Page 118

- Pe durata expertizelor tehnice judiciare (art. 16 din O.G. nr. 2/2000) - Pe durata ocupării funcţiei de manager şi de membru în consiliul director al unităţilor sanitare, aceste persoane îşi vor desfăşura activitatea în baza unor contracte de management, respectiv de administrare (Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)

5. Suspendarea contractului individual de munca din iniţiativa salariatului

Cazurile de suspendare a contractului individual de muncă din initiativa salariatului sunt prevăzute la art. 51 alin. (1) Codul muncii şi sunt următoarele: a) Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani Reglementarea legală în acest caz o constituie O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. Astfel, concediul şi indemnizaţia se acordă persoanelor care, în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, au realizat venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: - Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, precum şi de o indeminizaţie lunară (art. 2 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 111/2010) - Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară (art. 2 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 111/2010) - Indemnizaţia lunară prevăzutăla alin. (1) lit. a) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mica de 600 de lei şi nici mai mare de 3400 de lei - Indemnizaţia lunară prevăzutăla alin. (1) lit. b) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mica de 600 de lei şi nici mai mare de 1200 de lei. În cazul copilului cu handicap, concediul pentru creşterea lui se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% 118 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement