Page 1

TELF: 964380046


2 INTRODUCCIÓ Estimats pares i mares, benvinguts al nou curs escolar 2010-2011. Un any més cal que reflexionem de l’educació dels nostres alumnes i en conseqüència dels vostres fills/es. La interrelació de l’escola i la família és molt important, tots dues tenen una responsabilitat compartida, tant a nivel acadèmic com actitudinal. El bulletí informatiu, és un exemple clar de la importància de la nostra comunicació i col.laboració.No oblideu utilitzar qualsevol dels mecanismes que tenim per comunicar-nos amb l’escola: hores de tutoria, agenda i/o telèfon, etc. Sense canviar de tema, seguint amb la relació de l’escola i família, ens agradaria presentar-vos un nou concepte que apareix en la LOE ( Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig) les COMPETÈNCIES BÀSIQUES, ( vuit aprenentatges imprecindibles): 1-Competència en comunicació lingüística.Utilitzar el llenguatge com a instrument de comunicació. 2-Competència matemàtica.Habilitat per a utilitzar els nombres, les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic( ...) per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i el món laboral. 3-Competència amb el coneixement i la interacció amb el mon físic.Interactuar amb el món i l’espai físic. 4-Tractament de la informació i competència digital. Buscar, obtenir, processar i comunicar. 5-Competència social i ciutatana. Comprendre la realitat social en que es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutatania democràtica en una societat plural, així com contribuir a la seua millora. 6-Competència cultural i artística. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i plaer, considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 7-Competència per aprendre a apredre.Disposar d’habilitats per a iniciar-se en l’aprenentage i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. 8-Autonomía i iniciativa personal.Ser conscient dels valors, actituds,aprendre dels errors i assumir riscos. A molts de vosaltres us resultarà nou aquest terme competència, però realment l’objectiu principal de l’escola és aquest, que els alumnes siguen capaços de donar resposta a tots els problemes que els plan-

INTRODUCCIÓN Queridos padres y madres, bienvenidos al nuevo curso escolar de 2010-2011. Un año más debemos de reflexionar sobre la educación de nuestros alumnos y en consecuencia de vuestros hijos/as. La interrelación del colegio y la familía es muy importante, todos tienen una responsabilidad compartida, tanto a nivel académico como actitudinal. El boletín informativo, es un ejemplo claro de la importancia de nuestra comunicación y colaboración. No olvidéis utilizar cualquiera de los mecanismos que tenemos para comunicarnos con el colegio: horas de tutoría, agenda y/o teléfono. Sin cambiar de tema, siguiendo con la relación de la escuela y la familía, nos gustaría presentaros un nuevo concepto que aparece en la LOE ( Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo) las COMPETENCIAS BÁSICAS, ( ocho aprendizajes imprescindibles): 1-Competencia en comunicación lingüiística. Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. 2-Competencia matemática. Habilidad para utilizar los nombres, las operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático(... )para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. 3- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Interactuar con el mundo y el espacio físico. 4-Tratamiento de la información y competencia digital. Buscar, obtener, processar y comunicar. 5- Competència social i ciudadana. Comprender la realidad social donde se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en la sociedad plural, así como contribuir a su mejora. 6- Competencia cultural y artística. Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artisticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, considerarlas como una parte del patrimonio de los pueblos. 7- Competencia para aprender a aprender. Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 8- Autonomía e inciativa personal. Ser consciente de los valores,actitudes, aprender de los errores y asumir riesgos. A muchos de vosotrosn os resultará nuevo este termino de competencia, pero realmente el objetivo del colegio es este, que los alumnos sean capaces de dar respuesta a todos los problemas que se les plantea en


de donar resposta a tots els problemes que els planteja la vida,que utilitzen l’acció més eficient possible. Per tant, l’escola i la família ,cal que enfoquen l’educació cap a la formació integral dels xiquets, però sempre amb una funció orientadora, que l’ensenyament facilite a cadascun dels xiquets/tes els mitjos per a desenvolupar-se en totes les situacions.En definitiva , quan el xiquet/a activa la resposta als problemes diaris, se interrelacionen al mateix temps componets conceptuals, procedimentals i actitudinals. Així doncs, tota la comunitat educativa cal que orientem l’educació dels xiquets/es cap a la formació integral, afegint al saber i al saber fer, el saber ser i el saber conviure.

3 la vida, que utilicen la acción más eficaz posible. Por tanto, el colegio y la familía, tienen que enfocar la educación hacia la formación integral de los niños, pero siempre con una función orientadora, que la enseñanza facilite a cada uno de los niños/as los medios para desarrolllarse en todas las situaciones. En definitiva, cuando el niño/a activa la responsabilidad a los problemas diarios, se relacionen al mismo tiempo componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por tanto, toda la comunidad educativa debe orientar la educación de los niños/as hacia la formación integral, añadiendo al saber y al saber hacer, el saber ser y el saber convivir.

En nombre de todo el professorado, les saluda atenEn nom de tot el professorat del centre, els salu- tamente, da atentament,

La Directora

El Secretari

Mª Pilar Mallol

Francisco Pallarés

La Directora

Mª Pilar Mallol

El Secretario

Francisco Pallarés

A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR


4 A TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR Hem començat un nou curs escolar. En aquest principi de curs els aspectes generals que hi ha que assenyalar són els següents: -Aquest any continuem el projecte de Compensació Educativa conjuntament amb el poble de Costur. En aquest projecte, es contemplen activitats per als xiquets i xiquetes, pares i mares i professorat. Per portar a terme aquest projecte se’ns han concedit un pressupost i un professor que distribuirà el seu horari entre els pobles. Aquest any la festa intercultural és en Llucena. - Cal dir que el nou professorat s’afanya per tal de posar en marxa el curs. En total som 6 mestres nous i 8 que repetim. - També cal informar de què, com tots els anys, tindrem a la nostra disposició a l’orientadora educativa el divendres pel matí i el logopeda dimarts per mati de 11:30 a 12:30 i divendres de 09:30 a 11:00. - Una vegada el curs ja estiga orientat, portarem a terme reunions amb els pares i mares per tal de parlar sobre els temes referents a l’organització escolar, metodologies, recolzaments,... i altres temes d’interès general . REUNIONS DEL MES D’OCTUBRE

Les reunions es portaran a terme en octubre de 12,30 a 13,30 h. en l’aula corresponent: • dimecres 13 d’octubre es farà la reunió de 1r Cicle( 1r-2n). • dijous 14 d’octubre es farà la reunió de 2n Cicle ( 3r-4t). • divendres 15 d’octubre es farà la reunió de 3r Cicle( 5é i 6é). Si algun pare/mare no pot assistir a les reunions us informem que els dies de tutoria durant tot el curs escolar seran el dijous de 12:30 a 13:30. CAL LLEGIR I GUARDAR EL PRESENT BUTLLETÍ I PREGUNTAR ELS DUBTES AQUEST DIA.

Hemos empezado un nuevo curso escolar. En este principio de curso, los aspectos generales que hay que señalar son: - Este año continuamos el proyecto de Compensación Educativa conjuntamente con el pueblo de Costur. En este proyecto, se contemplan actividades para los niños y niñas, padres y madres y profesorado. Para llevar a cabo este proyecto se nos ha concedido un presupuesto y un profesor que distribuirá su horario entre los pueblos. Este año la fiesta intercultural es en Lucena. - Hay que decir que, el nuevo profesorado trabaja por poner en marcha el curso. En total somos 6 maestros nuevos y 8 que repetimos. - También debemos informar de que como todos los años, tendremos a nuestra disposición elservivio de la orientadora educativa los viernes por la mañana y el logopeda que vendrán los martes por la mañana de 11:30 a 12:30 y los viernes de 09:30 a 11:00. - Una vez el curso ya esté orientado, llevaremos a cabo reuniones con los padres y madres para hablar sobre los temas referentes a la organización escolar, metodologías, refuerzos,... y otros temas de interés general. REUNIONES DEL MES DE OCTUBRE

Las reuniones se llevarán a cabo en octubre de 12,30 a 13,30 h. en el aula correspondiente. • miércoles 13 de octubre se hará la reunión del 1º Ciclo. ( 1º-2º) • jueves 14 de octubre se hará la reunión del 2º Ciclo( 3º-4º) • viernes 15 de octubre se hará la reunión del 3º Ciclo.(5º-6º) Si algún padre o madre no puede asistir a las reuniones os informamos que los días de tutoría durante el curso escolar serán los jueves de 12:30 a 13:30. HAY QUE LEER EL PRESENTE BOLETÍN Y PREGUNTAR LAS DUDAS ESTE DÍA.


5

INDEX

ÍNDICE

Com ja és habitual, els fem arribar aquest BUTLLETÍ INFORMATIU, amb l'esperança que el llegiran amb atenció i el guardaran per a altres consultes. Hi hem intentat resumir les informacions que considerem més útils per a tots els pares i mares d'alumnes. Concretament, hi trobaran les següents informacions:

Como ya es habitual, les hacemos llegar este BOLETÍN INFORMATIVO, con la esperanza de que lo leerán con atención y lo guardarán para futuras consultas. En él hemos intentado resumir las informaciones que consideramos más útiles para todos los padres y madres de alumnos. Concretamente, encontrarán las siguientes informaciones:

1.2.3.4.5.6.7.-

1.2.3.4.5.6.7.-

Calendari escolar. Horari de classes. Horari d'atenció de l'Equip Directiu. Professorat, tutories i àrees impartides Tutoria de Pares-Mares d'alumnes Programació didàctica. Programes complementaris del Projecte Curricular. 8.- Avaluació del rendiment acadèmic de l'alumnat. 9.- Avaluació del funcionament del Centre. 10.- Horaris lectius. 11.- Activitats complementàries. 12.- Recomanacions útils. 13.- Normes de Menjador Escolar 14.-Associació de Pares i Mares d’alumnes 15.- Objectius Generals de Centre.

Calendario escolar. Horario de clases. Horario de atención del Equipo Directivo. Profesorado, tutorías y áreas impartidas. Tutoría de Padres-Madres de alumnos. Programación didáctica. Programas complementarios del Proyecto Curricular. 8.- Evaluación del rendimiento académico del alumnado 9.- Evaluación del funcionamiento del Centro. 10.- Horario lectivo. 11.- Actividades complementarias. 12.- Recomendaciones útiles 13.- Normas de Comedor Escolar. 14.- Asociación de Padres y Madres de alumnos 15.- Objetivos Generales de Centro.


6 1.- CALENDARI ESCOLAR

1.- CALENDARIO ESCOLAR

D'acord amb l'Ordre de Calendari escolar de la Conselleria d'Educació i amb la sol·licitud feta pel Consell Escolar de Centre, pel que fa als dies no lectius de la setmana de festes locals, el CALENDARI ESCOLAR per al present curs 2010-11 és el següent:

De acuerdo con la Orden de Calendario escolar de la Consejería de Educación y con la solicitud hecha por el Consejo Escolar de Centro respecto a los días no lectivos de la semana de fiestas locales, el CALENDARIO ESCOLAR para el presente curso 2010-11 es el siguiente:

* 9 de setembre: Inici de classes. * 29de setembre i 1 d’octubre: Festes locals. * 12 d’octubre: Dia del Pilar * 1 de novembre : Tots Sants * 6, 7 i 8 de desembre: Pont de la Constitució * Des del 23 de desembre fins al 9 de gener(ambdós inclosos): Vacances de Nadal. * 28 de març: Dilluns de Magdalena. * Des de 21d’abril fins al 2 de maig , ambdos inclosos: Vacances de Pasqua. * 23 de juny: Final de classes.

* 9 de septiembre: Inicio de clases. * 29 de septiembre y 1 de octubre: Fiestas locales. * 12 de octubre: Día del Pilar * 1 de Novembre: Todos los Santos. * 6,7,8 de diciembre: Puente de la Constitución. * Desde el 23 de diciembre al 9 de enero(los dos incluidos): Vacaciones de Navidad. * 28 de marzo: Dilluns de Magdalena. * Desde el 21 d’abril al 2 de maig , ambos incluidos: Vacaciones de Pascua. * 23 de junio: Final de clases.

2.- HORARI DE CLASSES

2.- HORARIO DE CLASES

L'horari de classes serà el següent: * Mesos de setembre i juny: De 9 h a 13 h. * Mesos d'octubre a maig: Matí: De 9'30 h a 12'30 h Vesprada: De 15 h a 17 h

El horario de clases será el siguiente: * Meses de septiembre y junio: De 9h a 13 h. * Meses de octubre a mayo: Mañana: De 9'30h a 12'30h Tarde: De 15h a 17h

- Els alumnes que arriben més de 10 minuts tard, romandran a la sala de professors fins l’hora següent. - Les faltes no justificades seran informades a les famílies per al seu coneixement. - Per eixir a la consulta del metge o per altre motiu, es farà a les 11 h o a les 12,30 h., mai en hores de classe. - Per la vesprada es podrà eixir a les 4 h.

-Los alumnos que lleguen más de 10 minutos tarde, se esperaran en la sala de profesores hasta la próxima hora. - Las faltas no justificadas serán informadas a las familias para su conocimiento. - Para salir a la consulta del médico u otra circunstancia, se hará a las 11 h. o las 12,30 h., nunca en horas de clase. - Por la tarde se podrá salir a las 4 h.


7 3.- HORARI D'ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU A LA COMUNITAT EDUCATIVA

3.- HORARIO DE ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

L'horari d'atenció a totes aquelles persones que necessiten parlar amb algun membre de l'Equip Directiu del Centre serà aquest: - De dilluns a divendres de 9:30 a 10:15.

El horario de atención a todas aquellas personas que necesiten hablar con algún miembro del Equipo Directivo del Centro será el siguiente: - De lunes a viernes de 9:30 a 10:15

4.- PROFESSORAT, TUTORIES I ÀREES IMPARTIDES

4.- PROFESORADO, TUTORÍAS Y ÁREAS IMPARTIDAS

PROFESSORAT PROFESORADO

TUTORIA

Nº ALUM

ÀREES QUE IMPARTEIX ÁREAS QUE IMPARTE

Felipe Moreno Fernandez

Infantil 3 anys

11

Totes les àrees, excepte Música, Religió i Psicomotricitat.

Nuria Fuertes Folch

Infantil 4 anys

11

Miriam Solsona Gascó

Infantil 5 anys

11

Angela Perís Fauvell

Recolz. Infantil

Totes les àrees excepte Música, Religió, Psicomotricitat i Angles. Totes les àrees excepte Música, Religió, Psicomotricitat i Anglés Recolzament d’infantil, Psicomotricitat .

Juan Vicente Abaso Rochera

1r E. Primària

20

Teresa Colecha Mafe

2n E. Primària

9

Mª Magdalena García Castillo

3r. E. Primària

12

4t. E. Primària

8

D.Arturo Palomar Ibáñez

5è E. Primària

12

Carmen Rosa Andreu Traver

6è E. Primària

9

( Cotutor/a de 3r Frank/ Pilar)

Totes les àrees excepte Música, Anglès, Religió i E.F. Castellà de 3r Totes les àrees,excepte Plàstica, Religió , E.F. Anglés de 1r i de 3r Cicle Magda: Matemàtiques i plàstica Juanvi: Castellà Pilar: Valencià Frank: C.Medi. Informàtica Especialistes:Música, Religió, Anglés i E.F. Totes les àrees excepte Música., Anglés, Religió i EF.

Francisco Pallarés Custodio

Totes les àrees excepte Anglès, Música, Religió i E.F. Informàtica 1r Cicle i 3r cicle. Totes les àrees excepte Anglès, Música, Religió i E.F. Matemàtiques de 4t. Música a tot el centre. C. Medi de 3r i Secretaria.

Maria Blanca Robles García

Pedagogia Terapèutica

Carmina Lopez Rodriguez

Religió, Artistica de 1r.

López Ballesteros, David

Alumnes de Compensatòria, Anglés a 2n cicle i Infantil.

Mª Pilar Mallol Gil

Educació Física, Valencià de 3r i Direcció.

David López Ballesteros

Logopèdia

Ana Pardo Alonso

Orientadora Educativa. TOTAL

103


8 5.- TUTORIA DE PARES - MARES D'ALUMNES

5.- TUTORÍA DE PADRES - MADRES DE ALUMNOS.

Entre les funcions del professorat cal destacar la importància de la tutoria amb els pares i mares, donada la necessitat d'establir una coordinació periòdica entre família i escola.

Entre las funciones del profesorado cabe destacar la importancia de la tutoría con los padres y madres, dada la necesidad de establecer una coordinación periódica entre familia y escuela.

En aquest sentit, els aconsellem una vegada més que no esperen a vindre a parlar amb els tutors quan hi haja problemes, quan se'ls cride a alguna reunió o quan vegen que els resultats de l'avaluació no són bons. És preferible que vinguen periòdicament, quan ho creguen convenient per estar ben informats del treball escolar dels seus fills i filles i saber com poden col·laborar-hi.

En este sentido, les aconsejamos una vez más que no esperen para hablar con los tutores cuando haya problemas, cuando se les llama a alguna reunión o cuando vean que los resultados de la evaluación no son buenos. Es mejor que vengan periódicamente, cuando lo crean conveniente para estar bien informados del trabajo escolar de sus hijos e hijas y saber cómo pueden colaborar.

Per tal de mantindre aquest contacte permanent hem previst alguns dies al llarg del curs per a què els pares i mares puguen vindre a parlar amb els tutors. La primera reunió serà el mes d’octubre en les dates indicades en la pàgina 2 del butlletí per a cada cicle. Periòdicament us anirem convocant quan fem les reunions d’aula per a mantenir-vos informats del funcionament de la classe.

Para mantener este contacto permanente hemos previsto algunos días a lo largo del curso para que los padres y madres puedan venir a hablar con los tutores: La primera reunión será el mes de octubre en las fechas indicadas en la página 2 del boletin para cada ciclo. Periodicamente os iremos convocando cuando hagamos las reuniones de aula para manteneros informados del funcionamiento de la clase.

Per a la resta del curs cal recordar que el dia de tutoria serà dijous de 12:30 a 13:30. Els preguem que tinguen en compte aquest calendari per tal de no interrompre les altres activitats que el professorat realitza durant aquesta hora de 12:30 a 13:30, unes activitats que són igualment importants per al bon funcionament del Centre (reunions en Equips de Cicle, reunions de Claustre, comissions de treball, activitats de formació permanent del professorat,...).

Para el resto del curso hay que recordar que el día de tutoría será dijous de 12:30 a 13:30. Les rogamos que tengan en cuenta este calendario para no interrumpir las otras actividades que el profesorado realiza durante esta hora de 12:30 a 13:30., unas actividades que son igualmente importantes para el buen funcionamiento del Centro (reuniones en Equipos de Ciclo, reuniones de Claustro, comisiones de trabajo, tutoría con los alumnos, actividades de formación permanente del profesorado,...)


9 6.- PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

6.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El treball que alumnes i mestres fem a classe no s'improvisa. És per això que cada mestre, a principi de curs, planifica el treball a desenvolupar en el nivell o àrea d'aprenentatge que té assignat.

El trabajo que alumnos y maestros hacemos en clase no se improvisa. Por ello, cada maestro, a principio de curso, planifica el trabajo a desarrollar en el nivel o área de aprendizaje que tiene asignado.

El professorat d' E. Infantil i Primària fa la seua planificació a partir del Projecte Curricular de Centre que hem redactat entre tots. Planificar el treball del curs significa que cada professor/a ha de fer una previsió dels aspectes següents: - Objectius que es volen aconseguir. - Continguts a treballar. - Tipus d'activitats a realitzar. - Metodologia a utilitzar en cada àrea. - Temps previst per treballar els distints continguts. -Adaptacions necessàries per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge. -Criteris, procediments i moments d'avaluació i recuperació.

Aquestes planificacions inicials fetes pel professorat poden anar modificant-se (i, de fet, es modifiquen) al llarg del curs, en funció de les propostes del propi alumnat, dels seus interessos, de les dificultats que puguin anar presentant-se, dels resultats de les avaluacions, etc. De tot açò, els tutors i tutores els informaran en les reunions previstes en aquest mes d’octubre. A més, si algun pare o mare té interès en conèixer més detingudament aquestes planificacions, pot dirigir-se al mateix tutor/a per tal de sol·licitar-li aquesta informació. No cal dir la conveniència de que els pares i mares coneguen allò que els seus fills i filles faran a l'escola, per tal de col·laborar amb ells, animar-los, interessar-se pel seu treball diari i fer el seguiment del seu procés d'aprenentatge. Esperem, doncs, la seua implicació en aquest sentit, en benefici de l'educació dels seus propis fills i filles.

El profesorado de Infantil y E. Primaria hace su planificación a partir del Proyecto Curricular de Centro que hemos redactado entre todos. Planificar el trabajo del curso significa que cada profesor/a ha de hacer una previsión de los siguientes aspectos: - Objetivos que se pretende conseguir. - Contenidos a trabajar. - Tipo de actividades a realizar. - Metodología a utilizar en cada área. - Tiempo previsto para trabajar los distintos contenidos. - Adaptaciones necesarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje. - Criterios, procedimientos y momentos de evaluación y recuperación. Estas planificaciones iniciales hechas por el profesorado pueden ir modificándose (y, de hecho, se modifican) a lo largo del curso, en función de las propuestas del propio alumnado, de sus intereses, de las dificultades que puedan ir surgiendo, de los resultados de las evaluaciones, etc. De todo ello, los tutores y tutoras les informarán en las reuniones previstas para este mes de octubre. Además, si algún padre o madre tiene interés por conocer más detenidamente estas planificaciones, puede dirigirse al propio tutor/a para solicitarle esta información. Ni que decir tiene la conveniencia de que los padres y madres conozcan aquello que sus hijos e hijas harán en la escuela, para colaborar con ellos, animarles, interesarse por su trabajo diario y hacer el seguimiento de su proceso de aprendizaje. Así pues, esperamos su implicación en este sentido, en beneficio de la educación de sus propios hijos e hijas.


10 7.- PROGRAMES COMPLEMENTARIS DEL PROJECTE CURRICULAR

7.- PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO CURRICULAR

El Projecte Curricular de Centre és un element fonamental per donar cohesió a tota la nostra acció educativa. En ell es recullen els objectius i continguts d'E. Infantil i Primària, així com altres aspectes importants del procés d'ensenyament-aprenentatge. Però el Projecte Curricular no ho contempla tot. Per això, tenim uns Programes educatius que el complementen i fan que l’aprenentatge siga més motivador. Aquests programes són:

El Proyecto Curricular de Centro es un elemento fundamental para dar cohesión a toda nuestra acción educativa. En él se recogen los objetivos y contenidos de E. Infantil y Primaria, así como otros aspectos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el Proyecto Curricular no lo contempla todo. Por ello tenemos unos Programas educativos que lo complementan y hacen que el aprendizaje sea más motivador. Estos programas son:

- PROGRAMA D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ Amb aquest programa intentem contribuir a la normalització lingüística i cultural de la nostra societat.

- PROGRAMA DE ENSEÑANZA EN VALENCIANO Con este programa intentamos contribuir a la normalización lingüística y cultural de nuestra sociedad.

- PLA D'ACCIÓ TUTORIAL, amb el qual intentem coordinar totes les activitats d'orientació que els tutors han d'anar realitzant amb l’alumnat i les famílies. - PROGRAMA D'ACTITUDS I HÀBITS Amb ell pretenem que el nostre alumnat vaja formant-se en actituds i hàbits correctes en els àmbits personal, escolar i social. En relació amb açò, comentar que els divendres se seguirà fent l’esmorzar saludable (amb fruita).

- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, con el cual intentamos coordinar todas las actividades de orientación que los tutores han de ir realizando con el alumnado y las familias. - PROGRAMA DE ACTITUDES Y HÁBITOS. Con él pretendemos que nuestro alumnado vaya formándose en actitudes y hábitos correctos en los ámbitos personal, escolar y social. En relación con esto, comentar que los viernes se seguirá haciendo el almuerzo saludable (con fruta).

- PLA D’AUTOPROTECCIÓ Document que regula les actuacions que s’han de seguir durant una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en el cas que es produïsca qualsevol emergència. Estes actuacions estan referides a professors, alumnes i personal no docent.

- PLA D’AUTOPROTECCIÓ Documento que regula las actuaciones que se han de seguir en caso de emergencia, con la finalidad de redudir la improvisación en el caso que se produzca cualquier emergéncia. Estas actuaciones están referidas a prefesores, alumnos y personal no docente.

PLA D’IMATGE Els objectius principals d’aques pla són: -Informar a la Comunitat educativa de l’organització i funcionament del Centre. - Donar a conèixer a la Comunitat educativa les activitats que realitzem en el centre a través de diferents mitjans( revista, bulletí informatiu, publicacions, exposicions, i próximament amb la pàgina web). - Millorar en la mesura del possible les instal.lacions del centre.

PLAN DE IMAGEN Los objetivos principales de este Plan son: - Informar a la Comunidad educativa de la organización y funcionamiento del centro. - Dar a conocer a la Comunidad educativa las actividades que se realizan en el centro a través de los diferentes medios ( revista, boletín informativo, publicaciones, exposiciones y próximamente con la página web). - Mejorar en la medida de lo posible las instalaciones del centro.

PROGRAMA D'INCORPORACIÓ DE LA INFORMÀTICA A L'ENSENYAMENT.

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE LA INFORMÁTICA A LA ENSEÑANZA.

Comptem amb una Aula d'Informàtica, en la qual poden realitzar activitats d'aprenentatge tots els alumnes del Centre. Té com a objectiu principal la incorporació de la informàtica com a element didàctic dins de la programació de l’aula.

Contamos con una Aula de Informática, en la cual pueden realizar actividades de aprendizaje todos los alumnos del Centro. Tiene como objetivo principal la incorporación de la informática como elemento didáctico dentro de la programación del aula.


11 - PLA D'ANIMACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA I ESCRIPTURA. 1.Taller d’animació lectora. Venim realitzant activitats d'aquest tipus referents a la lectura, ja que la considerem una eina fonamental per a motivar i animar a tots els xiquets i xiquetes a que siguen lectors habituals, per la qual cosa us informem que els tutors faran molta incidència en aquest aspecte. La qual cosa no lleva la responsabilitat de la família en la seua obligació de fer llegir els seus fills/es una estona cada dia, habituar-los a anar a la biblioteca, etc. Algunes de les activitats realitzades al voltat d’aquest taller són: - 1 hora setmanal de lectura col.lectiva a l’aula.(T.A.L) - Visites a la biblioteca del centre. - Cursa de lectura a l’aula.Lliurament de guardons al “ Millor lector”. - Celebració del dia del llibre. - Funcionament de la biblioteca d’aula.

- PLAN DE ANIMACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA I ESCRIPTURA . 1.Taller de animación lectora. Venimos realizando actividades de este tipo referentes a la lectura, ya que la consideramos una herramienta fundamental para motivar y animar a todos los niños/as a que sean lectores habituales. Por este motivo informamos que los tutores incidirán en este aspecto. Lo cual no elimina la responsabilidad de la familia en su obligación de hacer leer a sus hijos e hijas un rato cada día, habituarlos a ir a la biblioteca, etc . Algunas de las actividades realizadas alrededor de este taller son:

2. Taller de Producció Escrita El coordina la comissió de llengües i animació lectora. L’objectiu principal és fomentar l’expressió escrita mitjançant: - La revista escolar, que es publica dues vegades en el curs. Els pares i mares també podeu fer aportacions a aquesta revista o opinar sobre els continguts. - La maleta viatgera, que passa per totes les classes mostrant i recollint els treballs que l’alumnat de cada nivell va fent. - Concurs de producció escrita: Curs 2007-08: Llibre de Contes. Curs 2008-2009: Guia Itinerària de Llucena. Curs 2009-2010: Còmics.La cura del nostre Planeta. - PROGRAMA D'EDUCACIÓ EN VALORS: Amb ella pretenem, cada any, el tractament dels temes transversals (Educació per a la Salut, Educació Ambiental, Educació per a la Pau i la Solidaritat, Educació Vial, Educació Sexual, ...) més profundament i per tot el centre. Recicla a l’escola. Des de fa alguns anys estem treballant el tema de l’Educació Mediambiental centrant-nos en el reciclatge de residus del col.legi, com són el paper, cartró, plàstics, cartutxos de tinta , envasos i també les piles. En relació amb açò també és important evitar la utilització dels envoltoris de paper d’alumini per als esmorzars. Serà millor utlitzar paper i bosses de plàstic per poder reutilitzar-les. Per altre costat, per tal de continuar treballant l’Educació Mediambiental, seguirem celebrant l’activitat del Dia de l’arbre, al voltant del qual realitzarem diferents activitats durant el curs.

2.Taller de producción escrita Lo coordina la comisión de lenguas y animación lectora. El objetivo es fomentar la expresión escrita mediante:

- 1 h semanal de lectura colectiva en el aula ( T.A.L). - Visitas a la biblioteca del centro. - Carrera de lectura en el aula. Entrega de premios al “Mejor lector”. - Celebración del día del libro. - Funcionamiento de la biblioteca del aula.

-

La revista escolar, que se publica dos veces en el curso.Los padres y madres también podéis hacer aportaciones a esta revista y opinar sobre los contenidos. - La maleta viajera, que pasa por todas las clases mostrando y recogiendo los trabajos que el alumnado de cada nivel van haciendo. - Concurso de producción escrita: Curso 2007-08: “Llibre de Contes”. Curso 2008-2009: “Guia Itinerària de Llucena”. Curso 2009-2010: Cómic. La Cura del Nostre Planeta.

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES Con él pretendemos, cada año, el tratamiento de los temas transversales (Educación para la Salud, Educación Ambiental, Educación para la paz y la solidaridad, Educación Vial, Educación Sexual, ...) más profundamente y por todo el centro Recicla la escuela. Desde hace algunos años estamos trabajando el tema de la Educación Medioambiental centrándonos en el reciclaje de residuos del colegio como son el papel, cartón, plásticos, cartuchos de tinta, envases y también las pilas.En relación con esto también es importante evitar la utilización de los envoltorios de papel de aluminio para los almuerzos. Será mejor utilizar papel y bolsas de plàstico para poder reutilizarlas. Por otro lado,continuaremos trabajando la edicación medioambiental celebrando la actividad del día del árbol, alrededor del cual realizaremos diferentes actividades durante el curso.


12 PROJECTE DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA I INTERCULTURALITAT. Aquest any repetim aquest projecte per tal de compensar les desigualtats personals, familiars o socials.

PROYECTO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y INTERCULTURALIDAD. Este año repetimos este proyecto para compensar las desigualdades personales, familiares o sociales.

8.- AVALUACIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC DE L'ALUMNAT

8.- EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO

Tal com fem constar al nostre Projecte Curricular de Centre, l'avaluació del rendiment acadèmic de l'alumnat ha de ser continua: - Al principi de l'activitat (per comprovar què és el que l'alumnat ja sap), - Durant l'activitat (per veure les possibles dificultats que es presenten i el ritme de l’alumnat), - I al final (per comprovar si han estat aconseguits els objectius previstos). Les dades de l’avaluació es van arreplegant dia a dia valorant: - Els deures fets. - L’ordre i cura dels materials necessaris. - L’atenció i comportament dins de l’aula. - Els resultats de les proves que es van fent.

Tal como consta en nuestro Proyecto Curricular de Centro, la evaluación del rendimiento académico del alumnado ha de ser continua: - Al principio de la actividad (para comprobar lo que el alumno ya sabe), - Durante la actividad (para ver las posibles dificultades que se presenten i el ritmo del alumnado), - Y al final (para comprobar si se han conseguido los objetivos previstos). Los datos de la evaluación se van recogiendo día a día valorando: - Los deberes hechos. - El orden y el cuidado de los materiales necesarios. - La atención y comportamiento dentro del aula. - Los diferentes resultados de las pruebas que se van realizando. Estas pruebas se pueden ver con el/la tutor/a en las horas de tutoría. Esta evaluación continua en los distintos niveles y áreas se recoge en las tres SESIONES DE EVALUACIÓN habituales, en las que participa todo el profesorado que interviene en cada clase. En estas reuniones valoramos el trabajo de cada alumno/a individualmente y del grupo-clase en su conjunto, procurando acordar las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas. Por otra parte, también intentamos que los alumnos evalúen su propio trabajo y sean conscientes de sus avances y de lo que necesitan mejorar (auto evaluación).

Aquestes proves es poden veure amb el/la tutor/a en les hores de tutoria. Aquesta avaluació contínua en els distints nivells i àrees es recull en les tres SESSIONS D'AVALUACIÓ ja habituals, en les quals participa tot el professorat que intervé en cada classe. En aquestes reunions valorem el treball de cada alumne/a individualment i del grup-classe en conjunt, procurant acordar les mesures que calguen per tal de corregir les deficiències observades. D'altra banda, també intentem que els alumnes avaluen el seu propi treball i siguen conscients dels seus avanços i d'allò que necessiten millorar (autoavaluació). Les tres sessions d'avaluació esmentades tindran lloc les setmanes següents: - 1a Avaluació: Setmana del 13 de desembre. - 2a Avaluació: Setmana del 21 de març. - 3a Avaluació: Setmana del 13 de juny. Després de cada una d'aquestes sessions d'avaluació, el tutors/es facilitaran a les famílies la informació necessària perquè vostès coneguen ade-

Las tres sesiones de evaluación citadas se realizarán las semanas siguientes: - 1ª Evaluación: Semana del 13 de diciembre. - 2ª Evaluación: Semana del 21 de marzo. - 3ª Evaluación: Semana del 13 de junio.

Después de cada una de estas sesiones de evaluación, los tutores facilitarán a las familias la información necesaria para que ustedes conozcan adecu-


quadament el progrés escolar dels seus fills i filles. Aquesta informació, resumida individualment en el corresponent INFORME TRIMESTRAL D'AVALUACIÓ, pot ser ampliada oralment en reunió amb el tutor/a.

13 adamente el progreso escolar de sus hijos e hijas. Esta información, resumida individualmente en el correspondiente INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN, puede ser ampliada oralmente en reunión con el tutor/a.

Els dies que hem previst per a lliurar-los aquests Informes són: -1a Avaluació:Primària el dia 17 de desembre. -2a Avaluació: Primària el dia 25 de març. -3a Avaluació: Primària el dia 20 de juny. Infantil lliurarà els informes durant les setmanes corresponents informant-vos del dia que pertoca a cadascú.

Los días que hemos previsto para entregarles estos Informes son: -1ª Evaluación: Primaria el 17 de diciembre. -2ª Evaluación: Primaria el 25 de marzo. -3ª Evaluación: Primaria el 20 de junio. Infantil entregara los informes durante las semanas correspondientes informandoos del día que le pertoca a cada uno.

9.- AVALUACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE

9.- EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

A més d'avaluar el progrés de l'alumnat, l'escola ha de revisar la seua pròpia organització i funcionament per millorar-lo dia a dia. Per això, cada curs, des del dia 1 de setembre, el professorat comença el seu treball amb l'elaboració conjunta del document que anomenem PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (P.G.A.), que després és presentada al Consell Escolar de Centre per al seu debat i aprovació. El compliment d'allò que hem previst en aquest document és revisat a la fi de cada trimestre mitjançant un informe que l'Equip Directiu presenta al Consell Escolar, on els representants dels distints sectors (alumnat, pares-mares, professorat, personal no docent i Ajuntament) tenen la possibilitat de valorar i avaluar.

Además de evaluar el progreso del alumnado, la escuela ha de revisar su propia organización y funcionamiento para mejorarlo día a día. Por eso, cada curso, desde el día 1 de septiembre, el profesorado inicia su trabajo con la elaboración conjunta del documento que denominamos PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (P.G.A.), que después es presentada al Consejo Escolar de Centro para su debate y aprobación. El cumplimiento de lo que hemos previsto en dicho documento es revisado al final de cada trimestre mediante un informe que el Equipo Directivo presenta al Consejo Escolar, donde los representantes de los distintos sectores (alumnado, padres-madres, profesorado, personal no docente y Ayuntamiento) tienen la posibilidad de valorar y evaluar.

Amb tota la informació que hem anat recollint en aquests informes, al final del curs elaborem la MEMÒRIA ANUAL, on es resumeix allò que hem fet i allò que no hem pogut realitzar, al temps que plantegem propostes de millora per al curs següent.

Con toda la información recogida en estos informes, al final del curso elaboramos la MEMORIA ANUAL, donde se resume lo que hemos hecho y lo que no hemos podido realizar, al tiempo que realizamos propuestas de mejora para el curso siguiente. Todas las personas que forman parte de la comunidad educativa pueden hacer sus aportaciones, críticas, sugerencias, ... sobre el funcionamiento del Centro, por medio de sus representantes en el Consejo Escolar o directamente al Equipo Directivo.

Totes les persones que formen part de la comunitat educativa poden fer les seues aportacions, crítiques, suggeriments, ... sobre el funcionament del Centre, per mitjà dels seus representants al Consell Escolar o directament a l'Equip Directiu.

13


14 10.- HORARIS LECTIUS

10.- HORARIOS LECTIVOS

Cada grup-classe té un horari setmanal d'activitats per treballar les distintes àrees d'aprenentatge. Aquest horari és elaborat de forma que puguen coordinar-se les activitats dels distints grups i professors del Centre. És important que les famílies coneguen i tinguen en compte l'horari de classes dels seus fills/es per tal de conèixer el treball que han fet eixe dia, per veure quin material han de portar a classe o si han de vindre amb xandall i espardenyes d'esport per a la classe d'Educació Física. A principi de curs, els tutors els informaran adequadament d'aquests horaris.

Cada grupo-clase tiene un horario semanal de actividades para trabajar las distintas áreas de aprendizaje. Este horario es elaborado de forma que puedan coordinarse las actividades de los distintos grupos y profesores del Centro. Es importante que las familias conozcan y tengan en cuenta el horario de clases de sus hijos/as para conocer el trabajo que han hecho ese día, para ver qué material han de traer a clase o si han de venir con chándal y zapatillas de deporte para la clase de Educación Física. A principio de curso, los tutores les informarán adecuadamente de estos horarios.

11.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

11.- ACTIVITADES COMPLEMENTARIAS

Com el seu nom indica, aquestes activitats complementen l'aprenentatge escolar en les seues distintes àrees. Per tant, són tan importants i educatives com les que es realitzen normalment dins de l'aula. Efectivament, eixir de l'aula no significa "estar de festa", "no treballar" o "perdre el temps". En eixir de l'aula, els xiquets i les xiquetes també aprenen: observant, investigant, comprovant allò que han estudiat a classe, coneixent i actuant sobre l'entorn on viuen, ... És una forma important d'intentar que l'activitat escolar siga interessant, motivadora, significativa i útil per a tot l’alumnat. Per tot això, els invitem a que col·laboren també des de casa en tot tipus d'activitats. En cada nivell o cicle, el professorat ha previst un conjunt d'activitats i eixides didàctiques de les quals els informaran directament els tutors/es. Les activitats complementàries en les que participarà tot el centre son: 9 d’octubre Festival de Nadal (22 desembre), Carnestoltes (4 març), Dia del llibre (20 d’abril) Jornada intercultural (per determinar), Excursions de fi de curs Fi de curs i exposició de treballs manuals (20 i 23 de juny). De les activitats específiques de cada cicle, els tu-

Como su nombre indica, estas actividades complementan el aprendizaje escolar en sus distintas áreas. Por tanto, son tan importantes y educativas como las que se realizan normalmente dentro del aula. Efectivamente, salir del aula no significa "estar de fiesta", "no trabajar" o "perder el tiempo". Saliendo del aula, los niños y niñas también aprenden: observando, investigando, comprobando aquello que han estudiado en clase, conociendo y actuando sobre el entorno en el que viven, ... Es una forma importante de intentar que la actividad escolar sea interesante, motivadora, significativa y útil para todo el alumnado. Por todo ello, les invitamos a que colaboren también desde casa en este tipo de actividades. En cada nivel o ciclo, el profesorado ha previsto un conjunto de actividades y salidas didácticas de las que les informaran directamente los tutores/as. Las actividades complementarias en las que participará todo el centro son: 9 d’octubre Festival de Navidad (22 de diciembre), Carnaval (4 marzo) Día del libro (20 de abril) Jornada intercultural (por determinar) Excursiones de fin de curso Fin de curso y exposiciones de trabajos manuales (20 y 23 de junio). De las actividades específicas de cada ciclo, los 14


15 tors/es ja els informaran puntualment.

tutores ya les informaran puntualmente.

12.- RECOMENDACIONES ÚTILES

12.- RECOMANACIONS ÚTILS

En aquest apartat volem fer-los algunes recomana- En este apartado queremos hacerles algunas recocions que considerem útils per al bon funcionament mendaciones que creemos útiles para el buen funciodel Centre: namiento del Centro: - Intentar acudir a l'escola amb puntualitat. La porta principal del recinte escolar es tancarà una vegada haja passat un temps prudencial des de que l’alumnat haja començat les activitats escolars, i s'obrirà en hores de visita i atenció als pares/mares, així com a l'acabament de les activitats docents. En cas d’haver-hi una causa justificada per eixir o entrar al centre fora de l’horari es farà a l’hora del pati (de 11 h a 11’30h.) i a les16h.

- Intentar acudir a la escuela con puntualidad. La puerta principal del recinto escolar se cerrará una vez haya pasado un tiempo prudencial desde que el alumnado haya iniciado sus actividades escolares, y se abrirá en horas de visita y atención a los padres/madres, así como a la finalización de las clases. En caso de haber una causa justificada para salir o entrar al centro fuera del horario se hará a la hora del patio ( de 11 h. a 11’30 h.) y a las 16h.

- Tenir cura de la higiene i de l'aspecte extern abans de vindre a l'escola. (Vigilar sobretot la higiene del cabell!!!). Podria aconsellar-se a la família d'algú alumne/a la no assistència a l'escola, en el cas de contagi o perill per a la salut de la resta de persones que hi habitem, si no es troba en les condicions adequades, per tal d'evitar contagi i durant el temps que estimem oportú.

- Cuidar la higiene y el aspecto externo antes de venir a la escuela. (Vigilar sobre todo la higiene del cabello !!!). Podría aconsejarse a la familia de algún niño la no asistencia al colegio, en el caso de contagio o peligro para la salud del resto de personas que habitan, durante el tiempo que se estime oportuno.

- Comunicar al tutor/a i justificar convenient- ment les faltes d'assistència.

Comunicar al tutor/a y justificar convenientemente las faltas de asistencia.

Facilitar a l’alumnat el treball a casa en condici- ons adequades, siga individualment o en equip.

Facilitar al alumnado el trabajo en casa en condiciones adecuadas, individualmente o en equipo.

-

- Procurar facilitar als seus fills/es el material que - Procurar facilitar a sus hijos/as el material que necesitan para las actividades escolares. necessiten per a les activitats escolars.

15


16 13 NORMES DE MENJADOR ESCOLAR

13 NORMES DE COMEDOR ESCOLAR

-El Menjador escolar començarà el dilluns 4 d’octubre i acabarà el dimarts 31 de maig. - El preu del menú són 4,25 € diari. - El preu per als alumnes becats és de 0,31 € diari. Per a millorar el funcionament del Menjador escolar d’aquest curs, us recordem i informem de noves normes: 1. Per a un millor control dels pagaments del menjador, i una major comoditat de tots i totes, els pagaments es faran per BANCAIXA. Els interessats o les interessades en domiciliar el pagament, poden sol·licitar-ho en el mateix banc. Els i les que per algun motiu, no puguen pagar-ho pel banc, poden fer-lo a l’encarregada.

-El Comedor escolar empezará el lunes 4 de octubre y acabará el martes 31 de mayo. -El precio del menú son 4,25 € diario. -El precio para los alumnos becados es de 0,31 € diario. Para mejorar el funcionamiento del comedor escolar de este curso, os recordamos e informamos de nuevas normas: 1. Para un mejor control de los pagos del comedor, y una mayor comodidad de todos y todas, los pagos se harán por BANCAJA. Los interesados o las interesadas en domiciliar el pago, pueden solicitarlo en el mismo banco. Los y las que por algún motivo, no puedan pagarlo por el banco, pueden hacerlo a la encargada. 2. Durante este curso escolar los recibos del comedor se facturarán entre el 1 y el 10 de principio de mes , es decir, por adelantado. La razón principal es el mejor funcionamiento económico del comedor. -A principio de mes, la encargada repartirá el primer recibo del mes con todos los días lectivos de comedor, de manera que, si al finalizar el mes el niño o la niña no ha hecho uso del comedor todos los días, se le descontaran los días pagados en el recibo del mes siguiente. -Los niños/as que se quedan algún día esporádicamente, pagarán a mes vencido. - Los alumnos becados sólo tienen un recibo por trimestre, por esta razón, se les facturará todo al final de cada trimestre. 3. Recordar que en la entrada de la cocina, hay un buzón para poner los avisos de los niños/as que se quedan o no se quedan algún día. Si no se avisa mediante el buzón, hay que llamar por teléfono( 964380046) antes de las 10:00. Todos los avisos o llamadas posteriores a las 10:00 se facturarán. 4. Los últimos días de cada trimestre, debido a que se hace una comida especial, hay que avisar y quedarse en el comedor la semana de antes para poder hacer uso del comedor.. 5. Para tener más cuidado con la higiene bucal en el comedor,conviene que los niños/as se laven los dientes. Por tanto, todos los padres y madres que quieran que su hijo o su hija se lave los dientes tienen que traer: Primaria: una bolsa con el nombre, un vaso de plástico, un cepillo de dientes y la pasta. Infantil: una bolsa con el nombre,un vaso de plástico, un cepillo de dientes y traer 1 € por niño/a para gestionar la compra de la pasta de dientes infantil, facilitando así la tarea de las cuidadoras y sobretodo el orden e higiene del alumnado.

2. Durant aquest curs escolar els rebuts del menjador es facturaran entre l’1 i el 10 de cada mes, és a dir, per avançat. La raó principal és el millor funcionament econòmic del menjador. -A principi de mes, l’encarregada repartirà el primer rebut del mes amb tots els díes lectius del menjador, de tal forma, que si al finalitzar el mes el xiquet/a no ha fet ús de tots els dies, se li descomptaran els dies pagats en el rebut del mes següent. - Els xiquets/es que es queden algun dia esporàdicament, pagaran a mes vençut. -Els alumnes becats només tenen un rebut per trimestre, per aquesta raò, se’ls facturarà tot al final de cada trimestre. 3.Recordar que a l’entrada de la cuina hi ha una bústia per tal de ficar els avisos dels xiquets/tes que es queden o no es queden algun dia . Si no s’avisa mijançant la bústia, cal cridar per telèfon (964 380046) abans de les 10:00. Tots els avisos o trucades realitzades després de les 10 es facturaran. 4. Els últims dies de cada trimestre, com que es fa un menjar especial, cal avisar i quedar-se al menjador la setmana d’abans per poder fer ús del menjador. 5.Per tenir més cura amb la higiene bucal, en el menjador caldrà que els xiquets i les xiquetes es netegen les dents. Per tant, tots aquells pares i mares que vullguen que el seu fill o la seua filla es rente les dents, cal que porten: Primària: una bosseta amb el nom, un got de plàstic, un raspall de dents i la pasta. Infantil: una bosseta amb el nom, un raspall, un got de plàstic i portar 1€ per xiquet/a per gestionar la compra de la pasta de dents, facilitant així la tasca a les curadores i sobretot l’ordre i la higiene de l’alumnat. Per últim, aclarir que si hi ha algun pare o mare que no autoritze que el seu fill o filla es netege les dents, només cal que el xiquet o la xiqueta no porte el material necessari, per tant, si porten el material , entendrem que sí esteu d’acord.

Por último, aclarar que si hay algún padre o madre que no autoriza que su hijo o hija se lave los dientes, sólo hace falta que el niño o la niña no traiga el material necesario, por tanto, si llevan el material, entenderemos que sí estáis de acuerdo. 16


17 14.- ASSOCIACIO DE PARES I MARES D'ALUMNES

14.- ASOCIACION DE PADRES I MADRES DE ALUMNOS

La nostra intenció és mantindre un diàleg continu de forma periòdica, per a parlar de temes diversos d’interès general per a la Comunitat Educativa: PCC, PEC, Activitats Complementàries, Menjador Escolar,...etc Aprofitant que en aquest centre la junta directiva de l’A.M.P.A. està composta per pares i mares dels diferents nivells, ja fa uns anys, es va aprovar en Consell Escolar que aquestos pares i mares siguen els portaveus de cada nivell a l’hora de coordinar els possibles conflictes comuns de la classe que pugueren aparèixer durant l’any. Aquestes representants són:

Nuestra intención es mantener un diálogo continuo de forma mensual, para hablar de temas de diverso interés general para la Comunidad Educativa: PCC, P.E.C, Actividades complementarias,…etc

Infantil 3 anys Infantil 4 anys Infantil 5 anys 1r Primària 2n Primària 3r Primària 4t Primària 5è Primària 6è Primària

Aprovechando que en este centro la junta directiva de l’A.M.P.A. está compuesta por padres y madres de los diferentes niveles, hace ya unos años se aprobó en Consejo Escolar que estos padres y madres sean los portavoces de cada nivel a la hora de coordinar los posibles conflictos comunes de la clase, que pudieran aparecer durante el año. Estas representantes son:

Noelia Edo Porcar Pablo Aguilar César Luna MªCarmen Tena Mª José Ruiz Dolores García Susana Alcón Campos Paqui Varela Lourdes García

Noelia Edo Porcar Pablo Aguilar César Luna 1º Primaria MªCarmen Tena 2º Primaria Mª José Ruiz 3º Primaria Dolores García 4º Primaria Susana Alcón Campos 5º Primaria Paqui Varela 6º Primaria Lourdes García También debemos recordar que si hay algún tema problemático sobre la marcha escolar, vayáis en primer lugar a la tutora de vuestro hijo/a. Si os parece que es un tema que implica a varios miembros de la clase, habría que hablar con vuestra portavoz y aclarar el tema con la tutora o tutor después. Infantil 3 años Infantil 4 años Infantil 5 años

També cal recordar que si hi ha algun tema problemàtic, sobre la marxa escolar, aneu en primer lloc al tutor/a del vostre fill/a. Si us pareix que és un tema que implica a alguns membres de la classe, caldria parlar amb la vostra portaveu i aclarir el tema amb la tutora o tutor després.

17


18 15-ALGUNS OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

15- ALGUNOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

Amb ells pretenem orientar tota l'activitat que desplegarem al llarg d'aquest curs 2009-10.

Con ellos pretendemos orientar toda la actividad que desarrollaremos a lo largo de este curso 2009-10.

1.- Revisar i donar a conèixer millor el Projecte Educatiu de Centre. 2.- Orientar els xiquets i les xiquetes en l'aprenentatge de la convivència democràtica. 3.- Dissenyar una acció educativa fonamentada en el protagonisme de l'alumnat per tal d'aconseguir el seu desenvolupament i la seua formació integral. 4.- Assumir la diversitat de l'alumnat front a l'aprenentatge i intentar donar-hi resposta amb les adaptacions necessàries. 5.- Potenciar la participació dels pares i mares en el seguiment del procés d'aprenentatge dels seus fills i filles, així com en aquelles activitats del Centre en les quals siga convenient i/o necessària la seua col·laboració. 6.- Avaluar els resultats del Pla de Normalització Lingüística actual. 7.- Organitzar activitats culturals i educatives que tinguen projecció sobre l'entorn més pròxim, en col·laboració amb altres institucions (Ajuntament, associacions locals,...). 8.- Aconseguir que l'alumnat, els pares i mares, el professorat, els treballadors no docents i l'administració local puguen participar en la gestió del Centre. 9.- Seguir fomentant la formació permanent del professorat.

1.- Revisar y dar a conocer mejor el Proyecto Educativo de Centro. 2.- Orientar a los niños y niñas en el aprendizaje de la convivencia democrática. 3.- Diseñar una acción educativa fundamentada en el protagonismo del alumnado para conseguir su desarrollo y su formación integral. 4.- Asumir la diversidad del alumnado frente al aprendizaje y intentar dar respuesta con las adaptaciones curriculares necesarias. 5.- Potenciar la participación de los padres y madres en el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como en aquellas actividades del Centro en las cuales sea conveniente y/o necesaria su colaboración. 6.- Evaluar los resultados del Plan de Normalización Lingüística actual. 7.- Organizar actividades culturales y educativas que tengan proyección sobre el entorno más próximo, en colaboración con otras instituciones (Ayuntamiento, asociaciones locales,…). 8.- Conseguir que el alumnado, los padres y madres, el profesorado, los trabajadores no docentes y la administración local, puedan participar en la gestión del centro. 9.- Seguir fomentando la formación permanente del profesorado,.

No dubtem que, per al desenvolupament diari de tota aquesta tasca podem comptar amb el recolzament de totes les famílies, ja que això anirà en benefici de tots els xiquets i xiquetes de Llucena.

No dudamos de que, para el desarrollo diario de toda esta tarea podemos contar con el apoyo de todas las familias, ya que ello redundará en beneficio de todos los niños y niñas de Llucena.

Llucena, 8 d’octubre de 2010 18


19

CALENDARI ESCOLAR CURS 2010-2011 “CEIP COMTESSA DE LLUCENA”

6 13 20 27

SETEMBRE Dm Dc Dj Dv 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30

Dl 1 8 15 22 29

NOVEMBRE Dm Dc Dj Dv 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

Dl

Dl

Dm

GENER Dc Dj Dv

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Dl

Dm Dc 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

7 14 21 28

6 13 20 27

7 14 21 28

MARÇ Dj Dv 3 4 10 11 17 18 24 25 31

MAIG Dl Dm Dc Dj Dv 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Ds 4 11 18 25

Ds 6 13 20 27

Dg 5 12 19 26

Dg 2 9 16 23 30

Ds 5 12 19 26

Dg 6 13 20 27

7 14 21 28

Dg 1 8 15 22 29

Ds 2 9 16 23 30

Dg 3 10 17 24 31

Ds 4 11 18 25

Dg 5 12 19 26

DESEMBRE Dl Dm Dc Dj Dv 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

Dg 7 14 21 28

Ds 1 8 15 22 29

Ds

OCTUBRE Dl Dm Dc Dj Dv 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Dl Dm Dc 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28

Dl Dm Dc 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Dl Dm Dc 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

19

FEBRER Dj Dv Ds 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26

ABRIL Dj Dv 1 7 8 14 15 21 22 28 29 JUNY Dj Dv 2 3 9 10 16 17 23 24 30

Ds 2 9 16 23 30

Ds 4 11 18 25

Dg 6 13 20 27

Dg 3 10 17 24

Dg 5 12 19 26


20

AUTORITZACIÓ FOTOS I PÀGINA WEB

AUTORIZACIÓN FOTOS Y PÁGINA WEB

En la dinàmica habitual del centre els mestres i les mestres fan fotos i vídeos a l’alumnat dins de l’àmbit escolar, per treballar projectes, publicar articles en la revista, etc... A més a més, durant aquest primer trimestre inagurarem la pàgina web de l’escola.

En la dinámica habitual del centro los maestrosy las maestras hacen fotos y videos a los alumnos dentro del ámbito escolar, para trabajar proyectos, publicar artículos en la revista, etc... Además, durante este primer trimestre inaguraremos la página web del colegio.

Amb la llei de protecció dels drets d’imatge es demana el consentiment dels interessats, o en aquest cas dels seus responsables legals, per a poder fer-ho.

Con la ley de protección de los derechos de imagen se pide el consentimiento de los interesados, o en este caso de sus responsables legales, para poder hacer lo.

Per aquesta raó preguem que feu arribar aquesta autorització als tutor o tutora per continuar amb aquesta dinàmica.

Por esta razón rogamos que hagáis llegar esta autorización a la tutora o tutor para continuar con esta dinámica. De no querer que vuestro hijo/a salga en las fotos de la revista, fotos de la página web, videos del centro por favor indicadlo en la autorización y devolverla igualmente.

De no voler que el vostre fill/a isca en les fotos de la revista, fotos de la pàgina web, vídeos del centre per favor indiqueu-lo en l’autorització i retorneu-la igualment. Retallar i retornar al tutor o tutora.

Cortar y devolver al tutor o tutora

Jo _______________________________ autoritze als mestres a: ( Marqueu SÍ o NO).

Yo _______________________________ autorizo a los maestros (Marcar SÍ o NO)

Fer-li fotos dins l’àmbit escolar per publicar a la revista i als trebllas de classe.

Hacerle fotos dentro del ámbito escolar para publicar en la revista y en los trabajos de clase.

Vídeos d’actuacions dels festivals i treball d’aula per pubicar a la Web.

Vídeos de actuaciones de los festivales y el trabajo de clase para publicar en la Web.

Fotos per publicar en la pàgina Web.

Fotos para publicar en la página Web.

al meu fill/a

a mi hijo/a

________________________________________

_________________________________________

SIGNATURA PARE/ MARE/ TUTOR:

FIRMA PADRE/ MADRE/ TUTOR:

Llucena a ______d’ octubre de 2010

Lucena a _____ de octubre de 2010

20


21

21

Butlleti families 2010 2011  

Butllletí informatiu a les families curs 2010 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you