Page 1

til

fra

modborger medborger Konference 13. marts 2012

Con3bution Camp – En helhedsorienteret beskæftigelsesog integrationsindsats

Et samarbejde mellem Con3bute, Jobcenter Skelbækgade og Det Lokale Beskæftigelsesråd i København


Forord Den stigende ungdomsarbejdsløshed i Danmark er en af vores største udfordringer lige nu. Vi skal turde tænke nyt for at finde de rigtige løsninger på et stort fælles problem. Beskæftigelses- og uddannelsesfrekvensen særligt blandt unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund vidner om et stort uudnyttet potentiale. Mere end hver tredje unge mand med etnisk minoritetsbaggrund får ingen uddannelse, og gruppen har en lavere beskæftigelsesfrekvens og større frafald på erhvervsuddannelserne end befolkningen i øvrigt. For at udnytte det potentiale er der brug for at finde nye veje og løsninger ved at udvide og differentiere uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, så den bliver tilpasset den enkeltes muligheder og ressourcer. Vellykket integration er et omfattende projekt, der kræver indsatser på flere niveauer. Men helt essentielt er det, at der gives plads og tid til den enkelte. Individuel vejledning, anerkendende skub og tilstedeværelse er vigtige fokuspunkter i den målrettede uddannelses- og beskæftigelsesindsats. Vi skal samtidig stille krav, men også åbne op for alternative muligheder baseret på den enkeltes ressourcer. 2

Fra modborger til medborger

En helhedsorienteret tilgang er vejen frem, men en succesfuld indsats kræver nytænkning. I dag er indsatsen for de unge typisk fordelt mellem flere forskellige forvaltninger. Der er kommet regel på regel, og vi bruger alt for meget tid på at overholde reglerne i stedet for at bruge tid på de unge som det handler om. De unges engagement og motivation for at komme i uddannelse eller arbejde er en afgørende faktor for succesfuld integration. Og for at engagere og motivere må vi skabe afklaring omkring muligheder for uddannelse og arbejde ved hjælp af et mere gennemsigtigt system, hjælp til at finde rundt i systemet og mulighed for at styrke en følelse af anerkendelse og tilhørsforhold til det danske samfund. Vi skal hjælpe de unge til at gå fra en rolle som modborger og offer til en rolle som aktive medborgere med ansvar og forståelse for egen læring og fremtid.

Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester.


En kompleks problemstilling Etniske minoriteter har ringere kontakt til arbejdsmarkedet end etniske danskere. Specielt de unge mænd sakker bagud, når det gælder om at finde arbejde eller færdiggøre en uddannelse, mens flere af deres søstre suser derudaf. Følger de unge en erhvervsfaglig grunduddannelse, har de ofte svært ved at finde en praktikplads. Flere etniske minoritetsdrenge kommer ud af folkeskolen med begrænsede læse- og skrivefærdigheder, en

stor barriere for at søge ind på de fleste ordinære uddannelser. Falder de unge mænd ud af uddannelsessystemet, kan det være svært at finde tilbage. En mindre gruppe af de unge kompenserer for deres manglende boglige kompetencer eller mangel på praktikpladser ved at tage del i kriminalitet, som bestemt ikke øger chancen for at komme i beskæftigelse.

”Det er jo håbløst – for der er jo ingen, som vil have en med en plettet straffeattest” 

Campdeltager, Haris, 20 år

3


Con3bution Camp I jobcenterregi og på kommunalt plan har der været en mangel på succesfulde tiltag, som får denne gruppe unge mænd væk fra de offentlige ydelser og i beskæftigelse. Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling lavede Con3bute derfor i efteråret 2011 et pilotprojekt: Con3bution Camp. Projektet løb fra d. 7. september til d. 9. december og bliver fulgt op af en mentorperiode på 3-6 måneder. Campen var finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd og lavet i samarbejde med jobcenter Skelbækgade. Udgangspunktet for projektet var at få de unge i beskæftigelse eller uddannelse. Deltagerne skulle komme hos os dagligt og som minimum være aktiveret i 26 timer om ugen som er lovkravet for kontanthjælpsmodtagere. Projektet var sat til at inkludere 10 deltagere med et miks af matchgruppe 1 og 2.

4

Fra modborger til medborger

Vi havde efter aftale med Jobcenter Skelbækgade løbende optag over 4 uger. 8 ud af 11 visiterede deltagere dukkede op, og ud af de 8 fuldførte 5 drenge projektet. De var alle mellem 19 – 24 år og var på kontanthjælp og et overtal af de unge mænd havde pletter på straffeattesten. Alle deltagere havde det til fælles, at de gerne ville lave noget fornuftigt med deres liv, men ikke vidste hvordan.


Ud af d e 8 delta gere i p roje er 5 un ge nu u ktet nde uddann else ell r er i beskæ ftigelse

”Før jeg startede hos Con3bute, var jeg på to aktiveringsforløb. Her mødte man bare op hver dag og skulle sidde foran en computer… man kunne godt få hjælp, men så skulle man selv spørge om den. Men hvordan spørger man om hjælp til noget, man ikke ved hvad er? Det er sygt svært. Fik jo heller ikke noget arbejde. Gider ikke det der computerværk…” 

Camp deltager, Adnan, 24 år

5


Hvordan? Et helt grundlæggende de unge mænd, som har

Under Campen arbejdede vi derfor med at få sat ord på, hvilke forhindringer, der gør det svært at få øje på mulighederne for at komme videre og finde holdbare løsninger med afsæt i den enkeltes behov og ønsker. Nogle af de centrale spørgsmål, der meldte sig under forløbet var for eksempel:

problemer med at komme

HVORDAN finder man ud af, hvad man vil?

i beskæftigelse og finde

HVORDAN finder man ud af, hvad man kan?

retning på tilværelsen er

HVORDAN navigerer man i alle de tilbud der er

spørgsmål for mange af

og som det forventes, at man drager nytte af?

således spørgsmålet om ”Hvordan?”!

HVORDAN kan man blive ingeniør, som ens forældre ønsker, når man ikke er så god til at læse og skrive?

HVORDAN bliver man egentlig til noget, hvis man ikke kan læse og skrive tilstrækkeligt til at følge en ordinær og SU berettiget uddannelse?

6

Fra modborger til medborger

HVORDAN forklarer man sine forældre om


sine drømme, når man aldrig har snakket om personlige emner med dem tidligere? •

HVORDAN finder man en praktikplads, når man har en plettet straffeattest?

HVORDAN finder man i det hele taget en praktikplads?

HVORDAN kan man tænke på langtidssikre planer som uddannelse, når der mangler penge

Alle ovenstående spørgsmål og mange flere fik vi stillet løbende gennem projektet eller stillede dem selv over for hinanden, når vi stødte på en problemstilling. De mange spørgsmål danner et overordnet billede af, hvilke udfordringer de unge står overfor. For at kunne overkomme disse udfordringer skal der tages højde for både sociale, faglige og kulturelle ressourcer og en helhedsorienteret tilgang til den enkelte er derfor helt central.

på bordet og fogeden igen har banket på døren og truet med at sætte familien på gaden? •

HVORDAN fortæller man hele verden, at ikke alle etniske minoritetsdrenge er bøller, men også kan bidrage positivt og kvalificeret til samfundet?

HVORDAN sætter man ord på ønsker, drømme, behov og frustrationer, når man ikke er vant til at blive spurgt?

7


Metode De bagvedliggende tanker i Con3bution Camp er helt centralt: •

Tillid til, at det enkelte menneske har noget at bidrage med uanset baggrund

Individuel og anerkendende tilgang til de unge

I den forbindelse arbejder Con3bute helt overordnet med 3 hovedelementer: •

Faglighed: består i at udbygge og styrke de unges viden om uddannelsessystemer og uddannelsesvalg, læsefærdigheder, kommunikation, jobsøgning osv.

Personlig udvikling: et punkt vi vægter meget højt, da refleksion, selvforståelse og deltagernes grundlæggende overbevisninger er afgørende for at igangsætte en fremadrettet proces hos de unge. Her arbejder vi med behovs- og kompetenceafklaring og motivation.

8

Relationer: dækker over sociale kompetencer, adfærd, netværksdannelse og kommunikation. Alt sammen elementer vi prioriterer højt i Con3bution Camps moduler.

Fra modborger til medborger

For at skabe forandring er det afgørende, at der er et samspil mellem de 3 elementer, der gør sig gældende på alle niveauer. Mange unge frafalder en uddannelse eller et job pga. manglende sociale færdigheder eller viden om dansk uddannelses- og arbejdsmarkedskultur eller kæmper med identitetsproblemer. Derfor arbejder vi på at styrke de unges færdigheder og selvforståelse. Vi arbejder også med at give de unge indsigt i andres (mis)forståelse af deres adfærd og kommunikation, og hvilke konsekvenser forskellige adfærdsmønster har på ens sociale omgangskreds både privat og i uddannelses- og arbejdssammenhæng. Netværksdannelsen prioriteres højt, da chancen for at få et fritidsjob eller ordinær beskæftigelse øges eksponentielt med størrelsen af ens netværk og et godt netværk kan give støtte, viden og kompetencer gennem de faglige og sociale relationer, der sædvanligvis opbygges i den sammenhæng


Personlig udvikling Engagement, kommunikation, personlig ledelse, krav, drømme, realitetstjek m.m.

Faglighed

Relationer

Boglige færdigheder, erfaringer fra job, kommunikation, interesser m.m.

Hvordan vi omgås familie, forholdet til venner, mødet med systemet, netværks­ dannelser, samarbejde m.m.

9


Metodiske moduler Campen blev bygget op af forskellige metodiske moduler: Personlig udvikling og afklaring:

Forberede/deltage i retsmøder

Besøg på socialcenter, borgerservice, posthuset

Behovsafklaring

Individuel og anerkendende tilgang til de unge:

Erfaringsudveksling

Kulturforståelse

Individuelle handleplaner

Religionsforståelse

Succesoplevelser

Familiemægling

Kompetenceopbyggende aktiviteter: •

Kommunikation i det daglige og professionelle møde

Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked

Fiktive jobsamtaler

CV skrivning

Mentorskab (under og efter forløb): •

10

Afsæt i den enkeltes behov med 1-1 undervisning

Fra modborger til medborger

Det er selvfølgelig vigtig at understrege, at Campen ikke forløb som en lineær proces, men at de enkelte elementer også her spiller sammen på kryds og tværs. Nogle dage arbejdede vi på fuldt tryk og var 2-3 medarbejdere på Campen og andre dage var mindre hektiske. De unge på Campen var meget forskellige steder i livet, havde et væld af meget forskellige udfordringer og deres behov i forhold til de aktiviteter som projektet involverede var derfor meget varierede og krævede meget tid afsat til 1-1 vejledning.


“Før jeg startede hos Con3bute var jeg tilmeldt 3 andre aktiveringstilbud, hvor jeg fra dag et var blevet placeret foran en computerskærm. Og værsgo, så havde jeg bare at søge job og skrive mit CV. Jeg var der ca. en uge, måske lidt mere… så gad jeg ikke mere…, det førte jo ikke til noget.” 

Camp deltager, Haris, 20 år

11


Metoden i praksis – med afsæt i den enkeltes behov På trods af vores metodes udgangspunkt i det enkelte menneske og 1-1 kontakten er det alligevel kommet bag på os, i hvor høj grad det er essentielt at beholde den kontakt og hele tiden tage udgangspunkt i hver enkelt deltagers situation og behov for at fastholde dem i forløbet. En kommentar vidner om den opgivende indstilling til tidligere projekter flere af deltagerne følte ved Campens start (se citat på modsatte side). Er man som udgangspunkt umotiveret og har man oven i købet vanskeligt ved at skrive og læse, researche og anvende tekstbehandlingsprogrammer, kan det være en uoverstigelig udfordring at blive efterladt for sig selv foran en computer i mange timer. For at kunne skrive et vellykket CV kræver det, at man kender sine egne kompetencer. For at kunne søge job, kræver det, at du kender jobmarkedet og ved hvordan en jobansøgning skal strikkes sammen. Forud for disse succeskriterier går en personlig og faglig afklaring, som ikke er en selvfølge. På Con3bution Camp havde flere af drengene simpelthen et primært behov for at blive lyttet til og

12

Fra modborger til medborger

gennem vores samtaler blev behov, mål og forhindringer konkrete. Flere havde fx behov for en helt basal indføring i deres muligheder og for hjælp eller redskaber til at sætte sig i kontakt med arbejdsgivere. Andre gange var det problemer på hjemmefronten, der gjorde det umuligt for drengene at fokusere på jobsøgningen, og i disse tilfælde har der været behov for hjælp og støtte til også at finde løsninger på de problemer. At støtte og guide drengene i det helhedsorienterede forløb gav dem muligheden for at opleve succesen og selvstændighedsfølelsen ved fx et vellykket telefonopkald eller en jobsamtale. Og succesoplevelserne, erfaringerne med “godt at kunne”, var helt centrale for at udvikle den altafgørende motivation og det altafgørende selvværd. Den helhedsorienterede tilgang, som vi på Con3bution Camp har arbejdet med, har således kombineret arbejdet med både personlig udvikling af færdigheder og selvforståelse, såvel som vi har fokuseret på relationer og netværksdannelse. Her blev den tætte kontakt og guidning af hver enkelt deltager et helt afgørende redskab.


At skrive et CV Det er ikke alle som finder det nemt at omdanne praktiske arbejdsopgaver til professionelle færdigheder. Man tænker måske ikke lige over, at det at kunne sætte varer på hylden i en flot orden og servicere kunder på samme tid, kaldes multi-tasking og er godt. Eller at de evner viser, at man arbejder struktureret og forstår at organisere og prioritere sine arbejdsopgaver efter behov: først kunden, så varerne. Det kan på den måde tage flere dage at skrive et CV, men det er givende på lang sigt, da de unge bliver klar over, hvad de kan og hvad der lægges vægt på ude på arbejdsmarkedet eller hvis man skal søge om en praktikplads. Denne fremgangsmåde fremmer også refleksionsniveauet hos de unge og gør dem bedre i stand til at afgøre hvad de kan og hvad de vil.

13


Men Hvordan? I første omgang kan det virke uoverskueligt at skulle afsætte ressourcer til en indsats som Con3bution Camp. Al nytænkning og omstrukturering kræver ressourcer, både i form af tid, hænder og økonomi. Men når det så er sagt, er der også fuldstændig klare (og realistiske) grunde, til at bruge ressourcerne på en anden, og i sidste ende, langt mere rentabel måde. Faktum er, at ud af de 8 deltagere i Con3bution Camp er 5 nu under uddannelse eller i beskæftigelse og det ved hjælp af et projekt på bare 3 måneder. Der skal gribes ind så snart en ung ryger på kontanthjælp eller så snart en ung er udsmidningstruet i 9.-10. klasserne, hvor sandsynligheden for langtidsledighed og muligvis kriminalitet er stor. Men der skal også gribes ind på den rigtige måde. Con3bution Camp har været et relativt kort, men højintensivt projekt og hvis man holder ressourcerne brugt på Campen op mod de ressourcer, der år efter år bliver brugt på offentlige ydelser og kriminalforsorg er det tydeligt, at der kan spares.

14

Fra modborger til medborger

Vores tilgang på Con3bution Campen virker måske simpel og er det i grunden også. Hvis man kigger på hvert enkelt menneske, så har vi alle mulige berøringsflader, som påvirker os på den ene eller anden måde. Nogle gange ”larmer” de personlige relationer så meget, at det kan være svært at overskue ens egen situation. Man kan ganske simpelt ikke finde hoved og hale i sit eget liv – og så hersker der ofte en tro på, at Rom faktisk blev bygget på én dag! Vores erfaringer viser tydeligt, at det er de helt jordnære og ligetil redskaber, der virker: lyt, vejled og anerkend. Det kræver ekstra ressourcer nu og her, men på lang sigt er det det eneste, der kan betale sig.


Ali vil gerne være en mand! Hvad vil vi gerne bevise med den her folder? At synliggøre hvor de unge falder fra og hvor mistilliden ligger – samt hvor der er behov for et helhedsorienteret indsats og en mentor, som hjælper den unge med personlige anliggender og at navigere i systemet! Fra mordborger til medborger! Hvor anerkendelsen og forståelsen er med til hindre et tilbagefald til en modarbejdende adfærd. Vi tager afsæt i Ali, en 20-årig dreng med dansk/liba-

nesisk baggrund. Da vi møder ham bor han hos sin mor sammen med to af sine brødre. Moren arbejder i en kantine, men som situationen er nu, har hun ikke råd til at betale huslejen efter at drengene er blevet myndige. Det betyder, at hun bliver truet med at blive sat på gaden. Faren bor med sin nye kone i en to værelses lejlighed. Både Alis mor og far har lægger pres på Ali for at han skal finde arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Midt i det her står Ali. Ali vil gerne være en mand! Ali har færdiggjort 9.klasse og påbegyndt forskellige uddannelser, som han af forskellige årsager er frafaldet igen. Han vil rigtig gerne være en mand. En som tager ansvar for sit eget liv, en som tjener penge og som kan tage vare på sig selv, så ikke hans mor skal betale hans husleje og mad. Ikke mindst vil Ali gerne have anerkendelse fra sin far og søskende, som alle mener at Ali bør komme i gang med noget. Det går Ali på, at hans manglende mulighed for at bidrage til husholdninger giver anledning til mange frustrationer hos moren.

15


Nedenfor beskrives i hvilke situationer Ali nemt kunne være faldet tilbage til sin tidligere modarbejdende adfærd, men hvor værktøjer og assistance fra Con3bution Camp var med til at give ham kompetencer til at håndtere de udfordringer livet byder på. 1. Ali vil gerne være en mand 2. Ali går på produktionsskolen som kok, men stopper efter få måneder, da en lærer siger til ham ”at en rigtig kok spiser gris”. 3. Ali kom i aktivering hos Con3bute. 4. Han har en masse støj: familie- og boligproblemer, hans forældre ønsker at han tager ansvar. Ali vil gerne, men ved ikke hvordan. 5. Ali udviser stort arrangement på Campen. Han overskider mange grænser, tager test, får coaching, snakker om sine drømme og værste mareridt. Prøver forskellige kasketter, som facilitator, den som velkommer nye deltagere til campen. Men indimellem får temperamentet lov til at løbe af med ham. 6. Nogle gange får Ali lov til at få fri, da han er helt i kulkælderen over ikke at kunne hjælpe sin mor. 7. Han forsøger at finde bolig - det er helt umulig når

16

Fra modborger til medborger

man ikke har en indkomst – og så er ventelisterne ulideligt lange. 8. Ali lærer en masse om netværk og hvor vigtigt det er. 9. Han får intens hjælp til at få skrevet sit cv og han får en praktikplads via Con3butes netværk. 10. Det går rigtig godt med Alis praktik –– og de vil gerne have at han starter i en EGU. 11. En EGU vejleder skal kontakte praktikpladsen. Det tager tid, da vejlederen ikke gør det tidsmæssig, som han lover. 12. Ali bliver frustreret og ringer til Con3bute for at rykke og fortæller, at han virkeligt gerne vil i gang med sin EGU uddannelse og ud af kontanthjælpssystemet. 13. I mellemtiden er Alis mor tvunget til at flytte og de bor nu 4 mennesker i en 2-værelses lejlighed. Det er lidt crowded, og der er pres på Ali og hans storebror for at flytte ud. 14. Con3bute rykker for 3. gang EGU, så de tager kontakt til praktikpladsen. 15. EGU tager kontakt og Ali er nu i praktik og næste projekt er at finde en bolig. I mellemtiden er Ali og hans bror flyttet hen på faderens sofa, mens moren bor på hotel som kommunen betaler, indtil de har


Ali vil g erne være e n mand ! Fra mo dbo til med rger borger

fundet en passende bolig til hende, som hun har råd til at bo i. 16. Ali har lært at intet sker af sig selv. Man får ikke noget forærende – men at man selv skal yde og kontakte folk. Det er svært når man ikke ved hvor man skal kontakte dem, eller hvordan. 17. Alis har også erfaret at Rom ikke blev bygget på én dag, men at man må tage et skridt af gangen. I den forbindelse har Ali haft coachinger med fokus på hans prioriteringer i livet. Det har hjulpet Ali meget! 18. Ali bliver registreret boligløs på borgerservice, da han sover på sin fars sofa. Han bor der ikke. Kommer der ikke om dagen, men sover der bare. Alternativet er, at han skal sove på et Herberg, men der er også venteliste – det har vi undersøgt. 19. Der er lange ventelister for at komme til en bolig. Ali har skrevet sig op i alle boligforeninger, som ligger i Københavns kommune – for det skal det være, når man skal i gang med en EGU, så udsigten til at komme væk fra faderens sofa er lidt lang. Ali har også lavet en annonce på Den Blå Avis, men har intet hørt. Måske fordi han hedder Ali?

næsten ved at gå galt, da sagsbehandleren er mistænkelig over for Ali. Det er tydeligt at høre i hans stemmeføring. Ali tager det nært og hidser sig lidt op og beder sagsbehandleren om at snakke pænt til ham. Ali havde en konsulent fra Con3bute med, som fik beroliget Ali og fortalt sagsbehandleren at dette altså var en reel sag. 21. Ali får ordnet alle sine papirer i banken, på posthuset og skrevet sig op til en venteliste på studieboliger. Mentoren fra Con3bute laver en liste med alle de vigtige emailadresser, passwords og deadlines der skulle overholdes. 22. Ali er godt i gang med sin EGU. Efter samtale mellem Con3bute og EGU, laver EGU vejlederen en helt konkrete aftaler med Ali og lover ikke noget, som han ikke er sikker på han kan holde. Det virker og Ali har atter tiltro til et system som han var yderst mistænkelig overfor. 23. Ali og hans bror, som også er i uddannelse, har allerede fået en to-værelses lejlighed tæt på faderens hjem og tæt på Alis arbejde. Familien har i fællesskab hjulpet Ali og broderen med at gøre lejligheden klar.

20. I forbindelse med besøget på borgerservice i forbindelse med registreringen som boligløs er det

17


2 personlige beretninger Hassan Da Hassan startede hos os, var han 3 måneder tidligere kommet ud af et 3-årigt forløb med stoffer og kriminalitet. Han var via jobcenter Skelbækgade startet på et uddannelsesforløb, men havde svært ved at overskue sit nye liv, som krævede fastlagte strukturer og kontinuitet. Han stoppede efter en uge. Herefter kom Hassan ud til Con3bute. Vi troede ikke på, at Hassan ville komme igen efter den første dag, da han flere gange sagde, at han slet ikke vidste, hvad han lavede hos os. Men Hassan dukkede op og gennemgik siden en markant udvikling. Grundet et meget ustabilt skoleforløb er Hassan ikke bogligt stærk, men kan læse nogenlunde og gik meget op i at lære at stave svære ord. Det vil kræve en del års skolegang for, at Hassan vil kunne læse og skrive på et niveau, der kan føre til en semi-boglig uddannelse og på nuværende tidspunkt har han ikke lyst til at starte på det. I stedet vil han gerne køre bybus. Vi var omkring flere emner som gårdmand, taxichauffør og metrokontrollør, men hans store 18

Fra modborger til medborger

ønske forblev buschauffør. Hassan er p.t. i gang med at tage buskørekort. Hassan havde primært behov for at blive vejledt om sine muligheder, få hjælp til at læse officielle breve og lige så stille opdage verden igen og hvad hans plads i den betød. Derudover havde han behov for at fortælle andre om sine 3 år med stofmisbrug og kriminalitet uden at blive mødt med fordomme og forargelse. Hassan prøvede ikke at bortforklare sin egen rolle i udviklingen af sit liv, tværtimod tog han et tydeligt ansvar. Hassan tog selv alt kontakt til myndighederne, advokater og kriminalforsorgen – og viste initiativ ved at hjælpe andre deltagere på Campen i gang med at ringe virksomheder op og præsentere sig selv og situationen.


Erkan Da Erkan kom ud til os sagde han stort set intet udover negative udmeldinger og forsøg på negativ opmærksomhed. Han var en meget passiv deltager, men vi gik til ham og krævede hans tid og deltagelse i de forskellige aktiviteter. Han fik blandt andet skrevet et godt CV og øvet den gode samtale, hvor han både var arbejdsgiver og jobsøgende.

mærksomhed efterhånden som ting lykkedes for ham. Succesoplevelserne gør, at han tager aktivt del i sit eget liv. Næste projekt er at få en studiebolig.

Med hjælp fra en af de andre deltagere på Campen ringede han rundt for at finde praktikplads og havde heldet med sig, da Fona i Amager Centret tog telefonen. Erkan er i dag begyndt på en EGU i Fona og er blomstret op og fået en lyst til livet, som ikke var at spore tidligere. Han ser frisk ud og har åbnet op. Tillid er kodeordet her og troen på, at der faktisk er nogle folk i verden, som gerne vil ham noget godt. I hans tilfælde er det tydeligt, at negativ opmærksomhed langsomt er begyndt at blive vendt til positiv op19


Con3bute : Tagensvej 85C, 1. tv. DK-2200 København N info@con3bute.dk : +45 26 27 76 07

Con3bution Camp  

Et hæfte om vores succesfulde pilotprojekt Con3bution Camp - en helhedsorienteret beskæftielses- og integrationsindsats

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you