Page 1

Bases 2n CONCURS DE MICRORELATS “LA FESTA DE LES FALLES” Vilamarxant 2018


CONCURS DE MICRORELATS “LA FESTA DE LES FALLES” 1. Característiques dels microrelats: Els microrelats han de recrear situacions pròpies del món faller i/o de les festes falleres, en general. Els textos poden basar-se en fets reals o ser ficticis. Extensió del microrelat: un màxim de 300 paraules (sense tindre en compte les paraules del títol). Cada participant es compromet a presentar microrelats originals (d’autoria pròpia) i inèdits (no publicats abans en format físic, informàtic i/o virtual).

2. Categories:

Categoria A: de 12 a 16 anys. Categoria B: de 17 a 20 anys. Categoria C: de 21 anys en avant.

3. Termini de presentació: Del 29 de gener al 8 de març de 2018.

4. Participants: Podrà participar qualsevol persona que tinga complits els 12 anys en el moment del tancament del termini de presentació de treballs, estiga empadronada o no a Vilamarxant. No hi poden participar associacions, entitats, organismes, grups o comptes col·lectius (grups de Facebook, pàgines d’internet, blogs…).

5. Procediment per a concursar: Cada participant podrà presentar un màxim de dos microrelats. Els treballs es poden presentar de la següent manera: 5.1. Per registre d’entrada: a les oficines de l’Ajuntament de Vilamarxant. Els treballs es presentaran en un sobre tancat, en l’exterior del qual figurarà la següent inscripció: 2n Concurs de microrelats “La festa de les Falles”. Vilamarxant 2018. A més, en l’exterior del sobre figurarà un lema o pseudònim, el qual també haurà d’aparéixer en l’encapçalament del relat presentat. Dins d’este sobre figurarà la instància de participació que s’adjunta en les bases, la qual s’haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament perquè quede constància de la data en què s’ha formalitzat la participació en el


CONCURS DE MICRORELATS “LA FESTA DE LES FALLES” concurs. Fet este tràmit, el concursant s’emportarà còpia de l’esmentada 2 instància i el personal del registre es quedarà amb el sobre (tancat), dins del qual hi haurà el relat i la instància original. La persona que participe amb dos microrelats al concurs podrà presentar-los en un mateix sobre-instància o en sobres diferents. 5.1. Per correu electrònic: es podrà participar enviant el treball per correu electrònic, sempre que es faça mitjançant un correu on no es puga identificar la persona participant (en podrà ser un gestionat pel mateix participant - on no hi aparega el nom real de l’autor - o mitjançant el correu d’una altra persona que no participe en el concurs). En qualsevol cas, en l’assumpte del missatge haurà de figurar el següent text: Participació 2n Concurs microrelats “La festa de les Falles”. Vilamarxant 2018. En el cos del missatge figurarà el següent text: Adjunte microrelat/s i la instància anònima de participació en el 2n Concurs de microrelats “La festa de les Falles”. Vilamarxant 2018. Si s’opta per esta opció, els microrelats s’hauran d’enviar al següent correu electrònic: infocultura@vilamarxant.es

6. Premi: S’estableixen tres premis, un per a cada categoria: Categoria A (de 12 a 16 anys): 100 euros. Categoria B (de 17 a 20 anys): 125 euros. Categoria C (de 21 anys en avant): 175 euros. A les persones premiades i que no hagen complit els 18 anys, quan el jurat emeta el seu veredicte, no se’ls entregarà cap premi en metàl·lic, sinó que se’ls facilitaran uns xecs pel valor dels respectius premis per realitzar compres en els comerços de la localitat adherits a esta iniciativa literària. A més, en cap cas, estos xecs de compra es podran utilitzar per a adquirir tabac i/o begudes alcohòliques. Les persones premiades i que ja hagen complit els 18 anys, quan el jurat emeta el seu veredicte, podran optar entre rebre el respectiu premi en metàl·lic o rebre uns xecs pel mateix valor per realitzar compres en els comerços de la localitat adherits a esta iniciativa literària.


CONCURS DE MICRORELATS “LA FESTA DE LES FALLES” El jurat podrà concedir un o dos accèssits per cada categoria, els quals no tindran consignació econòmica i consistiran en materials de difusió del patrimoni valencià: territori, música, llengua, costums i tradicions valencianes… El jurat podrà declarar desert el concurs si considera que els treballs presentats no tenen suficient qualitat literària o no s’adapten al contingut de les bases. El jurat comunicarà el seu veredicte a les persones premiades i després el farà públic a la pàgina web i al Facebook de l’Ajuntament de Vilamarxant. Els premis s’atorgaran al llarg del mes de març de 2018, preferentment dins dels actes locals fallers.

7. Reserva de drets de reproducció: La Regidoria de Cultura es reserva els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres participants. Els concursants, pel fet de participar en el concurs, cedixen gratuïtament, amb exclusivitat i sense límit de temps les seues creacions literàries. La Regidoria de Cultura es reserva el dret de publicar i difondre els microrelats presentats que considere oportuns a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació municipals, així com en altres suports de difusió (butlletins municipals, exposició i lectura dels treballs presentats, etc.).

8. Jurat: El jurat del concurs estarà format per persones relacionades amb l’àmbit de les falles, l’educació, el periodisme, la cultura… La condició de membre del jurat és incompatible amb la participació en esta convocatòria. Els membres del jurat tindran en compte criteris com els següents: originalitat, qualitat literària, fidelitat a la temàtica proposada, capacitat d’impacte del missatge... El jurat del concurs es reserva el dret a retirar els relats que considere que no s’adeqüen a les bases del certamen. Els acords de concessió s’adoptaran per majoria simple dels membres del jurat. Qualsevol incidència no prevista en estes bases serà resolta de manera inapel·lable pel jurat. La participació en este concurs implica l’acceptació total de les bases.

Concurs de microrelats "La festa de les Falles"  
Concurs de microrelats "La festa de les Falles"  
Advertisement