Page 1

RUSSAFA AL DIA l’informatiu de Compromís per València

JOAN RIBÓ: EN VALÈNCIA, EL CAMBIO NO PARA

Pàgina - 6, 7

> EL PARC CENTRAL DE VALÈNCIA Pàgina - 2

> NUEVAS MEDIDAS PARA LAS TERRAZAS DEL BARRIO DE RUSSAFA Pàgina - 3

>REFORMA DEL PAS INFERIOR DE LES GRANS VIES Pàgina - 4

> EL AYUNTAMIENTO REDUCE A LA MITAD LA DEUDA Pàgina - 9

> POLÍTIQUES SOCIALS: PILAR FONAMENTAL DE LA POLÍTICA MUNICIPAL Pàgina - 7

> ELS PRESSUPOSTOS I LES INVERSIONS QUE MEREIXEM Pàgina - 10

> VALÈNCIA AVANZA EN LAS POLÍTICAS VERDES Pàgina - 11

> POR QUÉ UNAS PENSIONES DIGNAS? Pàgina - 12


2

Russafa

EL PARC CENTRAL DE VALÈNCIA ES COMPLETA AMB 1.000 ARBRES I 85.000 ARBUSTOS Els operaris municipals estan acabant de plantar els mil arbres i 85.000 arbustos i herbàcies al Parc Central de València, que obrirà en setmanes, per completar la primera gran zona verda d’este espai públic junt al barri de Russafa.

“A més de València, es compta amb exemplars d’Itàlia, Holanda, el Japó, la Xina i Indonèsia, entre d’altres.” Estos exemplars són part imprescindible del disseny guanyador de la paisatgista Kathryn Gustafson per al Parc Central. Per a la selecció de les plantes s’ha tingut en compte l’època de floració i la combinació de colors, mentre que els arbres, en el moment de la plantació, s’ha contemplat que ja tinguen un períme­ tre de tronc d’entre 35 a 70 centímetres. Una de les particularitats del projecte és la preparació específica dels terrenys, en els quals s’ha excavat un gruix diferent per espècie i grup, i on s’utilitza una terra diferent i un percentatge de material orgànic en funció de les necessitats de cada espècie.

“S’han retirat 1.100 metres d’amiant de la parcel·la que un concessionari utilitzava il·legalment com a dipòsit de vehicles” D’altra banda, el reg inclou un tub de ventilació dels arrels i el sistema d’ancoratge dels arbres és subterrani, el que impedeix els moviments de forma més natural que els ancoratges convencionals, i s’està creant un mur verd com a estructura de retenció amb plantes enfiladisses i penjants.

Pel que fa a la procedència, a més de València, es dí dels Xiquets, en els quals s’ha de completar una font compta amb exemplars d’Itàlia, Holanda, el Japó, la i un canal. Xina i Indonèsia, entre d’altres; en estos últims casos es tracta sobretot de llavors i esqueixos. L’alcalde de València, Joan Ribó, assegura així que les obres del Parc Central han entrat a la recta final des­ D’altra banda, els operaris de l’Ajuntament han reti­ prés del desallotjament del concessionari de cotxes rat ja els 1.100 metres d’amiant de la parcel·la que un que impedia continuar amb els treballs en una can­ concessionari utilitzava il·legalment com a dipòsit de tonada de la nova zona verda. “Estem avançant. Hem vehicles i que impedia la construcció del parc. L’Ajun­ hagut de recórrer dos vegades als tribunals per la tament es va vore obligat a haver d’expropiar els ter­­ nega­tiva de la concessionària d’automòbils a desallot­ r­enys a través d’un llarg litigi. Els jutjats van avalar jar la parcel·la, per la qual cosa celebre que ja estiga este l’actuació municipal i van ordenar el desallotjament assumpte desencallat. Molt prompte podrem oferir a del recinte, que per fi ha passat a formar part del Parc la ciutadania l’obertura d’este magnífic espai verd”. Central, en concret, en esta parcel·la està previst el Jar­

Acte

L’informatiu de Compromís per València


Russafa

ACORDAMOS CON LOS VECINOS Y HOSTELEROS QUE LAS TERRAZAS NO PODRÁN EXCEDER LA FACHADA DEL LOCAL EN RUSSAFA Con diálogo todo es posible. Uno de los proble­ mas que ha proliferado durante años en Russa­ fa es el del aumento de las terrazas de bares y locales de restauración. El equipo de gobierno municipal se reunió con todas las partes, tanto con representates vecinales como con la hos­ telería y consiguió llegar a acuerdos para dar solución a este problema.

“La gestión del Partido Popular había sido inexistente en esta materia” Desde Compromís pensamos que se pueden conseguir resultados muy positivos para la ciu­dad desde el diálogo y la colaboración y no aplicando siempre el ordeno y mando que protagonizó una larga etapa de nuestra histo­ ria reciente. El problema de las terrazas, espe­ cialmente en el barrio de Russafa, estaba des­ controlado y sin intervención alguna dado que la gestión del Partido Popular había sido ine­ xistente en esta materia. Ahora, el gobierno de Joan Ribó ha acordado con la hostelería eliminar la posibilidad de que los locales que montan las terrazas ocupen además de su fachada las de los edificios co­lindantes. La idea del gobierno municipal es, sin duda, la de ganar espacio público en el barrio de Russafa reduciendo el tamaño de las terrazas para evitar los problemas de movilidad que, muchas veces, se encontraban los peatones. Se trata, por tanto, de ganar espacio para el vecindario al reducir algunas terrazas que no podrán expandirse a las fachadas limítrofes. Tanto los vecinos como la Federación de Hoste­ lería han apoyado estas medidas.

Acte

L’informatiu de Compromís per València

3


4

Russafa

MIG SEGLE DESPRÉS, S’ESCOLTA ALS VEÏNS I ES REFORMA EL PAS INFERIOR DE LES GRANS VIES Des de Compromís sempre hem defensat que era necessària una forma totalment dife­ rent de fer política. Sempre hem apostat per la política que fa més senzill i més agrada­ ble, més feliç, el dia a dia de les persones, de la gent del carrer, dels veïns i les veïnes dels barris. Perquè no tot el món es passeja en Ferraris. Per açò, quan la ciutadania va de­ cidir que posàrem en marxa la nostra forma d’entendre la política des de les institucions un dels nostres primers objectius va ser es­ coltar a la gent i escometre el màxim possible de totes les seues reivindicacions històriques.

“Un pas insonoritzat, amb nou paviment i nova ventilació, amb càmeres de seguretat, més accessible, amb dos elevadors i nova il·luminació” Russafa és un barri molt proper al cor de la ciutat però les vies del tren han bloquejat el fàcil accés a una altra part de la ciutat, la que està a l’altre costat de la platja de vies. Tan a prop i tan lluny alhora. Una de les peticions veïnals que acumulava pols en els calaixos de l’Ajuntament des de feia molts anys era el condicionament i la dignificació del túnel, del pas inferior que des de la Gran Via de les Germanies comunica amb l’altre costat de les vies. Hui podem dir amb satisfacció que hem eliminat per complet la pols que cobria les peticions de la gent d’este barri i que eixe pas inferior més accessible, més lluminós, més segur i més amable ja és una realitat. Des de l’Ajuntament impulsem una reforma molt esperada, una obra de condicionament obligatòria després de mig segle de deixade­ sa. Ja no hi ha un soroll ensordidor ni brutí­ cia acumulant-se en el terra i les parets. Ara hi ha un pas digne i còmode per a arribar a l’estació de metro de Bailén i a la Gran Via de Ramón y Cajal, un pas insonoritzat, amb nou paviment i nova ventilació, amb càmeres de seguretat i nova il·luminació. I també tenim un pas més accessible, amb dos elevadors que faciliten l’accés a persones majors o amb mobilitat reduïda. Perquè les polítiques que milloren el nostre dia a dia són les que mereixem en tots els barris de la nostra ciutat.

L’informatiu de Compromís per València


Ple València

A L’ÚLTIM PLE DE VALÈNCIA...

L’informatiu de Compromís per València

5


6

L’entrevista

JOAN RIBÓ: EN VALÈNCIA, EL CAMBIO NO PARA ¿Cómo ve la ciudad de València después de tres años comandando el gobierno munici­ pal? València ha cambiado el rumbo, sin duda. Con todo el trabajo que todavía queda por delan­ te, pode­mos estar orgullosos de una ciudad que se ha dina- mizado en los últimos años en colaboración con los vecinos y vecinas, y con las entidades locales. Los barrios y sus necesi­ dades se han puesto en primer plano, y no sin dificultad hemos conseguido avanzar en cali­ dad de vida para la ciudadanía. Y por supues­ to, no hemos sucumbido al apocalipsis que auguraba la derecha. El cambio en València es imparable.

La Marina es uno de esos espacios de la ciu­ dad que necesitaba una renovación, ¿Valèn­ cia es una ciudad para visitar? Por supuesto. Pero, si le soy sincero, prefiero que sea para vivirla. València tiene una clima­ tología envidiable y unas playas para las que hemos conseguido por prime­ra vez en la his­ toria que obtengan la bandera azul en su tota­ lidad. Pero València es mucho más: potencia­ mos la huerta y el turismo natural respe­tuoso en l’Albufera, proyectamos al mundo nuestro patrimonio urbano y artístico, la cultura que irradia nuestra ciudad. Y estamos promovien­ do las estancias de congresos. El turismo es la primera industria de la ciudad, y queremos diversificarlo y desestacio­narlo, siempre res­ ¿Qué retos tiene por delante? petando la singularidad propia de nuestros València es una ciudad viva y, por lo tanto, barrios. cambiante. Adaptarnos a los nuevos tiem­ pos es fundamental, y sobre todo, hacer que En este sentido, usted ha mostrado su preo­ los avances se noten en todos los barrios. Eso cupación por la problemática que generan sin dejar de lado una de mis mayores preo­ los apartamentos turísticos, ¿por qué? cupaciones: la generación de empleo. Sí. Antes que nada hay que diferenciar entre aquellas personas que pueden alquilar pun­ ¿Y cómo debe afrontarse la problemática del tualmente su piso, lo cual no supone excesivos paro en València? problemas, de aquellas empresas que se dedi­ Las políticas de empleo no dependen del can exclusivamente al negocio de los aparta­ Ayuntamien­to, pero sin duda estoy convenci­ mentos turísticos. Si su negocio provoca un do de que podemos ayudar a crear trabajo en aumento de los precios del alqui­ler en determi­ la ciudad. Desde el consistorio estamos pro­ nados ba­rrios (fundamentalmente Russafa y el moviendo el emprendimiento, la innovación Carme) y con ello la expulsión de los vecinos, emresarial y programas de inserción laboral debemos ponerle coto. ¿Cómo? Limitando su con los que cientos de jóvenes han podido en­ expansión, controlando que cumplan las nor­ contrar su primer empleo. Debemos ahondar mas (tanto las empresas como sus inquili­nos) también en el tramo de gente que ronda los y legislando para que ello sea posible, como 50 años o que los ha superado, y que injusta­ ha pedido también el grupo parlamentario de mente se le cierran muchas veces las puertas Compromís en las Corts. No debemos permitir del mundo laboral. Además, y re­presentando a los abusos. un partido de izquierdas como es Compromís, debemos apostar por el empleo de calidad: así Cambiemos de asunto. Le llaman el alcalde lo demostramos, por ejemplo, con el último verde de España, por su preocupación por convenio colectivo aprobado por unanimidad el medio ambien­te y la calidad de vida en la por los sindicatos en el Ayun­tamiento. ciu­dad. ¿Es tan importante para usted? Por supuesto. Pensar en el medio ambiente Habla de innovación empresarial… en un contexto urbano es tener conscien­ Sí, apoyamos el talento que surge en la ciudad cia de la pro­blemática de la contaminación y de València en sus múltiples facetas, también cómo afecta a las personas. Por eso, por ejem­ en el ámbito empresarial, a través de proyec­ plo, hemos puesto en marcha las mesas de la tos emergentes a los solo les hace falta que les contaminación acústica para paliarla, los pro­ demos una oportunidad para crecer. Hemos tocolos contra la contaminación atmosférica trabajado todos estos años para llenar un es­ pioneros en la historia de la ciudad, estamos pacio como la Marina de València de conteni­ cambiando la iluminación de las vías públi­ do innovador, mediante la colaboración públi­ cas... Es un cambio de paradigma progresivo e co-privada. imparable.

Esa preocupación por la sostenibilidad se am­ plía a otros campos en su gobierno, como es la movilidad o incluso la alimentación. Sí, la movilidad potenciando primero que las personas puedan caminar con tranquilidad, pues son los desplazamientos más habituales en la ciudad; promoviendo el transporte públi­ co, para el que destinamos un montante presu­ puestario que cada año supera los 60 millones de euros; apostando por los medios de trans­ porte no co taminante, como la bicicleta, para la que hemos articulado por fin los carriles-bici de la ciudad, y por último, distribuyendo de manera más ra­ cional el espacio para los vehículos privados a motor. Nuestro modelo, sin duda, es el de las ciudades más modernas de Europa, como Co­ penague, Ámsterdam o París.

“Los barrios y sus necesidades se han puesto en primer plano” ¿Y en cuanto a la alimentación? Está siendo una de las grandes apuestas de este mandato; no en balde la FAO nos designó a València como Capital Mundial de la Alimenta­ ción Sostenible. La alimentación es demasia­ do importante como para dejarla únicamente en manos de los mercados. Por eso estamos apoyan­ do a nuestra huerta, el co­ mercio de proximidad y sostenible, el deporte y una ali­ mentación saludable en los colegios… La gestión de los residuos también puede contribuir a una mayor sostenibilidad. Efectivamente, y por eso hemos puesto en mar­ cha el cuarto contenedor: el de materia orgáni­ ca. En València había un problema grave con los residuos urbanos, y estamos trabajando cada día para solucionarlo. Empezamos con un plan de choque de limpieza, hemos aumen­ tado el número de opera­rios que se dedican a ello, hemos puesto en marcha los programas de baldeo en toda la ciudad,

L’informatiu de Compromís per València


L’entrevista por fin se limpian los solares… y hemos hecho después de déca­ das campañas de concienciación ciudadana, porque no es más aseado quien más limpia, sino quien menos ensucia! En total hemos estado aumentando el presupuesto de limpieza hasta un 17% estos años, y hemos salida del furgón de cola de los rán­ quings de inversión en limpieza por ha­bitante de todas las ciu­ dades. Aun así, siempre hay que mejorar, y estamos estudiando barrio a barrio cómo conseguirlo.

“Nuestro modelo, sin duda, es el de las ciudades más modernas de Europa” Si tuviera que describir en tres o cuatro palabras en qué se di­ ferencia su actual gobierno municipal de los anteriores, ¿qué me diría? Transparencia, honradez, participación y derechos socia­les. Me preguntan muchas veces por la co­rrupción y yo no me canso de explicar que en esta ciudad la inmensa ma­yoría de la gente es honrada, trabajadora, y se esfuerza cada día por salir adelante. Los co­rruptos son un reducto que desgra­ciadamente gober­naron durante unos años a base de despilfarro y presuntos delitos. No pararemos hasta que devuelvan hasta el último céntimo a los va­ lencianos. Habla de derechos sociales. ¿Son un derecho realmente? Deben serlo. Hemos pasado de un modelo asis­tencialista, ba­ sado en la caridad, a un modelo que busca la justicia social. Por eso, desde que gobierno, hemos articulado medidas en esta ciu­ dad para que a ninguna familia se le corte el agua o la luz por no poder pagar el recibo a final de mes. Y hemos conveniado con los bancos que no se desahucie a ninguna familia por el impago de una hipoteca. Estamos invirtiendo cada día en ampliar las plazas para alojar a las personas que todavía duermen en la calle… Falta mucho por hacer, pero hacía falta un gobierno municipal que se lo tomara en serio, y por eso el primer año de gobierno nuestros presupuestos ya aumentaron un 47% el gasto social. Dígame dos injusticias que ocurran a día de hoy en nuestras calles. Sin duda, la desigualdad entre hombres y mujeres, y el hecho de que todavía haya un CIE que controla el gobierno central en València.

L’ALCADE DE PROP Com va entrar vosté en el món de la política? De la mà dels moviments cristians de base, durant la dictadura. La lluita per la democràcia i la justícia social van ser la guia que ens van moure a tota una generació. Però vostè és enginyer agrònom de professió. Bé, la meua professió és la de professor. He passat com a professor per diversos instituts d’ensenyament secundari, on vaig ser ca­tedràtic, i també a la Universitat Politècnica de València. No enyora aquells temps? Mira, realment hi ha moltes similituds entre l’ense­nyament i la política. Primer de res, cal ser dialogant. Sempre dic que cal convéncer i no véncer. Quin és el lloc ideal per a perdre’s per a Joan Ribó? Sense dubte, la muntanya. Poder passejar per la Calderona, per

L’informatiu de Compromís per València

7

Respecto a la desigualdad entre hombres y mujeres ¿qué políticas se están aplicando desde el ayuntamiento? Estamos apostando por programas de acción directa, empode­ rando a las mujeres y dando co­bertura a aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y que favorezcan la sensi­ bilización social respecto a cualquier discriminación. Quere­ mos favorecer la igualdad entre mujeres y hombres a través de proyectos que promuevan la erradi­cación de la violencia contra las mujeres, que fortalezcan las capacidades de las mujeres en el acceso al empleo facilitando su desarrollo profesional y au­ tonomía económica, que tumben las barreras derivadas del su posición en el mercado la­boral y que faciliten e incrementen la participación de las mujeres en todos los ámbitos. ¿Y en cuanto al CIE de Zapadores? Si de mí dependiera, estaría cerrado desde hace mucho. Mejor todavía: nunca abría estado abierto. Le he pedido al gobierno de Rajoy que en València no toleramos la injusticia, ni prisiones para personas que no han cometido ningún delito. Escapar de la gue­rra, de la misera, del hambre, de las mafias, del terroris­ mo… no es ningún delito. Es más, apostamos por la acogida de personas refugiadas por estos motivos. No es el único desencuentro con el gobierno de Rajoy... Mire, las Instituciones estamos para facilitar la vida de las per­ sonas, y no para dificultarlas. Por eso me enfado tanto cuando los presupuestos que Rajoy pacta con Ciudadanos discriminan de forma tan evidente a los valencianos. En València no que­ remos ser más que nadie, però tampoco menos que todos. No es justo y no puedo tolerarlo. Yo me debo a los valencianos y valencianas. ¿Cómo ha cambiado la concepción de la cultura en València? València se había convertido en una cultura a dos velocidades. Por una parte, la cultura pagada por todos y todas pero donde siempre salían los mismos en la foto, y por otra parte, la cultura margi­nada, a la que no solo no se ayuda­ba, sino que además se entorpecía porque era crítica y molestava. Ahora la cultura es libre de expresarse (por más que eso le duela a cierta derecha) y estamos diseminando la cultura por toda la ciudad con progra­ mas como Cultura als Barris y Cultura als Pobles de València.

exemple, és un plaer que tot el món hauria de viure. Va vosté en bici a treballar? Els meus desplaçaments diaris per a anar a l’Ajuntament són en bicicleta, sí. A no ser que ploga, clar, ja que en eixe cas toca agarrar el paraigües o l’autobús. Quan he d’anar a un acte oficial, òbviament, vaig en vehicle oficial. Té temps per a llegir? Sí, el trac d’on faça falta. I abans que m’ho preguntes... els llibres d’història i els llibres de viatges són els meus preferits. Quina afició més destacaria? A banda de la muntanya, m’agrada cuidar de l’hort, i plantar les verdures de temporada: tomaques, cebes, encissam... Li queda temps per a la família? Les meues nétes són la meua debilitat, i quan puc, m’agrada estar molt amb elles i vore-les créixer.


8

Economia

ELS PRESSUPOSTOS I LES INVERSIONS QUE MEREIXEM Qui porta els comptes de casa o d’un negoci familiar sap ben bé que la màxima prioritat és donar respos­ ta a les necessitats reals d’eixa llar o d’eixa empresa. A ningú se li ocorre pressupostar menjar per a tres en una casa on viuen quatre persones i ningú s’atreveix a deixar sense diners la par­ tida per a pagar el sou de la persona o les persones que permeten que un negoci tire endavant. Es tracta de ser conseqüents i distribuir els diners amb honradesa i sentit comú. En les administracions públiques gestionar el pressupost de tot un any també s’ha de fer amb la mateixa hon­ radesa i el mateix sentit comú perquè l’objectiu fonamental és cobrir les ne­ cessitats de la ciutadania i l’equilibri i la solidaritat són fonamentals per poder aconseguir-ho.

“En la ciutat de València estem reduint el deute a una gran velocitat” En 2014 (últim any complet amb un govern del PP) l’Ajuntament devia uns 800 milions d’euros. Nosaltres, acaba­ rem 2018 havent reduït eixe deute a la meitat: uns 400 milions i a més ho hem fet executant més inversions que mai. Per exemple, en l’últim any sen­ cer de l‘anterior govern s’executaren 53 milions mentre que en el primer any sencer d’este govern que encapça­ la Compromís a València s’han execu­ tat 89 milions en inversions per a la ciu­tat. I en 2018 conti­nuem amb eixa mateixa política, amb inversions per al col·legi 103, per a la reforma de la Plaça de la Reina, per a les naus del Parc Central, per als centres esportius de Sant Isidre i l’Olivereta, per a l’Almà­ ssera de Marxalenes i per a la urba­ nització de l’entorn de Sant Vicent de la Roqueta, entre altres projectes. Hem millorat València i la seua si­ tuació econòmica en només dos anys i mig i continuarem fent-ho.

conéixer els Pressupostos Generals de l’Estat que plan­teja el govern central, del Partit Popular i Mariano Rajoy, amb el suport dels seus socis de Ciu­ tadans. Una vegada més no són uns pressupostos fets des de l’honradesa, el sentit comú, l’equilibri i la so­lidaritat perquè de nou ens castiguen als va­ lencians i a les valencianes. Una vega­ da més, el PP de Rajoy i Ciutadans presenten uns pressupostos que dis­ criminen a la ciutat de València. Són uns comptes que impedeixen les in­ fraestructures que mereixem, com una connexió ferroviària òptima amb Alacant, cap al sud, i amb Barcelona, cap al nord i només aporta un milió d’euros per al túnel passant quan l’alta velocitat a Galícia s’emportarà més de 460 milions; els comptes de Rajoy, el PP i Ciudadanos ens impedeixen dis­ frutar del transport que merei­xem i di­ rectament no aporten ni un sol euro al transport que ha de vertebrar la nostra ciutat i l’àrea metropolitana tot i que sí aporten més de 280 milions per a Madrid, Barcelona i les Canàries; els diners de totes i tots, també dels valen­ cians i les valencianes, també els vo­ len repartir de forma discriminatòria el PP i Ciudadanos, que volen acabar amb l’oferta cultural a València i per això assig­nen 600.000 euros al Palau de les Arts mentre reserven 10 mi­ lions d’euros per al Liceu de Barcelona i el teatre de la Maestranza de Sevilla. Governar per a totes i tots excepte per als valencians i les valencianes és un greuge inadmissible que denunciem fermament des de Compromís perquè a la nostra terra no demanem ser més que ningú però exigim no ser menys que la resta.

Esta situació és especialment dramàti­ ca si tenim en compte d’on venim. Esta dècada ha sigut nefasta per als intere­ ssos dels valencians i les valencianes pel que fa a les inversions dels governs del Partit Popular. Les retallades con­ tra València han sigut successives, per exemple en infra­ estructures essen­ cials per garantir el desenvolupament econòmic del nostre territori, com ara el Corredor Mediterrani. No contents amb això, el PP només ha executat Però fa un parell de setmanes es varen una tercera part d’allò pre­ssupostat. És

a dir, sobre el paper ja ens dóna molts menys diners que a la resta, però, a banda, a l’hora de fer realitat eixos di­ners pressupostats encara retallen més i només executen un de cada tres

euros plante­jats d’inici. Es tracta d’un càstig permanent i, per tant, conscient i premeditat, donat que a uns altres territoris els donen cinc vegades més que al valencià.

Què exigim des de Compromís per València? Exigim al govern central del Partit Popular i als seus socis de Ciutadans el respecte que mereixem els valencians i les valencianes. Per això reclamem: La licitació de les obres del canal d’accés i de l’Estació Central de trens de València amb els respectius estudis ambientals vigents. Una partida pressupostària concreta per al contracte programa per al transport me­tropolità de València, tal com sí tenen Madrid, Barcelona i les Canàries. El finançament necessari per a finalitzar la línia T2 de metro, una obra necessària com les que el govern central sí finança per als metros de Sevilla i Màlaga. L’assumpció del deute relatiu a la celebració de l’America’s Cup ava­ lat pel Tesoro Público, tal i com ha fet amb grans esdeveniments de Barcelona, Sevilla i Saragossa. L’alliberament de l’autopista AP7. L’aplicació i el desenvolupament del Pla de 1.436 milions per a les Rodalies de València, anunciat i incomplit pel govern central. La posada en marxa d’un Pla de Xoc d’Inversions per part del Minis­ teri de Foment per destinar, almenys, 1.200 milions anuals entre 2018 i 2020 en inversions al nostre territori. La posada en marxa d’una Comissió mixta entre el govern central i l’Ajuntament de València, on es determinen les inversions prioritàries i les seues característiques bàsiques que asseguren la seua compati­ bilitat amb els objectius i línies d’acció municipals així com fer segui­ ment de les inversions determinades per supervisar que els projectes pressupostats són efectivament realitzats en el termini corresponent.

L’informatiu de Compromís per València


Economia

9

EL AYUNTAMIENTO REDUCE A LA MITAD LA DEUDA HEREDADA DEL PP EN SOLO 3 AÑOS

“El agujero que nos han dejado lo seguirán pagando nuestros hijos y nuestros nietos”. Esta frase, que todos hemos oído o dicho en alguna ocasión podría no ser cierta, al menos, por lo que respecta al Ayuntami­ ento de València. La realidad es que, des­ de que se produjo el cambio en el gobierno municipal, Joan Ribó y su equipo han con­ seguido reducir la deuda a prácticamente la mitad. Si tomamos como referencia los datos de 2014, el último año completo de gobierno del PP, la deuda ascendía a 784 mill­o nes de euros y se estima que para fi­ nales de 2018 la cantidad se habrá reduci­ do hasta los 468 millones de euros. Con el PP, en 2014, la deuda representaba un y no como en otros tiempos donde algunos 105,7% de los ingresos consoli­d ados, mien­ miraban solo por el interés del bolsillo tras que en 2018, con la reducción previs­ propio”. ta, esta cifra representará únicamente el 55,5% de los mismos, existiendo por tanto “El ayuntamiento una reducción del 50,2%.

acaba 2017 con un “La deuda municipal se reduce superávit de un 50,2% entre 2014 y 2018” 62,2 millones”

En palabras del alcalde Joan Ribó, “los re­ sultados demuestran la buena gestión de este equipo. Sin dejar de invertir en los barr­ios y en ayudas sociales, estamos re­ duciendo la deuda dejada por el gobierno anterior a velocidad de crucero”. Joan Ribó además ha añadido que “ahora se gestio­ na mejor, con planificación y con trans­ parencia y no se despilfarra, gestiona­m os mirando en qué gastamos cada céntimo y lo hacemos de forma honrada pensando en el beneficio del conjunto de la ciudadanía

Los buenos datos en las arcas municipales no se limitan a la reducción de la deu­ da. Así, por ejemplo, el remanente de te­ sorería ha pasado de un agujero de 10,4 millones de déficit en 2014 a un superávit de más de 62 millones en 2017. Otro dato que destaca el alcalde es el del pago medio a proveedores, que ha pasado de 57 días (2014) a 2,14 días (2017). “Las empresas y las personas autónomas que proveen ser­ vicios al Ayuntamiento ahora cobran en un plazo de tiempo razonable, lo que les

L’informatiu de Compromís per València

permite administrar mejor sus cuentas y tener mayor seguridad en los pagos y en los cobros, generándose así mayor confi­ anza en el tejido económico valenciano”. Para Compromís esto “quiebra el mito de que la derecha gestiona mejor la economía. Son los gobiernos plurales, progresistas y transpa­r entes los que son garantía de bue­ na gestión y defensa del interés general”.

“El remanente de tesorería ha pasado de un agujero de 10,4 millones de déficit en 2014 a un superávit de más de 62 millones en 2017”


10

Polítiques Socials

LES POLÍTIQUES SOCIALS PER GARANTIR EL BENESTAR DE TOTS I TOTES, PILAR FONAMENTAL DE LA POLÍTICA MUNICIPAL El Govern de Joan Ribó, només arribar a l’Ajuntament de València, va incrementar en un 47 per cent el pressupost desti­ nat a les polítiques de servicis socials, és a dir, va multiplicar pràcticament per dos la par­ tida pressupostària destinada a cobrir i protegir les necessi­ tats bàsiques de les persones en situa­ ció de vulnerabilitat social, com són la falta de sub­ ministrament elèctric, llum, ai­ gua o els desnonaments.

“El pressupost per a estes accions va incrementar-se fins els 5,2 milions d’euros”

“A la nostra ciutat no es produeix cap desanonament per la impossibilitat de pagament d’una hipoteca bancària” El pressupost per a estes ac­ cions va incrementar-se fins els 5,2 mi­lions d’euros. Així, a dia de hui, a la nostra ciutat no es produeix cap desnonament per la impo­ssibilitat de paga­ ment d’una hipoteca bancària i, s’ha posat a servici de la ciu­ tadania un equip munici­ pal que negocia i intermedia entre els afectats i les entitats bancàries.

Lluita contra la pobresa energètica

La rehabilitació de l’espai municipal situat en el número 117 del carrer la Reina que servirà per albergar un nou Centre Municipal de Ser­ vicis Socials per al barri del Cabanyal i que té

En 2017 l’Ajuntament de Valèn­ cia ha concedit més de 1.700 ajudes d’emergència, per ajudar a pagar re­ tards en la factura de la llum i el gas. En total, més de 350.000 euros per a pal·liar l’anomenada pobresa energètica que afecta, no només a persones vulnerables, sinó també a famílies prop de l’anomenat llindar de la pobresa.

“En 2017 L’Ajuntament de València ha concedit més de 1700 ajudes” L’Ajuntament té signat un con­ veni amb Iberdrola, la principal dis­ tribuïdora, pel qual, abans d’interrom­ pre el servici per impagament de factures, la companyia comprova si la persona és usuària habi­tual dels ser­ vicis socials. En este cas el consistori assumeix el deute.

L’aigua, garantida per a tots i totes

Durant l’any 2017, un total de 1.923 famílies han estat ateses per evitar el tall del subministrament d’aigua, el que suposa un increment del 40% respecte a l’any anterior. L’import total dels ajuts ha augmentat un 60% respecte a 2016, fins arribar als quasi 400.000 euros. Estos ajuts van quedar reflectits en l’acord subscrit per l’alcalde, Joan Ribó, Aigües de València i Emivasa (Empresa Mixta Valen­ciana d’Aigües) al mes de desembre de 2015, i que enguany han permès que 1.923 famílies (588 famílies més que en 2016) puguen pagar les seues factures d’aigua. En total s’ha fet front al pagament de 394.285 euros, dels quals 212.415 han estat a càrrec de l’Ajuntament de Valèn­ cia (co­rresponent a taxes i impostos) i 181.870,06 han estat a càrrec de la Fun­ dació Aigües de València (corresponent al consum d’aigua). En 2016 l’import to­

tal atès va ser de 247.301 euros.

L’informatiu de Compromís per València


Medi Ambient

11

VALÈNCIA AVANZA EN LAS POLÍTICAS VERDES Y CONTARÁ CON SIETE NUEVOS PARQUES EN LOS BARRIOS ESTE 2018 Uno de los grandes objetivos del Gobierno de Joan Ribó para el presente año 2018 es mejorar de forma consi­derable la situación de los parques y jardines de la ciu­dad. De este modo, se van a invertir 4.870.755 euros en diferentes proyectos. Entre ellos destaca el compromiso de plantar tres mil árboles, dentro del programa llamado “Una València més verda”, que han votado los vecinos y vecinas de València dentro de la iniciativa de los presupuestos participativos.

largo de este año, algunas de las cuales ya están dinamiento de la plaza Portadors de la Verge en marcha, mientras que otras dependen del de­ (92.416 euros). sarrollo de las fa­ses de licitación. El total que se va a invertir en todas ellas es de 2.120.755 euros. Actualmente, la Delegación de Parques y Jar­ dines está ejecutando ya las obras de huertos De todas estas obras, las que cuentan con ma­ urbanos en el parque de la Rambleta, que cuen­ yor presupuesto para su ejecución son el ajardi­ tan con un presupuesto de 187.186 euros y tiene namiento de la plaza Amparo Arce, con 281.752 un periodo de ejecución de tres meses. Así como euros; el ajardina­ miento en Silla-Esperanza, la remodelación de la plaza Joaquín Dualde, con con 232.477 euros; o el ajardinamiento de la pla­ un presupuesto de 135.733 euros y un perio­do de za Santa María Mazarre­llo, con 220.000 euros. ejecución de seis meses. Y pronto se empezarán Además la concejalía de Parques y Jardines tiene Otros proyectos a destacar son los de la zona de los del ajardinamiento de la plaza Amparo Arce, previsto acometer un total de 14 actuaciones a lo perros de Músic Ginés (90.536 euros) o el ajar­ el más voluminoso, y que estará en 4 meses.

PARQUE CENTRAL

dín de Viveros. Se podrá eliminar la cloaca que en la actualidad es la desembocadura. El parque incluirá una gran zona deportiva de 88.000 metros cuadrados en Benimar y un área terciaria en Moyresa. Además el puerto se ha com­ prometido con el gobierno municipal a retranquear los viales que cubren la desembocadura para para que el Jardín del Túria se prolongue hasta el mar.

“Un parque emblemático para la ciudad de Valèn­ cia”, así ha calificado el alcalde Joan Ribó el Parque Central, dónde a día de hoy se están acabando los trabajos de construcción y rehabilitación de los dife­rentes espacios que va a tener este gran parque. Las cuatro naves rehabilitadas se destinarán a Ser­ vicios Sociales, Deportes (con una piscina), Cultura y Universidad Popular. En breve tiempo las obras serán entregadas y toda la ciudadanía de València en general y sobre todo, los de los barrios colin­ dantes de Russafa y Malilla, van a poder disfrutar de un parque que será emblemático. La ermita de Orriols estaba en situación de margina­ lidad, en medio de un gran solar lleno de ba­rro. Ac­ El consistorio financia desde 2015 el parque con tuaciones como la plaza pop up, organizadas por los unas aportaciones municipales de 8 a 9 millones vecinos, fueron un acicate para que el Ayuntamiento se anuales para crear el que será uno de los pulmones pusiera manos a la obra. El nuevo espacio verde que el verdes que va a ser fundamental para la ciudad. Ayunta­miento en el barrio de Orriols, en la unión de las calles Duc de Mandas e Historiador Chabret, era por un lado una respuesta a una reivindicación histórica y por el otro un modelo de actuación social.

PARQUE DE LA ERMITA DE ORRIOLS

PARQUE DE DESEMBOCADURA DE NATZARET

Tres décadas después de la firma del convenio en­ tre la Autoridad Portuaria de València y el Ayunta­ miento, el Gobierno de Joan Ribó ha conseguido que el barrio de Natzaret empiece a ver las com­ pensaciones que entonces se le prometieron al ba­ rrio a cambio de la ampliación del puerto. El ayun­ tamiento de València ya ha empezado las obras de limpieza de los terrenos dónde van a ir zonas verdes y deportivas de 180.000 m2 que incluirán un gran parque de desembocadura, más grande que el jar­

L’informatiu de Compromís per València

PARQUE LINEAL DE BENIMÀMET

Este proyecto ha convertido el vacío que quedó tras el soterramiento de las vías de Metrovalencia a su paso por Benimàmet –localizado concretamente entre las estaciones de Canterería, Benimàmet y Carolines- en un parque verde de casi 1.200 me­tros de paseo peatonal, 850 metros de carril bici, 510 ár­ boles, 7.350 plantas y 12.100 metros cuadrados de césped o prade­ra mediterránea. Las obras han supuesto también la instalación de tres parques de juegos infantiles, tres zonas de jue­ go de petanca, una zona de picnic con diez mesas, un parque saludable con diez equipos de ejercicios, un escenario y gradas para acoger eventos y una zona de esparcimiento de animales de compañía. Además, el parque cuenta con un progra­mador de riego centra­lizado que permite controlar los asper­ sores desde un único ordenador y con la ventaja añadida de que el sistema detecta fugas de agua procediendo al cierre automático del riego. También se ha adecuado el área de los eucaliptos de la Avinguda de l’Estació, que ahora disponen de riego regular dado el alto grado de protección que se le asigna a estos dos eucaliptos monumentales identificados como los árboles más altos de Valèn­ cia. Por último, el proyecto ha adecuado las calles colindantes y ha otorgado calidad urbanística a un espacio deficiente que se había quedado a espaldas del pueblo y que no contaba con una conexión pe­ atonal cómoda ni eficaz.


12

Pensions

¿POR QUÉ UNAS PENSIONES DIGNAS? Hablar de las pensiones implica hablar de derechos, de justicia, de presente y de futuro. Significa hablar de per­ sonas mayores, pero también de las personas jóvenes y de aquellas en edad de trabajar. Porque no puede haber unas pensiones dignas ni para los pensionistas actuales ni para los futuros sin un trabajo digno. Como decía el alcalde de València, Joan Ribó, en un pleno del Ayuntamiento, “si queremos garantizar las pensiones de los actuales pensionistas y de los actuales traba­ jadores es imprescindible deshacer las reformas labo­ rales de 2013 sobre todo, pero también de 2011. Asimis­ mo hay que desplazar todas las medidas de fomento del empleo como reducciones de cuotas, tarifas planas y otros gastos de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social a cargo de los Presupuestos Genera­ les del Estado”. Se nos dirá que el Estado tiene problemas de déficit. Hemos de recordarles el dinero gastado y no devuelto en el rescate de bancos, el dinero gastado en el rescate de autopistas, en el almacén Castor, en gastos mili­ tares, etc. Cuestión de prioridades: frente a la visión del gobierno de Rajoy, para Joan Ribó “son más impor­ tantes los pensionistas, los trabajadores y trabajadoras”.

ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PENSIONES La presión fiscal en España en relación al PIB se situó en 2015 en el 34’6%, según Eurostat. Son casi siete puntos por debajo de la media en la Eurozona, que fue del 41’4%. Al mismo tiempo, España es, después de Chipre, el país de la Unión Europea donde más crecen las desigual­ dades sociales. Donde el 10% de los españoles más ricos concentran la riqueza del 56’2% de más que el 90% de la población. Tal y como indica Ribó (Compromís), “el problema de las pensiones y de los trabajadores pobres no es un efecto solo de esto que ha venido en llamar crisis. Es conse­ cuencia, sobre todo, de cómo se ha gestionado la salida de dicha crisis-estafa”. La evolución del Fondo de Re­ serva de las Pensiones es un ejemplo: curiosamente este fondo de reserva siguió creciendo hasta 2011, año que entró el PP en el gobierno central, a pesar de que la crisis económica había estallado ya en 2008.

por las bonificaciones que se aplican a las cotizaciones sociales. ¿Cómo se explica? ¿No se supone que cuantos más trabajadores haya en la Seguridad Social el sistema funcionará mejor? Hay otras explicaciones, según nos ilustran algunos medios nada sospechosos de revo­ lucionarios. Así, según The Wall Sreet Journal (3 enero 2013): “España usa fondos que respaldan el pago de pen­ siones para comprar deuda soberana.” Le sigue el Finan­ cial Times: “España ha saqueado la hucha más grande del país, el fondo de pensiones de la seguridad.” Y cierra el círculo el alemán Deutche Wirtchafts Nachwischen (4 enero 2013): “Saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del gobierno de España”.

El espolio del fondo para las pensioes

“La realidad es que se ha producido un espolio del Fondo de Reserva de las pensiones que tiene una asignación finalista” insiste el alcalde Joan Ribó. Este fondo sirve para garantizar algo que está en la Constitución: los poderes públicos de­ ben mantener un sistema público de pensiones. Entre el uso espúreo del Fondo de Pensiones y la utilización de la deducción de cotizaciones para crear “empleo” (entre muchas comillas, porque se trata de un tipo de empleo precario y de baja ca­lidad) se mete a la Seguridad Social en un círculo vicioso infernal: primero no se pagan cotizaciones y luego no se generan recursos. La consecuencia es evidente: es imprescindible desligar la seguridad social de políticas de gene­ ración de empleo. Es evidente que el gobierno de Rajoy ha roto el diálogo social de las pensiones mediante la im­ posición de unos criterios contrarios al espíri­ tu del Pacto de Toledo. Cada día está más claro su objetivo: preparar el camino de los fondos de pensiones privados degradando cada vez más el Sistema Público de la Seguridad Social. Eso ya lo hizo Pinochet en Chile con nefastos resultados para sus pensionistas. Sólo hay que preguntárselo.

DOBLE DISCRIMINACIÓN PARA LAS MUJERES En el tema de las pensiones hay algo sangrante que no podemos olvidar: las pensiones de las mujeres. Por ello hay que ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% que existe entre la cuantía de las pe siones de los hombres y de las mujeres. Ello exige: Aprobar ley de igualdad laboral que elimine la bre­ cha salarial y por tanto de cotizaciones que acaban derivando en pensiones más bajas. Incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública, lo cual afecta en la actualidad a la mayoría de las mujeres, debido a la historia social de nuestro país.

PROPUESTAS POR UNAS PENSIONES DIGNAS “En política es buena la reivindicación, mirando el interés de las personas, pero todavía mejor es la búsqueda de alternativas y soluciones” dice el alcalde de València. Por eso, Joan Ribó (Compromís) propone:

Volver al consenso del Pacto de Toledo recuperando el diálogo social y derogando todos los cambios legales introducidos entre 2011 y 2015, que no han servido más que para retroceder en los derechos de l@s trabajadores y l@s pensionistas. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones recu­ perando la actualización de las mismas conforme al IPC Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la ley 23/2013 que reduce las pensiones en función de la esperanza de vida. Sin duda el esfuerzo en pensiones que demandamos es importante. Es un esfuerzo de redistribución de la riqueza que podemos conseguir con impuestos a los más ricos (como ya ocurre en muchos países de la UE) y sin malgastar el dinero en rescates a bancos, rescates a autopistas fantasma y otras lindezas que el gobierno de España consi­dera normales, pero el común de los mor­ tales no.

El número de personas activas alcanzó su mínimo en 2013, pero a pesar de su posterior crecimiento, el fon­ do de pensiones ha seguido disminuyendo. En 2016 ocurre algo similar: crece la economía, baja el paro del 20’9% al 18’6% y en cambio también bajan un 0’9% las aportaciones de los empresarios a la Seguridad Social

@CompromisVLC

/compromispervalencia

valencia.compromis.net

Russafa al Dia  
Russafa al Dia  
Advertisement