Page 8

sedt_i_cfbef sc`mi_cke[f_k\eud]b][ 023456789 5670 233838 0888 2330388 033!883"#333!33$33#83 QPJS2PSJ:=.8

Q0PJ CC S2PS 8%H J&==.8 8

H#C3 8% 9)D ?8 438 88( %2

G8833883

37#v833

Q0PJ NC S2PS 8%'C J&;=.8 8

0 # 3 D 0 0 )(38 88( %2

0 # 33 D88( %2

0   09 (8%'C#

89=><..

89:;<=.

B12==.8 0 C C3 8% H D &8 0 # 0 38T33)H689'N6 0 )(8

89>><..

Z[\]^_`_a]bcde[fgfhdc\eii_jkfl]d]f[m[fenm_lc[fe`ei\djk_ic[ 12,/.-

0 8#38 38333#3857667  4 09 8

89,-<=.

o]f_kpcdq]i_jkfbef\mf eqlde[]ffbe^efick\]df ickfde[l]`bc[fickp_]^`e[ QPJS2PSJ OYYQ+S=..

00 68$ 9

00C4C( 68 733

89;R

@IB2J;=.8@X

00N#C3 8% 'C &8 03D88 89 0(4 ( %2 8 %% '(CV 6W #(

,,-

89;;<=.

0B12;=. NC 8%'C &8

0 # 33 D88( %2

0   0

(38 09 38%'C8U 8#33

89-,<..

*+/0.. *9+,-.. w633#838T3 0*9+,/.. 0 ) 8 % 9 ) & 8 0 8% ' &8

 8 % 9

& 8 0 4 ( 8 w78338x 0'(8 0

4' ( 8 w633#833$ #3333389,,/ 89,>= 89//=

@IB2J,...*+K 09 8%C &80#3D 0388( %2 %E7FG7

0)(8

89,/= @8,...A*B

09 8%) &8 0#3D!6 H $ EL 04(8

890:/

OIPQ1@,...

9 67%C ?8 #3D% r33 388 ( %2 %)(8

89,:R

@8//..A*B

0

67%94 ? 33 04(8

89-,.

OIPQ1@,=..

09C 8%M' &8 0#3D 0388( %2

0)(8%NC#

89,R-

@8:...A*

0H 8% ' &8 0#3D!6 H $ E 0C(8

89RRR

Update 8va Feria  

la revista de comtech nicaragua, para la feria tecnologica

Update 8va Feria  

la revista de comtech nicaragua, para la feria tecnologica

Advertisement