Page 1

Número 11 Gener 2012 Butlleta d’informació digital editada pels Col·lectius del Bloc—Compromís i Bloc Jove de Xàtiva.

Compromís t’explica el pressupost de l’Ajuntament de Xàtiva per a 2012 Coaliciocompromis.net Compromís Xàtiva

Què diu Compromís Xàtiva del Pressupost per a 2012.

Glosari PRESSUPOST MUNICIPAL: Document on es deixa constància dels ingressos previstos per l’Ajuntament per a un exercici i la destinació que se’ls vol donar (despeses). La seua importància radica en el fet que la política d’un poble es fa efectiva en la destinació que els governants donen als diners municipals. ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.– El pressupost municipal gira principalment al voltant de dos grups de partides (comptes) : INGRESSOS: Que recull les previsions (ajustades el mes objectivament possible a la realitat) de diners que ha de rebre l’Ajuntament, que principalment provenen dels IMPOSTOS I TAXES municipals (CONTRIBUCIONS), DE TRANSFERÈNCIES (ESTAT, GENERALITAT, DIPUTACIÓ I INSTITUCIONS EUROPEES) que poden estar originades per diversos motius (participació en tributs estatals i de la Generalitat i subvencions de les diferents institucions públiques) i de la GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL (Venda de terrenys municipals originats per l’activitat urbanística que desenvolupa l’Ajuntament.) DESPESES.– On es fa constar en que es gastaran els diners que s’han consignat en la part dels ingressos. Les despeses s’agrupen en torn a CAPÍTOLS en funció de la seua destinació. CAPÍTOL I : Recull les despeses destinades a pagar a les persones que treballen en l’Ajuntament i a l’Alcalde i Regidors. CAPÍTOL II.– Recull les despeses destinades la prestació de bens i serveis que l’Ajuntament presta als ciutadans, l’adquisició de materials necessaris i el manteniment de les infraestructures municipals. CAPÍTOL III.– Indica els diners que l’Ajuntament destina a subvencionar institucions i entitats amb finalitats diverses que son necessàries per a la ciutadania (esport, cultura, veïns, majors, discapacitats, etc.). CAPÍTOL IV.– Plasma les quantitats econòmiques destinades a pagar els interessos dels diferents préstecs que ha formalitzat l’Ajuntament en entitats financeres. CAPÍTOL VI.– Es detallen les inversions (noves adquisicions o construcció de bens municipals). CAPÍTOL IX.– Son els diners destinats a la amortització de préstecs.

Intervenció en el Ple (1)

intervenció en el Ple (2)

“Com que no tenen ningun projecte per a la ciutat, i han desaparegut els diners a cabassades...”

“inversions finançades majoritàriament amb un nou crèdit”

“utilitzen el pressupost per a fer una cosa que es il·legal, pagar amb préstecs despeses corrents”

“El capítol d’inversions demostra clarament quin es el seu tipus de política. Cap”

“La major part del personal que treballa en aquest ajuntament no ha passat mai una prova d’accés a la funció pública”

“Ací fa anys que no arriba ni un duro de la Gtat. Valenciana, i estem pagant interessos per els diners que tenen que arribar de la Generalitat que esta en una situació de fallida tècnica”

¿Perquè totes les coses de cultura els molesten i la resta els pareix tot magnífic?


Despeses de l’Ajuntament de Xàtiva: 24.830.920,04 € L’Ajuntament de Xàtiva destina quatre de cada cinc euros a despesa corrent (46%) i a personal (33%). De la resta, dedica un 9% a inversions, un 5% a amortització dels préstecs que té demanats, un 4% a transferències corrents (diverses aportacions a diferents organismes i col·lectius) i un 3% als interessos dels préstecs. Si tenim en compte que la major part de les inversions són, de fet, despesa corrent amagada, com veurem més endavant, podem comprovar que les despeses de l’Ajuntament estan totalment hipotecades per la política que ha dut a terme l’equip de govern del PP els últims anys, i deixen un marge quasi nul de maniobra.

Compromís vos ho explica: Despesa corrent L’equip de govern del PP consigna en despesa corrent quasi la meitat del pressupost, onze milions i mig d’euros. Ací es consignen algunes de les despeses obligades, com puguen ser la gestió dels residus o la neteja, però també es consignen moltes despeses en uns ítems generals per cada departament, el que li permet després destinar els diners al que li vinga en gana, i anar pagant les factures que els ve en gana als regidors... fins que s’acaben els diners. La despesa corrent ha anat augmentant de forma desmesurada els anys de govern del PP, quan entraven els diners a cabassades degut al boom immobiliari, i ara que estem en crisi i minven les despeses, l’equip de govern no sap com desfer-se d’ella: les factures s’acumulen sense pagar, i després de tancar el pressupost començaran a traure les que puguen com han fet els anys anteriors, deixant de pagar, no obstant moltes d’elles com vam veure fa poc.

Personal Els sous de les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Xàtiva ens costen a la ciutadania més de huit milions d’euros. Dels huit milions, quasi una tercera part (un 29%), són els sous de la policia local, que per llei ha d’estar formada només per funcionaris. De la resta dels diners, més de la meitat es dediquen a pagar al personal ‘laboral’, o siga contractat directament per l’equip de govern, sense haver aprovat una oposició ni haver demostrat la seua capacitat per a la funció pública. Si tenim en compte que els treballadors que ocupen els llocs més alts en l’escala són funcionaris i cobren els sous més alts, i que per a ser policia local és imprescindible per llei ser funcionari, podem concloure que la major part dels treballadors de l’Ajuntament estan posats a dit per Alfonso Rus, que no ha convocat cap oposició, llevat de les de la policia, en més de setze anys. L’equip de govern del

PP és incapaç de disminuir també aquest cost, i enguany només l’ha baixat en 45000 euros que corresponen a la plaça desapareguda del director del Museu per jubilació. No es lleva de damunt cap enxufat, però deixa sense director el Museu de l’Almodí. A més, hi ha departaments amb més treballadors dels que calen, i altres, com serveis socials, estan desbordats i per davall de les recomanacions de qualsevol organisme.

Inversions Inclouen conceptes com: ‘Reparació i manteniment de vies públiques’ (250 000 euros), ‘Altres actuacions i reparacions xarxa d’aigua’ (150 000 euros), ‘Altres actuacions en enllumenat públic’ (150 000 euros), ‘Adquisició software i equipament’ (50 000 euros), ‘Inversions diverses’ (50 000 euros), ‘Radio transmissors’ (30 000 euros), ‘Senyalització horitzontal’ (o siga, pintar passos de zebra, 20 000 euros), etc. La major part de les ‘inversions’ són despesa corrent encoberta, destinades a reparar o substituir edificis o equipament, però si s’inclouen com a ‘inversions’ li permet a l’Ajuntament demanar un préstec per a pagar-les, cosa que voreja la legalitat i que ja li va impedir la sindicatura de comptes l’any passat a l’Ajuntament amb ‘inversions’ en les escoles que només eren reparacions. L’única inversió grossa que paga majoritàriament l’Ajuntament del seu pressupost són els nínxols del cementeri... que com bé sabem cadascú es paga de la seua butxaca.

Interessos i amortització de préstecs L’Ajuntament dedica 629 000 euros a interessos dels préstecs que té concertats (deu més d’onze milions d’euros), molts d’ells per a pagar inversions realitzades que havia de pagar la Generalitat des de fa mesos o anys i els diners de les quals encara estem esperant que arriben (ja sabeu que el govern de Fabra, el president que no s’ha presentat a unes eleccions, deu a tot el món). També dedica 1 346 000 euros a amortitzar els préstecs demanats, però com ha demanat un préstec nou per a les ‘inversions’ de 1 313 000 euros, continua devent pràcticament el mateix.

Transferències corrents Recull les obligacions de l’Ajuntament com transferències a la Mancomunitat o al Consorci Provincial de Bombers (sí, l’Ajuntament paga als bombers mentre la Diputació es gasta els diners en festetes com ‘Sona la Dipu’). Recull també els diferents convenis amb entitats culturals de la ciutat com les bandes de música (convenis perquè se’ls dóna diners a canvi d’actuar en diferents celebracions al llarg de l’any, molt per baix del preu que podrien cobrar en mercat lliure), però també inclou els 90 000 euros que es donen a la Junta Local Fallera per a que se’ls gaste majoritàriament en sopars o els 100 000 euros a PROEXA per a que contracte als treballadors de l’antic ‘recaptador de la contribució’, una empresa privada, i que per tant, treballaran per a l’Ajuntament sense passar per cap prova, sense demostrar la seua capacitat, ni donar oportunitat a tantes i tantes persones parades que hi ha a Xàtiva. Amb aquests diners, es podrien haver contractat, per exemple, nous treballadors socials que ajudaren a pal·liar les necessitats tan urgents que hi ha a la nostra ciutat, i es podria haver fet en igualtat de condicions.


Ingressos de l’Ajuntament de Xàtiva: 24.830.920,04 € Els ingressos coincideixen amb les despeses... en teoria. Després es tanca el Compte General i de vegades no coincideix, però es fa coincidir... Finalment comencen a aparèixer factures d’anys anteriors i es paguen en càrrec al pressupost d’enguany... Quan s’acaben els diners es deixen per a altres anys... Tots els anys és la mateixa, i no canvia perquè al PP se li ha acabat la imaginació i és incapaç de canviar el seu nefast ritme de treball. Abans entraven els diners a cabassades pels permisos d’obres, per les plusvàlues, per l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres)... i es gastaven a cabassades en capricis i grans obres a l’estil de Rus, com la plaça de bous, que ha costat més d’onze milions d’euros i ningú sap per a què serveix. Però, a més, quan més diners s’ingressaven, els préstecs que es demanaven eren més alts, les factures que es deixaven per pagar eren més, i així estem. S’han gastat molts diners i tenim una ciutat sense una atenció en benestar social al nivell que li pertoca, sense escola infantil pública, sense universitat pública com altres ciutats veïnes... i que ha perdut l’oportunitat de ser un referent del turisme els anys que entraven molts diners... i tantes altres coses.

Qui paga les despeses de l’Ajuntament? Majoritàriament, les xativines i els xativins per tots els impostos i taxes que paguen:

  

IBI i plusvàlues: 9,6 milions d’euros

 

Aigua, fem, cementeri: 2,7 milions d’euros

ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres): només 189 000 euros

Transferències de l’administració de l’Estat: 4,8 milions d’euros

Impost sobre vehicles: 1,8 milions d’euros Impost d’activitats econòmiques: 0,5 milions d’euros

Altres taxes (inclòs 158 000 euros de les multes de trànsit): 1,5 milions d’euros O siga, entre totes i tots paguem directament a l’Ajuntament més de setze milions d’euros d’un pressupost de 24 milions. Altres ingressos són:

  

Transferències de la Generalitat: 570 000 euros Ingressos patrimonials: 380 000 euros Altres transferències i convenis (Estat i Diputació): 800 000 euros

blocxativa@gmail.com

Algunes qüestions: Quin és el pressupost del Consell Esportiu Municipal? El Consell Esportiu Municipal és un organisme autònom que es regeix per un Consell de Gerència del qual no formen part ni BLOC-Compromís ni Esquerra Unida, perquè Rus, en una rabieta de les seues, va impedir que es modificaren els estatuts que havia preparat la regidora per tal que formàrem part. Té un pressupost de 1.222.598 €, dels quals 800.000 € els aporta l’Ajuntament, i la resta, 422.598 €, són ingressos que s’han de produir per part dels usuaris de les instal·lacions esportives i de les escoles esportives municipals. Però no penseu que aquests diners es dediquen a fomentar l’esport base o a ajudar als clubs esportius, la despesa corrent s’enduu 756.698 €, i el manteniment de les diferents instal·lacions, 273900 €, on estan inclosos els 90.000 € de la Ciutat de l’Esport i els 30.000 € del Camp de la Murta que només utilitza l’Olímpic. De la despesa corrent cal destacar el contracte amb l’empresa que realitza el manteniment de les instal·lacions i gestiona les Escoles Esportives, que té un cost de 575.000 €, contracte que és una ampliació del que hi havia abans d’inaugurar la Ciutat de l’Esport, feta directament sense haver eixit a concurs. Aquesta empresa, amb eixos diners contracta, com tots sabem, totes les persones que vol, i especialment els que li diu l’equip de govern, sense passar per cap procés transparent. És la mateixa empresa que gestiona el Teatre, les noces al Castell...

Perquè deu l’Ajuntament 12.280.220,71 €, pels quals paga 535.983,13 € d’interessos anuals? Perquè demana diners cada any per a fer inversions, d’eixos préstecs deu 8,5 milions d’euros. Cal remarcar que només l’any 2008, quan començava la crisi (crisi que sembla que Rus tampoc no va veure), es va demanar un préstec de 2,5 milions d’euros. Però no sols per això. També ha de pagar interessos pels préstecs que ha demanat per a pagar les inversions que hauria d’haver pagat la Generalitat, que no ha enviat els diners quan tocava. En concret hi ha tres préstecs (pel Centre Cultural CCX, per la Ciutat de l’Esport i pel pla de millora de municipis), dels quals es deuen 3,7 milions d’euros.

Què és PROEXA? PROEXA és una Societat Municipal, que es dedica a construir els aparcaments públics i a gestionar el seu lloguer o venda. Té uns préstecs concertats per un valor d’1,2 milions d’euros, que es podrien subsanar si s’acabaren de vendre o llogar a llarg termini les places de pàrquing que ara estan lliures. Fins ací tot correcte, perquè aquesta societat no costava diners a l’Ajuntament. Però enguany l’Ajuntament li fa una transferència de 100.000 euros. Per a què? Com ja hem explicat abans, per a que contracte els treballadors de l’antic recaptador.

www.blocxativa.com

Carrer hostals, 17 baix. Xàtiva. Ajuntament de Xàtiva. 3ª planta. Grup polític muncipal Bloc-Compromís. Albereda Jaume I, 1. Xàtiva.i no desitges rebre la aquesta butlleta, envia’ns un correu indicant-ho i no te la enviarem mes.

InfoCompromís 11  

Butlleta informativa Compromís Xàtiva núm. 11 pressupost municipal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you