Page 129

o autorii, resortisanţi ai uneia dintre ţările Uniunii, pentru operele lor, publicate sau nu; o autorii care nu sunt resortisanţi ai unei ţări a Uniunii, pentru operele pe care le publică pentru prima dată într-una dintre aceste ţări sau simultan întro ţară din afara Uniunii şi într-o ţară a Uniunii. • Autorii care nu sunt resortisanţi ai unei ţări a Uniunii, dar care, având reşedinţa lor obişnuită într-una dintre aceste ţări, sunt, în scopul aplicării prezentei convenţii, asimilaţi cu autorii resortisanţi ai acestei ţări. • Prin opere publicate trebuie să se înţeleagă operele editate cu consimţământul autorilor lor, oricare ar fi modul de fabricare a exemplarelor, cu condiţia ca punerea la dispoziţie a acestora să poată satisface nevoile normale ale publicului, ţinând seama de natura operei (…)

ARTICOLUL 5 • În ceea ce priveşte operele pentru care sunt protejaţi, în virtutea prezentei convenţii, în ţările Uniunii, altele decât ţara de origine a operei, autorii beneficiază de drepturile pe care legile respective le acordă în prezent sau le vor acorda naţionalilor, precum şi de drepturile acordate în mod special prin prezenta convenţie. • Folosinţa şi exerciţiul acestor drepturi nu sunt subordonate nici unei formalităţi; această folosinţă şi acest exerciţiu sunt independente de existenţa protecţiei în ţara de origine a operei. Ca urmare, în afară de prevederile prezentei convenţii, întinderea protecţiei, precum şi mijloacele procedurale garantate autorului pentru apărarea drepturilor sale se reglementează, în mod exclusiv, conform legislaţiei ţării în care se reclamă protecţia. • Protecţia în ţara de origine este reglementată de legislaţia naţională. Cu toate acestea, dacă autorul nu este un resortisant al ţării de origine a operei pentru care el este protejat prin prezenta convenţie, va avea în această ţară aceleaşi drepturi ca şi autorii naţionali. • Este considerată ţară de origine:

129 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement