừng cả khuôn mặt ba già ba già mà chủy Carroll - bả vai. Thật không hỗ là chuyên chúc maid, xinh đẹp - phiên dịch. "Hai ngƣời đều ngồi xuống đi. Cơ hội khó đƣợc, cùng nhau ăn đi " Kamito thúc giục, Claire hung hăng giẫm lên hắn một cƣớc. "Đau quá, ngƣơi làm cái gì a!" "Cũng không có gì a? Chính là cảm thấy đƣợc ngƣơi không lễ tiết mà thôi nha. . . . Ngu ngốc " "Ta, ta, vậy. Cũng không phải rất muốn cùng các ngƣơi cùng nhau ăn cơm nha!" "Đại tiểu thƣ nói là nàng muốn ngồi ở Kamito tiên sinh - bên cạnh nha " "Carroll ~!" Rinslet mặt trƣớng đắc đỏ bừng, Carroll "Thôi ~ thôi ~" mà trấn an nàng làm cho nàng ngồi xuống. Ngồi ở Kamito bên cạnh - Rinslet, đừng mở ra ánh mắt đối Kamito mở miệng. " . . . Đả thƣơng, thƣơng thế - tình hình nhƣ thế nào?" "A a, đại khái cũng chữa hết. Ít nhiều chữa khỏi - Tinh Linh đây " Là chỉ cùng ngƣời khổng lồ Tinh Linh chiến đấu khi - bị thƣơng. Làm tƣơng đƣơng chuyện xằng bậy cho nên còn tƣởng rằng nếu tìm chút thời giờ có thể khỏi hẳn, thật không hỗ là học viện - Tinh Linh chữa bệnh thật đúng là vĩ đại a. "Ha ha, Đại tiểu thƣ vẫn lo lắng đến Kamito đại nhân chuyện tình nha "


"Carroll, không, không cần nói chuyện dƣ thừa!" Rinslet căm giận mà hô to . "Bất quá, Đại tiểu thƣ sẽ lo lắng cũng là chuyện đƣơng nhiên - nha. Bởi vì, Kamito đại nhân cùng Claire Đại tiểu thƣ cùng ở chung một mái nhà, cho dù chuyện gì xảy ra cũng một chút cũng không kỳ quái thôi " "Ở, đang nói cái gì a, tên ngu ngốc này maid! Mới không có khả năng sẽ có chuyện nhƣ vậy đi!" 【 tối đen: kỳ thật maid mới là cực mạnh, ta thích! 】 Lần này đổi thành Claire gầm lên rồi. " . . . Đây là đâu ngƣời sai vặt - lo lắng a " Ai da ai da - thở dài - Kamito bên cạnh, Est yên lặng mà gặm mật dƣa bánh mì. Vừa mới bắt đầu tâm tình không tốt lắm - Claire, cùng Rinslet nói trận đấu hôm nay không lâu, lúc sau mà bắt đầu trò chuyện bên kia - cửa hàng - bánh ngọt ăn ngon nha, Tinh Linh học trụ cột khái luận - khóa thật nhàm chán nha, linh tinh cô bé bình thƣờng sẽ có - đối thoại. Cho dù nói thế nào, hai ngƣời quan hệ hay là khá đƣợc. Nhất là đối với bị học viện cô lập - Claire mà nói, nàng có thể nói là duy nhất - bạn bè cũng nói không chừng. "Lại nói tiếp, quạ đen phòng học rất muốn có mới đích học sinh chuyển trƣờng sẽ đến đây " "Chúng ta - phòng học? Rõ ràng không lâu Kamito vừa mới chuyển đến mà thôi " "Ừ, nghe nói là khác thân phận cao quý - Đại tiểu thƣ linh tinh. . ." "Hừ ─ Ân, nhƣng là, chuyện cho tới bây giờ ở nơi này học viện cƣờng điệu thân phận cao quý cũng . . . . Fahrengart gia cùng Laurenfrost gia, này là cao quý thân phận - đại bán phá giá sao " "Chờ một chút, võ môn - Fahrengart gia, cùng danh môn chính thống Laurenfrost gia, có thể đừng đem hai ngƣời đánh đồng sao?" "Ai quản ngƣơi a, loại chuyện này . . . Ân, làm sao vậy, Kamito?" "Chƣa, chỉ là đang nghĩ tới chính là thế nào - nữ hài tử mà thôi " Cho dù nói thế nào, chuyển tiến - là bởi vì tụ tập vĩ đại - trẻ có vấn đề mà nổi danh - quạ đen ban a. Chính là cảm thấy đƣợc nếu giống nhƣ Claire hoặc Rinslet loại này nữ sinh lại tăng thêm mà nói thật đúng là quá sức mà thôi. "Ở trên buổi trƣa cử hành - thực kỹ sắp xếp thí nghiệm, nàng giống nhƣ sử dụng ( Thánh Tinh Linh ) bộ dạng " Maid Carroll nhìn theo bộ ngực lý xuất ra bản ghi chép nói xong. Carroll - maid bản chép tay ── Carroll bút ký lên, hình nhƣ là góp nhặt học viện sinh cùng giáo sƣ nhóm - tƣ liệu bộ dạng. . . . Tuy rằng không biết đến cùng là vì cái gì mục đích mà sử dụng.


"Hừ ─ Ân, Thánh Tinh Linh - ngƣời sử dụng a . . . " Tuy rằng Thánh Tinh Linh là ngũ đại nguyên tố tinh linh - một loại, ở sử dụng Tinh Linh sử cũng không có rất nhiều. Là phi thƣờng cao ngạo, sẽ chọn ngƣời sử dụng - Tinh Linh. Cho dù là ở hime miko bên trong, cũng là phải đặc biệt tinh khiết triệt mà cao thƣợng - cô gái mới có thể đối nàng mở rộng cửa lòng. ( ở ba năm trƣớc đây trong chiến đấu, chống lại Thánh Tinh Linh - ngƣời sử dụng cũng là một phen khổ chiến a . . . ) Dù sao Thánh Tinh Linh, đối Kamito - Khế Ƣớc Tinh Linh Ám Tinh Linh mà nói xem nhƣ đối thủ một mất một còn a. Bất quá, khi đó Kamito - lực lƣợng hoàn toàn ở đối thủ Tinh Linh sử phía trên, kết quả hay là không có thua. "A, thuận tiện nhắc tới, hình nhƣ là cái phi thƣờng đáng yêu hơn nữa bộ ngực rất lớn - nữ hài tử nha " "Carroll, những tin tình báo kia rốt cuộc là theo ở đâu ra a?" "A nha, Kamito tiên sinh, ngƣơi có hứng thú sao?" Nhẹ tay phù ở bên miệng, Carroll ha ha mà mỉm cƣời. "Hừ ─ Ân, ngƣơi a, liền, liền để ý nhƣ vậy ngực lớn bộ học sinh chuyển trƣờng tình báo sao?" "A?" Cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng . . . ! Kamito nhất quay đầu đi, nhìn đến Claire chính mặt mày thắt cổ trừng mắt hắn. "Nam sinh thật sự đều là ngu ngốc đây!" "Kamito chỉ cần là nữ là có thể sao? Ngƣơi là đánh mất lý trí - cầm thú sao?" Không biết vì cái gì, ngay cả Rinslet cùng Est cũng cùng nhau trừng ta ── Cô thu ô ô ô ô ô! Kamito bị ba ngƣời hung hăng kháp hai má. ( thật là không có thiên lý . . . ) ◇ Ở đã xảy ra các loại gió lốc - cơm trƣa lúc sau, làm sơ thời gian nghỉ ngơi. "A a, nói ── " Khụ khụ, Rinslet hắng giọng nói. "Hai ngƣời các ngƣơi, tập hợp đủ Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - đội ngũ thành viên sao?" " . . . Còn, còn không có rồi " Đối với hỏi đến - Rinslet, Claire thật không cam lòng giống nhƣ lắc đầu. Đại khái hỏi phía trƣớc chỉ biết đáp án đi. Rinslet cƣời khẽ,


"A nha, còn không có làm cho đều sao? Kia thật đúng là hỏi vật chuyện không tốt đây " Ha ha, dùng tao nhã - động tác giơ lên chén trà. Claire căm giận mà cãi lại. "Không có có thể phù hợp ta muốn cầu - đội viên nha. Ngƣơi mới là đã muốn quyết định tốt sao?" "Này, cái này sao . . . Không có tìm đƣợc có thể phối hợp bổn tiểu thƣ trình độ nhân nha!" "Ai da? Không có cùng Rinslet tổ đội - tên sao?" Kamito khuynh khuynh đầu. Sử dụng ma băng Tinh Linh ( Fenrir ) - Rinslet - thực lực, là đủ để cùng Claire địch nổi. Nếu là nàng mà nói, vốn muốn nói đã có kéo nàng tiến đội ngũ - nhân tài phải "Mắt, trƣớc mắt cái kia . . . Còn không có nha, trƣớc mắt mà thôi!" Đỏ mặt, Rinslet hừ một tiếng đầu chuyển hƣớng bên cạnh. "Kamito tiên sinh, Đại tiểu thƣ nàng ── " "Ân?" Carroll lôi kéo Kamito - tay áo, ở bên tai nói cho tình huống của hắn là nhƣ thế nào. "Nhƣng thật ra là nhƣ vậy, ọt ọt ( nhỏ giọng ) . . . " "Ân . . . " Căn cứ Carroll trong lời nói là nhƣ vậy - ── Đến nay mới thôi nàng có tổ qua vài lần đội ngũ, bởi vì nàng đối đội viên - lý tƣởng rất cao, còn có lòng tự trọng cũng quá cao cho nên cùng đồng đội khó có thể hợp tác, làm cho tổ đƣợc rồi lại giải tán - tuần hoàn ác tính, muốn làm đến bây giờ muốn tìm học sinh của nàng cũng bị mất, giống nhƣ chính là nhƣ vậy. . . . Nên nói nhƣ thế nào lặc, thật đúng là có Rinslet phong cách - lý do a. "Ân ─ , lòng tự trọng đích thật là rất cao đúng vậy . . . Nhƣng kỳ thật bản chất là cô gái tốt a " "Chính là nhƣ vậy đây này . . . " Carroll thật sâu gật đầu đồng ý. "Carroll, ngƣơi, ngƣơi cùng Kamito đang nói cái gì lặng lẽ nói nha!" "Đại tiểu thƣ khi tắm từ nơi nào bắt đầu tắm trƣớc chủ đề nha " "Carroll ~!" Vƣợt qua mắt thấy cƣời huyên náo - Đại tiểu thƣ cùng nàng - maid, Claire sâu thở dài. "Ha . . . Thật là có không có ai a. Có thể đi vào trong đội ngũ - vĩ đại Tinh Linh sử "


" . . . Nha, nha, na có chuyện gì nhƣ vậy vừa vặn đây này " Ngắm ~. Rinslet khụ khụ, - khụ một chút nhắm mắt đơn ngắm một chút Claire. "Đúng vậy nha. Muốn hay không rõ ràng đi tìm vừa mới nhắc tới - học sinh chuyển trƣờng đây. Có lẽ sẽ đào đƣợc không tƣởng đƣợc - bảo cũng nói không chừng " "Nói cũng đúng đây. Bất quá, tốt hơn - đội viên nói không chừng ngoài ý muốn gần ngay trƣớc mắt đây " Ngắm ~. Ngắm ~. . . . Kamito hắn, cuối cùng đã nhận ra. ( a ─ , thì ra là thế. Chính mình đƣa ra đội ngũ chủ đề nguyên lai là vì việc này a ) "Nha, Claire, đến một chút ── " "Làm sao à nha? Hô ha ha, không, không cần đột nhiên ở tai ta biên thổi hơi rồi " "Ngƣơi làm gì thế đỏ mặt a? Đƣợc rồi rồi lỗ tai mƣợn một chút " Kamito lén lút đối Claire thì thầm . "Cảm giác, cảm thấy, Đại tiểu thƣ rõ ràng chính là nghĩ làm đồng bọn của chúng ta nha, không thể để cho nàng gia nhập sao?" "Tuyệt đối không đƣợc " Claire tức khắc trả lời. "Vì cái gì? Rinslet trong lời nói làm chiến lực là đúng quy cách a " "Này . . . Thực lực của nàng ta cũng vậy chấp nhận. Nhƣng thì không đƣợc. Lúc trƣớc cùng Elis quyết đấu khi liền đã hiểu đi? Đoàn đội hợp tác chuyện này nàng ngay cả một chút ít cũng không còn lo lắng quá " "Nha, cũng là . . . " Quả thật, phía trƣớc cùng Elis các nàng - quyết đấu lên, rõ ràng là tay súng bắn tỉa chẳng biết tại sao vẫn đứng ở bắt mắt nhất - chỗ, sau đó trƣớc hết bị giết chết rồi. "Mà, hơn nữa, Rinslet đối với ngƣơi . . . " "Ân? Ngƣơi nói cái gì?" "Cái. . . , cái gì cũng không còn, tóm lại liền thì không đƣợc nha! Rinslet không đƣợc!" "Không, đừng nói chuyện nhƣ vậy nha, không biết là nàng thật đáng thƣơng sao?" "Ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi lén lén lút lút ở nói cái gì a!" Rinslet dùng ngón trỏ chuyển a chuyển - vòng quanh của nàng bạch kim tóc vàng, một bộ lạnh không an tĩnh đƣợc bộ dạng nhìn nơi này. "Nha?" 【 tối đen: dỗ tiểu hài thƣờng dùng - loại này thanh âm, lệ: kẹo cho ngƣơi ăn chờ một chút nha, nha? 】 "..."


Claire nhìn nhƣ bất mãn - ô ô nhớ kỹ ── " . . . Ta đã biết rồi. Tạm thời hỏi một chút xem đi " Claire sâu thở dài gật gật đầu. Cách Tinh Linh Kiếm Vũ Tế xây dựng còn chỉ còn hai tháng. Đã không phải là ở có thể nói có nghĩ là phải - tình hình cũng nói không chừng. "Nha, Rinslet" 【 chú thích: nơi này là NE 】 "Cái. . . , chuyện gì a, Claire · Rouge?" Rinslet thanh âm bởi vì khẩn trƣơng mà hơi chút lên cao rồi. "Ngƣơi, sẽ không phải là, nghĩ gia nhập đội ngũ của ta đi?" "Trắng, ngu ngốc, hỏi đƣợc quá trực tiếp nha!" Kamito nhỏ giọng - kêu. Giống nhƣ Rinslet loại này tự tôn cao - nữ hài tử, dùng loại này cách hỏi trong lời nói ── Đùa bỡn tóc nhọn đích ngón tay, đột nhiên ngừng lại. "Hừ, còn tƣởng rằng ngƣơi đột nhiên là đang nói cái gì ── " Thủ chống nạnh, đột nhiên chỉ hƣớng Claire, "Ngƣơi mới là, nghĩ gia nhập đội ngũ của ta đi?" "Ha?" Claire - lông mi lợi hại - treo lên trên. "Ngƣơi đang nói cái gì a? Ngu ngốc sao ngƣơi? Là ngƣơi, muốn gia nhập đội ngũ của ta nha!" "Bác bỏ bác bỏ, bác bỏ nha. Là các ngƣơi, muốn gia nhập bổn tiểu thƣ - đội ngũ mới đúng!" Tranh luận chi ma đậu xanh việc nhỏ - hai vị Đại tiểu thƣ. . . . Hoàn toàn chính là. . . song song tuyến. "Bên kia còn không đều giống nhau . . . " Kamito xen mồm ngắt lời, "Hoàn toàn không giống nha! " " hoàn toàn bất đồng!" Âm thanh nổi loại - rống giận đi qua. 【 chú thích: Stereo 】 Chỉ có ngay tại lúc này hô hấp nhƣ thế nhất trí a. " . . . Ân, không đƣợc cái này hai cái. Tuyệt đối không có khả năng tạo thành một đội rồi." Kamito buông tha cho - thở dài, đúng lúc này. "Thật là, mấy ngƣời các ngƣơi thì không thể an tĩnh một chút sao? Nơi này chính là nơi công cộng nha!" Một đạo nghiêm nghị thanh âm ở phòng khách · Quán cà phê vang lên. Toàn bộ thành viên quay đầu đi ──


Ở quán cà phê - cửa vào, đang mặc giáp nhẹ trụ - đuôi ngựa mỹ thiếu nữ hiện thân rồi. "Elis!" Claire không hờn giận mà than nhẹ một chút. . . . Lại tới nữa một tên phiền toái. Bày ra loại vẻ mặt này. Elis · Fahrengart. Bảo hộ học viện tác phong và kỷ luật - ( Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn )( Sylphide ) đội trƣởng. 【 chú thích: phong chi Tinh Linh Sylph - nữ tính cách gọi 】 Bởi vì không hợp nàng đáng yêu dung mạo - ác liệt tính cách, lúc bình thƣờng thƣờng khiến cho vấn đề - quạ đen ban - Claire các nàng quan hệ rất kém cỏi. Bất quá, đối Kamito mà nói, nàng cũng không tính khó nhƣ vậy đối phó - nhân. Tuy rằng lúc trƣớc nhập học khi từng vô duyên vô cớ mà chán ghét thân là nam tính Tinh Linh sử - Kamito, nhƣng nàng lúc sau đối sự kiện kia đã muốn thận trọng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Cho dù có điểm chính trải qua đầu, cái loại này Kazune ruột thông đến cùng chính trực tính cách, còn có ngƣời mang kỵ sĩ - vinh quang chỗ cũng đều đáng giá tôn kính. Elis không chút khách khí - hƣớng cái bàn đã đi tới. "Kỵ sĩ đoàn trƣởng đại nhân có gì muốn làm a?" "Nếu phải một lần nữa quyết đấu mà nói tùy thời đều nhận khiêu chiến nha " Rinslet cùng Claire, ánh mắt của hai ngƣời trung mang theo nguy hiểm quang mang. Nói nhƣ vậy, mấy ngày hôm trƣớc - quyết đấu, bởi vì Ma Tinh Linh - loạn nhập cứ nhƣ vậy hàm hồ mang tới. Khi đó - thắng bại, chẳng lẽ còn phải tùy ý tái chiến sao ── ( . . . Bỏ qua cho ta đi. Ta không nghĩ tái làm cái gì quyết đấu rồi ) Đi vào bên cạnh bàn - Elis, dùng ánh mắt lợi hại nhìn xuống Claire. "Hừ, bây giờ đang ở này nhất quyết thắng thua ta cũng vậy không sao cả nha, Claire · Rouge " "Cầu còn không đƣợc đây " Elis rút ra kiếm, Claire cũng theo Scarlet nơi đó rút ra cách roi. Ở hết sức căng thẳng - trong không khí, chung quanh bàn - các nữ hài tử phát ra xành xạch xành xạch thanh âm theo chỗ ngồi đứng lên. "Này, Claire . . . " Kamito đang chuẩn bị muốn ngăn cản ── "Đoàn, đội trƣởng, tỉnh táo lại!" "Không, không thể ở trong này rút kiếm nha!" Theo quán cà phê - cửa vào, hai cô gái vội vàng hấp tấp - chạy tới. Mặc cùng Elis cùng Kỵ Sĩ đoàn - giáp trụ.


Nam hài tử tức giận tóc ngắn cô bé, còn có thoạt nhìn nghiêm trang - ba cổ biện cô bé. Hai ngƣời thần ngƣời đều có xem qua. Là trƣớc kia quyết đấu khi Kỵ Sĩ đoàn kia phƣơng - nữ hài tử. Tên hình nhƣ là ── Tóc ngắn - tên là Raska, ba cổ biện kêu Reisha bộ dạng. Bị Kỵ Sĩ đoàn - đồng bọn ngăn cản, Elis có điểm thẹn thùng - thu kiếm. " . . . Ôm, thật có lỗi, thân là kỵ sĩ đoàn trƣởng còn nhƣ vậy " Cảm thấy xấu hổ dƣờng nhƣ làm ho khan vài tiếng, đối hai cô gái nói xin lỗi ── Lần này ngƣợc lại mặt hƣớng Kamito. "Kagehaya Kamito " "Ta?" Kamito kinh ngạc - khuynh đầu. Không nói trƣớc Claire, chính mình hẳn là không có làm qua cái gì sẽ trêu chọc Kỵ Sĩ đoàn mới là. "Buổi sáng hôm nay đối kháng cuộc thi giống nhƣ đã thua bởi chó sói ban bộ dạng, thƣơng tích đầy mình mà " "Cái gì nha, quả nhiên là tìm đến cái ầm ĩ sao?" Claire xành xạch một tiếng theo chỗ ngồi đứng lên. "Không phải. Này, nhƣng thật ra là, Kagehaya Kamito, ngƣơi ── " Elis lắc đầu, đột nhiên lại nhăn nhăn nhó nhó mà đỏ mặt cúi đầu. "Ừ, làm sao vậy?" "Cho nên nói, cái kia . . . " "A ~ đội trƣởng thật là, nói nhanh một chút thì tốt rồi thôi " "Bình thƣờng luôn dứt khoát kiên quyết, ngay tại lúc này lại mè nheo đây này " Reisha cùng Raska ở Elis - sau lƣng bàn luận xôn xao . "Bất quá, giống nhƣ vậy thẹn thùng - đội trƣởng cũng rất đáng yêu đây " "A ─ , chính là cái, nhƣ là cô gái đang yêu giống nhau ── " "Không, không cần trêu cợt ta! Ta, ta mới không có loại này không thuần khiết - ý tƣởng!" Elis đỏ bừng cả khuôn mặt - kêu to. Tiếp theo, giống nhƣ là phải che dấu đi qua giống nhau khụ khụ, - làm ho khan vài tiếng. "Xác thực, quả thật, bởi vì mấy ngày hôm trƣớc chuyện hơi chút thay đổi cách nhìn một chút . . . Nhƣng cứ nhƣ vậy mà thôi. Ta, ta khát khao chính là, cực mạnh Kiếm Vũ Hime nhƣ vậy, cao thƣợng mà cƣờng đại - nữ tính. Tuyệt đối không phải loại nam nhân này!" "..." Dùng nghiêm nghị thanh âm kể ra - Elis, Kamito hé mở mắt thấy nàng.


( . . . Ngƣợng ngùng a, ngƣơi sở khát khao - nữ tính chỉ là ảo tƣởng mà thôi ) "Cái. . . , cái, cái gì thôi ngƣơi loại này ánh mắt!" Elis sử dụng kiếm tiêm chỉ vào Kamito - cổ. "Ta, ta ƣớc mơ lấy liên · Asberg, còn có kỳ quái nhƣ thế sao?" " . . . , chƣa, không, không phải nhƣ vậy nha!" Kamito vội vàng hấp tấp - phốc phốc lắc đầu. Ba năm trƣớc đây - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ── Cực mạnh - Kiếm Vũ Hime sở khiêu vũ - Kiếm Vũ, cấp cùng tuổi - các thiếu nữ để lại ấn tƣợng mãnh liệt. Theo kia tới nay, nàng tựu thành lấy Tinh Linh sử làm mục tiêu - hime miko vừa mới khát khao. Xem ra, giống nhƣ ngay cả Elis cũng không ngoại lệ. "Đƣợc rồi nha, nói nhanh một chút ngƣơi có chuyện gì " "Im đi, biết, biết rồi!" Đối với Claire cãi lại lúc sau, Elis lại mặt hƣớng Kamito - mặt. "Kagehaya Kamito ── " "Cái. . . , chuyện gì . . . " "Cái kia, nói đúng là, ách . . . " Không biết có phải hay không là khẩn trƣơng nguyên nhân, Elis - thủ hơi hơi mà run rẩy. Nhân tiện nhắc tới, ở vào bị mũi kiếm chỉ vào cổ - trạng thái hạ thật sự là quá nguy hiểm. "Nói đúng là . . . Ta, ta nghĩ muốn ngƣơi!" "..." ── Tân 【 chú thích: từ tƣợng thanh từ 】, một trận tĩnh lặng buông xuống. Claire các nàng tạm thời bất luận, liền kéo thẻ cùng Reisha cũng im lặng rồi. Thời gian vài giây, thời gian cứ nhƣ vậy đông lại . "Cái. . . , cái cái, cái . . . " Tối sơ khai miệng chính là Claire. Mặt trƣớng đắc một mảnh đỏ bừng miệng giống nhƣ cá vàng giống nhau khép mở . " . . . ! ?" Elis nhƣ là đột nhiên giật mình dƣờng nhƣ trợn to hai mắt, trống bỏi loại mà lắc đầu. "Không, không phải rồi, mới vừa, vừa mới, không phải cái loại này ý tứ nha!" 【 tối đen: kỳ thật trong tiềm thức có ý tứ nhƣ thế cho nên bản năng tỉnh lƣợc đi, vù vù vù ~ 】 "Kia, Nana, cái loại này ý là, loại nào ý tứ nha!" "Cho nên nói, kia, đó là ── "


Elis mồm to - hít sâu lúc sau, "Kagehaya Kamito, phải, muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta?" "A?" Bị ngoài dự đoán trong lời nói hù đến, Kamito hoài nghi lỗ tai của mình. ( . . . Elis nghĩ, cùng ta tổ đội? ) "Ngƣơi nói cái gì?" Claire cùng Rinslet kinh ngạc - trợn tròn hai mắt. Raska cùng Reisha nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt - Elis khúc khích cƣời trộm . " . . . Ách, đây là đâu chiêu?" "Liền, liền trên mặt chữ ý tứ nha. Kagehaya Kamito, ta, ta nghĩ đem ngƣơi chiêu tiến đội ngũ của ta. Đả đảo cái con kia quân dụng Tinh Linh - thực lực của ngƣơi là chân thật đáng tin - " Rất nhanh mà sau khi nói xong, đột nhiên hƣớng về sau ngày phƣơng hƣớng dời tầm mắt - Elis. Thoạt nhìn hình nhƣ là thiệt tình nghĩ đào sừng Kamito bộ dạng. Bất quá ở vào bị mũi kiếm chỉ vào cổ - trạng thái, so với đào sừng còn không bằng nói nhƣ hiếp bức. Elis - thành tích tốt đến đủ để còn hơn thƣợng cấp sinh ( Top Class ). Kamito nếu gia nhập này đội ngũ mà nói có thể lấy đƣợc Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ( Blade Dance ) - tƣ cách dự thi - tỷ lệ không hề nghi ngờ mà sẽ trên diện rộng bay lên.


Nhƣng là ── "Elis, ta ── " "Không đƣợc nha, bởi vì ngƣời này là Khế Ƣớc Tinh Linh của ta!" Kamito - trả lời bị cắt đứt, kêu to - Claire. Từ trên ghế đứng lên, cầm chặt lấy Kamito - tay áo. "Claire, ngƣơi . . . " Kamito xoay ngƣời cúi đầu vừa thấy, tầm mắt chống lại này thông thấu loại hồng ngọc - hai cái đồng tử. Claire - hai cái đồng tử bên trong lay động bất an. Bản nhân đại khái không có ý thức đến đi, nàng dùng ỷ lại loại - ánh mắt nhìn chăm chú vào Kamito. ( thì ra là thế, ngƣời này nàng . . . ) Nhất định là, bị nàng tỷ tỷ Rudia cấp phản bội, chuyện này ở nàng sâu trong tâm linh để lại bị thƣơng. Sẽ bị ai cấp từ bỏ ── Nhƣ vậy cảm xúc, sợ hãi vô cùng. Cho nên luôn cô độc . Mặc cho ai cũng không đi dựa vào. Bởi vì nàng e ngại lại bị phản bội ── "..." Kamito hắn ── Thở dài lại gãi gãi đầu. ( . . . Bày ra loại vẻ mặt này liền không cách nào, đây ) Một bên cƣời khổ, biên bắt tay bành mà đặt ở Claire trên đầu - xoáy trên lông. Đáp án kỳ thật ngay từ đầu liền quyết định đƣợc rồi. Căn bản không cần phiền não. "Elis, tuy rằng ngƣợng ngùng, nhƣng ta là ngƣời này - Khế Ƣớc Tinh Linh. Không có đổi đội ngũ - định " " . . . Kamito! ?" Claire đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt. " . . . Nhƣ vậy a " Elis gắt gao mà cắn môi dƣới. Nhƣng là. Tại hạ cái nháy mắt, cũng đã đổi lại nhƣ nhau thƣờng ngày - nghiêm nghị biểu tình. " . . . Ta đã biết. Đột nhiên làm ra yêu cầu vô lý thật sự là thật có lỗi " "Sẽ không, ta mới là . . . Đến mời loại ngƣời nhƣ ta thật sự là cám ơn ngƣơi " Kamito nhã nhặn từ chối lúc sau, Elis giống nhƣ là có chút thẹn thùng dƣờng nhƣ.


"Chƣa, không có quan hệ. Liền, liền bởi vì ngƣơi là loại nam nhân này, ta mới ─ ─" "Ân?" Elis giống nhƣ đang nói cái gì, nhƣng thanh âm rất nhỏ cho nên nghe không đƣợc. "A ─ A, bị đá rồi đó" 【 tối đen: chính là a ~】 "Đừng lo, đội trƣởng còn có chúng ta ở đây!" 【 tối đen: so n na re zu de đại trƣợng phu desu ka? cooper : đại trƣợng phu, vấn đề na i! 】 "Ngƣơi, mấy ngƣời các ngƣơi . . . Mới, mới không phải nhƣ vậy nha!" Đối với khúc khích cƣời trộm trêu cợt của nàng hai gã đồng bọn, Elis đỏ bừng cả khuôn mặt - rống giận. "Kia, cái kia, Kamito . . . " "Ân?" Claire còn đang nắm tay áo của nàng, giống nhƣ muốn nói cái gì dƣờng nhƣ nhăn nhăn nhó nhó . "Làm sao vậy?" " . . . Tạ ơn, cám ơn . . . Ngƣơi " " . . . ? Cái gì?" Giống nhƣ nói gì đó, thanh âm rất tiểu nghe không quá đến. Giống nhƣ nói nhƣ vậy bĩu môi thì thầm - lấy Claire mà nói thật đúng là ngạc nhiên. "Cho, cho nên nói . . . Cái kia, thôi . . . " Đúng lúc này. Cân - một tiếng cánh cửa bị mở ra ── "Dâm thất . . . ── Kagehaya Kamito ở trong này sao?" Một cái học viện sinh - cô bé chạy tới phòng khách · Quán cà phê. Xem ra chạy trốn tƣơng đƣơng cấp đi, thở không ra hơi. ( nói, vừa mới ta có phải hay không bị kêu thành dâm thú nữa à . . . ) "Tìm lời của ta ở trong này nha " Kamito giơ tay lên, cô bé kia yên tâm dƣờng nhƣ vỗ về ngực. "Hiệu trƣởng đang gọi ngƣơi. Nói là lập tức lại đây " "Greyworth sao?" ◇ Areicia Tinh Linh học viện sở có đƣợc - học viện đô thị - một góc. Thật to hƣớng ra phía ngoài vƣơn - quán cafe - trên ban công, ngồi một tổ kỳ diệu - khách nhân. Một ngƣời là, tối đen âu phục bao vây - tóc đen mỹ thiếu nữ.


Ám Tinh Linh Restia. Một tuần trƣớc, ở chỗ này nhƣợng theo đế đô bàn nhập quân dụng Tinh Linh bạo tẩu, tạo thành học viện đô thị quá nhiều bị hại - đầu sỏ gây nên. Sau đó, tên còn lại là ── Nếu nhƣ cứng nhƣ sắt thép cứng rắn - tóc đen. Cốt sấu nhƣ sài, làn da đen nhạt ── Thiếu niên. Bộ dạng coi nhƣ đoan trang ngay thẳng - trên mặt, chỉ có đỏ đậm - hai mắt sáng ngời - lóng lánh quang huy - bộ dáng, chỉ có thể nói là làm ngƣời ta sởn gai ốc. Ở nơi nhƣ thế này rất rõ ràng chính là làm ngƣời khác chú ý - tổ hai ngƣời, nhƣng là ngƣời chung quanh không riêng chính là đối với bọn họ thờ ơ, thậm chí ngay cả này tồn tại cũng cảm giác không đến bộ dạng. " ── Sau đó, chỉ cần ta theo học viện - trong thƣ viện, cƣớp đi cái kia phong ấn chỉ định - số liệu thì tốt rồi sao?" "Ừ, bởi vì gần đây sự kiện kia - quan hệ, ta trở nên không thể tiếp cận học viện thôi " "Hứ, thật phiền phức ─ A, vì cái gì lại có làm chuyện nhƣ vậy - tất yếu a?" Thiếu niên hƣớng mặt đất phun. Nhƣng là, không có bất kỳ ai ngăn cản hắn. "Mỏ trong đô thị đang ngủ say - cái kia, chính là cái tƣơng đƣơng mà khó giải quyết nha. Bị làm vài nặng Ordesia quân - trên nhất cấp phong ấn đây. Ngay cả chỉ là dùng giải phóng - nghi thức khiến hắn thức tỉnh, cũng không biết lên giá mấy tháng thời gian ── " "Hừ, bị phế vứt bỏ - quân dụng Tinh Linh ── Thu thập loại đồ vật này là định làm cái gì?" "Chỉ bằng ngƣơi là không có tƣ cách biết ý tƣởng của nàng, Jio " Hắc y - cô gái bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Thiếu niên hứ - một tiếng động lƣỡi. "Đế đô - quân dụng Tinh Linh, ngƣơi tự tiện trở thành món đồ chơi dùng - kết quả, khiến cho sự tình trở nên phiền toái. Mệnh lệnh phải là bắt nó đoạt lại đi?" "Có cái gì không tốt nha, có thể nhìn thấy hắn thực lực bây giờ a " "Cũng là vậy. Nhƣng là nói thật, thất vọng thấu. Liền về điểm này trình độ sao? Cái gọi là cực mạnh - Kiếm Vũ Hime " "Hắn còn không có thức tỉnh đây " "Liền kỳ vọng là nhƣ thế đi. Đả đảo loại này kẻ bất lực cũng không có ý nghĩa " "A nha, có có thể đả đảo tự tin của hắn sao?" "Đánh cho thật. Hơn nữa ta muốn chứng minh. Bổn đại gia Jio · Inzargi mới là chân chính - Ma vƣơng ngƣời thừa kế a "


Thiếu niên đỏ đậm - khóe miệng vặn vẹo lên. Màu đen nhạt - làn da toàn thân, vô số - Tinh Linh khắc ấn tản ra quang huy. Cùng Ma vƣơng Solomon giống nhau ── Bảy mƣơi hai trụ Tinh Linh ký túc khắc ấn. Chƣơng thứ ba Đánh mất - Tinh Linh Hime ( Lost·Queen ) Tại kia lúc sau, cùng Claire các nàng tách ra - Kamito, lập tức liền đi đến văn phòng hiệu trƣởng. Sau khi gõ cửa mở cửa ra ── "Quá chậm, là muốn để cho ta chờ vài giây a " Vừa mở miệng, ngồi ở trên ghế làm việc - Greyworth tựu lấy lãnh đạm thanh âm nói nhƣ thế. Hoàng hôn - ma nữ ( Dask Witch ) ── Greyworth · Shermas. Tuy rằng ở mặt ngoài là cái đẹp đẽ - mỹ nữ, nhƣng nàng nguyên là danh liệt Thập Nhị Kỵ Tƣớng thủ tịch - thân kinh bách chiến - Tinh Linh kỵ sĩ. Cuộn sóng hình dáng - bụi màu vàng tóc. Khéo léo dƣới tấm kính - màu xám ánh mắt thoáng hiện hào quang. "Ngƣợng ngùng a. Nghe đƣợc là ngƣơi tìm ta có việc, cảm giác, cảm thấy cƣớc bộ đều trầm trọng." "Hừ, khẩu khí trở nên thật đúng là cuồng vọng a. Khi đó thẳng thắn lại hồn nhiên - cậu bé đến cùng chạy đi nơi nào đâu. Thật là khiến nhân thống thiết cảm nhận đƣợc thời gian trôi qua - tàn khốc nha " "Không thay đổi - nhân cũng chỉ có ngƣơi mà thôi nha, Greyworth. Bất luận là bề ngoài, hay là kia âm hiểm - tính cách." Kamito phi thƣờng không thoải mái dƣờng nhƣ phun ra những lời này. Greyworth là số ít biết ba năm trƣớc đây - ngƣời của chính mình một trong. Cũng là đem bỏ qua cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ( liên · Asberg ) tên - Kamito gọi tới học viện, cũng muốn cầu hắn tham chiến hai tháng sau - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - kẻ chủ mƣu. Nhƣng nàng lại không nói rõ trong đó - lý do. Bất quá, hoàng hôn - ma nữ cái gì cũng không nói - sử dụng Kamito là chuyện thƣờng xảy ra. Đúng vậy đâu, ngƣơi thật sự là thay đổi a. Trở nên so với ba năm trƣớc đây phải phá lệ mà yếu đi. Vừa mới - huấn luyện trận đấu, đối mặt trình độ này đối thủ đó cẩu dạng? Nếu là lúc trƣớc mà nói chỉ cần có ba phút đồng hồ một ngƣời là có thể toàn bộ thu thập đắc sạch sẽ a " "Ngƣơi xem a . . . Vẫn là nhƣ cũ - nhƣ ác thú đây "


"Lấy bộ kia chật vật dạng nghĩ bắt đƣợc Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - lên sân khấu tƣ cách chính là rất nguy hiểm đó nha. Hay là nói, đả đảo cái con kia quân dụng Tinh Linh cũng là mơ hồ đến sao?" "Khi đó là ── " Kamito trở nên có điểm ấp úng. Cũng không phải chỉ dựa vào lực lƣợng của chính mình mới đả đảo. Ngẫu nhiên gặp cải biến diện mạo đích quá khứ - Khế Ƣớc Tinh Linh, cho bị tuyệt vọng đả khoa - Kamito đứng lên lần nữa - lực lƣợng chính là, cái kia tóc hồng - Hỏa Miêu cô gái. (...!) Thình lình, kia môi mềm - cảm xúc lại đang trong đầu sống lại. Giống nhƣ là muốn phất qua phiền não dƣờng nhƣ, Kamito vội vội vàng vàng mà vẫy vẫy đầu. "Ta cũng cảm giác mình thật vô dụng a. Còn không có biện pháp thuần thục nắm giữ Khế Ƣớc Tinh Linh - lực lƣợng " Kamito hắn, tầm mắt rơi xuống có khắc Tinh Linh khắc ấn - trên tay phải. "Hay là quên không đƣợc quay lại nữ nhân sao? Thật sự là không dứt khoát na " "Đừng nói giỡn! Ta cùng Restia, mới không phải cái loại này quan hệ!" "Huyết khí xông lên ngƣợc lại càng hiển khả nghi đây. Bằng không, ở nơi này trƣờng học tìm ngƣời yêu nhƣ thế nào a. Nói không chừng có thể hơi chút giải sầu một chút cô đơn đây " "Yêu ── " "Hay là nói, học viện - nữ hài tử cũng còn rất ấu răng sao? Bằng không . . . Muốn ta cũng có thể nha?" Greyworth đẹp đẽ cƣời, dùng đầu ngón tay hơi chút rớt ra trƣớc ngực - vải dệt. Bộ ngực hình thành - thung lũng ( khe ngực ) ở chỗ sâu trong, thành thục - màu đen đăng-ten áo ngực nhƣ ẩn nhƣ hiện. 【 tối đen: lúc này dịch giả cảm giác, cảm thấy nghe đƣợc nào đó ngƣời ngoại quốc thanh âm đang gọi " OH~YEAH~~~ " 】 "Đừng, đừng nói giỡn!" "Nói đùa. Hừ ân, xem cái dạng này phƣơng diện kia chuyện còn không có làm đây. Có tung tin vịt nói ngƣơi nhƣợng ngực nhỏ mỹ thiếu nữ cùng trần truồng tất chân Tinh Linh hầu hạ, đắm chìm với dâm loạn - hậu cung ở chung cuộc sống mới là " "Cô . . . " Vốn muốn phản bác, Kamito lại không phản bác đƣợc. . . . Khách quan xem ra thì phải là sự thật, Hitei không đƣợc thật đúng là cái chỗ đau a. "Greyworth, đem ta gọi là đến chính là vì mở cái loại này nhàm chán - vui đùa sao?"


"Đó là đƣơng nhiên cũng có ── Nhƣng là, đƣơng nhiên không chỉ có nhƣ vậy nha " Greyworth "Chít chít (zhitsss)" mà nhƣợng ghế dựa phát ra triển yết thanh âm, ngƣợc lại mặt hƣớng ở chỗ sâu trong - phòng khách quý. "Có một nghĩ giới thiệu cho ngƣơi - cô bé ── Có thể rồi, vào đi " "Dạ" Theo ở chỗ sâu trong - phòng truyền đến nhƣ chuông bạc thanh âm. Mở cửa, hiện thân chính là ── Cùng học viện - đồng phục bất đồng, bị lễ phục màu đen loại - đồng phục bao vây - cô gái. Sáng bóng xinh đẹp - tóc dài màu đen làm ngƣời ta khắc sâu ấn tƣợng, là cái mỹ làm cho ngƣời khác giật mình - mỹ thiếu nữ. Nhẹ nhàng khoan khoái - màu đen đồng tử. Này thanh tú - tƣ thế, Kamito không tự chủ đƣợc mà nhìn mê mẫn. " . . . A?" Đang lúc cùng nàng chống lại tầm mắt thời điểm, chẳng biết tại sao nàng bãi làm ra một bộ kinh ngạc - mặt. "Cái kia, ngƣơi chính là . . . Kagehaya Kamito -kun?" Cô gái nháy mắt nhƣ thế hỏi. "A a, là đúng nhƣ vậy ── " "Nhƣng là, cùng trong ấn tƣợng . . . " . . . Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhƣng cô gái giống nhƣ nhận lấy đả kích dƣờng nhƣ. ( cái, cái gì cùng cái gì a? ) "Nhƣng là, cũng đúng vậy . . . Hắn là cái nam hài tử nha, hơn nữa kia đã là ba năm trƣớc đây rồi đó " Cô gái lấy Kamito nghe không đƣợc - thanh nói nhỏ mà lầm bầm lầu bầu . Sau đó, ở một lần nhìn Kamito - mặt, "Ừ, đích xác có mới trƣớc đây trƣớc mặt ảnh đâu rồi, ừ. Hơn nữa, biến thành nhƣ vậy cũng khá đƣợc ── " "Làm sao vậy, Fianna?" Greyworth cảm thấy chẳng biết tại sao dƣờng nhƣ lên tiếng gọi nàng, "A, ôm, thật có lỗi! Cái kia, lần đầu tiên nhìn đến nam tính - Tinh Linh sử - quan hệ!" Đƣợc xƣng là Fianna - cô gái kích động mà lắc đầu. "Ách . . . Cô bé này là?"


Kamito hƣớng Greyworth hỏi. Đồng thời, cô gái chẳng biết tại sao bày ra tức giận biểu tình cong lên miệng. "Quả nhiên, không nhớ đƣợc chứ . . . Nha, quên đi " "Nàng đâu rồi, cùng ngƣơi đồng dạng là đem sắp xếp quạ đen ban - học sinh chuyển trƣờng " "Học sinh chuyển trƣờng?" A a, Kamito gật gật đầu. Vừa lúc, vừa mới ở quán cà phê nhắc tới chuyện này. ( chính là cô bé này sao . . . ) Tuy rằng Carroll nói là thân phận cao quý - thiên kim, nhƣng dù sao này sở học viện lý tràn đầy thân phận cao quý - Đại tiểu thƣ quay chung quanh - quan hệ, cũng không còn cảm thấy có đa đặc biệt. ( sau đó giống nhƣ nói bộ ngực rất lớn . . . Bộ dạng ) Lơ đãng - liếc mắt một cái giấu ở lễ phục loại - đồng phục ở dƣới bộ ngực ── ( . . . Thì ra là thế, quả thật đúng vậy ) Kamito thật vi diệu mà ở chỗ này chấp nhận . "Nàng chính là Ordesia đế quốc thứ hai Vƣơng nữ, Fianna · Lôi · Ordesia công chúa điện hạ " " . . . Ordesia?" Kamito có trong nháy mắt nhíu mày ── "Kia, sẽ không phải . . . !" Kamito kinh ngạc mà mở to mắt. Làm Tinh Linh sử dƣỡng thành cơ quan - Areicia Tinh Linh trong học viện, có rất nhiều chân chính - thiên kim quý tộc ở học. Đây là đế quốc - vƣơng công quý tộc xuyên thấu qua vài nhiều thế hệ - hôn nhân, đem Tinh Linh sử - huyết mạch truyền thừa đi xuống - kết quả. Đƣơng nhiên, tuy rằng ngoại lệ hay là tồn tại, nhƣng nếu nhƣ nói đến Tinh Linh sử trong lời nói trên cơ bản đều là quý tộc - đứa con. Võ thuật danh môn đứng đầu - Fahrengart gia, lịch sử uyên xa - Laurenfrost gia. Tuy rằng hiện tại đã bị tịch thu lãnh địa, Claire - Erstein gia từ từ cũng đều là danh môn - thế gia. Nhƣng là, ở trƣớc mắt - vị này cô gái là ── Ordesia đế quốc - thứ hai Vƣơng nữ. Đã không phải là thiên kim quý tộc - cấp bậc. Chân chân chính chính - công chúa điện hạ ── Chính là có chuyện nhƣ vậy. ( đế quốc - Vƣơng nữ điện hạ, tại sao lại muốn tới học viện? ) Ở Ordesia Vƣơng gia sinh ra - công chúa đều không ngoại lệ, đều hẳn là muốn đƣa đến Tinh Linh Hime dƣỡng thành cơ quan ( thần nghi viện ), vì trở thành phụng


dƣỡng Ngũ Đại Tinh Linh Vƣơng ( Element·Lord ) - Tinh Linh Hime dự khuyết không ngừng mà tu hành mới đúng. Vô luận nhƣ thế nào, tạm thời trƣớc đem cái loại này nghi vấn để trong lòng đáy, Kamito quỳ một chân trên đất. "Xin thứ cho bên ta mới - vô lễ, công chúa điện hạ " Tuy rằng cũng không phải đối Ordesia đế quốc tuyên thệ trung thành linh tinh. . . , nhƣng ở vƣơng tộc trƣớc mặt sở tất yếu - lễ tiết từng bị quay lại Khế Ƣớc Tinh Linh hung hăng mà tôi luyện qua một phen. 【 tối đen: vợ quản nghiêm 】 Nhƣng là, Fianna lẳng lặng yên lắc lắc đầu. "Không cần câu nệ với cái loại này cấp bậc lễ nghĩa, ở trong này chúng ta đồng dạng đều là học viện sinh. Hơn nữa, nói là thứ hai Vƣơng nữ kỳ thật ta là đánh mất Tinh Linh Hime, đã là cái bị tƣớc đoạt - thân phận rồi" "Đánh mất - Tinh Linh Hime ( Lost·Queen )?" Kamito một phản hỏi ── Lại đột nhiên nghĩ tới. ( nguyên lai là nhƣ vậy a, đế quốc thứ hai Vƣơng nữ! ) Có nghe qua loại này nghe đồn. ( hình nhƣ là, từng phụng dƣỡng hỏa Tinh Linh Vƣơng - Tinh Linh Hime dự khuyết - cô gái ── ) Bốn năm trƣớc. Đã xảy ra hỏa Tinh Linh Hime ── Rudia · Erstein - mất tích sự kiện. Bởi vì biết nàng phản bội lúc sau - hỏa Tinh Linh Vƣơng - phẫn nộ, đế quốc từng nhất thời lâm vào đại trong hỗn loạn. Tuy rằng ( thần nghi viện ) vì trấn trụ Tinh Linh Vƣơng - phẫn nộ ủng dựng lên tên thứ hai Tinh Linh Hime ── Khi đó, làm Rudia - ngƣời kế nhiệm đƣợc đề cử mà ra, phải là đế quốc thứ hai Vƣơng nữ mới là. Nhƣng là, nàng nhƣng không có làm tới Tinh Linh Hime. Đang ở đó, nàng chẳng biết tại sao tuyên ngôn phải rời khỏi Tinh Linh Hime dự khuyết vị, tồn tại cũng theo vƣơng thất lý bị tiêu hủy rồi. Nàng cự tuyệt trở thành Tinh Linh Hime - lý do, đến nay cũng chƣa bao giờ công khai. Theo kia lúc sau, thứ hai Vƣơng nữ thân ảnh liền từ mặt ngoài trên võ đài hoàn biến mất hoàn toàn rồi. Cái kia đánh mất - Tinh Linh Hime, không thể tƣởng đƣợc chính là trƣớc mắt - vị này cô gái. "Nếu nhƣ nàng lời nói. Chỉ cần bƣớc vào này sở học viện - cánh cửa, bất kể là loại nào thân phận - hime miko cũng tốt, chƣa bao giờ đặc biệt đãi ngộ. Cho dù là quý là


vua nữ, hay là nam tính - Tinh Linh sử, thậm chí đến tai hoạ - Tinh Linh Hime ( Calamity·Queen ) - muội muội cũng là giống nhau " "Chính là nhƣ vậy, mặc dù là nguyên Vƣơng nữ nhƣng xin hãy chiếu cố nhiều hơn nha. Kagehaya Kamito -kun " Fianna mỉm cƣời, lấy đầu ngón tay bốc lên làn váy - phần đuôi tao nhã - hành lễ. "A, a a, chiếu cố nhiều hơn ── " Đứng dậy - Kamito biểu tình đông cứng rồi. "Làm sao vậy?" "Không, cái kia . . . " Kamito gãi lấy hai má đồng thời dật mở ánh mắt. "?" Fianna ngốc nhƣng đích khuynh đầu ── "YAA. A. A. . A!" Giống nhƣ chú ý tới bốc lên không phải là vũ hội dùng - lễ phục, mà là chiều dài hơi ngắn - váy đồng phục tử bộ dạng. Sắp xếp đăng-ten, mang theo thành thục ý nhị - màu đen quần lót khắc sâu mà khắc ở Kamito - võng mạc thƣợng. "Ka, Kamito -kun . . . Háo sắc " Mặt giống nhƣ hỏa thiêu giống nhƣ màu đỏ bừng, thẹn thẹn thò thò mà thẹn thùng lên nguyên Vƣơng nữ điện hạ thì thào thuyết . "Không, ngƣợng ngùng . . . " "Hai ngƣời các ngƣơi, đừng ở trƣớc mặt của ta tán tỉnh. Thật khiến cho ngƣời ta buồn bực " Greyworth dùng bao hàm sát khí - ánh mắt trừng mắt Kamito. " . . . Ngƣợng ngùng a. Sau đó, ngƣơi gọi ta tới lại là chuyện gì xảy ra?" Nếu là này ma nữ tìm ta có việc. Làm sao có thể chỉ có giới thiệu học sinh chuyển trƣờng cho ta nhận thức liền xong việc rồi. ( đem Vƣơng nữ điện hạ giới thiệu cho ta, đến cùng có ý đồ gì? ) Không biết có phải hay không là đọc đã hiểu Kamito nhƣ vậy - tâm tình, ma nữ mất hứng dƣờng nhƣ đẩy hạ kính mắt. "Thật sự là tiếc nuối đâu, uổng phí ta còn riêng vì ngƣơi chuẩn bị đặc biệt nhiệm vụ - nói " "Đặc biệt nhiệm vụ?" "Đúng vậy a. Vừa lúc có nghĩ ủy thác cấp nhiệm vụ của nàng đâu rồi, làm hộ vệ của nàng, ta nghĩ liền nhƣợng đội ngũ của các ngƣơi đồng hành " ◇ ── Nhiệm vụ ( Quest ) chế độ.


Cùng học viện sinh gian - trận đấu chính thức đều là chống đỡ học viện bài danh hệ thống chế độ - một khâu. Cho - nội dung nhiệm vụ đủ loại, theo sử dụng kiếm khiêu vũ dâng Kagura, bạo tẩu Tinh Linh - trấn áp, phong ấn Tinh Linh - khai quật điều tra, đến trốn tránh Tinh Linh sử - thảo phạt từ từ đều có. 【 chú thích: Kagura, với Thần Đạo Giáo - thần sự khi vì cung phụng thần mà diễn tấu - ca múa. 】 Học viện sinh tạ từ hoàn thành theo độ nguy hiểm phân ra cấp bậc - nhiệm vụ, cùng ở trận đấu chính thức thắng đƣợc khi đồng dạng, đều có thể sử đội ngũ - bài danh bay lên. "Mang vào nhắc tới, nhiệm vụ lần này khó dễ độ là S Cấp " " S Cấp?" Kamito nhịn không đƣợc hỏi lại trở về. S Nhiệm vụ cấp là ở học viện sở bày ra độ khó khăn nhất - nhiệm vụ. Tuy rằng có thể tăng lên - bài danh điểm là đặc biệt mà cao, nhƣng căn cứ tình huống cũng có tử vong khả năng - nhiệm vụ nguy hiểm. Lấy hiện tại Kamito - bài danh hẳn là ngay cả nghĩ đăng ký đều là không thể nào. "Ngƣơi đang ở đây sau lƣng động cái gì tay chân sao?" "Nói đích thực khó nghe. Ta nói rồi không có đặc biệt đãi ngộ đi. Chính là nhiệm vụ lần này - đủ khả năng ngƣời là Fianna cùng ngƣơi mà thôi. Không cần trong lời nói khiến cho cấp cái khác đội ngũ nha " "..." Đề nghị này cũng không xấu. Thậm chí đối với hiện tại - Kamito bọn họ mà nói quả thực là đƣa than sƣởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đến Tinh Linh Kiếm Vũ Tế khai mạc chỉ còn không đến hai tháng. Không, quyết định tiền tam danh lên sân khấu đội ngũ - cuối cùng thí nghiệm cử hành ngày còn muốn sớm hơn. Chiếu hiện tại - bƣớc đi tham gia bình thƣờng mà trận đấu chính thức cùng nhiệm vụ mà nói nhƣ thế nào cũng không kịp. Greyworth không biết vì cái gì, muốn cho Kamito lên sân khấu Tinh Linh Kiếm Vũ Tế bộ dạng. Mặc dù nhƣ thế, cũng cũng không thể vận dụng hiệu trƣởng quyền hạn dám làm cho bọn họ thành vì đế quốc đại biểu. Cho nên, liền làm cho bọn họ tham gia mặc dù độ nguy hiểm cao nhƣng thành công thù lao cũng cực đoan mà cao - S Nhiệm vụ cấp. ( quá không đƣợc nhiệm vụ trong lời nói liền dừng ở đây ── Sao ) Tuy rằng chiếu Greyworth trong lời nói làm rất làm cho ngƣời khác khó chịu ── Nhân vật trọng yếu - nhiệm vụ hộ vệ mà nói đi qua từng có mấy lần kinh nghiệm. Đích xác, xa xa so với ở trận đấu chính thức lý thành thật tăng lên trong viện bài danh còn tốt hơn hơn.


" ── Ta đã biết. Nói cho ta biết nội dung nhiệm vụ đi " "Chính là muốn nhƣ vậy thôi " Kamito gật đầu lúc sau, Greyworth khóe miệng một cái chớp mắt hiện lên mỉm cƣời. "Biết mỏ đô thị Gad sao?" "Gad? Nha, chỉ có nghe quá tên. Mấy chục năm tiền trở thành phế quặng mỏ đô thị đi " Mỏ đô thị Gad. Đi qua mặc dù từng là Tinh Linh khoáng thạch - nhất đại đào, ở lần thứ hai Ranbal chiến tranh khi Tinh Linh khoáng thạch bị đào hầu nhƣ không còn, biến thành phế quặng mỏ - ngã tƣ đƣờng. Hiện tại giống nhƣ biến thành chỉ còn phế tích - quỷ thành. "Kia tòa núi quặng, gần đây, kỳ quái - động đất ở nhiều lần phát ra bộ dạng. Hy vọng các ngƣơi tiến đến điều tra " "Động đất - điều tra?" Sẽ đem điều tra ủy thác đƣa học viện đến chính là, tuyệt không chỉ là bình thƣờng - động đất ý tứ đi. Chi phối thổ địa - mà thuộc tính Tinh Linh, dẫn phát động đất là chuyện thƣờng xảy ra. Nếu nhƣ là bởi vì phẫn nộ hoặc cuồng loạn làm cho trong lời nói có thể tạ từ Kiếm Vũ - nghi thức bình ổn, căn cứ tình huống từ Tinh Linh kỵ sĩ tạo thành - thảo phạt bộ đội bị sắp xếp đội ngũ - cảnh ngộ cũng có. Tuy rằng thoạt nhìn chính là rất bình thƣờng - nhiệm vụ ── "Vui đùa liền mở đến nơi đây đi. Chẳng qua là cái động đất điều tra, tại sao có S Nhiệm vụ cấp?" Nếu chẳng qua là động đất điều tra, Kamito không cho là có nguy hiểm nhƣ vậy. Khách quan với nhiệm vụ - phiêu lƣu, đặt ra địa cấp sổ thật sự quá cao. "Vẫn là nhƣ cũ bệnh đa nghi nặng nhƣ vậy a, chẳng lẽ không có thể tin tƣởng ta - có hảo ý sao?" "Tin tƣởng cái đầu a. Ngƣơi tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhƣng là cũng không để lộ chân thật." "Hừ ân . . . Nha, đúng là nhƣ thế " Greyworth mỉm cƣời một chút, nhận mệnh dƣờng nhƣ nhún vai. "Tựa hồ ở mỏ lý, đang ngủ say cũ Ordesia Kỵ Sĩ đoàn phong ấn - cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh bộ dạng " "Ngƣơi nói . . . Cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh! ?" Kamito nhịn không đƣợc than nhẹ. Bên cạnh - Fianna cũng kinh ngạc mà thật nuốt thở ra một hơi.


Cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh ── Mấy ngày hôm trƣớc bạo tẩu - ngƣời khổng lồ Tinh Linh căn bản so với đều so ra kém. Bởi vì kia lực lƣợng cƣờng đại, cá nhân kiểm soát là không thể nào. Mấy trăm Tinh Linh sử cử hành nghi thức thần nhạc mới thật không dễ dàng có thể kiểm soát ─ ─ Có thể nói chính là đại lƣợng phá hƣ binh khí loại đồ vật này. Lần thứ hai Ranbal chiến tranh - cuối cùng, đại lục quốc gia trong lúc đó trao đổi điều ƣớc, thất chỉ hẳn là toàn bộ đều bị phong ấn vứt đi mới là ── "Chẳng lẽ khiến cho động đất đúng là cái con kia cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh sao?" "Đến cùng vẫn chỉ là khả năng, mà thôi. Nghĩ ủy nhờ các ngƣời đúng là cái kia điều tra. Kết quả điều tra, nếu phân biệt rõ là phong ấn đã bị giải khai trong lời nói ─ ─" "Ta liền dùng ( nghi thức thần nhạc ) cử hành lại phong ấn - nghi thức sao " Fianna nhẹ nhàng mà đã mở miệng. "Đúng vậy. Nguyên Tinh Linh Hime dự khuyết - lời của ngƣơi, là thích hợp nhất nhiệm vụ này đây này." " . . . Thì ra là thế a, kêu này công chúa điến xuống dƣới nguyên lai là vì việc này sao " Phụng dƣỡng Ngũ Đại Tinh Linh Vƣơng - Tinh Linh Hime, là trấn tĩnh Tinh Linh ( nghi thức thần nhạc ) - chuyên gia. Tuy rằng bởi vì không có nhận đặc biệt thể thuật huấn luyện cho nên không thích hợp chiến đấu, nhƣng đủ loại kiểu dáng nghi thức - hình, theo khi còn nhỏ bắt đầu liền thật thật tại tại mà bị tôi luyện tiến trong thân thể. Trong học viện chỉ có một ngƣời - nguyên Tinh Linh Hime dự khuyết - học viện sinh ── Chỉ có rất thƣa thớt - đặc thù kỹ năng ngƣời có thể đảm nhiệm - nhiệm vụ, hơn nữa cùng cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh có liên quan đến cùng nhau lo lắng mà nói có S Nhiệm vụ cấp loại này đặt ra cũng là mãn thỏa đáng. "..." Điều kiện cũng cũng không tệ lắm. Nhƣng là, còn có một vật không thể không hỏi chuyện. " . . . Nhƣng là, Fianna tốt nhƣ vậy sao? Để cho ta loại điều này làm hộ vệ " Nếu chẳng qua là khi hộ vệ của nàng mà nói còn có càng đủ khả năng - Tinh Linh sử mới là.


Nói ví dụ, Elis · Fahrengart. Ý thức trách nhiệm cƣờng mà có thực lực - nàng. . . , làm hộ vệ là tái thích hợp cũng bất quá. Đối Vƣơng nữ điện hạ tới nói, tuyển Kamito nam sinh này làm hộ vệ cũng không có điểm nào hay. Nếu, Greyworth không nhìn Fianna ý tứ tự tiện tổ đội trong lời nói ─ ─ Kamito định cự tuyệt này cái cọc sự. Nhƣng là, Fianna nàng ── "Đƣơng nhiên. Liền kính nhờ ngƣơi nha, Kamito-kun " "Ngƣơi không có bị Greyworth uy hiếp nói phải cùng ta một tổ sao?" "Không có, bởi vì, chỉ tên ngƣời của ngƣơi chính là ta thôi " "Là thế này phải không?" "Ân. Cùng trên thế giới có chừng một ngƣời - nam tính Tinh Linh sử cùng nhau lữ hành, không phải rất tuyệt sao " Fianna nhƣợng cùng Kamito mƣời ngón quấn giao, ánh mắt hƣớng lên nhìn hắn. 【 chú thích: thƣợng mắt sử i, dịch giả thật không biết sao trở mình, chính là anime thƣờng có ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngƣơi làm nũng lại sở sở bộ dáng đáng thƣơng rồi 】 Bị trong suốt - màu đen con ngƣơi nhƣ vậy nhìn chằm chằm, Kamito không tự chủ đƣợc địa tâm nhảy một chút. "Hừ ân, rất đƣợc hoan nghênh - thôi " Greyworth tâm tình không tốt lắm giống nhƣ thuyết, đem viết nhiệm vụ trọng yếu sự hạng - văn kiện cấp bọn hắn. "Nếu nhƣ muốn tiếp đƣợc nhiệm vụ trong lời nói ở chỗ này kí tên. Đối với ngƣơi mà nói hẳn không phải là vật chuyện xấu mới là " Há lại chỉ có từng đó không phải vật chuyện xấu, đối với hiện tại - Kamito mà nói quả thực cầu còn không đƣợc. Nhƣng là ── "Đây không phải là một mình ta có thể quyết định. Đầu tiên, cũng phải nhƣờng Claire nghe một chút chuyện này " "Hừ, thôi đƣợc rồi. Nhƣng là phải nhanh nha, ngày mai sẽ đắc xuất phát " "Claire?" Phát ra thanh âm này chính là Fianna. "A a, đó là của ta đồng đội ── " "Khó có thể là, Claire · Erstein?" " . . . Ngƣơi có biết a " Kamito quẫn vây dƣờng nhƣ gãi gãi đầu. ( đúng vậy a, cô bé này là . . . Hỏa Tinh Linh Vƣơng - Tinh Linh Hime dự khuyết đây )


Tai hoạ - Tinh Linh Hime ── Rudia · Erstein, cùng nàng cùng là ở ( thần nghi viện ) tu hành trôi qua hime miko. Nói nhƣ vậy, nàng sẽ biết muội muội nàng Claire chuyện cũng không kỳ quái. "Ngƣời kia muội muội . . . " Fianna - môi hơi hơi mà run rẩy. Nghe đƣợc đồng đội lý có một tai hoạ - Tinh Linh Hime - muội muội, có lẽ hối hận cũng nói không nhất định. "Tuy rằng ngƣợng ngùng, nhƣng Claire là đồng đội của ta. Nhiệm vụ phải cùng nhau hoàn thành " Kamito nhƣ vậy nói cho nàng biết ── "Ân, cầu còn không đƣợc nha " Fianna biên gật đầu, biên nhỏ giọng mà lầu bầu . "Ta mới không định ngay cả muội muội đều thua trận đây " ◇ Hai ngƣời đi ra văn phòng về sau, Greyworth lộ ra mỉm cƣời. "Bất quá, vị công chúa kia phƣơng pháp còn thật là lớn mật đây " " ── Ngƣơi đã sớm biết ƣ, hiệu trƣởng " Greyworth - bóng dáng trung một vị nữ tính đột nhiên hiện thân rồi. Ảnh Tinh Linh sử ── Flea · Grenda lão sƣ. "Nàng trong biên chế nhập thí nghiệm khi sử dụng Tinh Linh khoáng thạch chuyện sao? Đƣơng nhiên phát hiện nha. Thật sự là làm vật lãng phí tiền chuyện. Cái loại này hòn đá một cái sẽ hoa hai ngàn vạn Lỗ Đức không phải sao " "Nói nhƣ vậy, ngƣơi là muốn thả quá bất chính làm nhập học sao?" "Fianna công chúa, mƣời ba tuổi liền trở thành cái kia Rudia · Erstein dƣới - vị thứ hai Tinh Linh Hime dự khuyết. Nếu nàng lại lại làm Tinh Linh sử mà thức tỉnh mà nói kia không sẽ cùng với đào đƣợc tuyệt nhất - bảo vật sao " "Chính là, dùng loại đồ vật này, ở trải qua học viện cuộc sống thời điểm hẳn là lập tức sẽ bại lộ đi " "Chuyện này nàng hẳn là cũng hiểu đƣợc mới đúng. Hiểu biết chuyện này còn xao hƣởng liễu học viện - cánh cửa. Tuy rằng không thức tỉnh trong lời nói liền dừng ở đây, nhƣng cảm giác tỉnh trong lời nói cho dù may mắn. Cho nên mới làm cho nàng cùng tiểu tử kia tổ đội " "Hiệu trƣởng, ngƣơi đến cùng muốn nói cái gì ── " Flea cau mày, đúng lúc này. Văn phòng - cửa sổ bay vào một viên đã mọc cánh ánh mắt. Là Greyworth sử dụng - tra xét dùng Tinh Linh.


"Hừ ân, xem ra học viện trong đô thị đến đây cái khách không mời mà đến bộ dạng " "Mấy ngày hôm trƣớc - Ám Tinh Linh sao?" "Nha, khó nói đây. Tuy rằng không biết có mục đích gì . . . Flea · Grenda, ngƣơi đi mệnh lệnh Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn ( Sylphide ) tăng mạnh đề phòng " ◇ Đi ra văn phòng - Kamito, mang theo Fianna đi thăm trƣờng học. Tao nhã mà nhẹ - nện bƣớc. Chính quy - Vƣơng nữ điện hạ ngay cả bộ pháp cũng là phi thƣờng mạch lạc. "Fianna mặc chính là ( thần nghi viện ) - đồng phục sao?" "Ân, vì đối kháng Areicia Tinh Linh học viện gần đây làm đƣợc bộ dáng. Ta còn là tại ngũ thời điểm, mặc chính là càng khoa trƣơng - nghi thức trang phục đây. Nhƣ vậy tuy rằng cũng rất đáng yêu, nhƣng nữ hài tử quả nhiên cũng còn là hƣớng tới mặc váy đây " " . . . Ngô ─ Ân, là nhƣ vậy sao. Thật thích hợp ngƣơi nha " "A nha, cho dù là lời khách sáo ta cũng vậy thật cao hứng đây " Vừa đi vừa nói chuyện nói - trên đƣờng, Kamito - phƣơng thức nói chuyện cơ hồ biến hồi nguyên dạng rồi. Nguyên Ordesia đế quốc - thứ hai Vƣơng nữ mà là ( thần nghi viện ) xuất thân hime miko ── Vốn nghĩ đến sẽ tản ra khó có thể tới gần - bầu không khí, kết quả ngoài ý muốn là cái dễ dàng thân cận - nữ hài tử. Ở hành lang nói chuyện - hai ngƣời, rất nhanh liền đã bị học việnkhác sinh - chú mục. "Nha, mau nhìn mau nhìn. Kagehaya Kamito lại đang hãm hại học sinh chuyển trƣờng rồi! " " dâm thú - phát huy bản lĩnh đây " " nhƣng là, có điểm hâm mộ đây " " ngƣơi, ngƣơi đang nói cái gì a! " " nhƣng, nhƣng là, bị cặp kia lợi hại - mắt chăm chú nhìn trong lời nói . . . Phản, phản kháng không đƣợc cũng nói không chừng " " chỉ có một chút điểm mà thôi nha, một chút, nghĩ bị đùa bỡn nhìn xem . . . Không cảm thấy sao? " " đúng, đúng đâu rồi, Bá Vƣơng Ngạnh Thƣợng Cung mà nói trái tim nhất định sẽ bang bang nhảy - " " không đƣợc, nhƣng hắn là Ma vƣơng nha, chỉ cần là nữ liền ai đến cũng không - cự tuyệt mà tham - Ma vƣơng đây " " Ma vƣơng . . . " " dạ chi Ma vƣơng . . . " Nhƣ vậy tất tiếng xột xoạt tốt - nói nhỏ thanh âm, theo trên hành lang các nơi truyền đến. ( . . . Dạ chi Ma vƣơng là vật gì a! ) Mặc dù có rất nhiều muốn ngắt lời - chỗ, bất kể thế nào nghĩ đều chỉ sẽ tự tìm phiền tóai bộ dạng cho nên liền buông tha ngắt lời rồi. Đã thành thói quen các thiếu nữ khiếp đảm - tầm mắt.


Nhƣng là, gần đây chẳng biết tại sao quăng đến không hiểu nhiệt tình tầm mắt nữ hài tử cũng nhiều hơn. Còn có, chẳng biết tại sao trong tủ giày, có khi sẽ bày đặt bao lấy băng cột tóc tín cùng làm bằng tay điểm tâm. . . . Nha, đại khái chính là trò đùa dai đi. "Hừ ─ Ân, Kamito-kun còn rất đƣợc hoan nghênh đây này " "Chính là ở trêu cợt ta mà thôi đi, dù nói thế nào ta cũng vậy học viện này duy nhất - nam tính đây " "Là thế này phải không?" Munyu. " . . . ! ?" Đột nhiên, cánh tay truyền đến mềm mại - cảm xúc. Fianna đem bộ ngực đặt ở Kamito - trên cánh tay. 【 tối đen: ngƣơi này đã bị bộ ngực chi thần ân huệ - khốn kiếp a a a a! 】 "Này, này, Fianna! ?" "Ân? Làm sao vậy nha?" Ánh mắt hƣớng lên lộ ra tiểu nụ cƣời của ác ma mà công chúa điện hạ. Đối với đủ để để ở cánh tay - tuyệt diệu mềm mại xúc cảm, trái tim - cổ động dừng không đƣợc. "Chƣa, công chúa điện hạ . . . Cái kia, bộ ngực đội lên . . . " "Ta không sao cả nha. Hay là nói ── " Fianna ha ha ống thoát nƣớc ra bƣớng bỉnh - tiếng cƣời. "Chán ghét không bị kiềm chế - công chúa sao?" " . . . ! ?" Lễ phục loại - đồng phục - chỗ ngực, có thể hơi thoáng nhìn áo ngực màu đen. . . . Cái này bối rối rồi. Phi thƣờng mà bối rối. Cảm giác, cảm thấy ở trên hành lang gặp thoáng qua - các nữ hài tử - tầm mắt, dần dần trở nên sắc bén lại. Khẩn trƣơng - Kamito, Fianna giống nhƣ thật khoái trá dƣờng nhƣ nhìn hắn. "Ha ha, mọi ngƣời khỏe giống nhƣ đều ở ghen tị đây " "Tuyệt đối không phải có chuyện nhƣ vậy . . . " Kamito thật mạnh thở dài, "Nói trở lại, vì cái gì Vƣơng nữ điện hạ sắp xếp này sở học viện đây?" Bỗng nhiên, Kamito hỏi theo mới vừa mới bắt đầu vẫn để ý chuyện. Không biết nàng là bởi vì sao duyên cớ, bỏ qua Tinh Linh Hime dự khuyết - địa vị. Chính là, đối với từng một lần theo mặt ngoài trên võ đài biến mất - nàng, vì cái gì cho tới bây giờ mới chịu gõ vang học viện - cánh cửa chuyện này cảm thấy có hứng thú. "Đó là ── "


Fianna ba đáp một tiếng dừng bƣớc lại. Kamito cũng phối hợp nàng dừng lại. "Ân?" "Bởi vì muốn gặp Kamito-kun ── Nếu nói nhƣ vậy rồi, ngƣơi tin tƣởng sao?" " . . . ?" Kamito hơi chút trù trừ một chút lúc sau, "Không, không nói trƣớc muốn gặp không muốn gặp, Fianna cùng ta vừa mới lần đầu gặp mặt không phải sao " "..." Đối với Kamito trả lời nhƣ vậy, Fianna hơi có chút tức giận dƣờng nhƣ cong lên môi. " . . . Ngu ngốc " Lầu bầu, Fianna nhẹ nhàng mà dùng ngón trỏ chống đỡ Kamito - môi. Sau đó, gần sát mặt của hắn đến cơ hồ mau đụng tới môi - khoảng cách, " ── Liên · Asberg " Nháy mắt. Kamito - biểu tình cứng lại rồi. Theo nàng trong miệng toát ra ngoài ý liệu - tên ── Kamito nói không ra lời. " . . . ! ? Vì . . . Cái gì . . . " Ngốc đột nhiên mà đứng thẳng bất động, Kamito rò rỉ ra khô cạn thanh âm. Biết Kamito - khuôn mặt thật là liên · Asberg, chỉ có Khế Ƣớc Tinh Linh Restia cùng ma nữ Greyworth ── Hai ngƣời này mà thôi. Ngƣời thiếu nữ này rốt cuộc là . . . ? " . . . Quả nhiên, không nhớ rõ a " Fianna tâm tình không tốt giống nhƣ mà cong lên môi. Khoảng cách này bày biện loại này mặt, thật giống nhƣ ở năn nỉ hôn môi - ngƣời yêu giống nhau. "Đừng lo. Sẽ đối với mọi ngƣời giữ bí mật, bởi vì đã muốn ƣớc định qua thôi " "Ƣớc định?" Kamito bỗng nhiên giống nhƣ nếu muốn lên cái gì, đúng lúc này. "Kamito!" Theo hành lang khác một bên Claire chạy tới. Hơn phân nửa là đang ở tìm Kamito bộ dạng. "Thật sự là, ngƣơi đến cùng ở làm cái ── " Nói đến một nửa. Claire ba đáp một tiếng dừng bƣớc lại. Nhìn đến ở hành lang ngay trung ƣơng, tƣ thế phảng phất đang muốn hôn môi ngƣời yêu loại - hai ngƣời ──


"Này, này này này, này . . . " Cái lồng cái lồng cái lồng . . . Bả vai tiểu bức mà bắt đầu run run. Của nàng tóc hồng giống nhƣ Hồng Liên chi viêm loại - nghịch cuốn lại, lung la lung lay mà dấy lên. "Này này, tên đầy tớ này . . . Thật thật, thật là muốn làm không rõ ràng lắm lập trƣờng của mình đây . . . " Phách hƣu ── Roi bị trừu vang lên nháy mắt, nóng rực hỏa viêm quấn quanh Hỏa Miêu ( Hell Cat ) theo trong hƣ không hiện hình rồi. Hỏa Miêu trong chớp mắt biến thành viêm chi roi - tƣ thế, kiềm chế ở Claire trên tay phải. "Hảo, đƣợc rồi, hôm nay liền hoàn toàn cho ngƣơi quản giáo một chút . . . " "Đợi, vân vân, đừng hiểu lầm Claire, cô bé này là ── " " ── Claire?" Kamito nói ra khỏi miệng tên, Fianna làm ra phản ứng. Nhẹ nhàng mà buông ra Kamito - cánh tay, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Claire. "Nhƣ vậy a, ngƣơi chính là, Claire · Rouge " "Đúng vậy a. Kia thì thế nào?" "Ngƣơi chính là, ngƣời kia muội muội . . . " Nhìn chằm chằm Claire - Fianna - trong mắt, chẳng biết tại sao, cảm giác giống nhƣ chính tản mát ra nhìn không thấy - hỏa hoa. Chƣơng thứ tƣ Cat·Fight "Tuyệt ~~~ đúng, không đƣợc nha!" Chạng vạng. Quạ đen phòng học lều lý, truyền ra Claire - tiếng thét. "Ở nhiệm vụ hộ vệ khi đắc tạm thời tạo thành đội ngũ, cho dù ở chuyện này thƣợng lui một trăm bƣớc đƣợc rồi ── " Nôn nóng mà lấy tay khép lại lên cột vào hai bên - màu đỏ bím tóc, 【 tối đen: nguyên văn là tsu - te - ru, tra một chút là cùng chế tiếng Anh Two Tail , Twin Tail biệt danh, cũng chính là song đuôi ngựa, nhƣng dịch giả thật sự không cho là Claire đƣợc kêu là song đuôi ngựa, cho nên liền thái loại này trở mình pháp 】 "Vì cái gì phải cùng cô gái này - cùng phòng a!" Hƣớng tao nhã mà mút lấy hồng trà - Fianna, vèo chỉa về phía nàng. Fianna khinh thƣờng mà xoay hƣớng một bên, than thở một câu. "Gian phòng kia thật đúng là hẹp đâu rồi, hoàn toàn không biết là chính là quý tộc chỗ ở đây " "Ngũ, im đi. . . . ! Có ý kiến trong lời nói đi theo hiệu trƣởng nói a?"


"Ta là nói, trong phòng rất rối loạn. Ngay cả đây là châm chọc cũng nghe không hiểu sao?" "Ô . . . Đều, bình thƣờng đều có thu thập sạch sẽ nha!" Ai da nha, Kamito hai tay ôm đầu. Hai ngƣời này, theo mới vừa mới bắt đầu vẫn nhƣ vậy. "Nha, Kamito không cho là nhƣ vậy sao?" "Không, thôi . . . " Biên để ý mắt đẫm lệ - Claire hƣớng nơi này liếc mắt một cái, Kamito ám muội mà trả lời, "Đúng rồi, liên · Asberg - khuôn mặt thật là ── " "A a, đúng là rất loạn đây. Claire, ít nhất phải quét tƣớc một chút tƣơng đối khá nha " "Cái . . . Ngay cả, ngay cả ngƣơi đều muốn đứng ở nàng bên kia sao!" Claire mắt đẫm lệ cắn môi dƣới phát ra ô ô thanh. ( . . . Thật có lỗi, Claire. Ta làm trái không đƣợc này vị công chúa điện hạ a ) Không biết vì cái gì, biết Kamito khuôn mặt thật - cô gái. Tuy rằng liền Kamito mà nói là muốn sớm một chút lên tiếng hỏi rõ ràng, nhƣng ở dƣới tình huống này hỏi trong lời nói sẽ bị Claire nghe đƣợc. Tạm thời, là không có ý định đối Claire nói ra bí mật này, nhƣng theo mới vừa mới bắt đầu vẫn nói tên này đến uy hiếp ta à, này vị công chúa điện hạ. Nhƣ đứng đống lửa, nhƣ ngồi đống than - cảm giác a, Kamito phiền chán thở dài. Nhìn không thấy - hỏa hoa blah blah mà ở trong không khí tản ra, Est ở bên cạnh đùa với Scarlet chơi. Không biết có phải hay không là bởi vì đấu võ mồm đấu không lại Fianna, Claire đem đầu mâu chuyển hƣớng Kamito. "Nói cho cùng, vì cái gì cố tình là phòng ta nha!" "Nha, ở trong túc xá một ngƣời sử dụng phòng - cũng chỉ có ngƣơi mà thôi đây " "Không phải là một cái, cũng không phải hai ngƣời. Thêm Est có ba ngƣời nha " "Ta là bị đƣơng thành đầy tớ của ngƣơi Tinh Linh đi? Ký túc xá - quy tắc, Tinh Linh cũng không tính tiến ngƣời ở chung lý " "Ngô, kia đúng, đúng đúng nhƣ vậy . . . "


"Nha, cái này, phòng sẽ trở nên càng hẹp đây. Ta đi ra ngoài đi " Nói sau mới đầu, Kamito phải là ở ở bên ngoài - trong phòng nhỏ mới đúng. Hơn nữa, quả nhiên nữ sinh - trong phòng ngủ một cái nam sinh nghe phong phanh cũng không tốt lắm. 【 tối đen: cũng đã là dâm thú chẳng lẽ còn có nghe phong phanh càng kém sao 】 "Chờ một chút, ngƣơi đi ra ngoài là muốn làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ định ăn ngủ sao?" "Tạm thời trƣớc ở lều trại nhƣ vậy đủ rồi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng rồi " Chính phải ra khỏi phòng - Kamito - sau cổ, bị Claire một phát bắt đƣợc. "Làm sao?" "Không đƣợc " "Ân?" "Nhƣ vậy không đƣợc nha. Bởi vì, ngƣơi, ngƣơi nhất không có ở đây . . . " Claire cúi đầu, cắn chặt môi dƣới. "Ai tới nấu cơm giặt quần áo a!" " . . . Không, chính ngƣơi làm a " "Mới không cần. Bởi vì ngƣơi làm cơm ăn rất ngon thôi . . . " Xem ra Kamito - đồ ăn, đã muốn bắt làm tù binh từng trải qua đồ hộp cuộc sống - Claire - đầu lƣỡi bộ dạng. "Hơn nữa, ngƣơi đi ra ngoài trong lời nói không phải chỉ còn ngƣơi cùng Est hai ngƣời một mình chung sống à. Nhƣ vậy không đƣợc. Rinslet nha, có thể sẽ giống nhƣ vừa rồi - Elis giống nhau chạy tới mò mẫm trộn lẫn cũng nói không chừng. Không, không chỉ Elis các nàng. Bởi vì cảm thấy đƣợc thú vị mà thôi chú ý cô gái của ngƣơi cũng rất nhiều a " "Chú ý ta à . . . Ta cùng Est mà nói đại bộ phận - mọi ngƣời có thể đánh lui a " "Không, không phải cái loại này ý tứ rồi . . . Ngu ngốc " Claire buông ra bắt lấy sau cổ - thủ. "Ngƣơi, ngƣơi là, đồ đạc của ta nha. Ta sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào - " "Cho dù ngƣơi nói nhƣ vậy . . . " Kamito khẽ thở dài ── "Nha, đồ đạc của ta, là chuyện gì xảy ra?" Fianna dùng vững vàng thanh âm thấp lẩm bẩm. "Claire · Rouge, ngƣơi đến cùng cùng Kamito-kun là quan hệ nhƣ thế nào?" "Cái. . . , quan hệ thế nào, đó là . . . " Claire nhăn nhăn nhó nhó mà xấu hổ đỏ mặt, "Cùng này, ngƣời này là, nô lệ cùng chủ nhân - quan hệ nha!" "Ngƣơi, ngƣơi nói cái gì . . . !" Fianna dùng ngạc nhiên - biểu tình nhìn chăm chú vào Kamito.


"Chƣa, không nghĩ tới, hai ngƣời các ngƣơi dĩ nhiên là xấu xa nhƣ vậy - quan hệ . . . " "Chờ một chút cho ta, đừng làm cái loại này nhận ngƣời hiểu lầm đấy lên tiếng!" "Hừ, hừ, nói sau ngƣơi mới là, cùng Kamito là quan hệ nhƣ thế nào a. Rõ ràng là học sinh chuyển trƣờng, cùng, cùng Kamito quan hệ khá đƣợc không phải vậy sao " Lần này đổi Claire hỏi lại trở về. Sau đó, Fianna khụ khụ, mà hắng giọng ── "Ta? Ta là . . . Muội muội nha, Kamito-kun - " "A a!" " . . . ? Ta mới không có gì muội ── " "Nha hãy nghe ta nói, kỳ thật liên · Asberg - thân phận thật sự là ── " "Đúng, đúng vậy, muội muội của ta nha, muội muội!" Fianna nhất nói thầm kia ma pháp ngữ, Kamito lập tức liền gật đầu đồng ý. "Muội, muội muội . . . Nhƣ vậy a, ngƣơi có muội muội a " Claire chẳng biết tại sao cảm thấy yên tâm dƣờng nhƣ khinh vỗ ngực. "Nhƣng là là nghĩa muội " "Nghĩa muội! ?" "Đúng, hơn nữa còn là không xong - nghĩa muội " "Không, không xong - nghĩa muội! ?" Claire dần dần đỏ b���ng cả khuôn mặt lên. . . . Đến cùng tƣởng tƣợng cái gì hình ảnh a. "Nêu lên, nghĩa muội có thể cùng ca ca kết hôn nha. Nha, onii-sama · " Đột nhiên, Fianna - ngực lớn bộ gắt gao mà đặt ở thần trên thân ngƣời. Trình độ vừa lúc - mềm mại xúc cảm, Kamito không đƣợc tim đập nhanh hơn ─ ─ "Cái. . . , cái cái, cái . . . Trắng, ngu ngốc, ngƣơi này quỷ súc biến thái!" "Đau, từ từ đây là hiểu lầm a, dừng tay ── " Loại hồng ngọc - con ngƣơi chẳng biết tại sao hiện lên nƣớc mắt, Claire phách hƣu ba hƣu mà quất Kamito. "Chờ một chút, ngƣơi đối Kamito-kun làm cái gì a!" Tát bắt lấy Claire vung lên đích cổ tay. "Mẫu, làm, làm cái gì nha!" "Kamito-kun mới không phải đầy tớ của ngƣơi " "Ừ, nói không sai " Kamito gật đầu. "Nhƣng hắn là thuộc loại đồ đạc của ta nha "


"Không, ta cũng không phải vật của ngƣơi a?" Kamito nửa mở mắt ngắt lời . ( . . . Thật sự là, của ta quanh mình nhƣ thế nào đều là loại ngƣời này a ) "Thật sự là thật là đáng tiếc. Kamito là Nô Lệ Tinh Linh của ta nha, bởi vì ── " "Bởi vì?" Fianna hỏi lại trở về, Claire đỏ bừng hai gò má, "Nhân, bởi vì, cái kia . . . Ta cùng Kamito đã muốn . . . Đã làm Tinh Linh Khế Ƣớc nghi thức rồi" "..." Fianna giƣơng miệng ngây dại. Chít chít chít chít (zhitsss) . . . Cứng ngắc mà quay đầu mặt hƣớng Kamito. "Nha, kia có thật không? Kamito-kun " Cƣời thản nhiên, kia là ác ma loại - tƣơi cƣời. "Không, đó là . . . " Chuyện khi đó, nói thật mà ngay cả hồi tƣởng lại đều rất làm cho ngƣời khác thẹn thùng. Xem ra Claire cũng là giống nhau, cúi đầu cả khuôn mặt hồng thành một mảnh. Nếu nhƣ nói đến đều đã thẹn thùng đừng nói là rồi ── Kamito nghĩ nhƣ vậy. Quan sát đến hai ngƣời này phản ứng - Fianna lẳng lặng yên mở miệng nói. "Này, dạng a . . . Hôn môi, nữa à " Ngữ điệu tuy rằng thật bình tĩnh, nhƣng lại là phảng phất ẩn chứa nào đó khủng bố đồ vật này nọ thanh âm. . . . Tức giận. Không hề nghi ngờ mà tức giận. ( không đúng, lại nói tiếp vì cái gì Fianna phải tức giận a? ) Kamito đem này nghi vấn trƣớc để một bên, Fianna mơ hồ đột nhiên mà một chút đứng lên ── Đối với còn nhăn nhăn nhó nhó đỏ mặt - Claire, ngón trỏ vèo chỉ hƣớng nàng. "Quyết thắng thua đi, Claire · Rouge!" "Thắng bại?" "A a, thắng - nhân là có thể thích Kamito-kun - thắng bại " "Không, không đƣợc nha, loại chuyện này! Nói sau, Kamito nguyên vốn là đồ đạc của ta nha!" "Cho nên cũng đã nói không phải . . . " Kamito từ giữa xen mồm, nhƣng hai ngƣời cũng chƣa đang nghe. "Ngƣơi thắng mà nói ta liền theo gian phòng kia đi ra ngoài. Hai ngƣời một chỗ không là có thể cùng Kamito-kun tận tình mà làm chuyện tình yêu sao " "Kia, kia, loại chuyện nhƣ vậy mới sẽ không làm nha!" "A nha, hay là nói, ngƣơi ƣa 1P Đây?"


"Cái. . . , cái cái cái, cái gì a . . . " Đỏ bừng cả khuôn mặt - Claire trên đầu hƣu ─ Mà phun ra hơi. ( . . . Hoàn toàn chính là bị vui đùa chơi đây ) Claire đối với phƣơng diện này chuyện phi thƣờng không sức chống cự, là siêu ngây thơ - Đại tiểu thƣ. "Hay là nói, không tự tin sao? Không nghĩ phải Kamito-kun bị ta cƣớp đi sao?" Fianna tiến thêm một bƣớc khiêu khích, Claire - lý trí đến cùng cắt đứt quan hệ rồi. "Cô . . . Cầu, cầu còn không đƣợc đây! Đến đây đi, nóng rực - Hỏa Miêu ( Hell Cat )!" Đem Scarlet kêu đến, trên tay nắm Tinh Linh ma trang ( Elemental Waffe ) ── Viêm chi roi ( Flame Tan ). "Này, ngƣơi muốn đem ký túc xá phá đi a! Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn ( Sylphide ) đám ngƣời kia nhƣng là sẽ chạy tới đó nha!" "Không thành vấn đề nha, ở trƣớc đó liền có thể giải quyết thôi " "Hoàn toàn không thể không vấn đề nha!" Claire tiểu thƣ, ánh mắt là thật tình. . . . Thật sự muốn làm. 【 tối đen: nguyên văn chữ Hán viết thành giết, âm đọc đọc thành làm, ha ha ha 】 "Đừng gấp gáp nhƣ vậy nha, Claire · Rouge " Nhƣng là, Fianna vẫn vẻ mặt dƣ dật - nhẹ nhàng khoát tay áo. "Làm sao nha, chuyện cho tới bây giờ mới cầu xin tha mạng sao?" "Ta không có nói là sử dụng kiếm khiêu vũ ( Blade Dance ) quyết thắng thua đi. Cái gì đều dùng bạo lực giải quyết làm quý tộc thật sự mà nói là có mất thể diện đây. Cấp đầu óc - dinh dƣỡng đều chạy đến ngực ── " Fianna nhìn Claire - bộ ngực, ha ha mà mỉm cƣời rồi. " ── Giống nhƣ cũng không còn chạy tới bộ dạng đây " "Đốt hết mọi, nóng rực - cƣớp hỏa cầu!" "Chờ một chút, Claire! Đừng phóng Tinh Linh ma thuật!" Định vịnh xƣớng hỏa viêm cầu ( Fire Ball ) - Claire bị Kamito vội vàng hấp tấp mà trói chéo tay sau lƣng ở hai cánh tay. 【 chú thích: Nelson Hold 】 Vốn cũng đã ở trong viện bài danh - đƣờng đáy bồi hồi rồi. Tái dẫn hỏi về đề trong lời nói ( ửng đỏ ( Team·Scarlet )) - thành tích nhất định sẽ rớt xuống dƣới nhất vị đi. 【 tối đen: trở thành ửng đỏ đội thật sự quá khiêm tốn rồi, dịch giả cho rằng đem đội này tự tỉnh lƣợc rụng cũng không tệ lắm 】 "Cô . . . Kia muốn dùng cái gì quyết thắng thua a!" "Cái này sao ── "


Fianna dùng đầu ngón tay để ở cằm, biên chậm rãi vẫn nhìn này chỉnh cái gian phòng. ── . Tầm mắt của nàng, rơi xuống tại phòng bếp chồng chất thành núi - đồ hộp thƣợng. Kamito không có buông tha nàng trong mắt thoáng hiện hào quang - nháy mắt. "Vậy, trƣớc hết để cho Kamito-kun - thân thể đạt đƣợc thỏa mãn - liền thắng lợi ── Nhƣ vậy nhƣ thế nào nha?" "Thân, thân thể đạt đƣợc thỏa mãn . . . ! ?" Claire - mặt phốc hƣu ─ - trở nên đỏ bừng. "Không, không đƣợc nha, loại chuyện này! Nhân, bởi vì cái loại này thuần thục đích thủ pháp linh tinh. . . , ta hoàn toàn không biết thôi . . . A, không phải nhƣ vậy, kia, loại chuyện này tuyệt đối không thể nha!" "Ta là không biết ngƣơi hiểu lầm cái gì, ta nói chính là đồ ăn quyết đấu nha?" "Đồ ăn! ?" Claire - mặt đông cứng rồi. Đƣơng nhiên. Lần đầu tiên chạm mặt thời điểm, ngƣời này cũng chỉ ăn đồ hộp mà thôi. Căn bản không có khả năng làm ra cái gì ra dáng - đồ ăn. "Không đƣợc nha, nhƣ vậy căn bản không gọi làm quyết đấu!" "A nha, dâng lên sử Tinh Linh khoái trá - ngự thiện cùng Kiếm Vũ đồng chúc ( Kagura ) - một loại, không hơn không kém là Tinh Linh sử - kỹ năng một trong nha. Học viện - trụ cột khoa lý cũng có đi?" "Kia, đó là . . . " "Hay là nói, không tự tin sao? . . . Cùng vậy đối với bộ ngực giống nhau " Phốc chít chít (zhitsss). Tại thời điểm này, có thứ nào đó gãy thanh âm vang lên. "Ta, ta đã biết . . . " "Ân?" "Liền, liền nhận khiêu chiến của ngƣơi đi, đồ ăn quyết thắng thua!" Vèo chỉ hƣớng Fianna, nhận trận này thắng bại - Claire. Tại thời điểm này, Vƣơng nữ điện hạ bên miệng ha ha mà hiện lên mang theo tiểu ác ma vị - mỉm cƣời. ( nói Claire, ngƣơi không am hiểu đồ ăn chuyện này chính là bị nhìn xuyên nha! ) ◇ Cứ nhƣ vậy, chẳng biết tại sao hai ngƣời triển khai đồ ăn quyết đấu ── Mặc tạp dề - hai vị mỹ thiếu nữ, phân biệt ở phòng bếp - hai đầu đối lập .


Quạ đen phòng học lều - lầu một có công cộng phòng bếp. Bên trong có nguyên liệu nấu ăn chỉ cần là lều sinh đều có thể tự do sử dụng, Kamito luôn chịu đến nơi đây không ít chiếu cố. Thẩm tra viên - Est cử chỉ đoan chính mà ngồi ở trƣớc bàn ăn nắm thìa. Cùng định chia một ít cơm thừa - Scarlet lấy bất đồng - ý nghĩa đứng ngồi không yên - Kamito, ở phòng bếp - mặt sau đi qua đi lại . ( . . . Nói thật, Claire một chút phần thắng cũng không có a ) Đƣơng nhiên, Claire tự mình làm - đồ ăn là một lần cũng không còn nếm qua, bất quá dù sao cũng là cái đến học viện lúc sau ba bữa cơm đều cơ hồ dựa vào đồ hộp đến sống quá - Đại tiểu thƣ đây. Hoàn toàn không ký thác chờ mong. "Ừ ừ, vị cá đồ hộp, Thanh Hoa cá đồ hộp . . . Hăng hái một chút ngay cả thịt cua đồ hộp cũng mở ra đi " Biên ngâm nga, Claire biên đem đồ hộp lý - lƣờng trƣớc thịnh ở trên mâm. Tuy rằng còn có liền đem đồ hộp - lƣờng trƣớc thịnh ở trên mâm hay không còn có thể xƣng là đồ ăn điểm ấy nghi vấn, nhƣng tổng vẫn có thể ăn - thức ăn, thần ngƣời yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Hoa quả phải cắt qua sau tƣơng đối khá cửa vào đây " Nhìn Claire không nhanh không chậm mà xuất ra thái đao, Kamito theo giữ xen mồm. "Không thành vấn đề sao? Đừng cắt đến ngón tay nha " "Không thành vấn đề nha, bình thƣờng luôn luôn tại nhìn Kamito chỉ đồ ăn thôi " Đúng vậy nha . . . Ân, vẫn nhìn?" "Ngốc . . . Không, không phải rồi, không phải cái loại này ý tứ nha!" "A wow, hảo nguy hiểm, đừng loạn vung thái đao nha!" Bá. Kamito hoa lệ - hiện lên xẹt qua trong mũi - thái đao. "Hừ, còn, còn không phải ngƣơi nói chút lời nói kỳ quái!" Claire mặt một đƣờng hồng đến bên tai, đột nhiên đem đầu chuyển hƣớng một bên. "Không nói trƣớc này đó, ngƣơi đến cùng chỉ cái gì?" "Hải sản cà-ri nha, ngƣơi thƣờng chỉ - loại này. Bởi vì đạo kia ta thật thích " "Ân, bình thƣờng hải sản cà-ri chắc là không biết dùng vị cá đồ hộp cùng Thanh Hoa cá đồ hộp đó a?" Xem ra, hình nhƣ là học ta đem tài liệu thêm vào du hồ dán lý. 【 chú thích: du hồ dán, hoặc xƣng trộn lẫn du bột mì hồ, tiếng Anh Nhụcx , là một loại đem tiểu mạch phấn trộn lẫn tiến bơ cùng Jera du cùng nhau xào ra tới đồ vật này nọ. Bình thƣờng cà-ri hoặc đun nhừ vật sẽ vì gia tăng đặc dính độ sử dụng 】 "Ngũ, im đi nha . . . Loại cá - tên ta làm sao nhất nhất đi nhớ a. Hãy cùng sẽ không đi nhớ rõ ở vũ hội lý cùng ta nhảy qua khiêu vũ - bạn nhảy - mặt giống nhau " " . . . Rất quá đáng. Ít nhất cái kia nhớ phải đi "


Tính cách trƣớc tạm thời bất luận, chỉ dựa vào dung mạo có thể đƣợc xƣng là siêu tuyệt mỹ thiếu nữ - Claire. Bị kia điềm đạm đáng yêu - bề ngoài đã lừa gạt trƣớc đến mời khiêu vũ - quý công tử nhất định cùng sao trên trời giống nhau nhiều. " . . . Nói trở lại, Claire - lễ phục giả dạng a " "Cái gì nha, ta tốt xấu ở lãnh địa bị mất phía trƣớc cũng là công tƣớc gia - nữ nhân nha, lễ phục hay là sẽ mặc đó nha . . . Hay là nói, ta mặc lễ phục trong lời nói thật kỳ quái sao?" "Không, chỉ là đang nghĩ nếu ngƣơi mặc lễ phục trong lời nói nhất định sẽ thật thích hợp mà thôi " " . . . , cái, cái cái, đột nhiên nói cái gì đó a, ngu ngốc " Kamito đem thành thật - cảm tƣởng nói ra khỏi miệng, Claire mặt càng phát ra càng hồng mà cúi đầu. Hơi chút ngẩng đầu, ánh mắt hƣớng lên mà nhìn Kamito ── "Ách ách, thực, thật sự cảm thấy đƣợc . . . Thật thích hợp sao?" "A a, ta cảm thấy đƣợc của ngƣơi tóc hồng hợp với thuần trắng - lễ phục sẽ càng thêm sặc sỡ loá mắt nha. . . . Tuy rằng thật không muốn thừa nhận, nói thật, chỉ nhìn bề ngoài trong lời nói ngƣơi so với gì công chúa đều xinh đẹp hơn đây " " . . . ~!" "Nha, nếu phải mặc lễ phục trong lời nói vòng 1 là tính áp đảo - không đủ đây. Tại kia điểm thƣợng chỉ có thể dùng bỏ thêm vào vật nghĩ đến muốn làm ── " Nói đến đây, Kamito giật mình dƣờng nhƣ ngậm miệng lại. Cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng . . . Tại phòng bếp thực khí xành xạch xành xạch mà lay động . . . . Xem ra giống nhƣ lại đã dẫm vào dƣ thừa - địa lôi. "A, không . . . Thật có lỗi " " . . . Đúng, đúng đúng, đúng đây. Ta nếu không nhét bỏ thêm vào vật, liền căn bản mặc không đƣợc nỉ may lễ phục " "Nha, Claire, vì cái gì cầm loại đồ vật này? Đó là lấy ra gọt rau dƣa da dùng - tiện lợi - đạo cụ cũng không phải lấy ra đối với ngƣời loạn vung - . . . A wow, chờ ── " ◇ "Ô, không thể tƣởng đƣợc rau dƣa - dao gọt vỏ còn có cái loại này phƣơng pháp sử dụng a . . . " Kamito miệng biên mắng, lần này tới đến Fianna này đoan. Mang trên mặt vô số nhƣ là bị mèo trảo đả thƣơng - dấu vết. "Tên kia, điều trị khí cụ - cách dùng rõ ràng nhƣ vậy đồ ăn, trở thành vũ khí dùng lại có thể thuần thục vận dụng đến trình độ này " Cứ nhƣ vậy xem ra, Claire - Tinh Linh ma trang theo roi đổi thành dao gọt vỏ ( Peeler ) - ngày không xa cũng nói không chừng.


( cho ta gọt thành lát cắt đi . . . Ƣ, thật sự là chán ghét qua đầu - tƣơng lai a ) Trong tay án lấy đau đớn - hai má, vừa nghĩ chuyện nhƣ vậy thời điểm, " ── Hừ ─ Ân, hai ngƣời các ngƣơi thật đúng là tốt đây " Tầm mắt theo cái thớt gỗ thƣợng nâng lên, Fianna nửa mở mắt nói xong. Chẳng biết tại sao, giống nhƣ có điểm tâm tình không tốt. "Thoạt nhìn giống nhƣ nhƣ vậy sao? Vƣơng nữ điện hạ ngoài ý muốn có mắt không tròng đây " "Đều không phải là ánh mắt thấy - hết thảy mới là thật thực ── Đây là theo khác senpai nơi đó hiện học hiện bán - " "Đích xác nhƣ là ( thần nghi viện ) - hime miko lời sẽ nói a " Kamito nhún nhún vai, Fianna đứng ở bên cạnh hắn. Nàng đã đông đông đông - nhẹ nhàng tiết tấu băm cà rốt. Không hổ là sử Tinh Linh sung sƣớng - ( Kagura ) - chuyên gia, tay nghề thật không sai. "Tràn đầy tự tin đây " "Đƣơng nhiên a. Ở ( thần nghi viện ) lý, mỗi tháng một lần, có cấp địa vị cao Tinh Linh dâng lên ngự thiện - nghi thức, mọi ngƣời ăn ta dâng lên - ngự thiện lúc sau đều thỏa mãn mà trở lại nguyên tố tinh linh giới ( Astral·Zero ) rồi đó " "Hắc ~, kia còn thật lợi hại a " Kamito thẳng thắn - tỏ vẻ bội phục. Xem ra này rất đáng đƣợc chờ mong. Đƣơng nhiên, hiến cho Tinh Linh - ngự thiện so với hƣơng vị càng trọng thị vẻ ngoài, cùng nhân loại ăn đồ ăn là không giống. "Lại nói tiếp, vừa mới trộn lẫn vào trong nồi - cái kia là cái gì?" "Cây ớt nha. Làm ẩn v��� dùng -" 【 chú thích: nguyên văn ẩn shi vị, chỉ đồ ăn lý phát hiện không ra - chút ít gia vị 】 Đúng vậy nha ẩn vị sao " Ẩn vị. Đích thật là, trong nồi - súp một mảnh hồng ngay cả tài liệu là cái gì đều bị che giấu rồi. Nhƣng là, ẩn vị nói nhƣ vậy là ý tứ nhƣ thế sao? " . . . Không thành vấn đề sao?" "Ừ, ngƣơi xem này nhan sắc không phải thật tƣơi đẹp xinh đẹp không " . . . Cảm giác, cảm thấy bắt đầu bất an lên, nhƣng vẫn là đừng đi miệt mài theo đuổi đƣợc rồi. Fianna thỏa mãn gật đầu, lại tƣơng đƣơng tuyến rơi xuống cái thớt gỗ thƣợng. Thùng thùng, biên nghe loại này có tiết tấu cảm thanh âm, Kamito biên nhìn Fianna - mặt nghiêng. Dài nhỏ mà thanh tú - màu đen con ngƣơi, tuyết đầu mùa loại - trắng nõn da thịt. Đến eo - tóc đen, hiện bởi vì không ý kiến đến chỉ đồ ăn mà trát lên.


Trắng nõn - cổ thoạt nhìn phá lệ mê ngƣời. Kia mang theo thành thục hơi thở - mặt nghiêng, Kamito không khỏi nhìn mê mẫn rồi. ( chẳng qua đem đầu tóc trát, ấn tƣợng thay đổi - thật đúng là đại . . . Ân? ) Ghim lên tóc. Kamito trong đầu hiện lên ta làm hắn chuyện cần lƣu ý. ( . . . Cô bé này, ta quả nhiên là có ở nơi nào gặp qua sao? ) Rõ ràng phải là lần đầu gặp mặt, chẳng biết tại sao biết Kamito thân phận thật sự - cô gái. ( nhƣng là, ta không thể nào là Vƣơng nữ điện hạ - ngƣời quen a . . . ) Rốt cuộc là phải nhớ tới hay là nghĩ không ra còn thật khiến cho ngƣời ta sốt ruột a. Ôm loại ý nghĩ này, vẫn dừng ở Fianna - mặt nghiêng ── "Cái kia, Kamito-kun, vì cái gì theo vừa mới bắt đầu vẫn nhìn trộm ta đây?" Fianna lộ ra có điểm bối rối - biểu tình mặt hƣớng nơi này. "A, không . . . Ách, nhìn trộm! ?" "Đƣơng nhiên, muốn đem xuống dốc - Vƣơng nữ làm loạn vừa thông suốt nha, trở thành nô lệ giống nhau dạy dỗ nha, chỉ đủ loại kiểu dáng H - vọng tƣởng mặc dù là Kamito-kun - tự do . . . Cũng thế, nhƣng nói thực ra, bị thời kỳ trƣởng thành - nam sinh trở thành vọng tƣởng đối tƣợng cảm giác cũng không tốt lắm là đƣợc đây " "Ngƣơi đến cùng đem ta nghĩ thành loại ngƣời nhƣ vậy nữa à!" "A nha, tốt nhất đừng quá coi thƣờng phụng dƣỡng Tinh Linh Vƣơng - ( thần nghi viện ) - hime miko đây. Trong lòng ngƣơi đang suy nghĩ gì chính là tất cả trong lòng bàn tay ta nha " Nói nhƣ vậy, Fianna đem mặt gần sát, thủ đặt ngang ở Kamito - trên trán. Lạnh lẽo vừa mềm mềm - da thịt xúc cảm sử Kamito nhịn không đƣợc tim đập rộn lên. " . . . A? Chán ghét, lõa lồ, trần truồng maid và vân vân, thật là háo sắc . . . " "Háo sắc chính là đầu của ngƣơi nha!" Kamito không khỏi kêu lớn lên. Nói trần truồng maid là cái gì a. Trần truồng tạp dề - một loại à. Có điểm tò mò ai. Lúc này, ở nơi nào ── "Kamito, về thịt - độ chín, năm phần quen thuộc tƣơng đối khá? Hay là toàn bộ quen thuộc đây?" "A a, ta ƣa năm phần quen thuộc . . . A, a wow!" Nhất quay đầu lại đi, liền phát hiện Claire chẳng biết lúc nào mang theo tƣơi cƣời thả ra hỏa cầu đứng ở nơi đó.


"Ngƣơi, ngƣơi ngƣơi, ngƣơi này, kém, kém, kém cỏi . . . Lõa lồ, trần truồng maid và vân vân, kém cỏi!" Cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng . . . ! "Chờ một chút, đây là oan tội a ── Fianna! ?" Tuy rằng muốn cầu cứu, nhƣng Fianna đã sớm lui qua một bên bên miệng hiện lên tiểu nụ cƣời của ác ma. "Tính cả kia vô sỉ - vọng tƣởng cùng nhau cho ta biến thành cháy sém đi, ngƣơi này cái đồ biến thái ~!" Claire thả ra - hỏa cầu ngay cả phòng bếp cùng nhau đem Kamito thổi bay rồi. ◇ Đã xảy ra chuyện nhƣ vậy - 30' sau. Thẩm tra viên ngồi - trên bàn, bày biện hai ngƣời chỉ tốt đồ ăn. Est cùng Scarlet, cùng với cả ngƣời trở nên giống nhƣ phá khăn lau giống nhau Kamito song song ngồi cùng một chỗ. Kết quả rút thăm, quyết định trƣớc từ Claire - đồ ăn bắt đầu thử ăn, nhƣng ── " . . . A ─ , tạm thời hay là hỏi hạ xuống, đây là cái gì?" Trƣớc mắt - chén đĩa lên, cái đĩa màu đen đồng hình dáng - vật thể không rõ. Đây chẳng lẽ là, Claire tổng là nói - cho ta biến thành cháy sém - cái kia cháy sém à. "Nhớ rõ hình nhƣ là hải sản cà-ri . . . Đi? Muốn làm - đồ ăn " " . . . Có, có điểm nấu rất chín đây " Trƣớc mắt - vật thể đã hoàn toàn than hoá rồi. . . . Đã là hƣơng vị phía trƣớc - vấn đề. "Ách ─ , này không ăn không đƣợc sao?" "Đừng chỉ xem bề ngoài, quan trọng là . . . Hƣơng vị đi!" "Thật khổ nha " Ăn một hơi - Est mặt không chút thay đổi thuyết . " . . . Est, ngƣơi thế nhƣng phản bội ta " "Đƣơng nhiên a. Est, ngƣơi thật nỗ lực nha " "Cái. . . , cái gì nha, ngƣơi xem Scarlet không phải ăn rất ngon lành sao " "Bởi vì tên kia là Viêm Tinh Linh đi. Đại khái không có gì vị giác đây " Tuy rằng Scarlet đem cái kia cháy đen than đồng ăn sạch sẽ rồi, nhƣng cùng với nói nó là ăn sạch nó, còn có vẻ nhƣ là đốt rụi vứt đi vật - cảm giác. Sau khi ăn xong, hô ha - ói ra một ngụm nhỏ hỏa cầu. "Es, Est lúc đó chẳng phải Tinh Linh sao! Ta không cho là nàng có thể hiểu đƣợc tinh tế đồ ăn - hƣơng vị đây " "Đối thẩm tra viên miệng ra lời nói thô bạo. Claire khấu trừ phân "


Est mặt không chút thay đổi mà giơ lên khấu trừ phân bài. "Cô . . . " "Cái loại này đen sẫm vật chất, căn bản là không có thể ăn nha. Phân ra thắng bại rồi đó " Thủ che ở bên miệng, Fianna lộ ra phú dƣ thừa - tƣơi cƣời. Nha, quả thật nhƣ thế, tuy rằng đã muốn phân ra thắng bại rồi, tạm thời hay là cũng phải ha ha xem của nàng đồ ăn mới đƣợc. . . . Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục. Vừa thấy đoan tới đƣợc đồ ăn ── "Này, đây là . . . !" Kamito hết chỗ nói rồi. Est hiếm thấy mà trừng lớn hai mắt, Scarlet kêu một tiếng meo meo ─ . Ùng ục ùng ục - mạo hiểm phao . . . Hình nhƣ là đun nhừ vật ( Stew ) bộ dạng. Đỏ đậm. So với vừa mới Kamito nhìn qua thời điểm còn muốn hồng, nhìn không thấy lƣờng trƣớc - chƣng đồ ăn. "Ách, đây là . . . Cái gì?" "Ordesia Vƣơng gia đặc chế bạch tƣơng chƣng đồ ăn nha " "Trong nơi này trắng a! ?" Ít nhất chỉ nhìn mặt ngoài trong lời nói là một mảnh hồng. Sau đó chui vào xoang mũi chính là một trận làm cho ngƣời ta sợ hãi - gay mũi vị. Nhất định là vừa rồi cái kia ẩn vị - quan hệ, tuyệt đối sẽ không sai. "Này, đây là cái gì a! Loại vật này na nuốt trôi đi a!" Claire một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng đƣa ra phê bình. . . . Nha, cũng không phải không hiểu tâm tình của nàng nha. "A nha, Erstein công tƣớc gia - Đại tiểu thƣ, ngay cả ăn cũng chƣa nếm qua liền đƣa ra phê bình sao?" Fianna vung lên diễm lệ - tóc đen, ngẩng đầu nhìn xuống Claire. "Không công bằng đây. Loại này phê bình, làm dân chúng kiểu mẫu - quý tộc thật sự có mất thể diện đây " "Ô thầm thì . . . !" Cũng không có gì có công bình hay không, Fianna chính mình cũng chƣa ăn Claire chỉ - đen cháy sém, sung huyết não - nàng căn bản không chú ý tới chuyện này bộ dạng. Bất quá còn không bằng nói, quý tộc - tiểu thƣ trên cơ bản đều dễ dàng trung khiêu khích. Đặc biệt nhất liên lụy đến bộ tộc - thanh danh hoặc quý tộc - tôn nghiêm khi càng phải nhƣ vậy. "Ta, ta đã biết nha, loại vật này chỉ cần ăn một miếng là đủ rồi đi. Ta thật am hiểu ăn cay thôi " Claire gật đầu - nháy mắt, Fianna ha ha mà hiện lên nụ cƣời gian ác.


"Này, Claire, vật kia thật sự thật nguy ── " Kamito ngay cả ngăn cản - khe hở đều không có, Claire sẽ đem thìa vận đến bên miệng. Sau đó, sau nháy mắt. "Nha cô ô ── ! ?" ... Nằm úp sấp đáp. Đột nhiên liền ngã sấp ở trên mặt bàn rồi. "Cla, Claire, không có chuyện gì sao!" Kamito vội vàng hấp tấp mà ôm lấy nàng, Claire ọt ọt mà mắt nổ đom đóm. " . . . , ý thức hoàn toàn bay " "Ta thắng đây " Fianna thủ cắm ở trên lƣng, hừ mà mỉm cƣời rồi. "Không, vốn là loại này thắng bại sao?" "Không phải sao?" Fianna sửng sốt một chút. Nha, đích xác không có quyết định quá rõ ràng - thắng lợi điều kiện. "Ngƣơi a, nhớ rõ nói là ở ( thần nghi viện ) - nghi thức lên, từng nhƣợng Tinh Linh thỏa mãn quá đi?" "Ừ, chỉ ăn một hơi liền thỏa mãn mà hồi nguyên tố tinh linh giới đi " "Ừ, ta cảm thấy đƣợc kia đại khái không gọi làm thỏa mãn mà về nha " "Ngay cả Tinh Linh - vị giác cũng có thể phá hƣ - đồ ăn ... Ngăn không đƣợc - run rẩy " Est theo miệng để lộ ra nhƣ vậy câu nỉ non. ◇ ( ai da ai da . . . Hôm nay thật sự là lụy nhân - một ngày a ) Tại kia lúc sau một giờ về sau, Kamito dùng trong phòng tắm - tắm vòi sen thiết bị tắm dội. Fianna nói chờ một chút ở giặt là tốt rồi, cho nên Kamito liền không khách khí mà tắm trƣớc rồi. Nhân tiện nhắc tới, Claire ở trong phòng bị Scarlet trông nom . Hiện tại hẳn là còn ở trên giƣờng ô ô - rên rỉ . Tuy rằng cảm thấy đƣợc thật đáng thƣơng nhƣng Kamito cũng không có biện pháp. Est cũng tới rồi giấc ngủ thời gian. Không thể quay về nguyên tố tinh linh giới nàng cần đại lƣợng giấc ngủ, bình thƣờng trong vòng một ngày có chừng nửa ngày đều nằm ngủ cảm giác. Nói đi thì nói lại ── , tắm vòi sen - Kamito lầu bầu . ( Fianna · Lôi · Ordesia ... Sao )


Làm Ordesia - thứ hai Vƣơng nữ, cái kia tai hoạ - Tinh Linh Hime ── Rudia · Erstein dƣới - thứ hai Tinh Linh Hime dự khuyết - cô gái. Chẳng biết tại sao, biết Kamito - thân phận thật sự. Lại vì mục đích gì mà tiếp cận thần nhân, cũng không quá hiểu đƣợc. ( kỳ thật, cho dù thân phận thật sự của ta bại lộ cũng không sẽ nhƣ thế nào a ) Cùng với nói là nghiêm túc uy hiếp Kamito - cảm giác, còn không bằng nói là ở hƣởng thụ Kamito - phản ứng mà thôi. ( . . . Rốt cuộc là nhƣ thế nào? ) Kamito đang muốn đem Tinh Linh cơ quan - tắm vòi sen tắt đi, đúng lúc này. 【 chú thích: quyển thƣợng cũng có xuất hiện - sử dụng Tinh Linh lực lƣợng - tắm vòi sen thiết bị 】 "Nha, Kamito-kun, ta đi vào nha?" Phòng thay quần áo truyền đến nhƣ vậy thanh âm. "Ân, a a ── " Trả lời nhƣ vậy . "Cái. . . , cái gì! ?" Kamito vội vàng mà quay đầu lại. Ầm ầm rồi ── Cửa mở ra rồi. Đứng ở nơi đó chính là ── " . . . Làm sao vậy? Kinh ngạc thành nhƣ vậy " Chỉ vây quanh nhất cái khăn tắm - công chúa điện hạ. "Cái . . . Cái cái cái, cái . . . " Kamito qua trong giây lát liền lâm vào bối rối. "Fi, Fianna, ngƣơi đang làm gì đó a!" "Ân?" Khuynh đầu, ha ha mà lộ ra đáng yêu mỉm cƣời - Vƣơng nữ điện hạ. Dài nhỏ - trắng nõn cổ. Tuyệt đẹp kiềm chế - kích thƣớc lƣng áo. Hơn nữa, thật to hở ra - bộ ngực. Theo khăn tắm - trong khe hở nhìn thấy - trắng nõn hai chân, có loại không giống nhƣ là mƣời sáu tuổi thiếu nữ đẹp đẽ. Kamito im lặng ── "Cái gì nha, ta, ta cũng vậy, làm loại chuyện này . . . Thật thẹn thùng nha?" Lẫn nhau ma sát đầu gối, thẹn thẹn thò thò thẹn thùng mà than thở . Chậm rãi, Fianna khăn tắm trên ngƣời nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. " . . . ! ?" Kamito không khỏi dùng hai tay che ở hai mắt ── Nhƣng,


"Áo, áo tắm . . . ?" Fianna ở khăn tắm dƣới có mặc hai kiện kiểu - màu đen áo tắm. Trên lƣng buộc lên bờ cát khăn ( Pareo ), ngực lại che sa mỏng, là thủy đồ cúng kiểu dùng - áo tắm. Căng đầy mà vừa đúng - hai chân, cùng miêu tả ra tuyệt đẹp đƣờng cong, thu buộc - kích thƣớc lƣng áo. Hơi hơi nóng lên - thân thể của nàng, thật giống nhƣ buông xuống hiện thế - nữ thần loại xinh đẹp. Kamito không khỏi xem - mê mẩn ── "Ách, sao . . . Nhƣ thế nào?" "Cái. . . , cái gì nhƣ thế nào đây?" "Ta ở nam hài tử trƣớc mặt lộ ra da thịt - . . . Kamito-kun, ngƣơi là ngƣời thứ nhất nha " Lấy hơi chút run rẩy thanh âm, Fianna phi thƣờng thẹn thùng giống nhƣ mà nỉ non . "Vì, vì cái gì . . . " Kamito ùng ục mà nuốt khẩu khí. . . . Hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Vì cái gì nàng phải làm chuyện nhƣ vậy. Phảng phất phải loại này nghi vấn vẽ loạn rụng dƣờng nhƣ ── "Nha, ngồi xuống đi " Fianna nhẹ nhàng mà gặp phải bả vai, nhƣợng Kamito nghịch hƣớng ngồi xuống. Lạnh lẽo, mềm mại - nữ hài tử - thủ - cảm xúc. Trái tim - cổ động một hơi cao giọng kêu động. "Fianna, ngƣơi đến cùng muốn làm cái gì ── " Nhé nha ân. " . . . !" Đột nhiên, mềm mại đã có lực đàn hồi - xúc cảm tập thƣợng lƣng. Kamito - sống lƣng đột nhiên chiến giật mình. Fianna khụ khụ, - ho khan một chút ── "Vƣơng, Vƣơng nữ điện hạ tự mình đến chà lƣng cho ngƣơi rồi. Đây chính là vinh dự của ngƣơi a " Sử dụng phao - khăn tắm bắt đầu thay Kamito sát lên bối. "Không, vân vân, tại sao muốn ── " Muốn làm không rõ ràng lắm tình hình - Kamito, chỉ là một sức lực mà không biết làm sao .


Nhƣng là, nhất quay đầu lại Fianna diễm lệ - áo tắm tƣ thế sẽ đập vào mi mắt cho nên căn bản không nhúc nhích đƣợc. "Cấp, cho ta thành thật một chút, muốn cho bổn vƣơng nữ hổ thẹn sao?" Dùng giận dỗi dƣờng nhƣ giọng nói nói nhƣ thế, lại bắt đầu dùng sức mà sát lên bối. "Nếu nhƣ, nhƣ thế nào? Cảm thấy đƣợc thoải mái sao?" "Không, cho dù ngƣơi nói nhƣ vậy . . . " Nói thực ra, thật thoải mái. Còn không bằng nói, cùng cô bé đáng yêu nhƣ vậy nhƣ vậy chặt chẽ tiếp xúc, không có khả năng không cảm thấy thoải mái đi. Nhƣng là, nếu nhƣ nói ra thành thật - cảm tƣởng, cảm giác, cảm thấy sẽ mất đi nào đó thân là nhân - thứ gì trọng yếu. "Toan tính, ngoài ý muốn - ƣơng ngạnh đây . . . Nhanh lên bị ta khép lại lạc đi ngƣơi!" "Khép lại lạc! ?" Punyu. Punyu ân. Vừa mới giống nhƣ nghe đƣợc nguy hiểm gì - từ ngữ bộ dạng, nhƣng bị đè ép tới đƣợc bộ ngực xúc cảm phân tán lực chú ý, ngựa đầu đàn thƣợng liền trở nên mông lung lên. ( cái này, không xong . . . ! ) Cho dù là khi còn nhỏ đã bị ( giáo đạo viện ) đào tạo làm sát thủ mà thành lớn lên Kamito, cũng không có chịu quá đối kháng loại này hấp dẫn - huấn luyện. Huống hồ cũng không phải cần lo lắng loại này đối sách tuổi thọ, Khế Ƣớc Tinh Linh của hắn cũng sẽ đem tiếp cận - nữ tính toàn bộ đuổi đi - quan hệ. Nhƣng là, hiện tại - Kamito là chính trực thời kỳ trƣởng thành - thanh thiếu niên. Xuyên thấu qua gầy yếu áo tắm cảm nhận đƣợc đè ép tới đƣợc bộ ngực xúc cảm, lý trí đã muốn có thể nói là ở bùng nổ - điểm tới hạn thƣợng. "Này, này . . . Ngƣơi đang ở đây sờ làm sao a! ?" "Cấp, cho ta thành thật một chút! Đem ngƣơi đắc khuôn mặt thật, cùng nữ kia nói nha " "Đúng, đúng rồi! Ngƣơi vì cái gì biết liên · Asberg chuyện tình ── " Kamito quay đầu lại chính còn muốn hỏi ── Đúng lúc này. Cân ── Đột nhiên, phòng tắm - cửa đƣợc mở ra. " . . . ! ?" Đứng ở nơi đó chính là ── "Cla, Claire?" Cúi đầu, bả vai phốc phốc - rung động, Claire · Rouge.


"Cô, không nghĩ tới đã muốn sống lại a . . . " Fianna cắn chặt môi dƣới. "Ngƣơi, ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi, đến, đến đến đến đến, rốt cuộc là đang làm cái gì a?" "Không, không phải nhƣ thế Claire, cái này là cái kia ── " Guhhhhh... . . . . . ! Claire - tóc hồng, nếu nhƣ hừng hực thiêu đốt - hỏa viêm loại thật dựng lên. Kamito hắn đã làm xong nhƣ nhau thƣờng ngày biến thành cháy sém - giác ngộ, nhƣng ── "..." Chuẩn bị vung lên roi - Claire - động tĩnh, đột nhiên ngừng lại. Loại hồng ngọc - trong con mắt dấy lên ngọn lửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm Fianna. Fianna trên mặt hiện lên phú dƣ thừa - biểu tình, phốc ── Đem bộ ngực hƣớng Kamito trên lƣng dán. "Fianna! ? Vì, vì cái gì làm loại này thêm dầu vào lửa loại chuyện ── " Kamito vội vàng hấp tấp mà nghĩ rời xa, nhƣng là cánh tay bị nắm chặt trốn không ra. "Vừa mới, ta tự cấp Kamito chà lƣng đây. Có thể đừng đến vƣớng bận sao?" "Cô, ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi . . . " ( a a . . . Ta, muốn chết đi ) Kamito tâm tình không hiểu vững vàng - nhắm hai mắt lại. Nhƣng là, Claire kế tiếp áp dụng - hành động, hoàn toàn hay là tại ngoài dự đoán. Không giống là thƣờng ngày giống nhau lấy viêm chi roi thổi bay Kamito ── "Ta, ta cũng vậy . . . Đến thay ngƣơi chà lƣng " "A? " " ha?" Chăm chú nhìn im lặng - hai ngƣời ── Nhƣ thế tuyên cáo . "Cho nên nói, ta cũng vậy phải tắm rửa nha!" ◇ "Cảm thấy đƣợc thế nào Kamito? Thoải mái sao?" "A nha, là ta chà xát - có điều thoải mái đi?" ( chờ, vân vân, đây rốt cuộc . . . Là tình huống gì a! ? ) Ba phần sau. Kamito - đầu hoàn toàn lâm vào bối rối.


. . . Cảm giác, cảm thấy nhƣ là mơ thấy không xong - ác mộng. Nhƣng là, trên lƣng cảm giác đƣợc - xúc cảm lại thật sự. Một mình dùng - trong phòng tắm, chẳng biết tại sao cùng hai cái mỹ thiếu nữ cùng nhau nhập dƣ . Hơn nữa hơn nữa, Claire không có mặc áo tắm. Ở vào thân thể trần truồng chỉ bao nhất cái khăn tắm - bộ dáng. Nhẵn nhụi - mầu trắng ngà da thịt, khiến cho chân hồng sắc tóc càng thêm ánh sáng. Nhỏ xinh mà mảnh khảnh dáng ngƣời tỉ lệ. Giống nhƣ điềm đạm đáng yêu yêu tinh loại - tứ chi, cho dù không có bộ ngực cũng hết sức có mị lực. Theo khăn tắm - trong khe hở nhìn thấy - trên đùi có lƣu đỏ lên - dây lƣng dấu vết. Đó là Claire đem dạy dỗ dùng - roi da cột vào trên đùi - quan hệ. Cái kia dấu vết cũng làm ngƣời ta cảm thấy không hiểu đẹp đẽ. Kamito liều mạng mà không nhìn tới hai ngƣời bộ dạng, nhƣng là cho dù nói thế nào bởi vì thật hẹp, chính là hơi chút động một chút thân thể đều đã nhƣợng da thịt chặt chẽ tiếp xúc. Cái kia xúc cảm, ngƣợc lại nhƣợng sức tƣởng tƣợng càng thêm bùng nổ. "YAA. A. A. . . . . Chờ một chút, ngƣơi đang ở đây sờ làm sao a, ngu ngốc!" "A, nhƣ vậy động mà nói phía trƣớc sẽ sát đến . . . Nha ô " Nghĩ gãi ngứa khi hơi chút động một chút mà thôi liền biến thành nhƣ vậy. ( bỏ qua cho ta đi . . . ) Đối cùng tuổi - thiếu niên mà nói có thể là nhƣ mộng ảo - đào nguyên hƣơng cũng nói không chừng, đối Kamito mà nói không bằng nói là nhƣ đứng đống lửa, nhƣ ngồi đống than - cảm giác mà thôi. . . . Tại sao phải biến thành nhƣ vậy a, hoàn toàn không hiểu nổi. Đại khái là Claire dấy lên đối Fianna đối kháng tâm cho nên mới nói ra những lời này, khiến cho chính mình không có đƣờng lui ── Đối bị cuốn vào - Kamito thật sự mà nói chịu không nổi loại tình huống này. Thật là mau một giây cũng tốt mà nghĩ thoát ly loại này tình cảnh, nhƣng chỉ cần hơi chút động một chút thân thể da thịt sẽ chặt chẽ tiếp xúc, nghĩ ra cũng ra không đƣợc. "Xem, hay là ta chà xát càng thêm thoải mái đi, cho ta nói ngƣơi thật thoải mái!" "Đau quá ~ trên lƣng - da phải bong ra từng màng nha!" "A, này, nhƣ vậy lực mạnh? . . . Woa woa, trên lƣng ngƣơi nhƣ thế nào tràn đầy miệng vết thƣơng a " "A a, luôn bị không biết nơi đó - ai cấp quất - quan hệ đi " "Thực, thật sự là ngƣợng ngùng a . . . " Kamito nửa mở mắt phun ra câu oán hận, Claire thẹn thùng nói xin lỗi.


" ── Không, nói đùa. Này lúc trƣớc - vết thƣơng cũ " Trên lƣng - đả thƣơng, là ở trƣớc kia làm cực mạnh - Tinh Linh Hime nơi đó lƣu lại. " . . . Ân? Fianna, ngƣơi đang nhìn cái gì a " ── , Claire cau mày nhìn Fianna. "Cái. . . , cũng không có chuyện gì rồi " "Của ta Tinh Linh khắc ấn, làm sao vậy?" Fianna, theo mới vừa mới bắt đầu liền thâu liếc trộm Claire trên tay phải - Tinh Linh khắc ấn. "Không, không phải nói cũng không có chuyện gì sao!" Hiếm thấy mà phát ra thanh âm hốt hoảng, dật mở ánh mắt - Fianna. Claire lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhƣ vậy - nàng ── " . . . Của ngƣơi Tinh Linh khắc ấn, thế nhƣng khắc ở chỗ này đây. Thật hiếm thấy " Bị áo tắm bao ở - Fianna - khe ngực, có thể nhìn thấy Tinh Linh khắc ấn - một phần. "Nhớ rõ là, Thánh Tinh Linh - ngƣời sử dụng sao?" "Ân . . . Đúng vậy " Đáp trả - Fianna - biểu tình hơi chút cứng lại rồi. Đúng vậy na chủng loại hình - Tinh Linh, triệu hoán đi ra nhìn xem " Kamito với này có hứng thú. Làm tham dự cùng cái nhiệm vụ - đồng bọn, sử dụng - Tinh Linh loại hình hẳn là phải hiểu xuống. Hơn nữa cũng có thể tạ này quyết định đội ngũ - phân công. Nhƣng là, Fianna chẳng biết tại sao trên mặt hiện lên mất hứng - biểu tình quay đầu đi. "Tất yếu - thời khắc sẽ cho các ngƣơi xem. Tinh Linh sử không nên dễ dàng - gọi về Khế Ƣớc Tinh Linh nha " Quả thật, ở học viện sinh trung cũng tồn tại loại nghĩ gì này - Tinh Linh sử. Bởi vì theo Tinh Linh sử - tƣ thế hình dạng, thì có thể bị đối thủ biết này thuộc tính cùng nhƣợc điểm. Về phƣơng diện khác ── "Không theo hằng ngày lên thành lập cùng Khế Ƣớc Tinh Linh - tốt câu thông, tin cậy quan hệ chắc là không biết sinh ra - nha " Cũng có giống nhƣ Claire loại ý nghĩ này - nhân, trong học viện loại ngững ngƣời này đa số phái.


Bất kể là bên kia - ý kiến đều có đạo lý của nàng, bên kia là chính xác - không thể quơ đũa cả nắm, nhƣng là ── Chẳng biết tại sao Claire - câu nói kia, giống nhƣ đã dẫm vào Fianna - địa lôi. " . . . Ngƣơi chắc là không biết bối rối. Claire · Rouge " " . . . ? Chờ một chút, kia là có ý gì ── " "Ta đi ra ngoài " Dùng kết băng giống nhƣ thanh âm lầu bầu, Fianna chậm rãi đứng lên. ── Đúng lúc này. " . . . ! ?" Ở phƣơng xa, hơi có thể nghe thấy kiếm kích - giao chiến thanh. Nhân loại bình thƣờng có thể sẽ nghe rò đi, kim loại cho nhau đánh thanh âm. Nhƣng là, đi qua chịu quá ( giáo đạo viện ) huấn luyện - Kamito đúng là nghe thấy đƣợc. "Kamito, làm sao vậy?" "Trong học viện đã xảy ra chiến đấu ── " Là học viện sinh - quyết đấu à. Không, nói vậy hẳn là lập tức sẽ bị Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn ngăn cản mới đúng. "Có dự cảm không tốt " Kia thuần túy chính là dự cảm ── Trực giác đi. Trải qua vô số lần chiến đấu, nghiền nát thấu triệt, làm Tinh Linh sử - trực giác ── Tin tƣởng hẳn là không có ngay cả loại cảm giác này đều trở nên trì độn. ( tuyệt đối sẽ không sai, gặp nạn nhƣ vậy tên ở ── ) Từ trong phòng tắm chạy vội mà ra, rất nhanh mà mặc vào đồng phục, lúc này còn rất buồn ngủ giống nhƣ mà xoa mí mắt - Est mặc đồ ngủ cứ tới đây rồi. Xem ra này Kiếm Tinh Linh cũng cảm thấy dị biến bộ dạng. "Kamito, bên ngoài có không quá đồ tốt ở " "A a, mới vừa tỉnh ngủ thực xin lỗi a, Est " "Sẽ không, Kamito. Ta là kiếm của ngƣơi " Kamito nắm lên Est - tay nhỏ bé, thiếu nữ thân thể trong nháy mắt biến thành hạt ánh sáng. Sau nháy mắt. Kamito - trên tay liền nắm Tinh Linh ma trang ── Hộ Giới Thần · Est.


Mặc dù so với bình thƣờng - thân kiếm còn muốn nhỏ mà hào quang cũng có điều độn, nhƣng mới vừa rời giƣờng cũng không có biện pháp. Kamito theo phòng - cửa sổ chạy vội ra ngoài. "Đợi, từ từ rồi . . . A a thật là, lại đây, Scarlet!" Claire kêu Scarlet, đuổi theo Kamito nhảy ra ngoài. Chƣơng thứ năm Ma vƣơng - ngƣời thừa kế "Đây là có chuyện gì ── " Bị mãnh liệt xuy phất - ma Phong Tinh Linh làn gió quấn quanh, hiên ngang xuất hiện - Elis á khẩu không trả lời đƣợc. Ở trƣớc mắt triển khai chính là, làm ngƣời ta khó có thể tin quang cảnh. Bảo hộ học viện trị an - Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn ( Sylphide ) bọn kỵ sĩ, buồn thiu thành đôi mà té trên mặt đất. Có thể gia nhập Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn - kỵ sĩ chỉ có thành tích vĩ đại - học viện sinh. Thể nhƣng sẽ ── ( chẳng lẽ nói, bị này gần một ngƣời - ngƣời xâm lăng cấp đánh bại sao! ? ) Ở mênh mông mƣa phùn đánh xuống - ám ám bên trong. Khoác ngay cả mũ áo khoác - nhỏ xinh bóng ngƣời, đứng ở đổ thành gấp đôi cô gái trung tâm. "Ngƣơi cái tên này, chính là ngƣơi làm sao!" Elis bén nhọn mà chất vấn. Nắm chặt trên tay - Tinh Linh ma trang ── ( Phong Dực Chi Thƣơng )( Ray·Hawk ) bày ra giá thức. Thu đƣợc học viện có ngƣời xâm lăng xuất hiện, gồm trong thƣ viện - phong ấn chỉ định tài liệu mật cƣớp đi - báo cáo, mới hẹn ở 30 phút tiền. Elis lập tức đối Kỵ Sĩ đoàn - tiểu đội phát ra truy dấu vết mệnh lệnh, chính mình cũng biên dùng phong chi Tinh Linh hƣớng các tiểu đội phát ra chỉ thị, biên một ngƣời truy tung ngƣời xâm lăng. Nhƣng mà, đuổi tới liên lạc gián đoạn - chỗ vừa thấy ── Chính là trƣớc mắt này bức thảm trạng. Trƣớc mắt - Tinh Linh sử vẫn ngậm miệng không nói lời nào. Chỉ cảm nhận đƣợc hắn hiển lộ ra cƣời nhạo - thái độ. " ── Phải không, nhƣ vậy cho dù dùng sức mạnh cũng muốn nhƣợng nói chuyện với ngƣơi " Elis chống chọi - ( Phong Dực Chi Thƣơng ) nổ vang dựng dục ra gió. Chợt xem dƣới, không ở chung quanh phát hiện Khế Ƣớc Tinh Linh - bóng dáng, trên tay cũng không có Tinh Linh ma trang bộ dạng. Nhƣng là, trƣớc mắt - Tinh Linh sử đã đánh ngã năm Kỵ Sĩ đoàn - cô gái. ( sử dụng chính là thân thể căn cứ kiểu Tinh Linh sao? )


Đối thủ - khuôn mặt thật còn không hiểu nhiều lắm. Hoặc là nên, nếu không thấy Tinh Linh - bóng dáng, hắn cũng có thể có thể không là Tinh Linh sử sao ── Không, kia không có khả năng. Cho dù là đánh lén, không phải Tinh Linh sử đích nhân loại không có khả năng một ngƣời liền đả đảo năm Kỵ Sĩ đoàn viên. ( nhƣ vậy, khiến cho ta thấy tận mắt chứng nhận một chút đi ── ! ) Elis cầm Phong Dực Chi Thƣơng bày ra giá thức, nhanh nhƣ gió mạnh về phía trƣớc đột kích. Đối thủ đến cùng có phản ứng rồi. Theo liền thân mũ hạ nghe thấy mơ hồ không rõ thanh âm ── " ── Hiện ra đi, nha sói Tinh Linh ( WolfFang )!" Trong phút chốc, mặt đất xuất hiện sáng lên - văn dạng, có dữ tợn - sói tƣ thế Tinh Linh đƣợc triệu hoán đi ra. "Thì phải là ngƣơi cái tên này - Tinh Linh ƣ, nhƣng là, đây không phải là của ta ma Phong Tinh Linh đối thủ!" Biên chạy trƣớc, Elis biên khẩu súng quét ngang quét. Đồng thời thả ra - Liệt Phong Đoàn đồng biên đem lộ cây quét ngã biên hƣớng nha sói Tinh Linh tập kích mà đi. Elis nhƣ là bị chính mình làm ra - phong chi cơn xoáy cuốn hút đi vào loại mà tăng tốc đi tới ── Không nhìn bị ngăn trở - nha sói Tinh Linh bay thẳng đến Tinh Linh sử công kích. Đáp ── Đạp xuống mặt đất. Học viện đồng phục - váy tung bay, Elis nhảy dựng lên. Sở trƣờng - theo trên không cấp đánh xuống công kích. Ở huấn luyện trận đấu khi đánh ngã vài tên thƣợng cấp sinh - chiêu thức. Khế Ƣớc Tinh Linh bị ngăn trở, không phòng bị - Tinh Linh sử ngẩng đầu nhìn phía trên. Sau đó, xòe bàn tay ra nhắm ngay Elis phƣơng hƣớng. "Cái gì! ?" "Hiện ra đi, phá Lôi Tinh Linh ( Blast·Gear )!" Nháy mắt, theo bàn tay thả ra - màu xanh trắng - lôi quang, hƣớng tới Elis thả đi ra ngoài. Không dự đoán đƣợc sẽ bị công kích - Elis, trên không trung trốn cũng trốn không thoát, đã bị thẳng đánh bị thổi bay đi ra ngoài.


Ngay sau đó nha sói Tinh Linh liền tập kích lại đây. Đem suất trên mặt đất - Elis áp đảo, chuẩn bị cắn cổ họng của nàng, lửa sém lông mày là lúc ── Mới nghe thấy hƣu mà vang lên chém xé không khí thanh âm, nha sói Tinh Linh thân hình một cái chớp mắt đã bị bốn phần cắt chặt đứt, đốt đốt thành tro bụi rồi. " . . . ! ?" Elis ngẩng đầu, ánh mắt đuổi theo chém nứt ra bầu trời đêm sen hồng cặn ── "Thiếu ta một chuyến nha, Elis · Fahrengart " Quạ đen ban - Claire · Rouge, tay cầm viêm chi roi đứng ở nơi đó. Tiếp theo ── "Elis, không có chuyện gì sao!" Cầm trong tay bạc trắng chi kiếm - Kagehaya Kamito chạy tới. ◇ Kamito lập tức chạy về phía rồi ngã xuống - Elis bên ngƣời. Nắm Tinh Linh ma trang ( Elemental Waffe ) ── Hộ Giới Thần · Est bày ra giá thức, giống nhƣ là muốn bảo hộ nàng giống nhau chắn tại phía trƣớc. Claire hơi chút thối lui đến phía sau, cùng với đến chậm - Fianna cũng thở phì phò chạy tới. "Elis, không có chuyện gì sao?" " . . . Chƣa, không có gì trở ngại " Kamito ôm lấy bả vai của nàng, Elis đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên kia là ai?" "Theo các ngƣơi không có vấn đề gì. Nơi này liền giao cho Kỵ Sĩ đoàn các ngƣơi lui ra " "Cái này không thể đƣợc. Chúng ta chính là Tinh Linh sử nha. Cho dù không thuộc về Kỵ Sĩ đoàn, cũng cha vì bảo hộ học viện mà chiến đấu - nghĩa vụ " "Chính là nhƣ vậy. Hơn nữa ── " Thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào Elis - mặt, Kamito nói. "Trọng yếu - đồng bọn bị thƣơng, ngƣơi nghĩ rằng ta sẽ ngồi xem mặc kệ sao?" "Kamito . . . " 【 tối đen: Kamito ngƣơi $%^%^*#Y$#^%*^ ( bị bắt đi )】 Elis gắt gao nhéo lồng ngực của mình, đỏ mặt thành một mảnh. ── Đúng lúc này. "Hắc ~ không nghĩ tới ngay cả ngƣơi đều đến đây a. Kagehaya Kamito " Trƣớc mắt - Tinh Linh sử phát ra âm thanh. Cảm giác, cảm thấy nghe làm ngƣời ta tức giận thanh âm. " . . . Ngƣơi là ai? Vì cái gì biết tên của ta?"


"Ngƣơi chính là rất nổi danh a. Cùng ta giống nhau là nam tính Tinh Linh sử " "Cái gì! ?" Trƣớc mắt - Tinh Linh sử, chậm rãi bỏ đi ngay cả mũ áo khoác. Trong nháy mắt đó, ở đây - toàn bộ thành viên đều thật nuốt thở ra một hơi. Áo khoác ở dƣới khuôn mặt thật là ── Nâu - làn da thƣợng toàn thân che kín hình xăm. Màu đỏ - ánh mắt sáng ngời rực rỡ - ── Thiếu niên. "Làm sao có thể . . . Không nghĩ tới, trừ bỏ Kamito bên ngoài còn có cái khác nam tính Tinh Linh sử! ?" Claire phát ra thanh âm kinh ngạc. Nữ giả nam trang - cô gái ── Cũng không phải. Không riêng gì thanh âm cùng diện mạo, còn có kia thể trạng bất kể thế nào xem đều là nam. ( ngƣời này, rốt cuộc là . . . Không, hiện tại so với loại chuyện này ── ) Ở Kamito - trƣớc mắt, bị thƣơng - Kỵ Sĩ đoàn các thiếu nữ bị đánh ngã trên mặt đất. " ── Đây là, ngƣơi làm sao " "A a. Nhƣng là ta nhƣng không có giết các nàng. Bọn này yếu đuối - nhà ấm Đại tiểu thƣ, là ngay cả giết giá trị đều không có - một đám ngƣời a " "Ngƣơi nói cái gì!" "Bình tĩnh một chút Elis, đừng trung loại này nhàm chán - châm ngòi " Elis cắn chặt lấy nha, sau đó ở Kamito bên tai nhỏ giọng nói xong. "Cẩn thận một chút, Kagehaya Kamito. Tên kia cùng Tinh Linh làm nhị trọng khế ƣớc " "Ngƣơi nói nhị trọng khế ƣớc?" Cái gọi là nhị trọng khế ƣớc, đơn giản mà nói liền là đồng thời cùng hai Tinh Linh ký kết khế ƣớc. Tạ từ sử dụng số nhiều - Tinh Linh có thể sử phong cách chiến đấu - nhƣợc điểm có thể góc bù. Nhƣng là, cùng số nhiều - Tinh Linh ký kết khế ƣớc, ở đại bộ phận dƣới tình huống đều chỉ sẽ trở thành khuyết điểm mà thôi. Khế Ƣớc Tinh Linh lẫn nhau cho nhau can thiệp, sử lực lƣợng vốn có không thể phát huy. Vừa lúc liền nhƣ hiên tại Kamito - trạng thái giống nhau. Bởi vì cùng Ám Tinh Linh - khế ƣớc còn không có phá vứt bỏ, sử vốn có thể phát huy lực lƣợng cƣờng đại Tinh Linh Est bị ức chế ở.


" . . . Nam tính Tinh Linh sử. Trừ lần đó ra, hay là nhị trọng ngƣời lập khế ƣớc ( Double Conductor ) sao " "A a, tên kia sử dụng chính là, gần tiếp chiến đấu kiểu nha sói Tinh Linh cùng cự ly xa công kích kiểu phá Lôi Tinh Linh " Elis gật gật đầu. "Nha, hôm nay có thể hay không trƣớc buông tha ta à ~? Hiện tại không có cùng ngƣơi chiến đấu - tâm tình a" 【 tối đen: nơi này ~ ký hiệu là chỉ nói chuyện - khẩu khí hƣớng nhỏ (tiểu nhân) du côn cảm giác tƣơng tự, không hiểu - có thể đi xem Nhật Bản "Nhân nghĩa" tấm 】 "Ngƣơi nói cái gì?" Đối với bãi làm ra một bộ khinh thƣờng nhân dạng tử vẫy tay - thiếu niên, Kamito nhíu mày. "Ta chỉ cần có thể bắt đƣợc này là tốt rồi " Thiếu niên đem từ trong lòng ngực lấy ra - mảnh nhỏ màu đen đá phiến phát hiện ra đi ra. "Đó?" "Theo học viện trong thƣ viện cƣớp đi, phong ấn chỉ định - cơ mật số liệu. Tạ từ đặc thù - Tinh Linh cơ quan có thể giải thích đọc - mật độ cao tình báo bị viết nhập ở bên trong " Elis biên gài hảo phong chi ma súng biên thấp giọng nói xong. "Phong ấn chỉ định - cơ mật số liệu? Vì cái gì loại đồ vật này ── " Tại đây nháy mắt. Có con roi da bay về phía thiếu niên - trong tay. Là Claire - tập kích bất ngờ. Không biết có phải hay không là bị nhìn xuyên rồi, thiếu niên dễ dàng mà tránh thoát này trƣớc hết ── " ── Kamito, Elis!" "A a!" Ở Claire quát to phía trƣớc hai ngƣời liền động. "Hứ, từng bầy đều là ngu ngốc a " "Ngƣơi cái tên này ── " Không biết có hay không cảm thấy Kỵ Sĩ đoàn - đồng bọn bị vũ nhục rồi, Elis trào dâng lên. Phong Dực Chi Thƣơng hƣớng vƣợt qua vung lên ── Loạn vũ - phong nhận chặt đứt lộ cây. "Haha, lại là đột tiến sao? Thật sự là không ~ tân chiêu na!" Biên né tránh cuồng loạn tàn sát bừa bãi - phong nhận, thiếu niên nhảy dựng lên.


Siêu việt nhân loại - lực nhảy. Nếu nhƣ bóng dáng loại - động tác lấy một tờ chi cách sát qua công kích ── Lại cho đột kích tới đƣợc Elis - bụng một cái phản kích quyền. "Cô ── " "Elis!" Kamito kêu to. ( đem cái kia Elis gần một kích liền . . . ) Nhƣợng Elis té xỉu - thiếu niên, lập tức chạy về phía trong bóng đêm ẩn tàng thân hình ── "Sẽ không để cho ngƣơi chạy thoát đấy!" Claire lập tức thả ra viêm chi roi ( Flame Tan ). Miêu ra duyên dáng đƣờng cong, ở đêm ám trung thoáng hiện nóng rực - chém thiểm. Tinh Linh Vƣơng - pho tƣợng trong nháy mắt bị chặt đứt, phát ra khoa trƣơng - tiếng vang sau đó phát toái. Kamito giơ lên Hộ Giới Thần · Est, vọt vào giơ lên - cát bụi bên trong. Vừa mới - công kích, hẳn là không có thẳng đánh tới. Dựa vào phát hiện hơi thở đến tác chiến ── Đột nhiên. Sau lƣng truyền đến một cỗ sát khí. Kamito lập tức hƣớng bên cạnh nhảy dựng. Một cái chớp mắt phía trƣớc đầu - vị trí, hiện lên một đạo chủy thủ - chém Hikari. 【 chú thích: nguyên văn Dagger , chỉ toàn bộ dài 10~30 Mét - đoản đao 】 Thiếu niên giẫm ra không tiếng động - nện bƣớc. Không có lộ ra một chút ít khả thừa lúc chi sơ hở. Hoàn toàn không có dƣ thừa - động tác ── Quả thực tựa nhƣ vô âm sát nhân thuật bình thƣờng. ( ngƣời này ── Nghề nghiệp sát thủ sao! ? ) Trong bóng đêm dao sắc chợt lóe, Kamito miễn cƣỡng mà sử dụng kiếm đón xuống. Khoảnh khắc, bụng dƣới truyền đến một trận đòn nghiêm trọng. Mãnh liệt đánh tiến - một quyền, hỏng mất Kamito - thể thế. Đi theo hung lƣỡi dao đánh úp lại ── Nhƣng là, Kamito dụng quyền {bối kích} rơi chủy thủ, thừa thế trên mặt đất quay cuồng rớt ra khoảng cách. "Hắc ~ rất có nghề thôi ~, thật không hỗ là cực mạnh - Kiếm Vũ Hime " "Cái gì! ?" Kamito kinh ngạc mà trợn to hai mắt.


( ngƣời này, biết bộ mặt thật của ta sao! ? ) Ngay tại Kamito phân tâm một ít trong nháy mắt - khe hở. Thiếu niên nhếch miệng cƣời nhạo lại bƣớc tới. Trên tay hắn không có vũ khí. Kamito cầm Hộ Giới Thần · Est bày ra giá thức ── " ── Hiện ra đi, Kiếm Tinh Linh ( Falchion )!" "Cái! ?" Kịch liệt - hỏa hoa bốn phía. Chém ngang quay lại Hộ Giới Thần · Est bị bắn ra rồi. Thiếu niên tay cầm lóng lánh thanh sắc quang mang - đại kiếm. Không phải bình thƣờng - kiếm ── Là Kiếm Tinh Linh - Tinh Linh ma trang. "Đệ tam chỉ Khế Ƣớc Tinh Linh! ?" Cùng đồng thời sử dụng hai Tinh Linh - Tinh Linh sử, có từng giao thủ quá vài lần. Nhƣng là, sử dụng ba con đã ngoài Tinh Linh - Tinh Linh sử liền từ tới cũng chƣa từng nghe qua. "Cũng không phải nhƣ vậy đáng giá kinh ngạc chuyện đi. Ma vƣơng Solomon chính là sử dụng quá bảy mƣơi hai trụ - Tinh Linh a " "Ít chuyện phiếm . . . Loại đồ vật này chẳng qua là truyền thuyết thôi ── " "Truyền thuyết kia - tồn tại, nếu ngay tại trƣớc mắt của ngƣơi đây?" Thiếu niên bẻ cong môi - một góc cƣời nhạo. "Lão Tử ta là Jio · Inzargi ── Ma vƣơng - ngƣời thừa kế " "Kamito, mau tránh ra!" Nháy mắt, từ phía sau lƣng phƣơng hƣớng thả ra một chút cũng không có số đích hỏa cầu. Là Claire - Tinh Linh ma thuật. Kamito lập tức phản ứng nhảy dựng lên. Trút xuống xuống - hỏa cầu chi mƣa. Nhƣng là, thiếu niên ── Jio · Inzargi vẻ mặt dƣ dật mà giơ tay lên, " ── Hiện ra đi, Phong Tinh Linh ( Aerial )!" Bị áp súc - phong chi đoàn đồng hiện lên phóng xạ hình dáng phóng xuất ra đi. Cơn xoáy cuốn - gió cấp chín nắm lửa cầu hoàn toàn tiêu trừ, đem Kamito tính cả chung quanh - gạch ngói vụn cùng nhau thổi bay. ( Phong Tinh Linh . . . Thứ bốn chỉ Tinh Linh sao! ? ) Trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình - Kamito chính phía trên, xuất hiện Jio thân ảnh. Hắn đang mở phóng Phong Tinh Linh đồng thời, lợi dụng cái kia lực đạo nhảy.


Trên tay nắm lóng lánh bạc trắng quang huy - Kiếm Tinh Linh chi lƣỡi dao. "Đi chết đi ── Cực mạnh - Tinh Linh Hime ( liên · Asberg ) " " . . . ! ?" Tỏa sáng - mũi kiếm tới gần Kamito - trái tim ── Đang ở đó khoảnh khắc. Theo giữ bay tới một viên hòn đá nhỏ. "Hứ ── " Jio tính phản xạ mà văng ra nó, nháy mắt. Ban ngày loại - loang loáng tràn đầy tầm nhìn. Ánh mắt bị thiểm - Jio đâm trật mục tiêu, kiếm cắm trên mặt dất. Kamito nhanh chóng trọng chỉnh thể thế ── Leng keng ── Mà thoát phá loa lên. Vỡ vụn - trong suốt tảng đá ngã nhào đến Kamito bên chân. ( . . . Đây là, Tinh Linh khoáng thạch? ) Kamito kinh ngạc mà quay đầu lại. Ở nơi nào ── "Nha, có phải hay không quên mất sự tồn tại của ta nữa à?" Fianna thủ chống nạnh đứng ở nơi đó. ◇ ── Làm không tốt đã bị phát hiện thanh âm đang run rẩy rồi. Ngay cả nhƣ vậy, Fianna hay là kiên cƣờng mà trừng địch nhân trƣớc mắt ── Jio · Inzargi. Trong tay nắm - Tinh Linh khoáng thạch có ba cái. Mỗi trong đó đều phong ấn thiểm Quang Tinh Linh. Hiệu quả tuy rằng hoa lệ nhƣng không hề lực công kích, nhiều lắm chính là hoa mắt dùng - đạo cụ. Vừa mới - chẳng qua là đánh bất ngờ, nhƣng chỉ sợ hắn không phải loại này lừa con nít - chiêu số có thể lại thông dụng đối thủ. Jio · Inzargi chậm rãi quay đầu mặt hƣớng Fianna. "Nha, vừa mới cản trở ta - nhân là ngƣơi sao?" "Nhƣng hắn là đồ đạc của ta nha. Cũng sẽ không cho ngƣơi ra tay - " Đúng vậy sao ── " Jio nhẹ nhàng mà giơ tay lên hƣớng về nàng.


" ── Hiện ra đi, ma Quang Tinh Linh ( Shining·Ray )" 【 tối đen: hải tặc ED8 Thật sự không tệ nghe đây . . . 】 Một cây tản ra điềm xấu hào quang - súng ở trong tay hắn hiện ra ── Đã tập trung vào Fianna - trái tim. "A ── " Fianna nàng ── Ngay cả động cũng không nhúc nhích đƣợc. Phảng phất bị kẻ săn mồi chú ý - con mồi bình thƣờng. Tinh Linh khoáng thạch theo nắm chặt trong tay rải rác rơi xuống. Đầu ngón tay nhân khủng bố mà run rẩy. ( không đƣợc, vừa muốn cùng ngày đó giống nhau ── ) Hồi sóc - trí nhớ. Bốn năm trƣớc. Che ở trƣớc mặt nàng, ngày đó. Nếm đến tuyệt vọng cùng khủng bố tƣ vị ngày hôm đó, Fianna - tâm linh nhận lấy bị thƣơng. Kiên nghị mà đối kháng, nghĩ muốn xuất ra dũng khí, nhƣng là thân thể - run rẩy lại dừng không đƣợc. "Nhƣ vậy, đi chết đi ── " Jio bắn ra quang chi súng. "Fianna!" Claire thả ra viêm chi roi, nhƣng ở khoảng cách này hạ căn bản không kịp. Fianna nhắm lại hai mắt. Làm tốt ở một cái chớp mắt lúc sau mặt sắp tử vong giác ngộ. Nhƣng là ── " . . . A?" Không có cảm giác thấy kia lẽ ra quán xuyên tâm tạng - đau đớn. Nhất mở hai mắt ra ── "Kamito . . . -kun . . . ?" Kamito che ở trƣớc mắt, dùng tay trái tiếp đƣợc quang chi súng. Bị xỏ xuyên - bàn tay nhỏ giọt tiên hồng sắc - máu. "Này này, nhìn lầm ngƣơi nha. Thế nhƣng bao che cái loại này rối gỗ " "Ầm ĩ chết . . . Fianna chính là đồng bọn của chúng ta a " Nhƣ là nhịn xuống đau nhức loại - tiếng rên rỉ, Kamito đƣơng trƣờng quì một gối.


Jio không kiên nhẫn mà vặn vẹo lên mặt, giơ tay lên trung Tinh Linh ma trang kiếm dọn xong giá thức. "Đƣợc rồi, muốn chết nhƣ vậy trong lời nói liền lập tức giết ── " "Mới sẽ không để cho ngƣơi phải sính, tên kia chính là nô lệ của ta nha!" Khoảnh khắc, Claire thả ra - viêm chi roi đánh úp về phía Jio. Dán chỉ mặt đất đi tới sen hồng ngọc lửa. Jio động dƣới lƣỡi nhảy dựng lên. ── Đúng lúc này. Xa xa truyền đến đó nha thƣơng đó nha thƣơng - giáp trụ va chạm - minh thanh. Nghe đƣợc chiến đấu thanh âm, đại quy mô - Kỵ Sĩ đoàn tiếp viện chạy tới. "Hứ, hiện tại trƣớc hết buông tha các ngƣơi. Dù sao mục đích là số liệu đã tới tay rồi đó " "Đừng hòng chạy trốn!" "Claire, không cần sâu truy!" Định tiếp tục đuổi đi xuống - Claire, Kamito ngăn trở nàng. " . . . , Kamito, miệng vết thƣơng nhƣ thế nào đây?" "A a, không có gì đại không . . . Đau!" "Ngốc, ngu ngốc, không cần xằng bậy nha!" Claire chống đỡ đau nhức không thôi - Kamito đích lƣng. "Cùng ngƣơi đồng dạng là nam tính Tinh Linh sử . . . Tên kia, rốt cuộc là thần thánh phƣơng nào a?" "Ai biết . . . Fianna?" Kamito đột nhiên nhớ tới giống nhƣ mà quay đầu lại đi. Không biết có phải hay không là bởi vì cảm giác khẩn trƣơng giải trừ - phản tác dụng, Fianna đột nhiên nhƣ là cắt đứt quan hệ - rối gỗ dƣờng nhƣ ngã xuống. Chƣơng thứ sáu Xuất phát - sáng sớm ── Bốn năm trƣớc. Còn tuổi nhỏ - lòng của thiếu nữ linh, hoàn toàn hao tổn ngày nào đó. Tế điện chung quanh lý không ngừng phun ra - mãnh liệt ngọn lửa. Khói đen phun ra nuốt vào, rầm rầm rung động - hừng hực lửa cháy. Hỗn loạn đám vệ binh - tiếng kêu. Ngày này, ở hiến tế Tinh Linh Vƣơng - tế trong điện, đã xảy ra dao động đế quốc - chuyện lớn. Hỏa Tinh Linh Hime đột nhiên vạch trần lên phản kỳ, cƣớp đi tế trong điện cực mạnh - Viêm Tinh Linh ( Laevatain ). 【 tối đen: cổ Noel tƣ mà nói: Laevatein , bình thƣờng tác phẩm dịch Laevateinn, vì trong thần thoại Bắc Âu phì nhiêu chi thần Frey phối kiếm, vô luận ai nắm giữ thanh kiếm này, thanh kiếm này sẽ gặp theo cầm kiếm ngƣời - hy vọng, một mình ở trên chiến trƣờng bay múa giết chóc địch nhân. 】


Đế quốc - Tinh Linh kỵ sĩ hoàn toàn không phải tha đối thủ. Cuồng bạo - cực mạnh Viêm Tinh Linh, múa may thật lớn - viêm chi Ma kiếm, dễ dàng mà càn quét tiến lên ngăn cản các tinh linh. Ở cơn xoáy cuốn - ngọn lửa cùng khói đen bên trong, cô gái một ngƣời chạy trốn. Ở trong phòng ngủ chờ đợi - ( thần nghi viện ) - vu nữ nhóm, đã muốn tất cả đều hƣớng ra phía ngoài đào tẩu. Nhƣng là, cô gái cũng không phải là vì đào tẩu mà chạy trốn. Mà là vì ngăn cản nàng. Đem nàng coi là tỷ tỷ loại ngƣỡng mộ, từ đáy lòng tôn kính - senpai vu nữ ── Rudia · Erstein. ( nhất định là làm sao lầm rồi. Rudia đại nhân nàng, làm sao có thể làm chuyện nhƣ vậy ── ) Cô gái đã dùng hết khí lực, đến cùng đã tới tế điện - cửa vào. Hỏa Tinh Linh Hime ── Là ở chỗ này. Theo quay - cuồng phong tung bay - tóc hồng, tay cầm mãnh liệt thiêu đốt - phi diễm chi kiếm. Ám trong đêm, nàng kia bị ánh lửa chiếu sáng lên - khuôn mặt, có vẻ thê tuyệt mà xinh đẹp. "Rudia đại nhân . . . " Cô gái thật hít một hơi. Rõ ràng là vì ngăn cản nàng mới lại tới đây - ── Nhƣng ở kia khiếp ngƣời - sát khí trƣớc mặt, liền ngay cả đứng đều thật miễn cƣỡng. Nhƣng là, cô gái vẫn đang dũng cảm mà chen chúc xuất ra thanh âm. Không ngăn cản nàng không thể. Đây là sinh ra ở Vƣơng gia ngƣời - nghĩa vụ. "Ít đến ── Vƣớng bận " Hỏa Tinh Linh Hime dùng vô cảm tình thanh âm tuyên cáo . Ký túc nóng rực hỏa viêm nếu nhƣ hồng ngọc ( Ruby ) loại - con ngƣơi, phảng phất phải bắn thủng thiếu nữ trƣớc mắt giống nhƣ mà nhìn xuống nàng. "Không đƣợc, Rudia đại nhân. Nơi này không thể để cho ngài thông qua " Không yếu thế mà đem ánh mắt kia trừng mắt ngƣợc trở về, cô gái vịnh xƣớng lên Tinh Linh ngữ - gọi về kiểu ( Summoner ). ── Ngƣơi, phụng dƣỡng nhân tử vua chi Kiếm Thánh - kỵ sĩ a!


── Vâng theo từ xƣa - huyết chi khế ƣớc, trở thành bảo hộ kiếm của ta đi! Thiếu nữ Khế Ƣớc Tinh Linh là đại đại phụng dƣỡng Ordesia vƣơng thất - địa vị cao Thánh Tinh Linh. Cho dù không có biện pháp thắng lợi, hẳn là nhiều ít cũng có thể tranh thủ một chút thời gian mới là ── ── Vốn, là nghĩ nhƣ vậy. Nhƣng là. "Nói qua không cần vƣớng bận đi " Nháy mắt, hỏa Tinh Linh Hime huy động trong tay - phi diễm kiếm. Trong chớp mắt. Màu đỏ trảm kích chợt lóe, triệu hồi ra - Thánh Tinh Linh bị nóng rực - cƣớp hỏa ôm trọn sau tiêu diệt. "Nhƣ thế nào . . . Sẽ . . . " Đông ── , cô gái đƣơng trƣờng vô lực - quỳ xuống. Khó thở. Yết hầu co rút mà ngay cả thở dốc đều làm không đƣợc. Ký thác hết sức tin cậy - Khế Ƣớc Tinh Linh. Từ nhỏ bắt đầu vẫn bảo hộ thiếu nữ cực mạnh kỵ sĩ, liền đơn giản nhƣ thế mà tiêu diệt. "Không, không cần . . . Cứu cứu . . . Ta . . . Van cầu ngƣơi . . . " Tuyệt vọng - khủng bố cảm, hoàn toàn đem nguyên bản tràn đầy tự tin - cô gái nội tâm đánh thành mảnh vụn. Đem làm vƣơng tộc hết thảy - tự tôn hoàn toàn bỏ qua, cô gái chỉ có thể chảy nƣớc mắt cầu khẩn. Ở nơi nào - không phải là đế quốc - thứ hai Vƣơng nữ, cũng không phải ( thần nghi viện ) - tinh anh hime miko. Chỉ là cái vô lực - cô gái mà thôi. Hỏa Tinh Linh Hime im im lặng lặng cúi ngƣời xuống. Chỉ là nhƣ vậy, cô gái liền toàn thân run rẩy lên. "Fianna · Lôi · Ordesia ── Không cần lại độ xuất hiện ở trƣớc mặt của ta " Nàng ở cô gái bên tai nói nhỏ về sau, theo mãnh liệt thiêu đốt - hỏa viêm trung biến mất. ◇ " . . . ! ?" Fianna từ trên giƣờng nhảy lên. Bình ổn không đƣợc hỗn loạn - hô hấp, bị ƣớt đẫm mồ hôi - quần áo dán ở trên ngƣời. "Mộng . . . "


Nhẹ giọng nói thầm cũng điều chỉnh hô hấp, Fianna gắt gao bắt đƣợc khăn trải giƣờng. Địa điểm là quạ đen phòng học lều - Claire - phòng. Sáng sớm dƣơng quang theo bên cửa sổ bắn vào. Xem ra là cứ nhƣ vậy ăn mặc đồng phục đang ngủ. Tuy rằng không thể nói là ngủ ngon - quần áo, nhƣng đem thánh thuộc tính đan may đi vào ( thần nghi viện ) đồng phục có khôi phục mệt nhọc - hiệu quả. ( bí mật của ta, còn giống nhƣ không bại lộ bộ dạng a . . . ) Hơi chút rớt ra đồng phục - chỗ ngực, Fianna vì yên tâm mà thở hắt ra. ── Sau đó đang nhớ lại. Chuyện tối ngày hôm qua. ( khi đó, nếu không hắn đến bảo hộ ta mà nói. . . , hiện tại ta đã sớm ── ) Cắn chặt môi, bắt đƣợc khăn trải giƣờng - thủ lại thêm vài phần lực. ( . . . Cùng khi đó giống nhau. Kết quả, ta còn là cái gì đều làm không đƣợc. ) Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra ── "Fianna . . . Ngƣơi đi lên sao!" "YAA. A. A. . ! ?" Fianna nhịn không đƣợc phát ra kêu sợ hãi, nhanh chóng che khuất đồng phục rộng mở - chỗ ngực. "Ôm, thật có lỗi!" Kamito kích động mà tƣơng đƣơng tuyến dời. "Thật có lỗi . . . Bình thƣờng luôn dùng loại cảm giác này tới gọi tỉnh vị kia yêu ngủ nƣớng - Đại tiểu thƣ a " Gãi lấy đầu giải thích - Kamito, trên mặt lộ ra mỏi mệt - thần sắc. "Trên tay - đả thƣơng, đã muốn không có việc gì sao?" "A a, không có gì trở ngại. Bởi vì Claire lập tức đã kêu trị liệu ban đến " Kamito vung vung lên bị Tinh Linh xỏ xuyên qua - tay trái cấp Fianna xem. Miệng vết thƣơng quả thật đã muốn phục hồi nhƣ cũ đắc không sai biệt lắm, nhƣng này biểu tình thoạt nhìn tựa nhƣ ở chịu đựng đau đớn. "Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta. Đều tại ta xen vào việc của ngƣời khác " "Không, nếu khi đó Fianna không có sử dụng Tinh Linh khoáng thạch mà nói ta cũng sẽ bị giết chết. Thật sự thật cảm tạ ngƣơi đã cứu ta a. Giải phóng kiểu - Tinh Linh khoáng thạch, giá cả đều cao - rối tinh rối mù đi?" "Chƣa, không có gì lớn, ngƣơi nghĩ rằng ta là ai a?" "Thì ra là thế . . . Nguyên Vƣơng nữ điện hạ thôi " Kamito cƣời khổ ở bên giƣờng ngồi xuống. ( . . . Đáng, đáng ghét. Vì cái gì mặt của ta sẽ nóng nhƣ vậy ) Fianna - trái tim phù phù phù phù mà nhúc nhích. ( ta rõ ràng chính là, vì lợi dụng hắn mới làm nhƣ vậy - mà thôi )


Chẳng biết tại sao không có biện pháp xem thật kỹ Kamito - mặt, Fianna hai tay giúp đỡ đầu gối cúi đầu xuống. "Về ngày hôm qua - kẻ tập kích, Kỵ Sĩ đoàn còn tại trong điều tra bộ dạng. Tuy rằng giáo sƣ nhóm cũng rất bối rối, nhƣng chúng ta định chiếu nguyên bản - dự định đi trƣớc mỏ đô thị tiến hành điều tra " Lúc này Kamito cắt đề tài. "Cứ nhƣ vậy ── . Lại xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ phía trƣớc, ta có lời nói cho ngƣơi " "Hiện tại liền đàm cầu hôn còn quá sớm đi?" " . . . Đừng trêu đùa ta. Ngƣơi cũng biết đi? Chuyện kia rồi " Kamito lấy không kiên nhẫn - giọng nói nói xong đồng thời, ngoài cửa vang lên "Rắc đáp" một tiếng nhỏ giọng vang. Fianna trên mặt đột nhiên hiện lên trò đùa dai loại - mỉm cƣời. Đem xinh đẹp - tóc đen hƣớng về phía trƣớc nhất gẩy, môi lén lút kề Kamito bên tai ── "Ta đã biết. Hai ngƣời một chỗ, ở Claire không ở - chỗ, có chuyện quan trọng muốn nói đúng không " "Ừ? A a, là đúng nhƣ vậy . . . " Thật sự là dễ dàng khiến cho hiểu lầm đấy cách nói a ── Kamito cau mày, đang ở đó. Cân ── Cửa phòng đột nhiên mở ra. "Nha Kamito, hai ngƣời một chỗ, ở ta, ta không ở - chỗ, có lời gì muốn nói a?" Guhhhhh... . . . . . ! "Claire! ? Này, đây là hiểu lầm, vừa mới nói tuyệt đối không phải cái loại này ── " "Scarlet!" Claire cao giọng kêu to về sau, nóng rực - Hỏa Miêu ( Hell Cat ) theo trong hƣ không hiện hình. "Cấp, cấp, cho ngƣơi hai cái lựa chọn . . . Phải than đốt ( Roast ) ƣ, hay là muốn hun khói ( Smoke ) a!" " ── Fianna, muốn chạy trốn nha!" "A . . . Nha!" Kamito nhẹ nhàng mà đem Fianna ôm lấy về sau, đem phòng - cửa sổ đá văng sau đó nhảy ra ngoài. "A, trốn, đào tẩu nha, chờ một chút cho ta ~!"


◇ Sƣơng sớm tràn ngập - sân trƣờng. Rinslet · Laurenfrost đang ở cùng maid cùng nàng - sói tản bộ. "Carroll, cùng đi căn tin ăn điểm tâm đi " "Tốt, Đại tiểu thƣ " Carroll thoạt nhìn thật cao hứng - nhẹ nhàng gõ đầu. Bên cạnh cùng nhau tản bộ - bạch lang cũng "Grraaào -" - kêu một tiếng. Cùng kia nhìn nhƣ hung mãnh - bề ngoài tƣơng phản, ngoài ý muốn mở to tròn vo - ánh mắt - này con sói, là đại đại phụng dƣỡng Laurenfrost gia - địa vị cao - ma băng Tinh Linh ( Fenrir ). Mang Khế Ƣớc Tinh Linh tản bộ chuyện nhƣ vậy, cũng không phải cái gì nhiều ngạc nhiên chuyện tình. Các tinh linh hơn nữa thích ở trong rừng rậm tản bộ. Đối ở thế giới này hiện ra Tinh Linh mà nói, vây quanh học viện bốn phía - ( Tinh Linh Chi Lâm ) là phi thƣờng thoải mái - hoàn cảnh. Quay chung quanh sân trƣờng - học viện trên hành lang, Kỵ Sĩ đoàn - các thiếu nữ vội vàng hấp tấp mà chạy trốn. "Chuyện gì chứ? Sáng sớm liền cãi nhau đây này " "Tối hôm qua giống nhƣ có tiểu thâu xâm nhập trong học viện rồi đó, Đại tiểu thƣ " "Lại có thể dám can đảm lẻn vào này gian học viện, thật đúng là có dũng khí tiểu thâu a ── Ân?" Bỗng nhiên nhíu mày, Rinslet kêu một tiếng. Phát hiện Kamito chính đi ở theo học viện trƣờng học đi thông Tinh Linh Chi Lâm con đƣờng thƣợng. Kamito mang theo một vị có kinh ngƣời mỹ mạo - cô bé ở bên cạnh. "Ai da, đây không phải là Kamito đại nhân sao. Bên cạnh - cô bé, ta nhớ đƣợc hình nhƣ là học sinh chuyển trƣờng - Fianna tiểu thƣ?" "..." Rinslet nhìn nhƣ không rất cao hứng mà cong lên môi. "Rốt cuộc là tại sao vậy chứ, không biết làm tại sao bỗng nhiên cảm giác có cơn tức giận kẹt tại ngực đây " "A nha, Đại tiểu thƣ chán ghét Kamito đại nhân sao?" "Ừ ừ, ghét nhất rồi! Cái loại này không biết đúng mực - nhân!" "Nhƣng là, Đại tiểu thƣ tƣơng đƣơng để ý Kamito đại nhân chuyện tình đây " "Ta, ta chính là, muốn đem Claire · Rouge - nô lệ túm lấy đến mà thôi nha!" Rinslet đỏ mặt tựa đầu phiết hƣớng một bên. ── Sau đó lại phát hiện ngƣời quen - thân ảnh mà nhíu mày. Phát hiện Claire vừa vặn đang từ quạ đen phòng học lều - ngoại môn đi ra.


Chẳng biết tại sao bộ dáng thoạt nhìn rất kỳ quái. Hiếm thấy mà dẫn dắt trầm trọng - biểu tình kéo cƣớc bộ đi tới. Kiêu ngạo - hai cái màu đỏ bím tóc cũng nhìn nhƣ không tinh thần về phía rủ xuống rơi. "Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?" Rinslet lo lắng lầu bầu . ( tuy nói là đối thủ một mất một còn, nhƣng cũng không thể cứ nhƣ vậy bày đặt mặc kệ đây ) Cho dù luôn ở cãi nhau, dù nói thế nào cũng vẫn là sẽ lo lắng bạn thanh mai trúc mã tình huống. Đem Carroll cùng Fenrir lƣu tại nguyên chỗ, Rinslet lén lút từ phía sau lƣng ngang nhiên xông qua. "Kia, tên kia, cái loại này ngực lớn bộ liền tốt nhƣ vậy ƣ, cái loại này mỡ đồng . . . " "Bộ ngực làm sao vậy, Claire · Rouge?" " . . . Ô! Lỵ, Rinslet! ?" Claire bị sợ - thân mình về phía sau hƣớng lên phát ra thét chói tai. "Bộ ngực của ngƣơi thật đáng tiếc, không phải đã sớm biết chuyện tình sao?" "Ngũ, im đi nha . . . Thôi quên đi. So với này, ngƣơi có thấy hay không Kamito?" "Kamito mà nói vừa rồi có nhìn đến nha. Cùng một ngƣời nữ sinh hai ngƣời đi cùng một chỗ đây " "Ngƣơi, ngƣơi nói cái gì!" "Hƣớng rừng rậm phƣơng hƣớng đi. Hiện tại truy trong lời nói còn đuổi - thƣợng nha " Claire cô Tsutomu Tsutomu . . . Mà than nhẹ . "Mới, mới không mặc kệ nó, cái loại này tên! Khiến cho hắn đắm chìm ở bộ ngực lý chết chìm đi!" (F: đột nhiên nghĩ đến hồng A cứ nhƣ vậy lật ra sáng)【 tối đen: nha, nguyên văn là chôn ở bộ ngực lý hít thở không thông tử là đƣợc 】 "Nha, Claire, đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Rinslet kinh ngạc hỏi đến. Claire phẫn hận - cắn môi ── "Rinslet, ta liền nhẫn nhục hỏi ngƣơi . . . Vì, vì cái gì, bộ ngực của ta sẽ nhỏ nhƣ vậy " Đối với thẹn thẹn thò thò mà đỏ mặt - Claire, Rinslet lộ ra ôn nhu - mỉm cƣời. "Ngƣơi không có bất kỳ sai nha. Sai - chỉ là ngƣơi kia tiếc nuối - bộ ngực mà thôi. Hơn nữa, ở trên đời này cũng tồn tại thích ngƣơi này chủng loại kiểu fan cuồng nha " "Rinslet, ngƣơi a, là không phải xạo l` thành đang an ủi bộ dạng nói phi thƣờng không lễ phép chuyện a?" Đúng vậy ảo giác của ngƣơi nha " Rinslet mặt không đổi sắc nói. "Bộ ngực của ta, nếu nhƣ có thể chia một ít đƣa cho ngƣơi nói thì tốt rồi đây . . . "


Lầu bầu ── Rinslet đột nhiên nhớ tới lúc trƣớc đọc qua nào đó trên tạp chí báo đạo. "Claire, ta đang nhớ lại nhƣợng bộ ngực thành lớn phƣơng pháp nha " "A?" Claire trong nháy mắt dùng sung mãn ánh mắt mong chờ nhìn Rinslet. . . . Nhƣng là, lập tức liền lắc lắc đầu. "Nói, nói dối, phƣơng pháp này không có khả năng có. Trƣớc kia nghe qua một cái ( Tinh Linh Chi Lâm ) lý có vị ngực to Tinh Linh - đồn đãi trƣớc đi săn bắt quá, nhƣng này cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi " "ôi chao! Ngƣơi lại có thể làm kia, nhƣ vậy làm ngƣời ta cảm thấy bi ai chuyện tình rồi?" Mà ngay cả Rinslet đều có điểm không dám tin mà lui hai ba bộ. "Ngũ, im đi nha . . . Thôi đủ rồi. Liền tạm thời nghe một chút phƣơng pháp kia là làm nhƣ thế nào - " Claire "Khụ ân" - ho khan một tiếng. Tuy nhiên giả vờ thành một bộ chút không có hứng thú - thái độ, nhƣng là hăng hái bừng bừng bộ dạng căn bản là biểu lộ không bỏ sót. Rinslet "Hừ mẫu" một tiếng giúp đỡ hàm dƣới. ( . . . Này, nói không chừng có thể lấy ra làm nhƣ can thiệp tài liệu đây ) Xem ra, Claire - phiền não cũng không phải cái gì rất chuyện nghiêm trọng. Vừa nghĩ nhƣ thế, đột nhiên cảm thấy đƣợc cứ nhƣ vậy miễn phí mà đem tình báo nói cho đối thủ một mất một còn nghe thật lãng phí. ( . . . Nói trở lại, Claire - đội ngũ đăng ký S cấp nhiệm vụ đây ) Rinslet bỗng nhiên, đang nhớ lại ngày hôm qua theo Carroll kia nghe tới chuyện tình. "Nói cho ngƣơi biết cũng có thể. Bất quá cũng không phải là miễn phí - " "Cái. . . , cái gì à nha?" "Đội ngũ · Ửng đỏ nhiệm vụ lần này, cũng xin cho ta tham gia đi " " . . . Ha? Vì cái gì ngƣơi muốn cùng lại đây!" "Chỉ có các ngƣơi đi lữ hành và vân vân, rất giảo hoạt trƣợt. Hơn nữa, ở ta nhìn không thấy - chỗ, tự tiện cƣớp đi cấp dƣới của ta cũng rất làm cho ngƣời khác bối rối " "Mới không phải lữ hành, là nhiệm vụ nha. Nói sau Kamito cũng không phải của ngƣơi cấp dƣới " Claire không chút do dự lắc đầu. Đây là đƣơng nhiên. Tham gia nhiệm vụ - nhân số gia tăng mà nói mỗi ngƣời phân đến - bài danh điểm sẽ giảm bớt. "Nhƣ vậy a, nhƣ vậy tuy rằng đáng tiếc, nhƣợng bộ ngực thành lớn phƣơng pháp thì không thể nói cho ngƣơi biết rồi" "Cô . . . " Claire không cam lòng giống nhƣ mà cắn răng.


Có vài giây, vẫn trừng mắt Rinslet ── " . . . Ta, ta đã biết rồi " Sau đó liền buông tha dƣờng nhƣ thở dài. "Cho ngƣơi theo tới cũng có thể. Nhƣng là, với ngƣơi tạo thành đội ngũ chỉ một lần đó nha " "Này, đây là đƣơng nhiên đấy! Ai muốn gia nhập đội ngũ của ngƣơi a!" ◇ Về phƣơng diện khác, phía sau. Kamito cùng Fianna đạt tới ( Tinh Linh Chi Lâm ) ở chỗ sâu trong. Tuy rằng ban đêm là tà ác - Tinh Linh rục rịch - hắc ám rừng rậm, nhƣng ban ngày đã có loại phảng phất thân ở thần thánh tế trong điện - cảm giác ── ( Tinh Linh Chi Lâm ) chính là có đƣợc nhƣ vậy hai loại diện mạo - rừng rậm. ( nói trở lại, hay là tại nơi này gặp đƣợc Claire đây này . . . ) . . . Tuy rằng từ mọi phƣơng diện mà nói đều là bết bát nhất - gặp nhau đây. "Hai ngƣời cùng nhau ở rừng rậm tản bộ trung và vân vân, quả thực tựa nhƣ hẹn hò giống nhau đây " "Nơi này cũng không phải là thích hợp hẹn hò - nơi đây. Phụ cận đều có mắt thƣờng nhìn không tới - Tinh Linh ở nổi lơ lửng " "Không thành vấn đề nha. Ta à, phải nói chính là bị xem ngƣợc lại sẽ càng hƣng phấn - loại hình đây " " . . . Cái, thân, thân là công chúa không đƣợc giảng lời nhƣ thế!" "Vui đùa nha. Đỏ mặt cái gì nha?" Hai ngƣời một bên trao đổi lấy nhƣ vậy - đối thoại, vừa đi ra trong rừng rậm góc trống trải - chỗ. Nơi này, liền không cần lo lắng giảng trong lời nói bị những ngƣời khác nghe đƣợc. "Đƣợc rồi, chuyện ta muốn hỏi chỉ có một ── " "Hôm nay mặc - quần lót là màu đen nha " "Đừng cƣớp trả lời a. Không đúng, ta mới không định muốn hỏi loại vấn đề này a " Kamito híp nửa mắt ngắt lời nói. . . . Cũng không thể bị công chúa điện hạ - bƣớc đi kéo đi. "Khụ ân" - ho khan một tiếng về sau, thẳng tắp - dừng ở Fianna - hai mắt ── "Ngƣơi, vì cái gì biết bộ mặt thật của ta?" "..." Mấy - trầm mặc. Sau đó, nàng nhẹ nhàng - thở dài một hơi.


Trên mặt hiện lên giấu không đƣợc thất vọng - thần sắc. " . . . Nha, thật sự không nghĩ ra đƣợc?" " . . . Thật có lỗi, ta cũng không có ngƣời quen là Vƣơng nữ điện hạ a " Đối với Kamito - trả lời, Fianna lần thứ hai thở dài. Cong lên hai má, so với kinh ngạc, càng giống là đối với chuyện này cảm thấy tức giận. "Nêu lên nhất, thấy rừng rậm này, có nhớ hay không lên cái gì?" "Rừng rậm?" "Đúng, ( nguyên tố tinh linh giới )( Astral·Zero ) chi sâm " Nguyên tố tinh linh giới . . . Kamito - trong đầu hiện lên một thứ gì đó. "Nêu lên nhị, ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) " "Tinh Linh Kiếm Vũ Tế mà nói ba năm trƣớc đây sao . . . Chẳng lẽ là, Kiếm Vũ khi đối chiến đối thủ sao! ?" "Nêu lên tam, kiểu tóc!" Fianna dùng nôn nóng thanh âm gọi ra, dùng hai tay đem đầu tóc trát đi lên. Đem xinh đẹp - tóc đen hƣớng đâm vào hai bên, xem ra mặt ── "A!" Kamito không khỏi kêu lên. " . . . Nghĩ, nghĩ tới!" Ba năm trƣớc đây, ở nguyên tố tinh linh giới chi sâm bị Tinh Linh tập kích nơi đó đã cứu - cô gái. "Khi đó - nữ hài tử, chính là Fianna sao! ?" " . . . Đúng rồi, thật là " Fianna giận dỗi mà cong lên môi. "Không, nhƣng là, cùng trong ấn tƣợng thật sự kém nhiều lắm . . . " Kamito mơ hồ không rõ nói. Tuy rằng cũng không phải nhớ rõ rất rõ ràng, nhƣng ít ra cũng hẳn không phải là nhƣ vậy thành thục - nữ hài tử mới đúng. "Cái gì nha, Kamito lúc đó chẳng phải thay đổi khá nhiều sao " "Đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi " Kamito nhƣ là hổ thẹn giống nhƣ mà dời đi tầm mắt. Đạo kia tầm mắt, vô ý thức - rơi xuống bị da cái bao tay ôm trọn - trong tay trái. ── Cùng ba năm trƣớc đây khi xuất ra, hết thảy đều biến điệu rồi. Từ hƣớng kia tuyệt đối không thể thực hiện - ( nguyện vọng ) đƣa tay, cho nên mất đi của nàng kia một ngày sau đó. "Rõ ràng hẹn hò phải gặp lại, vẫn chờ mà nói. Ngƣơi cứ nhƣ vậy biến mất đây " " . . . Thật có lỗi " Kamito thành thật - giải thích rồi. Fianna thủ chống nạnh, "YAA. A. A. . Lặc ai da" mà thở dài.


"Đƣợc rồi, liền tha thứ ngƣơi đi. Hoàn toàn nghĩ không ra điểm này tuy rằng cũng rất làm cho ngƣời khác tức giận, nha, cũng là vậy. Đối với ngƣơi mà nói, ta cũng bất quá là ngẫu nhiên đã cứu - cô bé một trong số đó mà thôi thôi " Nhƣng là đây ── Fianna nhìn nhƣ cô đơn mà thấp giọng nói xong. Lơ đãng, mềm mại - đầu ngón tay sờ nhẹ Kamito - môi. "Kỳ thật ngƣơi, từng là mối tình đầu của ta nha " "Cái . . . ! ?" "Nói đùa - " " . . . Ngƣơi, ngƣơi a " Nhìn Kamito híp nửa mắt nhìn chằm chằm bộ dạng, Fianna ha ha mà vi cƣời rộ lên. "Thì ra là thế, khi đó - nữ hài tử sao . . . " Nhƣng là, cho dù là nhƣ vậy ── Đến cùng vì cái gì, nàng phải tiếp cận thần nhân bên ngƣời. Còn là không minh bạch kia lý do. "Fianna ngƣơi, tại sao lại muốn tới này gian học viện đây?" (F: vì cho ngƣơi mở hậu cung ) "Đƣơng nhiên là, vì cùng thích nhất - Kamito-kun chơi hôn nhẹ nha" (F: nguyên văn là chi yu ttsu chi yu, ta đoán có thể cũng có chỉ dẫn thân ý tứ, cho nên mặt sau mới có thể ngay cả chừng mực lớn Fianna đều có điểm thẹn thùng. Xin tha thứ lòng ta linh thuần khiết cái gì cũng không biết cũng sẽ không trở mình . . . )【 tối đen: nha, ta là biết rồi, các vị xem quan nhìn ro tsu te no o mo cha! Sẽ biết 】 " . . . Nghe ngƣơi nói vậy cũng sẽ không thẹn thùng sao?" "A, a a . . . Vừa mới - thật sự có điểm thẹn thùng đây " Fianna đỏ mặt cúi đầu. . . . Kia cũng đừng có nói a. "Ta sẽ tới nơi này, là bởi vì nghe đƣợc Kamito-kun - tin tức nha " "Tin tức của ta?" "Ân, mấy ngày trƣớc theo trong thành - quản gia nơi đó nghe đƣợc. Có một đả đảo bạo tẩu - quân dụng Tinh Linh - nam tính Tinh Linh sử. Sau đó, thử điều tra đi sau hiện tên ngƣời kia là ── " "Ở ba năm trƣớc đây biến mất tung ảnh, tên của ta đúng không " "Đúng là nhƣ thế. Bất quá chỉ từ nam tính Tinh Linh sử điểm này ta cũng đã đoán đƣợc là đƣợc " "Kia, tại sao muốn chạy tới gặp ta?" "Kia, đây là vì cùng Kamito-kun chơi hôn nhẹ mới ── " "Không, cái kia đã muốn đủ rồi "


Kamito cắt ngang câu chuyện về sau, Fianna giống nhƣ có chút tức giận giống nhƣ mà không nói một câu. Sau đó, im im lặng lặng nói. "Dùng quay lại bí mật uy hiếp, chỉ dùng để đến bắt buộc ngƣơi theo ta cùng đội nha " "Nói nhƣ thế nào?" "Bởi vì nếu cùng cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ( liên · Asberg ) cùng đội mà nói lần này - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế có thể đƣợc đến xuất sắc " " . . . Thì ra là thế. Nói nhƣ vậy, kia mất tự nhiên - sắc dụ cũng là kế hoạch - một khâu sao " "A . . . Lộ, lộ tẩy sao " "Hành động thật sự là rất mất tự nhiên rồi đó. Nha, thoạt nhìn là có cố gắng qua " Dù sao cũng là công chúa chân chánh điện hạ, mà này đây nghiêm khắc nổi danh - ( thần nghi viện ) - hime miko. Về phƣơng diện này chuyện, ý nào đó mà nói, là so với này sở học viện - các đại tiểu thƣ càng chƣa thế sự - nữ hài tử. "Nhƣng là, không nên hiểu lầm rồi! Kia, loại chuyện này đối với Kamito-kun ngƣơi làm mà thôi!" "Không, cho dù bị nhƣ vậy giải thích ta cũng vậy rất buồn ngủ nhiễu . . . " Kamito híp mắt oán giận, thở dài. "Nhƣng là tại sao phải muốn tham gia ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) đây?" "Đó là bởi vì . . . " Fianna trong nháy mắt lộ ra vẻ do dự sau ── "Đó là đƣơng nhiên là, nếu ở Tinh Linh Kiếm Vũ Tế đƣợc đến xuất sắc mà nói bất luận là địa vị hay là thanh danh đều là dễ nhƣ trở bàn tay nha. Đánh mất - Tinh Linh Hime ( Lost·Queen ), sẽ vô dụng thôi công chúa điện hạ ── Nhƣợng nhƣ vậy cƣời nhạo ngƣời của ta toàn bộ đều chấp nhận ta " " . . . Nhƣ vậy a " ── Nói dối. Kamito trực giác nhƣ thế cảm thấy đƣợc. Vậy nhất định không là lý do chân chính. Nàng nghiêm nghị - trong đồng tử, cùng Claire giống nhau, ký túc hƣớng mục tiêu rảo bƣớc tiến lên - ý chí mãnh liệt. Nếu nhƣ là lý do nhƣ thế, không có khả năng có ánh mắt nhƣ thế. "Nha, Kamito-kun. Ngƣơi không tức giận sao?" "Ân, vì cái gì?" "Bởi vì, ta nghĩ muốn lợi dụng ngƣơi a " Đối ở nơi kỳ diệu nghiêm trang - công chúa điện hạ, Kamito nhún vai.


"Không có gì, ta cũng vậy luôn bị Greyworth lợi dụng a. Còn bị Claire trở thành nô lệ sai sử. Ngƣời nhƣ thế nhiều 1~2 cái, cũng không có gì khác biệt " "Cho dù là cực mạnh - Tinh Linh Hime ( liên · Asberg ), cũng có rất nhiều vất vả chỗ đây " Fianna cƣời khổ, đúng lúc này ── "Hai ngƣời các ngƣơi, ở trong đó làm cái gì!" Bị cƣờng ngạnh đẩy ra - bụi cỏ vang sào sạt, nghiêm nghị thanh âm quanh quẩn. Quay đầu lại đi, theo bụi cỏ đối diện xuất hiện một tấm gƣơng mặt quen thuộc. "Elis?" " . . . Cái gì a, là Kamito sao " Elis thở dài thu hồi kiếm về sau, đẩy ra bụi cỏ hƣớng bên này đi tới. Này lúc sau, Raska cùng Reisha đi theo từ phía sau xuất hiện. "Elis, làm sao vậy? Làm sao có thể đi tới nơi này loại trong rừng rậm?" "Đó là của ta lời nói đi. Bởi vì ngày hôm qua - kẻ tập kích hại chúng ta Kỵ Sĩ đoàn cả ngày nơm nớp lo sợ. Hy vọng các ngƣơi có thể không cần chú ý có vƣợt khuôn - lời nói và việc làm " Elis lợi hại - tầm mắt, hƣớng đứng ở Kamito sau lƣng - Fianna nhìn sang. Sắc mặt lập tức trở nên ác liệt. "Ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi, dƣới loại tình huống này nơi, hai ngƣời một chỗ, đang làm cái gì a!" Chẳng biết lúc nào, kiếm đã muốn đặt tại Kamito - cổ họng. . . . Trƣớc sau nhƣ một - thần tốc rút kiếm thuật. "Không, chúng ta là ở ── " "Thật sự là không biết điều nha, muốn nói tuổi trẻ - nam nữ hai ngƣời sẽ ở trong rừng rậm chuyện làm ra trong lời nói không phải chỉ có một thôi " "Ngƣơi, ngƣơi nói cái gì! ?" Fianna mà nói sử Elis - mặt bá mà nhuộm thành một mảnh hồng. Kiếm vừa lật chuyển hiện ra lƣỡi dao. "Này, Fianna! ?" Kamito kêu to, nhƣng Fianna - trên mặt đột nhiên giả bộ cái gì cũng không biết biểu tình. "Tuy rằng trong học viện không có cấm không tinh khiết khác phái giao du - nội quy trƣờng học. Dù sao không có khác phái a. Nhƣng là, cho dù nội quy trƣờng học cho phép Kỵ Sĩ đoàn cũng không cho phép! Đƣợc rồi, các ngƣơi đến cùng làm cái gì, cho ta nói!" "Cái này sao, rốt cuộc là cái gì đây. Nhƣng là, ngƣơi đại khái có thể tƣởng tƣợng đƣợc đến đi " Đem bộ ngực mẫu thu mà đặt ở Kamito trên cánh tay - Fianna. Elis - khóe mắt càng thêm nguy hiểm về phía thƣợng treo ngƣợc lên.


"Fianna, vì cái gì ngƣơi luôn làm thêm dầu vào lửa chuyện đây! ?" "Rõ ràng đối với ngƣơi khá đổi mới . . . Ngƣơi, ngƣơi này không biết xấu hổ tên!" Phanh ân ── Kiếm quơ. Đối mặt Erika không lƣu tình một chút nào - trảm kích, Kamito kích động - về phía sau né tránh. "Đợi, vân vân, Elis! Mau gọi Kỵ Sĩ đoàn lại đây, nơi này có quỷ giết ngƣời a!" "Ngu xuẩn, ta chính là Kỵ Sĩ đoàn!" "Ta đây là ở châm chọc nha!" Kamito kêu to. "Đội trƣởng, thật lãng phí thời gian nha " Nói nhƣ vậy về sau, Raska bắt tay khoát lên Elis trên vai. "Thật có lỗi nha, chúng ta - đội trƣởng, ở trƣớc mặt ngƣơi trong lời nói cảm xúc liền sẽ thay đổi rất lo lắng định đây " " . . . ~, mới, mới không chuyện nhƣ thế!" Nhìn hì hì mà cƣời trộm - Reisha, Elis mặt trƣớng đỏ cắn răng. Tóm lại, giống nhƣ đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Kamito thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Thật là, Elis các ngƣơi mới là, sớm nhƣ vậy là làm cái gì a?" "A a, bởi vì nhiệm vụ muốn đi mỏ một chuyến. Chúng ta là đến bắt đƣợc lấy ra chỉ trong đƣờng hầm nguồn sáng - quang chúc tính Tinh Linh - " Trả lời chính là Raska. Thì ra là thế. Cầm trên tay để vào nho nhỏ - Tinh Linh khoáng thạch - nói đèn. "Mỏ? Khó có thể, cùng chúng ta giống nhau là mỏ đô thị Gad - điều tra nhiệm vụ?" "A a, đúng vậy. Bất quá chúng ta không phải là điều tra nhiệm vụ nha " "Sao lại thế này?" "Sáng nay thêm vào - nhiệm vụ mới a. Nội dung là kẻ tập kích - bắt đƣợc cùng bị đoạt đi - tài liệu mật - đoạt lại " "Kẻ tập kích ── Là Jio · Inzargi tên kia sao " Sử dụng số nhiều Khế Ƣớc Tinh Linh, nam tính Tinh Linh sử. Ngƣời nam kia - mục đích là cái gì, đại khái đã bị đã biết đi. "Đúng vậy. Tuy rằng còn không biết tên kia - khuôn mặt thật ── Trong thƣ viện bị đoạt đi - tài liệu mật là chiến hậu bị phong ấn ở mỏ đô thị Gad - cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh ── ( Jormungandr ) - ghi lại. Xem ra ở mỏ đô thị chung quanh có thể có tên kia - đồng lõa trong bóng tối hoạt động" 【 chú thích: Jormungandr ( Jormungandr ), hoặc xƣng là Midgardsormr ( Midgardsormr ), là trong thần thoại Bắc


Âu - thật lớn hải xà, là Tà Thần Loki cùng nữ ngƣời khổng lồ Angerboda ( Angerboda ) sở sinh - ba gã nữ nhân trung - con thứ, huynh trƣởng là ma lang Fenrir, muội muội là tử thần Geel ( Hel )】 Elis không cam lòng giống nhƣ mà cắn chặt hàm răng. "Jio · Inzargi ── Nhân tên kia nguyên nhân sử Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn ( Sylphide ) - uy tín quét rác. Vì vãn hồi Kỵ Sĩ đoàn - danh dự, làm đội trƣởng - ta nhất định đắc bắt đƣợc tên kia mới đƣợc " Đối với Elis mà nói Raska cùng Reisha cũng cƣờng lực gật đầu. ( . . . Xem ra, giống nhƣ không riêng chính là động đất điều tra có thể xong việc nữa à ) Kamito trong đầu thoáng hiện nào đó dự cảm. Bị đoạt đi - cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh - tài liệu mật. Cùng với, chẳng biết tại sao biết Kamito khuôn mặt thật - kẻ tập kích. ( Greyworth, chẳng lẽ đã sớm nắm có quan hệ cái kia kẻ tập kích - tình báo sao? ) Cái kia hoàng hôn - ma nữ ( Dusk·Witch ) đến cùng muốn cho Kamito làm cái gì, nói thực ra còn không biết. Chính là, thử ngẫm lại xem mà nói ở thời điểm này Greyworth cho chúng ta đƣa ra S cấp nhiệm vụ chuyện này, tổng cảm giác có nào đó ý đồ. ( tử ma nữ . . . ) Kamito oán hận mà tả oán nói. Sau đó, chuyển hƣớng Elis bên kia sau ── " . . . Nha, Elis. Đích đến giống nhau mà nói nếu không muốn cùng chúng ta hợp tác?" Cái kia tên là Jio · Inzargi - kẻ tập kích cũng không phải bình thƣờng đối thủ. Tuy rằng rõ ràng Elis - thực lực, nhƣng kia hẳn không phải là nàng có thể ứng phó đƣợc rồi đối thủ. Nhƣng là, Elis quả quyết lắc đầu. "Kamito, tuy rằng thật cảm tạ tâm ý của ngƣơi, nhƣng là mƣợn trợ lực lƣợng của các ngƣơi là không đƣợc. Đây là Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn tự mình đến giải quyết chuyện tình " "Nha, chỉ biết ngƣơi sẽ nói nhƣ vậy. Không cần rất miễn cƣỡng nha " "A, a a . . . Ngƣơi cũng thế, nha " Bá mà đỏ mặt chuyển hƣớng một bên - Elis. Thấy bộ dáng của nàng - Fianna, chẳng biết tại sao, thoạt nhìn mất hứng giống nhƣ mà quyết nổi lên môi. ◇ Phía sau, Claire ở trên giƣờng ôm gối đầu vặn vẹo. "Ở, lại muốn nói cho ngƣời con trai mình thích vân vê ngực, bộ ngực!" Claire đẩy lấy hồng - nóng lên - mặt, kêu to biên chạm vào chạm vào mà chủy gối đầu.


── Muốn cho bộ ngực thành lớn, cấp thích - nhà trai vân vê ngực là tốt nhất. Rinslet là nói nhƣ vậy. "Này, chuyện nhƣ vậy, làm sao có thể làm đƣợc! Hơn nữa, hỉ, ngƣời con trai mình thích và vân vân ── " Cứ nhƣ vậy ôm chặt gối đầu ở trên giƣờng lăn qua lăn lại . . . Nằm úp sấp đát. "..." Phía sau, chẳng biết tại sao, Claire trong đầu hiện ra Kamito - khuôn mặt. Trong tƣởng tƣợng - Kamito, quả thực tựa nhƣ Claire yêu đọc - cô gái hƣớng Roman trong tiểu thuyết - hoàng tử giống nhau, đem Claire cƣờng ngạnh - áp đảo ở giƣờng ── 『 woa woa, ngƣơi, ngƣơi muốn làm gì a, ngu ngốc, biến thái! 』 『 ngƣơi, ngoài ý muốn vô cùng có lƣờng trƣớc đây 』 『 ôi chao? . . . Đúng, đúng sao? Không có chuyện nhƣ vậy nha, bình thƣờng mà thôi, bình thƣờng 』 『 ta tới cho ngƣơi biến thành lớn hơn nữa đi. Dùng ta đây hoa lệ - TECHNIQUE Na 』【 chú thích: kỹ xảo = =】 『 nha, vân vân, hô a, a, a a ân · 』 Trong tƣởng tƣợng - Kamito - đầu ngón tay, đem Claire - ngực mẫu thu quặc ở. Theo vân vê - mỗi một cái, hai cái, bộ ngực nhẹ nhàng mà nếu nhƣ bánh ngọt loại bành trƣớng. 『 hô a, ân, này, đây là cái gì, thật là lợi hại . . . ! ? 』 Ba chít chít (zhitsss), đồng phục - cúc áo bị đẩy lùi, nội y cũng blah blah - vỡ tan, sau đó ── " . . . Làm sao có thể a!" Claire cân cân cân mà chủy gối đầu vặn vẹo thân thể. "Cái. . . , cái gì hoa lệ - TECHNIQUE A . . . Ta đây không phải là ngốc, ngốc, ngu ngốc sao!" "Meo meo -?" "Ngƣơi, ngƣơi nhìn cái gì vậy a, Scarlet!" Đem gối đầu hƣớng sàn nhà hô mà tạp sau khi đi qua, Viêm Tinh Linh cuống quít mà chạy ra. "Thật sự là, toàn bộ, toàn bộ đều là tên kia lỗi!" Hai tay ôm chặt dƣờng nhƣ vờn quanh ở bả vai, hơi thở hoảng loạn lên. ( . . . Làm sao bây giờ nha, tổng cảm giác toàn thân nóng quá. Ta là phát sốt sao ) Chẳng biết tại sao thân thể rất nóng. Claire hai tay đang cầm hai má, phút chốc hiện lên nào đó ý tƣởng. ( . . . Từ, chính mình vân vê mà nói cũng có thể thành lớn sao )


"Phàm, lấy việc đều phải trƣớc nếm thử đúng không . . . " Đầu ngón tay, thử khinh véo nhẹ bộ ngực của mình. "A, ân . . . " Đối mặt thơm ngọt mà phải tê liệt loại - cảm giác, nhịn không đƣợc tiết lên tiếng âm. ( sao, làm sao bây giờ . . . Cảm, cảm giác thật thoải mái ) Punyu~. Punyu~. "Hô a, a, ân, không cần, nhƣ vậy - . . . Rõ ràng không đƣợc, ân " Ý thức biến thành bán hoảng hốt trạng thái hạ liên tục xoa bộ ngực của mình ─ ─


Thẻ đúng ── Cửa phòng mở ra thanh âm vang lên. " . . . Ngƣơi, ngƣơi, đến cùng đang làm gì thế a?" Kamito mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đứng ở đó. " . . . Woa woa! ? Không, không phải, đây là, thật không phải là - ──── !" Lúc sau, Claire thả ra - vô số hỏa cầu đem Kamito thổi bay. ◇ Nhƣ vậy nhƣ vậy - gây sức ép một giờ sau. Trƣớc cửa - trên quảng trƣờng, Kamito đã làm xong xuất phát - chuẩn bị. Cũng không phải cách học viện chỗ rất xa. Khoái mã bôn qua phố nói trong lời nói không tốn một ngày - khoảng cách. Elis - đội ngũ giống nhƣ đã muốn xuất phát. Tiếp thụ đƣợc phong chi Tinh Linh gia hộ - lời của các nàng, mới có thể sớm hơn tới mới đúng. Đem biến thành kiếm tƣ thế - Est thắt ở bên hông, xác nhận mặc bị từ từ ── "Ngƣơi đến muộn đâu rồi, Kamito tiên sinh " Bạch kim màu vàng - Đại tiểu thƣ dắt ngựa đi tới. "Ai da, Rinslet cũng phải đi sao?" Kamito hƣớng Claire dò hỏi. "Ân, độ cao tính chiến lƣợc - giao dịch nha. Cùng tên kia vốn có - trọng yếu tình báo chỉ trao đổi, làm cho nàng tham dƣ nhiệm vụ lần này " "Trọng yếu tình báo? Đó?" "Bí, bí mật nha . . . Bởi vì là tình báo quan trọng, mới sẽ không nói cho ngƣơi biết đây " "Quả thật, đối với ngƣơi mà nói là tình báo quan trọng đây. Nhƣợng bộ ngực thành lớn phƣơng pháp ── Ô cô!" "Nha, Rinslet · Laurenfrost, muốn trở thành cháy sém sao?" "Đợi, Claire, ánh mắt, ngƣơi ánh mắt kia là thật tình!" Rinslet y mà rút lui. "A a, thật lo lắng a, Đại tiểu thƣ. Lại muốn đi chỗ nguy hiểm nhƣ vậy " Tại kia bên cạnh, maid - Carroll cầu nguyện giống nhƣ mà hai tay đan vào mà lo lắng đến chủ nhân. Bởi vì nàng đều không phải là Tinh Linh sử, đƣơng nhiên không thể tham gia nhiệm vụ. Bởi vậy ở học viện giữ nhà. "Không thành vấn đề đó nha, Carroll. Không bằng nói thì ngƣợc lại ta thật lo lắng ngƣơi sao " Toàn tâm toàn ý vi chủ nhân suy nghĩ - maid, Rinslet tát ôm chặt ở nàng.


"Cho dù ta không ở, buổi sáng tự mình một ngƣời lên không dậy nổi - đến đây. Ăn cơm phải hảo hảo - chiếu ba bữa cơm ăn nha. Cẩn thận không cần lại đem giặt quần áo biến thành tràn đầy bọt khí rồi" "Ô ô, Đại tiểu thƣ, ta, cho dù Đại tiểu thƣ không ở cũng sẽ cố lên đấy!" " . . . Không, rất kỳ quái đi này " Đối mặt không khí dần dần tăng vọt - hai ngƣời, Kamito híp mắt ngắt lời nói. "Khó có thể, Carroll là siêu cấp mơ hồ - maid sao?" Nói nhƣ vậy về sau, Rinslet quay đầu trở lại trừng mắt Kamito. "Này nào có cái gì kỳ quái, maid chỉ cần đáng yêu trong lời nói không phải không thành vấn đề sao!" "Không, ngƣơi nếu cảm thấy đƣợc nhƣ vậy có thể cũng không có gì không tốt ..." ( nói nhƣ vậy, Rinslet nhƣng thật ra là gia sự vạn năng - hoàn mỹ siêu nhân sao! ? ) . . . Thật sự là quá mức chuyện ngoài ý muốn thực rồi. "Đại tiểu thƣ chỉ - cơm ăn vô cùng ngon nha " "Carroll, ngƣơi hảo hảo cũng làm điểm gia sự đi . . . " Quay mắt về phía mơ hồ maid Kamito sợ ngây ngƣời. "Ngừng, dừng lại, ta không phải nói dừng lại sao!" Từ phía sau lƣng truyền đến nhƣ vậy - rên rĩ. Kamito quay đầu, thừa lúc ở trên ngựa - Fianna gây sức ép ── "YAA. A. A. . A!" Mông đông bãi cát rơi xuống mặt đất. Thần kinh vận động thoạt nhìn không tốt lắm bộ dạng. "Thật là, rõ ràng là Vƣơng nữ cũng không cƣỡi ngựa sao? Cƣỡi ngựa là quý tộc tu dƣỡng đi?" "Kỵ, ngƣời cƣỡi ngựa phƣơng pháp, ( thần nghi viện ) cũng không có đã dạy a!" Đem trên váy dính vào - bùn đất vuốt ve đồng thời, Fianna trả lời. "Cƣỡi chiến đấu diễn tập là học viện - bắt buộc khoa nha. Là cần thiết phải quen thuộc chuyện tình đây. Nha, tuy rằng lấy kia bộ ngực, ngay cả bảo trì cân bằng đều rất buồn ngủ nan?" "A a, là đây. Ta, không giống là ngƣơi cái loại này không chịu không khí lực cản ảnh hƣởng - zero lực cản ngực ( Aero ) - quan hệ, quả thật không thích hợp cƣỡi ngựa cũng nói không chừng đây. Bởi vì muốn thừa nhận không khí lực cản" 【 chú thích: Aero Là tiếng Latin, có không khí, không trung, hàng không chờ ý tứ 】 "Cái . . . Zero, zero lực cản ngực là cái gì a! Không cần tự nghĩ ra tân từ!" Ngay tại hai ở hai ngƣời tranh chấp không ngớt thời điểm, Rinslet đã đi tới. Tao nhã mà tao nhã mà giơ lên bạch kim tóc màu vàng, hƣớng Fianna lộ ra mỉm cƣời. "Ta là Rinslet · Laurenfrost, về sau còn xin nhớ kỹ ta. Còn có, Kagehaya Kamito là cấp dƣới của ta, xin hãy ngài không cần tùy tiện ra tay có thể chứ?"


"A nha, ta khả không có ý xuất thủ đây. Nếu nhƣ là cấp dƣới mà nói khả phải hảo hảo quản giáo ở mới là?" "Ngài cũng thật sẽ nói đâu rồi, công chúa điện hạ . . . Ha ha a" (F: ho ho ho, quý phu nhân loại - tiếng cƣời ) "Hừ ha ha . . . " Giữa hai ngƣời ba chít chít (zhitsss) ba chít chít (zhitsss) địa hỏa hoa văng khắp nơi. "Hai ngƣời các ngƣơi a . . . " Lập tức - Kamito chịu không nổi - thở dài nói. Fianna mặt hƣớng Kamito về sau, đột nhiên hiện lên tiểu ác ma loại mà mỉm cƣời. "Nha, ta sẽ không cƣỡi ngựa, Kamito ngƣơi tới chở ta " "Ân?" Kamito trả lời trƣớc, Fianna đã muốn từ phía sau nhảy lên mã rồi. "Cái . . . ! " " thôi!" Claire cùng Rinslet đồng thời kêu lên. Fianna vòng tay nhiễu ở Kamito - eo, gắt gao mà ôm lấy lại gần đi lên. Phù nha ân, bộ ngực mềm nhũn - xúc cảm truyền đến. "Vì, tại sao là ta? Đi nhƣợng Claire hoặc Rinslet chở ngƣơi a " "Ta nghĩ nhƣợng Kamito chở ta nha. Hay là, ngƣơi muốn cho khuôn mặt thật bị lộ ra?" "Cô . . . " "Không, không đƣợc, nhƣ vậy đấy!" Claire múa may roi tát gõ mặt đất. "A nha, vì cái gì?" "Nói cái gì vì cái gì . . . Tóm lại liền thì không đƣợc!" "Cho dù là Vƣơng nữ điện hạ cũng quá giảo hoạt trƣợt!" Rinslet cũng không mãn - bành lên hai má. . . . Tuy rằng không biết rốt cuộc là làm sao giảo hoạt rồi. "Ai da ai da, tiền đồ nhiều khó khăn a . . . " Ở phía sau chở Fianna - lập tức, Kamito thật sâu thở dài một hơi. Chƣơng thứ bảy Phế mỏ - chiến đấu Không ngừng cả ngày, đoàn ngƣời tới mỏ đô thị - cửa vào khi đã là nửa đêm rồi. Đến nơi đây mới thôi cũng chƣa nghỉ ngơi quá, toàn bộ thành viên đều mệt mỏi rồi. Nhƣng là, cũng không phải là nhàn nhã lúc nghỉ ngơi. "Nơi này chính là mỏ đô thị Gad . . . Quả thực cùng quỷ thành ( Ghost town ) giống nhau đây " Theo trên lƣng ngựa xuống dƣới - Rinslet thấp giọng nói xong. "Bởi vì biến thành phế quặng mỏ đã qua mấy chục năm rồi đó. Hẳn là không có nhân loại ở ở bên trong "


"Nhân loại ── Sao " Claire híp mắt mảnh ánh mắt, chăm chú nhìn hắc ám - ở chỗ sâu trong. Biến thành phế tích - toà nhà, nơi nơi thoáng hiện màu xanh trắng - ma trơi. Đó là phù du - cấp thấp Tinh Linh. Nhƣ loại này phế tích thật dễ dàng tụ tập loại này ác độc Tinh Linh. Thật giống nhƣ ban đêm - ( Tinh Linh Chi Lâm ) giống nhau. Phế đô - bên kia, đứng vững lƣu lại vô số vứt đi đƣờng hầm - lớn rặng núi lớn. Gad mỏ ── Đi qua từng sản xuất đại lƣợng Tinh Linh khoáng thạch, đế quốc lớn nhất - mỏ. Với chiến tranh khi Tinh Linh khoáng thạch bị đào tẫn, biến thành phế quặng mỏ đã là hơn hai mƣơi năm chuyện trƣớc kia rồi. Ở nơi này mỏ - dƣới nền đất, ngủ say cũ Ordesia Kỵ Sĩ đoàn phong ấn - cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh. " ── Nói, ngƣơi không sai biệt lắm nên buông ra đi " Claire trừng mắt gắt gao níu lấy Kamito cánh tay không để - Fianna. "Mới không cần, Kamito-kun để ta làm bảo hộ " "Ngƣơi mới là bị hộ vệ - lập trƣờng đi. Nói sau, ngƣơi Khế Ƣớc Tinh Linh làm sao vậy a. Phía trƣớc cái kia Tinh Linh sử có thể tại bên cạnh ẩn núp cũng nói không chừng, bắt nó phóng xuất để có thể lập tức sử dụng đi " "Đó là ── " Fianna hiếm thấy mà giảng không ra nói. Cắn chặt môi dƣới, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. "Còn, còn chƣa tới thời điểm. Ordesia Vƣơng gia - Khế Ƣớc Tinh Linh, cũng không thể dễ dàng tùy tiện liền gọi ra tới. Cùng của ngƣơi con mèo nhỏ cũng không giống đây " "Ngƣơi, ngƣơi nói cái gì . . . !" Claire lộ ra hiểm ác - biểu tình áp sát Fianna ── Đúng lúc này. " . . . !" Bốn ngƣời chỗ đứng - mặt đất đột nhiên trên phạm vi lớn lay động lên. "Động đất sao . . . ! ?" "Xem ra hay là nhanh lên đi qua tƣơng đối khá. Có loại dự cảm không tốt " Claire khinh lẩm bẩm, ở trên bàn tay thắp sáng Tinh Linh ma thuật - ánh lửa. Đích đến, ngay cả tìm đều không cần tìm liền thấy đƣợc. Quán thông phế đô - đại thông lộ chỗ sâu nhất ── Mỏ cửa vào - phía trƣớc, có một tòa cự đại - đại tế điện. 【 tối đen: có thể sẽ có xem quan cảm thấy đƣợc thật lớn


- đại tế điện rất quái lạ, trên cơ bản rất nhiều chỗ ta đều thích tận lực chiếu nguyên văn 】 Vài gốc thật lớn - thạch tạo trụ chống đỡ - to lớn tế điện. Nhƣ vậy quy mô - đại tế điện, cho dù ở Ordesia trong đế quốc cũng chỉ có đế đô tồn tại. Chính là ── "Thật thê thảm a, này . . . " Pho tƣợng bị đánh nát, khảm nhập cột đá - Tinh Linh khoáng thạch đều bị bác đi, đi qua từng sung sƣớng các tinh linh - đại tế điện, hiện giờ đã biến thành thê thảm phế tích rồi. "Thật là kỳ quái đây ── " Phát giác đến dị trạng, là chịu quá Tinh Linh Hime huấn luyện - Fianna. "Làm sao kỳ quái?" "Chỗ ngồi này tế điện, rõ ràng đã muốn thành phế tích, còn có lƣu lại ngƣời nào đó cử hành quá nghi thức - dấu vết đây. Hơn nữa tại đây mấy tháng gian còn cử hành mấy lần " "Nghi thức?" Cau mày - Claire mang theo thật tình biểu tình gật gật đầu, Fianna hai đầu gối quỳ xuống đất. Fianna tựa hồ đang nhìn thạch trên sàn nhà - vết thƣơng cùng dấu chân từ từ dấu vết. "Loại này khiêu vũ đạp ── Chỉ sợ là giải phóng - nghi thức. Mặc dù nhiều ít có chút cải biên là đƣợc " "Giải phóng - nghi thức . . . " Kamito thấp giọng toái niệm. Tập kích trƣờng học - thƣ viện, cƣớp đi phong ấn chỉ định cơ mật số liệu, cùng Kamito cùng là nam tính Tinh Linh sử. ( tên kia, thật sự định giải phóng bị phong ấn - cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh sao? ) Mặc kệ là cái dạng gì Tinh Linh sử, cũng không thể cá nhân kiểm soát cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh. Nếu là nhƣ vậy, tên kia - mục đích rốt cuộc là cái gì. Cho dù nói thế nào, Tinh Linh - phong ấn nếu bị giải khai, quanh thân - ngã tƣ đƣờng nhất định sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn. "Phong ấn đã bị giải khai sao?" "Không, còn đừng lo nha. Bởi vì này tòa tế điện cũng không phải thƣợng vị ( thực tế điện ) - quan hệ " "Thực tế điện . . . Có ý tứ gì?"


"Nơi này - đại tế điện đến cùng đều chỉ là vì ngụy trang nguyên bản - tế điện mà tồn tại ── Giống nhƣ mỏ loại này trọng yếu - chỗ, vì che giấu nguyên bản - tế điện tồn tại, cố ý trên mặt đất kiến tạo to lớn - đại tế điện tình huống còn mãn nhiều đích nha. Đƣơng nhiên, này tế điện cũng không phải nói liền không chỗ hữu dụng là đƣợc " "Nói đúng là, ở khác nơi nào đó có chân chính - tế điện tồn tại nha?" "Ừ, chỉ sợ cũng giấu ở mỏ - ở chỗ sâu trong đi " Fianna ngẩng đầu lên, đúng lúc này. "Cẩn thận một chút, có cái gì ở!" Cảnh giới quanh mình - Rinslet, đột nhiên phát ra tiên duệ thanh âm. Kamito mạnh quay đầu lại đi ── Bốn ngƣời chỗ ở - tế điện chung quanh, bị rục rịch - một nhóm lớn nhân ảnh bao vây. "Nhân loại? Không, đây là ── " "Hỏa viêm a, chiếu sáng lên đi!" Claire vịnh xƣớng chú văn, tại trong hƣ không đốt sáng lên Tinh Linh ma thuật ánh lửa. Bị hỏa viêm quang mang chiếu sáng lên, hiện ra tƣ thế chính là ── "Cái. . . , cái gì nha! ?" Tay cầm rỉ sắt - kiếm cùng côn bổng, hài cốt đàn nhóm. Xƣơng cốt - khe hở gian phun tiết màu đen sƣơng mù hình dáng gì đó. "Bọn ngƣời kia là cái gì a . . . Tinh Linh sao?" "Xem ra là để qua một bên - hài cốt, bị cấp thấp Tinh Linh cấp căn cứ bộ dạng " Biên thấp giọng nói xong ── Kamito "Ân?" - chú ý tới. Claire hơi hơi bắt đƣợc Kamito đồng phục - tay áo. " . . . Ngƣơi a, sẽ không phải, không am hiểu ứng phó này đó khủng bố ( Horror ) gì đó sao?" "Mới, mới không chuyện này đây! Ngƣơi nghĩ rằng ta là ai a!" "Không cần miễn cƣỡng nha,, nắm chặt ta " " . . . , ta, ta mới không có sợ hãi rồi " Cắn môi cúi đầu - Claire, thật là có điểm đáng yêu. "Nói trở lại, thật là quái ── " Bình thƣờng, cấp thấp Tinh Linh loại vật này không có rõ ràng - mình ( ý thức ). Cho dù số ít sẽ đi tập kích nhân loại, cũng hẳn là không cần hình thành loại này tập đoàn mới đúng. "Kamito-kun, chính là đám ngƣời kia nha. Ở trong này cử hành nghi thức - "


"Ngƣơi nói cái gì?" Kamito kinh ngạc - quay đầu lại. Fianna "Ân" mà gật đầu. "Hài cốt đàn - loại này động tác, tuy rằng hết sức hỗn tạp . . . Nhƣng giải hòa phóng - nghi thức động tác nhất trí đây " "Chẳng lẽ nói, cấp thấp Tinh Linh cử hành cao đẳng - giải phóng nghi thức sao?" Kamito nhìn chăm chú vào tới gần tới đƣợc bóng ngƣời. Bị vừa nói nhƣ thế đích xác, bị Tinh Linh căn cứ - các hài cốt, nhìn ra đƣợc chính chiếu nhất định đƣợc quy tắc tính động tác . "Không, kia không có khả năng . . . Hẳn là có một ngƣời đang ở thao túng Tinh Linh - thuật giả " "Nhƣ vậy, bọn ngƣời kia cũng không phải muốn tập kích chúng ta sao?" Claire nhanh bắt đƣợc Kamito - tay áo nói xong. Hài cốt đàn giẫm phải chậm rì rì bộ pháp, hiện lên tế điện bậc thang. "Đông lại - băng nha a, xỏ xuyên qua đi ── ( ma băng - mũi tên đạn )( Freezing·Arrow )!" Rinslet thả ra - [mũi tên băng] mũi tên, một hơi quét ngã rục rịch - hài cốt đàn. Địa vị cao - ma băng Tinh Linh ( Fenrir ) - Tinh Linh ma trang. Đối Tinh Linh sử mà nói, trình độ này - địch nhân bất quá là cá tép thôi. Vỡ vụn - hài cốt trung phun ra màu đen - sƣơng khói, tại trong hƣ không tiêu diệt. "Đúng thế, ám thuộc tính - Tinh Linh ── " Đột nhiên, Kamito trong đầu hiện lên nào đó loại khả năng. ( làm sao có thể ── ) Tầm mắt rơi xuống ôm trọn màu đen thuộc da cái bao tay - trong tay trái. Trên tay - Tinh Linh khắc ấn cảm thấy châm thứ loại - đau đớn, đúng lúc này ── " . . . ! ?" Mỏ phƣơng hƣớng truyền đến mãnh liệt - tiếng nổ mạnh. "Chẳng lẽ nói, chiến đấu bắt đầu rồi thôi! ?" "Phải đi nha, Kamito!" Claire phách hƣu mà trừu vang roi, chạy ra ngoài. ◇ Ở phế đô đứng vững - Tinh Linh khoáng thạch - mỏ. Đạt tới kia cửa vào lúc sau ── Theo trong đƣờng hầm truyền đến, kiếm kích kịch liệt giao chiến - tiếng vang. "Kamito, nơi đó ── " Claire ngón tay - hắc ám ở chỗ sâu trong, chính lóe ra kịch liệt - loang loáng.


Chính tại chiến đấu chính là, mang lấy Tinh Linh ma trang - súng Elis · Fahrengart. Nổ vang cạo vang lên cuồng phong trất Elis - đuôi ngựa. Kỵ Sĩ đoàn - giáp trụ bị hủy, tràn đầy nứt ra đả thƣơng - thân thể có thể nói là đầy ngƣời vết thƣơng. 【 chú thích: Nhật Bản thành ngữ " 満 thân vết thƣơng " , ý là cả ngƣời là đả thƣơng, dịch giả nghĩ giữ lại nguyên văn, nói nói trƣớc, nếu có ngƣời ta nói dùng cảnh hoàng tàn khắp nơi là tốt rồi, thật có lỗi đó là dùng lộn a, câu này thành ngữ không thể dùng ở trên thân ngƣời 】 "Haha, thật không hỗ là kỵ sĩ đoàn trƣởng đại nhân, không phải rất có thể để cho ta hƣởng thụ - thôi ~!" Trong đƣờng hầm vang lên chói tai - cƣời vang. Elis - phía trƣớc, đứng một cái giận sáng ngời rực rỡ - thiếu niên. Jio · Inzargi ── Tự xƣng Ma vƣơng ngƣời kế tục, nam tính Tinh Linh sử. Khi hắn bên chân, bị thƣơng - Raska cùng Reisha té trên mặt đất. "Ngƣơi cái tên này, dám đem ta đồng bọn cấp ── " Elis huy động ( Phong Dực Chi Thƣơng )( Ray·Hawk ). Đƣờng hầm - vách tƣờng bị phá hƣ, cứng rắn - nham cái khay phảng phất thủy tinh loại mà toái tán trên đất. Jio phát ra bén nhọn - tiếng cƣời nhảy dựng lên. Kia không phải nhân loại làm đƣợc - động tác ── Làm không tốt là nhƣợng nào đó cƣờng hóa thân thể - Tinh Linh căn cứ ở trên ngƣời rồi. "Này này, liền loại trình độ này sao? Kỵ Sĩ đoàn chẳng lẽ là con nít đóng giả gia đình a " "Ngƣơi này vô liêm sỉ!" Đối Kỵ Sĩ đoàn nhƣ vậy - vũ nhục, Elis kích động. "Hung họa làn gió a, ngƣơi, hóa thành vô hạn chi lƣỡi dao đem ta kẻ địch chém phách cắt nứt ra ── " Giải phóng ma Phong Tinh Linh ( Simorgh )( Simurgh ) - Tinh Linh ma trang ── ( Phong Dực Chi Thƣơng ) lực. 【 duyên quyển thứ nhất chú thích: Simurgh , ở Đột Quyết thần thoại cùng đạo thờ Thần lửa trong điển tịch chỉ - thần điểu 】 Ở học viện - quyết đấu Nakaso nhƣợng Kamito nếm qua đau khổ, phong chi lƣỡi dao sở biến hình ra - súng. Cho dù bị một tờ chi cách hiện lên, thêm vào phát động vô số phong nhận cũng sẽ blah blah mà xé rách mục tiêu ── Nhƣng là.


"Ngƣơi là heo đột tiến mạnh a ── Phản xạ đi, ma kính Tinh Linh ( Miroir )!" Jio quát to - nháy mắt, Elis trƣớc mắt xuất hiện lóng lánh hào quang - màu đỏ gƣơng. Quấn quanh lấy gió - Phong Dực Chi Thƣơng vừa tiếp xúc với mặt kính, vô số phong nhận liền ngƣợc Elis vƣơn răng nanh. " . . . ! ?" Elis thân thể bị loạn vũ - phong nhận cắt nứt ra, ném tới trên vách tƣờng. " ── Elis!" Kamito cầm trong tay Hộ Giới Thần · Est chạy trốn. Giống nhƣ đã muốn chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta ── Jio xoay ngƣời lại, nhe răng cƣời một chút. "Ơ, ngu ngốc nhóm nhƣ ong vỡ tổ lao qua a " "Kamito, không đƣợc!" Từ phía sau lƣng nghe đƣợc Claire thanh âm, Kamito - động tác trong nháy mắt, đình chỉ. Khoảnh khắc, Jio - trên cổ tay phải - Tinh Linh khắc ấn phát xuất quang huy ── " ── Tính cả tạng phủ - ở chỗ sâu trong cùng nhau hƣ thối rụng đi, hiện ra đi, hủ độc Tinh Linh ( Rafflesia )!" 【 tối đen: đây là bá vƣơng hoa - tên khoa học đây 】 Nồng đậm - cám Tử Sắc sƣơng khói, lấy kinh ngƣời thế phun tới. Cảm nhận đƣợc một chút kích thích thối - Kamito, lập tức che ở mắt của mình cùng miệng. Nhƣng là, đƣơng nhiên chỉ toàn những (cái) này là phòng không đƣợc. Bị bỏng da thịt - khói độc bao vây toàn thân, ăn mòn tạng phủ ── "Đó nha, khụ . . . !" Ánh mắt cảm thấy kịch liệt đau đớn. Yết hầu cũng rất giống ở thiêu đốt bình thƣờng cực nóng. Che miệng - khe hở trong lúc đó máu rỉ ra, tích rơi trên mặt đất. ( đây là, độc thuộc tính - Tinh Linh . . . Đạo này sƣơng mù thân mình chính là Tinh Linh ma trang sao! ? ) Mông lung - tiếng rên rỉ ở trong đƣờng hầm tiếng vọng . Nhẫn nại lấy bị bỏng loại - đau đớn, Kamito hơi hơi mở hai mắt ra. Cùng nhau đắm chìm trong khói độc dƣới - Elis cùng hai vị cô gái, ngồi chồm hổm trên mặt đất thống khổ - vùng vẫy. "Elis . . . Cô!"


Yết hầu - cơ co rút đến nỗi không thể phát ra đầy đủ thanh âm. Mặc dù tại nơi này còn có thể miễn cƣỡng đứng đƣợc ở, nhƣng cứ nhƣ vậy tiếp tục đi tới mà nói đến các nàng chỗ ở chỗ phía trƣớc sẽ mất đi ý thức đi. ( . . . Vì cái gì tên kia không chịu độc - ảnh hƣởng? )【 tối đen: bình thƣờng tiểu thuyết bình thƣờng đều là dùng bởi vì là ngƣời sử dụng đến giấu diếm đi - nói = = 】 Giống nhƣ hủ độc Tinh Linh loại này trên diện rộng tiêu diệt hình Tinh Linh, bình thƣờng là không thể thuận buồm xuôi gió mà sử dụng. Kiểm soát khó khăn, lộng cái không tốt ngay cả mình đều đã bị cuốn vào. Nhƣng là, Jio · Inzargi tại đây kịch độc - trong sƣơng mù vẫn nhƣ cũ vẻ mặt không có chuyện gì đứng. ── Lúc này, Kamito chú ý tới. Thiếu niên - chung quanh, lƣu động một chút - gió. ( . . . Nguyên lai, hắn còn đồng thời sử dụng phong thuộc tính - Tinh Linh sao! ) Sử dụng số nhiều Khế Ƣớc Tinh Linh - Tinh Linh sử ── Nếu nhƣ có thể cùng cái khác Tinh Linh lực cùng nhau tổ hợp sử dụng mà nói vốn không thể thuần thục thao túng - Tinh Linh cũng trở nên có thể sử dụng rồi. ( . . . Đáng giận, đây căn bản phạm quy thôi! ) Kamito ở trong lòng thầm mắng. ( nếu nhƣ là Rinslet - ma cung mà nói có thể theo sƣơng mù - hiệu quả phạm vi ngoại ngắm bắn hắn sao? ) Quay đầu lại nhìn về phía sau lƣng ── Rinslet đem băng chi mũi tên đạn đậu vào Yumizuru, bảo trì nhắm Jio - trạng thái bất động. ( ── Không thể bắn, sao ) Rinslet - phán đoán là chính xác. Jio cho đòi ra phản xạ quá Elis - Tinh Linh ma trang - ma kính Tinh Linh. Tùy tiện ra tay mà nói làm không tốt sẽ lan đến gần thật tại bên cạnh - Elis các nàng cũng nói không chừng. Claire giống nhƣ là muốn bảo hộ Fianna giống nhau đứng ở nàng phía trƣớc, vịnh xƣớng lên viêm thuộc tính - Tinh Linh ma thuật. Gần mấy gian tự hỏi. Nhƣng là, ngay cả trong khoảng thời gian này Elis thân thể của các nàng cũng đang bị độc ăn mòn . ( đáng giận . . . ) Thân thể giống nhƣ là muốn đốt trọi dƣờng nhƣ nôn nóng không thôi. ── Đúng lúc này. Hắc ám - đƣờng hầm đấy, vang vọng một chút - tiếng ma sát.


( Elis! ? ) "Gió . . . A, đem ngô chi kẻ địch, quét ngang hầu nhƣ không còn đi ―― ( Phong Vƣơng Bạo Thiểm Trận )( Wind Bombs )!" Khoảnh khắc, thả ra - gió bão đoàn đồng, đem khói độc tuyệt không thừa - thổi bay rồi. Sau đó ―― "Haha, ha . . . Rắc . . . Hàaa. . . !" Elis canh chừng chi ma súng đâm về mặt đất, chống nó đứng lên. Phòng lƣỡi dao sợi - đồng phục bị cắt nứt ra, cả ngƣời là đả thƣơng. Phá vỡ - tất chân ôm trọn - hai chân thỉnh thoảng liền co rút xuống. Ngay cả nhƣ vậy, nàng nghiêm nghị kiên cƣờng mà đứng lên - phong tƣ ── Nếu nhƣ nhân nhịn không đƣợc, nhìn ra đƣợc thần - xinh đẹp. Elis nhấc lên Tinh Linh ma trang chi súng bày ra giá thức trừng mắt Jio, dùng khàn khàn thanh âm phóng nói. " . . . , đánh bạc Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn - vinh quang, cho dù là đồng quy vu tận ( nguyên văn lẫn nhau thứ ) . . . Cũng muốn đả đảo ngƣơi!" "Đau quá a . . . Trả lại cho ta ở bên kia kéo dài hơi tàn" 【 tối đen: vốn là nghĩ trở mình ngƣơi lão bất tử kia, sau lại muốn nói Elis cũng không lão 】 Đã bị gió bão thẳng đánh - Jio, vặn vẹo lên môi động lƣỡi. "Nhƣ vậy, liền nếu nhƣ các ngƣơi mong muốn giết sạch các ngƣơi!" Khắc vào Jio toàn thân - Tinh Linh khắc ấn, phát ra điềm xấu quang mang ── " ── Mới sẽ không để cho ngƣơi phải sính lặc!" Kamito tiến lên đồng thời, thả ra - hai phát hỏa cầu đánh úp về phía Jio. Đó là Claire - bắn yểm trợ. Ở Jio văng ra hỏa cầu một cái chớp mắt - khe hở, Kamito gia tốc ── Hƣớng Jio áp sát vật lộn. Sau đó, giống nhƣ là muốn ngay cả không gian cùng nhau mở ra dƣờng nhƣ, đem Hộ Giới Thần · Est quét ngang chém. Đó nha ── Kiếm - mũi nhọn đụng tới - nham cái khay toái tán trên đất. "Haha, đừng bãi làm ra một bộ khủng bố nhƣ vậy - mặt nha,. . . . !" Một tờ chi cách né qua kiếm thiểm - Jio nhảy dựng lên, đáp xuống mau sụp đổ nham trên trận. Kamito không truy kích mà trực tiếp chạy hƣớng Elis các nàng nơi nào đây. Elis thở không ra hơi, hiện tại cũng rất giống phải rồi ngã xuống dƣờng nhƣ. "Elis, không có sao chứ? Bả vai mƣợn ── " "Ít, ít làm . . . Chút chuyện dƣ thừa "


Muốn trợ giúp lung la lung lay - nàng, thủ lại bị nàng vung mở. "Ta, mới sẽ không mƣợn giúp các ngƣơi ── " "Đừng sính chút nhàm chán đắc ý tức giận, ngẫm lại các nàng đi " Elis - biểu tình cứng ngắc lại. Trên mặt đất chạy đến Raska cùng Reisha. Tuy rằng còn có ý thức, nhƣng tái tiếp tục nhƣ vậy sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Elis chính mình, cũng là miễn miễn cƣờng cƣờng mới có thể đứng thẳng - trạng thái. "Cô . . . Kagehaya Kamito, thiếu ngƣơi một cái nhân tình a " "Mới không phải là ngƣời nào chuyện đây. Trợ giúp đồng bọn chuyện đƣơng nhiên " " . . . !" Kamito lời nói, sử Elis hai má bá mà lần hồng. Nhƣợng bị thƣơng - Elis dựa vào vách tƣờng nghỉ ngơi lúc sau, Kamito mặt hƣớng Jio. "Ngƣơi hỗn đản này, dám đem Elis ── " Elis · Fahrengart ── Thật tình, dũng cảm, mà tinh thần trọng nghĩa mạnh cô gái. Chỉ là nhìn đến bị thƣơng - bộ dáng của nàng, còn có loại sôi trào loại - phẫn nộ dâng lên. "Ít đến vƣớng bận a, thật vất vả chính muốn giết kia cuồng vọng - nữ nhân này " Jio biên hi cƣời hì hì lấy, biên thản nhiên theo nham trên trận nhảy xuống. " ── Ta an tâm " Kamito gài hảo kiếm, trừng mắt Jio. "Giống nhƣ ngƣơi vậy - vô liêm sỉ tên, có thể nghiêm túc hoàn toàn đả đảo ngƣơi " "Haha, thật đúng là sẽ nói ~ a! Thật đáng tiếc, ngƣơi muốn đả đảo bổn đại gia là không thể nào - " "Còn có chúng ta ở đây!" Claire các nàng chạy tới. Nắm viêm chi roi, đứng ở Kamito bên cạnh. Rinslet nhấc lên băng chi ma cung, Fianna song tay nắm lấy Tinh Linh khoáng thạch. "Fianna, Elis các nàng - trị liệu có thể giao cho ngƣơi sao?" "Ân, trên tay của ta cũng có mấy ngƣời trị liệu - Tinh Linh khoáng thạch. Tuy rằng hiệu quả hữu hạn là đƣợc " Fianna biểu tình gấp gáp - gật đầu. "Kamito, ngƣơi cùng ta phụ trách truy kích hắn. Rinslet là trợ giúp pháo đài " "Duy trì pháo đài là cái gì a! Ta nhƣng là hoa lệ - xạ thủ nha!" Tuy rằng Rinslet phản bác trở về, nhƣng Claire căn bản không để ý tới nàng.


" ── Nha, thảo luận đã xong sao?" Jio · Inzargi biên cƣời nhạo vào đề im im lặng lặng tới gần. Khắc vào trên cánh tay phải - Tinh Linh khắc ấn phát xuất điềm xấu quang mang, toát ra màu xanh trắng - lôi hỏa. Này trên tay xuất hiện chính là ── Cùng Est đồng dạng là kiếm - Tinh Linh ma trang. "Kiếm Tinh Linh ( Gradius ) ── Ai - kiếm tƣơng đối mạnh, muốn tới thử xem sao?" "Nói đùa gì vậy. Ít đem của ta Est, cùng ngƣơi này hạ lƣu Kiếm Tinh Linh đánh đồng " ◇ Tiếp theo, Kiếm Vũ bắt đầu rồi. Lẫn nhau tiếng vọng - cao vút kim loại âm. Mỗi khi kiếm quang chợt lóe, mỏng ám bên trong liền bay ra ra hỏa hoa. "Jio · Inzargi ── Ngƣơi đến cùng có mục đích gì!" "Haha, mới không mục đích gì lặc. Nói thực ra, đối với ta mà nói, cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh ( Jormungandr ) và vân vân thế nào đều không sao cả. Chỉ là muốn đem ngƣơi cái tên này đả đảo chứng minh ta mới là Ma vƣơng - ngƣời kế tục ─ ─ Cứ nhƣ vậy mà thôi " "Cái gì Ma vƣơng - nối nghiệp a, ngƣơi này khuyếch đại vọng tƣởng khốn nạn!" Đi phía trƣớc giẫm chận tại chỗ - Kamito, dùng hai tay huy động Hộ Giới Thần · Est. Mãnh liệt - kiếm áp. Jio nháy mắt dùng Kiếm Tinh Linh phòng ngự ── Nhƣng, "Cái gì! ?" Kèm theo cao vút - kim loại âm ── Jio - Kiếm Tinh Linh dập nát rồi. Jio - biểu tình kinh ngạc - vặn vẹo rồi. "Này này, cái dạng gì - Tinh Linh ma trang a ── Đem kiếm của ta Tinh Linh một kích liền dập nát rồi?" "Ngƣợng ngùng, của ta Est chính là cực mạnh - Kiếm Tinh Linh a " Kamito lần thứ hai đi phía trƣớc giẫm chận tại chỗ. Jio vịnh xƣớng gọi về kiểu, này trên tay lại tái gọi về một con Kiếm Tinh Linh. "Vẫn chƣa xong đây!"


"Vô dụng - ── " Hƣớng tới theo trong hƣ không hiện hình - Kiếm Tinh Linh, Kamito không lƣu tình - thanh kiếm đi xuống vung lên. Vang lên cƣơng thiết - tiếng vỡ vụn, thứ hai chỉ Tinh Linh cũng yếu ớt mà tiêu diệt. Cho dù tiêu diệt hai Kiếm Tinh Linh, Hộ Giới Thần · Est - lƣỡi dao cũng không hề thiếu tổn hại. Có giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ( Daemon·Slayer ) có khác danh - Tinh Linh ma trang. Này còn không phải hoàn toàn trạng thái cho nên càng có vẻ khủng bố. Nhƣng là, Jio vẫn hiện lên vẻ mặt dƣ dật - biểu tình. "Hừ, nhƣ vậy kế tiếp là này!" Toàn thân - Tinh Linh khắc ấn đổ xuống ra lôi hỏa ── Jio trên tay xuất hiện đệ tam cây kiếm. ( . . . , ngƣời này, đến cùng cùng mấy cái Tinh Linh đặt khế ƣớc a! ? ) Cho dù là Kamito trên mặt cũng bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng. Cực mạnh - Kiếm Tinh Linh cũng có rất lớn - nhƣợc điểm. Thì phải là thần uy - tiêu hao quá mức kịch liệt rồi. Tuy rằng bởi vì gần đây bắt đầu thói quen kiểm soát, giống nhƣ phía trƣớc đột nhiên té xỉu - tình hình đã không có, nhƣng chiến đấu tha dài mà nói thân thể sẽ mỏi mệt không chịu nổi là chuyện sớm hay muộn. ( tái tiếp tục nhƣ vậy, rất không ổn a ── ) Hắn không giống là học viện đô thị bạo tẩu - ngƣời khổng lồ Tinh Linh giống nhau có thể một kích bị mất mạng là đối thủ. Nếu biến thành đánh lâu dài là chúng ta bất lợi a. ( . . . Chính là nói đi thì nói lại, ngƣời này thần uy là vô cùng tận sao! ? ) Sử dụng nhiều nhƣ vậy - Tinh Linh, thần uy - tiêu hao hẳn là cũng sẽ bay vọt tính mà tăng lớn mới đúng ── "Kamito, ta tới che dấu!" Khoảnh khắc, Claire chém ra - viêm chi roi miêu tả ra đƣờng cong bay tới. Ám ám trung thoáng hiện nóng rực - tàn quang ── Chính xác nhắm - roi lợi lạc cuốn lấy Jio - kiếm. "Hứ, ít đến vƣớng bận!" Jio triệu hồi ra trong suốt khúc côn cầu bộ dáng - Tinh Linh, hƣớng tới Claire ném ra ngoài. "Cái gì a, loại vật này!"


Claire thả ra - Tinh Linh ma thuật - hỏa cầu, đón đánh băng Tinh Linh ── Nhƣng, đó là bẫy rập. " . . . ! ?" Ở trƣớc mắt phát toái - băng Tinh Linh, hóa thành vô số - châm đem Claire toàn thân chém nứt ra. "YAA. A. A. . A a!" "Claire!" Bởi vì Claire - rên rĩ, Kamito trong nháy mắt phân tâm rồi. "Ngƣơi đang ở đây xem làm sao a!" Thừa dịp này khe hở, nhanh chóng đánh tiến càng trảm kích. Kamito miễn cƣỡng mà dùng Hộ Giới Thần · Est - lƣỡi dao phòng ngự rồi. Nhƣng là, Jio cũng không có trì hoãn hạ công kích. Cứ nhƣ vậy, từng bƣớc tiến sát mà áp chế ── "Nhƣ thế nào nhƣ vậy, cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ( liên · Asberg ) ── Liền loại trình độ này?" " . . . !" Kamito cắn chặt hàm răng chống đỡ áp chế tới đƣợc kiếm. Nếu là ba năm trƣớc đây - liên · Asberg trong lời nói ── Ngay cả khiến hắn hƣớng Claire thả ra Tinh Linh - khe hở, cũng sẽ không cấp mới đúng. Làm Tinh Linh sử - trí mạng ba năm chỗ trống ( Blank ). Không thể dẫn nguyên bản lực lƣợng - Khế Ƣớc Tinh Linh. ( a a, ta đúng là trở nên yếu đi. Nhƣng là a ── ) Nặng nề mà thở ra một hơi về sau, Kamito đột nhiên, sau này vừa mới nhảy. "Đông lại - băng nha a, xỏ xuyên qua đi ── ( ma băng - mũi tên đạn )( Freezing·Arrow )!" Khoảnh khắc, Rinslet thả ra - băng chi mũi tên bắn ra nhập hai ngƣời chỗ ở chỗ. Thẳng đánh ── Jio - thân ảnh bị trút xuống xuống - mũi tên đạn chi mƣa cấp nuốt hết biến mất. "Hừ, cũng không nên không nhìn sự tồn tại của ta a!" Thủ chống nạnh, Rinslet xôn xao bãi cát gẩy lên bạch kim màu vàng tóc. Kamito biên chống đỡ kiếm, biên chờ nàng nhắm sắp xếp. Sụp đổ - nham trên trận, cát bụi tràn ngập.


Đã bị kia mũi tên đạn chi mƣa thẳng đánh, rất khó tƣởng tƣợng còn có thể không có việc gì ── Nhƣng là. "Ân? Vừa mới, ngƣơi làm cái gì sao?" Jio ─ Nhƣ không có việc gì đứng ở cát bụi bên trong. Hiện lên nhe răng cƣời, mặt hƣớng Rinslet. "Làm sao có thể . . . Phải là thẳng đánh mới đúng a! ?" "( Argus ) ── Có thể tự động ( Auto ) bảo hộ Tinh Linh sử - tinh linh na" 【 chú thích: Argus ( tiếng Anh: Argus , cổ Hy Lạp mà nói: ·ργο· , đến từ chính hình dung từ ·ργ·· "Lóe sáng -" ), trong Hy Lạp thần thoại - trăm mắt ngƣời khổng lồ 】 Jio - chung quanh, sừng sững theo mặt đất nhô lên - nham chi hình nón. Ma băng - mũi tên đạn chính là bị cái kia phòng ngự. " . . . , ngƣời này là nhƣ thế nào . . . A . . . " "Còn có, này na ── Còn có loại này cách dùng đây " Jio hô nha một chút hòa nhau cổ tay. "YAA. A. A. . A a a a!" Nháy mắt, Rinslet bên chân - mặt đất nhô lên hình nón, đem nàng đính tại trên vách tƣờng. Học viện - đồng phục bị cắt nứt ra, cẩn thận - màu trắng da thịt hiển lộ bên ngoài. Hai cổ tay bị đinh ở, Rinslet cảm thấy sỉ nhục mà cắn chặt môi. "Cô . . . Tuyệt, tuyệt đối không tha thứ ngƣơi . . . Thế nhƣng đối với ta làm ra, chuyện nhƣ vậy . . . " Kiên nghị mà trừng mắt Jio, Rinslet không cam lòng giống nhƣ mà run rẩy thân thể. " ── Jio · Inzargi!" Kamito kích động - ném ra Hộ Giới Thần · Est. Trầm trọng - trảm kích, đem cùng tồn tại - hình nón phá hƣ, cũng áp sát Jio ── Nhƣng là, liền dừng ở đây. "Cô . . . " Đại kiếm nhỏ - Hộ Giới Thần · Est đột nhiên, lui thành nhỏ đoản kiếm rồi. Đó là tiêu hao khổng lồ - thần uy - Est, không thể tiếp tục duy trì Tinh Linh ma trang tƣ thế - kết quả. "Ren · Asberg ── Ngƣơi đã không phải là cực mạnh - Kiếm Vũ Hime nữa à ~ "


Jio lạnh lùng - cƣời nhạo.


"Có lẽ là vậy đi. Cho dù nói thế nào đều có ba năm - chỗ trống a " "Không, không phải nói này . Khiến cho ngƣơi biến yếu chính là a ── " Khoảnh khắc, Jio - trên bàn tay xuất hiện quang chi súng. Không phải vũ khí cận chiến, là bắn ra kiểu Tinh Linh ma trang. Một cái chớp mắt đoán đƣợc tới Kamito, đang chuẩn bị phải né tránh ── ( ── Không đúng! ) Ở lâm trƣớc, chú ý tới Jio - mục tiêu. Đúng vậy có chuyện nhƣ vậy a!" Cũng không phải Kamito nhắm Kamito - công kích. Quang chi súng ── Hƣớng tới Kamito - sau lƣng, Fianna cùng bị thƣơng - Kỵ Sĩ đoàn các thiếu nữ thả đi ra ngoài. ( đáng giận . . . ! ) Kamito lập tức chen vào tầm bắn, dùng toàn thân chặn quang chi súng. ◇ ( ── Nhƣ thế nào? ) Giúp Elis các nàng trị liệu - Fianna, kinh ngạc ngẩng đầu. Nháy mắt, xuất hiện chói mắt - loang loáng, tiếp theo vang lên phảng phất phải bị phá vỡ màng nhĩ dƣờng nhƣ phát âm. Nhịn không đƣợc nhắm hai mắt lại. Bay tới - gạch ngói vụn mảnh vỡ ấu đả toàn thân. . . . Đến cùng, nổ vang âm dừng lại rồi. "Ô . . . " Biên nhịn đau than nhẹ, biên chậm rãi mở ra hai mắt ── Ở trƣớc mắt chính là, bị thƣơng mà ngã xuống đất - Kamito. " . . . Ka, Kamito -kun?" " . . . Phỉ á . . . Na . . . Không có chuyện gì sao?" Kamito đem Hộ Giới Thần · Est hƣớng mặt đất thứ, đầu gối chấm đất nghĩ tạ này đứng lên. Phải là nhẫn nại lấy đau nhức nguyên nhân, cái trán trồi lên chi mồ hôi. Fianna lấy tầm mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh. Elis cùng này đồng bọn - hai cô gái té trên mặt đất. Thoạt nhìn căn bản không giống nhƣ là có thể đứng lên - trạng thái. Claire bị thƣơng mất đi ý thức, Rinslet bị đinh ở trên vách tƣờng.


Sau đó ── Jio · Inzargi chính từ phía trƣớc chậm rãi đi tới. ── Giống nhƣ là tử nhƣ thần. "Vậy sẽ là của ngƣơi nhƣợc điểm a. Có phải hay không vô ý thức - ta không biết, ngƣơi luôn luôn tại toan tính mặt sau đám ngƣời kia biên chiến đấu a " "Fianna . . . Thối lui đến mặt sau đi " Đang muốn tiếp cận - Fianna, bị Kamito ngăn lại. "Kamito-kun!" Cái loại này trạng thái căn bản không có khả năng chiến đấu. Tinh Linh ma trang cũng không cách nào hoàn thiện sử dụng, nguyên nay đã là tuyệt vọng - tình hình - nói ── "Ta, không bao giờ . . . nữa nghĩ mất đi thứ quan trọng ── Tuyệt đối không " Kamito mặt hƣớng tiền phƣơng, đứng lên. Kia trong hai mắt cũng không có ký túc ánh sáng hi vọng. Có chính là hắc ám tuyệt vọng. Ngay cả nhƣ vậy, hắn hay là đứng lên. Đi qua từng đƣợc xƣng là cực mạnh - Tinh Linh Hime, thiếu niên này. "..." Jio, đột nhiên nhƣ là mất đi hứng thú bình thƣờng mà nhún vai. Sau đó, dùng lãnh khốc thanh âm nói xong. " ── Nhƣ vậy a. Nhƣ vậy, đi chết đi " Toàn thân - Tinh Linh khắc ấn thả ra quang huy, khi hắn tay phải quấn quanh lên màu đen - sƣơng mù. "Tử Tinh Linh ( Thanatos ) ── Ta sở hữu - Tinh Linh lý cực mạnh - một trong số đó. Khế Ƣớc Tinh Linh của ngƣơi ta liền nhận lấy rồi" 【 chú thích: Thanatos ( θ·νατο· / Thanatos , "Tử vong" ) là trong Hy Lạp thần thoại - tử thần, thần thoại La Mã trung xƣng là Mors , hắn là thụy thần Hypnos ( Hypnos ) - huynh đệ sinh đôi, mẹ hắn vì đêm tối nữ thần Nyx 】 "Ta đấy, Khế Ƣớc Tinh Linh . . . ?" Kamito phát ra khô cạn - thấp lẩm bẩm. " . . . , chẳng lẽ, ngƣơi nói là Restia sao ── ! ?" 【 tối đen: Kamito "Dám chạm vào lão bà của ta muốn chết a a a a a a a!" 】


Quấn quanh lấy tử vong - đầu ngón tay, áp sát không thể động đậy - Kamito ─ ─ Lửa sém lông mày hết sức. Thật dài tóc đen tung bay, Fianna lập tức đứng lên. "Nha, có thể không cần tùy tiện chạm vào đồ đ���c của ta sao?" " . . . A?" Jio hắn ── Vẻ mặt ngốc nhƣng đích miệng mở rộng. " . . . Fianna?" Kamito cũng im lặng mà nhìn của nàng mặt nghiêng. "Tránh ra, Kamito-kun " Fianna lẳng lặng yên đứng ở Jio trƣớc mặt. "Này, đầu ngƣơi có phải hay không hỏng mất nữa à, vị này Đại tiểu thƣ?" "Miệng phóng sạch sẽ tí đi, ngƣơi nghĩ rằng ta là ai a?" Fianna nhìn không chuyển mắt mà trừng mắt cƣời nhạo của nàng Jio. Tựa nhƣ bốn năm trƣớc ── Nàng che ở tai hoạ - Tinh Linh Hime ( Calamity·Queen ) trƣớc mặt, khi đó giống nhau. "Fianna, ngu ngốc, chạy mau a!" Theo gạch ngói vụn trong đống bò ra tới Claire kêu to. Fianna chậm rãi - lắc đầu ── ( ngƣơi bảo hộ ta ── Cho nên lần này, đến lƣợt ta bảo hộ ngƣơi! ) ── Ordesia đế quốc thứ hai Vƣơng nữ, Fianna · Lôi · Ordesia tên lấy kiện! ── Chúng ta vì nghiêm chỉnh - ngƣời chấp hành, xử phạt ngƣời, Vƣơng tên lên đồng Hijiri - kẻ phán quyết! Khoảnh khắc. Fianna - ngực phát ra chói mắt - loang loáng. Đúng vậy, vừa mới hô lên - biểu thị công khai đúng là ── Giải phóng Tinh Linh - mấu chốt ngữ ( Keyword ). Rất nhanh mà lấy đầu ngón tay cởi bỏ ngực - dây lƣng, lóng lánh hào quang màu đỏ tảng đá ngã nhào bàn tay. Bị gia công thành phác thảo ngọc hình dạng, đỏ nhƣ máu - Tinh Linh khoáng thạch. "Gạt ngƣời, cái kia . . . Chẳng lẽ là ( Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết )( Blood·Stone )! ?" Phát hiện đến đó - Claire, trừng lớn hai mắt. "Ngƣơi cái tên này . . . !"


Bản năng cảm nhận đƣợc uy hiếp đi, Jio đối thiếu nữ trƣớc mắt thả ra tử Tinh Linh ── "Hiện ra đi, ngƣơi, chôn vùi hắc ám - Tài Quyết Chi Kiếm ── Tan biến chi Hijiri Vƣơng ( Magna·Carta )!" 【 tối đen: này rót chỉ biết không nói gì mà thôi, có hứng thú nhìn quan Goo Một chút liền tìm đƣợc 】 Màu đỏ - Tinh Linh khoáng thạch nổ rồi. Chói mắt - loang loáng. Thật lớn ánh sáng trụ xỏ xuyên qua Jio · Inzargi. Sau đó ── Kèm theo oanh âm, đƣờng hầm - trần nhà sụp đổ rồi. Chƣơng thứ tám Fianna - tỏ tình "Ô, ân . . . " "Kamito!" "Kamito-kun!" Kamito vừa tỉnh dậy, trƣớc mắt chính là hai vị mặt của cô gái. " . . . Claire, Fianna " "Thật tốt quá, ngƣơi đã tỉnh lại đây " "Ngƣơi rất xằng bậy rồi . . . Ngu ngốc " . . . Xem ra là bởi vì thần uy tiêu hao quá độ mà té xỉu bộ dạng. Theo lạnh nhƣ băng - mặt đất đứng lên về sau, Kamito nhìn nhìn chung quanh. Lay động - Tinh Linh khoáng thạch ánh sáng lƣợng, mơ hồ mà chiếu sáng ám ám. Đƣờng hầm sụp đổ, rơi xuống - đất sa hoàn toàn bế tắc ở thông lộ bộ dạng. "Hai ngƣời các ngƣơi, thƣơng thế còn đừng lo sao?" "Ân, chúng ta hoàn hảo . . . Ngƣơi mới là đừng lo sao?" "A a, thần uy hơi có chút tiêu hao quá độ mà thôi. Nhƣ thế nào, ngƣơi lo lắng ta sao?" "Ngốc, ngu ngốc, ta mới không có lo lắng ngƣơi sao!" "Đau a ~~!" Claire - bàn tay vừa lúc vứt hãm hại miệng đến đây phát CLEAN HIT . Kamito đau đến đầy đất lăn lộn. " . . . Thật sự là, đến cùng đang làm gì thế a " Fianna ngốc nhƣng đích thở dài một hơi. Kamito đè nặng còn đau - bả vai nhìn nhìn chung quanh, "Những ngƣời khác cũng không có chuyện sao?" "Ân . . . Tuy rằng không thể nói là không có việc gì. Tạm thời trƣớc đã làm khẩn cấp xử trí " Fianna đem chiếu sáng giơ lên cao trên đầu về sau, trên mặt đất nằm ngang - Elis bộ dáng của các nàng liền thấy đƣợc rồi. . . . Đúng là không thể nói là không có chuyện gì trạng thái a.


Ngay mặt thừa nhận rồi độc khí - Raska cùng Reisha hiện tại ý thức không rõ mà tính mạng đe dọa. Elis tuy rằng còn có ý thức, nhƣng này trạng thái ngay cả đi đƣờng đều gặp khó khăn đi. Dựa vào bên tƣờng ngồi xuống - Rinslet - bên cạnh, Fenrir chính liếm láp chủ nhân - miệng vết thƣơng. "Đến cùng, chuyện gì xảy ra a? Tên kia ── Jio · Inzargi đây?" Đúng vậy Fianna giải phóng phong ấn tại Tinh Linh khoáng thạch lý - Tinh Linh nha. Tên kia bị cột sáng thôn tính biến mất. . . . Nha, tuy rằng ta không cho là hắn chết " "Nguyên lai đó là, Tinh Linh khoáng thạch sao . . . ?" Kamito mặt hƣớng Fianna về sau, nàng "Ân" - gật gật đầu. "Nhƣng là, có thể phong ấn chặt cái loại này cƣờng độ Tinh Linh - Tinh Linh khoáng thạch ── " Đem Jio · Inzargi chết đi Tinh Linh đỉnh trở về, còn có thể sử đƣờng hầm tan vỡ lực phá hoại. Fianna giải phóng cái kia chỉ Thánh Tinh Linh, không hề nghi ngờ là địa vị cao Tinh Linh. Nhƣng là, có có thể phong ấn địa vị cao Tinh Linh - Tinh Linh khoáng thạch - tồn tại, nghe đều chƣa từng nghe qua. "Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) ── Ordesia Vƣơng gia - gia truyền bí bảo nha " " . . . ?" "Ngƣơi không biết Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) sao? Tinh Linh sử thƣởng thức nha " Đối với cau mày - Kamito, Claire ngốc đột nhiên thở dài. "Có biện pháp nào. Ta và các ngƣơi này đó quý tộc đại nhân bất đồng, cùng loại chuyện này thật làm bất hòa rồi " Kamito nói nhƣ vậy lúc sau, Claire ai da ai da - nhún nhún vai lúc sau thuyết minh cho hắn nghe. "Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) cũng không phải là bình thƣờng Tinh Linh khoáng thạch. Là ở nguyên tố tinh linh giới ( Astral·Zero ) - ( thánh vực ) đào ra tới đặc biệt tinh linh khác khoáng thạch, có thể phong ấn chặt địa vị cao Tinh Linh một phần - lực lƣợng nha. Đƣơng nhiên, đây cũng không phải là có tiền có quyền liền mua đến gì đó. Chân chân chính chính, là quốc gia cấp - bí bảo đây " "Nhƣ vậy a . . . "


Cho dù theo Vƣơng gia bị tiêu hủy tồn tại, Fianna vẫn là Ordesia đế quốc nguyên thứ hai Vƣơng nữ. Làm không tốt là ở đi vào Areicia Tinh Linh học viện phía trƣớc, sở thu đƣợc - tiệc tiễn đƣa lễ cũng nói không chừng. "Hơi chút lƣờng gạt một chút này ngu ngốc vệ binh, theo Vƣơng gia - bí bảo trong quán thâu tới. Dùng đồ dỏm thế thân qua cho nên không thành vấn đề nha " Nói lầm bầm, ƣỡn ngực tự mãn lên công chúa điện hạ. "A a, ta sớm cũng biết là nhƣ vậy . . . Ân?" Đột nhiên, Kamito nhận thấy đƣợc kỳ diệu - cảm giác không ổn. Cảm giác không ổn - nơi phát ra là . . . Nói lầm bầm, rất lên Fianna - bộ ngực. . . . Nhỏ đi rồi. Rất rõ ràng mà rút nhỏ. ( lại nói tiếp, Fianna vừa mới . . . ) Đem cái kia Tinh Linh khoáng thạch ── Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) giấu ở ngực - chỗ. Cho dù không thể nói rõ là rất lớn đồ vật này nọ, rốt cuộc là nhƣ thế nào đem vật kia giấu đi đây này. "Ô . . . Không, không nên nhìn ta . . . " Chú ý tới Kamito tầm mắt - Fianna, hai tay giao nhau nhăn nhăn nhó nhó - giấu ở bộ ngực. "Kamito, Fianna nàng a, vẫn lừa chúng ta nha!" Claire nhƣ là buộc tội dƣờng nhƣ, vèo ngón trỏ chỉ hƣớng nàng. "Lừa ta?" "Đúng vậy, vì vậy nữ nàng, là ngụy nhũ Vƣơng nữ a!" "..." Kamito, nửa mở mắt chậm rãi mặt hƣớng Fianna, " . . . A ─ , là thế này phải không?" "Đúng, đúng rồi, ngực giả rồi . . . Không đƣợc nha?" Đỏ mặt, Vƣơng nữ điện hạ hừ mà miết hƣớng một bên. "Không, phi thƣờng cƣờng liệt mà cảm thấy đƣợc tùy tiện nhƣ thế nào cũng tốt nói . . . Tại sao phải làm loại chuyện này?" " . . . Vì bảo hộ Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) nha. Giấu ở dƣới bộ ngực trong lời nói ai cũng thâu không đi nha. Hơn nữa ta nghe nói, nam, nam sinh không đều thích bộ ngực lớn nữ sinh sao . . . " Nguyên bản nàng đến học viện - mục đích, chính là vì khép lại lạc Kamito biến thành đồng bọn của nàng. . . . Nói, đã cảm thấy nàng tùy tùy tiện tiện sẽ đem bộ ngực áp lại đây, nguyên lai là một chuyện nhƣ vậy a. "Không, kỳ thật cũng rất thích bộ ngực nhỏ - nữ hài tử - nam sinh đi " "Nha?"


Đối Kamito - lời nói này, chẳng biết tại sao Claire - lỗ tai PIKU Mà phản ứng một chút. "Ka, Kamito, ngƣơi vừa mới nói . . . Có thật không?" "A a, khác phái - yêu thích là đều có các đó a. Nha, liền cá nhân ta mà nói so với hoàn toàn không có hay là muốn có một chút tƣơng đối khá a . . . Đau!" Trên đƣờng, Claire mãnh liệt - roi đánh bay tới. "Ngƣơi, ngƣơi loại này, loại ngƣời nhƣ ngƣơi . . . !" "Không, cho nên nói vừa mới chính là cá nhân đích cảm tƣởng, trên thế giới vẫn là có rất nhiều loại này cuồng nhiệt hứng thú - nam nhân tồn tại ý tứ rồi ── " "Ô ô ô ~!" Loại hồng ngọc - con ngƣơi hiện lên nƣớc mắt, Claire cắn chặt môi. ( nói đi thì nói lại, kia mềm mại - cảm xúc nguyên lai là ngực giả sao . . . ) . . . Hoàn toàn không phát hiện. Thật không hỗ là đế đô - kỹ thuật lực thực thì không thể xem nhẹ. "Cái kia Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) vốn là định ở ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế )( Blade Dance ) làm át chủ bài sử dụng - nói " Ôm chặt thể tích đại phúc sở nhỏ bộ ngực, Fianna lầu bầu . Nói là nhƣ thế, kỳ thật cũng không còn nhiều nhỏ. Lấy này tuổi - nữ hài tử mà nói xem nhƣ bình thƣờng nhỏ. Ít nhất so với Claire kia tiếc nuối - bộ ngực còn ── "Mẫu, làm gì thế à nha?" " . . . Không, thật có lỗi. Không có gì " Mắt đẫm lệ ngoan trừng đi qua - Claire, Kamito kích động mà dời tầm mắt. Khụ hừ, ho khan hồi mặt hƣớng Fianna. "Nhƣng là, vì cái gì đem cái loại này Tinh Linh khoáng thạch mang lại đây?" Theo Tinh Linh khoáng thạch lý giải phóng - một bộ phận - Tinh Linh lực, sẽ lập tức trả lại đến ( nguyên tố tinh linh giới )( Astral·Zero ) đi, tái cũng không cách nào sử dụng lần thứ hai rồi. Cho nên có Khế Ƣớc Tinh Linh - Tinh Linh sử, bình thƣờng không biết dùng Tinh Linh khoáng thạch. Ở Kiếm Vũ thƣợng cũng đƣơng nhiên là, bởi vì đại bộ phận dƣới tình huống sử dụng Tinh Linh ma thuật hoặc Khế Ƣớc Tinh Linh lực sẽ càng đủ có hiệu quả. "..." Sau đó. Fianna cúi đầu, lẳng lặng thở dài. "Nha, dù sao sớm hay muộn sẽ lộ tẩy. Bây giờ đang ở nơi này nói với các ngƣơi đƣợc rồi " " . . . ?" Đối với Fianna trên mặt hiện lên bình thƣờng chƣa có xem - thật tình biểu tình, Kamito cùng Claire lẫn nhau nhìn lẫn nhau xuống.


" ── Hiện tại tính lên bốn năm trƣớc, ta mất đi sử dụng Tinh Linh - lực lƣợng " ◇ Fianna · Lôi · Ordesia thứ hai Vƣơng nữ ── Làm Rudia · Erstein - dƣới - Tinh Linh Hime dự khuyết bị chờ mong, nhƣng nhƣợng xuất này địa vị, theo Vƣơng gia bị tiêu hủy - lý do. Đó là bởi vì, nàng sử dụng không đƣợc Khế Ƣớc Tinh Linh nguyên nhân. "Không thể sử dụng Khế Ƣớc Tinh Linh - hime miko, không có trở thành phụng dƣỡng Tinh Linh Vƣơng - Tinh Linh Hime tƣ cách " Fianna cúi đầu, tự giễu dƣờng nhƣ lầu bầu . "..." Sử dụng không đƣợc Tinh Linh - Tinh Linh sử ── Nếu nhƣ trên mặt chữ giống nhau, đã muốn chƣa tính là Tinh Linh khiến. Nhƣng mà, Tinh Linh sử lại đột nhiên, không thể sử dụng Tinh Linh sử - tình hình, cũng không phải nhƣ vậy ngạc nhiên chuyện tình. Thí dụ nhƣ nói, thân thể bị điếm ô, hoặc phá bỏ quên khế ƣớc nơi đó trao đổi thệ ƣớc tình huống ── Trừ bỏ loại này ví dụ ở ngoài, bởi vì nào đó tâm linh bị thƣơng mà không thể cùng Tinh Linh giao cảm - tình hình cũng là có. Nói tóm lại, cùng Tinh Linh - giao cảm, cùng Tinh Linh sử - trạng thái tinh thần có rất lớn - tƣơng quan tính. Tạo thành kia nguyên nhân sự kiện là cái gì ── Nhằm vào điểm ấy nàng cũng không có nói. Kamito không có ý định truy vấn đến loại tình trạng này. ( nhƣng là, nói đến bốn năm trƣớc chính là ── ) Dao động Ordesia đế quốc - chuyện lớn. Tai hoạ - Tinh Linh Hime ( Calamity·Queen ) ── Rudia · Erstein phản nghịch cái kia năm. Hơn nữa, Fianna cùng nàng cùng là ( thần nghi viện ) - hime miko. Đối Tinh Linh Hime dự khuyết mà nói, đủ để mang đến đánh mất Tinh Linh Khế Ƣớc lực - tâm linh bị thƣơng sự kiện. Ngẫu nhiên ── Không quá có thể cho rằng là. "Gạt các ngƣơi thật xin lỗi. Ta tuy rằng nghĩ một ngày nào đó muốn đến . . . Nhƣng nếu không thể cùng Tinh Linh giao cảm chuyện này lộ tẩy mà nói ta liền không thể lƣu lại nơi này gian học viện rồi"


"Nhƣng là, ngƣơi là nhƣ thế nào thông qua thí nghiệm hay sao? Nhớ rõ hẳn là có thực kỹ thí nghiệm đi " Kamito là tạ từ Greyworth - quyền hạn ngoại lệ vô thí nghiệm nhập học, nhƣng nguyên bổn Học Viện là có thêm nghiêm khắc thực kỹ thí nghiệm. Cũng không phải chỉ cần có làm Tinh Linh sử - ngƣời tài năng là có thể vào. "Đem Tinh Linh khoáng thạch giấu vài cái ở cổ tay áo, dựa theo trình tự giải thích phóng xuất. Thoạt nhìn giống nhƣ là ở sử dụng Tinh Linh giống nhau. Ta tạm thời cũng có ở ( thần nghi viện ) đã làm Tinh Linh Hime dự khuyết - thực tích, dễ dàng mà đã bị ta lừa quá khứ " "Lại đem quý trọng - Tinh Linh khoáng thạch lấy ra dùng ở bất chính nhập học lên a. . . ?" "Mà ngay cả thí nghiệm giám sát cũng không nghĩ đến lát nữa có làm chuyện nhƣ vậy - tên tồn tại đi " "Thật là đần độn, cho dù có thể dựa vào nhƣ vậy nhập học, sớm hay muộn không đều sẽ lộ ra dấu vết sao. Vì cái gì không tiếc làm đƣợc loại trình độ này, cũng muốn tới đây gian học viện?" "Đó là ── " Fianna hƣớng Kamito phƣơng hƣớng liếc mắt một cái. Mục đích của nàng là, cùng cực mạnh - Kiếm Vũ Hime tổ đội đạt đƣợc Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - xuất sắc. Nhƣng là, đem chuyện này nói cho Claire trong lời nói sẽ rất bối rối. . . . Phi thƣờng bối rối. Sau đó, Fianna lộ ra chỉ có Kamito mới hiểu - vẻ mỉm cƣời. "Đúng thế, vì cùng Kamito chơi hôn nhẹ ── " "Tuyệt đối không phải. Này, Claire, đừng đem roi lấy ra nữa a " Nhìn đến Claire mặt mày thắt cổ - bộ dáng, Fianna ha ha mà nở nụ cƣời. "Nói đùa. Mục đích của ta là, ở Tinh Linh Kiếm Vũ Tế thắng lợi cũng thực hiện của ta ( nguyện vọng ). Vì thu hồi đánh mất - Tinh Linh Khế Ƣớc lực đây " "Lấy Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - thắng lợi làm mục tiêu tất cả mọi ngƣời giống nhau. Nhƣng là, t���i sao phải nghĩ cùng chúng ta tổ đội? Tuy rằng lời này từ ta nói cũng có chút cái kia, đội ngũ của chúng ta là tối đƣờng đáy nha " "..." Sau đó, Fianna đột nhiên nhƣ là tự hỏi trung - đem đầu ngón tay chống đỡ ở bên môi ── " . . . Đúng vậy. Bởi vì ta cho rằng, nếu nhƣ là lời của các ngƣơi có thể nhận quan hệ của ta " Cùng bình thƣờng tiểu ác ma gió - giọng nói, vi diệu - có chút bất đồng. "Nói nhƣ thế nào?"


"Ngƣơi xem nha, nam tính Tinh Linh sử, hơn nữa tai hoạ - Tinh Linh Hime - muội muội a. Cho dù hơn nữa đánh mất Tinh Linh sử tƣ cách - đánh mất - Tinh Linh Hime, cũng không có gì quá lớn - cảm giác không ổn không phải sao " Làm bộ nhƣ giống nhƣ nói đùa loại - giọng nói. Nghe có chút tự giễu ý tứ hàm xúc, lộ ra cô đơn - biểu tình. Fianna đi vào học viện, tiếp cận thần nhân - lý do. Vì thắng đƣợc Tinh Linh Kiếm Vũ Tế, lợi dụng đi qua cực mạnh - Tinh Linh Kiếm Vũ Hime Kamito ── Nàng nói nhƣ vậy rồi. Nhƣng là lý do chân chính ── Làm không tốt là này cũng nói không chừng. Cô độc mà nói dối, tiểu ác ma - công chúa điện hạ, chỉ là muốn phải đồng bọn mà thôi ── "Nhƣ vậy, thế nhƣng ta đã tỏ tình bí mật của ta ── " Khụ hừ, ho khan một chút - Fianna nói nhƣ vậy . "Các ngƣơi phải làm nhƣ thế nào? Sử không ra Khế Ƣớc Tinh Linh - Tinh Linh sử cái gì, ngay cả tiến đội ngũ tƣ cách đều không có sao?" Công chúa điện hạ vẻ mặt cô đơn, nhìn trƣớc mắt - Kamito cùng Claire. Kia giọng nói vẫn là mang theo vui đùa, nhƣng nàng màu đen - con ngƣơi bất an mà lay động . Sau đó, Claire đại khái cũng chú ý tới. Đầu ngón tay của nàng chính lƣợc lƣợc run rẩy. Không lâu ── "Không quan hệ đi. Loại chuyện này " Kamito khẽ thở dài. "Fianna đánh bạc tính mạng bảo vệ chúng ta. Là đội ngũ - đồng bọn a " " . . . !" Fianna ngốc nhƣng đích trừng lớn hai mắt. "Nhƣ vậy, có thể đi?" Kamito mặt hƣớng Claire ── "Đúng vậy a " Claire gật đầu sau khi đồng ý, tầm mắt chuyển qua nhỏ đi - Fianna - trên bộ ngực. "Fianna, ngƣơi là đồng bọn nha. Ngực nhỏ đồng minh - đồng bọn " "Ít, ít đem ta và ngƣơi nói nhập làm một! Ta so với Claire còn có lƣờng trƣớc a!" 【 tối đen: không, lúc này nếu không phải ngực to, ngƣợc lại là hoàn toàn ngực nhỏ thắng lợi đi ( ánh mắt lƣợng một chút )】


"Ngƣơi, ngƣơi nói cái gì!" Cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng cái lồng . . . Claire - tóc hồng giống nhƣ hừng hực lửa cháy loại - đứng đấy, đúng lúc này. " . . . ! ?" Đột nhiên, mặt đất lay động lên. Theo mau sụp đổ - trên trần nhà, gạch ngói vụn - mảnh nhỏ cách cách cách cách mà hạ xuống. " . . . Lại là động đất! ?" "Chẳng lẽ nói . . . Cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh đã muốn thức tỉnh rồi sao?" "Hình nhƣ là nhƣ vậy. Nhƣng là, không có ở ( thực tế điện ) nhìn đến Jio · Inzargi mà nói phong ấn hẳn là không cần hoàn toàn cởi bỏ mới là " "Nhƣ vậy, nếu trƣớc bị hắn tìm đƣợc rồi thực tế điện trong lời nói ── " Nói xong nói xong, Claire kinh ngạc mà thật nuốt một hơi. "Theo học viện trộm đi - phong ấn chỉ định số liệu ── Kia mặt trên làm không tốt có ghi lại thực tế điện - vị trí cũng nói không chừng " "Thì ra là thế! Hắn trộm đi số liệu - mục đích nếu là nhƣ vậy ── " "Không, quân đội - tƣ liệu đều bị ám hiệu hóa qua. Phải giải thích đọc hẳn là sẽ tiêu tốn một thời gian ngắn " Phát ra âm thanh chính là, theo mặt đất ngồi dậy - Elis. Bị vừa mới - động đất đánh thức bộ dạng. "Elis, ngƣơi đã muốn có thể động sao?" Kamito lên tiếng gọi nàng, "Không, hay là đi không đặng. Tuy rằng thật không tiền đồ, nhƣng chân của ta bị độc cấp tê liệt rồi" Chủy không nhúc nhích đƣợc - đầu gối, Elis không cam lòng dƣờng nhƣ cắn chặt môi. "Ta cũng vậy, còn không có khôi phục đến đủ để chiến đấu - trạng thái đây " Lần này đổi thành tựa vào trên tƣờng - Rinslet phát ra âm thanh. "Fianna, cho dù đánh mất Khế Ƣớc Tinh Linh lực, vẫn có thể nhảy nghi thức thần nhạc sao?" "Ân, tuy rằng không có biện pháp làm đƣợc còn ở tại ( thần nghi viện ) thời kì trình độ, chẳng qua nếu nhƣ chính là lại phong ấn - cƣờng hóa hay là có thể. Cho dù là ta, làm không đƣợc - nhiệm vụ còn là sẽ không tiếp nhận - nha " Fianna gật gật đầu, đƣa tay chống đỡ xuống lần nữa ba thƣợng. "Nói là nói nhƣ vậy, còn là cần thiết trƣớc tìm đƣợc che giấu đích thực tế điện mới đƣợc " "Phải ở rộng nhƣ vậy đích mỏ trung tìm kiếm sao . . . "


Dù sao nơi này là mấy chục năm tiền quặng mỏ bỏ hoang. Hãm hại đến không có chỉnh đốn và sắp đặt, chỉ cần càng sinh vừa mới nhỏ nhƣ vậy động đất thật dễ dàng sẽ sụp đổ là rất nguy hiểm. "Hơn nữa, cũng mới có thể đụng tới cái kia Jio · Inzargi đây " Claire nhƣợng toàn bộ thành viên trầm mặc. Sử dụng vô số Tinh Linh - nam tính Tinh Linh sử. Ở học viện coi nhƣ là có đƣợc đứng đầu thực lực - các thành viên, đoàn kết lại cũng đánh không thắng hắn. ( tên kia biết Restia chuyện tình . . . ) Kamito nhịn không đƣợc nắm chặt ôm trọn da cái bao tay - tay trái. ( hắn rốt cuộc là thần thánh phƣơng nào? ) "Nam kia, quả thực tựa nhƣ chân chính - Ma vƣơng giống nhau . . . " "A a, tuy rằng vừa mới Fianna thần kỳ không đánh lui hắn, nhƣng ta không cho là hắn sẽ cứ nhƣ vậy bị đánh ngã rồi" Rinslet - nói nhỏ, Elis mang theo thần diệu - biểu tình gật gật đầu. Đúng lúc này. "Kamito, ta biết thực tế điện ở nơi nào " Đứng ở bên tƣờng - kiếm phát ra thanh âm. "Est?" Kamito vừa đụng Est - chuôi kiếm, Tinh Linh ma trang - trạng thái liền giải trừ. Giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm hóa thành quang chi hạt biến mất tại trong hƣ không, một cái chớp mắt biến thành thiếu nữ khả ái - tƣ thế. "Vì cái gì ngƣơi sẽ biết thực tế điện ở nơi nào?" Đúng vậy - Kamito, ở trong này bị khai phá khoáng hoá núi - càng lâu phía trƣớc ── Mấy trăm năm trƣớc ngọn núi này là cái hiến tế Tinh Linh - địa vị cao tế điện. Bị phong ấn thành kiếm phía trƣớc ta từng nhiều lần đến thăm quá nơi này " Thì ra là thế. Vốn Est chính là mấy trăm năm trƣớc bị phong ấn - cao nhất vị Tinh Linh. Ở Thánh sơn đƣợc một số ngƣời sở hiến tế cũng không phải nhiều chuyện bất khả tƣ nghị. "Có thể dẫn chúng ta đến thực tế điện - chỗ ở chỗ sao?" "Đƣơng nhiên " "Rất giỏi đâu rồi, Est " Đúng vậy, Kamito. Kia mời ngƣơi sờ sờ Est - đầu " "A a " Phủ phủ. Sờ sờ. "Ừ, thật thoải mái nha, Kamito " Est phảng phất bị gãi ngứa cằm - mèo bình thƣờng híp mắt mảnh ánh mắt. "..." Nhƣ vậy - hai ngƣời ──


Nữ hài tử đang dùng đông lại loại - tầm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. "Cái. . . , cái gì rồi . . . "


"Phía trƣớc vẫn nghĩ nhƣ vậy rồi, Kamito giống nhƣ đặc biệt cƣng chìu Est đây " "Chƣa, không chuyện này đi?" Bị các nữ hài tử thẳng tắp nhìn chằm chằm, Kamito nhịn không đƣợc rút lui xuống. Đúng lúc này. " . . . !" Lại lay động rồi. . . . Lần này còn hơn hồi nãy nữa phải kịch liệt. "Đắc nhanh chân hơn rồi đó " "A a ── " Kamito gật gật đầu ── Đột nhiên xoay ngƣời dừng bƣớc lại. Cũng không thể đem bị thƣơng - Elis các nàng ở tại chỗ này. Nhƣ là nhận thấy đƣợc Kamito suy nghĩ chuyện tình dƣờng nhƣ, Elis lắc lắc đầu. "Chúng ta không có chuyện gì. Ở ngƣơi té xỉu thời điểm, ta nhìn học viện thả ra ma Phong Tinh Linh ( Simorgh ). Ở trƣớc hừng đông sáng Kỵ Sĩ đoàn - hậu viên bộ đội hẳn là sẽ chạy tới " "Elis . . . " "Đi thôi, Kagehaya Kamito. Nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Kế tiếp liền giao cho ngƣơi " "Lấy của ta trạng thái cũng rất không có khả năng chiến đấu, ta lƣu lại thay các nàng trị liệu đi " "..." Kamito cầm thật chặt quyền ── " . . . Ta đã biết. Ta sẽ nhanh chóng trở về " "Đi thôi Kamito, Fianna " Claire vung lên viêm chi roi, quét bay nhét ở đƣờng - gạch ngói vụn - núi. ◇ " ── Hứ, đau chết . . . " Đè nén - tiếng rên rỉ, ở đƣờng hầm - trong vách tƣờng tiếng vọng . Quấn quanh lấy da thịt - nồng đậm trong bóng tối, Jio · Inzargi bàng hoàng . Lấy tay án lấy bị thƣơng - mặt, bƣớc u quỷ bình thƣờng - cƣớc bộ. "Khó đƣợc ta sinh một tấm cool mặt đây không phải là nát bét ƣ, a?" Trên mặt hiện lên run rẩy - tƣơi cƣời hƣớng phía trƣớc - hắc ám nói chuyện, ngƣời trả lời ── "Bản thân mình mến quá . . . Đi, Jio · Inzargi. Cái này sơ suất đi " ── Tại kia.


Đột nhiên, trong bóng đêm sinh ra càng đậm nhiều - ám, xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. "Ầm ĩ chết, ngƣơi cấp - Tinh Linh một chút cũng không phải sử dụng đến " "Ta không nghĩ tới thể nhƣng sẽ có Thánh Tinh Linh - thao thủ. Cho dù là Ám Tinh Linh lý cao nhất vị chết đi Tinh Linh, đối kháng thánh thuộc tính - Tinh Linh cùng tính hay là quá kém đây " " ── Những tên kia đi đâu " "Chỉ sợ là đi quản lý cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh ( Jormungandr ) - ( thực tế điện ) đi. Bởi vì ta còn cùng hắn hệ có khế ƣớc - ràng buộc, hắn đi nơi nào, ta loáng thoáng phát hiện đƣợc đến " Tối đen - cô gái, yêu thƣơng dƣờng nhƣ nhẹ vỗ về chính mình có khắc Tinh Linh khắc ấn - tay trái. "Dẫn đƣờng đi, Ám Tinh Linh. Dám thƣơng tổn Ma vƣơng - mặt, ta muốn làm cho các nàng hối hận " "Khuyên ngƣơi tốt nhất dừng tay. Hắn là thật - Ma vƣơng ── Chung quy chỉ là đồ bắt chƣớc - ngƣơi là đánh không thắng hắn. Hơn nữa, cực mạnh - Kiếm Vũ Hime chỉ cần là một lần từng từng chiến đấu qua đối thủ là sẽ không thua lần thứ hai - " "Miệng tốt nhất phóng sạch sẽ tí đi Ám Tinh Linh, bằng không ta cũng có thể hiện tại cho ngƣơi lập tức thành đồ đạc của ta " Jio · Inzargi dùng cặp kia màu đỏ - mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng. ── Còn đem trong tay hắn nắm - lóng lánh hồng sắc quang huy - phác thảo ngọc hiện cho nàng xem. " . . . Thật là, ngu xuẩn - nam nhân " Ám Tinh Linh khinh thƣờng dƣờng nhƣ thấp lẩm bẩm lúc sau, ám sắc - lễ phục xoay ngƣời một phen, tại trong hƣ không biến mất. ◇ ── Kéo dài vô hạn - thật dài trong đƣờng hầm, vang lên cứng rắn chất - tiếng bƣớc chân. Không nói gì - Est đầu lĩnh, ba ngƣời hƣớng ngầm - chỗ càng sâu xâm nhập mà đi. Đi qua từng làm nhƣ Tinh Linh khoáng thạch - đào tràng - mỏ, thật giống nhƣ thật lớn - mê cung bình thƣờng. Lấy nhân phải thông qua mà nói thật lớn quá . . . thông lộ. Có thể sử dụng đại hình - Tinh Linh đến đào móc nham cái khay cũng nói không chừng. Tuy rằng trên đƣờng có mấy cái bị bày lấy phong ấn - cánh cửa, nhƣng từng cái đều bị giải trừ.


Chỉ sợ là Jio · Inzargi - đồng bọn, trên mặt đất - tế điện chấp hành nghi thức ngƣời khô - hảo sự. Đột nhiên bị da cái bao tay ôm trọn - tay trái, đi qua một trận kịch liệt - đau đớn. "Làm sao vậy Kamito? Miệng vết thƣơng ở đau không?" "Không, không có gì . . . " Đối lo lắng thăm dò tới đƣợc Claire, Kamito lắc lắc đầu. Đối Kamito - nhƣ vậy phản ứng, Claire bất mãn - cong lên môi. " . . . Cảm giác, cảm thấy ngƣơi mỗi lần đều tự mình một ngƣời tại chiến đấu đây " Không khỏi, đột nhiên lầu bầu. "Đối kháng chiến tổ đội thời điểm cũng là nhƣ vậy, không đúng, không chỉ có trận đấu thời điểm, khi đi học, còn có ở ký túc xá thời điểm cũng là nhƣ vậy . . . Nên nói nhƣ thế nào đâu rồi, ngƣơi có thể càng thêm tín nhiệm đồng bọn . . . Không phải, có thể càng thêm tin tƣởng ta này ngƣời chủ nhân cũng có thể đi?" Đúng vậy sao? . . . Nói, ta cũng không muốn bị ngƣơi này không bạn bè - nói này nói nọ đây " "Ngũ, im đi đâu, bạn bè và vân vân vẫn phải có nha!" "Cũng chỉ có Rinslet đi " "Kia, tên kia chẳng qua là bạn thanh mai trúc mã mà thôi, mới, mới không phải bạn bè đấy!" "A rồi thật sự là trùng hợp. Ta ở ( thần nghi viện ), cũng là đều tự mình một ngƣời ăn cơm đây " "Fianna ngƣơi là vậy sao . . . Đây là cái gì đáng thƣơng ( tiếc nuối ) - đội ngũ a " Biên trò chuyện loại này nhàm chán sự, vừa đi hạ thật dài cầu thang. "Nha, còn chƣa tới sao Est? Theo mới vừa mới bắt đầu đã đi rồi một giờ đã ngoài rồi" "Cùng mấy trăm năm trƣớc - lộ hơi có chút biến hóa bộ dạng. Còn có Claire ngƣơi thật ầm ĩ " "Cái!" "Điều này cũng không có biện pháp đi, Est bị phong ấn đã là sổ chuyện 100 năm trƣớc rồi" "Mẫu, Kamito ngƣơi lại đứng ở Est bên kia . . . " Giống nhƣ kéo dài vô hạn giống nhƣ bậc thang, đi xuống lại đi hạ đi tới lúc sau ── Đến cùng ra đi tới một cái rộng lớn - không gian. Cứ nhƣ vậy tiếp tục đi thẳng, ở thật lớn vách tƣờng trƣớc mặt Est dừng bƣớc. "Chính là trong chỗ này, Kamito " " . . . Nơi này? Không phải tử lộ sao?" Claire kinh ngạc mà nhíu mày. Ở tứ trƣớc mặt đứng vững - thạch bích.


Est vừa mới lên chiếu sáng, thạch bích ở mặt ngoài điêu khắc tinh xảo đƣờng vân đã bị chiếu sáng lên. Đây không phải là gần trăm năm nội bị điêu khắc - ── Đại khái là thần thoại thời đại - di tích đi. "Này hình nhƣ là ( Ngũ Đại Tinh Linh Vƣơng ( Elemental Lord )) - điêu khắc đi . . . " Lấy điêu khắc - đƣờng vân mà nói là phi thƣờng thứ đồ tầm thƣờng. Hỏa, thủy, gió, đất, Hijiri ── Thống lĩnh nguyên tố tinh linh giới - ngũ thuộc tính - Vƣơng. "Ân?" Đột nhiên đối điêu khắc - bản vẽ cảm thấy không khỏe, Kamito nhíu mày. Lấy thánh thuộc tính - Tinh Linh Vƣơng chỉ đỉnh, miêu tả ra ngũ mang tinh - kết cấu. Tại kia phía dƣới cùng ── Giống nhƣ có một vách tƣờng bị móc xuống bình thƣờng - thật lớn vết thƣơng. Thật giống nhƣ, đem nguyên bản ở nơi nào gì đó tiêu hủy rụng - mất tự nhiên cảm. Est thẳng tắp đi tới, ở bị móc xuống - chỗ nhẹ nhàng - đậu vào thủ. "Đây là thần thoại thời đại - điêu khắc ── Ở phía sau tới thời đại bị lột bỏ tồn tại, ám chi Tinh Linh Vƣơng ( liên · A Shuu đóa lộ ) " " . . . ? Est, ngƣơi vừa mới nói cái gì ── " Kamito đang muốn càng tiến một bƣớc truy vấn - nháy mắt, ngầm đƣờng hầm vang lên kịch liệt - oanh âm. Nhắm chặt thạch bích - khe hở chậm rãi mở ra ── Màu xanh quang mang bắn vào. Đúng vậy che giấu - cánh cửa sao ── " "Đây là thần thoại thời đại - di tích. Là chỉ có địa vị cao - Tinh Linh mới đánh cho mở cửa " Est vô biểu tình - lầu bầu . "Rất lợi hại a, Est " "Kamito, nhiều hơn nữa khích lệ ta một chút " "A a, Est thực rất giỏi đây " Phủ a phủ. Sờ a sờ. "Kamito, cảm giác thật thoải mái nha . . . "


Kamito vừa sờ phát xoáy, Est cũng rất thoải mái giống nhƣ mà nhắm mắt lại con ngƣơi. "..." Claire cùng Fianna thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mà nhìn chăm chú vào nhƣ vậy - hai ngƣời. " . . . Quả nhiên, ngƣơi đặc biệt cƣng chìu Est " "Kamito-kun, không nhanh điểm trong lời nói Jormungandr sẽ thức tỉnh rồi nha " "A, a a . . . " Bị đột nhiên cấp lên - Fianna kéo tay, Kamito đạp vào cửa lý. ── Ở bên trong chính là, một cái làm ngƣời ta không thể tin - thật lớn trống rỗng. Mài trôi qua mã não sàn nhà, đỉnh chóp - thạch nhũ rơi rụng vô số - Tinh Linh khoáng thạch. Tinh Linh khoáng thạch từng ngƣời tản ra thản nhiên - thần bí hào quang, trống rỗng bị chiếu rọi - lòe lòe tỏa sáng. Tại đây đại trống rỗng - trung ƣơng ── Có một kim loại hiếm cùng thủy tinh tạo ra - tế điện. Tuy rằng cùng trên mặt đất - đại tế điện so sánh dƣới nhỏ chút, nhƣng trang nghiêm là tuyệt vời. " ── Sẽ không sai rồi. Nơi này chính là này tòa núi quặng - ( thực tế điện ) " "Chỉ cần Fianna ở trong này phụng dâng lại phong ấn - nghi thức thần nhạc thì tốt rồi đi?" "Ừ. Nhƣng ở trƣớc đó ── " Fianna chỉ hƣớng ở thực tế điện bên cạnh - nhất quán ao nhỏ. Nơi đó tích theo thạch nhũ nhỏ giọt - trong suốt - nƣớc ngầm. "Ta phải trƣớc tiến hành lễ trừ tà đến tịnh thân mới đƣợc" 【 chú thích: lễ trừ tà, tiếng Nhật nguyên văn hễ gi, sắp tới bản thần nói đang tiến hành trọng đại thần sự phía trƣớc ( hoặc trong tiến hành ), dùng nƣớc đá, thác nƣớc, sông ngòi, nƣớc biển đến tẩy sạch chính mình có chứa dơ bẩn - thân thể, cũng đƣợc xƣng là thủy cấu cách ( mi zu go ri). 】 "Cũng thế, ta cũng vậy nghĩ tắm rửa xuống. Ở chiến đấu mới vừa rồi trung thánh tính rớt rất nhiều " Claire lầu bầu thời điểm ── Chú ý tới Kamito - tầm mắt. " . . . Ách, ta đây phải làm sao bây giờ?" "Ngƣơi, ngƣơi cho ta đi bên ngoài canh chừng!" Đột nhiên liền trƣớc hết bay tới.


◇ ── Tí tách. Theo đỉnh chóp thạch nhũ thƣợng tích rơi xuống - giọt nƣớc mƣa, nhƣợng Claire phát ra "YAA. A. A. . Ừ" - đáng yêu thét chói tai. Đƣợc không thẩm tách - da thịt. Vẽ ra tuyệt đẹp đƣờng cong - tứ chi. Bộ ngực đúng là không lớn, nhƣng ở đồng tính - Fianna đến xem, cũng hiểu đƣợc kia một chút cũng không ảnh hƣởng đến nàng phát tán ra - mị lực. ( không hổ là tỷ muội, thiên sinh lệ chất là truyền từ tỷ tỷ sao . . . ) Cởi bỏ kia hai cái mái tóc lúc sau, kia mặt nghiêng liền lập tức làm ngƣời ta liên tƣởng đến nàng tỷ tỷ mặt ảnh. Tai hoạ - Tinh Linh Hime ── Rudia · Erstein. Đem còn nhỏ - Fianna - tâm linh đả thƣơng - thƣơng tích đầy mình - nhân. Cũng không phải liền vì chuyện này là đƣợc muội muội của nàng ôm lấy oán hận. ( còn không bằng nói, ta cũng không biết mình là không thật sự ở hận Rudia đại nhân đâu . . . ) Khắc vào Fianna trong lòng cũng không phải oán hận, mà là tính áp đảo - khủng bố. Khi nàng vƣợt qua kia đoạn khủng bố, hay không có thể thu hồi Khế Ƣớc Tinh Linh của nàng đây ── Fianna tầm mắt dừng ở khắc tại chính mình trƣớc ngực - Tinh Linh khắc ấn, đắm chìm tại chính mình tự hỏi bên trong. "Làm sao? Nhìn bộ ngực của mình cảm thấy cảm giác ƣu việt sao?" Claire căm giận mà trừng mắt Fianna - bộ ngực. "A?" "Cho dù không có ngực giả, còn không phải so với ta - còn lớn hơn. Ta, ta còn tƣởng rằng ngƣơi là đồng bọn đây " . . . Claire - tầm mắt, hơi chút dẫn theo điểm cảm giác nguy hiểm. Mơ hồ cảm nhận đƣợc nguy hiểm, Fianna cắt lấy mặt nƣớc rất nhanh mà bay ngƣợc thân mình. Lại nói tiếp Claire cũng nhanh chóng đuổi theo đi qua. Thở phì phò hƣu. Thở phì phò hƣu. Thở phì phò thở phì phò. Đến cùng bị đuổi tới bên cạnh ao rồi, ba - một chút bả vai bị cầm chặt ở. . . . Không chỗ chạy thoát. "Nha, Fianna, ta nhịn xuống xấu hổ muốn hỏi ngƣơi một chuyện " Claire mang theo thật tình vẻ mặt nói. "Cái. . . , cái gì?" "Nữ, nữ sinh - bộ ngực, bị ngƣời con trai mình thích vân vê trong lời nói sẽ thành lớn . . . Có thật không?"


" . . . A?" Nhăn nhăn nhó nhó mà mặt dần dần lần hồng - Claire, Fianna ngốc nhƣng đích miệng mở rộng. Sau đó ── Không khỏi "Ha ha" mà bật cƣời. Sau đó Fianna tiếp theo lại ôm bụng ha ha phá lên cƣời. "Cái. . . , cái gì thôi! Cũng không phải nhƣ vậy chuyện buồn cƣời đi!" "Bởi vì, vấn đề kia, ta trƣớc kia từng chạm qua hỏi ta giống nhau nhƣ đúc sự tình - nhân thôi " " . . . ?" Claire không hiểu ý tứ, ừ ân? Mà khuynh đầu. "Quả nhiên là tỷ muội đây " Fianna nhịn cƣời, khóe mắt liền trồi lên nƣớc mắt. Nói trở lại, giống nhƣ vậy tự nhiên mà bật cƣời là trong nhiều lâu phía trƣớc đây. Bốn năm trƣớc, từ mất đi Tinh Linh Khế Ƣớc lực ngày đó tới nay . . . Cũng nói không chừng. "Claire · Rouge, ta thật đáng ghét ngƣơi " "Có ý tứ gì rồi " "Đừng để ý. A a, bộ ngực - lớn dần là dĩ nhiên là sẽ thành lớn đó nha " "Cảm giác, cảm thấy rất làm cho ngƣời khác khó chịu a . . . Ngƣơi một ít mặt dƣ dật " Punyu. Claire bắt tay đáp đến Fianna - trên bộ ngực. "YAA. A. A. . , ngƣơi, ngƣơi làm cái gì nha!" "Là, có phải thật vậy hay không xoa nhẹ sẽ thành lớn, để cho ta tới giúp ngƣơi thử xem đi " "Ngƣơi thử bộ ngực của mình không thì tốt rồi!" " . . . Ô ~ của ta rất nhỏ căn bản trảo không đứng dậy nha!" "Đợi, ngƣơi chờ một chút, dừng tay, nha, a ừ . . . " Ở thần thánh - ngầm tế trong điện, vang lên rên rĩ cùng khoa trƣơng - tiếng nƣớc. ◇ ( . . . Những tên kia, không biết nơi này nghe thấy gặp sao ) Biên tựa vào phong bế - trên tƣờng, Kamito gãi gãi hai má. Đƣờng hầm so với tƣởng tƣợng đã ngoài - dễ dàng phản xạ thanh âm. Tuy rằng không là hoàn toàn nghe thấy trong lúc nói chuyện với nhau dung, bất quá ngẫu nhiên sẽ nghe thấy các thiếu nữ quyến rũ - nũng nịu đối trái tim thật sự không tốt lắm. "Kamito, ngƣơi biên nghe lén thanh âm của các nàng sau đó hƣng phấn lên sao?" "Ừ, tuyệt đối không phải nhƣ vậy " Kamito nửa mở mắt thấp giọng nói xong.


"Nhƣ vậy, là đang làm gì thế?" " ── Jio · Inzargi, ta đang suy tƣ thân phận thật sự của hắn " Có thể tự tại sử dụng vô số Tinh Linh - cái kia nam tính Tinh Linh sử ── Ý nào đó lên, là so với Kamito còn muốn dị đoan - tồn tại. Nhƣng là. Lúc trƣớc - trong chiến đấu, Kamito đối thân phận thật sự của hắn đã muốn làm nào đó trình độ - trinh thám. "Tên kia mới không phải cái gì Ma vƣơng, nếu của ta trinh thám chính xác trong lời nói " "Đƣơng nhiên. Trình độ này liền thì ra xƣng Ma vƣơng thật sự là ngu xuẩn buồn cƣời " Vô biểu tình trả lời - Est, kia khẩu khí cảm giác, cảm thấy mang một ít tức giận bộ dạng. "Ma vƣơng - ngƣời kế tục là ── Kamito " " . . . ? Kia là có ý gì?" "Kamito ban đêm chi Ma vƣơng " "Est, kia là không đúng a ta nói " Kamito không để cho gian phát mà ngắt lời đến. . . . Thật là, này Kiếm Tinh Linh rốt cuộc là ở nơi nào nghe tới chuyện này đó a. " ── Nói xấu tựa hồ cũng chỉ có thể đến này rồi đó " "Hình nhƣ là nhƣ vậy đây " Kamito một tiếng vang lên rời đi vách tƣờng, nắm chặt Est - tay nhỏ bé. "Kamito là quá đáng thao sử Tinh Linh - chủ nhân đây " "Ngƣợng ngùng a. Lần sau ở học viện đô thị mời ngƣơi ăn Thánh Đại đi " "Đột nhiên trào ra nhiệt tình rồi" Kamito một nụ cƣời khổ, vịnh xƣớng ra Tinh Linh ma trang - triển khai kiểu ( Release ). "Lạnh triệt đúc thành cƣơng chi nữ vƣơng, chém chết ma thần chi Thánh Kiếm a ── Giờ phút này hóa thành cƣơng chi kiếm dƣ ta lực lƣợng!" Thiếu nữ khả ái - tƣ thế hóa thành quang chi hạt tại trong hƣ không biến mất ─ ─ Sau nháy mắt. Kamito - trên tay liền nắm lóng lánh bạc trắng quang huy - Hộ Giới Thần · Est. Sau đó ── Theo hắc ám - ở chỗ sâu trong truyền đến tiếng bƣớc chân.


"Ơ, đến kết thúc đi ── Cực mạnh - Kiếm Vũ Hime " Màu đỏ - con ngƣơi sáng ngời - lóng lánh quang huy, Jio · Inzargi hiện thân rồi.


Chƣơng thứ chín Đội ngũ · Ửng đỏ Fianna sửa lại nghi thức dùng - trang phục, đang muốn bắt đầu chuẩn bị lại phong ấn thời điểm. Thực tế điện - cánh cửa bên hông, truyền đến kịch liệt - kiếm kích giao chiến thanh âm. " ── Tên kia giống nhƣ đến đây " Claire gọi ra viêm chi roi, nhìn chằm chằm cánh cửa phƣơng hƣớng. "Cánh cửa từ ta cùng Kamito tử thủ ở. Fianna ở bên cạnh chờ " "Ngƣơi là muốn cho một mình ta an toàn Địa Tàng tại đây sao! ?" "Hắn không phải tiểu hoa chiêu có thể thông dụng nhiều lần đối thủ. Ngƣơi rõ ràng ngay cả Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết ( Blood·Stone ) cũng bị mất " "Chớ xem thƣờng ta, Claire · Rouge. Ta cũng không phải là cái loại này chỉ có thể bị ngoan ngoãn bảo hộ - công chúa điện hạ. Hiện tại chúng ta chính là ngang nhau đội ngũ đồng bọn a " Fianna dùng nghi thức thần nhạc dùng - quạt sắt chỉ vào Claire. "Ta nhƣng là ( thần nghi viện ) vị thứ hai - hime miko ── Nếu ngƣơi là Rudia · Erstein - muội muội mà nói, nên biết ta không phải chỉ biết khiêu vũ - nhỏ yếu tồn tại đi?" Khiêu chiến dƣờng nhƣ vẻ mặt. Cao nhất vị - hime miko thả ra - quyết đoán, nhƣợng Claire đến nuốt thở ra một hơi. Đúng là ( thần nghi viện ) - hime miko cũng không có nhận chịu quá làm Tinh Linh sử - chiến đấu huấn luyện. Nhƣng là, các nàng cũng không phải là không có lực lƣợng. Há lại chỉ có từng đó nhƣ thế, chỉ cần chọn xong thời gian cùng nơi mà nói này lực lƣợng thậm chí bao trùm địa vị cao - Tinh Linh sử. Hơn nữa, này tế điện đúng là, cái gọi là có thể phát huy lực lƣợng của nàng vừa nhất cắt - nơi. " . . . Ta đã biết " Claire giƣơng lên của nàng màu đỏ mái tóc. "Ngƣơi liền để ta làm bảo hộ. Nhảy ra tuyệt nhất - Kagura đi!" ◇ ── Không có chuyện gì trƣớc - tín hiệu. Kiếm Vũ đột nhiên mà bắt đầu rồi. Cao vút - kim loại âm. Màu bạc - kiếm thiểm, ở trong động quật tràn kịch liệt hỏa hoa. Kamito vung xuống - Hộ Giới Thần · Est, bị Jio - kiếm cấp văng ra. Kamito xa hơn tiền bƣớc vào, quét ra Kiếm Phong. Jio thoáng dời trọng tâm lấy một tờ chi cách lảng tránh, phát ra bén nhọn - cƣời vang hƣớng chính phía trên nhảy dựng lên.


Giống nhƣ con nhện bình thƣờng mà dán tại trên trần nhà ── "Haha, không có tiền hí sao! Thoáng cũng tới hƣởng thụ điểm đối thoại đi, cực mạnh - Kiếm Vũ Hime!" "Ngƣợng ngùng a, ta mới không có gì tinh thần kỵ sĩ đạo đây ── Hãy cùng ngƣơi giống nhau a!" " . . . Cái! ?" Jio trừng lớn hắn màu đỏ - hai mắt. Kamito đạp một cái tƣờng nhảy nhảy lên. Không trung vung lên Hộ Giới Thần · Est, hƣớng Jio - kiếm đánh tiếp. Vang lên kim loại - sát dƣờng nhƣ bén nhọn âm, Jio - Kiếm Tinh Linh dập nát rồi. Kamito còn không có dừng lại. Lần thứ hai đặng tƣờng chuyển hoán phƣơng hƣớng dùng nắm đấm hƣớng nghiêng đầu bộ ấu đả. Theo trọng lực rơi xuống đất mặt tiếp tục truy kích, hơn nữa xuyên thấu qua đoán trần nhà đến gia tốc. Động tác giống nhƣ trên không trung bắt đƣợc con mồi - ác điểu bình thƣờng hung hăng bắt lấy ngực, ngồi này thế đem Jio - cái ót hung hăng - khấu trừ hƣớng mặt đất. Ầm ĩ thanh âm vang lên, không lƣu tình chút nào - một kích. Nếu nhƣ tinh vi máy móc loại - động tác càng tiến một bƣớc vung quyền đánh tiến ── Ở nơi này một cái chớp mắt. Jio trên tay phải - Tinh Linh khắc in và phát hành hết. Cảm ứng đƣợc nguy hiểm, lập tức phi nhảy rời đi Jio trên ngƣời. Khoảnh khắc, Jio - lòng bàn tay đâm ra màu bạc - kiếm thiểm. Jio trong tay xuất hiện chính là mới đích Tinh Linh ma trang. Mang theo trang sức - mảnh trƣờng kiếm. Đột thứ chuyên dụng một loại kêu Rapier - mảnh kiếm. Kamito lui về phía sau lấy ra khoảng cách. Hai tay gài hảo Hộ Giới Thần · Est. "Không hổ là cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ── Thật là có đủ sẽ động - " "Khoá trong hoàn cảnh - cao lần lập thể di động ── Ở ( giáo đạo viện ) trƣớc hết bị giáo huấn - kỹ thuật. Mặc dù không có ngƣơi nhƣ vậy hoàn toàn là đƣợc " "..." Jio trầm mặc. "Vừa mới giao kiếm cái vài lần sau ta biết ngay rồi. Ngƣơi cùng ta đồng dạng là ( giáo đạo viện ) - con mồ côi ── Ma vƣơng - tàn thứ phẩm " Giáo đạo viện ── Đó là Kamito ở ấu không bao lâu kỳ làm ám sát kỹ năng ngƣời nhận huấn luyện - phƣơng tiện tên.


Từ một phần - quý tộc sở thiết đứng thẳng - bí mật huấn luyện phƣơng tiện. Ở nơi nào tụ tập đại lục các nơi - trong cô nhi viện có đƣợc Tinh Linh sử tƣ chất - các thiếu nữ, đem các nàng đào tạo thành vĩ đại - sát thủ tập đoàn. Thành lập lúc trƣớc, phải là tòa vì cung cấp các quý tộc sát thủ - cơ quan. Nhƣng, giáo đạo viện - giáo sƣ nhóm chẳng biết lúc nào thoát khỏi quý tộc - nắm trong tay, bắt đầu có một mình cuồng tín - giáo lí rồi. ── Nói cách khác, chính là Ma vƣơng - lại đến. Trong lịch sử lƣu lại duy nhất - nam tính Tinh Linh sử. Sử dụng bảy mƣơi hai trụ Tinh Linh, đem đại lục dẫn đƣờng đƣa tan biến - Ma vƣơng. Đem ngƣời kế tục đào tạo đi ra. Vì mục đích này, bọn họ sở áp dụng đích thủ đoạn cực kỳ đơn thuần. Trong lịch sử lƣu lại duy nhất - nam tính Tinh Linh sử ── Đƣơng nhiên nhƣ vậy, này ngƣời kế tục phi vì nam tính không thể. Tại đây dạng - tƣ tƣởng, bọn họ tụ tập cho dù là hơi chút cũng có có thể cùng Tinh Linh giao cảm - năng lực - các thiếu niên, tiến hành thôi miên, quăng dƣ dƣợc vật, Tinh Linh căn cứ thực nghiệm vân vân. . . . Thực nghiệm thành công - ví dụ ứng với là một cũng không có. Chính là bởi vì nhƣ thế, ở tám năm trƣớc Kamito bị phát hiện thời điểm, bọn họ có thể nói là mừng nhƣ điên lên. " ── Đáp án chính xác " Jio · Inzargi lộ ra thê tuyệt - tƣơi cƣời. "Đi qua nhân thủ sở hành - Ma vƣơng lại đến thực nghiệm ── Này lúc ban đầu - thành công lệ, chính là bổn đại gia a " Kamito hắn ── Châm chọc mà sai lệch miệng méo, nhún vai. "Lúc ban đầu - thành công lệ? Ngƣơi nói đùa sao?" "Ta hiểu ngƣơi không nghĩ chấp nhận - tâm tình. Bất quá đây cũng không phải là cái gì vui đùa a" 【 tối đen: khi ngƣơi nói ngƣơi bối rối thời điểm, cũng đã thừa nhận ngƣơi là ngƣời thua đi = = 】 "Không phải ý tứ kia " Kamito thƣơng hại giống nhƣ lắc đầu. "Sử dụng bảy mƣơi hai trụ Khế Ƣớc Tinh Linh - nam tính Tinh Linh sử ── Nếu thành công, ngƣơi a, hoàn toàn không có thành công đi " " . . . Cái gì?"


Màu đỏ - hai mắt mở, Jio - biểu tình mang theo phẫn hận vặn vẹo rồi. "Ta ban đầu cũng bị gạt. Ngƣơi chẳng lẽ thật sự ở sử dụng bảy mƣơi hai trụ Khế Ƣớc Tinh Linh à. ── Nhƣng, ta sai lầm rồi " Kamito thản nhiên - kể ra . "Của ngƣơi Tinh Linh không phải Khế Ƣớc Tinh Linh. ── Toàn bộ đều là phong ấn Tinh Linh a " " . . . !" Đúng vậy ── Jio · Inzargi sở sử dụng - Tinh Linh, toàn bộ cũng không phải trao đổi quá khế ƣớc - nghi thức - Tinh Linh. Là đem khắc vào trên nhục thể - khắc ấn chỉ làm vũ khí phong ấn - Tinh Linh. Bởi vì Kamito đã nhận ra, Jio sẽ không tái sử dụng từng sử dụng qua một lần Tinh Linh. ( . . . Hơn nữa, hắn từng sử dụng nhiều cái giống nhau loại hình - Kiếm Tinh Linh ) Nếu không lúc ban đầu liền định dùng xong liền ném mà nói giống nhƣ nhƣ vậy cùng đại lƣợng - Kiếm Tinh Linh trao đổi khế ƣớc căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cùng với thao sử số nhiều - Kiếm Tinh Linh, còn không bằng nhƣợng một cái Kiếm Tinh Linh hoàn toàn lớn dần còn - càng có hiệu suất. Hơn nữa, cho dù Est là dù thế nào cƣờng đại - Tinh Linh ma trang, lấy độ bền nổi danh - Kiếm Tinh Linh, là không thể nào dễ dàng nhƣ vậy liền toái đắc thất linh bát lạc. " . . . Đơn giản mà nói, cùng Fianna - dùng xong liền buộc Tinh Linh khoáng thạch là giống nhau đồ vật này nọ " Không có trao đổi khế ƣớc - nghi thức, thì không thể nhƣợng Tinh Linh lớn dần, cũng không thể hoàn toàn phát huy Tinh Linh ma trang uy lực chân chính. Từng tƣởng vô tận giấu - thần uy cũng bất quá là ảo giác. "Ngƣơi bất quá là đồ giả mạo Ma vƣơng a, Jio · Inzargi. Không, ngƣơi thậm chí ngay cả Tinh Linh sử cũng không phải " Đích xác, muốn cho nhiều nhƣ vậy - phong ấn Tinh Linh ký túc ở trên ngƣời, cũng duy trì bình thƣờng - thân thể kia coi nhƣ là một loại thành quả đi. Nếu nhƣ là ngƣời thƣờng trong lời nói đã sớm phát sinh cự tuyệt phản ứng sau đó phát cuồng rồi. Nhƣng là, phải tự xƣng Ma vƣơng ── Tự xƣng Tinh Linh sử, kia thật sự là rất không hoàn toàn rồi. Bất quá là thoạt nhìn giống nhƣ cùng số nhiều - Tinh Linh trao đổi khế ƣớc, một loại lƣờng gạt mà thôi. " . . . Ha ha, thì tính sao " Jio - màu đỏ hai mắt sáng ngời rực rỡ, khinh thƣờng - phun ra ngôn ngữ. "Cho dù ngƣơi có biết sự kiện kia, ngƣơi đánh không thắng ta chuyện này còn không phải không ~ sẽ cải biến ~ sao!"


Jio nhất đoán mặt đất. Tay cầm mảnh kiếm giống nhƣ bùng nổ loại đắc gia tốc. "Ta là Ma vƣơng! Phải chứng minh chuyện này ── Xuyên thấu qua xử lý ngƣơi này cực mạnh - Kiếm Vũ Hime có thể bị đạt thành!" Chìm cúi ngƣời, ánh mắt đặt ở Kamito - yết hầu, thả ra sét đánh bình thƣờng đột thứ ── Kamito thoáng sai mở đầu bộ tránh đƣợc một kích kia. Quay lại trục chừng, ân cần thăm hỏi hắn một cái phản kích - đá chân. Đáy giày thật sâu rơi vào Jio - ngực bản. Ngồi này thế Kamito đem Est giơ cao khỏi Thƣợng Đoạn. " ── , hiện ra đi, viêm sói Tinh Linh ( Barghest )!" 【 chú thích: Barghest , chó ma ( cũng xƣng là Bargtjest , Bo-guest , Bargheist , Bargeist , Barguist , Bargest Cùng Barguest ) nguyên ở England Norson bá Ran quận - dân gian truyền thuyết, là chó đen - một loại. Chó ma ở phía sau thế - game nhập vai trung thƣờng xuyên sắm vai quái vật - nhân vật, tỷ nhƣ long cùng địa hạ thành - chó ma 】 Jio trên cánh tay - khắc ấn lóng lánh ── Khoảnh khắc, bốc cháy lên - viêm chi nha đánh úp về phía Kamito. Là một đầu quấn quanh màu đen hỏa viêm - dung nham chó săn. Vung lên cánh tay trái bị nóng rực - nha cấp cắn. Toàn thân - máu giống nhƣ sôi trào bình thƣờng - kích đau. Nhƣng ── " . . . Ô, rồi a a a a!" Kamito mang theo quay lại huy động cánh tay, đem cắn lên tới dung nham chó săn vứt đến trên vách tƣờng. Hỏa viêm bạo tán rồi. Dung nham thạch nát đầy đất. Nếu nhƣ là Khế Ƣớc Tinh Linh trong lời nói sẽ vì bảo hộ chủ nhân mà lần thứ hai xông lại ── Nhƣng bất quá là bị cƣỡng chế giải phóng - phong ấn Tinh Linh, cứ nhƣ vậy biến mất tại trong hƣ không. "Bất ôn bất hỏa a . . . Claire - ngọn lửa, còn muốn càng cực nóng đây!" Trên mặt hiện lên thê tuyệt - tƣơi cƣời, Kamito tiếp theo đem Hộ Giới Thần · Est quét ngang quét. Phong áp sử Jio - thể thế khá hỏng mất chút ── Này một cái chớp mắt - khe hở Kamito không có buông tha. Lóng lánh bạc trắng quang huy - kiếm gài hảo Thƣợng Đoạn, thả ra cả ngƣời một kích ──


" ── Hiện ra đi, lá chắn Tinh Linh ( Aegis )" 【 chú thích: Aegis , ai quý tƣ ( Hy Lạp mà nói: Αιγ·· ) là cổ trong Hy Lạp thần thoại - thần lá chắn, nghe nói có hai mặt, một mặt vì Zeus sở hữu, mà mặt khác vì Athina sở hữu. Nghe nói hai mặt đều vì hertz hoài Stoß sở tạo ra 】 Nhƣng, một kích kia bị Jio giải phóng - lá chắn Tinh Linh sở cản trở. Kiếm Tinh Linh cùng lá chắn Tinh Linh ── Cho dù là Est, thuộc tính - cùng tính cũng quá kém! Nhƣng là. Kamito cũng không có lui ra phía sau. Cứ nhƣ vậy ── Sẽ đem kiếm tiếp tục áp tiến. " ── Lên đi Est, nhƣợng ngƣời này kiến thức một chút thực lực của ngƣơi!" Giống nhƣ hô ứng Kamito - quát to giống nhƣ, Hộ Giới Thần · Est quang mang càng thêm lóng lánh rồi. Quang huy hóa thành một cái loang loáng bao trùm Thánh Kiếm ── Khoảnh khắc, biến thành siêu việt hơn xa Kamito thân cao - thật lớn - đại kiếm. "Nhƣ thế nào . . . Có thể! ?" "Ác ác ác ác ác ác ác ác nha!" Kamito gầm rú. Triển khai - lá chắn Tinh Linh sinh ra khe nứt. Tiếp theo ── Bể hai nửa! "Quá giật mình . . . Kiếm Tinh Linh thế nhƣng phá hủy lá chắn Tinh Linh! ?" "Đây là, xuyên thấu qua Tinh Linh khắc ấn cùng Khế Ƣớc Tinh Linh kết hợp ràng buộc lực ── Jio · Inzargi!" Kamito lần thứ hai vung lên đại kiếm, đúng lúc này ── " . . . , ngƣơi cái tên này ~~~!" ( ── Làm sao vậy? ) Jio vung ra tay ở bên trong, nắm lóng lánh hồng sắc quang mang - phác thảo ngọc. Vừa nhìn thấy viên này tảng đá, Kamito trên lƣng đi qua một trận ác hàn. Trên tay - Hộ Giới Thần · Est hơi hơi mà chấn động . Lƣỡi dao vừa đụng đến tảng đá mặt ngoài ── Keng keng ── Est - thân kiếm, xuất hiện nho nhỏ - cái khe.


" . . . ! ?" Đánh mất lóng lánh quang huy, giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm. Theo vết rách chỗ, màu đen nhuộm dần thời gian dần qua hoặc tản ra đến ── ( ── , Est chính bị ăn mòn! ? ) Kamito chuẩn bị rút về Est, liền tại thời điểm này. Jio phát ra cƣời nhạo. "Ta nói a vậy sẽ là của ngƣơi nhƣợc điểm a ── Liên · Asberg " "Ô . . . !" Thả ra - mảnh kiếm, xỏ xuyên qua Kamito - bên bụng. Nắm dần dần nhuộm đen hủy hoại - Est, Kamito đƣơng trƣờng một gối chấm đất. "Không có biện pháp đem Tinh Linh trở thành đạo cụ. Cho nên ngƣơi mới có thể yếu nhƣ vậy a " Một tay đùa bỡn lóng lánh hồng sắc quang huy - phác thảo ngọc, Jio lẳng lặng yên đứng dậy. "Tinh Linh kia khoáng thạch . . . Chẳng lẽ là ── " "A a? . . . Đúng rồi, cái kia công chúa cũng cầm đồng dạng đồ vật này nọ thôi " "Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết . . . Sao " Khả phong ấn cao nhất vị Tinh Linh lực ở bên trong - cấp bậc quốc bảo bí bảo. ( ngƣời này, vì cái gì có loại đồ vật này ── ) "Đúng vậy. Đây đúng là ta lực lƣợng đích căn nguyên ── Có thể chi phối đa số Tinh Linh - cuồng Vƣơng Tinh Linh ( Nebuchadnezzar ) lực" 【 chú thích: ni bố giáp ni tát nhị thế ( hẹn trƣớc công nguyên 634 Năm - Tiền 562 Năm ), là nằm ở Babylon - già lặc đáy đế quốc vĩ đại nhất - quân chủ 】 Jio tay cầm tảng đá nhất cƣời vang, toàn thân có khắc - khắc ấn đi theo phát ra không rõ - quang huy. " . . . , thì ra là thế, ngƣơi có thể sử dụng nhiều nhƣ vậy - phong ấn Tinh Linh, tất cả đều là bởi vì bị phong ấn ở hòn đá kia lý - địa vị cao Tinh Linh lực a " Đối với Fianna sở trì - giải phóng kiểu - Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết, Jio sở hữu đúng là chỉ là kiềm giữ có thể phát huy hiệu lực bộ dạng. " . . . Triệt triệt để để - đồ bắt chƣớc đây. Cái gì - Ma vƣơng a " "Tùy ngƣơi phệ, ta hiện tại khiến cho ngƣơi cái tên này - Kiếm Tinh Linh biến thành của ta ── "


Dần dần ăn mòn Hộ Giới Thần · Est - màu đen nhuộm dần. Jio - cƣời vang ở trong động quật tiếng vọng . "Jio · Inzargi, ngƣơi biết không? Này đƣờng hầm, thanh âm còn mãn dễ dàng truyền lại - " "A a? Ngƣơi đang ở đây nói cái ── " "Ngƣơi cảm thấy đƣợc, ta tại sao muốn riêng giảng giải tay ngƣơi pháp - nội dung đây?" "Cái gì?" Đúng vậy, này đối thoại cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Kamito định nhắn dùm. Hắn sở sử dụng - Tinh Linh, đều không phải là Khế Ƣớc Tinh Linh, bất quá chính là phong ấn Tinh Linh - chuyện này. "Ngƣơi đừng hiểu lầm rồi. Cùng ngƣơi chiến đấu, cũng không phải cái gì cực mạnh - Kiếm Vũ Hime " Khoảnh khắc, thả ra - viêm chi roi quấn chặt lấy Jio - tay phải. " ── Là Team·Scarlet ( ửng đỏ ) a " " . . . ! ?" Mở ra đích thực tế điện chi môn. Tại kia lúc sau chính là ── Hệ lên màu đỏ mái tóc, tay cầm viêm chi roi - Claire · Rouge. "Làm tốt lắm, Kamito. Không hổ là Nô Lệ Tinh Linh của ta đây!" "Ngƣơi a . . . " Trong tay án lấy bên bụng - đả thƣơng, Kamito nửa mở mắt than nhẹ . Jio vung mở viêm chi roi, trừng mắt Claire. "Haha, thật sự là cảm tạ a ── Riêng giúp ta mở ra thực tế điện - cánh cửa sao " Đúng vậy đây. Là vì đả đảo ngƣơi " Claire sau lƣng truyền đến thanh âm. Đang mặc trang trọng nghi thức trang phục - Fianna, thản nhiên mà đã đi tới. Không phải là sắm vai tiểu ác ma - cô gái, lại càng không là sợ hãi khủng bố - vô lực cô bé. Là uy phong lẫm liệt mà đứng - ── Áo trắng chi Tinh Linh Hime. "Khiến cho ngƣơi kiến thức một chút. Đế quốc thứ hai Vƣơng nữ, Fianna · Lôi · Áo ngƣơi địch Sera - nghi thức thần nhạc " ◇ Bốn năm trƣớc - ngày nào đó ── Lòng của thiếu nữ bị đả kích - thƣơng tích đầy mình.


Bị áp đảo tính - khủng bố cùng cảm giác vô lực sở đè sập, ngay cả sử dụng Tinh Linh đều làm không đƣợc rồi. Muốn trở thành Rudia đại nhân bình thƣờng vĩ đại - Tinh Linh Hime ── Bị bị mất giấc mộng - cô gái mất đi hết thảy. Cha mẹ, tỷ muội, Loan nhóm, liền nếu nhƣ trở mình cái chƣởng dƣờng nhƣ không nhìn thiếu nữ tồn tại. Đối với mình cùng ngƣời khác quá đáng nghiêm khắc - thái độ, tựa hồ nhƣợng cô gái ở không biết chuyện thời điểm trêu chọc không ít oán hận. Cho nên, nhất biết cô gái mất đi lực lƣợng, ai cũng không quay đầu nhìn lại nàng liếc mắt một cái rồi. Chẳng biết lúc nào, cô gái phong bế nổi lên tấm lòng. Đối ai cũng không rộng mở lòng dạ, đối bất luận cái gì cũng không ôm hứng thú ── Một ngƣời từ bế ở trong thành. ── Nhƣng ở ba năm trƣớc đây. Cô gái gặp nàng. Lấy nàng tính áp đảo - cƣờng đại không ngừng thắng đƣợc Tinh Linh Kiếm Vũ Tế, cực mạnh - Kiếm Vũ Hime. Phảng phất có thể thổi bay hết thảy - Kiếm Vũ của nàng, cô gái thật sâu lâm vào mê muội. Cảm giác, cảm thấy Kiếm Vũ của nàng, có thể thay đổi đƣợc nào đó những thứ gì. Có thể lại một lần nữa, cho ta một lần nữa đứng lên - lực lƣợng. ( Kamito-kun, ta tới này học viện lý do chân chính ── Ta hiện tại hảo muốn biết ) Ngay cả mình đều không có phát hiện. Ở Tinh Linh Kiếm Vũ Tế có thể thắng đắc - ( nguyện vọng ), kỳ thật làm không tốt căn bản không sao cả. Chẳng qua là, muốn cùng khát khao - nàng. Chỉ là muốn cùng ngày đó - thiếu niên, cùng nhau chiến đấu cũng nói không chừng. ( . . . Kamito-kun nói, chúng ta là đồng bọn ) Cho dù biết ta không thể sử dụng Khế Ƣớc Tinh Linh, hay là nói những lời này. ( hơn nữa Claire · Rouge . . . Nàng cũng nhƣ nhau thƣờng ngày địa đối đãi ta ) Bốn năm trƣớc, đối mặt tai hoạ - Tinh Linh Hime, ta chỉ có lẻ loi một mình. Nhƣng là, ta hiện tại ── Có phi bảo hộ không thể - đồng bọn. Hai tay trì quạt sắt, Fianna · Lôi · Ordesia khiêu vũ nổi lên Kagura.


── Nhảy đi, phần đông các tinh linh, theo kia gông cùm xiềng xiếc trung giải phóng đi, cùng ta cuồng liệt mà khiêu vũ đi! Đại lục duy nhất - Tinh Linh Hime dƣỡng thành cơ quan ── ( thần nghi viện ) vị thứ hai - hime miko. Nàng vũ động - Kagura, cũng không phải cƣờng hóa Tinh Linh - chiến đấu duy trì - diễn khiêu vũ. Theo vách tƣờng đối diện nghe đƣợc Kamito cùng Jio - đối thoại, đột nhiên linh quang chợt lóe. Kamito hắn, truyền đạt thân là diễn khiêu vũ Kagura - chuyên gia - chuyện ta có thể làm đƣợc. Jio · Inzargi - Tinh Linh, nếu chính là phong ấn Tinh Linh trong lời nói ── Giống nhƣ phải khắc vào vợt bình thƣờng - đạp vang cƣớc bộ, lƣu động loại động tác cắt lấy gió. Ở học đƣợc ngôn ngữ phía trƣớc đã bị ( thần nghi viện ) thật sâu giáo huấn, hoàn mỹ - diễn vũ động chỉ. "Nghi thức thần nhạc thức thứ bảy ── Cuồng yến nghi thức, lúc này phụng dâng!" ◇ "Đó nha . . . A a a, a, a . . . Ngƣơi này vô liêm sỉ, đối với ta, làm cái gì a a a!" Đột nhiên, Jio · Inzargi - thân thể co rút, đổ trên mặt đất. Hai cái cánh tay hƣớng không có khả năng phƣơng hƣớng vặn vẹo, toàn thân khắc ấn kịch liệt mà sáng tắt lên. "Của ngƣơi phong ấn Tinh Linh đang ở bạo tẩu. Đối Fianna - nghi thức thần nhạc lên phản ứng nữa à " Kamito tay cầm Hộ Giới Thần · Est, chậm rãi đứng dậy. "Ngƣơi nói cái . . . Sao . . . !" "Nghe kỹ, bị phong ấn Tinh Linh ký túc - thân thể của ngƣơi, thật giống nhƣ hiến tế rất nhiều Tinh Linh - tế điện mà tồn tại a " Vƣơn thẳng bả vai - Kamito nói nhƣ thế. "Hơn nữa, này cũng không phải cùng ngƣơi kết có quả thật ràng buộc - Khế Ƣớc Tinh Linh. Chính là dựa vào hòn đá kia - lực lƣợng bắt buộc bọn họ phục tùng của ngƣơi phong ấn Tinh Linh mà thôi. Khẳng định nhƣ vậy sẽ bị ngoại bộ - can thiệp ── Fianna phụng dâng - Kagura sở ảnh hƣởng cũng là chuyện đƣơng nhiên - " "Cô . . . Đáng giận, đó nha a a a a a!" Jio gầm thét, đối với ở thực tế điện khua lên Kagura - Fianna giải phóng Tinh Linh.


Bất đồng thuộc tính - ngũ chỉ Tinh Linh, cho nhau quấn giao, thống khổ gây sức ép mà đột tiến . Đem ── "Vô dụng - " Đứng ở trƣớc cửa Claire, dùng viêm chi roi đánh rơi rồi. "Ngƣợng ngùng, đánh mất khống chế - Tinh Linh căn bản không phải đối thủ của ta " "Cô . . . Đó nha, ha . . . " Bị bạo tẩu - Tinh Linh đoạt đi thân thể - tự do, Jio - thân thể kịch liệt mà co rút. "Đem ngƣơi trói lại. Cho ngƣơi phun ra về cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh chuyện tình đi " Kamito vì trói lại hắn đang muốn tiếp cận, đúng lúc này. " ── Nhƣ vậy ta sẽ rất buồn ngủ nhiễu, Kamito " Theo trong hƣ không, nghe thấy cô gái trong suốt thanh âm. Không khỏi dừng bƣớc lại - thần trƣớc mặt, xuất hiện nồng đậm - hắc ám. " . . . ! ?" Không có khả năng quên đƣợc, kia êm tai thanh âm. Theo trong hƣ không sinh ra - hắc ám cuối cùng, biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp - tƣ thế. "Jio chính là quý trọng - thực nghiệm thể đây. Tự tiện đem hắn mang ta đi sẽ rất bối rối - " "Restia . . . " Kamito phảng phất theo cổ họng chen chúc xuất ra thanh âm dƣờng nhƣ than nhẹ . Quay lại Khế Ƣớc Tinh Linh ── Theo ba năm trƣớc đây sẽ không biến thành kia, chọc ngƣời trìu mến - bộ dáng kia. Khi xuất ra Kamito ── Diện mạo đã muốn khác nhau rất lớn. "Ngƣơi là trƣớc kia cái kia Ám Tinh Linh! ?" "Đã lâu không gặp đâu rồi, Hỏa Miêu - tiểu thƣ " Đối với kinh ngạc - Claire, cô gái đáng yêu mà phất phất tay. " . . . Restia, là ngƣơi sao? Giải phóng cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh - nhân " Đã muốn sớm có dự cảm ── Nàng ngầm cùng chuyện này có điều liên hệ - dự cảm. Jio · Inzargi biết Kamito thân phận thật sự - chuyện này. Còn có, trên mặt đất - tế điện chấp hành nghi thức - ám thuộc tính - Tinh Linh.


So với cái khác dấu hiệu, càng rõ ràng chính là tay trái có khắc - Tinh Linh khắc khắc ở đau đớn, nói cho ta biết sự tồn tại của nàng. Đáng yêu - Ám Tinh Linh, cô đơn mà hiện lên vẻ mỉm cƣời sau gật gật đầu. "Đúng vậy. Giải phóng ngủ say ở trong này - Tinh Linh là sứ mạng của ta " "Tại sao phải làm chuyện nhƣ vậy . . . " "Bởi vì này chính là nguyện vọng của nàng. Cũng chỉ là nhƣ vậy " " . . . Nàng?" "Kamito, ngƣơi một ngày nào đó cũng sẽ đụng phải nàng. Nhƣng là bây giờ còn chƣa đƣợc. Bởi vì ngƣơi còn không có thức tỉnh đây " "Restia, ta ── " ── Đúng lúc này, té trên mặt đất - Jio đại rống lên. "Mau tránh ra cho ta, Ám Tinh Linh. Ta còn không có thua!" "Buông tha đi. Ta đã nói rồi đi? Ngƣơi thậm chí ngay cả hắn hiện tại đánh không thắng " "Câm miệng, ta nhƣng là ── Ta nhƣng là Ma vƣơng - ngƣời thừa kế a! Tại sao có thể ở nơi nhƣ thế này ── " "Ngƣơi mới không phải cái gì Ma vƣơng. Ngƣơi ngay cả Tinh Linh sử cũng không tính là. Bất quá là cái tàn thứ phẩm " Ám Tinh Linh - cô gái lạnh lùng - thả ra những lời này. "Bởi vì Ma vƣơng - ngƣời thừa kế là ── " " . . . , câm miệng, im miệng im miệng im miệng, đáng giận - tên khốn a a a a a a a a a!" Đột nhiên, gầm thét - Jio bắt đƣợc Ám Tinh Linh - mắt cá chân. Cứ nhƣ vậy đứng lên về sau, đem Restia thật treo lên. "Jio, ngƣơi muốn làm gì! ?" "Cảm tạ ta đi. Ta muốn sử dụng ngƣơi cái tên này, Ám Tinh Linh!" Jio · Inzargi vẻ mặt điên cuồng mà hống nở nụ cƣời. Trên tay nắm chặt - lóng lánh chân hồng hào quang - phác thảo ngọc. Đem ── Dùng sức suất đến bên chân - trên mặt đất! "Cái! ?" "Haha, ha ha ha ha, Hàaa. . . ! Đây là ngay cả địa vị cao - Ám Tinh Linh đều có thể chi phối - Ma vƣơng lực a!" Phát ra chói tai - thoát phá âm toái tán - đỏ thẫm sắc - Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết.


Phong ấn tại nội - cuồng Vƣơng Tinh Linh lực tràn đầy mà ra, hóa thành ảnh tiếp xúc thủ cắn nuốt Ám Tinh Linh - thân thể. "Restia!" Kamito trào dâng mà chém ra Hộ Giới Thần · Est. Nhƣng, ngƣng tụ cả ngƣời lực lƣợng thả ra cái kia trảm kích ── Cũng không có cắt nứt ra Jio. Jio - trên tay, nắm thật lớn - hắc sắc ma kiếm. Dùng thanh kiếm kia tiếp đƣợc Hộ Giới Thần Est, cũng hấp thu nàng - quang huy. "Kia . . . Chẳng lẽ là Restia - ── ! ?" Tinh Linh ma trang ── Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm. Tuy rằng hình dạng hơi dị, kia không hề nghi ngờ là quá khứ cực mạnh - Kiếm Vũ Hime sử dụng - Ma kiếm đúng vậy. 【 tối đen: nếu không trì độn đến cực hạn mà nói bình thƣờng là ngƣời bình thƣờng sớm liền phát hiện Kamito là Asberg đi = = 】 "Scarlet!" Claire kêu to. Nóng rực - Hỏa Miêu đánh úp về phía phát ra điên cuồng mà cƣời vang Jio. "Cá tép, ít cho ta gây trở ngại Ma vƣơng a!" Ánh mắt sung huyết, Jio múa may tối đen - Ma kiếm. Kamito áp chế trở về ── Này thân kiếm thả ra một chút cũng không có số đích màu đen sấm đánh! "YAA. A. A. . !" "Claire!" Claire phát ra rên rĩ, nhỏ xinh - thân hình bị thổi bay ra ngoài. "Jio · Inzargi!" 【 tối đen: . . . Cảm thƣơng hại lão bà của ta số 1 số 2! 】 Kamito phát ra rống giận, lần thứ hai vung xuống Hộ Giới Thần Est. "Ngƣơi cái tên này cũng đi ── Chết đi a a a a!" Đối với ngay mặt xông lại - Kamito, thả ra màu đen - sấm đánh. So với vừa rồi đại xuất mấy lần - một cái sấm đánh. Thẳng tắp mà hƣớng Kamito thu lại ── "Loại công kích này làm sao trung a ── " " ── Đƣơng nhiên trong hội a " Jio khóe miệng hiện lên thê tuyệt - nịnh cƣời. Sẽ trốn rụng - tiền trong nháy mắt, Kamito phát hiện.


Fianna liền ở sau ngƣời. ◇ Đột kích - màu đen sấm đánh, Fianna chỉ có thể ngốc đột nhiên mà nhìn chăm chú vào. Trốn không thoát. Bị rất nặng - nghi thức trang phục đã đoạt đi thân thể - tự do. ( . . . Ta sẽ chết ở chỗ này? ) Lòng của thiếu nữ trung tràn đầy bình tĩnh - buông tha cho. Không khỏi nhắm hai mắt lại. Nhƣng là ── "Fianna!" Thình lình xảy ra tiếng gào, khiến nàng hồi quá liễu thần lai. Mở ra hai mắt lúc sau, Kamito đang dùng kiếm tiếp đƣợc tàn sát bừa bãi - sấm đánh. "Kamito-kun! ?" "Ác ác ác ác ác ác ác ác nha!" Toàn thân tắm sấm đánh, Kamito liên tục đi tới. Ba năm trƣớc đây, ở Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - hội trƣờng vũ động hoa lệ Kiếm Vũ, cực mạnh - Kiếm Vũ Hime. Toàn thân khiến cho rách rƣới, bảo vệ Fianna. Cả ngƣời là máu, ngay cả đứng đều thật miễn cƣỡng. "Không cần a, Kamito-kun! Ngƣơi sẽ chết rụng ── " "Ta không nghĩ mất đi nữa. Trọng yếu - đồng bọn " " . . . !" Tấm lƣng kia cùng ba năm trƣớc đây ngày hôm đó giống nhau. Ở nguyên tố tinh linh giới - rừng rậm, cứu vô lực thiếu nữ thiếu niên. Mối tình đầu - thiếu niên bóng lƣng ── Liền gần ngay trƣớc mắt! ( lần này, đến lƣợt ta bảo hộ ngƣơi ── ) Phanh đông. Fianna trong lồng ngực cực nóng - tƣởng niệm dâng lên. ( ── Ta nghĩ bảo hộ. Ta thích nhất - hắn ) Từ ngày đó bắt đầu ── Ta vẫn cô độc một ngƣời. Không bị bất luận kẻ nào cần thiết, không bị bất luận kẻ nào để ý tới, đánh mất Tinh Linh Hime. Cái gì cũng không chờ mong, bỏ qua hết thảy tất cả. ( ── Nhƣng, hiện tại bất đồng )


Ba năm trƣớc đây, nhìn liên · Asberg - Kiếm Vũ. Sau đó hiện tại, nhìn Kagehaya Kamito bóng lƣng. ( ── Ta muốn thay đổi! Bởi vì, ta có muốn thực hiện - nguyện vọng! ) Ta nghĩ cùng Kamito đi ra tràng ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ). Thì phải là ── Ta chân chính - ( nguyện vọng ) a. Màu đen - sấm đánh, bao bọc vây quanh Kamito nắm - Hộ Giới Thần · Est thả ra quang mang. Giống nhƣ lập tức sẽ rồi ngã xuống dƣờng nhƣ thân thể. Nhƣng là, hắn vẫn đang sừng sững không lay động. " ―― Ngƣơi, phụng dƣỡng nhân tử vua chi Kiếm Thánh - kỵ sĩ a!" Fianna - cánh môi, nghiêm túc mà dệt Tinh Linh ngữ - gọi về kiểu. " ―― Vâng theo từ xƣa - huyết chi khế ƣớc, nhanh chóng tiền dƣới trƣớng của ta trở thành bảo hộ kiếm của ta đi!" Cảm giác hoài niệm theo trong lồng ngực sống lại. Ứng với ở bốn năm trƣớc liền đánh mất - cảm giác ── Tinh Linh khắc ấn - đau đớn. Từ ngày đó tới nay, mặc kệ kêu vài lần cũng không có hƣởng ứng - Vƣơng nữ kỵ sĩ, hiện tại ── "Hiện thân đi, Thánh Tinh Linh kỵ sĩ ( St. George ) ── Ngƣơi, trở thành bảo hộ kiếm của ta đi!" 【 chú thích: ge o ru gi u su, St. George ( tiếng Italia: Saint George ), hẹn công nguyên 260 Năm sống ở Palestine, vì La Mã kỵ binh quan quân, nhân ý đồ ngăn cản mang Cory tiên hoàng đế trị hạ đối tín đồ cơ đốc - hãm hại, với 303 Năm bị giết. 494 Năm, vì Giáo hoàng triết kéo Shuu một đời ( Gelasius ) phong Hijiri. 1061 Năm, ở England - Đƣờng Kester ( Doncaster ), có một tòa giáo đƣờng hiến cho hắn. 】 Trƣớc mắt tràn đầy chói mắt - quang huy. Phất đi sở hữu hắc ám - thần thánh ánh sáng. Cho tới nay bảo vệ còn nhỏ Fianna ánh sáng. Cầm trong tay bạc trắng chi kiếm cùng Đại Thuẫn - giáp trụ - kỵ sĩ, đứng ở trƣớc mắt. Ordesia đại đại tƣơng truyền - Hijiri Kỵ Sĩ Tinh Linh ── ( St. George ). Không cần ngôn ngữ. Kia hoài niệm - dáng ngƣời, sử Fianna im im lặng lặng mỉm cƣời rồi. Thánh thuộc tính - Tinh Linh, thị phi đắc phải có đƣợc chân chính linh hồn cao thƣợng - hime miko mới có thể khiến dịch - Tinh Linh.


Đem quay lại đau xót khắc sâu trong lòng, hơn nữa lại đứng lên - Fianna ── Hiện vào thời khắc này, mới chính thức làm nhƣ chủ quân bị chấp nhận. "Ở Ordesia đế quốc thứ hai Vƣơng nữ tên hạ mệnh lệnh ngƣơi ── Bảo vệ Kamito -kun!" Thân triền Vƣơng nữ uy nghiêm - Fianna, thủ cắm ở trên lƣng phát ra - mệnh lệnh. Hijiri Kỵ Sĩ Tinh Linh không nói gì vuốt cằm, huy vũ cùng thân cao không sai biệt lắm chiều dài - đại kiếm cử quá . . . Đỉnh. Vang lên lay động mặt đất bình thƣờng - nổ, ở tàn sát bừa bãi - màu đen sấm đánh trung đột tiến. " ── Vô liêm sỉ, ngƣơi muốn hƣớng Ma vƣơng, đao kiếm cùng hƣớng sao a a a a!" Jio · Inzargi phát ra kêu to. Sấm đánh hóa thành tuôn trào lao đến. Nhƣng ── ( St. George ) việc không đáng lo dƣờng nhƣ tiếp tục đột tiến . Bị giơ lên - Đại Thuẫn văng ra - màu đen sấm đánh. Địa vị cao - thánh thuộc tính Tinh Linh đối ám thuộc tính có đƣợc hoàn toàn chống cự ( Full Resist ). Đại hình - kỵ sĩ kiếm đem hắc ám chém nứt ra phất đi, khai thác Kamito trƣớc mắt con đƣờng! "Cái . . . Sao . . . ! ?" Nhân kinh ngạc mà vặn vẹo mặt - Jio ── Kamito không có buông tha cái kia khe hở. "Lên đi, Est!" Kamito đối Hộ Giới Thần · Est, rót vào trên ngƣời hắn sở hữu - thần uy. Bị hắc ám thôn tính, mất đi hào quang - giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm, lần thứ hai thả ra hào quang. "Ác ác ác ác ác ác ác ác!" Tay cầm hóa thành thật lớn - đại kiếm - Hộ Giới Thần · Est, Kamito bôn chạy. "Hứ ── Hiện ra đi, Viêm Tinh Linh!" Đối mặt ngay mặt xông lại - Kamito, Jio thả ra Viêm Tinh Linh, nhƣng ── "Mới không cho ngƣơi phải sính!" Hƣu ── Màu đỏ chém Hikari chợt lóe, lửa kia viêm liền bị cắn nuốt rồi. Toàn thân là đả thƣơng - Claire, nắm viêm chi roi đứng lên.


" ── Ta đã nói rồi, chúng ta là đồng bọn ( Team ) a " Biên vọt vào Jio - trong lòng ngực, Kamito nói. "Cho nên trở nên mạnh hơn. So với ta bị gọi cực mạnh - Kiếm Vũ Hime khi còn muốn càng mạnh, a " Sau đó ── Kamito - một kích, chém đứt đồ giả mạo Ma vƣơng - cánh tay. Kết thúc ── Buổi sáng hôm sau, Kamito ở phòng cứu thƣơng - trên giƣờng tỉnh lại. Kia chuyện về sau, nói thật ra - đã muốn nhớ không quá đƣợc. Sử dụng Est tiêu hao nhiều lắm thần uy rồi, ý thức còn thật mông lung. Chạy tới - học viện Kỵ Sĩ đoàn đem Jio · Inzargi bắt hết, làm sự kiện trọng yếu tham khảo nhân dẫn độ cho Ordesia quân. Mất đi Tinh Linh Vƣơng Chi Huyết - lực lƣợng - đồ giả mạo Ma vƣơng, ngay cả có thể chống cự - lực lƣợng cũng không có. Mỏ ngầm ngủ say - cấp chiến lƣợc quân dụng Tinh Linh, trải qua Fianna - lại phong ấn nghi thức thần nhạc lúc sau, bình an mà bị lại phong ấn rồi. Trên mặt đất tế điện cũng bị Kỵ Sĩ đoàn hoàn toàn phá đi, cái con kia Tinh Linh hẳn là không cần lần thứ hai đƣợc giải phóng rồi. Ám Tinh Linh Restia, ở Jio - cánh tay bị chém đứt - nháy mắt liền biến mất. Cũng không phải tiêu diệt ── Tay trái có khắc - Tinh Linh khắc ấn nhƣ thế nói cho ta. ( Restia, ngƣơi đến cùng muốn làm cái gì? ) ── Bởi vì thì phải là nguyện vọng của nàng. Quay lại Khế Ƣớc Tinh Linh nói. Hơn nữa còn nói ta có một ngày sẽ đụng phải nàng. Nàng rốt cuộc là ai. Hay là nói, nàng chính là tham gia lần này - Tinh Linh Kiếm Vũ Tế, một gã khác liên · Asberg sao ── ( bất kể nhƣ thế nào, chúng ta chỉ cần vẫn thắng đƣợc đi, một ngày nào đó sẽ cùng tên kia chiến đấu a ) Tuy rằng lần này S Nhiệm vụ cấp đạt thành lúc sau trong trƣờng học - bài danh thật to tăng lên, nhƣng thƣợng vị - đội ngũ vẫn là có rất nhiều. Hơn nữa ở ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) không chỉ có chuyện này học viện, đại lục các quốc gia tinh nhuệ cƣờng hào đội ngũ đều đã bị chọn lựa tham gia thi đấu. ( không phải ở trong này lúc ngủ nữa à . . . ) Cƣời khổ, Kamito đang muốn từ trên giƣờng, đúng lúc này. Trong giƣờng đơn, có một ngọa nguậy - mềm mại cảm xúc.


" . . . , Es, Est! Ngƣơi lại ── " Vội vàng hấp tấp - nhảy rời giƣờng thƣợng. Trên giƣờng trần nhƣ nhộng - Est ── . . . Cũng không ở. " . . . Fianna?" Kamito ngốc đột nhiên mà há to miệng. Ở trên giƣờng chính là, mặc lễ phục loại - đồng phục - Fianna. "Đáng tiếc, đã bị phát hiện a. Vốn muốn đến đủ loại kiểu dáng - cách chơi - nói " Gẩy lên diễm lệ - tóc đen, đáng yêu - lè lƣỡi - Vƣơng nữ điện hạ. Bị kia làm động lòng ngƣời - nhƣ khiêu khích - ánh mắt nhìn, mặt không khỏi đỏ lên. "Ngƣơi, ngƣơi ngƣơi ngƣơi, ngƣơi đang làm cái gì!" "Ha ha, ( thần nghi viện ) - hime miko, chính là biết có thể làm cho Tinh Linh sung sƣớng - ngàn chiêu trăm kiểu nha?" "Ngƣơi, ngƣơi, đến cùng muốn làm cái gì a . . . " "Nói đùa đó nha. Nhƣng ngƣơi xem, ngƣơi có cảm giác thấy hơi chút khôi phục điểm sức sống đúng không " " . . . ? Ân, xác thực, đúng là . . . !" Toàn thân cảm nhận đƣợc lực lƣợng nào đó đang ở nảy lên. Nói nhƣ vậy, chỉ nghỉ ngơi một ngày là không thể nào hồi phục nhiều nhƣ vậy thần uy mới là. "Đem hime miko - thần uy chia xẻ cho - ( thần nghi viện ) bí áo - nghi thức thần nhạc ── Nhƣng phải sử dụng trong lời nói phải nhƣợng da thịt gắt gao kề nhau mới đƣợc. Nếu để cho ngƣơi cảm thấy đƣợc không thoải mái trong lời nói liền xin lỗi " Fianna đột nhiên đỏ hai gò má, nhăn nhăn nhó nhó mà cúi đầu. "Không, không cần cảm thấy đƣợc ta thật không bị kiềm chế nha? Ta kỳ thật cũng là thật . . . Thật thẹn thùng - " "Không, ngƣợng ngùng . . . Cám ơn ngƣơi. Nhƣng là không cần miễn cƣỡng nha " Kamito vội vàng hấp tấp nói xin lỗi. Tuy nhiên giả vờ - một bộ có thành thục dƣ dật bộ dạng, nhƣng thật ra là cái ngây thơ - công chúa. Nhƣợng nhƣ vậy - nàng lo lắng, còn vì ta làm đƣợc loại tình trạng này. Thật sự không đành lòng nói ra tránh ra lời nhƣ thế. "Ta mới không có tái miễn cƣỡng đây. Ta, ta là muốn làm mới làm " Fianna đỏ mặt hừ mà quay đầu đi chỗ khác. " . . . Đâu, Fianna, ngƣơi thật sự không cần trở về ( thần nghi viện ) sao?" Nàng lên sân khấu Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - lý do phải là, lợi dụng cho ngƣời thắng - ( nguyện vọng ), thu hồi Khế Ƣớc Tinh Linh lực mới là.


Kia ( nguyện vọng ) đã muốn thực hiện ── Tái đợi ở nơi này học viện đã muốn không ý nghĩa gì rồi. "Chuyện cho tới bây giờ đã muốn trở về không đƣợc. Hơn nữa " Fianna vung lên nàng thật dài tóc đen, mặt nhẹ nhàng - gần sát đi qua. "Ta à, nhiều hơn một cái nghĩ thực hiện - ( nguyện vọng ) rồi" "Là cái gì? Kia ngƣời nguyện vọng " "Bí mật nha ── " Đụng tới hai má - mềm mại cảm xúc. Màu anh đào - môi giống nhƣ mổ loại - sờ nhẹ, sau đó rời xa. " . . . Ngƣơi không phải buông tha cho khép lại lạc ta sao?" Kamito nửa mở mắt than nhẹ . "Ân, đúng vậy. Lần này ta là thật tình " Công chúa ha ha mà hiện lên tiểu nụ cƣời của ác ma ── Đúng lúc này. Đó nha đúng ── Cửa phòng mở ra. "Ka, Kamito! ?" Màu đỏ mái tóc PYON , mà nhảy một chút. Là ôm đại lƣợng quả đào đồ hộp - Claire. . . . Xem ra nàng là đến thăm bệnh. Nhìn đến ở trên giƣờng quấn giao sẽ cùng nhau - Fianna cùng Kamito ── Guhhhhh... . . Cái lồng cái lồng . . . ! "Ngƣơi, ngƣơi ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi, đến đến đến, đến cùng đang làm cái gì a . . . " "Chờ một chút, là hiểu lầm. Không phải dạng nhƣ vậy - . . . " "A nha, Kamito-kun, có cái gì hiểu lầm đây?" Fianna gắt gao - dán lên Kamito - thân thể. "Vì, vì cái gì làm loại này nhƣ là hƣớng núi lửa - phun trào miệng ném củi lửa chuyện tình! ?" 【 tối đen: cũng đã là miệng núi lửa thêm củi phân biệt sao? 】 " . . . , Scarlet, đốt hắn!" "St. George, đem kia ầm ĩ ngƣời chết - phụ nữ có chồng cấp đuổi đi!" Khoảnh khắc. Trong hƣ không xuất hiện, Hỏa Miêu cùng giáp trụ - kỵ sĩ. Hỏa Miêu hô bị hoảng sợ đe dọa, kỵ sĩ rút ra kiếm. "Này, dừng tay, nơi này là phòng bệnh ── " Kamito - tiếng gào, biến mất ở kịch liệt kiếm kích giao chiến thanh âm lý. An tĩnh - phòng bệnh, cứ nhƣ vậy một cái chớp mắt biến thành Kiếm Vũ - hội trƣờng.


── ENDSeirei Tsukai no Blade Dance vol 02