Page 110

Conform art. 1 alin. (3) din Constituţia Romaniei, este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, acestea fiind garantate. Reluarea acestui drept în Codul Muncii, este consecinţă a raportului de subordonare pe carel implică un contract individual de muncă, exercitarea prerogativelor de conducere nu trebuie să se facă în detrimentul respectului demnităţii şi conştiinţei umane. Totodată, Codul Muncii ne enumeră trei principii directoare ale relaţiilor în muncă, şi anume: principiul bunei credinţe, principiul consensualismului şi principiul informării şi consultării reciproce. În principiu, munca nu poate fi desfasurată decât în temeiul unui contract individual de muncă. Altfel spus, raporturile juridice în temeiul carora se prestează munca, nu se limitează la cele întemeiate pe contractul individual de muncă. Munca nu presupune întotdeauna un contract individual de muncă. Munca poate fi prestată în multe alte variante excluse de sub reglementarile Codului muncii, respectiv: - Pe bază de convenţie civilă (art. 1176 Codul Civil) - În baza unui contract de mandat (art. 2009-2042 Cod Civil), comision (art. 2043-2053 Cod Civil), agenţie comercială (art. 2072-2095 Cod Civil), intermediere (art. 2096-2102 Cod Civil) - Ca zilier (Legea nr. 52/2011, modificată) - Pe baza unei asocieri in participaţie (art. 1949-1954 Cod Civil) - În baza unui contract de societate (art. 1881 Cod Civil coroborat cu art. 16 alin. 5 Legea nr. 31/1990) - Ca PFA/intreprindere individuală/întreprindere familială (O.U.G. nr. 44/2008) etc Cu toate acestea însă, contractul individual de muncă rămâne forma legală cea mai răspândită de prestare a muncii, în absenta lui, munca fiind prestată în afara limitelor legii.

110 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement