Page 1

rojecte

ducatiu

de

entre

Aprovaciรณ, 18 de marรง del 2013 รšltima modificaciรณ el 29 de juny del 2016

ESCOLA LA CANALETA


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta

ÍNDEX Pàgina

1. INTRODUCCIÓ

3

2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

4

2.1. La identitat del centre

4

2.2. El caràcter propi

5

2.3. Les característiques del centre

6

2.4. Els elements del context

8

2.5. Les necessitats educatives dels alumnes

10

3. OBJECTIUS DEL CENTRE

11

3.1. Prioritats i plantejaments educatius

11

4. CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ NCRECIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS

12

4.1. L’organització pedagògica

12

4.2. L’estructura organitzativa pròpia

17

4.3. Els aspectes relacionats amb la singularitat dels ensenyaments del centre

21

4.4. L’aprenentatge de la convivència

22

4.5. La col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa

23

5. PROJECTES DEL CENTRE

26

6. SISTEMA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT FONAMENTAT EN ELS INDICADORS DE PROGRÉS

28

7. ANNEXOS 2


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 1. INTRODUCCIÓ “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn learn” Benjamin Franklin

En aquest document es recullen els plantejaments educatius de caràcter general: trets d’identitat, els objectius generals d'escola, els criteris organitzatius, els principis d’atenció a la diversitat, la funció dels tutors, els principis de convivència, l’ús de la llengua catalana i les relacions que es mantenen amb la comunitat local i educativa. Es tracta d’un document que ens ajuda a establir prioritats les quals han de facilitar la Programació General Anual i les programacions de l’activitat docent a l’aula. És el document de referència més important del centre perquè constitueix i expressa les intencionalitats, essent el full de ruta de l’equip directiu compartit per la resta de la comunitat educativa, alumnes, professors, famílies i persones que hi treballen. És, però, un document viu, que mai es pot concebre com un compromís acabat i fix, mant mantenint-se sempre obert a possibles avaluacions i/o modificacions si així es creu i demostra necessari necessari. Aquest document és unificador en referència al procés educatiu, ja que marca l’estil docent i la personalitat de l’escola, per tant garanteix la coordinac coordinació ió de la comunitat educativa; educativa i és vinculant, ja que compromet la col·laboració de tots els seus membres pel que fa a l'elaboració i aprovació d’aquest document. A banda, representarà un document a l’abast de tothom, consultable per qualsevol membre de la comunitat educativa, un instrument que pretén ser realista, objectiu i pràctic.

3


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 2.1. La identitat del centre L'escola La Canaleta va començar la seva història el curs 2009 2009-2010,, amb 41 alumnes d’entre 2 i 3 anys (dividits en dos grups de P3) i un claustre de 4 mestres. Aquest primer any, vam ocupar dues aules de l’escola Miramar, centre que ens va acollir a les seves instal·lacions durant dura els nostres primers 5 anys. L’escola neix amb una clara intencionalitat: contribuir al desenvolupament integral dels seus alumnes (tenint en compte totes les vessants: emocional i afectiva,, física físic i motora, social i cognitiva), proporcionant un clima de confiança a l’aula i a la resta d’espais amb els que comptava, amb la idea que se sentin acollits i aamb mb expectatives d'aprenentatge. Les es principals metodologies emprades per tal de potenciar l’aprenentatge en els alumnes van ser el treball per racons i els treball per projectes projectes; metodologies que ens van permetre tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de cada infant. Mitjançant activitats manipulatives, pràctiques i significatives, es pretenia desenvolupar alumnes autònoms, capaços de raonar i expressar essar el que sabien i el que volien saber, plantejant dubtes i sent conscients dels seus aprenentatges i nous coneixements. La interacció amb l'entorn,, principalment amb les famílies en aquests primers anys de l’escola, formava part de la nostra essència pròpia, que esdevindria imprescindible en pocs anys. El protagonista de la setmana,, i d’altres activitats que vam realitzar conjuntament, va permetre estrènyer llaços de confiança entre famílies, mestres i alumnes alumnes. Tres anys nys més tard, el curs 2011 2011-2012, 2012, començava la Primària a l’escola, amb la mateixa idea de potenciar en els nostres alumnes la iniciativa, la creativitat, l’esperit críticc i el gust per aprendre, i de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del ttreball. En aquesta etapa pren més pes el treball per projectes,, metodologia amb la que es pretén que els alumnes accedeixin a l’aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadora, integrant sobretot les llengües i les matemàtiques. El conveni de col·laboració ió firmat entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Vila Vilaseca el dia 18 de març de 2011, va suposar el primer mer pas cap a la construcció del nostre edifici, i per tant, la seguretat de la continuïtat del nostre projecte. 4


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta El dia 27 de juny del 2013 13 La Canaleta es va constituir com a Comunitat d’Aprenentatge donant nom i forma a tota l’essència que fins en aquell moment ens identificava: la participació activa de la Comunitat. Finalment, el curs 2014-2015, 2015, vam estrenar edifici, amb les dificultats i avantatges que això ens va suposar. L’escola comptava ja amb 12 grups d’alumnes, dues línies, des de P3 a 3r. El nou curs que començarem,, el 2017 2017-2018, 2018, iniciem el primer curs de cicle cic superior, pel que cal reformar el Projecte Educatiu, que per primera vegada estarà complet, per tal d’establir les línies que ens permetrà formar ormar els alumnes com els ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables que desitgem que arribin a ser.

2.2. El caràcter propi Els principis que fonamenten el nostre Projecte Educatiu són:  PARTICIPACIÓ I OBERTURA: Obrim les portes a la comunitat educativa per participar de forma activa en les comissions mixte mixtess per tal de decidir entre tots com tirar endavant els diferents projectes. A l’escola volem comptar sempre amb la complicitat, implicació positiva i la voluntat de sintonia i bona entesa de tots els membres de la comunitat educativa, en les seves relacions i en el compliment de les se seves responsabilitats.  PLURALISME: Respectem les creences, ideologies i cultures de totes les famílies i de l’alumnat. L’escola es defineix com aconfessional i laica prior prioritzant itzant l’educació en els valors, la convivència i el respecte a les diferències de ca cadascú, per tal que els nostres alumnes participin de forma activa, positiva i respectuosa a la societat societat.  PLURALITAT LINGÜÍSTICA: Respectem la pluralitat lingüística de les famílies, l’alumnat i la resta de membres de la comunitat. L’escola vetllarà perquè, en acabar la seva etapa educativa,, els alumnes assoleixin els objectius marcats i siguin competents en les llengües que s’imparteixen. La llengua vehicular i d’aprenentatge de les escoles públiques és el CATALÀ, així doncs també és la del nostre ce centre. 5


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta  DIÀLEG IGUALITARI: Potenciem el diàleg igualitari entre tots els agents educatius com c a valor de millora educativa educativa. Les diferents aportacions són considerades en funció de la validesa dels arguments i no des de criteriss com la imposició, la tradic tradició... ... Així doncs, el diàleg pren un rol central en l’aprenentatge i desenvolupament de l’alumnat; així com en el funcionament intern del centre, tant a nivell docent com de participació de la comunitat.  INCLUSIVITAT: Partim del reconeixement de que tots els nens i nens tenen capacitat per aprendre i procurem tenir altes expectatives per a tots. No posem adjectius als nostres alumnes, no són ni bons ni dolents, són simplement ells mateixos,, cadascun amb les seves pròpies característiques.  TREBALL EN EQUIP: Partim de situacions educatives que requereixen el treball en equip per ser dutes a terme. Per transmetre aquest valor d'una manera intencionada els mestres dissenyen activitats en les que els alumnes han de compartir, cooperar i ajudar ajudar-se se (dins i fora de l'aula). Amb aquestes activitats ivitats es vol afavorir el sentiment de pertinença al grup i la solidaritat.  VIOLÈNCIA ZERO: Potenciem la convivència positiva mitjançant la prevenció dialògica de conflictes. Les nostres actuacions davant la violència de qualsevol tipus és clara; s’aparta a l’agressor i es reforça a la víctima. A l’escola no es crida, pega, maltracta, es falta al respecte a ningú, ni entre iguals ni entre adults i infants, i es demana la màxim màximaa participació i intervenció activa a tot aquell que pugui ser testimoni de qualsevol situació d’aquesta índole.

2.3. Les característiques del centre Arquitectes: 2260mm Arquitectes Arquitectes. Manel Casellas, ellas, Mar Puig de la Bellacasa Constructor: Construccions Deco Construcció: L’escola va ser totalment construïda amb una estructura de panells panel de fusta laminada. Els panells es van fer en un taller, per reduirr la generació de residus, residus i el seu muntatge va ser enllestit en un temps molt curt, al voltant de 30 dies. La fusta està coberta externament p per una capa de aïllament tèrmic. Superfície: 3.480,0 m2 6


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta L’escola està localitzada a la perifèria de la localitat, en una area en desenvolupament. L’edifici es troba sol en una zona aïllada lada, limitada per una avinguda que queda soterrada i els el camps adjacents. A la façana principal del centre hi ha l’entrada que serveix d’accés el die ies de la setmana i d’ús públic els caps de setmana. Està encarada cap als terrenys que en aquest moment són un pàrquing l’entrada del qual només serveix per arribar a l’escola l’escola. L’entrada principal dóna accés al hall, una espai que dóna la benvinguda a tot aquell que arriba. El primer que ens trobem a l’entrar de cara, és el pati central de l’escola que es troba entre les dues ales de l’edifici:: infantil a la dreta i primària a l’esquerra l’esquerra. El pati il·lumina el hall i en permet la ventilació, així com també al passadís d’infantil i a les aules de primària que hi toquen. A la banda dreta del hall es troben la consergeria i el menjador, amb capacitat per aproximadament 100 alumnes, i a l’altre extrem de l’entrada al menjador trobem la cuina. També trobem dos passadissos: un que porta al pati d’infantil i l’altre, a les aules d’infantil. A la banda esquerra trobem la finestreta de secretaria i el passadís que porta als despatxos de direcció i a l’ala de primària. A l’ala d’infantil hi trobem un primer passadís que es desvia a la dreta, on hi ha uns serveis, amb lavabo i dutxa, la tutoria d’infantil i una porta d’accés al pati dels petits de l’escola. També hi ha un llarg passadís que ens porta al magatzem de material; a 6 aules, connectades de dos en dos pels lavabos; i l’aula de psicomotricitat, que es troba aal fons. El pati d’infantil és una zona àmplia on toca molt el sol, amb un porxo que s’allarga a les portes d’accés directe a les aules i alguns arbres que proporcionen una mica d’ombra ombra. Al fons del pati hi ha l’hort de l’escola. En aquest pati hi trobem una altra de les entrades a l’edifici amb una porta metàl·lica de doble obertura. L’ala de primària consisteix en un pas passadís cèntric, d’alçada doble i aules localitzades a la planta baixa y al primer pis. Amb aquesta disposició resulta una area ben il·luminada i ventilada. A la planta baixa es troba la biblioteca, connectada al despatx de l’Associació de Famílies d’Alumnes i a un servei adaptat per minusvàlids (que també tenen accés directe des del pati de primària), ), a la mateixa zona dels despatxos de direcció. Continuant en aquesta mateixa zon zona, trobem una porta d’accés a les escales a la primera planta i al pati de primària. 7


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Encarant el gran passadís, a mà dreta hi ha tres aules grans, quatre petites i un magatzem amb dos serveis amb lavabo i dutxes. A mà esquerra hi ha l’ascensor, tres serveis: servei un per nois amb tres lavabos, un per noies també amb tres lavabos i un adaptat; també hi ha 6 aules ordinàries. I al final de passadís trobem unes altres escale escaless per pujar a la primera planta i unes portes d’accés al pati de primària. Al primer pis hi ha 7 aules i tres despatxos despatxos-tutoria. tutoria. Aquesta planta és oberta, hi ha una barana que permet veure la planta baixa baixa.. Al sostre d’aquesta zona, un seguit de panells absorbeixen el so i permeten una bona acústica a tot el passadís. Al pati de primària hi ha una pista asfaltada de futbol sala, amb dues porteries. A la mateixa pista, trobem també dues pistes de bàsquet que se superposen a l’anterior. Cada pista té una alçada diferent de les cistelles. També al pati de primària es trob trobaa el gimnàs, un edifici independent, però unit a l’escola per un porxo que també cobreix l’entrada de cap de setmana i la porta d’entrada al despatx de l’AFA. Al mateix gimnàs, hi ha un escenari amb un magatzem a cada costat. En aquest pati trobem dues ent entrades rades més al centre: la del cap de setmana i una a l’extrem oposat d’aquesta, per on hi poden entrar vehicles. (ANNEX 1. PLÀNOLS DE L’ESCOLA)

2.4. Els elements del context ANÀLISI DE VILA-SECA SECA Vila-seca seca és una ciutat mitjana de Catalunya situada a la Comarca del Tarragonès, al bell mig de la Costa Daurada, amb el seu litoral banyat per la Mar Mediterrània. El seu terme municipal s'estén entre els municipis de Tarragona, la Canonja, Reus, Riudoms, Cambrils i Salou. A banda del nucli de població principal que dóna na nom a la vila, Vila Vila-seca, seca, hi trobem dos nuclis més de població: la Pineda al sud-est, est, a la zona de costa, i la Plana al nord, a tocar de Reus. Amb una orografia pràcticament plana i una suau inclinació cap al mar, el seu emplaçament al litoral fa que es caracteritzi per una climatologia mediterrània, amb estius calorosos i hiverns moderats amb precipitacions irregulars. 8


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Dista només 8 km m de la capital de la província, Tarragona, es troba a uns 95 km de Barcelona i Lleida, a 165 km m de Castelló de la Plana, a 190 de Girona, a 210 de Saragossa i a 250 de França. En l'actualitat, té un important pes dins de l'àmbit geogràfic del Camp de Tarragona, la segona àrea demogràfica i econòmica de Catalunya, liderant un territori divers econòmicament. Població a l'1 de gener de 2015 Superfície Altitud Longitud Latitud

22.332 habitants 21,6 km² 45 m 1,146861º 41,111328º

EQUIPAMENTS I SERVEIS El municipi de Vila-seca, compta amb molts equipaments que faciliten el funcionament diari de tot aquell que hi viu o hi treballa i per tant, ofereix gran nombre de serveis: Auditori Josep Carreras (Conservatori municipal), Biblioteca pública, 4 centres cívics (2 a nucli i 2 als barris de la Plana i La pineda), Centre de formació d’adults, 7 escoles (5 al nucli), 2 instituts, 5 llars d’infants (2 municipals), ludoteca, Centre de salut d’alta resolució (CAP), Centre de dia (mutuam), Deixalleria municipal, Equip Basic d’Assistència Social, Esplai de la gent gran, Estació de trens, Estadi municipal, Facultat at de turisme i geografia, Jutjat de Pau, Mercat municipal, Comissaria Mossos d’Esquadra, Oficina de Correus, Oficina de Turisme, Parc científic i tecnològic de turisme i oci, Piscines, Pista Atletisme, Policia local, Punt d’Informació Juvenil, Residència Vila-seca (mutuam), Tanatori Municipal,... ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOCULTURAL Per poder valorar les característiques socioculturals del nostre entorn més proper, l'escola ha dissenyat una enquesta que omplen les famílies en el moment de matricular als seus fills i filles cada curs escolar, i que ens orienta cap a aquesta visió global del nostre context. Així doncs, l'escola La Canaleta té famílies que majoritàriament han nascut aquí o fa almenys 5 anys que hi viuen, que han obtingut el graduat escolar, i que son treballadors fixes. La seva llengua habitual de comunicació és el castellà, i tot i que reconeixen entendre el català, la majoria de famílies no l'utilitzen en el seu ambient familiar, per tant els alumnes arriben a l'escola essent castellanoparlants, i per tant se'ls ha de motivar constantment a comunicar comunicar-se en la llengua catalana. 9


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 2.5. Les necessitats educatives dels alumne alumnes Analitzant les necessitats generals dels nostres alumnes, donades majoritàriam majoritàriament pel seu entorn més proper i per les dades que obtenim al centre centre, destaquem els següents punts a tenir en compte a l’hora de desenvolupar el nostre P PEC: - La llengua lengua vehicular i de comunicació familiar habitual és el castellà. - Hi ha un índex baix d’alumnes estrangers. - Hi ha un índex ndex baix d’alumnes amb NEE (dictamen). - Hi ha un índex moderat d’alumnes que necessiten algun suport durant la seva escolarització.

10


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 3. OBJECTIUS DEL CENTRE 3.1. Prioritats i plantejaments educatius Partint dels objectius prioritaris del sistema educatiu català, l’èxit educatiu i l’excel·lència educativa, La Canaleta es proposa els següents objectius: Àmbit de gestió, organització i funcionament 1. Consolidar el PEC al voltant de les capacitats i les competències bà bàsiques, siques, vetllant perquè tots els documents oficials i interns del centre ho facilitin. 2. Potenciar la coordinació entre els diferents nivells, cicles i etapes. 3. Potenciar la cultura de l'avaluació l'avaluació,, tenint el compte els criteris establerts pel centre per identificar en tot moment el nivell d’assoliment de les competències bàsiques. 4. Executar una gestió administrativa i econòmica transparent. 5. Planificar la formació dirigida al professorat amb l’objectiu d’assolir els reptes de la societat actual, aprofundint dint en el treball en equip, buscant noves metodologies que millorin la pràctica docent i l’èxit educatiu.

Àmbit relacional 6. Potenciar el diàleg igualitari entre tots els agents educatius com a valor de millora educativa. 7. Garantir la participació, corresponsabilització i implicació de tota la comunitat educativa. 8. Establir relacions positives de coordinació i col·laboració amb les altres escoles i entitats del municipi. 9. Facilitarr la utilització de l'escola fora de l'horari lectiu (extra (extra-escolars, escolars, tallers de pares, xerrades...).

Àmbit pedagògic 10. Aconseguir l'èxit educatiu i la millora de resultats en tots i cadascun dels alumnes, basantnos en la inclusió, l’equitat, la igualtat d’oportunitats i les altes expectatives. 11. Establir un clima de convivència positiu, potenciant l'assertivitat i facilitant l'expressió dels propis sentiments, mitjançant el diàleg (prevenció dialògica de conflictes). 12. Fomentar en l'alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora investigadora, desenvolupant la competència d’aprendre endre a aprendre aprendre. 13. Integrar i normalitzar l'ús de les TIC. 14. Potenciar la cultura de l'esforç i l’autoavaluació. 15. Potenciar l'interès per la cultura.

11


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 4. CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ NCRECIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS 4.1. L’organització pedagògica a) PRINCIPIS METODOLÒGICS 

Enfocament globalitzador de l'aprenentatge l'aprenentatge: Cal tenir present que els alumnes viuen la

relació amb ells mateixos, els altres i l'entorn d'una manera global i manipulativa, d'aquesta manera, doncs, cal que tot el procés d'aprenentatge que oferim a l'alumne segueixi aquesta visió: els problemes, experiències i activitats seran abordades de forma global. 

Aprenentatges significatius: Cal que tot el que l'infant aprengui tingui un significat real,

pràctic i fins i tot personalitzat, alitzat, ja que tot allò que té un interès pels nens i nenes serà molt més important en el seu procés d'aprenentatge i, per tant, més pràctic i fàcil d'assimilar i assolir. 

Enfocament personalitzat: Tots els nens i nenes de l'escola tenen un ritme d'aprenentatge d'aprene

diferent i individual, per tant totes les activitats plantejades han de ser flexibles per facilitar l'adaptació als diferents ritmes de cada infant. La metodologia emprada a l'aula serà oberta, per garantir l'adaptació a l'entorn i a la vida real de dels alumnes. 

Socialització i convivència: L'escola és un espai privilegiat per a l'adquisició de

coneixements, vivències emocionals i valors ètics i democràtics. És per tant, el primer espai social de cohesió, integració i participació que el seu entorn més proper els ofereix. Moltes de les activitats realitzades a l'escola fomentaran l'adquisició d'aquests hàbits socials que són bàsics per a la seva futura socialització en el món. Igualment en aquest procés social, caldrà que aprenguin a resoldre els proble problemes mes que sorgeixin en la convivència, i respectin tant les normes de convivència de l'escola, com les de l'aula, com les dels seus cercles socials més pròxims. 

Metodologia activa i vivencial: El paper de la mestra en educació infantil serà fer de fil

conductor tor de totes les experiències que els alumnes visquin a l'escola. Ha de recollir els seus interessos, organitzar les experiències necessàries per al seu aprenentatge i sobretot afavorir que l'alumne/a participi activament del seu desenvolupament. S'organit S'organitzaran zaran totes les activitats de forma lúdica buscant establir experiències estimuladores que motivin a l'alumne constantment.

12


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 

Optimització dels espais: L’escola és un espai molt gran amb infinitat de possibilitats, per

tant, es vetlla perquè tots i cadascun dels racons i llocs de l’edifici, siguin espais pedagògics que ofereixin moments d’aprenentatge diversos (pati, passadissos, biblioteca, hall, jardin jardinet,...) 

Col·laboració amb les famílies: L'escola i les famílies comparteixen la responsabilitat

d'educar i acompanyar en el seu creixement a tots els nens i nenes, per tant no només la participació i col·laboració de les famílies i l'escola és un tràmit, ssinó inó que es converteix en un fet imprescindible per mantenir la coherència entre els valors transmesos des del centre escolar i els valors viscuts i també transmesos a casa. Demanem sempre la col·laboració constant de les famílies, des de casa, dins de l'es l'escola, durant les sortides,...

b) CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 1. Atendre les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat i treballar per l’l’acceptació de la diversitat: 

És indispensable fer una valoració correcta dels alumnes per conèixer el punt de partida rtida dels seus aprenentatges.

Cal adequar les activitats a les característiques i motivacions dels alumnes.

Cal que s’organitzi el currículum de manera que es pugui oferir als alumnes un ventall de propostes diverses per assolir de maneres diferents les mateixes competències bàsiques.

És necessari utilitzar els recursos i eines adequades per a cadascuna de les necessitats dels alumnes: PI, dictàmens, adaptacions, reforços, suports,...

2. Afavorir les accions de coordinació entre tots els pr professionals ofessionals que intervenen en l’acció i entorn educatiu. 3. Els objectius i les capacitats i les competències bàsiques indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l’alumnat i han de ser el referent de les programacions i de l’avaluació. 4. Les programacions ons han d’incloure criteris i activitats d’avaluaci d’avaluació. ó. S’ha d’elaborar graelles de seguiment per facilitar l’avaluació dels processos de tots els alumnes. 13


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 5. Cal afavorir la utilització de metodologies que potenciïn la consecució dels objectius que ens proposem m com escola, fomentant les tertúlies pedagògiques per participar activament en les valoracions de funcionament dels grups i les noves estratègies educatives. 6. Les programacions d’aula caldrà fer fer-les les en coordinació amb els altres tutors i/o especialistes que hi puguin intervenir, fer--ne ne una valoració a final de l’aplicació i s’han de presentar a final de curs a l’equip directiu i justificar justificar-les les si fa falta en qualsevol moment del curs. 7. Les ESTRATÈGIES EDUCATIVES que utilitzem a La Canaleta es fonamenten en dues idees primordials:: la funcionalitat i l’avaluació positiva. (ANNEX 2)

c) AVALUACIÓ Com a escola de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, tenim com a referència:  INFANTIL: Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els docume documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil infantil.  PRIMÀRIA: Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l’educació primària primària.

L’avaluació ha de ser contínua i global i té com a objectiu principal constatar els avenços dels alumnes i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin (esbrinant (esbrinant-ne ne les causes i adoptant les mesures necessàries). Per tal de garantir la continuï continuïtat tat del procés educatius, a l’inici de cada curs a la PGA s’establiran els mecanismes necessaris per fer el traspàs d’informació dels alumnes entre tutors antics i actuals. Aquest traspàs s’ha de fer entre els diferents cursos abans de l’inici de les acti activitats lectives. Pel que fa als alumnes que comencen la ESO, caldrà posar posar-se se d’acord amb els instituts per poder realitzar-lo. En el cas que no es pugui fer aquest traspàs perquè el tutor antic no hi sigui, s’haurà deixat per escrit la informació que s’hag s’hagi cregut oportuna. De totes maneres, es responsabilitat i deure del tutor conèixer la informació personal de l’alumne l’alumne.

14


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta També a l’inici de curs, és important que s’informi a les famílies i als alumnes sobre els criteris d’avaluació que s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes. alumnes És responsabilitat i deure de cada mestre recollir sistemàticament les observacions del procés d’aprenentatge dels alumnes en un registre o full de seguiment.. L’equip directiu podrà demanar aquest document en qualsevol moment del curs. La comissió d’avaluació és la encarregada d’ d’analitzar l’evolució del grup i la dels aprenentatge, així com el procés maduratiu dels alumnes; establir, si cal, les modificacions d’estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars en determinats grups o alumnes; i fer el seguiment de les decisions preses a la sessió anterior, així com avaluar les estratègies acordades. Les decisions es prenen en consens, escoltant fonamentalment l’opinió del tutor. Està formada per l’equip de cicle, tutors i especialistes, i està presidida pel cap d’estudis. Es reuneix un mínim d’un cop per trimestre i se n’informa per escrit als pares o tutors cada vegada. En finalitzar el curs, a les famílies dels alum alumnes nes de primària també se’ls ha d’informar dels resultats que consten a l’acta d’avaluació de final de nivell. Per la darrera sessió d’avaluació del cada curs, els mestres d’alumnes de primària han d’haver avaluat el grau d’assoliment de les competències pròpies ròpies de cada àmbit i agrupades en dimensions, i el resultat global de l’àrea de cada alumne a cada curs. A més, als alumnes de 2n, 4t i 6è se’ls ha d’avaluar el grau d’assoliment de les competències bàsiques de l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Als alumnes amb un pla individualitzat (PI) se l’avaluarà en funció dels criteris d’avaluació que s’hagin establert a les àrees que s’hagi cregut oportú. El tutor serà qui haurà marcat aquests criteris, ja que és el responsable de la realització del PI, amb la col·laboració dels especialistes i professionals del centre. Abans de dur dur-lo lo a terme i avaluar amb criteris diferents al nivell, el director/a del centre l’haurà d’haver visat i el tutor n’haurà d’haver iinformat nformat als pares. També a la darrera sessió d’avaluació es prenen les decisions sobre quins alumnes promocionen curs i quins no, tenint en compte, fonamentalment, l’opinió del tutor. S’ha de valorar el procés d’assoliment de les competències i les repercussions positives i negatives previsibles, així com l’opinió dels pares. Bàsicament, es requereix la permanència al ma mateix teix curs si els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no permeten seguir el curs següent amb aprofitament.

15


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Es pot donar el cas d’algun alumne que que, tot i tenir dificultats en el procés d’assoliment de les competències, la comissió d’avaluació decid decideixi que promocioni.. Caldrà explicitar les actuacions pertinents que es duran a terme el curs següent per tal d’afavorir afavorir l’assoliment de les competències.

Només és podrà romandre al mateix curs una vegada durant tota l’etapa educativa de primària, a excepció ió d’aquells alumnes amb necessitats educatives específiques que així ho requereixin (sempre que repetir afavoreixi l’evolució personal i social i el progrés en els aprenentatges). A aquests alumnes se’ls ’ls ha de fer un PI (si no el tenen ja ja) i cal comunicar la decisió al director/a del SSTT. Les famílies han d’estar informades de l’evolució escolar dels seus fills mitjançant:  INFORMES ESCRITS: un cada trimestre i a l’informe del tercer trimestre dels alumnes de primària també hi surten els resultats de l’acta d’avaluació de final de nivell. nivell..  ENTREVISTES INDIVIDUALS: al menys una al començar el curs i una altra durant cada curs escolar. Les entrevistes poden ser a demanda del tutor, d’algun altre membre de l’equip docent o de les famílies.  REUNIONS COL·LECTIVES: com a mínim, una a l’inici de cada curs. A la PGA es recolliran les concrecions sobre les actuacions de cada curs en aquest sentit. A l'escola es duen a terme erme tres tipus d'avaluació: 

AVALUACIÓ INICIAL:: S’avaluen els coneixements previs dels alumnes, per tal de conèixer

les idees, experiències, valors i coneixements que tenen adquirits i saber el punt de partida per a una intervenció educativa més individualitzada. 

AVALUACIÓ FORMATIVA FORMATIVA:: S’avalua durant tot el procés d'ensenyament i d'aprenentatge

les diverses situacions i activitats que es duen a terme, per tal de valorar en tot moment l'adequació de la intervenció educativa, i modificar modificar-la sempre quee sigui necessari si es detecten possibles dificultats. Per realitzar aquesta avaluació, utilitzem les graelles de registre sistemàtic, les pautes d'observació, la conversa i proves escrites i orals. 

AVALUACIÓ FINAL: Té com a objectiu donar informació sobre les capacitats i

competències bàsiques assolides per l’alumnat al final del curs, cicle o etapa. Serveix per a qüestionar- se la funcionalitat de lles àrees en el conjunt del currículum i la seva adequació a la 16


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta distribució ribució curricular de l'escola. De la mateixa manera que les avaluacions inicial i formativa, l’avaluació additiva té una funció reguladora: la informació que se n’obté ha d’adreçar d’adreçar-se a adequar les decisions següents sobre l’aprenentatge de l’alumnat així com a certificar el grau d’assoliment de les competències. (ANNEX 3. DESENVOLUPAMENT I CONCRECIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ) DOCUMENTS D'AVALUACIÓ (ANNEX 4) 

Arxiu personal per a cada alumne/a amb el nom i cognoms de l'infant i les dades del centre, on hi consten onsten també els documents oficials d'avaluació.

Informe global individualitzat de final d'etapa d’infantil (document de centre, no oficial oficial).

Actes de les sessions essions d'avaluació.

Pautes d'observació contínua. Permeten precisar els comportaments que cal obser observar, incloure informació sobre les situacions d’aprenentatges en les quals es manifesten aquests comportaments, obtenir dades sobre l’evolució del nen/a i establir criteris i estratègies que garanteixin l’atenció a la diversitat i el respecte als diferents ritmes d’aprenentatge.

Proves d'avaluació inicial.

Informes trimestrals.

4.2. L’estructura organitzativa pròpia a) ORGANITZACIÓ DE GRUPS D'ALUMNES Els grups d’alumnes s’elaboren per tal de confegir dos grups el més heterogenis possible possibles. Es fan al començar cadascun dels els cicles (P3, 1r, 3r i 5è ) respectant l’opinió dels nens i nenes en la petició que fan de possibles companys (almenys es respecta un company preferent) i tenint molt en compte les valoracions dels mestres per aconseguir potenciar el treball co cooperatiu, la bona convivència i l’èxit educatiu en el següent cicle. Cal destacar que els grups de P3 es distribueixen la primera setmana del mes d’octubre, ja que tenim especial cura en l’acollida acollida dels més petits de l’escola:

17


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Les dues primeres setmanes de curs, els alumnes poden circular lliurement per les dues aules i el pati,, experimentant i coneixent els diferents racons que els proposen les mestres per tal de fer una valoració inicial tenint en compte preferències de treball, dinàmiques i relacions interpersonals, intel·ligències múltiples,... amb la intervenció i guia de diversos mestres de referència (els futurs tutors i els mestres especialistes especialistes). Els criteris generals que seguim, si no es produeix cap situació extraordinària que requer requereixi modificacions, són: EN ALUMNES DE P3:  L’observació rvació dels alumnes de les primeres setmanes d’escola.  Si els nens i nenes han anat a la llar d'infants.  El traspàs d'informació de les llars cap a l'escola (en els casos que han anat a llar d'infants).  El mes de l'any en què han nascut.  El sexe.  Germans bessons. (En En els casos de germans al mateix nivell, l'escola és partidària de posar posar-los en grups diferents, perquè així, s'afavoreix el seu desenvolupament tant individual com social. Tot i així, sempre es consultarà onsultarà amb la família, perquè cal que aquesta decisió sigui presa amb el consens de les dues parts).  En els casos que sigui necessari, també es tindrà en compte si hi ha alumnes que s'identifiquen com a alumnes amb Necessitats Educatives Específiques, i presenten un dictàmen de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic). EN ALUMNES D’ALTRES CURSOS: En els casos d'alumnes que matriculin fora de termini, o al llarg del cicle, es col·locaran en el grup-classe que es vegi més convenient, tenint en compte els criteris destacats anteriorment, les informacions rebudes de la família, de l’expedient acadèmic i les ràtios establertes pel Departament d'Ensenyament.

b) Organització dels mestres

18


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Les bases per dissenyar l’organització i funcionament al nostre centre ens orienten cap a una metodologia de treball que fomenta la participació activa i el diàleg en tota la Comunitat, el consens i la reflexió crítica en les decisions i actuacions del dia a dia i el compromís e la presa de decisions de tot el claustre. Per tant, per tots aquests motius proposem: - Una distribució de tutories que asseguri almenys una persona que conegui el projecte educatiu de l’escola en cada nivell o almenys en cada cicle. - Garantir que els coordinadors oordinadors de cicle coneguin el funcionament del seu cicle i que tinguin en horari una sessió setmanal per poder dur a terme la reunió del consell de direcció. - Distribuir les altres coordinacions remunerades a persones que puguin responsabilitzar-se responsabilitzar de tenir prous coneixements per fer fer-ne un treball i seguiment acurat. - Cal designar càrrecs de responsabilitat no remunerats per tirar endavant projectes específics de l’escola que es compensaran amb hores lectives sense alumnes.

c) Organització de l'horari es escolar Els trets bàsics del nostre Projecte Educatiu es fonament fonamenten en en un treball globalitzat i la idea de l'educació com a un fet que forma part de la vida dels infants, el que fa que ens plantegem l'horari escolar com a un seguit d'actuacions globals i pedagògiques que no tenen perquè ser limitades en àrees i hores. L'elaboració dels horaris, correspon a l'equip directiu; més concretament a la cap d'estudis, qui escolta el claustre i té molt en compte les prioritats del nostre projecte educatiu, la distr distribució de la diferent càrrega horària de cadascuna de les àrees d’acord amb el currículum legalment establert i les necessitats específiques de l’alumnat i professorat. Per tal d’elaborar horaris que facilitin l’aprenentatge dels alumnes, tindrem en compte els criteris pedagògics següents: - Els criteris establerts per la normativa vigent, el creixement psicològic i evolutiu dels alumnes,, la curvatura de cansament horari, les necessitats d’organització del centre, l’optimització dels espais i sobretot donar prioritat a l’atenció més individualitzada, facilitant la intervenció de més d’un mestre a l’aula a les hores que sigui més necessari. 19


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta - Per fer possible la coordinació entre els mestres s’han de preveure un mínim de 2 hores setmanals de coincidència del professorat per a reunions de caràcter general a més d’altres hores per a les reunions de coordinació necessàries per al correcte desenvolupament d'aquest Projecte Educatiu de Centre. Els dies de setembre i juny en què els alumnes no assisteixen a classe, els mestres es dedicaran a les tasques de preparació, programació, revisió i avaluació del curs. Per a l’alumnat que comença el parvulari (P3), el centre programa un començament de curs diferent amb caràcter general per tal d’aconseguir una adaptació corre correcta cta dels infants a l’escola. L'entrada esglaonada, en 2 o 3 dies segons la normativa vigent,, per donar l'atenció necessària a cadascun dels alumnes.

d) Organització (curricular) per garantir la globalitat del treball educatiu Per poder fer un seguiment global, acurat, responsable i curricular de l'assoliment d'objectius dels nostres alumnes, és molt necessari tenir una plantilla fixa, la qual conegui perfectament les prioritats,, els plantejaments educatius i curriculars de la nostra escola, i en faci un seguiment a través de la carpeta d'aula: 

Informació rellevant de cada alumne/a.

Seqüenciació de continguts de cada curs

Totes les decisions de cicle aprovades pel claustre.

Graella de capacitats i objectius amb el nivell mínim d'assoliment de cada curs.

Continguts mínims de cada nivell.

A més a més tot el claustre es reunirà en coordinació de cicle setmanal i sempre que sigui necessari, per tal de fomentar el treball en equip i la globalitat d'actuacions entre les diferents mestres que entren a l'aula.

e) Distribució istribució d'objectius i continguts (Desplegament curricular) (ANNEX 5)

20


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 4.3. Els aspectes relacionats amb la singularitat dels ensenyaments del centre Projecte Comunitats d’Aprenentatge Aquest model educatiu està en consonància amb les teories científiques a nivell internacional que destaquen dos factors fonamentals per l’aprenentatge en la societat actual: les interaccions y la participació de la comunitat. L’escola va decidir engegar el canvi cap a comunitat d’aprenentatge en data 27/06/2013, aprovant-lo en votació assembleària tan de mestres com de famílies.

El Projecte Comunitats d’Aprenentatge és un projecte basat en un conjunt d’actuacions educatives d’èxit dirigides a la transformació social i educativa de l’escola i el seu entorn entorn: 

GRUPS INTERACTIUS: Els grups interactius és una forma d'organització d'aula que dóna molt bons resultats quant a la millora de l'aprenentatge i la convivència. A través dels grups interactius, es multipliquen i diversifiquen les interaccions, a la vegada que s'augmenta

el

temps mps

de

treball

efectiu.

Es

caracteritzen

per

ser

una

organització inclusora de l'alumnat en la que es compta amb l'ajuda de més persones adultes a més del/la mestre/a responsable de l'aula. En els grups interactius s'aconsegueix desenvolupar, en una mateix mateixa dinàmica, l'acceleració acceleració de l'aprenentatge per tot l'alumnat en totes les matèries, els valors, les emocions i els sentiments sentiments. 

TERTÚLIES DIALÒGIQUES: Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement basant-se se en el diàleg amb tot l'alum l'alumnat nat participant en la tertúlia. El funcionament de les tertúlies dialògiques es basa en els 7 principis de l'l'Aprenentatge Aprenentatge Dialògic i es desenvolupen basant--se se en les millors creacions de la humanitat en diferents camps: des de la literatura fins l'art o la música.

FORMACIÓ DE FAMILIARS: L'oferta formativa dels centres educatius s'obre no tan sols a l'alumnat i professorat, sinó també a les famílies. La formació de familiars es basa en la formació en actuacions d'èxit i respon als interessos i necessitats de les famílies.

PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LA COMU COMUNITAT: NITAT: Les famílies i membres de la comunitat participen en les activitats d'aprenentatge de l'alumnat l'alumnat,, tant en l'horari lectiu com en el no lectiu. La seva participació en la vida escolar també es concreta en lla presa de decisions en tot allò que està relacionat amb l'educació dels seus fills i filles.

21


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Aquesta participació democràtica ajuda a promoure l'acceptació cultural i a millorar el rendiment educatiu dels nens i nenes pertanyents a minories culturals culturals. 

MODEL DIALÒGIC DE PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: Aquest model de prevenció i resolució de conflictes es fonamenta en el diàleg com a eina que permet superar les desigualtats. En el tractament del conflicte pren protagonisme el consens entre totes les parts implicades, especialment l'alumnat, sobre les normes de convivència, generant un diàleg compartit per tota la comunitat en tot el procés normatiu.

FORMACIÓ DIALÒGICA DEL PROFESSORAT PROFESSORAT:: Per poder desenvolupar les actuacions educatives d'èxit en els cen centres tres educatius, un aspecte imprescindible és la formació del professorat en les bases científiques i teòriques i en les evidències avalades per la comunitat científica internacional internacional.

EXTENSIÓ DEL TEMPS D’APRENENTATGE: La seva finalitat és oferir la possibilitat possibi d’accelerar els aprenentatges de tot l’alumnat, sobretot dels nens i nenes amb més dificultats, fet que ajuda a millorar els seus resultats acadèmics. Una de les extensions del temps d’aprenentatge més valorades per la comunitat científica internacio internacional és coneguda amb el nom de biblioteca tutoritzada (Tellado i Sava, 2010), on les persones no expertes donen suport als estudiants en la lectura i en les seves tasques escolars escolars.

4.4. L’aprenentatge de la convivència a. LES ESTRATÈGIES PER AL FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA: 

La publicitat de la normativa pròpia del centre per tal de designar les funcions i

responsabilitats de cadascun dels membres de la comunitat. 

Millora i sistematització dels canals d’informació i comunicació entre ntre família i escola.

El complimentt de la normativa vigent a l’escola per mestres, alumnes i voluntaris.

La recepció, tractament i resolució d’incidències en el menor temps possible.

La creació d’una una comissió de convivència que fomenti la no violència i el diàleg com a

principal eina de mediació. 

Proposta d’activitats i actes que promoguin la convivència positiva més enllà de les aules. 22


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 

Revisió i actualització de les NOFC de manera periòdica i transparent.

La promoció d’actes d’impacte social per tal de sensibilitzar als alumnes i famílies de

l’escola en temes que puguin ser d’interès actual. b. La Carta de Compromís Educatiu (ANNEX 6) La nostra Carta de Compromís Educatiu es crea per assolir un objectiu molt concret que es planteja la nostra escola: Vetllar per tal que les famílies es sentin corresponsables amb el treball que es fa des de l'escola. Els indicadors d'avaluació per tal de saber el grau d'assoliment de l'objectiu són: 

Nombre de valoracions positives en les eenquestes anuals a les famílies sobre el

funcionament de l'escola i el seu grau de satisfacció. 

Valoració del consell de direcció sobre el compliment de la carta de compromís educatiu.

Grau d'implicació de les famílies en les diferents propostes de participació.

Una vegadaa creada la Carta, es firma amb les famílies en el moment de la matrícula dels seus fill/es, i es manté oberta a possibles modificacions, sempre que la comunitat ho pugui considerar necessari.

4.5. La col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa Atenció a les famílies S’estableix un horari d’atenció a les famílies, per part de l’equip directiu i de l’equip docent. Aquest queda reflectit a la PGA. S’organitzen diferents tipus de coordinacions amb les famílies, tant a nivell individual, de grup i generals del centre (entrevistes, reunions, assemblees...). Participació de famílies L'escola defensa la idea que la participació de les famílies en la presa de decisions o en l'organització de l'escola, promou la millora de la convivència de la comunitat, a més a més que incrementa la motivació de l'alumnat a aprendre i sentir l'escola com a seva, per tant es busca: 23


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta -

La organització d’almenys una assemblea cada curs per rendir comptes davant les famílies i resta de comunitat educativa educativa.

-

La creació de diversess comissions per organitzar conjuntament aspectes importants de la vida a l'escola; decoració, festes, creació de material, borsa de voluntariat, banc d'experts,....

Relacions amb altres centres escolars -

Coordinació primària – secundària, per fer el traspàs d’informació dels alumnes que passen a l’institut.

-

Coordinacions amb altres centres (llars, centres d’infantil i primària, instituts, universitat, centre d’adults...). L’escola es manifesta oberta a fer projectes o col·laboracions conjuntes, tant a nivell d’alumnat, docent, d’equips directius o de famílies.

Xarxes socials i Web del centre Com a instruments de comunicació amb les famílies i el professorat i mitjà de difusió dels projectes i iniciatives del centre. Pla Educatiu d'Entorn (PEE) L'Ajuntament de Vila-seca seca i el Departament d'Ensenyament col·laboren per promoure activitats en xarxa amb tota la comunitat de la població, activitats que promocionen la cultura i la llengua catalana: teatre interescolar, visites a la biblioteca i activita activitats ts diverses compartides, intercanvi d’experiències d'èxit entre les escoles, xerrades per a les famílies, cantata, intercanvi literari de l'educació infantil,...

4.6. La relació del centre amb l’entorn social Relacions amb institucions públiques El centre està obert a la participació i col·laboració en aquells projectes que ens puguin interessar, que tant des del Departament d’Ensenyament com des de l’ajuntament o altres institucions se’ns proposen.

24


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Activitats conjuntes amb les entitats de la vila L'escola promou ou la col·laboració de les entitats de Vila Vila-seca seca en les activitats educatives de l'escola, per fer-les les més properes als alumnes i les seves famílies: cantada de Nadales a la Residència d'avis, xerrades de la policia local i Mossos d’esquadra a l'escola, acostament de les activitats de Festa Major (La Canonada, els gegants i capgrossos, el club d'atletisme,...) i tothom qui vulgui i pugui participar-hi. hi. Borsa de voluntaris Per facilitar la participació a l'escola de tothom qui ho vulgui, es crearà una bors borsa de voluntaris per poder organitzar millor les possibles activitats proposades per l'escola, els alumnes o les famílies: grups interactius, festes populars, creació de material, banc d'experts,...

4.7. Les implicacions en la definició de llocs de la plantilla docent amb perfils professionals singulars. Els llocs específics que es requereix requereixen a la nostra escola per donar resposta a les necessitats específiques degudes a la singularitat del nostre centre són:: diversitat, llengua estrangera i TAC. Els perfils de diversitat facilitaran el desenvolupament de principis fonamentals per el nostre centre, com: la inclusivitat, l’eenfocament personalitzat dels aprenentatges, la metodologia activa i vivencial.. Les tasques dels professionals que cobreixin aquest perfil són: -

Conèixer i aplicar metodologies d’aula per atendre directament la diversitat dels alumnes.

-

Col·laborar en la organització dels recursos i actuacions per atendre la diversitat.

-

Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activita activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.

-

Fer el seguiment de l’avaluació de tots els alumnes que requereixen suport educatiu en algun moment de la seva escolarització.

25


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta Els perfils de llengua estranger estrangera facilitaran el desenvolupament de l’enfocament focament globalitzador de l'aprenentatge en relació amb la llengua estrangera estrangera. Les tasques que ha dur a terme són: -

Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en anglès.

-

Coordinar la tasca docent amb la dels professors d’anglès, lès, amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.

-

Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de l’anglès d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

Els perfils ils de diversitat facilitaran l’ús de les TAC com a instrument d’aprenentatge. Aquests professionals hauran de: -

Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu, adequa adequatt de les tecnologies segons el nivell educatiu.

-

Assessorar els professors en lús didàctic de les TAC.

-

Coordinar i fer seguiment de la pàgina web de l’escola.

5. PROJECTES DEL CENTRE 5.1. PGA (Programació General Anual) Anual): Constitueix la concreció dels del criteris i orientacions generals per a cada curs escolar escolar, que es deriven de les es decisions decision adoptades al PEC i la concreció del currícul currículum. Facilitaràà el desenvolupament coordinat de totes tote les activitats educatives, el correcte exercici de les competències dels diferents òrgans de govern i de coordinació docent i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar. (ANNEX 7) 5.2. MEMÒRIA ANUAL: Recull ecull les actuacions dutes a terme al centre durant cada curs escolar, les respectives valoracions, objectius de cur curs i avaluació d’aquests. (ANNEX 8)

5.3. PROJECTE DE DIRECCIÓ DIRECCIÓ: Ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la direcció, en concreta l’estructura organitzativa i inclou uns indicadors,

26


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta derivats dels que estableix el PEC, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció. (ANNEX 9)

5.4. NOFC:: Document on es determinen les normes d'organització i funcionament del centre. Apleguen el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament adoptades per fer possible, en el dia a d dia, el treball educatiu i de gestió,, per permetre assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre (PEC) i en la seva programació anual. (ANNEX 10) 5.5. PROJECTE LINGÜÍSTIC LINGÜÍSTIC: És l’instrument que possibilita l’organització i gestió de determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents presents. (ANNEX 11) 5.6. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DIVERSITAT: És el document on es concreten una sèrie de mesures destinades es a donar resposta a les necessitats del nostre alumnat al llarg del seu procés d’ensenyança aprenentatge. (ANNEX 12) 5.7. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA CONVIVÈNCIA: Éss l’instrument on es reflecteixen les accions que q es desenvolupen per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. (ANNEX 13) 5.8. PLA D’EMERGÈNCIA:: D Document que recull les característiques estructurals de l’edifici, els mitjans de protecció de que disposa i la manera d’actuar enfront de les emer emergències. (ANNEX 14)

5.9. PLA DE TREBALL DEL PRACTICUM PRACTICUM:: Document que recull les actuacions que es duen a terme per acollir, acompanya i supervisar als estudiants de Magisteri que realitzen algun pràcticum al nostre centre. (ANNEX 15) 5.10.PLA D’ACCIÓ TUTORIAL TUTORIAL: Document on es recullen totes les intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre ha han n de realitzar respecte de la tutoria. (ANNEX 16)

27


Projecte Educatiu de Centre – Escola La Canaleta 6. SISTEMA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT FONAMENTAT EN ELS INDICADORS DE PROGRÉS 6.1. De context Respecte a l’alumnat Índex de preinscripcions respecte especte a les ofertes de places Índex de mobilitat dels alumnes, especificant el motiu de del trasllat Índex de diversitat significativa al centre (alumnes nouvinguts, amb necessitats educatives específiques, que requereixen algun tipus de suport durant la seva escolarització escolarització...) Índex d’alumnes nacionalitat estrangera Índex d’alumnes amb absències bsències no justificades superiors al 5% Respecte a les famílies Índex de famílies associades a l’AFA Respecte al professorat Índex de mobilitat del professorat Índex d’absències de professorat que no generen substitució 6.2. De recursos Ràtio d’alumnes per grup Índex de recursos TAC, en relació al nombre d’alumnes i al nombre de grups Nombre de formacions que ofereix el centre i índex de participació 6.3. De processos Nombre d’incidències resoltes Nombre d’activitats tats proposades a les famílies i ràtio de participants per activitat Nivell de satisfacció de l’alumnat, les famílies, el professorat i els voluntaris Nombre d’objectius complerts de la PGA en finalitzar cada curs 6.4. De resultats Índex d’alumnes que superen el curs Índex d’alumnes que superen les àrees en finalitzar cada curs Índex d’alumnes que superen les competències d’avaluació diagnòstica de 3r Índex d’alumnes que superen les competències: prova de 6è de primària 28

PEC 2016  

Projecte Educatiu del Centre "La Canaleta" Aprovat el 18 de març de 2013 Última modificació el 29 de juny de 2016