Page 1

“WE HALEN DE NEN” OMGEVING NAAR BIN

SCPO IN 2017 BIJZONDER GOED ONDERWIJS IN DE BUURT CHRISTELIJKE IDENTITEIT


SPRANKELEND

LEREND BRUISEND INSPIREREND


juni 2018

Beste relatie van SCPO, Velen van u weten het al jaren: SCPO biedt bijzonder goed onderwijs in bijna alle dorpen in de gemeente. Leerlingen halen het maximale uit zichzelf en leerkrachten investeren met overtuiging in de kwaliteit van het onderwijs en een veilige sociale omgeving. Ik ben nu ruim een jaar verbonden aan de stichting en ik ben er trots op te mogen werken voor de bruisende scholen van de stichting. Wanneer u het verslag leest, zult u zien dat we - net als voorgaande jaren investeren in een excellente kwaliteit van onderwijs. Op alle niveaus. Nieuw dit jaar is de verdieping in de samenwerking met AVES. AVES biedt onderwijs aan openbare en katholieke scholen en streeft ernaar - net als wij - dat alle leerlingen in Noordoostpolder een goede school vinden in de buurt. Door krachten te bundelen, gaat ons dat zeker lukken. Veel leesplezier! En nodigt het verslag uit tot vragen? Bel gerust. Hartelijke groet, Kristiaan Strijker Voorzitter College van Bestuur SCPO 0527-261263


T R U U B E D IN

SJALOOM

DE SCHALMEI DE REGENBOOG DE KOPERWIEK

DE RANK

DE TRIANGEL In bijna elke dorp in Noordoostpolder staat een school van SCPO (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Noordoostpolder). SCPO biedt christelijk onderwijs in de buurt dat past bij het individuele niveau van iedere leerling.

DE LICHTBOEI ’T KOMPAS SBO DE KLIMBOOM

DE ZEESTER

OP DE WIEKEN

Op 1 oktober 2017 volgden 1.683 leerlingen onderwijs op één van onze 13 scholen, zij kregen les van 159 leerkrachten. Er zijn tien directeuren en 13 ondersteuners. Verder is er een HR-manager, zijn er twee secretarieel/administratieve ondersteuners en bestaat het College van Bestuur uit één medewerker.

4

KLIMOP

HET LICHTSCHIP


KANTELJAAR 2017 was een kanteljaar. Meer dan tevoren richtten we ons op de omgeving en op andere onderwijsinstanties. De samenwerking met AVES hoort daarbij, maar ook de banden met het voortgezet onderwijs, dorpsbelangen en de gemeente. Voorzitter College van Bestuur Kristiaan Strijker: “We halen de omgeving naar binnen. Zo benutten we ontwikkelingen. Het maakt het onderwijs beter en divers.”

MET AVES VERDER Kristiaan Strijker: “Al jaren praten we over nauwere samenwerking. Nu is de tijd rijp om vertrouwen in elkaar uit te spreken. Door samen op te trekken, kunnen we kennis beter inzetten, besparen we kosten en vergroten we het onderwijsaanbod. Voor leraren is het interessant omdat er meer diversiteit ontstaat en het de kansen op doorgroei vergroot. Dit jaar verdiepen we de samenwerking. We gaan concreet aan de slag met de structuur van de organisatie, ouderbetrokkenheid, onderwijskundige vernieuwing en ICT in het onderwijs. Ik ben trots op het proces en het enthousiasme van velen.”

WAAROM WILLEN WE OOK AL WEER SAMENWERKEN? • • • • •

Versteviging kwaliteit van onderwijs Versterking instandhouding van scholen Vergroting basis voor verbinding met partners en maatschappelijke organisaties Vergroting basis voor breed identiteitsgebonden aanbod in elke kern Versterking van het bestuurlijk vermogen en bedrijfsvoering

DE THEMA’S VAN 2017 Ieder jaar pakken we een aantal thema’s op. Dit waren onze speerpunten in het afgelopen jaar. • Van binnen naar buiten. Van andere organisaties leren we en samen bereiken we meer. • Samenwerken met AVES? Omdat we samen meer kennis hebben, meer kunnen aanbieden en diverser zijn. • Onderwijskundige vernieuwing. Nodig, omdat we willen blijven vernieuwen en spiegelen. • Grote ouderbetrokkenheid. Natuurlijk. We ervaren dat we het beste uit leerlingen halen wanneer ouders en leerkrachten zich samen betrokken voelen bij wat leerlingen ervaren op school. • ICT. Wat verandert ons onderwijs erdoor. Om er optimaal gebruik van te maken, investeren we in nieuwe technieken. • Privacy/AVG. Onze leerlingen hebben recht op bescherming van hun gegevens. De nieuwe wet vinden we belangrijk. • Een efficiënt directeurenberaad. Wat kunnen we veel hebben aan de kennis van elkaar.


STRATEGISCH MEERJAREN BELEIDSPLAN De basis voor wat we doen ligt vast in het Strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2020. Het plan heeft vijf pijlers: • Kwaliteit • Variëteit • Talentontwikkeling • Innovatie • Verbinding

NIEUW ONDERWIJSCONCEPT OP DE KLIMOP EEN PRACHTIG NIEUW SCHOOLGEBOUW

Wat een feest was het op woensdag voor de herfstvakantie. CBS De Lichtboei en Kindcentrum Espelervaart openden de vernieuwde Lichtboei. De hele week werd er feest gevierd, met een sponsorloop, een musical, het aanplanten van een ‘schoolboomgaard’ en een heuse feestdag met allerlei activiteiten. In het gebouw mogen leerlingen volop bezig zijn met een brede talentontwikkeling.

De Klimop werkt sinds 2017 met het onderwijsconcept Philon 7. Daarbij krijgen de kinderen onderwijs van alle leerkrachten. Bij rekenen (om een voorbeeld te geven) geeft de vakgespecialiseerde leerkracht een krachtige instructie, waarna de aangeboden stof (zelfstandig) wordt verwerkt in hetzelfde lokaal, zodat de leerkracht, waar nodig, het kind kan helpen. Na deze activiteit gaan de kinderen naar een andere leerkracht om daar bijvoorbeeld taalinstructie te ontvangen. Het kind heeft zo les van iedere leerkracht.

En dit is wat we doen: Kinderen op onze scholen krijgen goed onderwijs. We halen het beste uit kinderen, op intellectueel en sociaal vlak. We leren kinderen hoe zij hun basisvaardigheden en talenten kunnen gebruiken voor zichzelf en voor een ander. Leerlingen op onze scholen horen de bijbelverhalen, zingen en bidden met elkaar. De Christelijke identiteit geeft ruimte, vertaalt zich in het onderwijsaanbod en spiegelt zich in het omgaan met elkaar.

IEDERE SCHOOL EEN KWALITEITSSCHOOL Alle scholen van de stichting zijn vroeg of laat aan de beurt: dan toetsen we de kwaliteit met een interne audit. Dit jaar keken we naar De Zeester, De Triangel en Sjaloom. Ook de Raad van Toezicht toetst de kwaliteit. De leden bezoeken regelmatig scholen, gaan in gesprek met de directeur, intern begeleiders en vragen ouders van de MR naar hun mening. Tot slot kijkt de inspectie met ons mee. Op de Wieken, De Triangel en De Zeester kregen in 2017 bezoek van de inspectie. Elf scholen hebben nu het basisarrangement. Bij twee scholen wacht de inspectie eerst de eindtoets van groep 8 af.

6


KINDEROPVANG IN DE SCHALMEI

In het schoolgebouw van De Schalmei zit sinds ruim een half jaar ook Kinderopvangcentrum Alles Kids. Omdat de school vier klassen heeft, was de school groot genoeg om de deuren open te zetten voor Alles Kids.

DE NATIONALE ONDERWIJSPRIJS 2017

De Rank ging dit jaar voor de nationale onderwijsprijs 2017. Dat kan alleen als de school ook de provinciale prijs al eerder won voor een goede zelfevaluatie. En, dat deed deze school! We zijn er trots op.

HET BESTE UIT IEDER KIND Ieder kind heeft een eigen leerniveau. Daar passen we de lesstof op aan. Hebben leerlingen meer ondersteuning nodig of hulp bij sociale vaardigheden? Dan is er ondersteuning. De IB’er (intern begeleider) kijkt samen met de leerkracht wat nodig is. Zo krijgt hij de juiste handvatten om de leerling passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs geldt ook voor wie makkelijk(er) leert. In de KOM (Kijk-op-mijzelf)groep krijgen leerlingen les op maat. Vanuit 5 scholen van de stichting kwamen in 2017 15 leerlingen samen in De Triangel in Emmeloord. Wie in groep 8 extra uitdaging zoekt, vindt zijn of haar plek bij het Emelwerda College en/of het Zuyderzee Lyceum. In 2017 kozen 9 kinderen voor deze extra uitdaging.

SPECIAAL VOOR TIENERS We kijken samen met het Emelwerda College hoe we een Tienercollege in Noordoostpolder kunnen opzetten. Er is een subsidieaanvraag gedaan en er ligt een business case. Als het aan het SCPO ligt, voegen we het Tienercollege op korte termijn toe aan ons aanbod!

OOK VOOR BIJZONDER ONDERWIJS Lukt het niet om mee te komen op een reguliere school, dan kunnen de leerlingen terecht op de Klimboom. Deze school biedt speciaal basisonderwijs aan. In 2017 gingen 14 kinderen van een reguliere school naar de Klimboom.


KENNIS DELEN Onderwijskundige vernieuwing. Belangrijk. We bundelen daarom kennis in het netwerk interne begeleiders, het netwerk het jonge kind, een netwerk hoogbegaafdheid, het netwerk Samen Leren Inhoud Geven (SLIG), een netwerk kleine scholen en een netwerk leerkrachten groep 8. Leerkrachten investeren ook in zichzelf. Zo haalden vijf leerkrachten het diploma Rekencoördinator op de VIAA in Zwolle. Daarmee krijgt het rekenonderwijs bij De Klimboom, De Regenboog, De Triangel, De Schalmei en De Sjaloom een stevige impuls. Ook directeuren blijven lerend. In 2017 slaagde één directeur voor een masteropleiding en drie directeuren volgden de opleiding Lead like a champion.

OP TV

Het Lichtschip deed mee met de Lang Leve de Muziekshow bij het programma ZAPP op npo 3.

8

DE MEDEWERKERS Tien directeuren en 159 enthousiaste leerkrachten met een grote verantwoordelijkheid. Dat is de basis van onze stichting. Om ziekte op te vangen werken we met een invalpool. Voor een aantal leerkrachten was de pool een mooie opstap naar een vaste baan. Fijn om te zien. En hebben we vragen over een leerling? Dan zij er orthopedagogen, therapeuten, onderwijsassistenten en studenten van Windesheim en ROC Friese Poort. Ook bieden we een plek aan wie lastig zelf een baan kan vinden. Onderhoudsklussen en schoonmaaktaken besteden we uit aan Concern voor Werk.

VERBOUWINGEN Een goede schoolomgeving verhoogt de prestaties. Afgelopen jaar is daarom De Lichtboei verbouwd en gemoderniseerd en werd De Koperwiek uitgebreid. Nu is Op de Wieken aan de beurt. Bij De Schalmei zit inmiddels Alles Kids en ook dat betekende een verbouwing.

MINDER INSTRUCTIES

Minder maar betere instructies. Dat lukt op Sjaloom in Rutten. Na een training van twee jaar werkt de school volgens het concept Kansrijke Combinatiegroepen. De school verbindt vaker vakken en geeft één instructie aan verschillende groepen. Niveauverschil geldt zo wel, maar weegt niet zwaar. Zo houdt de leerkracht tijd over voor individuele instructiemomenten.


:

FINANCIEN

GEOGRAFISCH MONDRIAAN

SCPO is een financieel gezonde organisatie. Daar zijn we blij mee. Er zijn drie kengetallen die dat toelichten. Dat zijn liquiditeit, solvabiliteit en de kapitalisatiefactor. De liquiditeit geeft aan in hoeverre we in staat zijn om aan onze korte termijnverplichtingen te voldoen. De waarde ligt boven de 1,5 en dat betekent dat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. De solvabiliteit gaat over langetermijnverplichtingen. De waarde ligt boven 25 procent en dat betekent ook dat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. De kapitalisatiefactor geeft aan of we in staat zijn om onverwachte financiële risico’s op te vangen. Met een percentage van 35,1 procent zit dat goed.

’t Kompas werkte als eerste school van SCPO aan het project Geografische Mondriaan, in combinatie met het 75-jarig bestaan van Noordoostpolder. De kinderen zijn op excursie geweest naar musea, hebben kennis gemaakt met De STIJL van Mondriaan en zijn zelf ook actief geweest met de kunstzinnige vormgeving van Mondriaan.

FINANCIEEL GEZONDE TOEKOMST SCPO doet het al jaren financieel goed. Dat geeft vertrouwen. Ondertussen blijven we voorzichtig met uitgaven. Ons budget is immers grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen, en dat zal teruglopen. Ook zien we dat het voor de kleine scholen niet makkelijk is om een gezond financieel beleid te voeren. De budgetten zijn soms gewoonweg te klein. We investeren in zaken die belangrijk zijn. Prioriteit geven we aan ICT, onderwijskundige vernieuwing, ouderbetrokkenheid en – samen met de gemeente – aan goede schoolgebouwen.

MEER WETEN? 

Meer weten over de financiële positie van SCPO? Bekijk het jaarverslag op www.scpo-nop.nl

BETER COMMUNICEREN DOOR SOCIAL STYLES De teams van ’t Kompas en de Triangel volgden cursus Social Styles. Social Styles richt zich op de communicatie en samenwerking. Doel? Beter zicht krijgen op het eigen communicatiegedrag en het effect daarvan op anderen. Zo kunnen we effectiever communiceren.

9


ZONDER OUDERS GEEN GOEDE SCHOOL Bij SCPO zijn we bewust van de kracht van de ouders. Zij zorgen voor de extra’s en dankzij hen kunnen kinderen overblijven, is er extra leeshulp, krijgen we tips, is er toezicht en meer. Niet iedereen kan even actief bij de school betrokken zijn en dat hoeft ook niet. We vinden het wel belangrijk dat ouders meeleven met hun kind en dat er goed contact is met de leerkrachten.

CONTINU VERBETEREN IN DE GROEP

Op de Wieken werkt met de continuverbeterbenadering. Dat houdt in dat de school de leerling actief betrekt bij de missie, gedragsregels en de doelen van de groep. Vragen die centraal staan, zijn: Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken? Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken? Ook belangrijk: groepsafspraken maken we samen met de leerlingen. Zowel leerlingen als leerkrachten conformeren zich aan de afspraken. Dit betekent dat er goed geluisterd moet worden naar elkaar. Het lukt!

MEDEZEGGENSCHAP Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten twee ouders en twee personeelsleden. Ook SCPO heeft een MR. Dit heet de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Ook daarin denken ouders mee.

ELKAAR VERSTERKEN IN KINDCENTRA Een nauwe samenwerking tussen primair onderwijs, de peuterspeelzaal en kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van een kind. Vanuit die gedachte krijgt ieder dorp in Noordoostpolder een kindcentrum dat scholing aanbiedt, sport, muziek, spel en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Afgelopen jaar zijn de eerste initiatieven genomen voor het opstarten van kindcentra in Tollebeek, Marknesse, Bant en Nagele.

10

SAMEN LEREN INHOUD GEVEN In 2017 gingen verschillende scholen aan de slag met de methodiek Samen Leren Inhoud Geven (SLIG). Met hulp van een onderzoeksvraag ging iedere school het gesprek aan over kwaliteitsverbetering in de groep of de school. Praktisch, samen en inspirerend.


EERSTE VREEDZAME SCHOOL

De Koperwiek heeft - samen met de partners van het KindCentrum-Emmeloord - het predicaat Vreedzame School gekregen. Het certificaat is daarmee voor het eerst uitgereikt in Noordoostpolder én aan een kindcentrum. De Vreedzame School gaat over het ontwikkelen van sociale competenties van kinderen en democratisch burgerschap. Het beschouwt de school als een leefgemeenschap waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, leren om samen beslissingen te nemen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. De nieuwe dynamiek is voelbaar!

SOMS MAAR ÉÉN LEERKRACHT VOOR 4 GROEPEN

BIJNA EXCELLENT OUDERBETROKKENHEID

Hoe vergoot je de betrokkenheid van ouders? De Zeester slaagt daarin met het landenprojecten, waarbij leerlingen hun ouders op school (en daarbuiten) laten kennismaken met andere culturen.

In 2017 ging Het Lichtschip de uitdaging aan om het keurmerk Excellente School te verdienen. Ondanks de grote inzet van leerkrachten en de ouders heeft het niet geleid tot de gewenste erkenning, maar we waren er bijna! Het heeft de school veel geleerd en de positieve energie is voelbaar.

Krimp betekent minder geld; minder geld betekent minder formatie. Hoe dan toch de kwaliteit van het onderwijs optimaal houden? Op De Regenboog gaat het team creatief om met de organisatie van de formatie. Wanneer er veel leerkrachten nodig zijn - en dat is met name wanneer er basisvakken gegeven worden - is het maximaal aantal leerkrachten er. Wanneer de school groepen samen kan trekken, bijvoorbeeld bij gym, zijn er minder leerkrachten. Op vrijdagmiddag - wanneer de onderbouw afwezig is - is er zelfs maar één leerkracht. Natuurlijk betekent dit een strakke organisatie en planning. Maar… het werkt prima! 11


BESTUUR & TOEZICHT Aanspreekpunt voor de directeuren en leerkrachten is de voorzitter van het College van Bestuur, Kristiaan Strijker. Hij zet de lijnen uit, houdt de financiën in de gaten en is aanspreekpunt voor partners en directeuren. Het College van Bestuur legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en bezoekt zelf ook scholen. Zo weten de leden van de raad ook in de praktijk wat speelt. De Raad van Toezicht was in 2017 als volgt samengesteld: Mevrouw I. Deuling (voorzitter) De heer V.A.M. Corjanus (financiële zaken), tot 30 juni 2017 Mevrouw J. Lammers (onderwijskundige zaken), tot 30 juni 2017 De heer B. Philipsen (onderwijskundige zaken en dorpsbelangen) De heer J. Jongejan (organisatorische zaken en HRM) Mevrouw E. Blankvoort (organisatorische zaken en HRM) De heer G. Kreder (financiële zaken) sinds 1 juli 2017

NAAR SCHOOL IN 5 GELIJKE LESDAGEN DE RANK EN DE KLIPPER GAAN SAMEN

De Rank en De Klipper willen samen verder. Verschillende werkgroepen – ouders en medewerkers – hebben gekeken naar wat de scholen verbindt. Van meet af aan was duidelijk dat de identiteit en de onderwijskundige visie van de afzonderlijke scholen overeind blijven. En dat gaat lukken. We verheugen ons op de start van het nieuwe schooljaar; als één school trappen we af!

12

De Klimboon raadt het elke school aan: iedere werkdag les van 8.30 tot 14.00 uur. De eerste weken hadden leerlingen wel wat moeite met het inleveren van de vrije woensdagmiddag. Maar nu alle kinderen hebben gemerkt dat ze elke dag vanaf 14.00 uur met vriendjes en vriendinnetjes af kunnen spreken, gaat het prima. Het schoolteam heeft meer gelegenheid voor vergaderingen en overleg en het werk op school is met deze indeling eerlijker verdeeld. Kortom, een echte aanrader.


MET DANK AAN HET BIJZONDER GOEDE TEAM: Aafke, Ada, Ada, Agnes, Alice, Alie, Alisca, Alissa, Aly, Aly, Aly, Andrea, Anke, Anja, Anja, Anne, Anne Wiebren, Anneke, Annemieke, Annemieke, Annemieke, Annet, Annet, Annette, Ans, Aukeline, Baukje, Benita, Betty, Bianca, Bianca, Boukje, Carolien, Carolien, Cheri Anne, Claudia, Cor, Corina, Danielle, DaniĂŤlle, Derkelien, Diana, Diana, Dinande, Dineke, Dorien, Edith, Emmy, Ente, Erna, Eveline, Fenny, Fimmie, Freerk, Frouk, Gea, Geessiena, Gera, Gerda, Gerrie, Gerrie, Gerrie, Gerrit, Gre, Greet, Grietje, Hanri, Harm, Henny, Henny, Hilde, Hilde, Ilona, Ilse, Ilse, Ineke, Ineke, Ineke, Ingeborg, Ingrid, Iris, Jan, Jan, Janet, Janine, Janna, Janneke, Janny, Janny, Jeanette, Jeanette, Jeanine, Jelle, Jelleke, Jennie, John, Josine, Joyce, Juanita, Judith, Karin, Kirsten, Cornelia, Kristiaan, Lea, Leonie, Leony, Lian, Lianne, Liesbeth, Lijanne, Linda, Lisa, Loes, Maaike, Manon, Marcelina, Marenka, Margreet, Margreet, Margreet, Maria, Mariet, Marije, Marina, Marjan, Marjon, Martine, Maryline, Mireille, Mirjam, Mirjam, Monique, Nienke, Pieta, Rachel, Reinou, Renate, Ria, Ria, Rianne, Rianne, Riny, Roel, Roelie, Roelien, Roelina, Roos, Rosanne, Ryna, Sanne, Sicco, Sietske, Sigrid, Simone, Sita, Sonja, Susan, Suzanne, Tanja, Tatiana, Tietsia, Tine, Tineke, Tini, Tiny, Tjitske, Trijnie, Truus, Tryntsje, Wendy, Wieke, Willem, Willianne, Willina, Wilma, Wilma, Yndira, Yolanda, Yvonne, Yvonne, Yvonne.

COLOFON Dit is een uitgave van SCPO. Het geeft kort weer wat we in 2017 hebben gedaan. Wilt u meer weten? Lees dan het jaarverslag. Dat staat op www.scpo-nop.nl. 13


 Distelstraat 1 8302 BX Emmeloord

 0527-261263  info@scpo-nop.nl

WWW.SCPO-NOP.NL

SCPO in 2017  

Bijzonder Goed Onderwijs In de buurt Christelijke identiteit

SCPO in 2017  

Bijzonder Goed Onderwijs In de buurt Christelijke identiteit