Page 1

Torrent

Torrent, amb valentia i aire fresc.

Aire Fesc és:

Rescatem Persones #___________________

Torrent necessita #AireFresc. Necessita persones valentes que vulguen canviar les coses. Torrent et necessita.

Torrent necesita #AireFresco. Necesita personas valientes que quieran cambiar las cosas. Torrent te necesita.

Si vols un Ajuntament obert, participatiu i transparent, hem de trencar amb la vella política.

Si quieres un Ayuntamiento abierto, participativo y transparente, tenemos que romper con la vieja política.

Ciutat Educadora #___________________

Un Torrent on #RescatemPersones. El nostre mandat és que cap persona es quede sense aigua, llum, menjar o casa per culpa d’aquesta crisi que és una estafa.

Un Torrent donde #RescatemosPersonas. Nuestro mandato es que nadie se quede sin agua, luz, comida o casa por culpa de esta crisis que es una estafa.

Govern Obert #___________________

Una ciutat dinàmica, amb un projecte de futur i respectuosa amb el medi ambient, on els recursos públics estiguen al servei de les persones, de les nostres PIME, treballadors autònoms, comerços i innovadors... una economia en favor del bé comú.

Una ciudad dinámica, con un proyecto de futuro y respetuosa con el medio ambiente, donde los recursos públicos estén al servicio de las personas, de nuestras PYMEs, trabajadores autónomos, comercios e innovadores... una economía en favor del bien común.

El Torrent que volem té en l’educació l’eix vertebrador de la societat en totes les etapes de la vida. Garantirem una educació pública i gratuïta de 0 a 3 anys.

El Torrent que queremos tiene en la educación el eje vertebrador de la sociedad en todas las etapas de la vida. Garantizaremos una educacinó pública y gratuita de 0 a 3 años.

Si aquesta és la ciutat que vols, el dia 24 de maig, amb la teua valentia, entre totes i tots ho farem tot.

Si esta es la ciudad que quieres, el día 24 de mayo, con tu valentía, entre todas y todos lo haremos todo.

Pla d’Emergència Social

Escolarització pública i gratuïta de 0 a 3 anys

Participació i Transparència

Economia del Bé Comú #___________________ Ciutat innovadora i dinàmica

Sanitat Accessible #___________________ La salut és un dret, no un negoci

Aigua Clara #___________________ L’aigua en mans de la ciutadania


2

Torrent

Torrent, #ambValentia i #AireFresc

Pau Alabajos 32 anys Músic @paualabajos

a pols. La democràcia és molt més que passar per les urnes un diumenge cada quatre anys i no tindre ni veu ni vot els 1459 dies restants de la legislatura. Les opinions i la voluntat de les persones que viuen en una ciutat com la nostra és importantíssima,

és

absolutament

cabdal. Torrent serà allò que els torrentins i les torrentines vulguem

Vull mullar-me, vull prendre partit.

que siga. Tenim l’oportunitat de

Ha arribat el moment d’arroman-

traslladar els despatxos i els plena-

gar-me la camisa i passar a l’acció:

ris a les places i als carrers, deixem

en un context d’urgència social i de

que la gent agafe les regnes, que

crisi de valors com el que vivim a

participen diàriament i accepten

hores d’ara al País Valencià, el cos

el repte de decidir per ells mateix-

em demana que deixe les paraules

os. Que deixen de ser la comparsa i

i les abstraccions a una banda i que

es convertisquen en protagonistes,

m’embrute les mans. Estic profun-

que siguen els responsables de la

dament cansat de parlar de política

seua sort. Ens toca comprometre’ns

des de la barrera, des de la talaia

amb la regeneració política i amb la

que implica un escenari, un article

democràcia horitzontal, sense in-

de premsa o una xarxa social. No

termediaris.

em puc quedar de braços creuats mentre les injustícies, les discriminacions i les desigualtats continuen perpetrant-se de manera quotidiana en el meu barri, en la meua ciutat, en el meu país. És l’hora de fer un pas endavant i lluitar pels

És l’hora de fer un pas endavant i lluitar pels drets dels veïns i veïnes de Torrent

drets dels veïns i veïnes de Torrent,

Per això vaig dedicidir participar en

defensar un projecte de progrés

les primàries de Compromís, i per

per al meu poble des de l’àmbit in-

això assumisc ara, amb moltíssima

stitucional. Crec fermament en el

il·lusió, la tasca d’encapçalar aques-

municipalisme com a eina de trans-

ta llista formada per trenta-cinc

formació social: el futur de diverses

homes i dones valentes que tenen

generacions de torrentins i torren-

unes ganes terribles de canviar les

tines està en joc i, sincerament, no

coses, de fer de Torrent una ciu-

puc restar impassible, indiferent,

tat més habitable i de la qual sen-

mentre un bipartidisme que fa olor

tir-nos orgullosos i orgulloses. Vull

a naftalina segueix hipotecant les

continuar impregnant-me del seu

vides i la dignitat de la gent que

entusiasme i de la seua il•lusió i es-

més m’importa. És indispensable

tic totalment convençut que podem

que obrim una finestra d’esperança

sacsejar Torrent, capgirar Torrent,

i que l’oxigen òmpliga una altra

reiniciar Torrent. Sé que si sumem

vegada els nostres pulmons.

els nostres esforços, treballem con-

Tinc moltíssima fe en el poten-

juntament amb tenacitat i alegria,

cial dels meus conciutadans i con-

i posem cor, ànima i budells en la

ciutadanes: només necessiten que

nostra labor (i llavor) política, farem

algú els diposite la confiança que

que el nostre poble torne a brillar, a

es mereixen, la que s’han guanyat

enlluernar-nos.

torrent.compromis.net


Torrent

Carmen Silla

David Baviera

48 anys

24 anys

Pedagoga - Tècnica de pro-

Promotor de Save the Children

grames i formació

@DavidBaviera

3

@mamenchar

Em vaig llicenciar en Pedagogia per

jectes amb l’esperança i el repte

Vull acabar amb una classe política

Volen que l’educació pública i

la UV en 1990. Eixe mateix any vaig

d’ajudar a millorar la realitat social

que només serveix els seus propis

que els estudis siguen un privilegi

començar la meua vida profession-

i les condicions socials, laborals i

interessos i oblida els de la ciutada-

per a aquells que se’ls puguen pagar,

al. Durant 17 anys, vaig treballat a

formatives de les persones més vul-

nia. És l’hora de jubilar-los.

així com la sanitat, la dependència i

l’àmbit educatiu com a educadora,

nerables.

A Torrent hem patit majories ab-

tots els drets que, per ser ciutadans,

logopeda i orientadora. Paral•le-

No m’he dedicat a la política mai.

solutes de PP i PSOE que han venut

lament, em vaig iniciar fa alguns

Però ara prenc partit perquè Com-

l’horta al pitjor postor per omplir-la

Contra aquesta manera de gover-

anys a l’àmbit social i cultural, on

promís és l’única opció de futur per

de rajoles a l’escalfor de la bom-

nar per als interessos privats, està

he col•laborat amb diferents enti-

a Torrent.

bolla immobiliària i que han rega-

Compromís. Per un Torrent digne i

lat el patrimoni del poble als seus

un País Valencià digne.

tats valencianes amb projectes de formació i animació sociocultural. Des de fa quatre anys treballe en una entitat sense ànim de lucre

Anem a tornar la dignitat a la nostra ciutat i ho farem des de la valentia i l’honestedat. Ningú no ens farà callar.

com a formadora i tècnica de pro-

seus interessos no són els de la

em dóna el treball colze amb colze

gran majoria de torrentins.

amb el gran equip que tenim.

20 anys

Tècnic en Turisme

Estudiant de Medicina

@ViktorMedina

@VioletaRius

ent i a què intenten hipotecar el fu-

turístic. Actualment estudie Cièn-

tur. No estic disposat a permetre

He treballat durant anys en el

que la corrupció, la ignorància i el

sector turístic a l’Aeroport de Valèn-

despotisme passe per damunt de

cia i sóc portaveu dels Joves amb

nosaltres. És l’hora de construir somriures valents.

estafa només es podria solucion-

Em presente per Compromís per

ar amb la participació i la valentia

ser protagonista del canvi. Per fer

d’aquella generació que ens han

de la meua generació la culpable

volgut exclosos.

de retornar la democràcia al seus

La generació de joves a què han

ganes i la il·lusió que dia amb dia

24 anys

sóc Tècnic superior en màrqueting

Sempre he confiat que aquesta

Ja ens han deixat clar que els

Violeta Rius

unflat el passat, han retallat el pres-

Compromís per Torrent des de 2012.

Em veig amb força i amb les

Víctor Medina

Sóc Victor Medina. Tinc 24 anys i

cies Polítiques.

amiguets.

ens mereixem.

legítims amos, la ciutadania.

Em diuen Violeta Rius, tinc 20 anys i estudie Medicina. He decidit posar el meu granet d’arena per canviar el meu poble i el meu país. A pesar que els estudis em deixen molt poc de temps, vull treballar colze amb colze per guanyar el futur. Perquè ja no val quedar-se en el sofà mirant passar les coses, és el moment d’agafar les regnes del present. Ara més que mai el futur l’hem de construir els i les joves. I ho farem amb l’energia i la rebel·lia que se’ns dóna per descomptada.

Omplirem d’aire fresc l’Ajuntament, amb transparència i valentia, perquè no acceptem un futur de precarietat que ens volen imposar. No el volem i els demostrarem que serà nostre. Ens diran que som persones inexpertes i somniadores, però saben que estem més preparats i preparades que mai. I per això tenen por de perdre. Perquè nosaltres tenim de la nostra part la il·lusió i l’esperança. I la il·lusió i l’esperança sempre guanya a la por.

Consulta tota la llista en les pàgines 12 i 13

torrent.compromis.net


Torrent

4

Ocupació

1

Pla de Xoc contra la desocupació sorgit del consens amb els agents socials. La lluita contra la desocupació serà l’autèntic eix que guiarà la nostra política de govern.

1

Plan de Choque contra el desempleo surgido del consenso con los agentes sociales. La lucha contra el desempleo será el auténtico eje que guiará nuestra política de gobierno.

2

Pla de reorientació per als desocupats de llarga durada cap a sectors socials emergents i nous focus d’ocupació.

2

Plan de reorientación de desempleados de larga duración hacia sectores emergentes y nuevos focos de empleo.

3

Facilitarem la inserció dels joves al mercat laboral.

3

Facilitaremos la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

4

Lluitarem per acabar amb les desigualtats entre barris de Torrent. Impulsarem una política de serveis socials que siga harmònica.

4

Lucharemos para acabar con las desigualdades entre barrios de Torrent. Impulsaremos una política de servicios sociales que sea armónica.

5

Portal interactiu de beques i oposicions a la funció pública totalment accessible i transparent.

5

Portal interactivo de becas y oposiciones a la función pública totalmente accesible y transparente.

6

Bonificacions fiscals d’impostos i taxes per a les empreses i comerços per contractació.

6

Bonificaciones fiscales de impuestos y tasas para las empresas y comercios por contratación.

7 8

Conveni de contractació laboral mitjançant la creació d’una borsa de treball especialitzada. Ajudes per als desocupats de llarga durada per implantar sistemes de treball cooperatiu a Torrent.

7 8

Convenio de contratación laboral mediante la creación de una bolsa de trabajo especializada. Ayudas para los parados de larga duración para implantar sistemas de trabajo cooperativo en Torrent.

9 Xarxa d’Horts Urbans. 9 Red de Huertos Urbanos. amb els acords plenaris Cumpliremos con los acuerdos plena10 Acomplirem 10 aprovats amb la Plataforma de Desorios aprobados con la Plataforma de cupats de Torrent.

Desempleados de Torrent.

Rescatar persones per crear ocupació de qualitat Cap ciutat es mereix les xifres de desocupació que patim, però, en el cas de Torrent, aquesta afirmació és més injusta perquè no n’hauríem de tindre tanta.

Torrent és la ciutat valenciana amb més desigualtat i això ho hem de canviar Les polítiques d’ocupació són fonamentalment competència estatal i autonòmica. Però, amb un suport al comerç local, en compte de les grans superfícies, que, a més, han fracassat, o amb una aposta per la innovació i no per la bombolla immobiliària, podríem fer treball per lluitar contra la xacra de la desocupació. Eixe és el nostre mandat i la nostra obsessió: rescatar persones. - Francesc Company, núm. 6

“Tinc un compromís amb l’horta” -David Ferrandis

torrent.compromis.net


Torrent

5

Una legislatura perduda: tenim més desocupació en 2015 que en 2011 A Torrent només tenim 1,6 ocupats

hagut d’emigrar. Estem en un 30%

desocupació que ha fet que moltes

per cada desocupat. Això significa

de desocupació segons paràmetres

persones hagen perdut ajudes o

que, a més dels més de deu mil des-

de l’EPA.

subvencions; segons les ONG, més

ocupats que consten en les estadís-

Portem des del 2009, amb les polí-

de tres mil famílies. Uns desocupats

tiques del SERVEF, hi ha molts altres

tiques d’austericidi començades pel

de llarga durada que cada vegada ho

que han perdut l’esperança o han

PSOE i continuades pel PP, amb una

tenen més complicat.

PARATS EN JUNY 2011

PARATS EN MARÇ 2015

VARIACIÓ

TAXA SERVEF

9.694

10.079

+385

18,58%

GOVERNS AMB COMPROMÍS Municipi

Parats en Juny 2011

Parats en Març 2015

Taxa Variació SERVEF

És imprescindible canviar de model si volem ser una ciutat de futur.

En els municipis amb Governs amb Compromís hem reduït el nombre de persones desocupades en esta legislatura Com es veu en el gràfic de l’esquer-

mínima en Serveis Socials; per con-

ra, els números no menteixen. No

tra, a Vila-real, on la Regidoria la

estem dient que, amb un govern de

gestiona Compromís, tenim un dels

Compromís, a Torrent no hi hauria

índexs d’inversió per habitant dels

desocupació. Això seria una afirmació falsa i buida, pròpia de les promeses de la vella política de PP i PSOE. Però sí que podem afirmar que, amb les polítiques en favor de

més alts del país, per descomptat, molt més que a Torrent. A Ontinyent i a Muro portem endavant polítiques de participació

les persones que hem desenvolupat

ciutadana. I a Oliva i, sobretot, a

des dels governs amb Compromís,

Tavernes, vàrem heretar una situ-

tindríem una taxa menor.

ació econòmicament desastrosa del

De fet, només a Burjassot hi ha uns

PP i hem aconseguit un balanç ben

números que serien pitjors que els

positiu en aquests quatre anys: hem

de Torrent. Però Burjassot és un

reduït el deute al mateix temps que

municipi que té tot el terme edificat,

invertíem en polítiques de benestar

amb una densitat de població que és deu vegades la de Torrent. No té polígon industrial i té una capacitat d’absorció d’ocupació menor. En eixe sentit, Burjassot està millor que

i això ha suposat que poguérem portar avant iniciatives en favor de les persones. Fet i fet, des dels municipis amb

els municipis del voltant.

govern de Compromís hem fet tot

A Torrent tenim un polígon que està

el que hem pogut per fer front a

desaprofitat i que no ha rebut l’apos-

esta crisi-estafa i això és el que pro-

ta del govern. Tenim una inversió

posem de fer a Torrent.

* Taxa SERVEF en verd: municipis amb menys taxa que Torrent

“Vull una gestió econòmica responsable i centrada en les persones” -Sara Andreu

torrent.compromis.net


Torrent

6

Economia

1

Auditoria de gestió, comptable i administrativa per a conéixer l’estat financer real de l’Ajuntament.

1

Auditoría de gestión, contable y administrativa para conocer el estado financiero real del Ayuntamiento.

2

Consell Assessor del Comerç de Torrent, format per les organitzacions empresarials, sindicals i d’autònoms del sector.

2

Consejo Asesor del Comercio de Torrent, formado por las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos del sector.

3

Acabar amb el malbaratament de diners públics.

3

Acabar con el despilfarro de dinero público.

4

Tornarem progressivament els diners de la Taxa del Fem que no es varen emetre correctament. Lluitarem per derogar la taxa TAMER.

4

Devolveremos progresivamente el dinero de la Tasa de la Basura que no se emitió correctamente. Lucharemos para derogar la tasa TAMER.

5

Controlarem el pesatge dels residus arreplegats per a l’EMTRE per evitar el frau.

5

Controlaremos el pesaje de los residuos recogios por el EMTRE para evitar el fraude.

6

En els casos en què la legislació ho permeta, contractarem tots els serveis i els aprovisionaments municipals amb empreses i comerços de Torrent.

6

En los casos en que la legislación lo permita, contrataremos todos los servicios y productos municipales con empresas y comercios de Torrent.

7

Línia d’ajudes econòmiques finalistes per a la innovació i la modernització d’empreses i comerços.

7

Línea de ayudas económicas finalistas para la innovación y la modernización de empresas y comercios.

8

Ajudes per a la normalització lingüística.

8

Ayudas para la normalización lingüística.

9

Modificarem les ordenances fiscals per a fer-les més justes i redistributives en funció de la capacitat econòmica dels contribuents.

9

Modificaremos las ordenanzas fiscales para hacerlas más justas y redistributivas en función de la capacidad económica de los contribuyentes.

d’ajudes per fer front a les taDotaremos de ayudas para hacer fren10 Dotarem 10 xes judicials quan les persones no se te a las tasas judiciales cuando las les puguen permetre.

personas no se las puedan permitir.

Una economia orientada al bé comú Una de les últimes accions que ha fet abans de tancar la legislatura el govern del PP ha sigut pagar quasi tres milions d’euros per recuperar una inversió ruïnosa en el pàrquing Juan Carlos I. Privatitzen els guanys i socialitzen les pèrdues. Tres milions suposa al voltant del 7% del Pressupost anual de l’Ajuntament.

Hem de posar l’economia a treballar per donar suport al comerç i a les PIME, als creadors d’ocupació. Hem de canviar les prioritats i acabar amb l’ús de l’Ajuntament per a promoció personal i partidista a base de malbaratar diners en publicitat. Una economia que fomente la innovació i el valor afegit. Al servei del bé comú dels torrentins i torrentines. - Amparo Rius, núm. 9

“Hem de tindre cura del nostre territori perquè tots ens puguem gaudir” -Julià Company

torrent.compromis.net


Torrent

El PP ha despilfarrado en autobombo y saraos olvidando las políticas de empleo 7.470.886€

Si redujeramos a la mitad e hicieramos unas fiestas ausde despilfarro del PP en fiestas desde 2008. teras con la participación ciudadana, podríamos hacer +1millón/año también...

{

... ...

7

411

salarios anuales

o...

85%

DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD o...

*

El presupuesto de fiestas de la legislatura equivale a la escolarización pública de todos los niños de 0 a 3 años.

o...

8

guarderías municipales

Amb un finançament just com proposa Compromís, a Torrent tindríem 180 milions d’euros més a l’any per invertir Ja siga amb PP o PSOE, els valen-

benestar. Per exemple, en inver-

També necessitem que hi haja gov-

en

una

situació

cians sempre hem tingut un fi-

sions de la Generalitat. Per població,

erns decidits, tant en la Generalitat

transferències

nançament que és una injustícia

d’eixa proposta de finançament

com en l’Ajuntament de Torrent, a

no arriben a cobrir ni la despesa

democràtica. En la web http://cer.

just, podria arribar fins a 180 mil-

deixar-se la pell pel benestar dels

en Sanitat i Educació. I això que

compromis.net/ podeu consultar

ions d’euros a l’any en inversions a

ciutadans a qui representen.

la tenim de les més baixes de

l’estudi i totes les dades.

Torrent. Podríem fer l’hospital, es-

Amb l’actual model, unit al saqueig

l’Estat. És imprescindible un canvi

Tots eixos diners són recursos que

coletes infantils, el nou centre de

corrupte de les arques de la Gen-

en profunditat, amb valentia, per

no tenim per invertir en el nostre

salut, etc.

eralitat que ha realitzat el PP, estem

canviar-ho tot i fer del nostre país

de

límit.

Les

finançament

un referent de benestar i progrés en comptes de corrupció.

Els valencians som un 12% més pobres que la mitjana i paguem com si fórem un 12% més rics “Volem una nova política que torne a il·lusionar” -Elena Carles i Consuelo Peris

torrent.compromis.net


8

Torrent

Compromís per Torrent presenta una llista renovada triada en Primàries Obertes La llista de Compromís és, de totes

Així mateix, el nostre programa elec-

les que es presenten a Torrent, l’única

toral, tant el que presentem a Torrent

que ha estat triada tota en primàries

com el que presentem a les Corts, és el

obertes a la ciutadania. Perquè des

resultat d’un procés participatiu. Per

de Compromís no només parlem de

una banda, tenim el treball de legislat-

noves maneres de fer política, sinó

ura, les propostes que anem present-

que les practiquem. Prediquem amb l’exemple. Més de set-centes persones varen participar en aquest procés de Primàries, el que fa que fóra la mobilització democràtica d’aquestes característiques més alta a Torrent.

A Compromís pensem que la participació ciutadana és la clau de la regeneració i per això no només la prediquem, sinó que la practiquem. De la mateixa manera, la llista de Compromís a les Corts que presentem

ant a les institucions i que formen el bagatge amb què encarem les eleccions. Per altra banda, tenim el treball de les Sectorials, que també proposen iniciatives per al treball parlamentari, i en les quals pot participar qualsevol persona que vulga aportar el seu punt de vista i les seues idees. I, finalment, també tenim les ferramentes de participació via web, que pots trobar a http://participa.compromis.net/, entre les quals, per exemple, la iniciativa Volem Saber, amb la qual posem els grups institucionals de Compromís al servei de qui vulga

amb Mónica Oltra com a candidata

preguntar al govern.

a la Presidència és també el resultat

Totes aquestes iniciatives i aques-

d’unes Primàries Obertes en què es

ta filosofia participativa és el nostre

triaven tots els candidats de la llista

compromís de portar-les a terme des

i que va ser el resultat d’una mobil-

del govern. Perquè volem que l’#Aire-

ització de quaranta mil persones.

Fresc arribe a les institucions!

“Perquè crec en la transparència i la participació” -Óscar Martínez

torrent.compromis.net


Torrent

Pla d’Emergència Social

Pla de Xoc Democràtic

per atendre la situació que pateixen milers de valencians, potenciant la renda garantida de ciutadania, obrint els menjadors escolars i promocionant els serveis socials municipals.

per a protegir la democràcia davant la corrupció. Llei contra les portes giratòries, oficina antifrau, faciliar el control de les institucions, pressupostos participatius i limitació i equilibri del poder.

para atender la situación que sufren miles de valencianos, potenciando la renta garantizada de ciudadanía, abriendo los comedores escolares y promocionando los servicios sociales municipales.

para proteger la democracia frente a la corrupción. Ley contra las puertas giratorias, oficina antifraude, facilitar el control de las instituciones, presupuestos participativos y limitación y equilibrio del poder.

Invertir en economia productiva i sostenible per generar ocupació estable, invertir urgentment en I+D+i, apostar per la sostenibilitat i les potencialitats del nostre territori. para generar empleo estable, invertir urgentemente en I+D+i, apostar por la sostenibilidad y las potencialidades de nuestro territorio.

Mónica Oltra

La teua Presidenta.

“Vull que arribe l’aire fresc a Torrent!” -Mireia Peris

torrent.compromis.net

9


Torrent

10

Participació

1

Posarem en marxa un Govern Obert i Participatiu mitjançant el programa #TorrentParticipa (detallat en la pàgina següent).

1

Pondremos en marcha un Gobierno Abierto y Participativo mediante el programa #TorrentParticipa (detallado en la página siguiente).

2

Vetlarem per a garantir la imparcialitat del govern municipal.

2

Velaremos para garantizar la imparcialidad del gobierno municipal.

3

Reformularem el paper del BIM i d’altres mitjans municipals per tal que siguen vehicles d’expressió ciutadana.

3

Reformularemos el papel del BIM y de los medios municipales para que sean vehículos de expresión ciudadana.

Participar per a decidir

4

Lluitarem perquè es reconeguen les reclamacions de l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol.

4

Lucharemos para que se reconozcan las reclamaciones de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio.

5

Promourem la participació dels nous valencians d’origen estranger.

5

Volem una ciutat viva, amb idees, dinàmica. No volem una ciutat adormida. Tenim un teixit associatiu molt fort a Torrent i cal promocionar-lo.

Impulso a la participación de los nuevos valencianos de origen extranjero.

Comissió de Peticions i Jurat Tributari per tal de realitzar un seguiment transparent de les demandes de la ciutadania i ajudar en la tramitació de procediments economicoadministratius.

6

7

Registres municipals en tots els districtes de Torrent.

7

Registros municipales en todos los distritos de Torrent.

8

Òrgans de participació veïnal pròpia en els barris.

8

Órganos de participación vecinal propia en los barrios.

9

Ordenança d’Administració Electrònica transparent i accessible.

9

Ordenanza de Administración Electrónica transparente y accesible.

6

Comisión de Peticiones y Jurado Tributario para más transparencia en les demandas de la ciudadanía y ayudar en la tramitación de procedimientos economicoadministrativos.

una nova ordenança que perCrearemos una nueva ordenanza que 10 Crearem 10 meta compensar deutes per treballs permita compensar deudas por trabaen benefici de la comunitat.

jos en beneficio de la comunidad.

La participació és fonamental, perquè hem de decidir entre tots i totes com volem que siga la nostra ciutat. La gent que treballa en el dia en el seu barri o en la seua associació ciutadana coneix millor que ningú les necessitats que hi ha al poble. Per això des de Compromís volem governar amb les persones, ser els seus aliats dins de les institucions, els carters que porten les seues demandes i iniciatives. Perquè la democràcia no és, com ens han volgut fer creure, votar cada quatre anys i oblidar-se’n. La democràcia és el govern del poble. - Rubén González, núm. 10

“Per formentar tota la riquesa de la cultura pròpia que tenim a Torrent” -Xavier Benavent

torrent.compromis.net


Torrent

11

Govern Obert #______________ 1 Una ciutat participativa

2 Exemplaritat en els sous públics

3 Una ciutat transparent La transparència és bàsica en una

de Transparència clar i amb tota

societat democràtica que es vulga

la informació detallada. No només

avançada. Ja no n’hi ha excusa da-

pel que fa referència a l’apartat

vant de les reticències de PP i PSOE,

econòmic, sinó també al patrimoni

perquè les noves ferramentes web

i administració.

ens ho posen tan fàcil com a la dis-

Volem també que hi haja una

tància d’un clic.

memòria d’activitats per cada àrea,

Des de Compromís proposem un

amb anàlisi del cost i rendiment de

govern transparent basant-nos en

cada política, perquè la ciutadania

estàndards europeus, en les ex-

tinga al seu abast l’avaluació de quin

periències de govern obert dels

és l’impacte -i si és positiu o nega-

països nòrdics. Per exemple, a Suè-

tiu- de les polítiques implementa-

cia l’accés a la informació és un dret

des amb els diners públics.

constitucional... des de 1766! A l’Es-

A més, cal aplicar l’exemplaritat

tat espanyol no disposàvem d’una

dels representants en les retribu-

Llei de Transparència fins l’any

cions. En un context en què tenim

passat i, encara així, està al mateix

un 30% de desocupació a la nostra

nivell que la d’altres estats com Bot-

ciutat, els polítics no poden viure en

swana!

un altre món, han de ser ciutadania

Tots els ciutadans i ciutadanes tenim dret a saber i a participar en les decisions que es prenen amb els nostres diners. És per això que obrirem un Portal

torrent.compromis.net

i donar exemple. És per això que proposem reduir les exagerades retribucions actuals en base al salari mitjà, que és l’efectiu en l’economia real i, per tant, serà un incentiu -encara que només siga que per l’interés que millore les pròpies retribucions!


12

Torrent

1.PAU ALABAJOS FERRER

2. CARMEN SILLA MORA

3. DAVID BAVIERA CLIMENT

4. VÍCTOR GONZÁLEZ MEDINA

5. VIOLETA RIUS GARROTE

11. SALUD BOLTES ALANDI

12. JORDI VELASCO LLASTARRY

13. FRANCESC XAVIER BERMELL BOSCH

14. LORENA PÉREZ ALARCÓN

15. DANIEL BRESÓ PEIRÓ

21. LUCÍA HERNÁNDEZ MOLINA

22. MARTA GÓMEZ RAMÍREZ

23. RAFAEL LOZANO MATÍAS

24. MERITXELL PERIS I ROS

25. VICENT A. FONT FRASQUET

S1. JESÚS MARCOTE ICART

S2. MAITE CLIMENT MORAL

S3. PAU ABENZA BARBERÀ

S4. SHEILA LANDETE RUBIO

S5. PABLO LAVERNIA CHULIÀ


Torrent

13

6. FRANCESC COMPANY GANDIA

7. PILAR LÓPEZ MONFORT

8. JOSEP VARELA BEINAT

9. AMPARO RIUS PUIG

10. RUBÉN GONZÁLEZ MONTES

16. LUISA RUBIO LÓPEZ

17. PERE RUIZ GOMAR

18. VICENT REVERT PENADÉS

19. DOLORES PERIS MUÑOZ

20. NICULAI TELISCA

Un equip

#ambValentia

S6. LUCÍA M. GIL LÓPEZ TAPIA

S7. SANTI MARTÍNEZ CLIMENT

S8. SUSI MIQUEL ORTÍ

S9. DAVID VILA SILLA

S10. XAVIER MARTÍ SORIANO


Torrent

14

La igualtat és un motor de generació de progrés per a una societat lliure i plural

Aquesta estafa -que hi ha

qui s’ha de quedar a cuidar

de la societat, perquè té per

dones les que ens impli-

la crisi-estafa té rostre de

qui en diu crisi- té rostre de

els fills o les filles, els pares,

objectiu la llibertat i la igual-

quem i cal que açò canvie. I,

dona, hem d’afirmar que la

dona. En aquests anys, hem

les mares, etc. sempre sol

tat, els valors de progrés.

a més, quan ens impliquem,

regeneració política també

vist com augmentava la

ser la dona qui se’n fa càrrec.

És per això que també apos-

cal que ho fem des dels va-

haurà de tindre rostre de

taxa de desocupació feme-

Per tant, hem vist com mol-

tem decididament com un

lors femenins, i no intentant

dona, perquè serà la garan-

nina respecte a la masculi-

tes dones han de tornar a la

eix estratègic per l’escolarit-

imitar els rols de la política

tia d’un canvi en favor de les

na. La nostra mateixa ciutat

llar per culpa de l’estafa eco-

zació de 0 a 3 anys pública i

tradicional masculina. Si al

persones, en favor de tots i

n’és un bon exemple.

nòmica.

gratuïta.

començament hem dit que

de totes.

No es tracta de cap casua-

En la societat que porten

Es tracta d’una mesura que

litat. Les polítiques de reta-

a la precarietat, on ara ens

pot crear una repercussió en

llades, el que en diem aus-

volen

falsa

la societat d’alt valor afegit,

tericidi, han atacat el cor

“recuperació”

qual

ja que permetria conciliar la

del benestar de la societat,

un de cada quatre llocs de

vida familiar i laboral, per-

afectant l’Educació, la Sani-

treball que es creen només

què les dones continuem

tat, la Dependència... és a dir,

tenen com a durada... una

sent qui ens fem càrrec dels

sectors que tradicionalment

setmana! En eixa societat

fills en les primeres etapes

han sigut ocupats per dones.

de precarització, les dones

de la vida, i, per tant, tindria

En 2009, les dones represen-

sempre tenim més a perdre.

també un impacte molt alt

tàvem el 45% de la desocu-

És per això que des de Com-

en la creació d’ocupació fe-

pació a Torrent, ara, en 2015,

promís apostem per una fe-

menina com a conseqüèn-

en som el 53,5%. Hem inver-

minització de la política, per

cia. I això, no cal dir-ho, fo-

tit les tornes.

reivindicar els valors que

mentaria la riquesa general

Això es deu al fet que cada

aporta la visió femenina, del

en incorporar al mercat de

vegada hi ha més famílies

consens, del diàleg, de les

treball tota una capa de po-

amb totes les persones en

decisions meditades, etc.

blació que ara com ara n’es-

situació de desocupació. I,

Perquè el feminisme és una

tà exclosa.

és clar, si s’ha de triar entre

aposta per la modernització

En política som molt poques

vendre

una en

la

De març de 2009 a març de 2015, les dones hem passat de representar el 45% del total de desocupació al 53,5%

“M’agrada la política feta amb idees fresques i diàleg” -Pilar Ros

torrent.compromis.net


Torrent

15

Igualtat

1

Posarem en marxa una línia d’ajudes a les dones maltractades regulada en una Ordenança municipal d’ajuda i protecció contra la violència masclista.

1

Pondremos en marcha una línea de ayudas a mujeres maltratadas regulada en una Ordenanza municipal de ayuda y protección contra la violencia machista.

2

Elaborarem programes d’integració sociolaboral adreçats específicament a dones en risc d’exclusió social.

2

Elaboraremos programas de integración sociolaboral dirigidos específicamente a mujeres en riesgo de exclusión social.

3

Impulsarem mesures per afavorir la conciliació familiar i laboral, com és l’aposta estratègica per l’escolarització de 0 a 3 anys.

3

Impulsaremos medidas para favorecer la conciliación familiar y laboral, como la apuesta estratégica por la escolarización de 0 a 3 años.

4

Ajudes a l’associacionisme de dones en favor de la igualtat.

4

Ayudas al asociacionismo de mujeres en favor de la igualdad.

5

La nostra acció política tindrà un caràcter global per tal de treballar en favor de la igualtat socioeconòmica de les dones.

5

Nuestra acción política tendrá un carácter global para trabajar en favor de la igualdad socioeconómica.

6

Pla Integral contra l’assetjament escolar i el bullying LGTBfòbic.

6

Plan Integral contra el acoso escolar y el bullying LGTBfóbico.

7

Commemorarem la festa de l’orgull LTGB amb activitats i campanyes municipals.

7

Conmemoraremos la fiesta del orgullo LTGB con actividades y campañas.

8 9

Reformularem la Regidoria de Família per tal que reconega totes les realitats familiars a la nostra ciutat (heterosexuals, monoparentals, homoparentals...) Farem un Pla sanitari de promoció de la prova ràpida del VIH als ambulatoris de Torrent.

8 9

Reformularemos la Concejalía de Familia para reconocer todas las realidades familiares (heterosexuales, monoparentales, homoparentales...) Haremos un Plan sanitario de promoción de la prueba rápida del VIH en los ambulatorios de Torrent.

el nom d’una via pública a Otorgaremos el nombre de una vía pública 10 Atorgarem 10 Margarida Borràs, valenciana que fou a Margarida Borràs, valenciana que fue la la primera represaliada per la seua orientació sexual de què es té constància.

primera represaliada por su orientación sexual de que se tiene constancia.

Els nostres drets no estan en venda El treball per aconseguir una igualtat real i una societat tolerant i respectuosa amb les llibertat individuals i personals no es pot donar per feta. Al contrari. Els últims informes indiquen que en el tram d’edat on no només retrocedeix, sinó que és on més augmenta la violència masclista, és en els més joves, fet que és un fracàs com a societat i una tragèdia.

La lluita per la Igualtat és la lluita per una societat més democràtica, més lliure i més solidària. Aquesta és la conseqüència d’unes polítiques que han marginat l’educació en benefici de la bombolla immobiliària. Perquè una societat on l’educació és l’eix fonamental és una societat lliure. I això és el que nosaltres volem. Pel futur de totes i tots. - Salud Boltes, núm. 11

“M’agrada Compromís perquè tenen les mans netes i les propostes clares” -Ernest Carles

torrent.compromis.net


Torrent

16

Medi Ambient

1

Impulsarem mesures per tal que els nuclis poblacionals visquen de cara i no d’esquena a tot el territori.

1

Impulsaremos medidas para que los núcleos poblacionales vivan de cara y no de espaldas a todo el territorio.

2

Promoció de la mobilitat sostenible en els vehicles de l’Ajuntament.

2

Promoción de la movilidad sostenible en los vehículos del Ayuntamiento.

3

Crearem l’Agència Municipal de la Bicicleta.

3

Crearemos la Agencia Municipal de la Bicicleta.

4

Lluita contra la tala indiscriminada de massa boscosa.

4

Lucha contra la tala indiscriminada de masa boscosa.

5

Auditoria mediambiental de la pedrera de la Serra Perenxisa i restauració de la zona assolada.

5

Auditoría medioambiental de la cantera de la Serra Perenxisa y restauración de la zona asolada.

6

Ubicarem contenidors de vidre, cartró i plàstic almenys en tots els punts on ja existisquen contenidors d’orgànic i en tots els barris.

6

Contenedores de vidrio, cartón y plástico como mínimo en todos los puntos donde ya existan contenedores de orgánico y en todos los barrios.

7 8

9

Vigilància dels delictes mediambientals.

7

Retornar a l’Ajuntament la gestió del subministrament de l’aigua potable de Torrent per fer-ne un ús més democràtic, més eficient i baixar el preu per a la ciutadania, amb criteris progressius de renda.

8

Refugi públic d’animals. El nostre mandat és aconseguir el sacrifici animal zero i fer de Torrent una ciutat puntera en el benestar animal.

9

Vigilancia de los delitos medioambientales. Devolver al Ayuntamiento la gestión del suministro del agua potable de Torrent para hacer un uso más democrático, más eficiente y bajar el precio para la ciudadanía, con criterios progresivos de renta. Refugio público de animales. Nuestro mandato es conseguir el sacrificio animal cero y hacer de Torrent una ciudad puntera en el bienestar animal.

i prevenció dels nombrosos Erradicación y prevención de los nu10 Eradicació 10 abocadors il·legals. merosos vertederos ilegales.

Ocupació verda, ocupació de qualitat El temps de la rajola, l’especulació urbanística s’ha acabat i, afortunadament, ja no tornarà. Per molt que s’encaboten entre PP i PSOE a proposar el retorn de la construcció i la depredació del territori com a eixida de la crisi, açò no és ja que no siga just, és ja no és possible. S’ha acabat.

Hem de reconvertir el sector de la construcció a la rehabilitació energètica i sostenible. Però, com en tota crisi, hi ha la corresponent finestra d’oportunitat. I eixa passa per la reconversió del sector de la construcció a la rehabilitació i l’eficiència energètica. És l’anomenat New Green Deal, que té una capacitat important de crear ocupació, i, a més, de qualitat. Aprofitem-la. - Lucía Hernández, núm. 21

“M’agrada Compromís perquè toca la música que vull sentir” -José Peris

torrent.compromis.net


Torrent

PLATAFORMA

+info: aiguaclara.net

Aigua Clara Cap persona sense dret a l’aigua

Ninguna persona sin derecho al agua

L’aigua és un bé bàsic que no ha d’estar en mans d’uns pocs perquè en facen negoci. L’empresa que gestiona l’aigua a Torrent, Aigües de l’Horta, té uns beneficis anuals de quasi un milió d’€. A pesar d’això, són molts –massa- els torrentins a qui els tallen l’aigua perquè no poden pagar els rebuts. Això no ho podem consentir. No podem admetre que hi haja torrentins que es queden sense aigua, llum, menjar o sostre per culpa d’aquesta crisi que és una estafa.

El agua es un bien básico que no tiene que estar en manos de unos pocos para hacer negocio. La empresa que gestiona el agua en Torrent, Aigües de l’Horta, tiene unos beneficios de casi un millón de €. A pesar de eso, son muchos -demasiados- los torrentinos a quienes les cortan el agua porque no pueden pagarla. No lo podemos consentir. No podemos admitir que haya torrentinos que se queden sin agua, luz, comida o techo por culpa de esta crisis que es una estafa.

La privatización del agua ha sido una estafa. Durante los peores años de la crisis, el precio del agua ha subido un 11,60% y las ganancias de la empresa un 40,60%. Mientras tanto, muchos vecinos se quedaban sin agua por no poder pagarla. No consentimos que se haga negocio con un bien básico.

Proposem el model democràtic europeu

Proponemos el modelo democrático europeo

A Europa s’estan revertint les privatitzacions de l’aigua que varen tindre lloc en els anys huitanta i noranta. A ciutats tan importants com Berlín o París, per exemple, s’ha va votat recentment en referèndum que l’aigua tornara a estar en mans de la ciutadania. A Torrent aquest servei va ser privatitzat pel PSOE en 1995 i la concessió finalitza en 2018. El nostre compromís és no renovar-la.

En Europa se están revertiendo las privatizaciones de agua que tuvieron lugar en los años ochenta y noventa. En ciudades tan importantes como Berlín o París, por ejemplo, se ha votado recientemente en referéndum que el agua volviera a estar en manos de la ciudadanía. En Torrent este servicio fue privatizado por el PSOE en 1995 y la concesión finaliza en 2018. Nuestro compromiso es no renovarla.

L’aigua per al poble i no per a les grans empreses

El agua para el pueblo y no para las grandes empresas

Qui controla l’aigua a Torrent? Aigües de l’Horta dóna servei als municipis de Torrent, Xirivella, Aldaia, Picanya, Alfara del Patriarca i Beniparrell i està participada per l’Ajuntament de Torrent i Hidraqua, SA, que, al seu torn, forma part del grup Agbar i aquest de la gran multinacional de la gestió de l’aigua Suez Environnement.

¿Quién controla el agua en Torrent? Aigües de l’Horta da servicio a los municipios de Torrent, Xirivella, Aldaia, Picanya, Alfara del Patriarca y Beniparrell y está participada por el Ayuntamiento de Torrent e Hidraqua, SA, que, a su vez, forma parte del grupo Agbar y esta de la gran multinacional de la gestión del agua Suez Environnement.

“Vull un canvi de veres, no un recanvi perquè tot continue igual” -Paloma Grueso

torrent.compromis.net

17


Torrent

18

Educació

1

Escolarització pública i gratuïta de 0 a 3 anys.

1

Escolarización pública y gratuita de 0 a 3 años.

2

Impulsarem amb força l’educació pública i denunciarem el tracte de favor amb el regal de sòl a la privada.

2

Impulsaremos con fuerza la educación pública y denunciaremos el trato de favor con el regalo de suelo a la privada.

3

Beques d’ajuda a l’estudi amb criteris progressius per tal que tots els i les alumnes tinguen els llibres de text i accés a menjador garantits.

3

Becas de ayuda al estudio con criterios progresivos para que todos los y las alumnas tengan los libros de texto y acceso a comedor garantizados.

4

Xarxa d’Espais Culturals per a propostes emergents. Bucks d’assaig.

4

Red de Espacios Culturales para propuestas emergentes. Bucks de ensayo.

5

Cultura amb participació ciutadana i de suport als creadors locals.

5

Cultura con participación ciudadana y de apoyo a los creadores locales.

6

Difusió del valencià com la llengua pròpia de Torrent.

6

Difusión del valenciano como la lengua propia de Torrent.

7

Obrirem els menjadors escolars fora del període lectiu per tal de garantir que tots els xiquets i xiquetes tinguen accés almenys a tres àpats diaris.

7

Abriremos los comedores escolares fuera del período lectivo para garantizar que todos los niños y niñas tengan al menos a tres comidas diarias.

8

Retornarem la denominació oficial dels carrers de Torrent a la seua versió original en valencià.

8

Devolveremos la denominación oficial de las calles de Torrent a su versión original en valenciano.

9

Democratitzarem el funcionament de la Fundació Esportiva Municipal. Revisarem a la baixa les taxes municipals.

9

Democratizaremos el funcionamiento de la Fundación Deportiva Municipal. Bajaremos las tasas municipales.

en valor i reivindicarem el paPondremos en valor y reivindicaremos 10 Posarem 10 trimoni torrentí. el patrimonio torrentino.

Invertir en Educació és invertir en futur Cal canviar la mentalitat: els diners no es gasten en educació, sinó que s’hi inverteixen. Eixa és la filosofia que tenim des de Compromís, perquè l’educació és el fonament d’una societat de futur.

Proposem l’educació pública com a garantia d’igualtat d’oportunitats i progrés L’educació és la nostra aposta estratègica. Per això, volem que tots els xiquets i xiquetes tinguen totes les oportunitats, que tinguen llibres tots els qui no se’ls puguen pagar, que obrim els menjadors fora de període lectiu, que treballem contra l’absentisme escolar i per una planificació que baixe les ràtios. Per una escolarització de 0 a 3 anys que concilie vida laboral i familiar i faça de la nostra una ciutat educadora. -Vicent Font, núm. 25

“Perquè Compromís fa la política des d’ací i pensada per als problemes d’ací” -Álvaro Muñoz

torrent.compromis.net


Torrent

?

Sanitat i Benestar

1 2

Centre d’Emergències i un Centre de Salut digne per al Vedat.

Centro de Emergencias y un Centro de Salud digno para el Vedat.

Potenciarem els recursos del Gabinet Psicopedagògic Municipal.

1 2

3

Inembargabilitat de les ajudes socials donades per l’Ajuntament de Torrent.

3

Inembargabilidad de las ayudas sociales donadas por el Ayuntamiento.

4

Modificarem l’Ordenança d’Ajuda Domiciliària per tal que els usuaris afectats estiguen exempts del pagament de qualsevol percentatge del servei.

4

Modificaremos la Ordenanza de Ayuda Domiciliaria para que los usuarios afectados estén exentos del pago de cualquier porcentaje del servicio.

5

Ordenança Municipal contra la pobresa energètica.

5

Ordenanza Municipal contra la pobreza energética.

6

Regularem de manera efectiva el funcionament del punt d’aliments municipal, adaptant el menjar entregat a les necessitats nutricionals i familiars i dotant també d’altres productes bàsics, com puga ser la higiene personal.

6

Regularemos de forma efectiva el punto de alimentos municipal, adaptando la comida entregada a las necesidades nutricionales y familiares y dotando también de otros productos básicos, como pueda ser la higiene personal.

7 8

Eliminarem en la pràctica les plusvàlues a les persones desnonades.

7 8

Eliminaremos en la práctica las plusvalías a las personas desahuciadas.

9

Ajuda a famílies i persones afectades per la congelació de l’IPREM i el baix SMI aprovats pel Govern de Mariano Rajoy.

9

Ayuda a familias y personas afectadas por la congelación del IPREM y el bajo SMI aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El nostre compromís és portar a terme l’Hospital Comarcal. Reivindicació que portem al programa municipal des de les eleccions de 1987.

Potenciaremos los recursos del Gabinete Psicopedagógico Municipal.

Nuestro compromiso es llevar a cabo el Hospital Comarcal. Reivindicación que llevamos en el programa municipal desde las elecciones de 1987.

o bonificacions màximes Reducciones o bonificaciones máxi10 Reduccions 10 per a persones amb discapacitat en els mas para personas con discapacidad impostos, taxes i preus públics en funció de la renda.

19

en los impuestos, tasas y precios públicos en función de la renta.

Pla d’Emergència Social La nostra prioritat és molt bàsica: rescatar persones. Com podem consentir que hàgem dedicat milions i milions d’euros a rescatar bancs i més bancs i ens diguen que no hi ha diners per a totes les persones que ho estan passant malament? No, no ho podem consentir.

El nostre mandat és que cap persona es quede sense aigua, llum, casa o menjar per culpa d’esta estafa que alguns en diuen crisi. Per això volem enfortir els Serveis Socials, perquè l’Ajuntament és la primera trinxera per fer front a les situacions difícils. I ho volem fer des de la solidaritat entre persones, lluny de la caritat. Per crear també ocupació en el sector de la Dependència. - Pilar López, núm. 7

“Perquè crec en la regeneració política i no en els professionals de la política” -Raúl Herrera

torrent.compromis.net


Torrent

20

Discapacitat i Dependència

1

Centre de Dia i estudi de viabilitat per a una residència pública.

1

Centro de Día y estudio de viabilidad para una residencia pública.

2

Crearem la figura del Defensor de les Persones Discapacitades.

2

Crearemos la figura del Defensor de las Personas Discapacitadas.

3

Garantirem la presència de persones amb discapacitat en la presa de decisions de l’Ajuntament a través dels òrgans de participació.

3

Garantizaremos la presencia de personas con discapacidad en la toma de decisiones del Ayuntamiento a través de los órganos de participación.

4 5 6 7 8 9

Garantia d’informació accessible. Pla Integral d’Accessibilitat per fer una ciutat realment adaptada, sense barreres arquitectòniques reals.

4 5

Compromís de ciutat inclusiva. La discapacitat com a vector transversal d’atenció preferencial en les línies d’acció.

6

Sotmetiment de les subvencions al compliment de la legislació sobre accessibilitat.

7

Incorporació a les Ordenances d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) de requisits d’accessibilitat.

8

Transport públic adaptat i 5% del servei de taxi.

9

Garantía de información accesible. Plan Integral de Accesibilidad para hacer una ciudad realmente adaptada, sin barreras arquitectónicas reales. Compromiso de ciudad inclusiva. La discapacidad como vector transversal de atención preferencial en las líneas de acción. Sometimiento de las subvenciones al complimiento de la legislación sobre accesibilidad. Incorporación a las Ordenanzas de Inspección Técnica de Edificios (ITE) de requisitos de accesibilidad. Transporte público adaptado y 5% del servicio de taxi.

per acabar amb els barTrabajaremos para acabar con los bar10 Treballarem 10 racons del Centre d’Educació Especial racones del Centro de Educación Esde l’Encarnació.

pecial de la Encarnación.

La Dependència, un sector d’ocupació en creixement La qualitat de vida és un repte de les societat modernes i de l’Europa occidental com la nostra. En aquest sentit, el desenvolupament dels drets de la dependència també crea nous nínxols d’ocupació.

Desenvoluparem les potencialitats també de creació de riquesa que té l’avanç en drets de les persones amb dependència. L’instaurament d’un repagament brutal i la laminació dels drets de les persones amb dependència que ha portat a terme el PP, no és només una injustícia i una indignitat. També és posar pals a les rodes d’un sector amb un potencial de creixement d’ocupació. Per això, perquè són els nostres drets, lluitarem per ells per lluitar per tots. - Pep Varela, núm. 7

“Compromís és la millor defensa dels interessos dels valencians” -Pau Marcote

torrent.compromis.net


Torrent

21

Urbanisme i Habitatge

1

Utilitzarem tots els recursos que tinguem a l’abast en l’Ajuntament per tal de lluitar des del govern municipal contra els desnonaments.

1

Utilizaremos todos los recursos que tengamos al alcance en el Ayuntamiento para luchar desde el gobierno municipal contra los desahucios.

2

Pla de Lloguer Social per a persones en risc d’exclusió així com per a joves que busquen la primera vivenda.

2

Plan de Alquiler Social para personas en riesgo de exclusión y para jóvenes que buscan la primera vivienda.

3

Pla de Rehabilitació energètica per reorientar el sector de la construcció a la sostenibilitat i crear ocupació.

3

Plan de Rehabilitación energética para reorientar el sector de la construcción a la sostenibilidad y crear empleo.

Cap persona sense casa. Stop desnonaments

4

Línia de beques en col·laboració amb les universitats perquè els estudiants que vinguen a residir a la ciutat puguen compartir l’habitatge amb la gent major que viu sola i necessita ajuda.

4

Línea de becas en colaboración con las universidades para que los estudiantes que vengan a residir a la ciudad puedan compartir la vivienda con la gente mayor que vive sola y necesita ayuda.

5

Nova revisió cadastral per pagar un IBI just.

5

Nueva revisión catastral para pagar un IBI justo.

6

Supressió de Nous Espais per estalviar un milió d’€ a l’any.

6

Supresión de Nous Espais para ahorrar un millón de € al año.

Hem rescatat els bancs amb milers de milions d’€. Més diners que els que es dediquen a Sanitat o Educació en tot un any per pagar amb els diners de les nostres butxaques les inversions ruïnoses d’uns irresponsables que s’havien dedicat a jugar al casino amb la rajola.

7

Soterrament de les vies del metro del Barri de Camí la Nòria, amb un projecte realista i respectuós amb la històrica horta del Safranar.

7

Soterramiento de las vías del metro del Barrio de Camí la Nòria, con un proyecto realista y respetuoso con la histórica huerta del Safranar.

8

Transport públic que arribe a tots els punts del terme.

8

Transporte público que llegue a todos los puntos del término.

9

Rodones de trànsit per a canalitzar les eixides de vehicles dels nuclis de Monte-Real i Tros Alt i reduir-ne la perillositat.

9

Rotondas de tránsito para canalizar las salidas de vehículos de los núcleos de Monte Real y Tros Alt y reducir la peligrosidad.

Zonas tarifarias de Metrovalencia para tarifàries de Metrovalència per 10 10 Zones un coste igualitario. un cost igualitari.

“Compromís és la garantia d’una política nova que trenque amb el bipartidisme” -Òscar Peris

torrent.compromis.net

És una immoralitat que no podem permetre que bancs rescatats amb els nostres diners tiren a gent de sa casa. El drama dels desnonaments és la prova més clara que açò no és una crisi, sinó que és una estafa. I anem a combatre-la. Anem a pels seus responsables. Rescatarem les persones i farem polítiques decidides per posar l’Ajuntament de part de la gent. Coste el que coste. - Jordi Velasco, núm. 12


Torrent

22

Transparència

1

Transparència total en els comptes públics basant-nos en estàndards europeus.

1

Transparencia total en las cuentas públicas basándonos en estándares europeos.

2

Obrirem el Portal d’Open Data Torrent Obert, que contindrà tota la informació referent a l’Ajuntament, ja siga econòmica, de patrimoni material, taxes, etc.

2

Abriremos el Portal de Open Data Torrent Obert, que tendrá toda la información referente al Ayuntamiento, ya sea económica, de patrimonio, tasas, etc.

3

Incidirem en la màxima transparència en tot allò que fa referència a ajudes públiques, subvencions, contractació, baremacions, beques, etc.

3

Incidiremos en la máxima transparencia en todo lo que hace referencia a ayudas públicas, subvenciones, contratación, baremaciones, becas, etc.

4

Reduirem i farem públiques totes les despeses de representació.

4

Reduciremos y haremos públicos todos los gastos de representación.

5

Memòries de àrea periòdiques d’avaluació de les polítiques implementades.

5

Memorias de área periódicas de evaluación de políticas implementadas.

6

Els plens es realitzaran de vesprada i es retransmetran i gravaran per a la seua difusió, incloent-hi les intervencions del públic.

6

Los plenos se celebrarán por la tarde y se retransmitirán y grabarán para su difusión, incluyendo las intervenciones del público.

7

Plens de Debat de l’Estat de la Vila en els diferents barris.

7

Plenos de Debate del Estado de la Ciudad en los distintos barrios.

8

Les associacions i entitats sense ànim de lucre estaran exemptes del pagament de taxes per usos públics.

8

Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro estarán exentas del pago de tasas por usos públicos.

9

Exemplaritat en els sous públics: reduirem les retribucions a 1,5 vegades el salari mitjà –base de l’economia real- com a màxim i establirem una diferència màxima de 3 a 1 en les retribucions seguint criteris de l’economia del Bé Comú.

9

Ejemplaridad en los sueldos públicos: reduciremos las retribuciones a 1,5 veces el salario medio –base de la economía real- como máximo y estableceremos una diferencia máxima de 3 a 1 en las retribuciones siguiendo criterios de la economía del Bien Común.

un global del 70% en la Ahorraremos un global del 70% en la 10 Estalviarem 10 partida de sous i assessors. partida de sueldos y asesores.

Si no es pot saber, és perquè probablement no es pot fer Per a Compromís, la transparència no es tracta de cap moda amb la qual posar-se medalletes buides de contingut, sinó que és una garantia d’un govern eficient.

Entenem el dret a la informació com un dret bàsic en una societat democràtica. Hi ha una dita per a quan parlem de polítiques públiques que exemplifica molt bé aquesta exigència i és la que porta per títol aquesta columna: “si no es pot saber, és perquè probablement no es pot fer”. I per això diem que ja n’hi ha prou de castells negres, s’han acabat els governs opacs. Volem aire fresc per tal que amb tota la informació treballem plegats per un poble millor. - Xavier Martí, núm. S10

“Perquè Compromís posa com a prioritat màxima el benestar de les persones” -Maria Jose Silla

torrent.compromis.net


Torrent

Codi Ètic La gent que ens presentem per ser la veu de Compromís a les institucions ho fem per donar la cara per un projecte que és el resultat de la participació ciutadana. És per això que ens dotem d’un codi ètic de compliment obligatori per tal d’exercir la nostra tasca democràtica amb transparència i responsabilitat davant de la gent que ens vulga dipositar la seua confiança. Serem la veu del poble i servirem els interessos del poble. Treballarem pel bé comú amb total transparència i honestedat. Signem un pacte ferm contra la corrupció, contra l’aprofitament del poder o contra l’ús del càrrec electe per a profit personal. Lluitarem amb totes les nostres forces contra les portes giratòries i contra la

venda de la casa de totes i tots per als ena. És per això que ens compromeinteressos d’uns pocs. tem que el nostre salari màxim siga d’1,5 vegades el salari mitjà, que és la referència de l’economia real. Ens devem a la ciutadania que ens ha triat i a l’Assemblea que representem. Ens comprometem a respectar i fer Som ciutadans que prenem la detercomplir els manaments democràtics minació de canviar les coses i, per de les bases de la formació. tant, la nostra activitat política és circumstancial. És per això que ens limitem a dos mandats com a referència Tenim l’obligació de retre comptes d’estada en la corporació. de la nostra acció de manera participativa davant de la ciutadania i l’Assemblea, que té el dret de fiscalitzar la En cas d’incompliment de qualsevol nostra acció i el nostre treball com a d’aquests manaments, qualsevol milrepresentants seus. itant de Compromís podrà demanar la nostra revocació, que serà sotmesa a la valoració de l’Assemblea. Serem la veu del poble i, per tant, cobrarem com el poble, lluny dels privilegis de la classe política de Torrent que ha estat vivint en una realitat ali- Compromís per Torrent

“Perquè hi ha una garantia clara contra la corrupció: Compromís” -Yolanda Garrido

torrent.compromis.net

23


Un equip amb

#aireFresc

La teua Presidenta.

M贸nica Oltra

@compromisTOR

torrent.compromis.net

/compromistorrent

torrent@compromis.net

En acabar de llegir, recicla aquest diari

#ambValentia

InfoCompromís Maig 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you