Page 1

Handhavingsjaarverslag 2012


2


Inhoudsopgave 1. Inleiding

4

2.

5 5 8 9 10 11 14 17 20 21 23 24 26

Uitgevoerde werkzaamheden 2.1 Bouwen 2.2 Besluit bodemkwaliteit 2.3 Permanente bewoning van recreatiewoningen 2.4 Huisvesting van buitenlandse werknemers 2.5 Milieu-inrichtingen 2.6 Brandveiligheid 2.7 Slopen 2.8 Structuurbepalende houtopstanden 2.9 APV- & ASV taken 2.10 Evenementen 2.11 Kinderopvang 2.12 Klachtenafhandeling

3. Toezicht op eigen organisatie

28

Bijlage 1: Klachtenzaken Bijlage 2: Overzicht resultaten optreden BOA Bijlage 3: Overzicht bouwcontroles gemeentelijke bouwwerken Bijlage 4: Overzicht controles op gemeentelijk grondverzet Bijlage 5: Overzicht brandveiligheidscontroles gemeentelijke gebouwen Bijlage 6: Overzicht sloopcontroles gemeentelijke gebouwen

30 31 32 33 34 35

3


1. Inleiding Wat is het handhavingsjaarverslag In het handhavingsjaarverslag over 2012 geeft de gemeente Noordoostpolder aan welke handhavingstaken zijn uitgevoerd op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, kinderopvang, brandveiligheid, bodembeheer en de APV. Waarom een handhavingsjaarverslag Cluster Handhaving wil voor het gemeentebestuur en andere ge誰nteresseerden inzichtelijk maken in hoeverre de geformuleerde taken uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) over 2012 zijn uitgevoerd. Verder is het vanuit het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een jaarlijkse evaluatie van de handhaving uit te voeren. Wat staat er in In hoofdstuk 2 wordt per vakgebied, waarbij de indeling grotendeels overeenkomt met de indeling van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012, aangegeven welke werkzaamheden door de gemeente zijn uitgevoerd. Per taakveld wordt zo veel mogelijk inzicht gegeven in het aantal uitgevoerde (her)controles, hoe vaak handhavend is opgetreden en hoeveel uren er in totaal aan besteed zijn. Deze uitkomsten worden vergeleken met de planning uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma. Verder wordt, waar mogelijk, een beeld gegeven van de meest geconstateerde overtredingen per taakveld. In hoofdstuk 3 wordt het toezicht op- en de handhaving van de eigen organisatie inzichtelijk gemaakt. Er wordt een overzicht gegeven van het toezicht op de bouw van gemeentelijke bouwwerken, gemeentelijk grondverzet, brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke milieu-inrichtingen en de sloop van gemeentelijke objecten. Een uitgebreide lijst van bevindingen is terug te vinden in bijlage 3 tot en met bijlage 6.

4

Bronnen van informatie Squit XO Aan de hand van het digitale informatiesysteem (Squit XO) van cluster Handhaving is inzichtelijk gemaakt hoeveel (her)controles zijn uitgevoerd. Ook is aan de hand van dit systeem inzichtelijk gemaakt welke overtredingen het meest geconstateerd zijn in het afgelopen jaar. Hiervoor is gebruik gemaakt van de controlepunten binnen Squit XO. Managementrapportages(Maraps) Aan de hand van de Maraps is in het jaarverslag inzichtelijk gemaakt hoe vaak en op welke manier (bestuursdwang, dwangsom) handhavend is opgetreden. Boa registratiesysteem (BRS) Via het (BRS) is inzicht verkregen over de hoeveelheid Bestuurlijke strafbeschikkingen die zijn uitgeschreven voor verschillende overtredingen. Medewerkersportaal Via het medewerkersportaal is nagegaan hoeveel meldingen/ klachten, die betrekking hebben op de openbare ruimte, zijn binnengekomen en afgehandeld en waar ze betrekking op hadden. Tijdregistratiesysteem (TIM) Via TIM is inzichtelijk gemaakt hoeveel tijd er per taakveld is besteed.


2. Uitgevoerde werkzaamheden 2.1 Bouwen Inleiding In deze paragraaf staat het toezicht op nieuwbouwprojecten (handhavingsopgave 1 van het HUP 2012) en bestaande bouw (handhavingsopgave 4 van het HUP 2012) centraal. Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding In 2012 zijn 563 bouwcontroles uitgevoerd op in aanbouw zijnde bouwwerken.

In het HUP 2012 zijn hiervoor geen controleaantallen gepland. Reden is dat vooraf niet te bepalen is met hoeveel bouwprojecten gestart zal worden in het desbetreffende jaar. Voor wat betreft het onderdeel bestaande bouw zijn voor 2012 in het HUP controles gepland bij 3 zwembaden, 30 particuliere woningen, 30 huurwoningen van Mercatus en 3 verzorgingstehuizen.

Toezichtstaken Controles tijdens in aanbouw zijnde gebouwen Controles op corrosie bij zwembaden Controles bij particuliere woningen gebouwd voor 1962 Controles bij huurwoningen van Mercatus Gecontroleerde verzorgingstehuizen

Gepland p.m. 3 30 30 3

Uitgevoerd 563 3 0 54 2

Handhavingstaken Voornemen tot oplegging dwangsombeschikking Oplegging dwangsombeschikkingen

Gepland - -

Uitgevoerd 3 0

Urenverantwoording Uren voor uitvoeren van de nieuwbouwcontroles Uren voor het controleren van zwembaden, 30 particuliere woningen, 30 woningen van Mercatus en 3 verzorgingstehuizen

Gepland 3.572

Uitgevoerd 4.018

408

127

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Er zijn geen controles uitgevoerd bij particuliere woningen die gebouwd zijn voor 1962. In 2011 zijn wel een aantal van deze woningen gecontroleerd. Hierbij kwamen geen of weinig overtredingen aan het licht. Verder bleek het maken van afspraken met particulieren voor het uitvoeren van de controles nogal tijdrovend. Om wel uitvoering te kunnen geven aan andere werkzaamheden met hoge prioriteit zijn deze controles uiteindelijk niet uitgevoerd in 2012.

5


In 2012 zijn meer woningen van Mercatus gecontroleerd dan gepland. De woningen zijn gecontroleerd op het moment dat een huurder vertrok. Op dat moment staat de woning leeg en kan daarom zonder toestemming vooraf worden betreden. Met Mercatus zijn goede afspraken gemaakt over de uitvoering van controles. Ook hebben zich relatief veel huurmutaties voorgedaan in 2012 waardoor veel gelegenheid was tot het uitvoeren van controles. Er zijn aanzienlijk minder uren besteed aan controles op bestaande bouw dan gepland. Een verklaring hiervoor is dat de geplande controles bij particuliere woningen gebouwd voor 1962 niet zijn uitgevoerd.

Er is ruim een kwart meer aan uren geschreven op controles op nieuwbouw dan gepland in het HUP 2012. Reden hiervoor is dat in de planning slechts een schatting is gemaakt van de te besteden uren omdat het aantal controles niet bekend was en dat ook andere (bouwgerelateerde) werkzaamheden onder de post nieuwbouwcontroles zijn weggeschreven. Overzicht van overtredingen De tabel en grafiek hieronder geven inzicht in de soort en aantallen geconstateerde overtredingen tijdens uitgevoerde controles op nieuwbouwobjecten. Overtredingen ten aanzien van nutsvoorzieningen in de meterkast werden het meest geconstateerd. In 69 procent van de gevallen dat hierop werd gecontroleerd werd een overtreding vastgesteld.

Overzicht van overtredingen bouwcontrolepunten

Controle Omschrijving punten controlepunten CP 17 CP 8 CP 6 CP 12 CP 18 CP 20 CP 11 CP 22 CP 19 CP 5 CP 21 CP 13 CP 4 CP 9 CP 1

6

Nutsvoorziening meterkast Wapening begane grond Wapening funderingsconstructie Wapeningsconstructie overige verdiepingen Trap, balustrade, leuningen, doorvalbeveiliging Brandveiligheid Constructie van vloeren & balken Brandveiligheidsinstallaties Ventilatie & spuicapaciteit Fundering op palen (heipalen e.d.) Vluchtmogelijkheden Dakconstructies Fundering op staal Constructie van wanden/ kolommen OriĂŤnteringsgesprek

Aantal keer gecontroleerd

Aantal keer overtreden

Percentage overtredingen

42 22

29 14

69% 64%

56

30

54%

29

14

48%

77 116

28 34

36% 29%

20 39 123

5 9 26

25% 23% 21%

90 56 88 12

18 11 16 2

20% 20% 18% 17%

57 43

9 6

16% 14%


Overtredingen bij nieuwbouw 80 69 64

60

54 48

50 40

23

20

21

20

20

18

17

16

CP9

25

CP4

29

30

CP13

36

14

10

CP1

CP21

CP5

CP19

CP22

CP11

CP20

CP18

CP12

CP6

CP8

0 CP17

Percentage overtredingen

70

Controlepunten

Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen De percentages overtredingen (verdeeld over de verschillende beoordelingsaspecten van de nieuwbouw) tonen aan dat vooral voorschriften op het gebied van constructieve veiligheid vaak niet worden nageleefd. Een belangrijk deel van de bouwvoorschriften hebben betrekking op de veiligheid van constructies. In de praktijk blijkt regelmatig dat de uitvoering van de voorschriften te wensen overlaat. Het nut van doelmatig toezicht op constructieve veiligheid wordt hiermee onderstreept .

Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Nieuwbouw met de functie ‘wonen’ en ‘publiek’ zijn gecontroleerd op basis van het vastgestelde BWT-protocol; 2. Alle geconstateerde tekortkomingen m.b.t. constructieve veiligheid en brandveiligheid zijn ongedaan gemaakt. Conclusie ten aanzien van gestelde doelen De twee bovenstaande doelstellingen zijn behaald.

7


2.2 Besluit bodemkwaliteit Inleiding In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels over kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet milieubeheer.

De gemeente houdt toezicht op het toepassen van bouwstoffen, grond en bagger op de landbodem binnen de gemeente.

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Toezichtstaken Aantal handhavingszaken oppakken

Gepland 15

Uitgevoerd 20

Handhavingstaken Oplegging dwangsombeschikkingen

Gepland -

Uitgevoerd 2

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van toezicht Uren voor uitvoering van handhaving

Gepland 464 89

Uitgevoerd 301 53

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding In 2012 zijn in 20 situaties aanschrijvingen gedaan op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Verder zijn twee dwangsombeschikkingen opgesteld. Wat betreft de urenverantwoording kan opgemerkt worden dat ongeveer tweederde van de geplande toezichtsen handhavingsuren daadwerkelijk zijn gebruikt. Overzicht van overtredingen In 2012 zijn in totaal 20 zaken opgepakt. Twee zaken hebben uiteindelijk geresulteerd in het opleggen van een last onder dwangsom. De overige zaken zijn opgelost zonder het inzetten van het handhavingstraject.

8

Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. De gemeente meldt al haar toepassingen die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit; 2. Vijftien handhavingszaken oppakken. Conclusie ten aanzien van gestelde doelen Ten aanzien van de eerste doelstelling kan opgemerkt worden dat aan de doelstelling is voldaan. Alle grondwerken zijn voor aanvang gemeld. Uit bijlage 4 is echter wel op te maken dat bij ĂŠĂŠn van de meldingen de kwaliteit van de toe te passen grond niet (tijdig) was aangetoond. Aan de tweede doelstelling is voldaan.


2.3 Permanente bewoning van recreatiewoningen Inleiding De gemeente telt drie recreatieparken die voor een gedeelte permanent bewoond worden. Het gaat om het Groene Kwadrant in Rutten, Craneburcht in Luttelgeest en De Voorst in Kraggenburg.

Dit is in het kader van het bestemmingsplan niet toegestaan. Om die reden zijn deze parken regelmatig gecontroleerd op permanente bewoning.

2.3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Toezichtstaken Controleronde langs recreatieterreinen

Gepland 23

Uitgevoerd 29

Handhavingstaken Voornemen tot oplegging dwangsombeschikking Oplegging dwangsombeschikkingen

Gepland - -

Uitgevoerd 3 0

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van alle taken

Gepland 685

Uitgevoerd 481

In 2012 is verder uitvoering gegeven aan de handhaving op de permanente bewoning van recreatiewoningen. Hierbij zijn drie voornemens tot oplegging van een dwangsom opgesteld. Geen van deze voornemens hebben uiteindelijk tot een handhavingsbeschikking geleid. Door het opstellen van voornemens tot oplegging van een dwangsom zijn ook overtredingen opgelost. Verder lopen naar aanleiding daarvan nog onderzoeken waarbij de bewoners mogelijk voor een persoonlijke gedoogbeschikking in aanmerking komen.

Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 is de volgende doelstelling geformuleerd: 1. Tegen alle tot op heden bij de gemeente bekende illegale gevallen van bewoning is een dwangsom opgelegd. Conclusie ten aanzien van gestelde doelen Wanneer sprake is van voldoende bewijs van daadwerkelijke permanente bewoning, dan wordt bestuursrechtelijke handhaving ingezet. Er is sprake van een proces waarbij de daadwerkelijke situatie verandert en continu afgewogen moet worden of er sprake is van voldoende bewijs. Dat betekent dat niet voor ieder geval, waarin vermoedens aanwezig zijn bestuursrechtelijke handhaving wordt ingezet.

9


2.4 Huisvesting van buitenlandse werknemers Inleiding Arbeidsmigranten is een onderwerp dat volop in de (politieke) belangstelling blijft staan binnen de gemeente. In 2012 is het Beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder vastgesteld. Regulering van de huisvesting van arbeidsmigranten in de kernen van dorpen en wijken en het buitengebied maakt een belangrijk onderdeel uit van dit beleid. De grondhouding hierbij is dat arbeidsmigranten welkom zijn in Noordoostpolder.

Toezichtstaken Controlebezoeken bij bekende adressen t.b.v. dossieropbouw

Gepland

Uitgevoerd

-

17

Handhavingstaken Voornemen tot oplegging dwangsombeschikkingen Opstellen dwangsombeschikkingen

Gepland

Uitgevoerd

- -

7 1

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van toezicht en handhaving

Gepland

Uitgevoerd

838

347

Toezicht en handhaving Daar waar sprake is van excessen op het gebied van overbewoning en waar de (brand-)veiligheid in het geding is, zal zonder meer handhavend worden opgetreden. Daarnaast zullen naar aanleiding van meldingen (o.a. van belastingdienst, politie etc.) nieuwe adressen worden bezocht. Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 is de volgende doelstelling geformuleerd: • In 2012 worden 15 gevallen, waarbij sprake is van illegale bewoning, opgepakt.

10

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Ten behoeve van dossieropbouw zijn bekende adressen en nieuwe adressen die bekend werden naar aanleiding van meldingen of klachten bezocht. Daarbij is voornamelijk gecontroleerd op aspecten van (brand)veiligheid en overlast bijvoorbeeld ten gevolge van overbewoning. Hierna is zo nodig overgegaan tot aanschrijvingen en het starten van het handhavingstraject.

Conclusie ten aanzien van gestelde doelen Er zijn tenminste 15 adressen, waar (mogelijk) sprake was van illegale bewoning, bezocht. Hierbij werd vooral gekeken of er sprake was van woonoverlast, en/of (brand-) onveilige situaties. Afhankelijk van de situatie is van geval tot geval bekeken of de toezichtbezoeken leidden tot handhavingszaken.


2.5 Milieu-inrichtingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het toezicht op- en de handhaving van milieu-inrichtingen.

Het milieutoezicht in de vorm van bedrijfscontroles is uitgevoerd door de Milieusamenwerking Flevoland (MSF).

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Toezichtstaken Uitvoeren milieucontroles Uitvoeren hercontroles en (pre) dwangsomcontroles

Gepland p.m.

Uitgevoerd 146

p.m.

90

Handhavingstaken Voornemen tot oplegging dwangsombeschikking Oplegging dwangsombeschikkingen

Gepland

Uitgevoerd

- -

18 5

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van controles door de MSF Uren voor administratief juridische ondersteuning

Gepland

Uitgevoerd

2.900

2.934

1.111

1.064

Verscherpt toezicht risicobedrijven Op basis van gegevens van uitgevoerde risicoanalyses is in 2012 een top 5 samengesteld van bedrijven in Noordoostpolder waar met gevaarlijke stoffen wordt omgegaan. Deze bedrijven zijn in 2012 tweemaal onaangekondigd gecontroleerd op milieu- en brandveiligheidsvoorschriften. Tijdens de eerste onaangekondigde controle zijn een aantal geringe overtredingen geconstateerd. Tijdens de tweede controle in november 2012 bleken alle tekortkomingen ongedaan gemaakt. Tijdens de tweede controle is vooral ook aandacht besteed of juiste keuringscertificaten van sprinklers en andere blussystemen in orde waren.

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding De MSF heeft 146 milieucontroles en 90 hercontroles uitgevoerd binnen het aantal uren dat ze hiervoor gekregen heeft in 2012. Verder zijn er iets minder uren besteed aan handhaving dan gepland was. De handhaving heeft 18 maal geresulteerd in een voornemen tot oplegging van een dwangsom. Uiteindelijk hebben 5 van deze voornemens daadwerkelijk geresulteerd in een dwangsombeschikking.

11


Overzicht van milieucontrolepunten en overtredingen Controle Omschrijving punt controlepunt CP 13 CP 15 CP 10 CP 17 CP 22 CP 23

Aantal keer gecontroleerd

Aantal keer overtreden

Percentage overtredingen

15

8

53

25

9

36

13

4

31

55

13

24

19

4

21

32

3

9

Opslag van propaan Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking, niet zijnde ontplofbare stoffen Afleveren van brandstoffen bij openbare tankstations Opslaan van stoffen in opslagtanks In werking hebben van een stookinstallatie In werking hebben van een koelinstallatie

(Alleen controlepunten die meer dan 10 maal zijn gecontroleerd zijn meegenomen)

Milieuovertredingen

Percentage overtredingen

60

53

50 40

36 31

30

24

20

21 9

10 0 CP13

CP15

CP10

CP17

CP22

CP23

Controlepunten

Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen De in 2012 meest geconstateerde overtreding had betrekking op de opslag van propaan. Hierbij kan vooral gedacht worden aan opslagtanks bij agrarische bedrijven. Dit onderdeel scoorde in 2011 ook hoog (44 procent). Op de tweede plaats staat nu de opslag van gevaarlijke,

12

niet ontplofbare, stoffen. In 2011 scoorde dit onderdeel het hoogst van allemaal (59 procent). Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 is de volgende doelstelling geformuleerd:


• Bij 85 procent van de gecontroleerde bedrijven worden na de tweede controle (hercontrole) de voorschriften nageleefd. Conclusie ten aanzien van gestelde doelen In 2012 is bij 85 inrichtingen een tweede controle uitgevoerd. Bij 18 inrichtingen was de overtreding tijdens de tweede controle (hercontrole) nog steeds niet ongedaan gemaakt. Hieruit is af te lijden dat 79 procent van de bedrijven na de tweede controle aan de voorschriften voldeed. Hiermee is net niet voldaan aan het gestelde doel. Wel kan worden opgemerkt dat ten opzichte van 2011 het naleefgedrag door bedrijven in het afgelopen jaar is verbeterd. In 2011 voldeed namelijk maar 66 procent van de bedrijven aan de voorschriften nadat ze voor de tweede keer waren gecontroleerd.

13


2.6 Brandveiligheid Inleiding Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. de brandveiligheid. In 2012 had de hoogst scorende overtreding betrekking op de brandmeldinstallatie die vaak niet gekeurd was (30 constateringen in 2012 tegen

20 constateringen in 2011). De overtredingen m.b.t. het op orde hebben van het logboek, wat in 2011 het meest was overtreden (35 constateringen), scoorde in 2012 een stuk lager (9 constateringen).

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Toezichtstaken Controles bij cat. 1 objecten Controles bij cat. 2 objecten Controles bij cat. 3 objecten Controles bij cat. 4 objecten TOTAAL

Gepland 3 controles bij 1 object 100 controles bij 50 objecten 226 controles bij 226 objecten 26 controles bij 52 objecten 355 controles bij 329 objecten

Uitgevoerd 10 controles bij 11 objecten 83 controles bij 104 objecten 40 controles bij 172 objecten 4 controles bij 44 objecten 137 controles bij 331 objecten

In de loop van 2012 zijn de te controleren objecten aan de hand van het Bouwbesluit 2012 en de PREVAP gecontroleerd op hun status. Daarbij is gebleken dat een aantal te controleren objecten in een andere categorie thuis hoorden. Op grond hiervan heeft een herverdeling plaatsgevonden. Dit verklaart waarom de aantallen geplande en uitgevoerde controles en aantallen objecten per categorie verschillen.

Handhavingstaken Voornemen tot oplegging dwangsombeschikking Oplegging dwangsombeschikkingen

Gepland - -

Uitgevoerd 56 11

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van alle taken

Gepland 1453

Uitgevoerd 1237

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Op basis van de bovenstaande tabel met taken is te concluderen dat niet alle geplande controles zijn uitgevoerd. Alle gebouwen in categorie 2 dienen op basis van de PREVAP methodiek 2 maal per jaar gecontroleerd te worden. Omdat het aantal categorie 2 objecten op grond van de herindeling zijn verdubbelt, is de gewenste controlefrequentie niet

14

gehaald. Ook binnen het bestand van categorie 3 & 4 objecten is de gewenste controlefrequentie op grond van de PREVAP methode niet behaald. Het niet behalen van de gewenste controlefrequenties is mede te verklaren doordat de toezichthouder voor categorie3 & 4 objecten langere tijd afwezig is geweest in 2012.


Overzicht van controlepunten en overtredingen brandveiligheid Controle Omschrijving punten controlepunten CP 7 CP 12 CP 11 CP 21 CP 10 CP 5 CP 14 CP 20 CP 8 CP 18

Aantal keer gecontroleerd

Aantal keer overtreden

Percentage overtredingen

87 126

30 37

35% 29%

93

25

27%

33 127 114 125 103

9 29 25 17 11

27% 23% 22% 14% 11%

56 13

5 1

9% 8%

Brandmeldinstallatie Nood- en transparant- verlichting Ontruimingsinstallatie- en plan Logboek Ontvluchting Compartimentering Kleine blusmiddelen Overig (communicatie/ hinder) Rookmelders woonfunctie Droge blusleidingen

Percentage overtredingen

Overtredingen brandveiligheid 40

35 29

30

27

27

23

22

20

14

10

11

9

8

CP8

CP18

0 CP7

CP12

CP11

CP21

CP10

CP5

CP14

CP20

Controlepunten

15


Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen In 2012 zijn overtredingen die betrekking hadden op de brandmeldinstallatie het meest geconstateerd. In 35 procent van de gevallen dat hierop gecontroleerd werd is een overtreding geconstateerd. Meestal betrof de overtreding het niet tijdig laten keuren van de brandmeldinstallatie. In 2011 scoorde overtredingen m.b.t. de brandmeldinstallatie ook al hoog (20 gevallen). Nood- en transparantverlichting scoorden in 2012 ook hoog. Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. In 2011 werd bij de eerste controle in 64 procent van de gevallen ĂŠĂŠn of meerdere overtredingen geconstateerd. In 2012 moet dit percentage rond 50 procent liggen; 2. Alle geconstateerde overtredingen zijn ongedaan gemaakt.

16

Conclusie ten aanzien van de gestelde doelen In 2012 zijn 137 controles uitgevoerd. 73 van deze controles hebben een vervolg gekregen in de vorm van een hercontrole. Het gaat om een percentage hercontroles van 53 procent. Hiermee is de doelstelling net niet behaald. Wel is ten opzichte van 2011 een verbetering te zien in het naleefgedrag. Aan doelstelling 2 is niet voldaan. Door het uitvallen van een toezichthouder, belast met categorie 3 & 4 objecten, zijn een aantal hercontroles open blijven staan. Ook een aantal hercontroles van de tijdelijke vervanger van de desbetreffende toezichthouder staan nog open. Deze openstaande hercontroles krijgen momenteel prioriteit.


2.7 Slopen Inleiding In deze paragraaf komt het toezicht op- en de handhaving van sloopwerken aan de orde.

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Toezichtstaken Sloopwerken controleren

Gepland 140

Uitgevoerd • 70 locaties bezocht; • 295 sloopmeldingen/ vergunningen afgehandeld

Handhavingstaken Voornemen dwangsombeschikkingen Opleggen dwangsombeschikkingen Asbestgerelateerde processen verbaal

Gepland - - 5

Uitgevoerd 0 0 3

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van alle taken

Gepland 722

Uitgevoerd 696

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding In het HUP is het toezicht op 140 sloopwerken gepland. Uiteindelijk zijn er 70 sloopwerken in 2012 bezocht en zijn 295 sloopmeldingen- en

vergunningen afgehandeld. In 2012 is niet bestuursrechtelijk opgetreden. Wel zijn 3 processen verbaal opgemaakt. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn iets minder uren besteed dan gepland in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012.

17


Overtredingen bij sloop Controle Omschrijving punt controlepunt CP 13 CP 1 CP 15 CP 14

Aantal keer gecontroleerd

Aantal keer overtreden

Percentage overtredingen

81 77

48 43

59 56

221

17

8

234

16

7

Voltooiing sloop gemeld Aanvang sloop gemeld Kopie stortbon(nen) ontvangen binnen twee weken Kopie vrijgaverapport ontvangen binnen twee weken

Overtredingen bij sloop

Percentage overtredingen

60

59

56

50 40 30 20 10

8

7

CP15

CP14

0 CP13

CP1 Controlepunten

Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen Met name het melden van de aanvang van de sloopwerkzaamheden (56 procent) en de voltooiing hiervan (59 procent) wordt in veel gevallen nagelaten. Dit heeft nadelige gevolgen voor het toezicht op de sloopwerkzaamheden en de eindcontrole. In mindere mate zijn overtredingen geconstateerd voor wat betreft het aanleveren van stortbonnen (8 procent) en vrijgaverapporten (7 procent).

18

Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 is de volgende doelstelling geformuleerd: • Vijfenzeventig procent meldt spontaan het begin van de sanering en verstrekt een vrijgave en stortbon.


Conclusie ten aanzien van gestelde doelen Gesteld kan worden dat de doelstelling gedeeltelijk behaald is. In meer dan 75 procent van de gevallen is de vrijgave van het terrein tijdig geregeld en zijn de stortbonnen aangeleverd. De doelstelling voor wat betreft het melden van de aanvang van de sloopwerkzaamheden is niet behaald. In de loop van 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden. Op grond hiervan zijn de bovengenoemde onderdelen, inclusief de vrijgave van een terrein, wettelijk afdwingbaar geworden. Dit was voorheen niet mogelijk. De verwachting is dat dit het beeld van de naleving positief zal be誰nvloeden in de toekomst.

19


2.8 Structuurbepalende houtopstanden Inleiding In deze paragraaf komt het toezicht op- en de handhaving van erfsingels aan de orde. Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Het toezicht op de erfsingels wordt uitgevoerd door de Toezichthouder groen van cluster Wijkbeheer. Hij heeft hierover nauw contact met cluster Handhaving. Op het moment dat een eigenaar niet over wil gaan tot het inplanten van een erfsingel, dan kan de Toezichthouder groen de zaak overdragen aan cluster Handhaving.

Toezichtstaken Aantal gecontroleerde erfsingels

Gepland -

Uitgevoerd 90

Handhavingstaken Voornemen dwangsombeschikkingen Opleggen dwangsombeschikkingen

Gepland - -

Uitgevoerd -

Gepland Toezicht: 319 Handhaving: 290

Uitgevoerd Toezicht: 255 Handhaving: 219

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van alle taken

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding In 2012 zijn circa 90 erfsingels gecontroleerd. In 2012 heeft geen van de controles geleid tot een handhavingszaak. Geconstateerde overtredingen In 2012 zijn geen overtredingen geconstateerd voor wat betreft erfsingels. Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Inzicht in naleefgedrag; 2. Vastleggen van een handhavingsstrategie (beleidsregel). Conclusie ten aanzien van gestelde doelen Aan doelstelling 1 is voldaan. Door het uitvoeren van 90 controles op erfsingels is een goed beeld ontstaan van het naleefgedrag. Geconcludeerd kan worden dat de meeste eigenaren

20

de vergunningsvoorschriften niet nakomen. Pas als er een gesprek heeft plaatsgevonden over de inplant na gereedmelding van het gebouw wordt er een afspraak gemaakt met de eigenaar. Ongeveer 70 procent komt deze afspraak na. In het vervolggesprek komt ongeveer 20 procent van die laatste 30 procent de afspraak na. 10 procent zijn moeilijke gevallen. Doestelling 2 is behaald. In 2012 is de Beleidsregel instandhouding landschappelijke beplantingen Noordoostpolder tot stand gekomen. In deze beleidsregel geeft het college o.a. aan hoe zij handhavend zullen optreden bij overtreding van de bomenverordening; zowel bij kappen zonder vergunning als bij niet naleven van de vergunningvoorschriften.


2.9 APV- & ASV taken Inleiding De twee handhavingsopgaven die in deze paragraaf worden behandeld zijn Overlastfeiten Bestuurlijke strafbeschikking APV en Overlastfeiten Bestuurlijke strafbeschikking Afvalstoffenverordening. Hieronder wordt aangegeven welke werkzaamheden in dit kader zijn uitgevoerd, hoeveel uren dit heeft gekost en of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Overlastfeiten Bestuurlijke strafbeschikking APV In het HUP 2012 is aangegeven dat de Bestuurlijke strafbeschikking ingezet wordt voor de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Op basis van een uitgevoerde prioritering van de

Urenverantwoording Overlastfeiten BSB APV Overlastfeiten BSB Asv

Bestuurlijke strafbeschikking APV gerelateerde overtredingen Asv gerelateerde overtredingen Overtredingen m.b.t. persoonsidentificatie Parkeergerelateerde overtredingen TOTAAL

93 overlastfeiten die bestraft kunnen worden met een strafbeschikking is een top 12 kleine ergernissen samengesteld waar de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) actief tegen optreden. In deze top 12 staan o.a. overtredingen m.b.t. honden en afvalgerelateerde overtredingen. Overlastfeiten Bestuurlijke strafbeschikking Afvalstoffenverordening In 2012 hebben de BOA’s de volgende werkzaamheden uitgevoerd op dit gebied: • Wekelijks in Emmeloord een vaste afvalronde rijden met Concern voor Werk; • Het afhandelen van klachten wat betreft het dumpen/ verkeerd aanbieden van afval; • Voorkomen dat afvalcontainers te lang aan de openbare weg staan; • Optreden tegen het plaatsen van materialen op/ aan de openbare weg zonder toestemming hiervoor.

Gepland 1115 725

Uitgevoerd 946 409

Aantal uitgeschreven strafbeschikkingen 23 151 2 852

Percentage

1028

100

2,2 14,7 0,2 82,9

21


Handhaving door middel van de Bestuurlijke strafbeschikking In de tweede helft van 2011 heeft de gemeente de beschikking gekregen over de Bestuurlijke strafbeschikking. Aan de hand van deze bevoegdheid kunnen BOA’s voor allerlei kleine overtredingen in de openbare ruimte geldboetes opleggen tot een maximum van € 440,-. Omdat het mogelijk is geworden om strafrechtelijk (door middel van de Bestuurlijke strafbeschikking) op te treden, is in 2012 niet meer bestuursrechtelijk opgetreden tegen afvalgerelateerde overtredingen. Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Veruit de meeste boetes (83 procent) zijn uitgeschreven voor parkeerovertredingen. In 15 procent van de gevallen betrof het een afvalgerelateerde boete. Voor APV gerelateerde overtredingen zijn relatief weinig boetes uitgeschreven (ruim 2 procent van de gevallen). Voor het uitvoeren van de taken in het kader van de APV zijn 169 uur minder gebruikt dan gepland. De oorzaak hiervan is vooral toe te schrijven aan de onderbezetting (ziekte en vacature) van de BOA’s gedurende een periode in 2012.

Soort overtreding Straatafval niet in afvalbak Storten asbest Storten algemeen Ander afval in speciaal geplaatste afvalbak Huishoudelijk afval anders aanbieden dan voorgeschreven Onjuist aanbieden huishoudelijk afvalverzamelcontainers Onjuist aanbieden huishoudelijk afval TOTAAL

22

Voor het uitvoeren van de taken in het kader van de Afvalstoffenverordening is ruim 300 uur minder gebruikt dan gepland. De oorzaak hiervan is vooral toe te schrijven aan de onderbezetting (ziekte en vacature) van de BOA’s gedurende een periode in 2012. Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn geen doelstellingen geformuleerd voor het toezicht op- en handhaven van de APV. Voor de Asv zijn de volgende twee onderstaande doelstellingen geformuleerd. 1. Minimaal 60 strafbeschikkingen uitschrijven voor afvalgerelateerde overtredingen; 2. Het aantal gevallen van illegale afvaldump terugbrengen naar 75 gevallen. Aan doelstelling 1 is voldaan in 2012. In dat jaar zijn in totaal 151 afvalgerelateerde overtredingen beboet. Doelstelling 2 is niet behaald. Op basis van onderstaande tabel is vast te stellen dat in de periode van mei 2012 tot en met december 2012 al 150 constateringen van afvaldump zijn gedaan door de BOA.

Aantal constateringen in de periode mei 2012 t/m december 2012 81 1 15 2 7 40 4 150


2.10 Evenementen Inleiding Omdat er jaarlijks een aantal grote evenementen worden georganiseerd is in 2012 een handhavingsopgave opgenomen specifiek voor evenementen.

Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden hiervoor zijn uitgevoerd en hoeveel tijd hieraan besteed is.

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van alle taken

Uitgevoerde werkzaamheden Op basis van de in 2012 uitgevoerde prioritering van de handhavingsthema’s scoorden drie evenementen hoog, te weten de Tank S Rally, Pieperfestival en Oordfestival. Bij deze evenementen zouden controles worden uitgevoerd in de opbouwfase (brandveiligheidsaspecten) en de uitvoeringsfase (vergunningvoorwaarden en overlastfeiten op grond van de APV). Toezicht in de opbouwfase: Bij het Pieperfestival en Oordfestival zijn controles uitgevoerd in de opbouwfase. Bij de Tank S Rally was dit niet aan de orde omdat het een buitenevenement betreft. Toezicht in de uitvoeringsfase: De BOA heeft toezicht gehouden bij de Tank S rally. In overleg met de politie zijn bepaalde vergunningsvoorwaarde gecontroleerd. Ook is tijdens dit evenement gecontroleerd op de top 12 van de overlastfeiten op basis van de APV. De overige evenementen zijn niet gecontroleerd. Reden hiervoor was dat er gedurende een periode in 2012 onderbezetting was bij de BOA’s door ziekte en een vacature.

Gepland 73

Uitgevoerd 33

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Het geplande toezicht in de opbouwfase is uitgevoerd. Het geplande toezicht in de uitvoerfase is alleen uitgevoerd bij de Tank S Rally. In verband met (tijdelijke) onderbezetting zijn het Pieperfestival en Oordfestival niet door de BOA’s bezocht in de uitvoerfase. Er zijn minder uren besteed aan het toezicht op evenementen dan gepland. Dit is vooral te verklaren door het feit dat de BOA niet tijdens alle evenementen toezicht heeft kunnen uitvoeren. Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 is de doelstelling geformuleerd dat bij evenementen de voorwaarden t.a.v. de brandveiligheid volledig worden nageleefd. Deze doelstelling is niet behaald in 2012. In de opbouwfase zijn het Pieperfestival en Oordfestival wel bezocht in het kader van de brandveiligheid. In de uitvoeringsfase zijn de genoemde evenementen niet gecontroleerd op de naleving van de brandveiligheid.

23


2.11 Kinderopvang Inleiding Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Hierin is de gemeente verantwoordelijk gesteld voor het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang. Het feitelijk toezicht wordt op grond van de wet door de GGD

uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het toezicht op- en de handhaving van de kinderopvang.

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding

Toezichtstaken Uit te voeren controles: Inspecties BSO, KDV & GOB Onderzoek nieuwe melding Vervolginspectie PD Nader onderzoek Incidenteel onderzoek Onderzoek gastouders Onderzoek peuterspeelzalen TOTAAL Voornemen tot oplegging dwangsombeschikking

Urenverantwoording Uren voor administratief juridische ondersteuning

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Begin 2012 was de verwachting dat ongeveer 240 controles in het kader van de kinderopvang uitgevoerd moesten worden dat jaar. Uiteindelijk zijn 181 controles uitgevoerd. In 2012 zijn geen vervolginspecties en incidentele onderzoeken uitgevoerd die wel gepland waren. Als gevolg hiervan vielen de geplande kosten van ruim 142.000,- voor de inhuur van de GGD â‚Ź64.000 lager uit en kwamen de uiteindelijke kosten voor de inhuur van de GGD uit op â‚Ź78.000,-.

24

Geplande controles

Uitgevoerde controles

37 7 10 35 20 120 12

35 5 0 7 0 122 12

241

181

-

2

Gepland 628

Uitgevoerd 688

Naar aanleiding van de uitgevoerde controles zijn twee voornemens tot het opleggen van een dwangsombeschikking opgesteld. Geen van deze voornemens hebben geresulteerd in een dwangsombeschikking. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal locaties waar al dan niet overtredingen zijn geconstateerd.


Overzicht van overtredingen Aantal locaties waar in het jaarlijkse onderzoek geen tekortkomingen zijn geconstateerd Aantal locaties waar in het jaarlijkse onderzoek één/ meer tekortkomingen zijn geconstateerd TOTAAL

Kinderdag- BSO’s Gastouder- Gast verblijven bureaus ouders 8 13 2 75

Peuter speelzalen 2

7

5

0

9

5

15

18

2

84

7

Conclusie ten aanzien van geconstateerde overtredingen Geconcludeerd kan worden dat er relatief veel overtredingen in 2012 zijn geconstateerd bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangen. Al deze overtredingen zijn ongedaan gemaakt. Doelstellingen Voor deze handhavingsopgave zijn geen doelstellingen geformuleerd in het HUP.

25


2.12 Klachtenafhandeling Inleiding In deze paragraaf komen de klachten aan bod. De input voor de klachten kan door burgers geleverd worden, maar ook door constateringen van toezichthouders en bestuurlijke wensen.

Uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding

Werkzaamheden Aantal af te handelen klachten

Gepland Circa 250

Uitgevoerd 287

Urenverantwoording Uren voor uitvoering van alle taken

Gepland 3754

Uitgevoerd 2306

Conclusie ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden en urenbesteding Op basis van de bovenstaande cijfers kan geconcludeerd worden dat er iets meer klachten binnen zijn gekomen dan verwacht. Verder is maar ruim 60 procent van de geplande uren gebruikt voor het afhandelen van de klachten.

Overzicht van klachten Geregistreerde klachten in 2011 Afvalgerelateerde klachten Bouwgerelateerde klachten APV-gerelateerde klachten Sloopgerelateerde klachten Bestemmingsplangerelateerde klachten Milieugerelateerde klachten Overige klachten TOTAAL

Aantallen 67 2 162 1 19 23 13 287

Een meer gedetailleerd overzicht van de klachten is terug te vinden in bijlage 1.

26


Doelstellingen In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Handhavingsverzoeken worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld; 2. De behandelend ambtenaar neemt binnen 2 werkdagen na indiening van de klacht contact op met de klager. Conclusie ten aanzien van gestelde doelen Aan beide doelstellingen is, zover is na te gaan, voldaan in 2012. De handhavingsverzoeken zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld, al dan niet na een toegestane verlenging van de termijn. Indieners van een klacht zijn binnen 2 werkdagen benaderd door de ambtenaar die de klacht in behandeling heeft. In de loop van 2013 wordt het mogelijk om in Squit XO het afhandelingsproces van handhavingsverzoeken te registreren. Op basis hiervan kan over 2013/ 2014 meer informatie gegeven worden over de afhandeling van de handhavingsverzoeken.

27


3. Toezicht op eigen organisatie Inleiding EĂŠn van de eisen aan het handhavingsjaarverslag is dat de gemeente verantwoording aflegt wat betreft het toezicht en de handhaving van haar eigen organisatie. Hieronder wordt een overzicht gegeven welke gemeentelijke controles zijn uitgevoerd in het kader van de brandveiligheid, de milieu-, bouw- en sloopwetgeving en het Besluit bodemkwaliteit. Tevens worden de bevindingen van de controles weergegeven. Beeld per werkveld Bouwtoezicht op gemeentelijke bouwwerken In 2012 zijn een aantal controles uitgevoerd bij de uitbreiding van de Bosbadhal. Verder is het plaatsen van een reclamezuil aan de Montageweg gecontroleerd en het plaatsen van een reclamebord langs de A6. Ook is de bouw van een wachthuisje op het gemeentelijk afvalscheidingsstation gecontroleerd. Verdere informatie hierover staat in bijlage 3. Toezicht op gemeentelijk grondverzet In 2012 zijn 6 gemeentelijke werken gecontroleerd. Bij een van deze werken was de kwaliteit nog niet (voldoende) aangetoond bij aanvang van de werkzaamheden. Bij de overige werken zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Verdere informatie hierover staat in bijlage 4.

28

Brandveiligheidstoezicht op gemeentelijke gebouwen In 2012 is kinderdagverblijf Schanulleke in Emmeloord, het Muzisch centrum in Emmeloord, Dorpshuis De Bosfluiter in Luttelgeest, Dorpshuis Mierenhoop in Nagele en Hockeyclub De Meeuwen in Emmeloord gecontroleerd. Bij de eerste vier gebouwen zijn overtredingen geconstateerd. Verdere informatie hierover staat in bijlage 5. Milieutoezicht op gemeentelijke inrichtingen In 2012 zijn geen gemeentelijke milieuinrichtingen gecontroleerd. Aan de hand van de periodiek uitgevoerde milieurisicoanalyse wordt bepaald welke inrichtingen worden gecontroleerd. Slooptoezicht op gemeentelijke objecten In 2012 is toezicht gehouden op het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit het gemeentehuis. Verdere informatie hierover staat in bijlage 6.


29


Bijlage 1: Klachtenzaken Klachten over afval (ASV) Niet nader gespecificeerd Totaal

67 67

Klachten over bouwen zonder / in afwijking v.d. vergunning Bouw zonder vergunning Totaal

2 2

Klachten over overtreding APV Overlast honden Parkeren Verrommeling openbare ruimte Overig Totaal

Klachten over slopen zonder / in afwijking v.d. vergunning Niet gespecificeerd Totaal

1 1

Klacht over strijdig gebruik bestemmingsplan Niet gespecificeerd Totaal

19 19

Klacht over strijdigheden milieuwetgeving Bodem Geur Slagschaduw Niet gespecificeerd Totaal

19 1 1 2 23

Overige klachten Overig Totaal

13 13

Eindtotaal aantal klachten

30

51 88 1 22 162

287


Bijlage 2: Overzicht resultaten optreden BOA APV gerelateerde overtredingen Honden Overige Totaal

Bekeuringen 6 17 23

Waarschuwingen 40 42 82

Halt verwijzingen -

Waarschuwingen 20 - - 2 22

Halt verwijzingen

Waarschuwingen 20 - 3 23

Halt verwijzingen -

Waarschuwingen 47 4 6 57

Halt verwijzingen -

Asv gerelateerde overtredingen Straatafval Onjuist aanbieden Foutief aanbieden Overige Totaal

Bekeuringen 60 34 50 7 151

10

Overtredingen m.b.t. persoonsidentificatie Opgeven valse naam Niet geven van de ID Overige Totaal

Bekeuringen 1 1 - 2

Parkeergerelateerde overtredingen Parkeren Elektrische schijf Overige Totaal

Bekeuringen 800 7 45 852

Opmerking: • Waarschuwingen zijn pas vanaf 1 mei 2012 geregistreerd. • HALT verwijzingen vanaf 15 november 2012 toegepast.

31


Bijlage 3: Overzicht bouwcontroles gemeentelijke bouwwerken Bouwactiviteiten

32

Gecontroleerde bouwlocaties Boslaan 28, uitbreiden Bosbadhal

Datum controle 2-07-2012 9-07-2012 26-07-2012 24-08-2012 4-09-2012 24-09-2012 13-11-2012

Bevindingen Heiwerk: akkoord Heiwerk: akkoord Mogelijke beschadiging mantelbuizen door trilling heiwerk Bespreking brandveiligheid Controle wapening funderingsbalken: enkele opmerkingen Controle wapening beganegrondvloer Controle staalconstructie: geen opmerkingen

Montageweg 3, plaatsen reclamezuil

10-10-2012

Geen berekening, stabiliteit wel verzekerd

Montageweg 5, wachthuisje

10-10-2012

Geen opmerkingen

De Schelling, reclamebord

Juli 2012

Bord verwijderd

De Schelling, reclamebord langs A6

19-12-2012

Sprake van illegale bouw. Tijdelijke vergunning verleend voor de bouw van het bord.


Bijlage 4: Overzicht controles op gemeentelijk grondverzet Grondverzet Gecontroleerde locaties Kruidenbuurt Emmeloord

Datum controle 16-05-2012

Bevindingen Geen vervolgactie

Baanplein Ens

26-06-2012 03-07-2012

Vervolgactie, m.b.t. aantonen kwaliteit Geen overtreding

Driesprong/Wolfshoek Emmeloord

05-06-2012 (admin. controle)

Formeel was geen melding benodigd i.v.m. werken met gesloten grondbalans. Werkzaamheden reeds afgerond toen de melding gedaan is

Baanplein Ens

31-07-2012

Geen vervolgactie

Meldestraat 2 Emmeloord

17-12-2012

Grond ligt nog op locatie. Navraag heeft opgeleverd dat de grond in 2012 afgevoerd zal worden

Nabij Meldestraat 2 Emmeloord

10-12-2012

Werkzaamheden afgerond

33


Bijlage 5: Overzicht brandveiligheidscontroles gemeentelijke gebouwen Brandveiligheid Gecontroleerde locaties Kinderdagverblijf Schanulleke De Griend 9 Emmeloord

34

Datum controle 11-6-2012

Bevindingen Geconstateerde overtredingen: • Overtreding t.a.v. de brandmeldinstallatie • Overtreding t.a.v. ontruimingsinstallatie- en plan • Overtredingen t.a.v. ontvluchting Overtredingen zijn ongedaan gemaakt

Muzisch Centrum 11-12-2012 Harmen Visserplein 2 Emmeloord

Geconstateerde overtredingen: • Overtreding t.a.v. zelfsluitende deuren Overtreding is ongedaan gemaakt

Dorpshuis De Bosfluiter Amazonestraat 46 Luttelgeest

18-12-2012

Geconstateerde overtredingen: • Overtreding nood- en transparantieverlichting • Overtreding t.a.v. ontvluchting Overtredingen zijn ongedaan gemaakt

Dorpshuis Mierenhoop Lucernehof 58 Nagele

07-06-2012

Geconstateerde overtredingen: • Overtreding t.a.v. zelfsluitende deuren • Overtreding t.a.v. rookmelders • Overtreding ontvluchting • Overtreding nood- en transparantieverlichting • Overtredingen t.a.v. brandslanghaspels en brandtoestellen Overtredingen zijn ongedaan gemaakt

HC de Meeuwen Sportlaan 87B Emmeloord

07-02-2012

Geen overtredingen geconstateerd


Bijlage 6: Overzicht sloopcontroles

gemeentelijke gebouwen Slopen Gecontroleerde locaties Harmen Visserplein 1, Emmeloord

Datum controle 8-10-2012

Bevindingen Vrijgave te laat

35


Gemeente Noordoostpolder Harmen Visserplein 1 8302 BW Emmeloord T: 0527 - 633 911 E: info@noordoostpolder.nl I: www.noordoostpolder.nl Juli 2013

Gemeente Noordoostpolder Handhavingsjaarverslag 2012  

Het handhavingsjaarverslag 2012 van Gemeente Noordoostpolder.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you