Page 1

InfoCOMPROMÍS Montaverner 1   COMPROMÍS PER MONTAVERNER ES MANIFESTA EN CONTRA DE LA  INSTAL∙LACIÓ D’UN CREMATORI AL CEMENTERI  Per què no estem a  favor? Perquè trobem molts interrogants i pocs beneficis per al poble 

1 El lloc  d’ubicació  del  Crematori  se  situa  a  poc  més  de  100  metres de los viviendes de veïns i en un futur es trobarà al costat  de la nova zona urbanitzada. No es pot assegurar que la salut no es  veja  afectada  pels  gasos  emesos  pel  crematori,  els  quals  tenen  efectes potencialment nocius per la salut pública segons reconeixen  instàncies internacionals, europees i la pròpia Adminsitració central  i  autonòmica.  Emisions  contaminants  que  afectaran  més  directament  per  proximitat  a  l’Escoleta,  les  Escoles  i  el  Centre  de  Dia , situats a uns 300 metres del cementeri. Com no hi ha Tècnic  de  Medi  Ambient  a  l’Ajuntament  i  no  s’ha  encomanat  cap  estudi  que  no  siga  l’estudi  de  viabilitat  del  propi  empresari,  no  podem  contrastar aquesta informació. No s’ha sol∙licitat cap estudi de risc  sobre  l’afectació  dels  fums  contaminants  en  els  veïns,  majors  i  xiquets.    2 L’arquitecte  Tècnic  ens ha  explicat  l’impacte  urbanístic  que  tindria; però no sabem res de la valoració d’impacte ambiental.    3 Existeixen Lleis europees, autonòmiques i estatals que regulen el Control de la Qualitat Ambiental, que no  permeten  l’atorgament  de  llicències  sense  obtindre  prèviament  les  autoritzacions  ambientals.  No  podem  esperar que siga atorgada la llicència per part de l’Alcaldia a l’empresa sense que prèviament s’obtinga una  Autorització  d’Emissions  a  l’Atmosfera  i  l’Autorització  Ambiental  Integrada  (http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=5841&idioma=C), confiant cegament en l’estudi ambiental  que aporta l’empresa,  la qual és part interessada. Evidentment, vol rebre l’aprovació del projecte.    4 Les  lleis  i  decrets  són  públics  i  es  poden  contrastar.  per  exemple,  ací  tenen  un  retall  del  Decret  la  Conselleria: 1643 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las  disposiciones  básicas  para  su  aplicación.  Dins  del  “Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera.  CAPCA‐ 2010″  s’inclou  l’activitat   ”CREMACIÓN:  Incineración  de  cadáveres  humanos  o  restos  de  exhumación  B  ”  com  a  potencialment  contaminadora  de  l’atmosfera  i,  per  tant,  susceptible  de  control  i  revisió. http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=71778&idioma=C    5 Creguem que aquesta és una decisió que afecta al poble i sobre la qual els veïns i veïnes de Montaverner  mereixen rebre la màxima informació; més encara sabent que aquest tipus de fums requerixen d’una revisió  sobre l’impacte en la població. La llei obliga a comunicar els tràmits d’autorització a tots els veïns de la zona     


colindant al  Cementeri.  L’estudi  de  viabilitat  es  va  comunicar  en  plenari;  però,  som  conscients  que  el  contingut de les sessions de plenari no arriba a la població, la principal interessada en el projecte. Pensem  que  deuria  de  publicar‐se  la  informació  al  web  de  l’Ajuntament,  convocar‐se  sessions  informatives  mitjançant l’òrgan de participació ciutadana que tenim al poble: l’Agenda 21, fer bans de convocatòria de  reunions  informatives  (tal  com  es  publiciten  altres  actes  que  no  afecten  a  la  salut  de  les  persones)…  Desconeguem que haja existit notificació personal a cap veí; el projecte encara està en “estudi”. Per tant,  cal estar alerta.   

6 Els beneficis de foment de l’ocupació o beneficis econòmics per al poble són nuls. Degut a que el projecte 

7

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

inclou com a benefici només les despeses referents a la llicència d’obres i una remuneració per ocupar una  part  del  solar  del  cementeri.  S’especifica  que es  generarien 3  llocs  de  treball,  administratiu  i  de  gestió  principalment, ja assumits pel personal de la pròpia empresa. Llocs de treball per al poble: cap. Beneficis per  al poble: cap.    Un  altre  punt  seria  l’impacte  visual  que  suposarà  vore   assiduament  cotxes  funeraris  als  nostres  carrers.  Recordem  que  la  zona  llindar  amb  el  cementeri  ja  està  urbanitzada  i  el  tràfic  de  funeraries  que  ve  de  Gandia, tindria l’entrada al poble probablement per  l’Avinguda de Les Escoles des del Polígon (si pretenen  evitar passar per dins del poble, clar)    És Montaverner el punt ideal per acollir un Crematori?   Pot  un  Crematori,  el  qual  necessita  una  activitat  de  8  cremacions  màximes  al  dia,  resultar  en  Montaverner?   Podria en un futur acollir altre tipus de Cremacions?   S’ha demanat un estudi Ambiental independent que  controle les possibles emissions i els efectes que a  llarg termini poden tindre sobre les persones tinguent en compte que el nostre Cementeri està ja dins del  poble?   Volem que el poble de Montaverner s’expose a un altre tipus de contaminació ambiental?   És este el Montaverner que volem?    Trobem que hi ha massa interrogants al voltant d’aquest projecte i que no es pot aprovar res perquè sí;  sense  estudiar  la  viabilitat  real  i  l’impacte  ambiental  i  sobre  la  salut  de  les  pesones  que  l’emissió  a  l’atmosfera d’aquest tipus de gasos pot emetre. 

Demanem, per tant,  que: 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Prèviament s’obtinga un estudi d’Emissions a l’Atmosfera i l’Autorització Ambiental.  S’expose el Projecte al poble per mig de l’Agenda 21 per informar al poble; el qual puga manifetar la seua  voluntat.  S’estudie la viabilitat de tindre un crematori a Montaverner, quant ciutats amb major embergadura han  hagut de tancar‐los per no resultar rendible (relació de crematoris a la zona, funcionament, demanda…)  Es  tinga  en  compte  que  el  nostre  Cementeri,  abans  a  les  afores,  queda  cada  dia  més  integrat  dins  del  poble, el qual s’està urbanitzant en eixa direcció.  Si estan interessats en accedir a la informació sobre el projecte de viabilitat que ha presentat l’empresa  poden demanar per ell a l’Ajuntament. És informació pública.   

 

InfoCOMPROMÍS per Montaverner 1  

Butlletí d'informació de Compromís per Montaverner CREMATORI

InfoCOMPROMÍS per Montaverner 1  

Butlletí d'informació de Compromís per Montaverner CREMATORI