Page 1

PAIPORTA

Isabel Martín Góm Candidata a l’Alca de Paipo

MESURES PER UN BON GOVERN Ni un pas enrere, ara no és moment de retrocedir. Estos quatre anys hem transformat Paiporta en un referent en polítiques progressistes, socials i en eficàcia i honestedat. Gràcies a eixa eficàcia i honestitat a la gestió, vàrem saldar el deute municipal heredat de governs anteriors. Tindre els comptes sanejats i cura de cada cèntim que gastem ens ha permés dignificar les escoles, garantir llibres de text gratuïts, fer

inversions a tots els barris i tindre un poble més saludable i sostenible. L’esport, la cultura, la joventut, la igualtat, les persones grans i més menuts han sigut grans apostes per a aquest Govern.

Ni un paso atrás, ahora no es momento de retroceder. Estos cuatro años hemos transformado Paiporta en un referente en políticas progresistas, sociales y con eficacia y honestidad.

Hem prioritzat el Benestar Social per tal de garantir els drets de les persones més vulnerables. Amb el teu vot el pròxim 26 de maig, continuarem avançant.

Gracias a esa eficacia y honestidad, conseguimos saldar la deuda municipal heredada de gobiernos anteriores. Mantener las cuentas saneadas y aprovechar cada céntimo que gastamos nos ha permitido dignificar las escuelas, garantizar libros

de texto gratuitos, hacer inversiones en todos los barrios y tener un pueblo más saludable y sostenible. El deporte, la cultura, la juventud, la igualdad, las personas mayores y los y los más pequeños han sido grandes apuestas para este Gobierno. Hemos priorizado el Bienestar Social para garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Con tu voto el próximo 26 de mayo, continuaremos avanzando.


2

Paiporta

UNA ALCALDESSA IMPARABLE

Isabel Martín Gómez

governs anteriors. Ara, paguem als proveïdors en tres dies i tenim un romanent de tresoreria de més de 7,1 milions. A banda d’això, hem pagat expropiacions pendents per més de 3 milions i hem realitzat inversions en tots els barris per més de 4 milions, fent la històricament reclamada zona verda del bar-

Fa quatre anys els veïns i veïnes de Paiporta ens

ri Sant Ramon, ampliant voreres, creant carrils

encomanaren conformar un Govern de canvi.

bici, renovant el clavegueram, instal·lant parcs

Junt amb la ciutadania ens hem convertit en

infantils més grans i inclusius, per la meitat

una marea IMPARABLE que farà que el nostre

de diners. A l’àrea de Benestar Social, hem pas-

poble continue avançant en justícia social, sos-

sat de tindre 7 treballadores i treballadors a un

tenibilitat, cultura i educació. Ho hem demostrat

equip de 21 persones per atendre la dependència

amb valentia i prenent cadascuna de les decisi-

i l’emergència social. I hem augmentat un 64%

ons pel bé de Paiporta, de les persones, seguint el

el pressupost d’ajudes d’emergència: ara no es

que ens havíem compromés a fer al nostre pro-

talla la llum ni l’aigua ni deixem a cap família

grama electoral.

al carrer. I hem fet de la participació ciutadana la nostra bandera, treballant braç a braç amb el

Començàrem obrint finestres, perquè entrara la

teixit associatiu.

llum i l’aire fresc i obrint calaixos, en els que des-

La nostra llista uneix renovació, experiència

cobrírem mil i una mangarrufes del govern ante-

Hem canviat Paiporta de baix a dalt, i els pròxims

rior. A més, netejàrem les arques públiques i en

quatre anys continuarem sent IMPARABLES, mi-

poc més de dos anys hem deixat a zero el deute

llorant Paiporta, consolidant els projectes ence-

municipal, de 6,7 milions d’euros, heretat dels

tats i començant-ne nous.

infermera i esportista.

cions d’esquerres; i Blanca Sandoval, metgessa a

i persones implicades en moviments socials per

la sanitat pública.

consolidar el canvi polític a Paiporta. L’experièn-

Entre les cares noves destaca Marian Val, en-

cia de govern l’aporten els actuals edils. Pep Val,

ginyera forestal, tècnica de projectes culturals i

Una destacada formació acadèmica i l’activis-

regidor d’Urbanisme i responsable de convertir

educatius, i esportista que compta també amb

me social caracteritza al conjunt dels integrants,

Paiporta en una ciutat més moderna i sostenible;

experiència en Cooperació Internacional. Rafa

on completen també Joaquím Tárraga, bioinfor-

Beatriz Jiménez, regidora d’Hisenda i Adminis-

Gadea, Tècnic de Salut Laboral en el Centre de

màtic i investigador del genoma humà en la Uni-

tració General i artífex del “miracle econòmic”

Salut Publica de València i vinculat al sindica-

versitat de Cambridge; Laura Jiménez, locutora

que ha acabar amb el deute, sanejat els comptes

lisme professional. També de l’entorn sindical,

i dobladora; Miguel Domingo, Alba Michelena,

i posat al dia el pagament a proveïdors. Guillem

l’associacionisme i les ONG és Esther Coronado,

José Vicente Rabadán, Encarna Valls i Aureli La-

Montoro, regidor de Benestar Social i Participa-

periodista i Màster en Desenvolupament, Insti-

peña són altres dels components. Tanca la llista

ció Ciutadana, primer regidor trans d’Espanya.

tucions i Integració Econòmica. Amb un perfil

Santiago Hernández, treballador social del cen-

Revaliden també Toni Torreño, regidor d’Educa-

molt social, Olga Sandrós, qui ha dedicat la seua

tre de salut de Paiporta.

ció, filòleg i professor de Valencià de secundària;

labor a l’atenció de persones dependents. Berni

i Zaira Martínez, regidora de Joventut i Esports,

Lerma, professor de filosofia i militant de forma-

CONSULTA TOTA LA LLISTA EN LES PÀGINES 12 I 13

paiporta.compromis.net


Paiporta

3

LA GESTIÓ MÉS RESPONSABLE QUE HA TINGUT PAIPORTA

DEUTE ZERO Objectiu acomplit Sanejar els comptes municipals

El Govern d’Isabel Martín ha reduït a 0 els 6,9 milions d’euros de deute heretats de l’època del PP

11,5 Milions

S’han pagat tots els préstecs amb els bancs i s’ha rebaixat el període de pagament a proveïdors. Abans tardaven mesos en cobrar, ara només 27 dies. S’han estalviat els 300.000 euros anuals d’interessos dels deutes que va deixar el PP amb els bancs. Eixos diners s’han destinat a:

++

• Més personal • Invertir en infraestructures en benefici de la qualitat de vida de les paiportines i els paiportins • Educació (+92%) • Benestar Social (+42%)

+

PARTIT POPULAR

AMB COMPROMÍS

11,5 MILIONS

0€

S’han pagat les expropiacions necessàries i realitzat les inversions que no s’han fet en legislatures anteriors. Ara tenim més terrenys municipals per ampliar les nostres infraestructures.

• • • •

La renovació dels parcs infantils Renovació de punts de llum La piscina lúdica Els carrils bici

L’Ajuntament de Paiporta ha tancat 2019 en positiu,

amb un romanent de 7,1 milions d’euros

Un poble amb deute 0 paiporta.compromis.net


Paiporta

4

HEM FET

MÉS OCUPACIÓ. LA PAIPORTA DEL RESSORGIMENT ECONÒMIC

La responsabilitat i el bon Govern ens ha permés encetar polítiques d’ocupació que han aconseguit reduir l’atur un 66% • Hem ampliat la programació de cursos de formació i hem realitzat programes d’ocupació especialment dirigits als col·lectius en risc d’exclusió social • 399.660 euros d’inversió en el taller d’ocupació ‘Atenent a Casa 4.0’ • Programes d’ocupació dirigits a joves menors de 30 anys • EMCUJU i EMPUJU: 454.811,39 euros d’Inversió entre Generalitat i Ajuntament • Avalem Joves: • 53.300 euros de l’Ajuntament i 178.000 euros de fons europeus per a joves titulats • 32.900 euros de l’Ajuntament, i 64.734 euros de fons europeus per a joves sense titulació

paiporta.compromis.net


Paiporta

5

consulta el programa

UNA ECONOMIA PER A TOTES I TOTS, I UNA GESTIÓ RESPONSABLE

paiporta.compromis.net

Taxes i impostos més progressius. Al 2015 ja encetàrem una línia de bonificacions que té en compte la capacitat i situació de les famílies. En esta pròxima legislatura continuarem implementant la progressivitat.

Tasas e impuestos más progresivos. 2015 ya comenzamos una línea de bonificaciones que tiene en cuenta la capacidad y situación de las familias. En esta próxima legislatura continuaremos implementando la progresividad.

2.

Obrirem línies de subvencions a les quals puga accedir el teixit associatiu en general i les ONG en particular, a través de convenis i projectes.

Abriremos líneas de subvenciones a las que pueda acceder el tejido asociativo en general y ONG en particular, con convenios y proyectos.

3.

Incorporació de clàusules socials, mediambientals i d’igualtat de gènere. Valorem positivament les empreses que oferisquen polítiques mediambientals respectuoses i tendisquen a la paritat de dones i hòmens.

Incorporación de cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad de género. Valoramos positivamente las empresas que ofrezcan políticas medioambientales respetuosas y tiendan a la paridad de mujeres y hombres.

4.

Crearem la RPT (Relació de Llocs de Treball municipal) i encetarem un procés de consolidació definitiva de places dels treballadors/es interins.

Crearemos la RPT (Relación de Puestos de Trabajo municipal) y empezaremos un proceso de consolidación definitiva de plazas de los trabajadores / as interinos.

5.

Nous programes d’ocupació dirigits als perfils amb més baixa ocupabilitat: joves, dones, persones nouvingudes, persones majors de 55 anys i persones amb risc d’exclusió social.

Nuevos programas de empleo dirigidos a perfiles con baja empleabilidad: jóvenes, mujeres, personas recién llegadas, personas mayores de 55 y personas en riesgo de exclusión social.

6.

Donarem suport a l’ocupació en agricultura familiar, local i ecològica mitjançant la promoció de la recuperació o reconversió de sòls.

Apoyaremos el empleo en agricultura familiar, local y ecológica mediante la promoción de la recuperación o reconversión de suelos.

7.

Donarem continuïtat i consolidarem les actuacions ja iniciades de suport i dinamització de l’activitat comercial local.

Daremos continuidad y consolidaremos las actuaciones ya iniciadas de apoyo y dinamización de la actividad comercial local.

8.

Augmentarem el pressupost i el personal per als serveis de neteja viària, la neteja d’edificis, les obres i la jardineria.

Aumentaremos el presupuesto y el personal para los servicios de limpieza viaria, la limpieza de edificios, las obras y la jardinería.

9.

Impulsarem els serveis de la Brigada Municipal, millorant les instal·lacions del magatzem i les seues dotacions professionals (instruments i maquinària).

Impulsaremos los servicios de la Brigada Municipal, mejorando las instalaciones del almacén y sus dotaciones profesionales (instrumentos y maquinaria).

10.

Coordinarem els treballs en la via pública del personal d’ESPAI i la Brigada Municipal Utilitzarem l’entorn del Mercat per a realitzar activitats que atraga la gent al Mercat.

Coordinaremos los trabajos en la vía pública del personal de ESPAI y la Brigada Municipal Utilizaremos el entorno del Mercado para realizar actividades que atraiga gente al Mercado.

Posarem en marxa projectes de mercats ambulants i d’activitats a la plaça.

Pondremos en marcha proyectos de mercados ambulantes y de actividades en la plaza.

Elaborarem un ‘pla renove’ dels polígons industrials per a millorar la seua d’activitat econòmica, que contemplarà aspectes clau com l’energia renovable i l’eficiència energètica.

Elaboraremos un ‘plan renove’ de los polígonos industriales para mejorar su de actividad económica, que contemplará aspectos clave como la energía renovable y la eficiencia energética.

1.

11. 12.

paiporta.compromis.net

Beatriz Jimenez

BONA GESTIÓ Aquests quatre anys hem eliminat totalment el deute municipal deixant-lo a 0 € en menys de 3 anys, una fita que hem aconseguit negociant amb els bancs i tenint cura de cada euro que invertim. Les empreses proveïdores de l’Ajuntament han passat a cobrar abans del termini legal de 30 dies, quan abans ho feien als 400. Hem reduït els impostos per les persones que menys tenen, aconseguint una fiscalitat més justa i convertint Paiporta és ara la localitat de l’Horta Sud que té la pressió fiscal baixa i, a més a més, gaudeix d’una economia ben sanejada. Per democratitzar l’economia paiportina hem iniciat la implantació de pressupostos participatius, i en un pas més enllà per la transparència ara es realitzen les contractacions públiques amb lliure concurrència.


6

Paiporta

HEM FET

UN GOVERN QUE TREBALLA PER A LES PERSONES

El Govern d’Isabel Martín ha posat a les persones al centre de la política.

La inversió en Benestar Social ha augmentat un 64% • De 138.755 euros en 2011 a 332.154 euros en 2018

Per poder oferir una atenció més ràpida i més individualitzada ha multiplicat per 4 l’equip tècnic de Serveis Socials.

Hem recuperat els Serveis Socials a Paiporta que durant tants anys han estat abandonats. En anys on hi havia més crisi, els informes ens mostren que les inversions eren insuficients • Gràcies a l'augment de plantilla i a la coordinació en la gestió, els serveis socials han pogut atendre a més de 350 families • Paiporta compta amb la ‘Porta d'Entrada’ Social a fi que qualsevol persona que tinga una emergència social puga ser atesa sense cita prèvia i el mateix dia per un professional especialitzat. • Treballem de manera coordinada amb entitats bancàries i jutjats perquè ens envien avisos quan hi haja alguna persona o família en risc d’exclusió social • Paiporta és ara un poble lliure de desnonaments • Hem impedit que es talle l’aigua i la llum a cap família • Hem impartit cada any el ‘Curs de cuidadores i cuidadors no professionals’ per a persones amb dependents al seu càrrec • Per millorar la qualitat de vida de les persones dependents i dels seus cuidadors

paiporta.compromis.net


Paiporta

7

consulta el programa

BENESTAR SOCIAL. EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LES PERSONES 1. 2.

paiporta.compromis.net

Promourem l’acolliment familiar.

Promoveremos el acogimiento familiar.

Desenvoluparem la Llei Valenciana de Serveis Socials al nostre municipi.

Desarrollaremos la Ley Valenciana de Servicios Sociales en nuestro municipio.

3.

Impulsarem la Renda Valenciana d’Inclusió Social, per a garantir que les persones amb rendes baixes tinguen garantida una renda bàsica amb la qual refer projectes de vida.

Impulsaremos la Renta Valenciana de Inclusión Social, para garantizar que las personas con rentas bajas tengan garantizada una renta básica con la que rehacer proyectos de vida.

4.

Garantirem els serveis necessaris d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat social.

Garantizaremos los servicios necesarios de información, orientación y asesoramiento de situaciones de necesidad social.

5.

Crearem nous programes i serveis per a persones dependents, adreçats a gent gran, a menors i a persones amb diversitat funcional o amb malalties mentals.

Crearemos nuevos programas y servicios para personas dependientes, dirigidos a personas mayores, menores y personas con diversidad funcional o con enfermedades mentales.

6.

Impulsarem l’associacionisme dirigit a: gent gran, dones, joves i grups d’autoajuda.

Impulsaremos el asociacionismo dirigido a: ancianos, mujeres, jóvenes y grupos de autoayuda.

7.

Establirem noves línies de col·laboració amb ALDIS i APAHU.

Estableceremos nuevas líneas de colaboración con ALDIS y Apahu.

8.

Construirem un Centre de dia per a persones majors depenents, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana.

Construiremos un Centro de día para personas mayores dependientes, en colaboración con la Generalitat Valenciana.

9.

Elaborarem programes municipals d’habitatge per a donar una garantia habitacional a famílies en processos d’execució hipotecària.

Elaboraremos programas municipales de vivienda para dar una garantía habitacional a familias en procesos de ejecución hipotecaria.

10.

Habilitarem espais d’acollida amb recursos de primera necessitat per fer front a possibles emergències migratòries.

Habilitaremos espacios de acogida con recursos de primera necesidad para hacer frente a posibles emergencias migratorias.

11.

Ampliarem i millorarem el programa municipal de Menjar a Casa per assegurar un menjar saludable a persones grans que volen seguir vivint a les seues cases.

Ampliaremos y mejoraremos el programa municipal de Menjar a Casa para asegurar una comida saludable a personas mayores que quieren seguir viviendo en sus casas.

12.

Crearem plans per a la detecció i resolució de les necessitats derivades dels problemes de soledat no desitjada.

Crearemos planes para la detección y resolución de las necesidades derivadas de los problemas de soledad no deseada.

13.

Promourem el voluntariat i les xarxes socials d’ajuda mútua per escometre el problema de la soledat, que té una incidència especial en les persones grans.

Promoveremos el voluntariado y las redes sociales de ayuda mutua para acometer el problema de la soledad, que tiene una incidencia especial en las personas mayores.

14.

Ampliarem els programes d’activitats adreçats a les persones grans, que es realitzen a les instal·lacions de Paiporta Conviu, amb tallers especials per a prevenir l’alzheimer.

Ampliaremos los programas de actividades dirigidos a las personas mayores, que se realizan en las instalaciones de Paiporta Convive, con talleres especiales para prevenir el alzheimer.

paiporta.compromis.net

Guillem Montoro

EL NOSTRE COMPROMÍS

Aquesta ha sigut la legislatura de l’emergència social. Després d’anys econòmicament i socialment complicats, on hem posat el punt de mira al rescat de les persones amb més necessitats. Amb eixe objectiu hem implantat la renda valenciana d’inclusió i posat al dia els expedients de dependència pendents des de l’any 2007. També hem multiplicat per 5 el personal a l’àrea amb treballadors socials, educadores, psicòlogues, una tècnica d’igualtat i una tècnica de prevenció de conductes addictives. Hem destinat un total de 334.000 € les ajudes d’emergència, el que suposa un 64% més que el Govern anterior. No oblidem els més menuts i menudes. Amb el Programa d’atenció de necessitats i inclusió social a menors hem establit línies d’ajuda a la infància durant les vacances escolar.


Paiporta

8

HEM FET

INVERTINT EN EDUCACIÓ, INVERTINT EN FUTUR El Govern de Compromís ha augmentat el pressupost per a reparació, manteniment i millores en els centres educatius d’infantil i primària a 100.000 euros anuals.

Quasi mig milió d’euros en tota la legislatura L’anterior Govern del PP només hi destinava 15.000 euros anuals • S’han fet millores en la climatització, en l’ombratge general, accessibilitat, els patis dels centres, els menjadors escolars, pintura, tanques i portes exteriors, il·luminació, lavabos, adequació per a la seguretat de les criatures o en alarmes antirobatori • El Programa #XarxaLlibres ha aconseguit que els llibres escolars siguen compartits i gratis en tota l’educació obligatòria. • L’Ajuntament hi ha invertit 200.000 euros • Llibres i material per al 95% de l’alumnat de primària i secundaria, que participa dels bancs de llibres

• S’ha augmentat a més del doble les subvencions a associacions d’estudiants i AMPAs De 400 euros a 1000 euros • 15.000 euros anuals per a programes d’ajuda a la infància en risc de dificultats d’aprenentatge o d’habilitats socials • Programes per a instituts per a combatre l’absentisme escolar i el risc d’exclusió • El PAC (Programa d’Aula Compartida) • Monitors de temps lliure o acompanyament de l’alumnat. • S’han implementat mecanismes de participació en decisions municipals de la infància i la joventut: “Plens d’Escoles; plens d’educació”.

• Més de 20.000 euros anuals per a activitats culturals en centres i per a projectes educatius • Formació d’adults • S’ha augmentat l’horari de tot el professorat • Hem augmentat l’oferta formativa reglada • S’ha duplicat l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes • Rogles de Babel, programa gratuït d’intercanvis lingüístics i grups de conversa

paiporta.compromis.net


Paiporta

9

consulta el programa

paiporta.compromis.net

UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT: UN FUTUR PER A TOTES I TOTS 1.

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal, reforçant la participació del sectors educatius de Paiporta i promovent projectes de futur per a Paiporta.

Dinamizar el Consejo Escolar Municipal, reforzando la participación de los sectores educativos de Paiporta y promoviendo proyectos de futuro para Paiporta.

Oferir als centres educatius la col·laboració en programes i personal de les distintes àrees de l’Ajuntament per a enriquir les activitats educatives amb un valor afegit.

Ofrecer a los centros educativos la colaboración en programas y personal de las distintas áreas del Ayuntamiento para enriquecer las actividades educativas con un valor añadido.

3.

Donar suport i promocionar els projectes educatius gestionats pels mateixos centres educatius i les AMPAS.

Apoyar y promocionar los proyectos educativos gestionados por los propios centros educativos y las AMPAS.

4.

Donar suport al programa plurilingüe aprovat per cada escola.

Apoyar el programa plurilingüe aprobado por cada escuela.

5.

Continuar amb el ferm compromís de prioritzar pressupostàriament el manteniment i la millora dels centres escolars d’infantil i primària públics

Continuar con el firme compromiso de priorizar presupuestariamente el mantenimiento y la mejora de los centros escolares de infantil y primaria públicos

6.

Construir una nova escola en el solar de l’antic Rosa Serrano, la zona de major expansió demogràfica del municipi.

Construir una nueva escuela en el solar del antiguo Rosa Serrano, la zona de mayor expansión demográfica del municipio.

7.

Rehabilitar i modernitzar les instal·lacions del centres educatius, especialment les dels més antics (Jaume I, l’Horta, IES La Sènia) a través del programa Edificant.

Rehabilitar y modernizar las instalaciones de los centros educativos, especialmente las de los más antiguos (Jaume I, l’Horta, IES La Sènia) a través del programa Edificant.

8. 9. 10.

Implementar l’accés segur als centres educatius, a través dels camins escolars.

Implementar el acceso seguro a los centros educativos, a través de los caminos escolares.

Ampliar el personal del Gabinet Psicopedagògic Municipal amb un/a tècnic/a per escola. Promoure i subvencionar la gratuïtat de l’escola infantil en el tram de 0 a 3 anys, facilitant línies d’ajuda a les famílies usuàries d’Escoles infantils.

Ampliar el personal del Gabinete Psicopedagógico Municipal con un/a técnico/a por escuela. Promover y subvencionar la gratuidad de la escuela infantil en el tramo de 0 a 3 años, facilitando líneas de ayuda a las familias usuarias de Escuelas infantiles.

11.

Atendre especialment l’Educació d’adults i gestionar l’ampliació de l’oferta de llengües de la secció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Paiporta.

Atender especialmente la Educación de adultos y gestionar la ampliación de la oferta de lenguas de la sección de la Escuela Oficial de Idiomas de Paiporta.

12.

Continuar apostant pel Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA) amb una oferta rica i variada en cursos i titulacions, a més de reforçar el professorat de llengües estrangeres.

Continuar apostando por el Centro de Formación de Personas Adultas (CFPA) con una oferta rica y variada en cursos y titulaciones, además de reforzar profesorado de lenguas extranjeras.

13.

Obrir els patis, biblioteques, aules d’informàtica… de les escoles més enllà de l’horari escolar, (amb totes les garanties i sense perjudici de l’activitat quotidiana dels centres) per al gaudi i ús de les instal·lacions esportives i culturals per part de la ciutadania.

Abrir los patios, bibliotecas, aulas de informática ... de las escuelas más allá del horario escolar, (con todas las garantías y sin perjuicio de la actividad cotidiana de los centros) para el disfrute y uso de las instalaciones deportivas y culturales por parte de la ciudadanía.

2.

paiporta.compromis.net

Toni Torreño

EDUCACIÓ EN CLAU DE FUTUR

L’educació ha estat durant 4 anys la nostra prioritat. A Paiporta hem treballat en la dignificació de les escoles, i hem portat projectes necessaris. Entre les administracions local, provincial i autonòmica hem multiplicat per 10 els diners destinats al manteniment de centres de Paiporta. A través del programa Xarxallibres hem posat en marxa els bancs de llibres escolars i hem assegurat així la gratuïtat de materials escolars en el tram de l’Educació Obligatòria. Hem ampliat les beques de menjador. Des de l’Ajuntament hem col·laborat activament amb les escoles donant resposta immediata a les seues necessitats diàries i als seus projectes i inquietuds. En aquests moments estem treballant amb el Pla Edificant de rehabilitació d’escoles, per a concloure aquesta emergència.


Paiporta

10

HEM FET

UNA PAIPORTA MÉS SOSTENIBLE, MÉS INCLUSIVA, MÉS MODERNA

486.063 euros invertits en obres de renovació i reparació del clavegueram municipal, el doble que el Govern anterior. Amb això hem renovat tot el clavegueram de: • Carrer Cardenal Benlloch • La reconnexió de la xarxa general als carrers Enric Reig, José Capuz i Palleter • La renovació de la xarxa de Mestre Palau i del col·lector • La renovació del col·lector de Literato Azorín amb el col·lector d’Oest Reurbanització i clavegueram • Sant Roc • Sant Francesc i La Pau • Palleter, Poeta Lorente

S’han triplicat les inversions en xarxa d’aigua potable respecte a les del Govern anterior del PP. El Govern d’Isabel Martín ha invertit 932.469 euros.

S’han millorat i ampliat els jocs infantils de les places Soliera, Itàlia, 3 d’Abril i carrer Torrent •

120.919 euros d’inversió en jocs inclusius, adaptats a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional o problemes de mobilitat

Una Paiporta sostenible: 2,5 quilòmetres més de carril bici

Quan estiga acabat seran 9 quilòmetres de xarxa connectant tota Paiporta i amb Picanya, Benetusser, Alfafar i Massanassa

• • •

108.000 euros dels fons FEDER 248.000 euros d’inversió total Instal·lació de 10 semàfors amb senyals acústiques per a persones invidents

paiporta.compromis.net


Paiporta

11

consulta el programa

paiporta.compromis.net

UN URBANISME SOSTENIBLE I UN POBLE PER A LA GENT 1.

Ampliarem les zones de vianants i espais de comerç tranquil del nostre poble.

Ampliaremos las zonas peatonales y espacios de comercio tranquilo de nuestro pueblo.

2. 3.

Ampliarem voreres en cada actuació d’adequació i millora de les vies públiques.

Ampliaremos aceras en cada actuación de adecuación y mejora de las vías públicas.

Treballarem amb la Conselleria perquè Paiporta forme part de la zona A tarifària de Metrovalència i millore també les freqüències del transport públic.

Trabajaremos con la Conselleria para Paiporta forme parte de la zona A tarifaria de Metrovalencia y mejore también las frecuencias del transporte público.

4. 5.

Continuar eliminant barreres arquitectòniques amb el Pla Local d’Accessibilitat.

Continuar eliminando barreras arquitectónicas con el Plan Local de Accesibilidad.

Connectar el carrer Montcada amb la carretera de Benetússer.

Conectar la calle Montcada con la carretera de Benetússer.

6.

Urbanitzar els carrers Poeta Lorente i Pintor Benedicto, donant solució als problemes del solar del C/ Mestre Serrano.

Urbanizar las calles Poeta Lorente y Pintor Benedicto, dando solución a los problemas del solar de la C / Maestro Serrano.

7.

Rehabilitar íntegrament l’edifici de Vil·la Amparo i iniciar un procés de participació per a decidir el seu ús. La nostra proposta serà que s’utilitze com a Espai Jove.

Rehabilitar íntegramente el edificio de Villa Amparo e iniciar un proceso de participación para decidir su uso. Nuestra propuesta será que se utilice como Espacio Joven.

8. 9.

Aconseguir solars sense edificar per a aparcaments provisionals de vehicles.

Conseguir solares sin edificar para aparcamientos provisionales de vehículos.

Controlarem i limitarem la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

Controlaremos y limitaremos la contaminación atmosférica, acústica y lumínica.

10.

Establirem els criteris mediambientals a tindre en compte per l’Ajuntament a l’hora de la realització d’obres municipals, així com invertir en l’ús d’energies alternatives.

Estableceremos los criterios medioambientales a tener en cuenta por el Ayuntamiento a la hora de la realización de obras municipales, así como invertir en el uso de energías alternativas.

Per això hem creat la plaça de tècnica de medi ambient amb una persona contractada per selecció pública.

11.

Apostarem per les energies renovables i instal·lar plaques fotovoltaiques en els edificis i instal·lacions municipals; comptarem, per als subministraments municipals, amb empreses que subministren energia elèctrica provinent de fonts renovables.

Apostaremos por las energías renovables e instalar placas fotovoltaicas en los edificios e instalaciones municipales; contaremos, para los suministros municipales, con empresas que suministran energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.

Hem aconseguit 6 furgonetes i un turisme elèctrics per a l’empresa pública ESPAI i hem instal·lat al poble dos punts de recàrrega públics de vehicles elèctrics.

12.

Millorarem el control de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.

Mejoraremos el control de la red de abastecimiento de agua para evitar fugas.

13.

Continuarem treballant per a la millora de les condicions generals dels animals en l’àmbit municipal i incidirem en la declaració de Paiporta com a poble amic dels animals.

Seguiremos trabajando para la mejora de las condiciones generales de los animales en el ámbito municipal y incidiremos en la declaración como pueblo amigo de los animales.

14.

Crearem un programa integral de gestió de colònies felines.

Crearemos un programa integral de gestión de colonias felinas.

15.

Treballarem amb les associacions de protecció animal per a coordinar esforços i rendibilitzar recursos.

Trabajaremos con las asociaciones de protección animal para coordinar esfuerzos y rentabilizar recursos.

paiporta.compromis.net

Pep Val

URBANISME SOSTENIBLE

La lluita contra el canvi climàtic és un dels reptes més importants dels últims anys. L’adhesió per part de l’Ajuntament de Paiporta al Pacte d’Alcaldies l’any 2016 és una iniciativa europea i un Compromís per reduir les emissions de CO₂ en un 40 % abans del 2030.

Hem redactat el Pla director de Xarxa d’Aigua Potable i dedicat 900.000 € en la renovació de la xarxa d’aigua, el triple que en la legislatura anterior. Hem fet un parc enjardinat a Sant Ramon, millorat el parc de Museros, i implantat més d’un centenar d’arbres al municipi.


Paiporta

12

ISABEL MARTÍN

PEP VAL

BEA JIMÉNEZ

GUILLEM MONTORO

MARIAN VAL

TONI TORREÑO

ZAIRA MARTÍNEZ

YOLANDA MOCHOLI

TONI LOPEZ

LAURA JIMÉNEZ

AURELI LAPEÑA

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ENCARNA VALLS

JOAQUÍM TÁRRAGA

SARAI JUAN

VALENTÍN GÓMEZ

ENRIC GIL

MARI PAZ CLIMENT

ANTONIO AROCA

FONSI RUBIO


Paiporta

RAFA GADEA

ESTHER CORONADO

OLGA SANDRÓS

BERNI LERMA

MIGUEL DOMINGO

ALBA MICHELENA

JOSE VICENTE RABADAN

ENCARNA SIGNES

PAIPORTA QUIQUE NAVARRO

ALFRED RAMOS

13

BLANCA SANDOVAL


14

Paiporta

HEM FET

CULTURA. RECUPEREM LES TRADICIONS POPULARS 1. Hem ampliat l’oferta cultural de Paiporta, amb més activitats i festejos per a totes les arts, des de totes les perspectives 2. Hem potenciat una cultura a l’abast de tot el món, per a totes les edats, gratuïta, i que promou valors com la narració oral i la multiculturalitat. 3. Protegim i recuperem les tradicions populars que integren els paiportins i paiportines amb la seua diversitat 4. Hem recuperat la ‘Nit de Bureo’ de folklore valencià 5. Hem protegit la Trobada de Xarangues, tot omplint de música els carrers del poble 6. Hem creat i consolidat el festival de narració oral per a totes les edats Un Món de Contes. 7. Hem acollit la Trobada de Nanos i Gegants per a recuperar la dansa popular 8. S’hi han oferit Correfocs i festa del melonets, en unes festes populars per a tots els públics.

paiporta.compromis.net


Paiporta

15

consulta el programa

paiporta.compromis.net

CULTURA, EINA DE COHESIÓ SOCIAL I MODEL DE VIDA 1.

Crearem un Pla Estratègic Cultural, comptant amb tots els agents culturals de la ciutat, que garantirà l’accés a la cultura de totes les persones i introduirà la perspectiva de gènere, la diversitat funcional i les diversitats culturals, fomentant així la democratització de la cultura.

Crearemos un Plan Estratégico Cultural, contando con todos los agentes culturales de la ciudad, que garantizará el acceso a la cultura de todas las personas e introducirá la perspectiva de género, la diversidad funcional y las diversidades culturales, fomentando así la democratización de la cultura .

2.

Crearem el Consell Municipal de Cultura com a òrgan de participació activa de tot el teixit cultural del poble.

Crearemos el Consejo Municipal de Cultura como órgano de participación activa de todo el tejido cultural del pueblo.

3.

Crearem línies de subvencions destinades al teixit associatiu cultural que respecte els valors democràtics afavorisca la convivència, la defensa dels valors culturals i ambientals i el respecte pels animals.

Crearemos líneas de subvenciones destinadas al tejido asociativo cultural que respete los valores democráticos favorezca la convivencia, la defensa de los valores culturales y ambientales y el respeto por los animales.

Crearem línies de subvenció per a la conservació del patrimoni, que complementen les d’altres institucions per a la seua recuperació, el seu manteniment i la seua difusió.

Crearemos líneas de subvención para la conservación del patrimonio, que complementan las de otras instituciones para su recuperación, su mantenimiento y su difusión.

Digitalitzarem i difondrem els fons històrics locals. Continuarem i augmentarem, així, la tasca encetada que des del Museu de la Rajoleria ja s’estan fent.

Digitalizaremos y difundiremos los fondos históricos locales. Continuaremos y aumentaremos, así, la tarea iniciada que desde el Museo de la Rajoleria ya se están haciendo.

Donarem continuïtat i reforçarem els premis anuals: Carolina Planells, de Narrativa contra la violència de gènere i el Premi d’Estudis locals d’investigació i en crearem d’altres que posen en valor el nostre territori i la nostra cultura.

Daremos continuidad y reforzaremos los premios anuales: Carolina Planells, de Narrativa contra la violencia de género y el Premio de Estudios locales de investigación y crearemos otros que ponen en valor nuestro territorio y nuestra cultura.

Donarem continuïtat al projecte PAIPORTA – CIUTAT LECTORA iniciat fa un any, així com la COLLA DE LLETRES, el festival UN MÓN DE CONTES, totes les accions que fomenten l’hàbit de llegir i aprendre.

Daremos continuidad al proyecto PAIPORTA - CIUDAD LECTORA iniciado hace un año, así como la COLLA DE LETRAS, el festival UN MÓN DE CONTES, todas las acciones que fomentan el hábito de leer y aprender.

Potenciarem les activitats que es programen al Museu de la Rajoleria.

Potenciaremos las actividades que se programan en el Museo de la Rajoleria.

Treballarem conjuntament amb les bandes i associacions musicals per aconseguir la subvenció de les escoles de música i el reconeixement dels estudis pels conservatoris de música.

Trabajaremos conjuntamente con las bandas y asociaciones musicales para conseguir la subvención de las escuelas de música y el reconocimiento de los estudios por los conservatorios de música.

Millorarem del conveni amb les bandes de música per a ampliar les subvencions i augmentar les activitats que les bandes realitzen en la seua programació i com a dinamització cultural del poble.

Mejoraremos del convenio con las bandas de música para ampliar las subvenciones y aumentar las actividades que las bandas realizan en su programación y como dinamización cultural del pueblo.

Continuarem amb la dinamització lingüística del valencià a través de l’oficina AVIVA.

Continuaremos con la dinamización lingüística del valenciano a través de la oficina AVIVA.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

paiporta.compromis.net

Marian Val

CULTURA MODEL DE VIDA

Després de les necessitats bàsiques i l’educació, la cultura és l’eina de cohesió que més aporta i diu d’una societat. Oferir una programació interessant, tindre en compte els diferents públics, aprofitar espais i invertir recursos i innovar, han estat alguns dels objectius assolits en aquests quatre anys. Hem democratitzat el funcionament de l’Auditori Municipal i ampliat l’oferta cultural a Paiporta, impulsant projectes com Un Món de Contes. Col·laborem amb les associacions del poble per a la realització d’activitats culturals i potenciem les activitats al Museu de la Rajoleria. Ara, amb un augment més que considerable d’assistents a totes les activitats programades, cal treballar pensant al futur i programar a llarg termini les activitats i la vida cultural de Paiporta.


16

Paiporta

HEM FET

ESPORT I OCI SALUDABLE PER LA SALUT D’UN POBLE

• Hem recuperat les ajudes a l’esport local de base • 120.000 euros en subvencions a esportistes i clubs, concedits per concurrència competitiva amb criteris socials, de renda i de resultats esportius

• Noves infraestructures • Ampliació del rocòdrom i boulder • Nova pista de patinatge de velocitat • Reforma integral de la nova piscina lúdica d’estiu

• Dignificació de les instal·lacions existents • Millora en la senyalització del poliesportiu municipal • Repintat de totes les pistes • Obertura de les portes de totes les pistes, perquè qualsevol puga utilitzar-les si no estan reservades

• Expropiació del solar de 19.000 metres quadrats per al futur pavelló esportiu cobert

paiporta.compromis.net


Paiporta

17

consulta el programa

paiporta.compromis.net

SALUT I ESPORTS. UN POBLE FELIÇ I SALUDABLE. 1.

Crearem i dotarem noves dotacions esportives: el pavelló municipal, la pista de patinatge artístic, la pista d’atletisme, la pista d’skate... es dissenyaran conjuntament amb els clubs i els col·lectius esportius, perquè aquestes instal·lacions s’adapten a les seues necessitats.

Crearemos y dotaremos nuevas dotaciones deportivas: el pabellón municipal, la pista de patinaje artístico, la pista de atletismo, la pista de skate ... se diseñarán conjuntamente con los clubes y los colectivos deportivos, para que estas instalaciones se adaptan a sus necesidades.

2.

Adequarem les instal·lacions del camp de futbol El Palleter.

Adecuaremos las instalaciones del campo de fútbol El Palleter.

3.

Continuarem treballant en el foment de l’esport base en col·laboració amb les entitats esportives.

Continuaremos trabajando en el fomento del deporte base en colaboración con las entidades deportivas.

4.

Fomentarem l’esport i les competicions esportives escolars en les instal·lacions municipals.

Fomentaremos deporte y competiciones deportivas escolares en instalaciones municipales.

5.

Donarem suport a esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar els esports que són menys coneguts.

Apoyaremos eventos deportivos puntuales para promocionar los deportes que son menos conocidos.

6.

Continuarem amb l’impuls a l’esport femení, amb subvencions i un suport específic al clubs que el fomenten. Així, establirem convenis amb els clubs per a la posada en marxa d’equips femenins.

Continuaremos con el impulso al deporte femenino, con subvenciones y un apoyo específico al clubes que lo fomentan. Así, estableceremos convenios con los clubes para la puesta en marcha de equipos femeninos.

7.

Promourem activament jornades de salut obertes amb professionals del món de l’esport i la sanitat, de manera cíclica.

Promoveremos activamente jornadas de salud abiertas con profesionales del mundo del deporte y la sanidad, de manera cíclica.

8.

Promourem que les diferents regidories incloguen la salut i el benestar de les persones com a part integral de les seues respectives polítiques i programes (urbanisme i habitatge, mediambient, treball, educació, etc.).

Promoveremos que las diferentes concejalías incluyan la salud y el bienestar de las personas como parte integral de sus respectivas políticas y programas (urbanismo y vivienda, medioambiente, trabajo, educación, etc.).

9.

Potenciarem el Pla de Salut Municipal i en realitzarem el seguiment i l’avaluació del seu impacte. Així, reforçarem els “actius de salut” de què pot disposar el poble.

Potenciaremos el Plan de Salud Municipal y en realizaremos el seguimiento y la evaluación de su impacto. Así, reforzaremos los “activos de salud” de que puede disponer el pueblo.

10.

Incorporarem la perspectiva de gènere, i prioritzarem accions que contribuïsquen a la igualtat entre dones i homes i a la inclusió social.

Incorporaremos la perspectiva de género, y priorizar acciones que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión social.

11.

Promourem la salut adreçada a totes les etapes i entorns de la vida: des de l’embaràs fins a la cura de les persones majors; en entorns familiars i socials.

Promoveremos la salud dirigida a todas las etapas y entornos de la vida: desde el embarazo hasta el cuidado de las personas mayores; en entornos familiares y sociales.

12.

Implementarem la coordinació que possibilita formar part de la xarxa de municipis per la salut de la Comunitat Valenciana (XarxaSalut.).

Implementaremos la coordinación que posibilita formar parte de la red de municipios por la salud de la Comunidad Valenciana (XarxaSalut.).

paiporta.compromis.net

Rafa Gadea El foment dels bons hàbits ha estat considerat fins fa poc com una qüestió privada, en la qual les administracions locals no tenien competència. Lluny d’aquesta idea fal· laç i irresponsable, des de Compromís per Paiporta pensem que la salut i l’entorn en el qual viuen les nostres veïnes i veïns, sí és competència nostra. Per això, durant quatre anys hem posat en valor la cultura de l’esforç, hem estat amb els clubs i les persones que practiquen esport, i complit els objectius. Hem ampliat l’oferta esportiva; hem construït o remodelat noves instal·lacions esportives i lúdiques com ara la piscina d’estiu, rocòdrom i bulder, pista de patinatge de velocitat; i hem millorat les ja existents. Hem obert les pistes del poliesportiu per al seu ús lliure, quan aquestes no estan reservades. Hem obert línies de subvencions, planificat eixides a la muntanya i organitzat xerrades sobre nutrició i salut. Hem fet comboi, i ara hem d’afermar i millor el projecte inicial.


Paiporta

18

HEM FET

LA PAIPORTA TRANSPARENT I PARTICIPATIVA

• Paiporta s’ha convertit per primera volta en un dels municipis més transparents del país, una dada avalada per l’informe Dyntra de bon govern • Hem creat el Portal de Transparència Municipal amb visor pressupostari i dades obertes • Hem elaborat les polítiques de mobilitat treballant braç a braç amb la ciutadania, mitjançant assemblees participatives. • El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és fruit de la participació ciutadana

• Hem involucrat a la comunitat educativa, des dels més menuts, en les propostes i presa de decisions amb el programa Ple d’Escoles • Ajuntament i comunitat escolar han treballat conjuntament pels camins escolars segurs

• Hem facilitat i fomentat el teixit associatiu • Treballant amb les associacions en activitats • Amb tallers formatius • Visibilitzant el seu treball • Actualitzant el registre d’associacions: +200 • Democratitzant l’accés gratuït a l’Auditori • Per a l’elaboració de pressupostos participatius • Per a la confecció de la programació de les Festes Populars • En els processos de realització de projectes com el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) • Se’ls han oferit els canals de comunicació per a difondre les seues activitats

• Hem donat comptes al veïnat de cada barri a les assemblees Trobades amb l’Alcaldessa • Hem desenvolupat una enquesta ciutadana per a conèixer les seues prioritats, com a base per a demanar els fons europeus EDUSI

paiporta.compromis.net


Paiporta

19

consulta el programa

paiporta.compromis.net

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA. TU DECIDEIXES. 1.

Regularem i educarem la participació de la ciutadania en els distints fórums de debat, a través de l’anomenat regidor número 22.

Regularemos y educaremos la participación de la ciudadanía en los distintos foros de debate, a través del llamado concejal número 22.

2.

Aprovarem el Codi Ètic Local de Paiporta. Ens comprometem a crear un reglament amb normes que obliguen els responsables polítics municipals a fer un ús responsable i ètic de la seua tasca.

Aprobaremos el Código Ético Local de Paiporta. Nos comprometemos a crear un reglamento con normas que obligan a los responsables políticos municipales a hacer un uso responsable y ético de su labor.

3.

Reforçarem el paper de les dones com a membres de les directives.

Reforzaremos el papel de las mujeres como miembros de las directivas.

4.

Continuarem amb el servei d’assessorament a les associacions, que s’ha portat endavant a l’àrea, del qual han fet ús moltes associacions de Paiporta, per a millorar el seu funcionament.

Continuaremos con el servicio de asesoramiento a las asociaciones, que se ha llevado adelante en el área, del que han hecho uso muchas asociaciones de Paiporta, para mejorar su funcionamiento.

5.

Reforçarem el teixit social per al desenvolupament d’iniciatives d’interès general, especialment dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social.

Reforzaremos el tejido social para el desarrollo de iniciativas de interés general, especialmente de los grupos que se encuentran en peor situación de interlocución social.

6.

Continuarem amb els tallers de participació per a la realització de tots els plans municipals a curt, mitjà i llarg termini.

Continuaremos con los talleres de participación para la realización de todos los planes municipales a corto, medio y largo plazo.

7.

Mantindrem les Trobades amb l’Alcadessa, assemblees de participació per a arreplegar les inquietuds i propostes dels diferents barris de Paiporta.

Mantendremos los Encuentros con la Alcaldesa, asambleas de participación para recoger las inquietudes y propuestas de los diferentes barrios de Paiporta.

8.

Establirem mecanismes per tal que la ciutadania puga participar en l’elaboració de pressupostos participatius, tant de manera directa com a través de plataformes digitals.

Estableceremos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en la elaboración de presupuestos participativos, tanto de manera directa como a través de plataformas digitales.

9.

Continuarem implementant el Portal de Transparència i serem capdavanters a garantir el dret de les persones a accedir a la informació pública i a la seua reutilització

Continuaremos implementando el Portal de Transparencia y seremos líderes garantizar el derecho de las personas a acceder a la información pública y su reutilización

Elaborarem plans de treball en conjunt amb la població infantil i juvenil que definisquen les polítiques del municipi dirigides a aquests col·lectius de manera transversal a totes les àrees de gestió

Elaboraremos planes de trabajo en conjunto con la población infantil y juvenil que definan las políticas del municipio dirigidas a estos colectivos de manera transversal a todas las áreas de gestión

10.

paiporta.compromis.net

Joaquím Tárraga

TU DECIDEIXES La Participació Ciutadana és una eina fonamental per construir pobles i realitats en les quals totes les persones compten. La nostra acció de govern consisteix a treballar PER A les persones i AMB les persones. Per això hem creat el Portal de Transparència Municipal amb visor pressupostari i dadesobertes. Aquests anys hem posicionat Paiporta com un dels municipis més transparents del País Valencià. Hem realitzat les Trobades amb l’Alcaldessa als barris del poble i hem organitzat punts de trobada regulars amb la ciutadania i organitzat jornades i sessions de formació i assessorament gratuït per a associacions. I per treballar amb perspectiva de passat i futur hem ordenat l’arxiu municipal amb espai propi i hem fet inventari de béns municipals.


Paiporta

20

HEM FET

IGUALTAT. FOMENTEM LA IGUALTAT PER A ENRIQUIR LA NOSTRA DIVERSITAT

• L’any 2015 penjàrem per primera vegada a l’Ajuntament la bandera LBTI. Només va ser un gest de la Paiporta diversa i igualitària que estàvem per construir • Hem creat la regidoria d’Igualtat i hem implantat a l’Ajuntament la figura de l’Agent d’Igualtat • Hem implementat el programa VIOGEN d’atenció a les víctimes per violència masclista. • Formació anual als agents de policia local en mediació, igualtat i violència masclista

• S’ha creat una unitat específica per a atendre i per a protegir les víctimes de violència masclista • Hem donat visibilitat a la diversitat afectivo-sexual de Paiporta • 21.000 euros de subvenció del Pacte d’Estat Contra la Violència Masclista • 50% Per a l’àrea d’Igualtat / 50% per a l’Àrea de Policia • Millorar l’atenció i formació a tot l’equip tècnic i Policia

paiporta.compromis.net


Paiporta

21

consulta el programa

paiporta.compromis.net

IGUALTAT DE DRETS, IGUALTAT D’OPORTUNITATS 1. 2.

Impulsarem l’ampliació de la xarxa d’habitatges per a víctimes de violència masclista.

Impulsaremos la ampliación de la red de viviendas para víctimas de violencia machista.

Mantindrem i reforçarem el departament de policia destinat a la lluita contra la violència de gènere.

Mantendremos y reforzaremos el departamento de policía destinado a la lucha contra la violencia de género.

3.

Tindrem sempre present la perspectiva de gènere en l’elaboració dels Pressupostos Municipals.

Tendremos siempre presente la perspectiva de género en la elaboración de los Presupuestos Municipales.

4.

Implementarem la xarxa d’agents d’igualtat i n’impulsarem la creació d’aquestes en les empreses privades.

Implementaremos la red de agentes de igualdad e impulsa la creación de éstas en las empresas privadas.

5.

Incentivarem l’adopció de Plans d’Igualtat en tot el teixit empresarial municipal.

Incentivaremos la adopción de Planes de Igualdad en todo el tejido empresarial municipal.

6.

Desenvoluparem plans urbanístics amb perspectiva de gènere per fer dels nostres municipis espais segurs i inclusius.

Desarrollaremos planes urbanísticos con perspectiva de género para hacer de nuestros municipios espacios seguros e inclusivos.

7.

Impulsarem campanyes de sensibilització i accions per la igualtat de gènere i contra les violències masclistes.

Impulsaremos campañas de sensibilización y acciones para la igualdad de género y contra las violencias machistas.

8.

Fomentarem l’associacionisme de les dones per impulsar activitats que fomenten la igualtat.

Fomentaremos el asociacionismo de las mujeres para impulsar actividades que fomentan la igualdad.

9.

A la Policia Local, implantarem la Unitat de delictes d’odi, inclosa en la Llei Valenciana de LGTBI.

A la Policía Local, implantaremos la Unidad de delitos de odio, incluida en la Ley Valenciana de LGTBI.

10.

Impulsarem campanyes de sensibilització i accions per la igualtat de gènere i contra la LGTBfobia.

Impulsaremos campañas de sensibilización y acciones para la igualdad de género y contra la LGTBfobia.

11.

Fomentarem l’associacionisme i la creació de col·lectius i associacions LGTB al nostre municipi.

Fomentaremos el asociacionismo y la creación de colectivos y asociaciones LGTB en nuestro municipio.

12.

Farem plans d’accessibilitat urbana i d’eliminació de barreres arquitectòniques en totes les instal·lacions de la ciutat.

Haremos planes de accesibilidad urbana y de eliminación de barreras arquitectónicas en todas las instalaciones de la ciudad.

13.

Elaborarem plans de tractament integral de la capacitat diversa, per tractar vessants com la de l’ocupació, l’oci, l’associacionisme i la integració plena de les persones diverses.

Elaboraremos planes de tratamiento integral de la capacidad diversa, para tratar vertientes como la del empleo, el ocio, el asociacionismo y la integración plena de las personas diversas.

14.

Continuarem amb els incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els edificis residencials.

Continuaremos con los incentivos y subvenciones para medidas de accesibilidad en los edificios residenciales.

paiporta.compromis.net

Esther Coronado

IGUALTAT REAL Al 2019 continua sent més important que mai reivindicar i treballar per la igualtat. Hem posat els mecanismes per ajudar a les dones víctimes de violència, creant una xarxa de seguretat, i hem iniciat les polítiques d’igualtat, ara ens cal fer-les transversal i fer polítiques destinades al col·lectiu LGTBI. Per això hem implantat en l’Ajuntament la figura de l’Agent d’Igualtat. Aquests anys al Govern hem implementat el programa VIOGEN d’atenció a les víctimes per violència masclista. A més, hem donat formació al funcionariat en matèria d’igualtat i prevenció de violència de gènere i hem organitzat formació específica en igualtat i violència masclista a la Policia Local. Treballant per una Paiporta més diversa i inclusiva hem donat visibilitat a la diversitat afectivo-sexual de Paiporta.


22

Paiporta consulta el programa

paiporta.compromis.net

ELS JOVES AL CENTRE DE LA VIDA PÚBLICA 1.

Dotar el Centre Jove de més personal i material per a ampliar-hi les activitats.

Dotar el Centro Joven de más personal y material para ampliar las actividades.

2.

Elaborar i aprovar, amb la participació jove, un Pla Local de Joventut, que coordine les mesures de totes les àrees de l’Ajuntament adreçades a joves, i que estiga en línia amb els objectius de l’Estratègia Valenciana de Joventut de la Generalitat.

Elaborar y aprobar, con la participación joven, un Plan Local de Juventud, que coordine las medidas de todas las áreas del Ayuntamiento dirigidas a jóvenes, y que esté en línea con los objetivos de la Estrategia Valenciana de Juventud de la Generalitat.

3.

Fomentar activitats d’oci nocturn coordinades al Centre Jove, que oferiran a la joventut alternatives sanes i diversificades.

Fomentar actividades de ocio nocturno coordinadas en el Centro Joven, que ofrecerán a la juventud alternativas sanas y diversificadas.

Organitzar les activitats que adrecem a la joventut, de manera participativa i participada. Promoure ajudes a la joventut que faciliten la seua mobilitat i l’ús dels mitjans de transport públics.

Organizar las actividades que dirigimos a la juventud, de manera participativa y participada. Promover ayudas a la juventud que faciliten su movilidad y el uso de los medios de transporte públicos.

5.

Aprofitar nous espais per posar en marxa mecanismes per donar veu als joves en la planificació de les polítiques de joventut i escoltar les seues inquietuds i necessitats a l’hora de poder planificar-les.

Aprovechar nuevos espacios para poner en marcha mecanismos para dar voz a los jóvenes en la planificación de las políticas de juventud y escuchar sus inquietudes y necesidades a la hora de poder planificarlas.

6.

Incrementarem els programes destinats a la Formació per a l’autoocupació de persones joves.

Incrementaremos los programas destinados a la Formación para el autoempleo de personas jóvenes.

7.

Impulsarem de programes locals/comarcals de reincorporació laboral de joves amb titulació, per tal d’evitar la fugida de “cervells”.

Impulsaremos de programas locales / comarcales de reincorporación laboral de jóvenes con titulación, para evitar la fuga de “cerebros”.

8.

Programarem específicament la incorporació al món laboral de dones joves.

Programaremos específicamente la incorporación al mundo laboral de mujeres jóvenes.

9.

Seguirem donant suport en l’àmbit local a programes com Avalem Joves, que han sigut de gran utilitat tant per a l’administració com per a les persones que han aconseguit desenvolupar tasques relacionades directament amb la seua titulació.

Seguiremos apoyando en el ámbito local en programas como Avalamos Jóvenes, que han sido de gran utilidad tanto para la administración como para las personas que han logrado desarrollar tareas relacionadas directamente con su titulación.

Posarem en marxa programes per a desenvolupar habilitats i millorar l’ocupabilitat de joves que han deixat el sistema educatiu de forma precoç, tot aprofitant els recursos del programa “Jove Oportunitat” de l’Institut Valencià de la Joventut i tallers del Centre d’Ocupació de l’Ajuntament de Paiporta.

Pondremos en marcha programas para desarrollar habilidades y mejorar la empleabilidad de jóvenes que han dejado el sistema educativo de forma precoz, aprovechando los recursos del programa “Joven Oportunidad” del Instituto Valenciano de la Juventud y talleres del Centro de Empleo del Ayuntamiento de Paiporta.

4.

10.

Zaira Martínez

INVERTIM

EN JOVENTUT

La posada en marxa del Centre Jove i la contractació d’una tècnica de joventut ha obert noves possibilitats d’organització i objectius. En la propera legislatura, a més d’afermar totes les iniciatives que ja estan funcionant, encetarem nous projectes perquè siguen les i els joves els qui decideixen les polítiques que els afecten. Aquests quatre anys hem realitzat una programació estable amb l’Agenda i coordinat i treballat en la Xarxa de Joventut comarcal (joves.net). Hem realitzat programes d’ocupació específics per als nostres joves (Avalem joves) i creat un grup gestor d’activitats per a la coordinació de les associacions juvenils de Paiporta.

paiporta.compromis.net


Paiporta

DE LA PROPOSTA ALS FETS L’honestedat i la capacitat per administrar de manera eficaç i responsable els recursos ha estat el gran èxit de la legislatura 20152019. El canvi de paradigma ha anat més enllà del sanejament dels comptes o la posada en valor del patrimoni municipal. Hem acabat amb les polítiques buides, que no tenien més objectiu que la publicitat, i hem posat la base per a portar endavant accions de govern necessàries i efectives. És per això que hem acomplit amb valentia les polítiques compromeses per rescatar persones i fomentar un horitzó de vida digna. Hem acomplit les polítiques d’ocupació potenciant el comerç local, millorant els accessos i la planificació urbanística dels polígons. Hem sanejat l’economia paiportina, eliminant totalment el deute municipal deixant-lo a 0 € i reduint el termini de pagament de l’Ajuntament a les empreses proveïdores fins a 3 dies. Si parlem de posar Paiporta en el mapa, ho hem fet com un dels municipis més transparents del País Valencià. Hem demostrat nostre compromís amb la igualtat i la diversitat amb la creació de la Regidoria d’Igualtat, encetant polítiques amb perspectiva de gènere i formant

paiporta.compromis.net

policia i funcionariat en igualtat i violència masclista. Les polítiques socials també han fet un gir de 180°, perquè hem aconseguit que no s’execute cap desnonament dels 91 programats en els últims quatre anys gràcies a negociacions de lloguers socials, dacions en pagament o cerca d’alternatives habitacionals. Ha sigut també la legislatura de la Paiporta més social, on hem impulsat l’associacionisme, col·laborant amb les associacions del poble i ampliant els recursos per a la tasca. A més a més, cada colp estem més a prop d’aconseguir una Paiporta sense barreres, gràcies a les obres d’accessibilitat de voreres. Treballant per una Paiporta més verda hem establit polítiques d’estalvi en els edificis públics, urbanisme i sostenibilitat, on també hem defensat els interessos de l’horta i la taronja valenciana. No es pot garantir el futur d’una Paiporta cívica i rica en valors si no cuidem el seu germen, per això hem potenciat l’escola pública invertint en les instal·lacions i garantint la gratuïtat dels llibres escolars. Confiant en la democràcia més oberta hem implicat a la ciu-

tadania en les festes i pressupostos participatius, amb polítiques com les trobades amb l’alcaldessa i l’equip de govern o el Ple d’escoles. Hem ampliat l’oferta cultural a Paiporta, millorat les instal·lacions culturals, oferit alternatives d’oci i promocionat el valencià. Quant a la joventut, hem creat l’ESPAI JOVE, amb una tècnica de joventut i coordinat una programació estable amb l’Agenda Jove. I tenint cura de la salut dels paiportins i paiportines, hem impulsat l’esport al municipi amb noves instal·lacions, ajudes als clubs i coordinant activitats per a tots i totes les edats.

#mésJove

#Cultural

#Participativa #Social ents #senseDesnonam

#Igualitàr

#Esportiva

#ambValentia

#senseBarreres

#ambOcupació #benGestionada #Transparent #Sostenible #ambEducació

ia

23


UN EQUIP

IMPARABLE

s eleccions ser la teua s necessitem ns europees a estiguen erquè ningú amb la

hem ue som A EUROPA, d’esta terra i fa Joan ldesses i ts.

MASSANASSA

er que les lència i mb el teu vot Hola! Sóc Jordi Sebastià i em presente a les eleccions del 26 de maig al Parlament Europeu per a ser la teua nfront de veu en Europa. Els valencians i valencianes necessitem una representació potent en les institucions europees Jordi Sebastià om perquè les nostres necessitats del dia a dia estiguen Candidat al Parlament Europeu presents en les decisions que es prenen. Perquè ningú ho farà per nosaltres, com s’ha demostrat amb la defensa del nostre sector de la taronja.

Mónica Oltra

COMPTEM AMB TU

En els últims cinc anys, des de Compromís hem demostrat amb la nostra tasca a Europa que som l’única força que treballa per les persones d’esta terra i pels seus drets. Com fa Mónica Oltra, com fa Joan Baldoví, com fan les nostres alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores a tots els pobles i ciutats. El pròxim 26 de maig, amb el teu vot, pots fer que les persones de les comarques de Castelló, València i Alacant tinguem una veu forta a Europa. Amb el teu vot lluitarem per una Europa de les persones enfront de l’Europa dels poderosos. Perquè amb tu, som IMPARABLES.

Jordi Sebastià

Candidat al Parlament Europeu

@compromisPaipor /compromisperpaiporta

COMPTEM AMB TU

Paqui Cuallado Candidata a l’Alcaldia

paiporta.compromis.net paiporta@compromis.net

En acabar de llegir, recicla aquest diari

#ambValentia

Profile for Compromís Horta Sud - BLOC

InfoCompromís - Eleccions  

InfoCompromís - Eleccions  

Advertisement