Programa Acord de Fadrell

Page 1

L’ACORD DE FADRELL PER A LA GOVERNABILITAT DE L’AJUNTAMENT PLANA

1

DE

1

CASTELLÓ

DE

LA


LA CIUTAT DE LES PERSONES BENESTAR PÚBLIC Implementarem un pla estratègic i transversal d'àmbit local que permeta la perspectiva de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible sobre l'acció de govern municipal. Desenvoluparem un nou model de serveis socials innovadors i intel·ligents que permeten una intervenció ràpida i eficient que dignifique l'atenció al ciutadà, amb l’assignació d’una persona professional de referència que siga la interlocutora principal i vetlle per la coherència, la coordinació i la continuïtat del procés d'atenció a ciutadans usuaris del serveis socials. Impulsarem un servei d'assistència i ajuda a domicili universal per a persones en situació de soledat, majors i dependents. Potenciarem la cooperació municipal amb les organitzacions del tercer sector, per a fer front a les necessitats i desafiaments socials de la nostra ciutat. Farem una anàlisi del mapa de recursos actuals, que detecte les possibles carències, per tal de prioritzar i programar la implantació de tots aquells recursos i serveis necessaris per a garantir que Castelló es converteix en una ciutat veritablement curadora. Obrirem una Oficina Municipal de Cures que centralitze tota la informació de les administracions, assessore, facilite tràmits i desenvolupe un observatori de seguiment de les cures a la ciutat. Facilitarem els tràmits perquè la Conselleria construïsca una nova residència de gent gran al carrer d'Onda. Reforçarem l’Oficina d’Habitatge per a promoure la gestió integral de la gestió de competències d’atenció i assessorament general, gestió i control del parc públic d’habitatge municipal, captació de fons i recursos financers, impuls a les accions contemplades en l’Estudi d’Àrees de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana, i coordinació de les regidories amb responsabilitats compartides. Impulsarem un Pla Municipal d’Habitatge que definisca la fulla de ruta de l’Ajuntament, especifique les actuacions d’atenció a l’emergència habitacional i actuacions d’atenció estable i estructural, garantisca el bon ús de l’habitatge, amplie el parc asequible d’habitatge a la ciutat o mantinga i rehabilite el parc actual.

2

2


Ampliarem el parc públic d’habitatge social mitjançant la compra o cessió d’immobles amb l’objectiu de pal·liar el dèficit habitacional provocat pel mercat immobiliari. Promourem la col·laboració municipal en el desenvolupament de la Llei per la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana. Desenvoluparem el Pla Castelló Ciutat Accessible per l'eliminació de barreres que dificulten el desenvolupament físic, psicològic i cultural. Crearem el Consell Assessor Municipal d’Accessibilitat, com a mecanisme de coordinació per a una política integral d’accessibilitat, òrgan assessor amb representació tècnica dels diferents departaments competents i via de participació en materia d’accessibilitat, que canalitze les demandes i expectatives dels col·lectius afectats. Finançarem els programes i actuacions d’accessibilitat universal amb una partida de fins a l’1,5% del pressupost destinat a inversions d’obres públiques i infraestructures. Ampliarem la xarxa de banys públics gratuïts, canviadors inclusius i punts d'alimentació infantil.

IGUALTAT Aprovarem i desenvoluparem el tercer Pla d'Igualtat d'Oportunitats amb els recursos materials i humans necessaris, dotant-lo de la partida pressupostària per al seu compliment. Reforçarem la Regidoria d'Igualtat i del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitat de Dones i Homes. Continuarem amb la implementació de la perspectiva de gènere en tot el pressupost municipal i les àrees de gestió municipals. Elaborarem un Pla Local contra la Violència de Gènere i incrementarem els recursos per als programes municipals de lluita contra la violència masclista. Intensificarem la coordinació entre els diferents sistemes institucionals (Serveis Socials, Salut, Justícia, Policia…) per a articular els recursos necessaris per a la detecció, acompanyament, assistència, assessorament i teràpia de les dones víctimes de maltractament. Impulsarem les convocatòries institucionals i accions de sensibilització sobre igualtat en les dates commemoratives de la igualtat salarial, 8M, salut sexual, 25 de Novembre, Violència de Gènere i aprovació del vot femení. 3

3


Potenciarem l'enfocament de gènere en les accions del projecte Castelló Ciutat Educadora amb oferta de formació en totes les etapes vitals de les dones. Habilitarem un Espai de Feminismes com a punt de trobada de grups de dones per a coordinar el desenvolupament de la seua activitat. Fomentarem la paritat en l'estructura dels òrgans de representació municipal. Impulsarem solucions habitacionals per a víctimes de violència masclista i les prioritzarem en l'accés als serveis públics. Impulsarem que hi haja serveis de suport per a dones prostituïdes amb l'intenció de col·laborar en l'eradicació de la tracta de dones amb els organismes competents. Exigirem a tots els contractistes a garantir la igualtat salarial entre homes i dones. Exigirem plans d’igualtat visats per la Generalitat a les empreses que contracta l’Ajuntament.

SALUT Potenciarem l’infermeria escolar en el marc de les competències i capacitat financera municipals. Promourem la salut a l'àmbit municipal amb programes específics per centres educatius i de gent gran. Construirem i posarem en marxa de centres de dia per a Alzheimer, persones amb malaltia mental, Parkinson, trastorn de l'espectre autista, esclerosi múltiple i Síndrome de Down. Posarem en marxa el Centre d'Envelliment Actiu a la Casa de Cultura del carrer Antonio Maura. Aprovarem un pla de neteja i campanyes de sensibilització en matèria d'excrements i pixats de mascotes en la via pública. Dissenyarem un Pla Integral de Reformes i Manteniment dels consultoris sanitaris depenents de l'Ajuntament. Conveniarem amb el Col·legi d'Odontologia de Castelló la prestació de serveis odontològics per a persones vulnerables.

4

4


LA CIUTAT SOSTENIBLE ECOLOGIA I MEDI AMBIENT Elaborarem un Protocol d'Actuacions Contra la Contaminació Atmosfèrica per a millorar la qualitat de l'aire i reduir les emissions contaminants a la ciutat i terme de Castelló, amb especial atenció al Grau, basat en les mesures dels índexs de contaminació de l'aire i acústica. Fomentarem estudis permanents de qualitat de l’aire independents de les empreses que es puguen veure afectades pels resultats de les investigacions, visibles i amb un llenguatge comprensible. Desenvoluparem el Corredor Mediambiental del Riu Sec. Remodelarem el Caminàs com a corredor verd. Iniciarem el nou parc en l'avinguda Ferran el Catòlic i del parc de la Marjal entre el Riu Sec i la séquia de l'Obra. Impulsarem una anella verda periurbana que possibilitarà l'ampliació del parc natural del Desert de les Palmes. Desenvoluparem el Parc Agrari com un projecte de sobirania alimentària, promoció del producte de quilòmetre zero i respecte del patrimoni ambiental. Ampliarem i reformarem l'estació depuradora per a millorar la gestió sostenible de les aigües residuals. Elaborarem un informe sobre la concessió i les mesures a adoptar per a millorar el funcionament de la instal·lació. Construirem un nou ecoparc al Grau. Implementarem el contenidor marró per a residus orgànics i renovarem els contenidors per uns més accessibles i nets. Dotarem de contenidors per a la recollida de l'oli domèstic. Ampliarem el nombre de punts verds de recollida de productes tecnològics i/o contaminants i incrementarem les campanyes de sensibilització sobre reciclatge. Incrementarem les campanyes de conscienciació i participació mediambiental infantil amb tallers de reciclatge i concursos de vídeos educatius. Crearem premis o beques a estudiants amb projectes relacionats amb sostenibilitat i medi ambient. Reduirem l'ús del plàstic en les campanyes municipals. 5

5


Fomentarem la reducció de la utilització de microplàstics i plàstics d'un sol ús entre els negocis locals, especialment en els pròxims a la platja. Aprovarem un Pla d'Inversions en clavegueram en tots els districtes. Elaborarem un pla director d'arbratge i zones verdes. Millorarem el parc del Pinar i revisarem la concessió del camp de golf. Fomentarem els jardins verticals i horts urbans sostenibles en els terrats dels edificis. Crearem zones verdes intergeneracionals amb activitats de dinamització i oci. Disminuirem de forma progressiva la petjada ecològica de l'administració pública, promovent el reciclatge i reutilització dels recursos. Augmentarem les fonts d'aigua potable a la ciutat i elaborarem un mapa interactiu en la web per a localitzar-les. Desenvoluparem una estratègia municipal de benestar animal. Implantarem de forma progressiva el sacrifici zero d'animals abandonats i desenvoluparem campanyes de sensibilització per a fomentar les adopcions, les esterilitzacions i l'apadrinament. Farem una política decidida d'estalvi energètic i invertirem l'estalvi en energies renovables per aconseguir espais de zero emissions. A més, mantindrem els contractes amb comercialitzadores i/o productores 100% renovables. Implantarem programes d'eficiència energètica als centres educatius, com ara el Projecte 50/50, consistent en retornar el 50% de l'estalvi a l'escola i revertir l'altra meitat en noves mesures d'estalvi, eficiència i renovables al mateix centre. Crearem un organisme que siga punt de trobada entre els llauradors del nostre terme municipal (amb el Sindicat de regs, Comanda de Fadrell, Unió de Llauradors, Fepac-Asaja i cooperatives) i l'Ajuntament de Castelló. 7. Crearem rutes de l'aigua per a reivindicar la riquesa mediambiental de la Marjaleria. Aprofitarem el programa Jornals de Vila per a crear Brigades Verdes que s’encarreguen dels horts, residus de les vies pecuàries, manteniment de l’anella verda, ecosistema de la marjal, treball en séquies i d'altres feines mediambientals.

6

6


MOBILITAT URBANA Promourem un model de mobilitat metropolitana que reforce la capitalitat de Castelló, en coordinació amb la Generalitat Valenciana. Fomentarem la mobilitat responsable en la via pública per a evitar conflictes entre els diferents usos del transport ciutadà (punts de més sinistralitat, control de bicicletes i patinets). Crearem un servei d'atenció a la mobilitat en les tinences d'alcaldia per a informar dels serveis de transport públics, Bicicas, Taxicas… Finalitzarem la Ronda Barris. Apostarem per les superilles per a pacificar el trànsit dins dels barris. Reduirem el temps d’espera dels autobusos urbans fins a un màxim de 20 minuts. Crearem aparcaments dissuasius de forma capil·lar en els barris en connexió amb la xarxa de transport públic. Habilitarem un aparcament amb zona per a autobusos en l'antic recinte del Mercat del Dilluns, amb instal·lació de banys públics. Aprovarem nous serveis especials de transport i millora de l'accessibilitat amb un pla inversor de parades i marquesines. Modificarem el Reglament de Transport Públic per a implantar la gratuïtat en menors de 14 anys. Augmentarem el servei de parades de bus a demanda de dones en horari nocturn. Facilitarem el pagament del bitllet de bus amb el telèfon mòbil. Ampliarem i millorarem la xarxa de carrils-bici i impulsarem el Pla Director de la Bicicleta. Promourem una nova app per agilitar la tramitació de sol·licituds de permisos d'ocupació de via pública. Ampliarem les zones peatonals de la ciutat per avançar cap a un model de mobilitat sostenible i pacificat.

7

7


LA CIUTAT DE LA PROSPERITAT ECONOMIA MUNICIPAL Establirem l’objectiu ‘deute zero’ per a cancel·lar l'endeutament acumulat pels governs de la dreta. Ajustarem la pressió fiscal a la realitat econòmica de les famílies de Castelló, d'acord amb la suficiència financera municipal, i continuarem aplicant bonificacions en la tributació municipal segons criteris de progressivitat fiscal i proporcionalitat a la renda. Aprovarem un nou Pla de Lluita contra el Frau Tributari. Elaborarem un Pla Estratègic de Ciutat que aborde els desafiaments i oportunitats de Castelló a curt i mitjà terminis. Redactarem un estudi del territori per a reconéixer les potencialitats de Castelló sobre les quals assessorar i informar per a afavorir el desenvolupament de noves activitats econòmiques a la ciutat. Estudiarem com fer efectiu el cobrament de l'IBI a les propietats de l'Església amb finalitats lucratives.

PROMOCIÓ ECONÒMICA Aprofitarem el Fòrum Espanya-Japó com a palanca de promoció econòmica, impuls del comerç exterior i generació d'ocupació. Aprovarem i desenvoluparem el II Pla Estratègic d'Ocupació, en el qual es contemplen itineraris d'ocupació per a col·lectius vulnerables i programes de formació a la carta per a atendre necessitats de empreses. Impulsarem una línia de suport a la iniciativa empresarial d'autònoms, empreneduria i pimes. Establirem incentius municipals a la creació d'empreses d'economia social i ambiental. Redefinirem els Jornals de Vila. Donarem suport municipal al desenvolupament de l'estació intermodal de mercaderies. 8

8


Desenvoluparem el pla Castelló Smart City. Impulsarem una estratègia municipal d'I+D+i en el marc del reconeixement de Castelló com a Ciutat de la Ciència i la Innovació. Reforçarem mitjançant un conveni amb Fevecta el projecte de llançadora de cooperatives Beta.coop, incrementant els projectes acompanyats i les accions formatives. Estudiarem la possibilitat de convertir-lo en referent comarcal, comptant amb els ajuntaments del nostre entorn. Reforçarem els programes d’ajuda a cooperatives i projectes d’innovació social, augmentant les partides pressupostàries destinades a ells, donat que s’han mostrat insuficients per a cobrir la demanda. Afavorirem l’accés a contractacions municipals de pimes i autònoms mitjançant l’aprovació de licitació per lots.

INFRAESTRUCTURES I URBANISME Aprovarem de forma definitiva i desenvoluparem el nou Pla General amb més zones verdes i equipaments en tots els barris per a millorar la qualitat de vida col·lectiva. Crearem una oficina urbanística per a informar i rebre suggeriments dels ciutadans. Impulsarem un desenvolupament urbanístic contingut en la Marjaleria que permeta els serveis bàsics urbanístics sense perjudicar el medi ambient, el territori ni el paisatge. Desenvoluparem les inversions de l'estratègia Transforma Castelló finançada amb fons europeus Feder. Elaborarem un Pla de Barris i Urbanitzacions participatiu que catalogue i prioritze les inversions de millora urbana de la ciutat. Reconvertirem de l'Edifici Borrull en un edifici intel·ligent d'atenció a la ciutadania. Elaborarem un pla d'usos dels espais del complex de Tetuan XIV Adequarem el camí la Ratlla. Crearem a l'entorn de l'estació un aparcament gratuït amb zona per a bicis. Aprovarem un pla d'adequació d'entorns de centres educatius, sanitaris i esportius. Connectarem de forma real i accessible els barris perifèrics i la ciutat. 9

9


Construirem una plataforma ciclopeatonal en el grup Roquetes sobre els accessos al port. Elaborarem un mapa de solars i espais abandonats per a evitar molèsties veïnals i reconversió de solars per a l'ús públic. Adequarem el solar davant de la Ciutat de la Justícia. Modernitzarem i millorarem l'accessibilitat en la instal·lació de mobiliari urbà. Adequarem el passeig marítim i ampliació del parc litoral fins al límit amb Benicàssim. Construirem un quiosc al parc Geòleg Royo similar al del parc Ribalta. Aprovarem un pla d'adequació de centres cívics, especialment els de tercera edat. Reformarem la Pèrgola com a espai d'activitats per a la ciutadania. Crearem una xarxa d'espais de dinamització comunitària en tots els districtes i barris que compten amb una oferta de serveis municipals, així com una agenda d'esdeveniments i activitats per a la població. Facilitarem la connexió wi-fi en espais urbans. Reivindicarem l’ampliació del paratge natural del Desert de les Palmes. Elaborarem un Pla Integral d'Actuació per a la zona de Mestrets amb l'objectiu de revitalitzar i promoure la seguretat i benestar veïnal de la zona. S'implementaran solucions per assegurar-hi la neteja i rehabilitació dels terrenys degradats, la protecció de la contaminació i el control de les activitats de la zona dins del marc de la legalitat. Crearem una web d’història urbanística de la ciutat, que incloga totes les requalificacions des de l’any 2000, perquè la ciutadania puga conèixer com ha anat canviant la planificació de la ciutat.

DESENVOLUPAMENT URBÀ I ENERGÈTIC Aprovarem un pla integral d'ajuda a la reforma, millora i dignificació d’eficis i habitatges que contemplarà ajudes de lloguer, rehabilitació i eficiència energètica. Aconseguirem el 100% de vehicles elèctrics i d’emissions zero en la flota de propietat municipal. Instal·larem fanals i semàfors de tecnologia LED alimentats per energia fotovoltaica. 10

10


Implementarem de forma progressiva energies renovables en edificis públics. Impulsarem un servei municipal encarregat de desenvolupar campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura energètica en tots els àmbits de la ciutat. Modificarem la normativa urbanística eliminant les través no justificades a la instal·lació d’energia solar. Simplificarem els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica exigint només una declaració responsable. Farem servir les cobertes dels edificis municipals per fer instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum. Establirem un pla de manteniment de les instal·lacions.

TURISME Desenvoluparem l'Estratègia Turística Local per a impulsar un model de desenvolupament integrat, sostenible i intel·ligent. Apostarem pel turisme blau amb tots els recursos d'interés vinculats amb el mar. Aplicarem el model de platges intel·ligents i sostenibles. Millorarem les instal·lacions de les platges, amb dutxes i lavabos en condicions, i amb passarel·les que arriben fins la vora de la mar per garantir l'accessibilitat. Impulsarem Escala a Castelló, en el marc d'un projecte global de turisme del mar, per a convertir-lo en un referent turístic internacional, esdeveniments i rutes culturals. Promocionarem l'alimentació i la cuina autòctona amb la marca Castelló Gastronòmic, en col·laboració amb el sector. Actualitzarem la senyalística turística, homogeneïtzada amb la de la resta de la ciutat. Construirem un alberg per a la joventut, preferentment a la Residència de Suboficials. Millorarem i promourem l'app de l'Ajuntament per potenciar l'oferta turística. Potenciarem un bus turístic que recorrega els principals punts del patrimoni de la ciutat. 11

11


Potencionarem la reactivació del turisme amb una aposta cultural i esportiva de primer nivell. Promourem el turisme a Castelló en fires i esdeveniments turístics, amb una aposta ferma per la cultura i el patrimoni.

COMERÇ Rehabilitarem el Mercat Central per a convertir-lo en referent de qualitat agroalimentària i exponent de la gastronomia local, amb horaris adequats a la nova activitat. Potenciarem el Recinte de Fires i Mercats per a acollir noves iniciatives de promoció comercial. Incentivarem l'ocupació de locals buits per a la implantació de nous negocis. Establirem modificacions fiscals i tributàries per aquelles persones propietàries de locals en desús de determinades zones de la ciutat que els destinen al comerç. Impulsarem mesures per a afavorir l'accés al comerç amb la millora del transport públic, aparcament i vies per als vianants, embelliment urbà d'àrees comercials i bonificacions de pàrquings. Potenciarem la plataforma de venda online per a comerços locals. Promourem campanyes municipals de dinamització comercial en tots els districtes. Donarem suport a les iniciatives que fomenten la responsabilitat social corporativa.

12

12


LA CIUTAT EDUCADORA EDUCACIÓ Aprovarem el segon Pla de Reforma de Centres Educatius i ampliació del nombre de centres acollits al finançament del pla Edificant. Crearem l’Oficina Edificant per a desevolupar els projectes de millora dels centres educatius. Ampliarem la xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys a Castelló i el Grau en funció de la demanda. Adequarem les escoles de Castelló per a ampliar les aules de dos anys a la ciutat i estudiarem la recuperació de la gestió pública de les escoletes Peucs, Chupetes i Biberons. Promourem el model pedagògic aprovat pel Consell Escolar Municipal. Desenvoluparem els plans de Ciutat Amigable amb la Gent Gran i Ciutat Amiga de la Infància. Donarem suport als Centres d'Acció Educativa Singular (CAUS) amb projectes municipals que fomenten les comunitats d'aprenentatge, per a lluitar contra el fracàs escolar primerenc. Posarem a disposició de Conselleria espai dotacional suficient per a crear un gran Centre Integral Públic de Formació Professional. Desenvoluparem en els centres educatius activitats i accions complementàries que potencien els valors no sexistes i contraris a qualsevol discriminació. També a través de l’oci educatiu (esplais, centres de joves…).

GENT GRAN Crearem programes intergeneracionals per a promoure la interacció i convivència entre població infantil, juvenil i gent gran. Promourem l'intercanvi d'experiències de cooperació intergeneracional. Promourem l'acompanyament per a combatre la soledat i l'afrontament de dol i les pèrdues en la gent gran a través del voluntariat i el partenariat entre la població i associacions implicades.

13

13


JOVENTUT Incorporarem la perspectiva de la joventut en les polítiques municipals. Impulsarem el segon Pla de Recuperació del Talent per a facilitar el retorn dels que es van veure obligats a eixir de Castelló per a buscar-se el futur. Reforçarem les beques Talent per a afavorir l'estudi, la dedicació i la creativitat entre la joventut. Millorarem l'accessibilitat de la gent jove al transport públic a través de la millora dels abonaments, incloent programes de mobilitat nocturna. Obrirem la biblioteca municipal 24 hores en època d'exàmens. Potenciarem la cultura participativa entre la gent jove a través del Consell Local de la Joventut. Enfortirem l'Escola de Segona Oportunitat, que permeta l'acompanyament i desenvolupament de capacitats professionals per a joves amb dificultats d'inserció sociolaboral. Afavorirem l'accés a l'habitatge de la joventut amb plans específics que ajuden a la seua emancipació. Impulsarem accions de formació i sensibilització entre les persones joves contra conductes masclistes, homòfobes i transfòbiques. Promourem un oci sa per a la nostra joventut, incrementant la prevenció del consum de substàncies tòxiques i la ludopatia, establint una zona segura prop de centres educatius i esportius. Crearem una xarxa de centres d’esplais i d’oci jove en els districtes. Promourem la creació de casals joves autogestionats per tota la ciutat. Facilitarem recursos, espais i ajudes econòmiques a associacions juvenils i grups de joves que desenvolupen projectes socials autogestionats que afavorisquen l’autogestió, la participació, l’associacionisme i la implicació de la joventut en el municipi.

INFÀNCIA Donarem ajudes a les empreses que disposen de plans de conciliació de la vida familiar i laboral. 14

14


Aprovarem un pla d'instal·lació de jocs per a xiquets i persones majors amb criteris accessibles i inclusius. Implementarem nous models de parcs infantils actius de temàtica ambiental amb jocs esportius i zones recreatives.

CULTURA Promourem la candidatura de Castelló a Capital Europea de la Cultura. Construirem la Biblioteca Central de Castelló (BCC), un centre de cultura digital i d'innovació tecnològica i educativa, i la seu oficial Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) en les instal·lacions de l'antic asil. Incorporarem a Castelló al circuit nacional i internacional de les grans gires de música contemporània. Desenvoluparem un projecte d'art urbà en mitgeres per a potenciar el Museu a l'aire lliure. Recobrirem la cúpula del Planetari amb material ceràmic. Promourem rutes culturals pel patrimoni ceràmic de Castelló, dins del projecte del MUCC. Crearem un espai de creació artística per als professionals del sector cultural. Continuarem amb els treballs d'arqueologia del Castell Vell. Crearem un cinema públic amb una programació estable en un lloc cèntric, amb preus populars i programació en versió original i en valencià. Habilitarem la Biblioteca Municipal del carrer Major i crearem dues noves biblioteques als districtes sud i oest.

ESPORTS Construirem un nou pavelló poliesportiu al costat de l'IES Miquel Peris i Segarra per a donar resposta a les necessitats dels diferents clubs esportius del Grau. Impulsarem la segona fase de la reforma integral de l'estadi Castàlia. Signarem un conveni d'autorització d'ús o concessió al Club Esportiu Castelló i seguirem millorant les instal·lacions de cara al centenari del club. Tornarem a posar en marxa la Comissió de Seguiment del Conveni de Castàlia. 15

15


Construirem el nou Parc Ciclista a la Ciutat del Transport aprovat en els pressupostos participatius. Promourem la reforma integral de la piscina descoberta del Parc Sindical. Desenvoluparem una àrea esportiva en la parcel·la sense edificar entre el Gaetà Huguet i el centre comercial la Salera per a la pràctica d'esports amb manca d'instal·lacions. Habilitarem un recinte esportiu tancat per a l'hoquei línia, hoquei patins, patinatge de velocitat i patinatge artístic. Farem actuacions de reforma de la Ciutat Esportiva Chencho. Potenciarem la marca ‘Marató de Castelló’ per a millorar les expectatives esportives i turístiques del esdeveniment. Adequarem les infraestructures esportives per a preparar Castelló com a seu del Campionat del Món d'Handbol Femení 2021. Crearem un ‘pump track’ per a ‘skates’ i bicicletes. Dignificarem els espais esportius en els districtes. Impulsarem una Lliga Local de Futbol Base que inculque valors educatius i de solidaritat entre xiquets i xiquetes. Crearem una Escola Municipal de Natació en col·laboració amb els clubs locals. Senyalitzarem marques i punts quilomètrics en recorreguts i espais segurs i ben il·luminats per a la pràctica del ‘running’. Fomentarem l'esport en les dones, dignificarem la seua activitat, estimularem la presència de la dona en els esports d'elit i contribuirem a la visibilització dels seus assoliments. Aplicarem criteris d'eficiència ecològica i energètica en el disseny de les noves instal·lacions esportives. Crearem una gran xarxa de sendes periurbanes i interurbanes per a potenciar el patrimoni cultural i paisatgístic del nostre terme i comunicar els diferents barris i municipis que envolten Castelló. Facilitarem el contacte entre clubs esportius i col·legis.

16

16


Unificarem sistemes de gestió de les quotes per a ús d’instal·lacions esportives públiques de la ciutat, de manera que cada ciutadà o ciutadana puga utilizar qualsevol instal·lació.

FESTES I TRADICIONS Desenvoluparem els acords del IV Congrés Magdalener. Impulsarem la revisió i aprovació d'uns nous Estatuts del Patronat de Festes. Potenciarem la promoció exterior de la Magdalena com a Festa d'Interés Turístic Internacional. Descentralitzarem les festes de la Magdalena, descongestionant les zones centrals, de major afluència, sobretot en caps de setmana, fomentant el desenvolupament dels barris. Ampliarem i millorarem els espais posats a disposició de les comissions, com ara el Magatzem de Gaiates, així com les condicions de treball i seguretat dels membres de les comissions festeres. Exposarem la Gaiata de la Ciutat durant els 365 dies de l'any en la plaça del Palau de la Festa. Establirem un calendari municipal de festes on es detallen les celebracions fundacionals, patronals, aniversari de la ciutat i ‘festes de carrer’. Fomentarem el consum de proximitat en les festes, donant prioritat als productes locals. Farem campanyes per evitar les agressions masclistes en l'àmbit festiu en col·laboració amb les entitats i col·lectius festers.

17

17


LA CIUTAT DELS DRETS REIVINDICACIONS Reivindicarem al Govern d'Espanya un servei de Rodalies digne, l'impuls definitiu a l'estació intermodal de mercaderies, l’accés soterrat al port, i el Corredor Mediterrani. Reivindicarem al Govern d’Espanya i al de la Generalitat Valenciana un finançament municipal just. Reivindicarem a la Generalitat la finalització de la ronda de circumval·lació. Reivindicarem a la Generalitat i a la Diputació la construcció i finançament d'un centre d'acolliment a persones sense llar. Reivindicarem la construcció de la nova residència pública per a la tercera edat en la zona de Gran Via. Reivindicarem a la Generalitat un centre de Formació Professional Integrat Dual del sector pesquer i portuari i una Escola per a Adults al Grau. Reivindicarem la construcció del nou Conservatori Professional de Música i Dansa. Defensarem la citricultura de Castelló davant la Unió Europa amb la Plataforma per la Dignitat del Llaurador.

QUALITAT DEMOCRÀTICA Modificarem el Reglament Orgànic del Ple i les seues Comissions per a afavorir el control polític a la Corporació. Crearem una oficina municipal de bon govern per a la supervisió de la contractació pública, per a la inspecció i control de qualitat dels serveis públics i per a l'anàlisi i publicació d'informació que facilite la prevenció de males pràctiques i la rendició de comptes de la gestió municipal. Promourem que la corporació municipal en ple s’adherisca al Codi de Bon Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Promocionarem la Unitat de Reclamacions i Suggeriments per a recollir queixes i denúncies ciutadanes sobre abusos, males pràctiques i deficiències en obres o serveis públics. 18

18


Revisarem el model de pressupostos participatius per a agilitzar l'execució dels projectes presentats per la ciutadania i redefinir el paper de les juntes i consells de districte. Ampliarem els horaris d'atenció a la ciutadania i mesures per a afavorir les gestions municipals tant de forma presencial com telemàtica. Renovarem i millorarem la pàgina web municipal com a via de comunicació interactiva amb la ciutadania. Publicarem informació periòdica, actualitzada, detallada i comprensible per a la ciutadania al Panell de Govern Obert de tots els serveis públics i les atencions i feines que realitza el nostre Ajuntament, que ajude a entendre i fiscalitzar l'acció de govern així com a millorar la gestió i presa de decisions respecte a la ciutat. Aquesta informació s’oferirà en format de dades tractables per software lliure. Garantirem la proporcionalitat de la publicitat institucional als mitjans de comunicació. S'aprovarà un pla de mitjans de comunicació, que estarà sotmés a principis d'igualtat i proporcionalitat. No contractarem publicitat amb mitjans de comunicació que tinguen anuncis de prostitució ni de joc.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT Incrementarem el pressupost dels programes de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació per al desenvolupament fins a aconseguir el 0,7% del pressupost municipal. Impulsarem el I Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Solidaritat 2019-2022. Pla de Voluntariat que permeta la formació i l'enfortiment d'estructures de participació social, així com generar sinergies entre els diferents col·lectius d'acció voluntària.

DRETS I LLIBERTATS Ens adherirem als principis de la Carta Linguística per la promoció del valencià que proposa Castelló per la Llengua. Contribuirem a la dignificació del moviment LGTBI i fomentar l'activisme social per a l'eradicació de l'homofòbia i la transfòbia.

19

Promourem una oficina de drets LGTBI en col·laboració amb associacions i entitats, per la diversitat afectiva-sexual i la no-discriminació. Garantirem l'atenció, informació i assessorament legal i sociolaboral de les persones incloses en els col·lectius 19


LGTBI. Incorporarem la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en els serveis i programes d'adolescència i joventut, gent gran i persones amb diversitat funcional. Vetllarem pels drets de les persones grans LGTBI i garantirem els drets de les persones que sol·liciten refugi a causa de la seua orientació sexual o identitat de gènere. Anomenarem un espai públic com a Plaça de la Diversitat per a reivindicar la voluntat ciutadana d'igualtat i equitat.

MEMÒRIA HISTÒRICA Destinarem dotació pressupostàriament a l'ajuda als descendents de les víctimes, per tal de continuar les exhumacions conjuntament amb les associacions memorialístiques i facilitarem les identificacions de les restes als familiars de les víctimes. Elaborarem un fons fotogràfic de la Guerra Civil a Castelló. Garantirem el compliment de la Llei Valenciana de Memòria Democràtica. Instarem a altres institucions la retirada de simbología d'exaltació franquista i eliminarem la Creu dels Caiguts del Parc Ribalta.

ADMINISTRACIÓ PUBLICA Revisarem i adequarem els recursos necessaris per a la correcta prestació dels serveis públics. Posarem en marxa la seu de la Policia Local al Grau. Promourem la compra pública ètica i promoció del comerç just i consum responsable. Dotarem el districte sud d'una tinença d'alcaldia digna. Prioritzarem l'oferta d'ocupació pública per a reduir la interinitat de la plantilla municipal. Valorarem els llocs de treball a l'Ajuntament de Castelló i la implantació progressiva de la carrera professional. Impulsarem l'acompliment de les mesures del Pla d'Igualtat del Personal Municipal. 20

20


Negociarem un nou Conveni Laboral per a l’Ajuntament de Castelló.

21

21